Home / Gardene / 063 Sund

063 Sund


Hemnes Gård og Slekt, side 347 - 366

63. Sund
Redigert 16. november 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Sundt 1567, 1614, Sund 1647 og seinere. Garden har navn etter Skarpsundet. Den ubestemte formen viser at garden er meget gammel.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde 4 bruk 1610, 7 bruk 1647, 8 bruk 1661‑78, 6 bruk 1680‑95, 4 bruk 1697‑1704, 7 bruk 1705‑1858 (bare 6 oppført 1723). Seinere ble det adskillig oppdeling: 11 bruk 1891, 15 bruk 1907 og 23 bruk 1933. Skogdelingsforretning 1808, og full utskiftiing unntatt av havnegangen 1866.

Kverner og sagbruk:
Sund hadde flere små bekkekverner 1723. 1774 var der 6 kverner med 4 skill. skatt for hver. På garden Sund var ikke sagbruk, men Svend Heitmann hadde sagbruk på 39 Seljeli, og Østen Olsøn hadde sagbruk i 7 Leirvika. Se beskrivelser der.

Jektbruk:
Hvor tidlig det har vært jektbruk på Sund vet man ikke. 1631‑34 betalte Hans Stensøn og Per Anderssøn skatt for inntekter av frakt med jekt. Henrik Heitmann, som bodde på Sund fra 1660‑åra, drev jektfart. 1732 fikk Svend Heitmann bygd jekt, som han brukte til 1749, da jekta ble solgt til Anders Jørgensøn 133 Bryggfjell. Østen Olsøn, Svend Heitmanns svoger, drev jektbruk på Sund fra 1754. Det er ikke opplyst hvor han hadde kjøpt jekta. 1758 var den så gammel og lekk at den måtte gjøre vendereis på turen til høststevnet i Bergen. Året etter ble jekta opphogd. Så var der ikke jektbruk på Sund før Lorentz Anderssøn 1805 overtok jektbruket etter Jens Brose Hind på 42 Mula, og hadde to jekter 1805‑06 og en 1807. 1808 fikk han bygd ei ny jekt og hadde seinere to. Ved skiftet etter Anders 1818 er navn og drektighet på jektene oppgitt: "Hedvig Margrethe" 24 lester og "Olava Christense" 15 lester. Jens Grønbech giftet seg med Lorntz' enke og overtok jektbruket. 1834 fikk Jens bygd ei ny jekt på 60 lester. Denne jekta, og muligens den fra 1808, var bygd på Sund. Da Jens Grønbech flyttet til 4 Berntvika, før 1851, opphørte jektbruket på Sund.

Landslott:
Fra gammelt av hadde landslott ved notkast vært en rettighet som tilhørte hele matrikkelgarden. Stedet for notkast ble lokalisert til lnr. 243, og Jens Grønbech fikk 1849 tinglyst fredning av dette dragstedet. Brukerne av lnr. 240, 241 og 242 fikk samtidig tinglyst protest, med henvisning til sine tradisjonelle rettigheter. 1876 ble det gjort en overenskomst mellom oppsitterne om deling av landslotten.

Kalksteinbrudd og skjerping:
Under Staulen bnr. 2 fins en forekomst av kalkstein i Kalkvika, som også var nevnt som husmannsplass ved M 1865, anført under lnr. 238a. I gards­be­skrivelsen 1865 er ikke kalksteinsbrudd nevnt som "herlighet" på noen av brukene. Realpanteregisteret nevner 1921 kalksteinsmølle på bnr. 2. Skjerping er nevnt på Sund åra 1904-10. En malmforekomst strekker seg inn på 61 Grønviks grunn. Den eneste angivelse av forekomstens art er kobber, nikkel og jern på Staulen 1904.

MATRIKKELGARDEN SUND, GNR. 63.
Garden er nevnt 1567, men sikkert mye eldre. Landskyld 1647: 3 våger 2 pund fisk. Av dette var 2 pund bondeodel, mens Nesna kirke eide 3 våger. Ved nyrydnig og/eller opptaksering av odelsgodset ‑ eller av andre årsaker var landskylda 1658 4 våger 1 pund. Nesna kirke eide fremdeles 3 våger.
1723 "Huusebord og Brendefang. Smaa Becheqw: Temmelig til Korn, tungvunden og ringe Høemarch". Gl. matr.nr. 30, landskyld 4 våger 1 pund.
1838 Nytt matr.nr. 112, lnr. 237‑43, landskyld 8 daler 3 ort 17 skill.
1865:
Lnr. 237:  21 mål åkerland. Eng, sandjørd og leirjord, som antas å gi omtrent 98 lass høy årlig. Mindre god og ikke tilstrekkelig havning. Skog til brensel og noe byggefang.
Lnr. 238a:  7 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi 40 lass høy årlig. Mindre god og utilstrekkelig havning. Ikke tilstrekkelig vedskog.
Lnr. 238b:  7 mål åkerland. Eng, sand‑ og leirjord, som antas å gi 30 lass høy årlig. Mindre god og utilstrekkelig havning. Litt brensel fra skogen.
Lnr. 239:  24 mål åkerland. Eng, leirjord blandet med mold. antas å gi omtrent 92 lass høy årlig. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Skog til husbruk.
Lnr. 240:  20 mål åkerland. Eng, leirjord blandet med mold, antas å gi omtrent 100 lass høy årlig. Mindre god og utilstrekkelig havning. Skog til brensel og noe byggefang.
Lnr. 241:  18 mål åkerland. Eng, leirjord blandet med mold, antas å gi 104 lass høy årlig. Mindre god og utilstrekkelig havning. Skog til brensel og litt byggefang.
Lnr. 242:  36 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi 150 lass høy årlig. Skog til brensel og litt byggefang.
Lnr. 243:  29 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi omtrent 72 lass høy årlig. Mindre god og utilstrekkelig havning.

Ingen av brukene er frostlendte.
1891 Gnr. 63, skyld 29,49 skyldmark.
1935  Bnr. 20, skyld M. 0,05 overført til Oterbrand bnr. 2.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Småfe Rug  Bygg  Bl.k.  Havre

1723 7 107 56 114 3 5/8 18 5/8  2 1/4

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Bygg  Havre  Poteter

1835 8 52 75 0 1  17 1/2 6 1/2 9

1865

237 1 10 11 0 0  3 1 8

238a 1 3 2 0 0  1/5 2/5 3

238b 1 3 0 0 0  1 1/2 4

239 1 9 13 0 0  4 1 1/2 8

240 2 8 10 0 0  4 2 10

241 1 10 12 0 0  4 1 8

242 2 11 10 0 2  2 2 10

243 1 7 8 0 0  4 1/2 8

Pl. 1) 0 0 4 0 1  0 0 1

" 2) 0 1 0 0 0  2/5 0  2

" 3) 0 3 0 0 0  0 0 1/2

" 4) 0 0 3 0 0  1/5 0 1 1/2

" 5) 0 0 2 0 0  0 0 1

Sum‑65 10 65 75 0 3 24 3/5 9 1/10 65

1875

237 1 10 9 0 1  2 2 7 1/2

238 0 5 1 0 0  0 0 2

239a 1 9 11 0 0  2 1/2 0 11

239b 0 2 0 0 0  0 5/8 1 1/4

240 1 10 12 0 1  3 2 10

241 1 12 14 1 1  3 2 8

242 1 9 19 2 0  4 1 10

243 1 7 14 0 0  3 1/2 8

Pl.2) 0 2 3 0 0  1 0  2 

" 3) 0 0 4 0 0  0 0 3/4

" 4) 0 0 5 0 0  0 0 2

" 5) 0 0 2 0 0  0 0 1 1/2

Sum‑75 6 66 94 3 3 18 1/2 10 1/8 68

1) plass under 241 (1 tønne bl.k. ‑65),  2) "Ved sjøen",  3) Pallen,  4) Kalkvika,  5) Rabben

MANNTALL
1666  5 brukere,  5 sønner,  1 tjenestekar,  1 strandsitter
1701  7 brukere, 7 sønner, 5 tjenestekarer og ‑gutter

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kår‑  Tjenere  Husm.‑  Inderster  Strand‑  Legds‑

folk folk folk sittere  folk

1801 25*1 8*2 15 0 1  6 0

1865 37*3 4 21 21 17  3 3

1875 31*4 4 18 12*5 13 4 1

1891 45*6 4 11 13*2 17 4 0

*1 5 fosterbarn, *2 1 fosterbarn, *3 fogdens husholdning 7 pers., lensmannens husholdning 4 pers.,

*4 fogdens husholdning 6 pers.,  *5 2 fosterbarn,  *6 fogdens husholdning 6 personer

Før 1715 er det sparsomme opplysninger om fordeling av landskyld på de enkelte bruka. 1610‑18 var Hans i Sund oppført som (delvis ?) odelsbonde, og 1625 Steenn Olluffsenn med bondeodel. 1747: 3 våger til Nesna kirke og 2 pund bondeodel, 1653 ‑ merkelig nok ‑ bare 2 1/2 pund til Nesna kirke. Fra 1661 til 1838 var fordelingen: Nesna kirke 3 våger, odelsmenn: 4 pund. (Fra 1821 Det Nordlandske kirke‑ og skolefond i stedet for Nesna kirke). Fra 1715 foreligger fordeling av landskylda mellom kirke og odelsmenn for hvert enkelt bruk. De følgende brukene, også med seinere oppdelinger, kan identifiseres med navn og de løpenumrene som ble innført 1838.

EIERE. 

Gløsen lnr. 237. Hele bruket, 2 pund, var bondeodel til 1718, da det ble kjøpt av prosten Anders Dass. Fra 1740 var Petter Dass Tjøtta eier etter å ha løst ut medarvinger. Brukerne var eiere 1749‑91. Handelsmann Anders Dass fikk skjøte på bruket 1792 og solgte det igjen til brukeren 1830. Brukerne var eiere til 1897, da Hemnesbruket kjøpte Gløsen for å drive ut skogen. Hemnesbruket eide Gløsen i tre år, og solgte så garden til ny bruker.

Staulen lnr. 238. Av bruket, 1 pund, eide Nesna kirke 12 mark og brukeren 12 mark. P.g.a. en eller annen omfordeling før 1780, og som ikke er lokalisert, eide Nesna kirke 18 mark og brukeren 6 mark. Odelsdelen ble 1798 kjøpt av Anders Dass, som seinere solgte sin part til F. Christensen Husby. Brukeren kjøpte det tidligere kirkegodset 1832. Lensmann Wang, som var bruker og eier av lnr. 238a, kjøpte 1870 Christensens part, lnr. 238b. 1871 solgte lensmann Wang hele lnr. 238 til det offentlige som embetsgard for fogden i Nordre Helgeland. 1897 ble bruket solgt til private.

Sjøgaarden tilhørte inntil 1804 Nesna kirke med 1 våg 12 mark og odelsmenn med 18 mark.

Sjøgaarden nedre lnr. 239 var fra 1804 1 pund 18 mark kirkegods og 9 mark bondeodel. Brukeren fikk kongeskjøte 1834.

Sjøgaarden øvre lnr. 240 var fra 1804 1 pund 18 mark kirkegods og 9 mark bondeodel. Brukeren fikk kongeskjøte 1843.

Ekren lnr. 241, landskyld 1 pund 12 mark, hvorav Nesna kirke eide 1 pund og odelsmenn 12 mark. Brukeren fikk kongeskjøte på kirkegodset 1857.

Moan lnr. 242 hadde fra gammelt landskyld 2 pund 6 mark, og fra 1715 var 6 mark beviselig bondeodel. Brukeren som tiltrådte 1797 bykslet 2 pund kirkegods og 6 mark odelsgods som Nesna kirke hadde bykslingrett over. Enka etter forrige bruker var eier av odelen. Ved skiftet etter henne 1821 ble odelen delt mellom hennes 11 arvinger. Muligens var odelen makeskiftet med kirkegods eller innløst av Det nordlandske kirke‑ og skolefond før bruket ble klokkergard. Ble solgt til privat bruker 1907.

Ekreneset lnr. 243, landskyld 2 pund, hvor Nesna kirke fra gammelt eide 1 pund 18 mark og odelsmann 6 mark. Brukeren fikk kongeskjøte på kirkegodset 1851.

BRUKERE.

Tidsrommet 1610‑60.
I perioden fram til 1647 er det ikke mulig å oppgi brukenes størrelse til enhver tid, da landskyld ikke er oppgitt i skattelistene, unntatt for bondeodelen på 2 pund. Flere brukere har samme fornavn, og farsnavn er ikke oppgitt. Dessuten kommer ikke navngitte enker innimellom her og der. Med utgangspunkt i skattelistene kan man under tvil sette opp noen brukerrekker:

A.  Det bruket som hadde bondeodel.
Hans på Sund 1610‑18, enka 1618‑24,
Sten Olsøn 1625‑53.

B.  Erik Stensøn 1612‑etter 24.

C.  Nils ‑1618,
Christoffer Nilssøn 1619‑53.

D.  Jon 1610‑45,
Thomas 1646‑etter 53.

Dessuten er det for 1647 nevnt brukere, som ikke fins igjen i skattelistene eller ledingsmanntallet.

Førstebyksel:
Hendrich Sund 1624,
Jonn Rønnighsønn 1625,
Knud Michelsøn 1632,
Søren Sund 1640,
Gunner Baardtzen  1643.

3‑aars tage:
Olluf (med ½ dlr.)  1622, ‑23.
-"- (med 1 dlr.) 1622,‑23,‑28,‑34.
Haagenn 1622,‑23,‑28,‑31,‑34.
Torbiørnn 1623,‑31.
Jesper 1629,‑32,‑35.
Baard 1630,‑36,‑37.
Peder 1636.

