Home / Gardene / 149 Lillebjerka

149 Lillebjerka


Hemnes Gård og Slekt, side 936 - 944

 

149. Bjerka lille

Oppdatert 10.8.2004

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Lille Birche 1610, Lille Biørche 1647, Lil Bierche 1723, Lille Bierka 1796, Bjerka lille 1838, 1891. Opprinnelsen til navnet er som for Bjerka Store. Daglignavn Lillebjerka.

 

Brukstall og utskiftninger:

Så langt tilbake som garden erkjent, har den hatt to bruk. Grenseoppgang 1823 mot 51 Storbjerka. Utskiftning 1825 mellom de to bruka av åker, eng og skog. Samtidig var der markeskjellsforretning mot 43 Vekthaugkråa og 44 Øninglia.

 

Kverner:

Garden hadde to bekkekverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver.

 

Skjerping og bergverk:

Flere anmeldelser av skjerp omfatter både Lillebjerka og 43 Vekthaugkråa. De fleste skjerpene var anmeldt 1905‑07. Det ble også foretatt prøvedrift i Henrikheimen kisgruver. Også 1913‑19 ble det foretatt skjerping, men i mindre utstrekning.

 

Kirkebu og brygge ved Hemnessjøen nevnt i skifter 1803‑32. Kirkestue på Hemnes ved F 1875.

 

MATRIKKELGARDEN BJERKA LILLE, GNR. 149.

Garden er kjent fra 1610 i skattelistene. Den hadde da leilendinger, ikke ødegårdsmenn, så den må være eldre, men hvor mye vet vi ikke. Dessuten var ei enke bruker 1610, og det forutsetter en mann tidligere.

1647   Landskyld 1 våg i skattematrikkelen.

1723   "Huusebord og brendefang. Tør og skrind Jord, dog frostkiendt". Gl. matr.nr. 78, landskyld 1 våg.

1838   Nytt matr.nr. 90, lnr. 217 a,b, landskyld 2 daler 4 ort 16 skill.

1865   Lnr. 217a: 30 mal åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 140 lass høy årlig. Frostlendt. Meget god og tilstrekkelig havning. Skog til husbruk og 16 tylvter sagtømmer for salg årlig. Et lite laksefiske i elva.

Lnr. 217b: 30 mal åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 190 lass høy årlig. Frostlendt. Meget god og tilstrekkelig havning. Skog til husbruk og 16 tylvter sagtømmer for salg årlig.

1891   Gnr. 149, skyld 15,72 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Småfe   Rug      Bl.k.

1723                 2                                  14                                24                                3/4       4 1/2

Hester Storfe Sauer   Svin      Reiner   Rug                  Bygg                Havre    Poteter

1835                 2                                  20                                24                                0                      0                                  1                                  6                                  2                                  4

1865

217a                 2                                  15                                18                                1                      2                                  1                                  3                                  1                                  9

217b                 2                                  11                                14                                1                      0                                  2/5                   2                                  1                                  10

Pl. 1)                0                                  1                                  2                                  0                      0                                  0                                  1/5                   0                                  4

Pl. 2)                0                                  2                                  2                                  0                      0                                  0                                  2/5                   0                                  3

Sum‑65 4                                  29                                36                                2                      2                                  1 2/5                        5 3/5                2                                  26

1875

217a                 2                                  13                                18                                1                      4                                  1/5                   4                                  1 1/5                11

217b                 2                                  14                                29                                3                      5                                  1                                  4                                  1                                  12

Pl.1)                 0                                  1                                  10                                0                      0                                  0                                  0                                  0                                  0

Pl.2)                 0                                  2                                  6                                  0                      0                                  0                                  3/10                 1/5                   2

Sum‑75 4                                  30                                63                                4                      9                                  1 1/5                        8 3/10   2 2/5                25

1)         Alterhaugen under 217a             2) Lillebjerkaneset under 217b

 

MANNTALL

1666   2 brukere, 3 sønner, 1 strandsitter

1701   2 brukere, 2 sønner, 1 tjenestekar

 

FOLKETELLINGER

                                   Husb.‑ Kårfolk Tjenere             Husm.‑             Strand‑             Inder‑    Fattige

                                   folk                                                                                         folk                   sittere   ster

1801                 11                                2                                  5                                  0                                  9                                  1                                  0

1865                 18                                0                                  2                                  10                                0                                  8                                  1

1875                 16                                0                                  2                                  9                                  0                                  8                                  1

1891                 10                                2                                  3                                  4                                  0                                  13                                3

 

 

EIERE

Nils Pedersøns arvinger i Bergen fra før 1647, så mester Peder Lehms arvinger fra 1673, og mester Peders enke Abel fra 1687. Fra 1691 var amtmann Tønder eier, og seinere hans arvinger. Oppført som Dønnesgods fra 1711, se 53 Finneid. Garden fulgte med i salget da Rydningsgodset ble solgt til Staten 1895.