(Et par av navnene virker fremmede i Rana. Det fins Sund både i Nesna og Vefsn tinglag. Det er trenede arkivfolk som har foretatt utskriftene, men man kan ikke se bort fra at det kan foreligge forvekslinger).

Ved skattemanntallet 1647 var fordelingen følgende: Christopher 1 våg, Thomas 2 pund, Anders 1 pund, Anders Hansson ½ våg, enka ½ våg, Sten 2 pund. Skattelista 1653 fører opp de samme navngitte brukerne, men enka var forsvunnet, og med henne ½ våg landskyld som tilhørte Nesna kirke. Jordegods kan ikke flyttes, men det kan byttes. Hans på Sund og medarvinger eide landskyld i Strand i Nesna. Om Nesna kirke også hadde landskyld der, kan det ha vært foretatt et bytte. 1661 var bondeodelen økt til 4 pund, hvor forhøyelsen på 2 pund var fordelt på flere bruk. Nesna kirkes landskyld var økt til 3 våger. Det kan skyldes Landkommisjonens taksering. Utprøving av denne teorien kan ikke foretas, da materiale fra Nesna ikke foreligger i bygdebokarkivet.

Tidsrommet 1661 til noe etter 1700.
Fra 1661 kan man operere med Bruk I‑VI. Nummereringen er ikke tilfeldig valgt. Den fører fram til samme nummer‑rekkefølge som matrikkelen av 1838. Bruk I, som var bondeodel, var til etter 1700 delt i to ulike deler, og bruk II og III var til tider brukt sammen. 1697-1704 var her bare 4 brukere, og bruk II, III og VI var brukt sammen.

BRUK I A.
1) Jacob Mikkelsøn var bruker av 1 pund 6 mark bondeodel fra seinest 1661 til ‑67 og videre av 1 pund til -72. Farsnavnet Mikkelsøn fra Helgeland skatte­manntall 1671, ellers bare Jacob.

2) Jacob Stensøn var bruker av 18 mark 1673‑74 og videre av 1 pund 6 mark 1675‑1704.

3a) Baltzer Nilssøn, 18 mark 1701‑08.

3b) Christopher Nilsson, 1 pund 6 mark 1706‑11 og 18 mark 1712‑20. 1717 solgte han sin odelsjord til prosten Anders Dass. Neste bruker samlet Bruk I A og B til det seinere bnr. 1 Gløsen.

BRUK I B.
1a) Gregus Mikkelsøn var bruker av 6 mark bondeodel fra seinest 1661 til ‑72, og videre av 18 mark 1673-89. Han var trolig bror av Jacob på Bruk I A, da de sammen disponerte den opprinnelige bondeodelen. Gregus hadde to døtre:
    
1. Siri (Staulen her) og kanskje
    
2. Maren (G. Mula), da Siri bare arvet halve odelen.

1b) Anders Larssøn med 6 mark fra seinest 1661 til -67, og enka videre til ‑72.

2) Hans Monssøn med 18 mark 1690‑95. 1697‑1704 brukt sammen med Bruk IV. Fra 1705 slått sammen med I A.

BRUK II.
1) Nils Christophersøn med 1 pund ca 1661‑67 (Bruk I) og 3 ½ pund 1668‑73 og 2 ½ pund 1773‑78 (Bruk II+III). 1679‑1700 sammen med Bruk III. 1701‑04 sammen med andre bruk, usikkert hvilke. Fra 1705 Staulen.

BRUK III.
1) Christopher Nilssøns enke 3 ½ (II+III) pund fra før 1661 til ca ‑64.

2) Christopher Christophersøn med 2 ½ pund 1664‑67 (Bruk III).

3) Hans Henrichsøn Heitmann med 2 pund 18 mark 1675‑78, 2 våger til ‑95 og 2 våger 12 mark til 1700. Hans Heitmann var uteliggerborger fra Trondheim og drev handel og jektfart «paa Nordlandene». Han var lensmann i Hemnes, ukjent hvor lenge. G.I. m. ukjent.
Barn:
    
1. Johan, f. ca 1664, d. 6.7.1740 i København,  sjøfarende og forfatter, bl.a. av "Sjymain'n", se Årbok for Helgeland 1999 s. 147, og Våre Forfedre nr 1/2004.
    
2. Svend, 30 år 1701 (her).
G.II. enka etter Christopher Christophersøn (ellers kunne han ikke ha kommet i besittelse av odelen). Det var trolig hun som hadde navnet Dorete, og den eneste av enkene på Sund som var verdiget å bli nevnt ved navn.
Barn:
    
3. Jacob, 14 år 1701,
    
4. Hans, 12 år,
    
5. Hendrich, 10 år.
Hans var oppført som bruker t.o.m. 1700. Allerede 1696 ble det betalt til Hemnes kirkekasse 1 dlr. for «Hans Henrichsøns Liig i Kirc. indsat». Det kan jo tenkes at han da hadde kjøpt seg en standsmessig begravelsesplass. Enka giftet seg med Anders Larssøn. I M 1701 er ovennevnte Hanssønner oppført som stedsønner av Anders. Bruk III var fra 1700 Sjøgaarden.

BRUK IV.
1) Anders Jonsøn med ½ våg fra seinest 1661 til ‑89.

2) Simen med ½ våg 1690‑95.

3) Hans Hanssøn med 2 våger sammen med II og V 1697‑1700, og sammen med II? og VI 1700‑04. Fra 1705 Ekeren. Trolig gift med Siri Gregusdatter fra Bruk I B.

med 2 pund til ca 1661, og enka videre til ‑66.

BRUK V.
1) Thomas Jonsøn

2) Jon Persøn med 2 pund 1668‑95. Sammen med II og IV 1697‑1700. Fra 1701 Moan.

BRUK VI.
1) Sten med 1 pund 8 mark fra før 1661 til ‑67.

2) Christopher Stensøn med 1 pund 6 mark 1697-1700. Sammen med II? og IV 1701‑04. Fra 1705 Ekreneset.

Fra litt etter 1700.
Bnr. 1 (lnr. 237) GLØSEN, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 1 ort 21 skill., 1891: 4,60 skyldmark.
1) Anders Jonsøn var bruker av 1 pund fra 1718 og 2 pund fra‑23. Han solgte da sin odelsjord til prosten Anders Dass og ble hans leilending. Han var bruker til 1748 og seinere husmann. G.I. (trolovet 1705) m. Abelone Nilsdatter, d.1712, fra 59 Sæteren.
Barn:
    
1. Nils, f. 1705 (69 I.Dilkestad bnr. 1).
G.II 1712 m. Abelone Christophersd. (ca 1682‑176 1)
Barn:
    
2. Christen, f. 1713,
    
3. Beritte, f. -14 (Ekreneset her ??)
    
4. Johannes, f. -16, d. -32,
    
5. Hendrich, f. ‑18, d. før ‑20,
    
6. Hendrich, f. -20,
    
7. Christofer, f. -25, d. -29

2) Jørgen Christensøn (1720‑26.2.‑80), fra Sandøy i Træna, fikk skj. fra sorenskriver Jacob Dass på vegne av broren Petter Dass Tjøtta, utst. 1749. G. 1747 m. Berethe Andersd. (1714‑1800), datter av f.br.
Barn:
    
1. Johannes, f. 1748 (her),
    
2. Abelone, f. -50 (Kvina i Lurøy),
    
3. Anders, f. -52, d. 10.2.‑69
    
4. Marit, f. -55 (Schei i Herøy).

3) Johannes Jørgensøn (1748‑14.8.‑94), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, dat. 26.4.‑69. 1785 pantsatte Johan bruket til Anders Dass Strand for en obligasjon på 63 Rd. A. Dass fikk skj. på 2 pund landskyld, dat. 24.5.-92, og Johannes ble hans bykselmann. G. 1774 m. Kirsten Andersd. (1747‑1815) fra Ekren her.
Barn:
    
1. Berte Andrine, f. 23.6.1774 (her),
    
2. Marit, f. 29.12.‑76, ugift ved fars skifte 1794, ikke nevnt i bror Anders skifte 1863,
    
3. Jørgen Elias, f. 22.3.‑79 (39 Seljeli bnr. 2),
    
4. Abelone, f. 10.7.‑82, ikke nevnt i bror Anders skifte 1863,
    
5. Anders, f. 31.7.‑86, skifte 1863,
    
6. Christopher, f. -90, til Nord-Solvær i Lurøy 1827, fortsatt der ved bror Anders skifte 1863, stamfar til en meget stor etterslekt.
Enka Kirsten giftet seg 1795 m. Thomas Iversøn 39 Seljeli (se der). Ved skiftet etter Johannes 1794 var boets brutto 56‑4‑10, gjeld og avg. 86‑5‑2. Husdyr: 1 hoppe med føll, 5 kyr, 2 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 1 lam.

4) Østen Thomassøn (1753‑1813) fra 45 St.Målvatn, f. 53 Finneid, fikk bbr. dat. 30.5., tl. 8.10.1792. G. 1792 m. Berit Johansd. (1774‑28.8.1839), datter av f.br.
Barn:
    
1. Thomas, f. 19.2.1802, d. 6.6.‑20.
Ved skiftet etter Østen 1813 var boets brutto 257‑2‑6, gjeld og avg. 42‑4‑4. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 markkviger, 1 dalkvige, 5 sauer, 2 jømmer, 2 graværer, 3 risbit værer.

5) Jens Jenssen (1789‑9.9.1861) fra Ytteren bnr. 3 NR, fikk bbr. dat. 27.7., tl. 12.10.1819, og skj. fra Anders Dass, tl. 20.6.1831.

Barn:

 1. Hans, f. 1813, mor ikke kjent.

G.I. 1818 m. enka Berit. Ingen barn. G.II. 1841 m. Marit Jacobsd. (1801‑31.10.1897) fra 145 Oldernes bnr. 2. Ingen barn.

6) Hans Olai Hansen (1805‑24.5.1877) fra Velsvåg i Nesna, fikk skj. fra Jens Jenssen for 100 Spd., dat. og tl. 5.10.1831. G. 1832 m. Maren Brose Nilsd. (1809-11.2.‑91) fra 86 Straumsnes bnr. 2.
Barn:
    
1. Hans Deodor, f. 1833 på Velsvåg (her),
    
2. Anders Christopher, f. 28.6.‑36 (Min.USA‑66),
    
3. Nils Jørgen, f. 4.5.‑38 (Min.USA‑65),
    
4. Maren Anthonette, f. 10.6.‑40 (USA‑80),
    
5. Hedvig Margrethe Grønbech, f. 21.1.‑44 (Min.USA),
    
6. Peter Olaus Thorne, f. 12.12.‑46 (USA‑66),
    
7. Olava Margrethe, f. 13.7.52 (USA‑78).

7) Hans Deodor Hansen (1833‑2.7.1910), sønn av f.br., fikk skj. fra mora og medarvinger for kr. 1680 og kår, dat. 27.5.1878. G. 1863 m. Maren Hind Jenssen (1831‑23.6.1919) fra Sjøgaarden nedre her.
Barn:
    
1. Jensine Mathea, f. 16.4.1864 (bnr. 12 her),
    
2. Hans Olai, f. 16.2.‑66 (bnr. 14 her).

8) Peder Hind Pedersen (1845‑16.7.1926). Han hadde tidligere vært bruker på 106 Valåmoen bnr. 3. Om fam. s.d. P.H. Pedersen fikk skj. fra Hans D. Hansen for kr. 4000 og kår, dat. og tl. 27.9.1894. Han solgte Gløsen til Hemnesbruket for kr. 5500, dat. og tl. 28.9.1897.

9) Ole E. Hansen (1871‑19.12.1946) fra bnr. 7 her, fikk skj. fra Hemnesbruket v/ C.M. Anderssen for kr. 1500, tl. 30.10.1900. G. 1901 m. Julianna Johannesd. (1878‑2.6.1964) f. 104 Solhaug.
Barn:
    
1. Hanna Gunhilda, f. 15.6.1901 (bnr. 25 her),
    
2. Kaare Johan, f. 12.5.‑04, d. 23.5.‑88, gift med Hildur Lagli, f. 1916 i Bardal (bnr 22),
    
3. Jenny, f. 5.9.‑07,
    
4. tv. Olga Julianne, f. 4.12.-09, og 
    
5. tv. Gudrun Johanna, f. 4.12.‑09,
    
6. Ole Kaurin, f. 18.2.‑12 (her),
    
7. Gyda Sakrine, f. 31.5.‑18.

10) Ole Kaurin Hansen, f. 1912, sønn av f.br., fikk skj. fra mora og medarvinger, dat. 26.4.1952. G. 1951 m. Nikoline Bjørkås, f. 29.12.1926, fra Hattfjelldal.
Barn:
    
1. Janne‑Lise, f. 18.3.1952,
    
2. Odd, f. 15.2.‑56 (her).

11) Odd Hansen, f. 1956, sønn av f.br., hadde forpaktningskontrakt 1974‑89, og fikk skj. fra foreldrene, bokført 7.4.1989. G.m. Anita Falkmo. f. 15.10.1964, fra Hemnesberget.
Barn:
    
1. Ailin, f. 30.5.1988,
    
2. Allan. f, 17.4.‑90.
Odd Hansen fikk skj. fra Staten v/ Nordland fylkeslandbruksstyre på bnr. 14 Odelsmoen, bokført 21.4.1988.

Bnr. 12 STIBAKKEN, fraskilt 1894 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.

Bnr. 13 STIBAKKEN, fraskilt 1898 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 10
1) Bonsak Hansen (1852‑15.3.1932) fra pl. Pallen her, fikk skj. på bnr. 12. fra Hans D. Hansen for kr. 180, dat. og tl. 6.5.1897 og skj. på bnr. 13 fra Hemnesbruket v/ CM. Anderssen for kr. 450. G. 1894 m. Jensine Hansd. (1864-29.1.1942) fra bnr. 1 her. Ingen barn.

2) Ferdinand Lund [Johansen] Anbak (1886-12.6.1954) fra Knutli pl. Andbakken flyttet hit 1921. 1929 utstedte han en pantobligasjon på kr. 500 til Bonsak Hansen, med pant i bnr. 12 og 13. G. 1911 m. Helga Johnsen, f. 1890, fra 108 Villmoen bnr. 1.
Barn:
    
1. Solveig Elfrida, f. 1.2.1912, d. 21.3.‑31,
    
2. Astrid Johanna, f. 14.8.‑13,
    
3. Gunnar, f. 9.3.‑19 (her),
    
4. Brynhild Irene, f. 6.9.‑24.

3) Gunnar Anbak (1919‑26.7.‑90), sønn av f.br., overtok bruket etter sine foreldre ved skj. tl. 26.8.1954. G. 1940 m. Hildur Ellingsen, f. 14.2.1922, fra Bardal i Nesna.
Barn:
    
1. Terje, f. 3.4.1941 (Hb),
    
2. Torgeir, f. 4.7.‑42 (Hb), gift med Emma Aud Storvik, f. 1951 på 109 Bjurselmoen, 4 barn.

Bnr. 14 ODELSMOEN, fraskilt 1900 fra bnr. I med skyld M. 0,23.
1) Hans O. Hansen, (1866-8.10.1951), fra bnr. 1 her, fikk skj. fra Hemnesbruket v/ C.M. Anderssen for kr. 150, tl. 3.10.1900. G.m. Oline Mikalsd., (1867-11.2.1953), fra Namsos.
Barn:
    
1. Helmer, f. 13.9.1891 i USA, gift med Petra Hansen, f. 1890 Bjerkadal, d. 1934 i Canada,

    2. Perry, f. 9.4.-94 Wisconsin, d. 4.9.-96 Hemnesberget,

    3. Perry, f. 11.1.-97,
   
4. Harald Oliver, f. 13.12.1900, d. 20.1.1956 på Onøy.

Hans og Oline var i USA 1888 til ca 1895.

2) Peder Karoliussen (1877‑26.4.1938) fra 37 Kobhaug fikk skj. fra Hans 0. Hansen for kr. 7000, tl. 22.9.1926. G. 1901 m. Petra Johanne Johansen (1884-7.7.1982) fra 31 Luktvatnet lille, pl. Andbakken.
Barn:
    
1. Nanna, f. 1.6.1902 (Karmøy), gift med Aksel Akselsen f. 1896 på 80 Brennberg øvre,
    
2. Bergljot, f. 14.4.‑04 (Narvik), gift med Adolf Kristoffersen f. 1900 på Hemnesberget, jobbet ved LKAB,
    
3. Agnes, f. 31.10.‑06, d. april ‑44 (Hb), gift med Reidar Johansen f. 1897 på Hemnesberget,
    
4. Bjarne, f. 2.8.‑10, d. 22.6.-17,
    
5. Rolf, f. 16.1.‑13, d. 23.4.‑16,
    
6. Aud, f. 11.2.‑23 (Bardal i Nesna).
Hemnes sparebank fikk auksjonsskjøte for kr. 3500, dat. 12., tl. 16.10.1937. Peder druknet.

3) Olaf Augustinus Trøite (14.5.1890‑15.7.1976), g. 1916 m. Anne Sofie Kjøren (26.10.1896‑13.2.1988). De kom hit fra Ankenes og kjøpte Odelsmoen for kr. 4000 v/ skj. fra Hemnes sparebank, dat. 22.12.1937, tl. 10.1.‑38.
Barn (alle født i Ankenes):
    
1. Sverre Margido, f. 31.1.1917 (Hamar),
    
2. Ole Stener, f. 27.7.‑19 (Bodø),
    
3. Trygve Tron, f. 6.9.‑21 (her),
    
4. Åse Marie, f. 27.3.‑23 (bnr. 5 her),
    
5. Asbjørn, f. 18.5.‑25, d. 13.10.‑83 (Gruben NR),
    
6. tv. Laila Thyra, f. 2.10.-29, d. 20.3.‑44, og
    
7. tv. Gunhild Mary, f. 2.10.-29 (Mo),
    
8. Olaf Guttorm, f. 2.2.‑31 (Bosmo), gift med Frøydis Gabrielsen f. 1937 fra Båsmo, 2 jenter.

4) Trygve T. Trøite, f. 1921, sønn av f.br., overtok bruket etter sine foreldre v/ skj. bokført 5.7.1976. 1980 solgte han jorda til Odd Hansen på bnr. 1 og skogen til Sverre Hellem på bnr. 4.

5) Odd Hansen på bnr. 1 fikk skj. fra Staten v/ Nordland fylkeslandbruksstyre, bokført 21.4.1988.

Bnr.25 MYRSETH.
1) Anton Svendsen, f. 1.6. 1903, fra Brennbergli, sønn av fisker Anton Nikolai Svendsen og h. Johanna Margrethe Thomasd. Anton Svendsen fikk kjøpe­kon­trakt på bruket 1937 og skj. tl. 18.4.1950. G. 1930 m. Hanna Gunhilda Hansen, f. 1901, fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Arnulf, f. 6.9.1930, d. 25.4.‑80,
    
2. Karin, f. 16.9.‑31 (Ålgård),
    
3. Aud Jorun, f. 7.3.‑36 (Tromsø),
    
4. Odveig Julianne, f. 25.8.‑42 (Sandnessjøen).

Bnr. 2 og 3 (lnr. 238 a og b) STAULEN, landskyld I pund, 183 8: 3 ort 11 skill., 189 1: M. 2,50.
1) Jon Jonsøn (ca 1668‑1727), var bruker her fra 1705. G. 1704 m. Siri Gregusd., enke fra bnr. 8 her. Ingen felles barn. Ved skiftet etter Jon 1727 var boets brutto 107‑0‑0, gjeld og avg. 53‑3‑0. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 dalkvige, 10 sauer, 8 jømmer, 7 geiter, 2 bukker.

2) Jens Pedersøn fikk bbr. på dette bruket, tl. 12.7.1727. 1735 flyttet han til bnr. 8. Om fam. s.d.

3) Amund Mathiassøn (ca 1701‑21.1.‑77) fra 90 Midtstraum fikk bbr. tl. 11.7.1735. Han hadde tidligere bodd på 39 Seljeli et års tid, trolig som sagmester på saga til Svend Heitmann. F.e. hadde han en datter
    
1. Gjertrud, f. 1729, Mor: Anna Gabrielsd. Bustnes i Nord-Rana.
G.I. 1733 m. Maren Heitmann (1705‑død før mors skifte 1749) fra Sjøgaarden her.
Barn:
    
2. Mathias, f. 1733, d. før ‑77,
    
3. Anne, f. -35 (143 Ytterleiren bnr. 1),
    
4. Giertru, f. -37 (Hammaren NR),
    
5. Johannes, f. -39 (Lofoten).
G.II. 1761 m. Dorthea Ørgesd., enke fra 77 Storstrand. Amund var husmann på 77 Storstrand 1761‑77. Enka Dorthea G. 1780 på Kvalnes i Nesna.

4) Anders Olsøn fikk bykselbrev på 1 pund i Sund «som Amund Mathisen til hannem har afstaaet» dat. 12.5., tl. 17.10.1741. Det er de eneste opplysninger man har om ham. Ikke nevnt i "Extraskatten".

5) Ole Anderssøn (1736‑1811), f. Lurøysundet, kanskje sønn av f.br?, var bruker fra seinest 1764. Kalt "den ældre" i matr. 1796. G.I. 1763 m. Johanna Jensd. (1728‑95), fra Ekren her.
Barn (alle født i Lurøysundet):
    
1. Jens, f. 1764,
    
2. Ingebor, f. -66 (her),
    
3. Anders, f. 13.8.‑67,
    
4. Hans, f. -69.
G.II. 1798 m. Beret Østensd. (1731‑23.11.1825), enke fra 45 St.Målvatn. Herman Schrøder i Bergen hadde ved skiftet etter Johanna fått utlagt odelen for gjeld, og fra ham fikk Anders Dass Strand skjøte, dat. 12.9.1798.

6) Hans Nilssøn (1765‑10.2.1831), angivelig fra 124 Bleikvassli (Militære ruller 1808), fikk bbr. dat. 6.3., tl.7.5.1802. G. 1798 m. Ingeborg Olsd. (1766-27.10.1846), datter av f.br.
Barn:
    
1. Johannes Andreas, f. 1798 (her),
    
2. Nils, f. 1800, d. før ‑06,
    
3. Ole, f. -02 (Åsvær i Dønna), nevnt i fas halvsøster Dortea Annas skifte 1852,
    
4. Karen, f. -04 (Levang i Nesna), gift med Kristoffer Andersen Levang, 2 barn,
    
5. Nils, f. -06 (Austvik i Nesna), gift med Anne Pettersdatter f. 1806 Levangskar,
    
6. Hans, f. -07, d.s.å.,
    
7. Hans, f. -08 (84 I. Brennberg bnr. 2).

7) Johannes Hansen (1798‑7.7.1857), sønn av f.br., fikk bykselbrev på hele bruket, dat. 6.12.1827, tl. 29.9.‑28, og kongeskjøte på 12 mark for 40 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, tl. 3.10.1832. G. 1831 m. Rakel Jacobsd. (1807‑25.1.‑84) fra 102 Mellingsjord lnr. 163.
Barn:
    
1. Hans Olai, f. 1831, gift med Sakrine Johannesdatter f. 1827 på 102 Mellingsjord, 2 barn,
    
2. Jacobia Randine, f. 15.7.‑37 (USA‑66),
    
3. Edvard, f. 6.1.‑39 (USA‑67), hadde en datter Emilie Petrine f. 25.4.1865, Mor: Pernille Nilsdatter f. 1834 på 77 Storstrand, hun ble ikke med til USA,
    
4. Mathias Marthinus, f. 24.9.‑42, i Trondheim ved mors skifte 1884,
    
5. Jørgen Brose, f. 20.3.‑46, ikke nevnt i mors skifte 1884.
Enka Rakel giftet seg 1870 på 141 Meland bnr. 2.
I anledning skiftet etter Johannes Hansen ble Staulen delt i to bruk ved skyldsetningsforretning 1858. Den parten J. Hansen hadde kjøpt ved kongeskjøte, ble bnr. 2, mens den tidligere Anders Dass' del, nå eid av Lars Christensen Husby, ble bnr. 3.

8) Hans Johannessen, f. 1834, sønn av f.br. fikk utlagt bnr. 2 på skiftet etter faren, sluttet 19.11.1857, for 75 Spd. Han bykslet bnr. 3. G. 1862 m. Zachrine Johannesd. f. ca 1829, fra 102 Mellingsjord. angivelig fra Reinhaglia i Nord-Rana.
Barn f. her:
    
1. Nelson Julius Berg, f. 30.3.1863,
    
2. Marie, f. 26.2.‑65.
Hans solgte odelsjorda 1867 og reiste med fam. til USA.

9) Christopher Immanuel August Wang, (1827-13.1.-96), fra Christiania, lensmann i Hemnes, fikk skj. på bnr. 2 fra Hans Johannessen for 200 Spd., tl. 20.5.1867, og på bnr. 3 for 120 Spd. fra Laura Christensen, tl. 15.11.1870. G.m. Gidsken Buschmann Christensen f. 1840 i Nesna.
Barn:
    
1. Hans Abrahant Meier, f. 27.7.1864 i Krsitiania,
    
2. Erik, f. 6.9.‑65 i Kristiania, styrmann,
    
3. Gisken Johanna, døpt 26.4.‑68,

    4.  Immanuel, f. 29.8.-69.

Christopher døde på Søvik som lensmann i Alstahaug. Kona Gisken døde også der.

10) Christian August Barth, f. 1820 i Hjelmeland og foged 1863-73 i Nordre Helgeland, overtok bnr. 2 og 3 som embetsgard, etterat lensmann Wang hadde solgt Staulen til staten for 2000 Sp., ved skj. tl. 7.1.1871. G.m. Susanna Hvidt, f. Hauff 1821, fra Sandefjord.
Barn:
    
1. tv. Thomas Fredrik, f. 1856 (sogneprest) og 
    
2. tv. Fredrik Hauff, f. 1856,
    
3. Anne Marie Petrine, f. -59,
    
4. Christine Augusta, f. 27.7.‑65.

11) Hans J.L.B.H. Breien, f. 1833 i Norderhov. Kom hit som foged for 1875. Ugift. Breien var rådgiver og juridisk sakkyndig da leilendingene kjøpte Walnum godset i Hemnes.

12) Hans Augustinus Hysing Olsen, f.1837. Foged 1878‑87.

13) Gerhard Henrik Landmark, f. 1830 i Holmedal. Foged 1887-98 i Nordre Helgeland. Fam. kom hit fra Balestrand. G.m. Charlotte Caroline Christiansen (1835-31.5.‑94) f. i Bergen.
Av barn kjennes (alle født i Balestrand):
    
1
.   Dorthea Margrete Heiberg, f. 1860, d. 8.11.‑97 på Rotvoll sykehus,

    2.  Mikal Bøschen Kortz, f. 5.6.-62 (artillerikaptein),

    3.  Helga, f. 22.9.-63,

 4. Johanna Vidding Heiberg, f. 10.3.-65 (prestefrue Mo), gift med sogneprest Anton Hansen f. 1840 i Asker, 3 barn,
   
5. Åsta, f. 5.9.-66 (Måsøy),
   
6. Gerda Sofie, f. -71 (Trondheim), gift med lege Ole Kristian Strøm Moe f. 4.3.1866 i Trondheim.
Fogedembetet ble opphevet ved lov 1894, og behovet for embetsgard var ikke lenger til stede. Landmark til Kristiania som enkemann før 1900.

14) Peder Hind Pedersen (1845‑1926) fikk auksjonsskjøte på bnr. 2 og 3 for kr. 4225, tl. 1.3.1897. Han hadde tidligere bodd på Gløsen, som han samme år solgte til Hemnesbruket.

15) Greger Edv. Olsen, f. 8.6.1872 på Svinøy i Lurøy, tømmermann bosatt på Hemnesberget, fikk skj. fra P.H. Pedersen på begge bruk for kr. 2000 og kår, tl. 23.2.1918. G. 1898 m. Petra Pedersd., f. 1878, datter av f.br. født på 106 Valåmoen.
Barn:
    
1. Gotharda Kornelia, f. 2.10.1898, d. 1942, gift 1920 med møbelsnekker Oskar Larsen f. 1892 Granli i Rana, 6 barn,
    
2. Ottar Johan, f. 27.6.1901, d. -73 (USA‑21),
    
3. Paul Gerhard, f. 28.1.‑04, d. -79,
    
4. Gudrun Pauline, f. 24.11.‑06, d. 17.4.-94 på Hemnesberget, gift 1933 med Einar Karlsen f. 1901 på Hemnesberget,
    5. Ragnar Nikolai, f. 10. 11.‑08, d. -82, gift 1933 med Bergljot Sjånes f. 1908, fra Nerdal i Rana, 5 barn,
    
6. Hildur Marie, f. 26.7.‑13, gift 1938 med Leif Tamnes f. 1915 i Mo i Rana, 3 barn.

16) Lars Webjørnsen fikk skj. på bnr. 2 og 3 fra Hemnes og Korgen Privatbank, ifølge fullmakt fra Greger Olsen, for kr. 18 500 og overtakelse av kår til P.H. Pedersen, tl. 25.5.1924.

17) Sigurd Sørensen (1881‑1967) fra Øvre Tralrud i Hattfjelldal fikk skj. fra Lars Webjørnsen på bnr. 2 og 3 for kr. 18 500 og overtakelse av kårfor­pliktelser, tl. 24.5.1925. Han var bruker her et par år, og flyttet så til 12 Fuglstrand, seinere 60 Grønvikmoen. Om fam. s.d.

18) Anna Pettersen (16.7.1889‑1.5.1981), Glein på Dønna, fikk skj. fra Sigurd Sørensen på bnr. 2 og 3 for kr. 17 000 og overtakelse av kårforpliktelse, dat. 9.7. 1927. G. 1918 m. Odmund Bjørnaali (12.11.1891‑) fra Vefsn, han var fylkesagronom.
Barn:
    
1. Atle, f. 25.4.1919,
    
2. Svein, f. 23.2.‑21 (her),
    
3. Aud Jorun, f. 21.10.‑22 (Oslo),
    
4. Bjørg, f. 15.5.‑24 (Gruben NR), gift 1952 med Hans Gullesen f. 1925 på Sletten i Rana, 2 barn,
    
5. Målfrid, f. 3.2.‑26 (USA).

19) Svein Bjørnaali, f. 1921, sønn av f.br., fikk skj. fra mora, dat. 1.4.1955. G. 1951 m. Birgit Marie Nordeng, f. 1922, fra 20 Drevatnet bnr. 17.
Barn:
    
1. Anne, f. 21.11.1951 (Mo),
    
2. Kari, f. 16.3.‑55 (Kristiansand S),
    
3. Sigrid, f. 5.1.‑59 (Kristiansand S),
    
4. Jon, f. 20.12.‑66 (Sømna).

SJØGAARDEN.
1) Svend Hanssøn Heitmann (1667/70‑1756), sønn av lensmann Hans Heitmann på Bruk III, var bruker fra ca 1700. Han drev jektbruk og bygde sagbruk på 39 Seljeli. G. ca 1700 m. Anna Hansd. (ca 1670‑1748).
Barn:
    
1. Hans, f. før 1704 (her),
    
2. Maren, f. -05 (Staulen her),
    
3. Ane, f. -07 (143 Ytterleir),
    
4. Berit, f. -09 (Tonsvik i Nesna),
    
5. Sara, f. -13 (Selfors NR),
    
6. Johanna, f. -16, d.-92 (Husby i Nesna), skifte i Finnvika på Tomma.
Ved skiftet etter Ane 1749 var boets brutto 670‑2‑6, avg. 58‑2‑0. Penger: 270 Rd. Sølv: 1 kanne på 63 lodd, taksert for 36‑4‑8, og dessuten 12 skjeer, 6 beger og en tomling. Bøker: Nils Hemmingsøns postill og salmebok. 18 mark odel i Sund.

2) Hans Svendsøn Heitmann (ca 1702‑47), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 24.4, tl. 17.10.1741. Han hadde tidligere vært noen år på 140 Leirskar bnr. 1. Lensmann i Hemnes 1731‑38. G. 1731 m. Dørothea Nilsd. Zahl (ca. 1701‑25.5.‑68) fra Leines i Alstahaug.
Barn:
    
1. Rebecha, f. 1732 (her),
    
2. Svend, f. -34, d.s.å., skifte 1752,
    
3. Ane Maria, f. -36 (20 Drevvatn bnr. 3),
    
4. Karen, f. -38 (90 Midtstraum bnr. 1),
    
5. Johan, f. -42, d.s.å.,
    
6. Maren Dorothea, f. -43 (59 Sætra bnr. 2 > Nordbustad i Nesna), gift oppatt 1788 med Anders Josefsen f. 1762 fra Ytre Levang.
Ved skiftet etter Hans 1749, var boets brutto 293‑4‑8, avg. 63‑0‑0. Penger: 39‑4‑6. Sølv: 11 skjeer og 2 tomlinger. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 2 kviger, 3 markkviger, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 kalv, 10 sauer, 1 jømmer, 5 lam.

3) Østen Olsøn (1713‑1798) fra 20 Drevvatn bnr. 3, fikk bbr. dat. 3.7., tl. 12.10.1751. Han løste ut odelen fra medarvingene til kona. Han hadde jektbruk allerede før han kom hit. G. 1751 m. Rebecha Heitmann (1732‑22.5.1823), datter av f.br.
Barn:
    
1. Hans Heitmann, f. 1752 (Straumen i Tranøy), død før fars skifte 1799,
    
2. Ane, f. -53, d. -63,
    
3. Dorothea, f. -54 (Indre Kvarøy), gift med Kristoffer Larsen f. 1748 Indre Kvarøy, død før mors skifte 1823, 5 barn,
    
4. Ole, f. -55 (Frovåg i Dyrøy), nevnt i mors skifte 1823,
    
5. Berete Maria, f. -57 (67 Buvik),
    
6. Svend, f. -60 (Gjestgiver og handelsmann i Øksningan), nevnt i mors skifte 1823,
 7. Johanna, f. -62 (41 Furuhatten),
    
8. Isach,f. -67 (Stokka i Tjøtta), nevnt i mors skifte 1823,
 9. Andreas Heitmann, f. -69 (bnr. 7 her), nevnt i mors skifte 1823,
 10. Ane, f. 27.12.‑72 (51 Storbjerka bnr. 2), nevnt i mors skifte 1823,
 11. Johannes Heitmann, f. 31.5.‑77 (her), nevnt i mors skifte 1823.

Bnr. 4 (lnr. 238) SJØGAARDEN NEDRE, 2 pund 3 mark, 1838: 1 daler 21 skill., 189 1: M. 4,37.
4) Johannes Østensøn (1762‑etter 1847), sønn av f.br. fikk bbr. 1801 på halvparten av bykseljorda, og arvet seinere odelsjord etter mora. G.I. 1800 m. Maren Hind Andreasd. (1776‑31.7.1846) fra 98 Straumen.
Barn:
    
1. Hans Heitmann, f. 19.1.1802, d. -03 BK.,
    
2. Rebekka Heitmann, f. -04 (her),
    
3. Dorothea, f. -07 (Kirkevåg ved Kabelvåg), gift med lærer og kirkesanger Rasmus Arntsen f. 1800 på 134 Skreslett.
G.II. 1847 m. Jonella Andersd. (1790‑1867), kårenke fra 51 Storbjerka bnr. 1.

5) Jens Brose Pedersen (1796‑11.4.‑77) fra Hestnes fikk kongeskjøte på bykseljorda for 100 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, tl. 4.10.1833, og skj. fra Johannes Østensen på odelsjorda, tl. 7.10.1840. G. 1828 m. Rebekka Heitmann Johannesd. (1804‑15.12.‑74), datter av f.br,
Barn:
    
1. Peder Andreas Strøm, f. 14.4.1829 (her),
    
2. Maren Hind, f. 24.2.‑31 (bnr 1 her),
    
3. Anna Helina, f. 21.7.‑41, d. 19.9.1919 i Bardal, gift 1866 med handelsmann og orfører Georg Rathje f. 1833 i Bergen, 5 barn. Georg var bror til Ingeborg, konen til bruker nr 6.

6) Peder Strøm Jenssen (1829‑24.12.‑84), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 7.6.1858. G.m. Ingeborg Christine Cornelia Rathje (1837‑2.12.1910 på Lapphella, Hemnesberget) fra Bardal, f. Bergen.
Barn:
    
1. Johannes Heitmann, f. 29.12.1863, omkom på sjøen i ung alder, ikke nevnt i mors skifte 1910,
    
2. Elisabeth Fredrikka, f. 7.10.‑68, hadde en sønn Einride (17.5.1890-11.9.1906) Far: Peder Pedersen f. 1869 i 64 Presteng.
1875 solgte Peder en parcell av skyld 3 skill. til sakfører Møller, og skilte 1882 ut en parcell av skyld 3 skill. der han og kona seinere bodde, slik at bnr. 4 hadde skyld M. 4,37 1891.

7) Morten Christian Vik Gregussen (1850-30.12.1939) fra Kvæfjord, fikk skj. fra Peder S. Jenssen for kr. 2000 og kår til selgeren og hustru, tl. 10.6.1882. G.m. Ane Maria Olsen (1850‑23.1.1917) fra Frosta.
Barn:
    
1. Olaf, f. 1882, jernbanearbeider, gift 1904 med Ida Pedersdatter f. 1883 i Søvik i Alstahaug, 1 barn,
    
2. Gunnbjørn, f. 24.10.‑83 (her),
    
3. Einar, f. 29.8.‑85 (bnr. 17 og 19 her),    
    
4. Magne, f. 13.12.‑87,
    
5. Thora, f. 17.6.‑90, d. 28 5 1970, gift 1909 med Ole Bang f. 1885 på 122 Rabliåsen, de bodde på Hemnesberget, 9 barn,
    
6. Helga, f. 2.10.‑93, gift 1914 med lærer og kirkesanger Rasmus Hole f. 1876 i Breim i Nordfjord.

8) Gunnbjørn Mortensen (1883‑12.6.1958), sønn av f.br., fikk skj, fra faren for kr. 1700 og kår, tl. 24.5.1913. G. 1908 m. Petra Ivarsd., f. 1884, fra 53 Finneid pl. Varpen.
Barn:
    
1. Modolf, f. 18.7.1908,
    
2. Gunvor, f. 28.3.‑12.

9) Sverre Idland, f. 20.2.1925, fra Sandnes i Rogaland, forpaktet bruket fra april 1953 til mai 1957. G. 1952 m. Sigrun Bang, f. 19.4.1932, fra Hemnes­berget.
Barn:
    
1. Arve, f. 4.2.1955,
    
2. Tone, f. 3.4.‑57,
    
3. Mads, f. 6.5.‑60,
    
4. Elin, f. 27.1.‑63,
    
5. Marit, f. 24.4.‑69.
1969 ble en skogteig Gunnbjørnskogen bnr. 28 fradelt, og seinere overtatt av Helgeland Skogselskap.

10) Sverre Johannes Hellem (28.12.1919‑4.6.‑89), fra Åsen N.T., fikk. skj. fra Petra Mortensen, tl. 4.7.1961. G. 1945 m. Asta Mossing, f. 29.9.1923, også fra N.T.
Barn:
    
1. Ole, f. 22.2.1946 (Oslo),
    
2. Eli, f. 2.12.‑50,
    
3. Åsa, f. 6.6.‑55, har en sønn Rune f. 27.6.1973 i Mo i Rana, Far: Jon Eivind Skogstad f. 1950 i 133 Bryggfjell.
    
4. Nils Mossing, f. 10. 1.‑62 (her).

11) Nils Mossing Hellem, f. 1962, sønn av f.br., fikk skj. fra foreldrene, bokført 8.1.1987. Samboer med Astrid Moksnes, f. 18.4.1965, fra Frosta N.T.
Barn:
    
1. Magnus Hellem, f. 4.6.1990,
    
2. Martin, f. 2.9.‑91.

Bnr. 28 GUNNBJØRNSKOGEN, fradelt 1961 fra bnr. 4 med skyld M. 1,25.
1) Modolf Sjøgård, f. 1908, fikk skj. fra sin mor Petra Sjøgård for kr. 20 000, dagbokført 21.6.1961.

Bnr. 5 NØISOMHED, fraskilt 1875 fra bnr. 4 med skyld 3 skill., seinere M. 0,11.
1) Hilmar Krohg Møller, f. 18.5.1829 i Molde fikk kjøpekontrakt fra Peder S. Jenssen for 30 Spd. tl. 19.6.1875, og skj. tl. 10.6.1882. Møller kom hit 1874 fra Nesna, hvor han hadde praktisert som sakfører. 1885 ble Møller beskikket som byfogd i Molde, og flyttet dit s.å. G.m. Kristine Sofie Johannessen f. 20.5.1835 i Herøy.
Barn:
    
1. Helge, f. 1868,
    
2. Ingeborg, f. -72,
    
3. Anna, døpt 27.3.‑74.

2) Eilert Julius Hansen (1855‑1.12.1941) fra pl. Pallen her, kjøpte bruket hos Møller og var tilflyttet før 1891. Han fikk auksjonsskjøte for kr. 1910, tl. 15.2.1900. G. 1889 m. Jonella Johnsd. (1868-4.2.1933) f. 64 Presteng.
Barn:
    
1. Arthur Cornelius Dass, f. 18.3.1892, d. 24.9.1917 i Vattersot på Hundneset under 64 Presteng,
    
2. Hilda Charlotte, f. 29.1.‑94 (USA‑14), gift med Nikolai Nilsen (1889-1958) fra 89 Straumbotn, Nikolai død i Frazee Minnesota.
Ved skjøte  tl. 16.11.1943 ble Axel Møllevik eier av bruket.

3) Tormod Møllevik, f. 1920, fra bnr. 6. G. 1949 m. Åse Trøite, f. 1923, fra bnr. 14.
Barn:
    1. Torgunn, f. 27.8.1949 (Porsgrunn),
    
2. Grete, f. 24.5.‑59 (Sandnes Rogaland).

Bnr. 6 SJØBAKKEN, fraskilt 1882 med skyld 3 skill., seinere M. 0, 11.
1) Peder S. Jenssen og kona flyttet hit da Peder solget bnr. 4 til Morten Gregussen.

2) Ole Abrahamsen (1866‑19.3.1912) f. Sund, tidligere husmann på Hella her, fikk skj. fra Peder Strøms enke Ingeborg for kr. 1450, tl. 15.7.1903. Ole Abrahamsen, som var fisker og seilmaker, var ugift.

3) Laurits Johnsen Ormset fikk skj. fra skifteforvalteren i Ole Abrahamsens dødsbo for kr. 1450, tl. 15.10.1923.

4) Axel Martinsen Møllevik (28.9.1891‑5.6.1978) fikk skj. fra Laurits Ormset for kr. 3000, tl. 19.1.1924, og fra Eilert Julius Hansen på bnr. 5. Nøisomhed, tl. 15.11.1943, og fra Einar Mortensen på bnr. 19 Reina, tl. 28.6.1961. G. 1918 m. Agnes Pauline Ludviksen (16.7.1895‑27.2.1974) fra 64 Prestengsjøen.
Barn:
    
1. Reidun, f. 8.9.1918 (bnr 9 her),
    
2. Tormod, f. 11.8.‑20 (bnr. 5),
    
3. Trygve, f. 24.12.‑23 (her),
    
4. Asbjørn, f. 7.6.‑29, begravd 12.5.2000 i Strømmen, Skedsmo i Akershus.

5) Trygve Møllevik, f. 1923. G. 1949 m. Gunnvor Alterskjær, f. 24.3.1925, fra Hemnesberget.
Barn:
    
1. Kristin, f. 25.3.1950,
    
2. Arnstein, f. 11.10. ‑51,
    
3. Gunnar, f. 25.11.‑54 (her),
    
4. Trond, f. 2.9.‑57.

6) Gunnar Møllevik, f. 1954. G. 1979 m. Anne Lise Larsen, f. 31.10.1958, fra Hemnesberget.
Barn:
    
1. Helene, f. 2.9.1978,
    
2. Kristine, f. 4.6.‑80,
    
3. Kristoffer, f. 22.7.‑89.

Bnr. 17 VOLDEN, fraskilt 1913 fra bnr. 4 med skyld M. 0,07.

Bnr. 19 REINA, fraskilt 1922 fra bnr. 4 med skyld M. 0,15.
1) Einar Mortensen fra bnr. 4 fikk skj. fra faren på bnr. 17, tl. 15.12.1913, og på bnr. 19, tl. 27.11.1922. Se bnr. 15.

Bnr. 7 (lnr. 240) SJØGAARDEN ØVRE oppstått ved delinga av Sjøgaarden 1804, med skyld 2 pund 3 mark, 18 3 8: 1 daler 21 skill.
1) Andreas Østensøn (1769‑26.4.1850), bror av Johannes på lnr. 239, fikk bykselbrev på halvparten av bykseljørda og halvparten av odeljorda i Sjøgaarden, som Nesna kirke hadde bykselrådighet over, tl. 11.9.1804. G. 1804 m. Martha Ivarsd. (1776-14.8.1862) fra 81 N. Brennberg.
Barn:
    
1. Østen Heitmann f. 1805 (61 Grønvika),
    
2. Berith Maria, f. -09 (Hb.‑75), ugift, skifte 1883,
    
3. Anna, f. -11, ikke nevnt i søster Berits skifte 1883,
    
4. Karen, f. -12 (7 Leirvik pl. Stormo),
    
5. Iver Petter, f. -16 (husm. her),
    
6. Dorthea Rebekka, f. 7.8.‑17, d. 19.1.-75, ugift, skifte 1876.

2) Anders Jacobsen (1789‑29.7.1839) fra 140 Leirskar bnr. 4, fikk bbr. dat. 6.10.1821, tl. 4.5.‑22. G. 1822 m. Elen Hansd. (1794‑7.10.1852) fra 140 Leirskar bnr. 2.
Barn:
    
1. Elen Johanna, f. 16.3.1824, d. 28.9.‑54 ugift,
    
2. Lisabeth, f. 12.4.‑25 (strandsitter på Hella her),
    
3. Olava Margrethe, f. 7.4.‑28 (USA‑68),
    
4. Hans Benjamin, f. 2.6.‑30 (her),
    
5. Anders Johan, f. 21.3.‑32 (USA‑66). Gift med Dorthea Nilsdatter fra Hagen på 55 Urland (f. 1836 d. før faster Martas skifte 1871), "har i ekteskap med Anders Andersen Sund efterladt sig barn".
Enka Elen fikk kongeskjøte på bnr. 7 for 200 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 1 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 66 Spd. 51 skill., dat. 13.8.1842, tl. 23.6.‑43.

3) Ole Broch Larssen (1797‑9.12.1870) fra 147 Nerleir bnr. 2, og tidl. bruker på Forsbakken. G.I. 1823 m, Giertrue Simonsd. (1783‑1839) fra 51 Storbjerka bruk II. Ingen barn. G.II. 1841 m. enka Elen her. Ingen barn.

4) Hans Anderssen (1830‑13.5.‑91), stedsønn av f.br., fikk skj. fra stedfaren for 201 Spd. 30 skill. og kår, tl. 2.6.1858. G.I. 1859 m. Jertrud Zachrine Jacobsd. (1837‑10.11.‑74) fra 133 Bryggfjell.
Barn:
    
1. Anders Olai, f. 8.5.1862 (her),
    
2. Jacob Jørgen, f. 29.5.‑69 (bnr. 22 her),
    
3. Ole Emil, f. 9.11.‑71 (her),
    
4. Jertrud Zakrine, f. 25.10.‑74 (53 Finneid bnr. 5).
G.II. 1889 m. Johanna Arntsd. (1846‑22.1.1939) fra 3 Hestnesosen. Ingen barn.

5) Ole E. Hansen (1871‑28.12.1946), sønn av f.br., var bruker fra ca 1901, og sammen med broren Anders fra ca 1904. Den formelle eieren var stedmora Johanna. Ole G. 1901 m. Julianna Johannesd. (1878‑2.6.1964) f. 104 Solhaug.
Barn:
    
1. Hanna Gunhilda, f. 15.6.1901,
    
2. Kaare Johan, f. 12.5.‑04 (bnr. 22 her),
    
3. Jenny, f. 5.9.‑07,
    
4. tv Olga Julianna, 4.12.-09, og 
    
5. tv. Gudrun Johanna, f. 4.12.‑09,
    
6. Ole Kaurin, f. 18.2.‑12,
    
7. Gyda Sakrine, f. 31.5.‑18.

Ole Hansen er også bruker 9 på bnr 1. Barnerekken er den samme.

6) Anders Olai Hansen (1862‑29.12.1949), bror av bruker nr. 5, fikk skj. fra myndige medarvinger for kr. 1400 og kår til Johanna Amtsd., tl. 13.9.1921. G. 1904 m. Karen Johansd. (1865‑6.5.1947) fra 10 Høynes.
Barn:
    
1. Gerda Kristine, f. 17.2.1905 (148 Valla bnr 8), mor til LO-leder Gerd Liv Valla og ordfører Nils Valla,
    
2. tv. Hans Benjamin, f.20.6.‑06, og 
    
3. tv. Johan Jakob, f.20.6.‑06 (her),
    
4. Anna Karoline, f. 30.6.‑09 (USA),
    
5. fostersønn Frithjof Hofstad, f. 15.5.‑15, død ved krigsforlis 1942.

7) Johan Sjøgaard (1906‑20.1.‑86), sønn av f.br., fikk skj. tl. 21.7.1947. G.m. Petra Jakobine Mehus (10.11.1913‑4.1.‑89), f. 60 Grønvikmoen.
Barn:
    
1. Inger Karen, f. 26.1.1951,
    
2. Ronald, f. 20.3.‑54 (her).

8) Ronald Sjøgaard, f. 1954, sønn av f.br. fikk skj. fra faren, dat. 10.7.1973. G. 1977 m. Bente Hiller, f. 27.1.1956, fra Selfors i Rana.
Barn:
    
1. Marit Cecilie, f. 20.11.1977,
    
2. Anne Grete, f. 23.11.‑79,
    
3. Øivind, f. 8.4.‑83.
Ronald skilt 1986, samboer fra 1989 med Elin Nerdal fra Nord-Rana.
Barn:
    4.  Robin, 11.3.1992,
    5.  Steffen, f. 3.7.-94.

Bnr. 21 MYRREM, fraskilt 1925 fra bnr. 7, med skyld M. 0,24. Bnr. 21 var brukt sammen med bnr. 1.
1) Ole Hanssen (1871‑1946) fra bnr. 7 her, fikk skj. fra Anders Olai Hanssen for kr. 1000, tl. 10. 11. 1937.

2) Ole Kaurin Hansen, f. 1912, sønn av f.br., fikk skj. fra medarvinger i boet etter Julianna Kristine Hansen for kr. 3000, bokført 31.10.1964.

3) Odd Hansen, f. 1956, fikk skj. bokført 7.4.1989.

Bnr. 22 NORD‑SJØBAKKEN, fraskilt 4.11.1929 fra bnr. 7 med skyld M. 0,24.
1) Jakob Hansen (1869‑13.1.1941) fra bnr. 7 her, fikk skj. fra sin bror Anders for kr. 500, tl. 8.3.1930. Jakob hadde før ekteskapet en datter Henny Helmine Finneide, f 4.3.1909, se 53 Finneid bnr 5. G. i Bodø 1914 m. Kristine Martinsen Høines, f. 20.6.1893, fra 10 Høyneset.
Barn:
    
1. Mary Oline, f. 22.2.1917 (21 Luktvassli nedre bnr 2),
    
2. Halgjerd Johanna, f. 10.5.‑18.
Bolighuset ble skutt i brann under krigshandlingene 1940.

2) Kåre Hansen Sund (1904‑23.5.‑88) fra bnr. 1 fikk skj. fra Jakob Hansen, tl. 21.11.1938. Han drev slipp og båtbyggeri her. G.m. Hildur Lagli, f. 20.9.1916, fra Bardal i Nesna.
Barn:
    
1. Randi, f. 27.3.1946,
    
2. Sissel Julianna, f. 20.5.‑48,
    
3. Kåre Helge Sund, f. 19.3.‑53.

3) Kåre Helge Sund, f. 1953, sønn av f.br., fikk skj. dat. 6.7.1979. Våninghuset fulgte ikke med i salget.

Bnr. 8 (lnr. 241) EKREN, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 2 ort 9 mark, 189 1: M. 4,40.
1) Christen Olsøn (ca 1677‑1738), fra Alstahaug, var bruker 1705‑26, og videre av 12 mark til sin død da han var "61 år". G.I. m. Kirsten Andersd. (ca 1648‑1731). Ingen barn. G.II. 1732 m. Marite Andersd. (ca 1695‑9.6.1776) fra 62 Oterbrand. Ingen barn. Ved skiftet etter Christen 1738 var boets brutto 105‑4‑5, avg. 34‑0‑0. Sølvskjeer med mrk. COS og COS:GHI). Husdyr: 1 gl. hest, 5 kyr, 1 dalkvige, 2 sauer, 2 jømmer, 1 lam, 2 geiter, 1 kje. Christens avinger var – foruten enka – brorbarn på Marchevold og i Søvik.

2) Jens Pedersøn (ca 1703‑28.6.‑66) fikk bbr. på 1 pund dat. 19.5., tl. 12.7.1727, mens f.br. fortsatt brukte odelsjorda. Jens fikk skj. på odelsjorda fra Peder Olsøn 110 Kjukkelmo, som ved sin kone hadde arvet etter sin svigermor Siri Gregusd. 12 mark odel i Sund. G. 1727 m. Karen Hansd. (ca 1689‑1779) fra Bruk IV her.
Barn:
    
1. Johanna, f. 1728 (Staulen her),
    
2. Ole, f. -29 (Lovund i Lurøy),
    
3. Hans, f. -31 (Hammaren NR),
    
4. Peder, f. -33 (48 Forsbakken).

3) Anders Olsøn (ca 1722‑48), kanskje fra Tømmerseth i Leirfjord, hvor han hadde en bror, fikk bbr. tl. 16.5.1740, og skj. på odelen. G. 1738 m. Marit Andersd. (før 1704‑9.6.‑76) fra 62 Oterbrand. Hun hadde tidligere vært gift med br nr 1 Kristen Olsen her.
Barn:
    
1. Abelone, f. 1740, d. for ‑46,
    
2. Ole, f. -42 (her),
    
3. Abelone, f. -46 (Sjoneidet i Nesna),
    
4. Kiersten, f. -47 (bnr. 1 her).
Ved skiftet etter Anders 1749 var boets brutto 211‑4‑8, avg. 31‑0‑12. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 kvige, 1 markkvige, 1 årsokse, 2 kalver, 15 sauer, 1 vær, 7 lam, 5 geiter, 3 hanegeiter, 1 bukk, 1 kje.

4) Elias Jonsøn (1714‑22.5.‑76) var bruker fra 1749. G. 1749 m. enka Marit. Ingen barn. Ved skiftet etter Elias 1777 fikk Marit utlagt odelen som sin eiendom.

5) Ole Anderssøn (1742‑1803), stedsønn av f.br. G. 1776 m. Siri Hemmingsd. (1752‑12.5.1831) fra 50 N.Bjerkadal.
Barn:
    
1. Anders, f. 27.1.1778 (her).
Enka drev bruket med sønnens hjelp til 1814.

6) Anders Olsøn (1778‑10.7.1849), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 24.10.1814, tl. 27.4.‑15. G. 1814 m. Karen Pettersd. (1794‑8.6.1856) fra Buvika i Sjona, f. Sandnes, foreldre: Peder Holberg og Sara Elisabeth Steenberg "søndenfra".
Barn:
    
1. Ole, f. 1816, d. -17,
    
2. Else Christine, f. -18 (her),
    
3. Petrine Andrine, f. 19.2.‑20, nevnt i fars skifte 1849,
    
4. Olava Elisabeth, f. 11. 10.‑27, nevnt i fars skifte 1849, hun var jordmor.

7) Jens Brose Hind Pedersen (1817‑11.7.1877) fra 149 Lillebjerka bnr. 2, fikk kongeskjøte for 150 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 50 Spd. 25 skill. G. 1845 m. Else Andersd. (1818‑10.5.1913), datter av f.br.
Barn:
    
1. Ole Andreas, f. 2.9.1842 (her),
    
2. Peder Krog Hind, f. 27.6.‑45 (her).
Enka Else drev bruket inntil 1901 med sønnenes hjelp.

8a) Ole Jensen (1842‑26.10.1922), og

8b) Peder Jensen (1845‑8.8.1916), sønner av f.br., fikk skjøte i fellesskap fra mora for kr. 8000 og kår, tl. 15.4.1902. De var begge ugifte.

9) Nils Boldermo (1865‑12.10.1938), f. 130 Bollermoen, fikk skj. fra Ole Jensen for kr. 8000 og kår., tl. 20.9.1917. Nils Boldenno hadde vært lærer i Bodø landsogn 1894‑96, og dessuten noen år i Hattfjelldal før han ble lærer i Hemnes, først i Elsfjord, og kom hit derfra. Han var ordfører i Hemnes 1918‑19. G.m. Christine Marie Berg (1867‑2.6.1962) fra Bodø landsogn.
Barn:
    
1. Bergljot, f. 3.10.1896 (Bodø), gift 1921 med bødker Odin Olsen f. 1890 i Bodø,
    
2. Dagny, f. 12.7.1900 (Oslo),
    
3. Nils Ragnar, f. -04 (Mo), gift 1932 med Hjørdis Luth-Hansen f. 1908 på Lademoen i Trondheim.

10) Laurits Ormseth (1869‑23.2.1962) f. i Hemne i Sør-Trøndelag og tidl. båtbygger Hemnes­berget, fikk skj. fra Nils Boldermo på bnr. 8 – unntatt 5 mål – det seinere Fredheim, for kr.20 000, tl. 3.4.1923. L. Ormseth hadde tidligere bodd på bnr. 10 her.

11) Arne Ormseth, (1906-4.1.2002), sønn av f.br., fra bnr. 11, var bruker fra 1929. Han arvet bruket sammen med sin bror Helge, og fikk skj. på dennes ideelle halvpart, dat. og bokført 28.9.1963. G. 1931 m. Gerda Marie Presteng, f. 1905, fra 64 Presteng bnr. 7.
Barn:
    
1. Lauritz, f. 22.5.1932 (Trondheim),
    2. Ole, f. 21.10.‑35 (Mo),
    
3. Harald, f. 24.7.‑46.

Bnr. 9 (lnr. 242) MOAN, landskyld 2 pund 6 mark, 1838: 1 daler 3 ort 20 skill. 1891: M. 5,72.
1) Jacob Olsøn (ca 1663‑1743) var bruker 1701‑39. Han var 38 år ved M 1701. G.I.m. Ellen Jonsd., d. 1722.
Barn:
    
1. Ole, f. ca 1699, d. 1736,
    
2. Ane, f. -05, d. for ‑43,

 3.  Kirsten, f. for 1708 (døpt 30.9) (60 Grønvikmoen),
    
4. Jon, f. -12 (her),
    
5. Nils, f. -15, nevnt i fars skifte 1743.
Ved skiftet etter Ellen 1722 var boets brutto 66‑5‑4. Bøker: Povel Andersens postill og en salmebok. Husdyr: 1 gl. hest, 6 kyr, 1 kvige, 3 årsnaut, 5 sauer, 5 jømmer, 1 geit, 3 hanegeiter. G.II. 1722 m. Bereth Christensd. d. -43. Ingen barn.

2) Jon Jacobsøn (1712‑1759), sønn av f.br., var bruker 1740‑56. G. 1731 m. Berit Olsd. (1707‑14.5.‑76) fra 61 Grønvika, f. 138 Finnbakken.
Barn:
    
1. Jacob, f. 1732, d. for ‑37,
    
2. Elen Abelone, f. -34 (Jamtli bnr. 3 NR),
    
3. Nils, f. -36 (her),
    
4. Jacob, f. -37 (husm. 75 Rørlia),
    
5. Ole, f. -38, nevnt i fars skifte 1759,
    
6. Johan, f. -40 (11 Espervika),
    
7. Lyder, f. -42, nevnt i fars skifte 1759,
 8. Jon, f. -46. d. 17.5.‑73,
    
9. Peder, f. -48, nevnt i fars skifte 1759,
 10. Andreas, f. -51, nevnt i fars skifte 1759.
Ved skiftet etter Jon 1759 var boets brutto 144‑1‑0, avg. inkl. heimegaver til ugifte barn 62‑2‑6. Husdyr: 1 gl. hest, 16 kyr, 2 kalver, 8 sauer, 6 jømmer, 2 lam.

3) Nils Jonsøn (1736‑1802), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 10.10., tl. 10.12.1757. En datter f.e.
    
1. Ingeborg, f. 1762, Mor: Marit Pedersd. 40 Myrvik.
G. 1762 m. Karen Pedersd. (1740‑1821) fra 53 Finneid bnr. 5.
Barn:
    
2. Mallene, f. 1763 (Tendstrand i Hassel), død før mors skifte 1821,
    
3. Pernelle, f. -64 (7 Leirvika bnr. 1),
    
4. Berete Abelone, f. 31.7.‑66 (her),
    
5. Jon, f. 19.6.‑68, d.s.å.,
    
6. Peder, f. 11.8.‑69 (Esvik i Lurøy), gift (I) 1802 med Inger Wejland f. 1742 i Tjelsund, og (II) etter 1813 med  Rakel Pedersdatter f. 1785 i Gåskjønnli i Rana,
    
7. Apolone, f. 1.6.‑71 (Lavangsnes i Astafjord), gift med skipper Jakob Stenersen,
    
8. Jon, f. 19.2.‑76, d.s.å.
    9.  Anders, f. -78, ikke nevnt i mors skifte 1821.
Ved skiftet etter Nils Jonsøn 1804, fikk enka Karen utlagt odelen på sin part. Ved skiftet etter Karen 1821 ble odelen delt mellom hennes 11 arvinger. Hvordan og av hvem den ble innløst, er ikke kjent.

4) Jon Jacobsøn (1767‑2.7.1824) fra 89 Straumbotn bnr. 2 (?) fikk bykselbrev på 2 pund kirkegods og 6 mark odelsgods, dat. 16.11.1797, tl. 22.4.‑98. G.I. 1797 m. Berit Nilsd. (1766‑1811), datter av f.br.
Barn:
    
1. Anna Johanna, f. 1807, d. 7.1.-55 (Bjørnør), død på Sund, enke, skifte her 1855.
G.II. 1812 m. Anna Jonsd. (1761‑4.10.1848) fra 70 Dalosen bnr. 3. Ved skiftet etter Jon 1824 var boets brutto 284‑4‑18, gjeld og avg. 123‑0‑18. Sølv for 8‑2‑16. Bøker: Povel Andersens postill, Brochmands postill, salmebok. Lofot‑bruk. Husdyr: 3 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 4 sauer, 3 jømmer.

5) Nils Myhre (ca 1798‑7.9.1844), fra Stadsbygd i Sør-Trønelag, kirkesanger i Hemnes og lærer på Hemnes­berget, ordfører 1839‑44. Nils Myhre bodde ved 65 Hemnessjøen 1831 og på Sund ved matr. 1838. Det er ikke oppgitt når enka etter f.br. oppga bruket, slik at det kunne bli klokkergard. G.m. Lovise Christine Klæbøe (1806.22.9.‑68) f. i Nesna.
Barn:
    
1. Johan Jacob Herman, f. 2.5.1825, d. 12.4.‑66, kommunekasserer, ugift,
    
2. Anders Dass, f. 2.9.‑26, d. 5.8.‑90 (Hb), ølhandler, hadde en datter Kristine f. 1851 Mor: Julianne Grønbech f. 1827 på Sund,
    3. Ingeborg Anna Juel Dass, f. 29.1.‑28, gift 1873 med bødker Svend Svendsen f. 1847, fra Høylandet i Nord-Trøndelag,
    
4. Anton Bernhoft, f. 2.4.‑29, d. 18.4.1902 på Bodø sykehus. Ølhandler med sin bror. Han hadde ei datter Charlotte Kristine (1860-79), Mor: Ane Marie Juul Larsd. 131 Reinåmoen bnr 1, f. 1836,
    
5. Christoffer, f. 8.8.‑30, d. 3.8.‑31,
    
6. Christopher, f. 17.9.‑31, d. 6.10.-31, 19 dager gammel,
    
7. Iver Anker Heltzen, f. 19.2.‑32, hadde bakeri og feiskeribedrift, gift med Gina Olsdatter f. 1842 på Vang i Hedmark, 8 barn, de dro til Herøy og senere til Buksnes,
    8.  Bernhard, f. 24.11.-34 var handelsbetjent, i Baldwin Wisconsin ved bror Antons skifte 1902,
   
9. Christian Anthon, f. 17.11.‑36, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1875,
   
10. Charlotte Fredrikke Bernhoft, f. 10.3.38, d.str.,
    
11. Charlotte Fredrikke Bernhoft, f. 12.9.‑39, d. 16.10.‑42.

6) Ole Fredriksen (1812‑10.5.‑81) f. i Sel, lærer og kirkesanger, ordfører i Hemnes 1858-62, var bruker fra ca 1865. Fam. kom hit fra Kvæfjord. G.I. m. Mette Marie Mensd. (1813-11.9.47).
Barn:
    
1. Anne Bergitte, f. 1839 (Berg NR).
    
2. Dorthea Fredrikka, f. -42, d. 12.11.‑64,
    3. Fredrik Magnus, f. 18.5.-44, d. 1.11.-69 (Nesseby), lærer og kirkesanger,
   
4. Mensine Marie, f. 29.5.‑46, d. 23.6.1919 (Hb.‑91), sykepleier, gift 1878 med tømmermann Nils Nilsen f. 1844 i 97 Straumbukta, de bodde på Hemnesberget.
G.II. 1850 m. Anne Christence Pedersdatter (1820‑23.6.94), f. i Dønnes. Hun hadde tidligere vært gift med klokker ved Dønnes Erik Ottesen f. 1808 i 127 Innerdalen (Bryggfjelldalen).
Barn:
   
5. Mette Marie, f. 16.5.1852, d. 27.11.‑64,
   
6. Elen Ottine. f. 10.9.‑54, d. 18.10.-64,
   
7. Halvar Johan, f. 19.10‑58, i East Oakland, California ved søster Mensines skifte 1919, gift i USA.

7) Hans Baade Theting (1827‑1.1.1906) fra Rødøy, lærer og kirkesanger, var bruker fra 1882. Gift (I) 1859 med Kathrine Berg (1828-68).
Barn:
    1.  Laura Kristine, f. 1863 i Lødingen. Gift Krutzkoff og hadde 4 barn i Lødingen.

G.(II) m. Kathrine Ellingsen (1848‑13.9.1934) f. Lødingen.
Barn:
   
2. Karl Kristian Bang, f. 1869, ikke nevnt i fars skifte,
   
3. Dagny Marie, f. -75, d. 14.11.1947, ugift,
   
4. Wilhelm Anton Baade, f. -77, d.16.2.1950 (Hemnesberget), lærer og kirkesanger, ordfører i Hemnes 1914-17,
   
5. Kathrine Johanna, f. -79, d. 4.6.1965,
   
6. Fredrik Kristian Garmann, f. -81, d. 1.6.1964 (USA‑12), retur fra USA 1913, gift 1915 i Kristiania med Tonny Abrahamsen, 2 barn,
   
7. Dyveke Helene, f. 31.7.‑82 (USA-08),
   
8. Hildur Bernhardine, f. 18.7.‑87 (USA‑09),
   
9. Ragnvald Arnold, f. 20.2.‑90, d. 1963, gift med Berta Thomassen f. 1885 i Bergen,
    10. Oskar, f. 1890, ikke nevnt i fars skifte.

Theting var Tromsø-seminarist 1848, lærer 2 år i Bindalen, i Saltdal 1853-62, i Tromsø 1862-82.

8) Jens Brose Pedersen (1841‑26.8.1926) fra 7 Leirvika bnr. 1, forpaktet klokkergarden fra ca 1898. Om familien se Leirvika. Hvor lenge han var forpakter, vites ikke. Han var landpostbud.

9) Nils Johansen Luneng (1879‑26.9.1958) fra 53 Finneid nr. 2 fikk skj. fra Kirkedepartementet for kr. 5450 og kår til Even Kristoffersen, Mo, tl. 1. 11. 1907. Nils var handelsbetjent på Mo 1906. G. 1906 m. Julie Petrine Gabrielsd. (1880‑13.7.1970) opphold Alterskjær NR.
Barn:
    
1. Johanna Bergitte, f.31.7.1906 (64 Presteng bnr 7),
    
2. Gudrun Gjertine, f. 23.2.‑08 (60 Grønvikmoen),
    
3. Jenny Nilsine, f. 16.7.‑09, d. 20.2.-98, gift 1934 med båtbygger Olav Gabrielsen f. 1908 Hemnesberget,
    
4. Elida Jakobine, f. 12.5.‑11,
    
5. Ragna Elise, f.28.11.‑12
    
6. gutt, f. 2.12.‑14, død uten dåp 2.3.‑15,
    
7. Even Kristian, f. 20.11.‑15 (her),
    
8. Nils Johan, f. 14.6.‑21 (bnr. 27).

10) Even Luneng, f. 1915, sønn av f.br., fikk skj. tl. 12.6.1956 og overtok bruket 1.6.1957. G. 1942 m. Reidun Møllevik, f. 1918, fra bnr. 4.
Barn:
    
1. Agnes Julie, f. 9.11.1942 (her),
    
2. Tove, f. 13.8.‑48,
    
3. Gjertrud, f. 17.10.‑56.

11) Leiv Kristian Breivik, f. 27.8.1941, fra 52 Breivika, fikk skj. sammen med sin hustru, bokført 3.3.1946. G. m. Agnes Julie Luneng, f. 1942, datter av f.br.
Barn:
    
1. Evy Rita, f. 31.3.1963,
    
2. Karen, f. 31.1.‑68, gift med Rudi Oldernes f. 1967 på 125 Krokselmoen, de bor i 52 Breivika.
    
3. Aksel, f. 27.8.‑69,
    
4. Torkjell, f. 31.7.‑70.

Bnr. 27 NYHEIM, fraskilt 1956 fra bnr. 9.
1) Nils Johan Luneng, f. 192 1, fra bnr. 9, fikk skj. fra sin far Nils Luneng, tl. 29.10.1956. G. 1957 m. Jorunn Pernille Jakobsen, f.21.8.1938, fra 64 Presteng bnr. 9.
Barn:
    
1. Liv Julianne, f. 13.3.1958,
    
2. Svein Peder, f. 29.7.‑61 (her).
Nils kjøpte 1967 "Ranheim", 64 Presteng bnr. 14 og bosatte seg der.

2) Svein Peder Luneng, f. 1961, sønn av f.br., fikk bnr. 9 av sin far ved skj. tl. 11.2.1983. Samboer med Mona Lisa Jakobsen, f. 11.7.1972.
Barn:
    
1. Jill Julianne, f. 23.12.1989.
    
2. Anja, f. 17.3.‑92

Bnr. 10 (lnr. 243) EKRENESET, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 10 skill., 1891 M. 3,28.
1) Anders Larssøn (ca 1656‑1748) var bruker 1705-34, og notert som husmann ‑45‑48. G.m. Beritte.
Barn:
    
1. Nils, f. 1705.
G.II. m. Kirsti.
Barn:
    
2. Beritte, f. -14 (her),
    
3. Andfrie, f. -16,
    
4. Anders, f. -19,
    
5. Abelone, f. -26 (husmannskone 64 Presteng).

2) Jens Nilssøn (ca 1700‑1746) fra 20 Drevvatn bnr. 5, fikk bbr. dat. 23.4., tl. 8.7.1734. G. 1734. m. Beritte Andersd. (1714‑1800), datter av f.br.
Barn:
    
1. Kirsten, f. 1735 (75 Rørlia),
    
2. Dorothea, f. -37 (inderstkone 18 Dyrhaug), gift med Mons Nilsen, 6 barn,
    
3. Hendrichen, f. -39 (53 Finneid bnr. 5.),
    
4. Nils. f. -41, d. før‑43,
    
5. Nils, f. -43 (her),
    
6. Anders, f. -46, d. 1800 ug.
Ved skiftet etter Jens 1746 var boets brutto 58‑2‑14, avg. 28‑2‑2. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 3 sauer, 6 jømmer.

3) Hans Anderssøn (1715‑56) fra 67 Buvika fikk bbr. dat. 8.5., tl. 28.10.1750. G. 1746 m. enka Beritte.
Barn:
    
1. Jens, f. 1748, d. -88 ug.,
    
2. Karen, f. -51 (51 Storbjerka Bruk II),
    
3. Else, f. -54 (Helgå i Nesna).
Ved skiftet etter Hans 1756 var boets brutto 100‑0‑6, avg. 36‑0‑ 10. Husdyr: 1 gl. og 1 ung hest, 8 kyr, 2 dalkviger, 6 sauer, 3 jømmer.

4) Anders Christophersøn (1726‑1788) fra 53 Finneid bnr. 3 var bruker fra 1756. G. 1756 m. enka Berith.
Barn:
    
1. Hans, f. 1757, d. 9.12.‑81, ble borte under isen.

5) Nils Jenssøn (1743‑1817), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 26.9., tl. 13.10.1788, etterat han hadde vært bruker sammen med stedfaren fra 1773. G. 1788 m. Martha Hansd. (1751‑27.6.1823), fra Nesna . Ingen barn.

6) Lorentz C. Anderssøn (1772‑1818) fra 42 Mula, fikk bbr. dat. 15.11.1797., tl. 27.4.‑98. Han var jekteier og skipper. G.I. 1797 m. Abel Margrethe Andreasd. (ca 1763‑1803) opphold 4 Berntvika. Ingen barn. G.II. 1804 m. Hedvig M. Biering (1787‑18.4.1843).
Barn:
    
1. Kierstina Margrethe, f. 1805, gift 1821 med Lornts Didriksen f. 1794 i 4 Hestneset, 6 barn,
    
2. Olava Hartgen, f. -06, gift 1827 med styrmann Anders Pedersen f. 1799 i Herøy, kårfolk på Flostrand i Nesna 1865,
    
3. Ingeborg Maria Wold, f. -07 (Breivik i Nesna),
    
4. Anders Christopher, f. -09, nevnt i fars skifte 1818, men ikke i mors skifte 1843,
    
5. Jens Brose Hind, f. -10,
    
6. Peder, f. -12 (husm. 5 Brennesvik),
    
7. Christen Biering, f. -14, d. -44 (Enge i Nesna), gift 1844 med Anne Olsdatter f. 1816 fra 10 Høynes, hun var "fruktsommelig" ved mannens skifte 1844,
    8.  Jens, f. -16, Stene i Vesterålen ved mors skifte 1843,
   
9. Lorents Chistopher, f. -18, d.s.å.
Ved skiftet etter Lorents 1818, var boets brutto 2584‑2-10, gjeld og avg. 655‑0‑19. Innskudd i Norges Bank 12 Spd. Sølv for 32‑4‑6 (mrk. CAS og AMAD‑CBH‑ACD‑LC ogMN‑N.Daas‑APS og BCD 175 l). Bøker: 2 bibler, 2 huspostiller og 7 andre. Jekt på 24 lester med utst. for 1000 Spd., do: 15 lester for 708 Spd. Sjøhus på Sund, halvparten i 2 rorbuer i Kabelvåg, 2 gl. seksringsbåter med utst., Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 kalv, 8 sauer, 2 lam.

7) Jens Grønbech (1784‑16.8.1850) fikk bbr. dat. 29.4., tl. 30.4.1819. G. 1819 m. enka Hedvig M. Biering. Jekteier og ‑skipper.
Barn:
    
1. Else Helene Grønbek, f. 13.1.1820 (2 Osmo),
    
2. Maria, f. 1.8.‑21, d. 28.7.‑50 ugift, druknet seg selv,
    
3. Lorentse Christense, f. 10.9.‑22 (her),
    
4. Christine Elisabeth, f. 13.6.‑24, d. 1.9.‑32,
    
5. Pernille Marie, f. 8.8.‑25, d. 16.11.1910 ug.,
    
6. Juliana Margrethe, f. 13.5.‑27, hadde en datter Kristine Elisabeth f. 1851 Far: Anton Myhre f. 1826 Hemnesberget, se bnr 9,
    
7. Jens Johan, f. 21.8.‑29, nevnt i fars skifte 1850.
Jens Grønbech fikk privilegiebrev på å drive gjestgiveri og bondehandel på 4 Berntvik, dat. 19.9.1837, og flyttet dit etter 1838.

8) Christian Heltzen (1822‑20.1.‑76) fra Hemnes prestegard, fikk kongeskjøte for 250 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 64 Spd. 70 skill., tl. 8.6.1853. G. 1850 m. Lorentze Grønbech (1822‑20.1.1911), datter av f. br.
Barn:
    
1. Iver Anker, f. 17.7.1851, d. 26.6.‑52,
    
2. Jens Grønbek, f. 23.10.‑53, d, 5.4.‑73,
    
3. Iver Anker, f. 16.7.‑56, ikke nevnt i farmors skifte 1890,
    
4. Christian Anthon Anker, f. 6.10.‑58, d.str.,
    
5. Frithjof Lauriths, f. 19.2.‑61 (bnr 11 her),
    
6. Anthon Christian Bernthoff, f. 2.8.‑64, gift 1890 med Marie Gunhilde Holte f. 1865 i Tønsberg, han var handelsmann.
1886 ble lnr. 243 b fraskilt.

9) Johannes Jensen (1841‑29.3.1931) fra 96 Bjerklia pl. Indre Eidbukt, fikk skj. fra Lorentze Heltzen for kr. 2800 og kår, tl. 28.5.1886. G. 1875 m. Kristine Andreassen (3.2.1855‑etter 1931) fra 2 Osmo.
Barn:
    
1. Jens Johan, døpt 21.3.1875,
    
2. Else Helene, f. 24.6.‑77, gift med Olaf Trælstad f. 1867 i Hegra i Nord-Trøndelag, til Kirkenes og Vadsø,
    
3. Edvard Johan, f. 5.1.‑80, d. 1966 (Rognan), seilmaker, gift 1909 med Ella Berntsen f. 1885 på Hemnesberget, 2 barn,
    
4. tv. Ingeborg Maria, f. 22.4.-86 (bnr. 15 her), og 
    
5. tv. Jensine Henriette, f. 22.4.‑86,
    
6. Ole Anker, f. 25.7.‑91 (USA‑12).

10) Gulle Hansen (1846‑29.12.1918) fra 52 Breivika bnr. 1, fikk skj. fra Johannes Jensen for kr. 2900 og overtakelse av påhvilende kår, tl. 1.5.1903. Om fam. se 52 Breivika.

11) Laurits Johnsen Ormseth (1869‑23.2.1962) fra Hemne fikk skj . fra Gulle Hansen for kr. 3500 og overtakelse av påhvilende kår, tl. 15.11.1909. G. 1905 m. Elen Abrahamsd. (1869‑9.3.1952) f. Sund.
Barn:
    
1. Arne, f. 31.7.1906 (bnr. 8),
    
2. Helge, f. 16.7‑ 10.
L. Ormseth kjøpte 1923 Ekeren her.

12) Helge Ormeseth (1910‑6.3.‑88), sønn av f.br., var bruker fra 1952. Han fikk skj. fra sin medarving broren Arne Ormseth, bokført 31.3.1987. Samboer med Hildur Alberta Hansine Marie, f. 7.8.1914, fra Einvoll i Rødøy.
Barn:
    
1
. Herbjørg, f. 22.9.1948, d. 24.2.‑81,
    
2. Evald, f. 21.1.‑53 (her),
    
3. Katinka, f. 20.7.‑54.
Arvingene har nå bruket som felleseie.

Bnr. 11 (lnr. 243b) FRAMNES, fraskilt 1886 fra bnr. 10 med skyld 10 skill., seinere M. 0,29.
1) Frithjof Heltzen (1861‑23.11.1937) fra bnr. 10 her, fikk skj. fra Johannes Jensen for kr. 800, tl. 29.5.1886. G. 1884 m. Ingeborg Anna Johannesd. (1857-30.11.1945) fra Vassdal i Nesna.
Barn:
    
1. Julianne Andrea, f. 26.10.1880 (64 Presteng bnr. 1),
    
2. Kristian Laurits, f. 22.9.‑84 (her),
    
3. Bernhoft, f. 23.2.‑90,
    
4. Inga Fredrikke, f. 21.1.‑93.

2) Kristian Heltzen (1884‑9.9.1978), sønn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 2000 og kår, tl. 7.11.1931. G. 1907 m. Ellen Petrine Benjaminsen (8.2.1885-3.1.1971), født og død i Bardal i Nesna.
Barn:
    
1. Inga, f. 8.8.1908, d. 16.6.‑71,
    
2. Erling Kristian, f. 8.7.‑12 (her),
    
3. Randi Berglioth, f. 11.6.‑16 (Stavern),
    
4. Laura Kristine, f. 11. 10. ‑21, d. 11. 3.‑44 i Falun Sv.,
    
5. Ivar Anker, f. 2.5.‑25 (Kjevik).

3) Erling Kristian (1912‑12.10.‑72), sønn av f.br., fikk skj. fra faren.

4) Fritz Høyerdal Skaalbones (28.10.1921‑21.1.‑79), f. i Saltdalen, tidl. bruker på Skamdalen bnr. 4 NR. Fritz Skaalbones kjøpte bnr. 11 av arvingene etter Erling Heltzen ved skj. bokført 26.8.1975. G. 1954 m. Astrid Abelone (Jensd.) Forsmo, f. 12.5.1928, fra Revelen NR.
Barn:
    
1. Ole Jørgen, f. 24.9.1956 (Skamdal NR.),
    
2. Maja, f. 28.3.‑67,
    
3. Stina, f. 18.12.‑68 (Oslo).

Bnr. 15 STORBAKKEN, fraskilt 1902 fra bnr. 10 med skyld M. 0,23.
1) Einar Mortensen (1885‑8.1.1982) fra bnr. 4, fikk skj. fra Johannes Jensen for kr. 1650, tl. 15.12.1913. Samme dag fikk han også skj. på Volden bnr. 17, og seinere Reina bnr. 19, begge fra bnr. 4. G. 1912 m. Ingeborg Johannesd. (1886-16.1.1967) fra bnr. 10 her.
Barn:
    
1. Erling, f. 7.5.1913, d. 16.1.‑81,
    
2. Anne Marie, f. 30.1.‑18, d. 18.4.‑21,
    
3. Kristine Marie, f. 6.3.‑22 (Sarpsborg),
    
4. Ingrid, f. 16.9‑28 (Steinkjer).

2) Marie Minge, f. 1922 og Ingrid Eliassen, f. -28, døtre av f.br., fikk skj. fra faren, bokført 20.8.1973.

HUSMENN, NOEN AV DEM SEINERE SMÅBRUKERE.
Oftest er det ikke oppgitt hvike bruk plassene tilhørte, og ikke navn på plassene for 1865.

HUSMENN, HVOR BARE NAVN OG ÅRSTALL ER KJENT.
Jacob, og seinere enke, 1610‑18. Hans 1624. Christofer Nilssøn 1624. Lasse 1634. Anders og Gregus 1647-53. Jon Jonsøn 1668‑69. Peder Arensøn 1687‑88. Christen Nilsson og Anders Eriksøn 1702‑04. Christopher Nilsson 1705‑06. Per Person 1714‑23. Johan Person 1732‑48. Hans Olsøn 1764‑72.

HUSMENNN, HVOR FLERE OPPLYSNINGER FORELIGGER:
1) Hans Andersson, husmann fra 1735 til sin død 1741. G.m. Johanna Andersd. Som enke giftet hun seg med Anders Christensen, Sjonbotnet i Nesna.

2) Anders Larssøn, husmann under Ekreneset 1745-48, hadde tidl. vært bruker der.

3) Ole Aronsøn, fra 61 Grønvik, d. 1765, var husmann under Ekeren 1749‑63.

4) Anders Jonsøn, husmann under Gløsen fra 1748, hadde tidl. vært bruker der.

5) Jacob Pedersøn (ca 1776‑10.3.1822) fra Stien (i Nesna?), var husmann under Gløsen fra 1814. G. 1814 m. Malene Jacobsd. (1767‑2.3.1852) f. 75 Rørlia. Ingen barn. Malene hadde tidligere vært G.m. Jens Olsøn, jordløs husm. her. De hadde en sønn Ole Johan, f. 1807.

"SØRENSTUA" plass under bnr. 1.
1) Søren Andersen, f. 1876, fra 62 Oterbrand bnr. 2 var husmann her 1904‑20. G 1901 m. Kristine Emilie Hieronimusd. f. 1879, fra Linnerud i Hattfjelldal.
Barn:
    1. Alf Johan, f. 13.6.1902,
    
2. Selmer Kaurin, f. 27.5.‑04,
    
3. Arne Kornelius, f. 31.7.‑06, d. 2.1.2000, lastebileier, gift 1931 med Hilda Johansen f. 1906 i Saltdal, 3 barn,
    
4. Petter Anker, f. 18.9.‑08,
    
5. Ingrid, f. 28.4.‑10,
    
6. Hjørdis, f. 5.1.‑13, gift med sjåfør Emil Fagerdal f. 1910 på Fagerdal i Rana, 1 barn,
    
7.    Ingvald Sigvart Meier, f. 15.3.‑18,
    
8. John Berg, f. 11. 3.‑23, gift 1948 med Edit Nilsen f. 1926 Juvika i Hemnes, 3 barn, bl.a. skuespiller Reidar Sørensen.
Fam. flyttet til Hemnesberget 1920.

2) Petter Jensen Hundbekk, f. 1891, fra 147 Nerleiren, pl. Hundbekken, bodde i Sørenstua ca 3 år, og flyttet så til 58 Svalingen.

UNDER PALLEN, plass under bnr. 1, fraskilt 1913 under navnet Palden ned skyld M. 0, 10.
1) Hans Andreas Hansen (ca 1822‑20.6.‑67) fra Kristiansand S.. skomaker, som hadde bodd på Tjøtta inntil seinest 1850. G.m. Karen Marie Nilsd. (ca 1825-14.3.1904), fra Vevelstad.
Barn:
    
1. Maren Nicoline, f. 1848,
    
2. Anthonette Jensine, f. -50, gift 1877 med murer Didrik Nilsen (1848-91) Ånes i Rana, 6 barn, som enke til USA 1893 med 3 barn,
    
3. Bonsak Martin, f. 29.5.‑52 (bnr. 13 her),
    
4. Conradine, f. 4.1.‑54 (Hb.‑91), gift 1885 med Henrik Tanke Hansen f. 1858 i Vefsn,
    
5. Eilert Julius, f. 4.10.‑55 (bnr. 5 her),
    
6. Nicoline Lothea, f. 6.9.‑57, gift 1879 med fisker Jens Jørgensen f. 1827 fra Sjonfell i Nesna, 4 barn,
    
7. Elbertine, f. 23.1.‑59, d.str.,
    
8. tv. Hans Andreas, f. 20.12.‑61, d. 7.4.‑62, og
    
9. tv. Mathilde, f. 21.12.‑61.
Enka hadde plassen 1900.

Bnr. 16 PALDEN, skyld M. 0, 10.
2) Elias Jensen (1881‑27.11.1928) fra 7 Leirvika bnr. 1, (sønn av Jens Brose Pedersen, som flyttet til Sund bnr. 9), fikk skj. fra Ole E. Hansen for kr. 500, tl. 15.12.1913. G. 1906 m. Henriette Andrea Nilsen (25.2.1877‑før 1958) fra Båsmosjøen NR.
Barn:
    
1. tv. Didrik Anker, f. 29.7.1906, d. 23.2.‑07, og
    
2. tv. Bjarne Johan, f. 29.7.1906, postbud, gift 1933 med Hanna Leirvik f. 1908 i 7 Leirvik bnr 2, 4 barn,
    
3. Didrik Anker, f. 28.5.‑10,
    
4. Paul Johan, f. 28.7.‑13 (her).
Enka fortsatte på bruket etter mannens død, uvisst hvor lenge. Ved krigshandlingene 1940 ble husa skutt i brann.

3) Paul Johan Jensen, f. 1913, sønn av f.br., fikk skj. fra medarvingene i boet etter Henriette Jensen, dat. 11.8.1958. G. 1947 m. Oliva Therese Storeng, f. 27.11.1923, fra Melfjordbotn.
Barn:
    
1. Dag Olav, f. 31.10.1947 (her),
    
2. Egil Alfred, f. 7.6.‑49 (Hb),
    
3. Geir, f. 19.5.‑56 (Sandnessjøen),
    
4. Arne Andreas, f. 3.9.‑58 (Hb).

KALKVIKA, plass under bnr. 2, fraskilt 1920 med skyld M. 0, 15 og bnr. 18.
1) Thomas Silvestersen f. 1792 i Nesna, hadde tidl. vært husmann i 5 Brennesvika. Om fam. se der.

2) Olof Anthon Andersson Vagt (1832‑1.6.1916) fra Burträsk församling Sv. fikk husmannsseddel fra foged Breien, tl. 8.10.1874. G. 1871 m. Olava Jacobsd. (1835‑før 1916) fra 147 Nerleir.
Barn:
    
1. Jacob Micael, f. 10. 12.1871,
    
2. Andreas Benjamin, f. 26.6.‑80.
Plassen ikke nevnt 1900. Etter 1920 var det drevet kalksteinbrudd med steinmølle her. Hemnes kommune fikk auksjonsskjøte på bnr. 18 for kr. 2000, tl. 9.11.1929.

3a) Ivar Svinaamo og
3b) Paul Olsen fikk i fellesskap auksjonsskjøte for kr. 1000. fl. 8.10‑1935.

Ikke navngitt plass under bnr. 8.
1) Iver Andreassen (1816‑etter -65) fra bnr. 7 her, var husmann fra seinest 1850. G. 1846 m. Beret Maria Christensd. (ca 1818‑etter -65) fra Alsøy i Nesna.
Barn:
    
1. Christence Christine Elisabeth, f. 16.5.1846 (53 Finneid pl. Varpen),
    
2. Andreas Heitmann, f. 30.5.‑50, d.s.å.,
    
3. Lydia Mathea, f. 26.4.‑52,
    
4. Andreas Heitmann, f. 29.1.‑55,
    
5. Maren Hind, f. 20.11.‑58,
    
6. Johannes Heitmann, f. 11.8.‑63.

HELLA (SUNDSJØEN, "Ved Søen" 1865), oppført under bnr. 9 ved F 1865, og fra F 1875 under bnr. 7.
1) Anders Johannessøn (1786‑20.10.1862) fra bnr. 1 her, var husmann fra for 1830. G. 1819 m. Karen Andreasd. (1788‑5.1.1860) fra 97 Straumbukt. Ingen barn.

2) Hans Andreas Andersson (1829‑21.6.1913) fra Vilhelmina Sv. Han hadde vært dreng hos kirkesanger Fredriksen, og fikk husmannssedel hos ham, tl. 11.6.1864. G. 1863 m. Jakobea Johansd. (1832-13.4.1909) fra Longset i Nesna. Ingen barn. Han var fremdeles husmann 1891.


3) Abraham Pedersen (1818‑25.3.‑97) fra Brattland i Lurøy, f. Nesna, hadde bodd på 83 Ørbeinskaret og på 42 Mula før han kom hit som strandsitter før 1865. G.m. Elisabeth Andersd. (1825-15.8.95) fra bnr. 7 her.
Barn:
    
1. Anne Emilie, f. 18.5.1862, død i Amerika 6-7 år før foreldrenes skifte, Annes arving: Ella Pedersen, 10 år, Derr Park, St Croix co, Wisconsin,
    
2. Ole Benjamind, f. 19.1‑66 (her), seilmaker, ugift,
    
3. Elen Johanne, f. 27.1.‑69 (bnr. 10 her)

4) Ole Abrahamsen (1866‑19.3.1912), sønn av forrige husmann, oppført som husmann ved F 1900. 1903 kjøpte han bnr. 6 og flyttet dit. .

RABBEN under bnr. 10.
1) Ole Andreas Jenssen (ca 1805‑26.10.‑62) var husmann fra seinest 1842. G. 1833 m. Karen Larsd. (1808‑etter 1875) f. 105 Samuelmo.
Barn:
    
1. Jens Johan, f. 18.1.1834, d. ‑64 (Øksnes),
    
2. Lovise Gurina, f. 27.9.-35, d. 13.7.1922, gift 1863 med Anders Olsen f. 1824 på 18 Dyrhaug, 1 barn,
    
3. Magdalena Christine, f. 22.5.‑37,
    
4. Jacob Andreas, f. 10.2.‑40 (68 Y.Dilkestad bnr. 6),
    
5. Jertru Johanna Dahl, f. 21.8.‑42, d. 29.5.1925 (Ytteren), tjenestepike,
    
6. Olianna Karine, f. 5.8.‑44,
    
7. Peternille Marie, f. 23.2.‑47,
    
8. Hans Nicolai, f. 24.5.‑49,
    
9. Johan Edvard, f. 14.4.‑52.

HØIMO, plass under bnr. 10. Fins bare i F 1900.
1) Pernille Iversd. (1854‑18.1.1920). Plassjente her 1900. En sønn
    
1. Edvin Martin Meyer Antonsen, f. 23.8.1884. Far: Anton Kalvag, Haugesund. Edvin til 64 Presteng bnr 10.
Hvor lenge Pernille hadde plassen, vites ikke. Hun var ikke kommet hit 1891, og døde på 41 Furuhatt.

LANGNES , plass under bnr. 10, fraskilt 1933 med skyld M. 0, 15 og bnr. 23.
1) Martin Kristoffersen (1852‑før 1935) fra 110 Kjukkelmoen, var husmann her fra seinest 1882. G. 1878 m. Jakobea Olsen (1854‑ for 1935) fra 60 Grønvikmoen.
Barn:
    
1. Ole Kristian, f. 14.3.1879, d. 13.1.1935, bygningssnekker, hadde en sønn Trygve Norum (1904-87), Mor: Anna Jakobsdatter f. 1882 på 122 Rabliås,
    
2. Kornelia Antonette, f. 5.2.‑82,
    
3. Albert Martin, f. 15.7.‑86, d. 8.5.1918, båtarbeider,
    
4. Mathea Johanna, f. 30.4.‑93 (her),
    
5. Axel Otelius, f. 20.1.‑96.
Plassen ble forlangt kjøpt av brukeren i medhold av jordloven.

2) Mathea Langnes (1893‑27.2.1984), datter av f.br., fikk skj. fra Laurits Ormseth for kr. 1100, dat. 19.9.1933, og skj. fra skifteretten i foreldrenes dødsbo på plassens hus for kr. 750, tl. 29.6.1935. G. 1935 m. Sigurd Bang (17.12.1890‑26.5.1967) f. 109 Bjurselvmoen. Ingen felles barn. Sigurds datter u.e. Margit Johanna. f. 8.8.1917, Mor: Petra Tronstad 149 Lillebjerka.

3) Lennart Berglund, f. 28.6.1944, fra Kristiansand S, fikk skj. fra Matheas arvinger, dat. 27.9.1986. Han bor alene.Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.