 

 

BRUKERE.

 

Før 1647

kjennes verken sammenhengende brukerrekker, familiesammenheng eller bruksstørrelse.

 

BRUK I.

1) Enka Marte var bruker 1610‑18 og betalte hvert år 1 ½dlr. skatt.

 

2) Aache var bruker 1633‑44, og enka etter ham. (Flere eksempler er kjent hvor Aache, Aage og Haagen bruktes om hverandre på samme person).

 

BRUK II.

1) Peder var bruker 1617‑33, som til å begynne med betalte 1 ½ dlr. skatt, men ble "forarmet" med nedsatt skatt, og siste året ingen skatt. Kanskje den samme Peder som betalte skatt 1639.

 

2) Anders var bruker 1624‑28 og ‑32. Han var "forarmet" ‑28.

 

Fra 1647 hadde hvert bruk landskyld ½ våg.

 

Bnr. 1 (lnr. 217a) NERGARDEN, landskyld ½ våg, 1838: landskyld 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: skyld M. 7,56.

1) Abel Olsøn var bruker fra ca 1647‑90. Ved M 1666 var han 51 år, med sønnene

1.      Ole, 14 år,

2.      Peder, 10 år og

3.      Haagen 8 år.

 

2) Hans Pedersøn (ca 1655‑1719) fra 48 Forsbakken var bruker fra 1691. G.m. Eva Nilsd. (ca 1651‑1738). Ved M 1701 var Hans 46 år.

Barn:

1.      Ane,

2.      Kirsten, f. ca 1674 (bnr. 2 her),

3.      Abelone, f. ca ‑90 (her).

Ved skiftet etter Hans 1719 var boets brutto 125‑3‑4, avg. 11 ‑0‑0. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 2 kviger, 1 okse, 1 dalokse, 2 sauer, 2 jømmer, 4 geiter, 6 kje. Enka avsto fra arv, mot opphold hos datter og svigersønn.

 

3) Nils Eriksøn (ca 1698‑1735) fra 147 Nerleiren Bruk I fikk bbr. tl. 12.7.1718. G. 1719 m. Abelone Hansd. (ca 1690‑1773), datter av f.br.

Barn:

1.      Maren, f. 1722,

2.      Hans, f.‑24,

3.      Erik, f.‑27,

4.      Anders, f.‑29,

5.      Sara, f.‑31.

Disse barna antas å være omkommet ved en ulykke, da de ble begravet samme dag 1742. Det var ingen epidemi dette året. Dessuten var der en sønn

6.      Johannes, f. 1734 (her).

Ved skiftet etter Nils 1735 var boets brutto 230‑0‑14, avg. 25‑0‑14. Bøker: Müllers postill og 3 andre. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 2 marlekviger, 2 dalkviger, 1 dalokse, 1 årsokse, 2 kalver, 14 sauer, 9 jømmer, 3 lam, 6 geiter, 2 hanegeiter, 3 bukker.

 

4) Jon Gullesøn (1708‑91) fra 141 Meland bnr. 1 fikk bbr. tl. 9.7.1736. G. 1735 med enka Abelone.

Barn:

1.      Karen, f. ‑36,

2.      Eva, f. ‑38.

 

5) Johannes Nilssøn (1734‑1803), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.5.1770. G. 1768 m. Marit Johansd. (1724‑1812) fra 102 Mellingsjorda bnr. 1. Ingen barn.

 

6) Anders Michelsøn (1775‑1812), inderst fra 118 Kongsdalen, fikk bbr. tl. 27.4.1798. G. 1798 m. Gunille Bech Knoph (1776‑18.1.1852) fra 107 Korgen bnr. 2.

Barn:

1.      Ole Michael, f. 1797, død samme år,

2.      Anna, f. ‑98 (Vågan),

3.      Ludwig Knoph, f. 12.4.1801 (Bindal),

4.      Maren Maria, f. ‑03 (64 Presteng pl. Hundnesdalen),

5.      Sara Johanna, f. ‑06 (148 Valla bnr. 1),

6.      Gunille Beck, f. ‑09 (101 Røsså bnr. 2),

7.      Barbro Falk, f. ‑12.

Ved skiftet etter Anders 1812 var boets brutto 930‑3‑4, gjeld og avg. 626‑2‑8. Sølv: Krus med sølvlokk mrk. LSK og AMB for 16 dlr. og annet for 26‑0‑0. Bøker: Brochmands postill og Strøms Prædigener. Lintøy for 77‑3‑0, dekketøy av porselen og krus. Bu på Hemnes. Skotkeipet seksringsbåt med seil, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 3 markkviger, 7 sauer, 1 gravær, 5 geiter.

 

7) Lars Olsen (1783‑20.6.1862) fra 148 Valla bnr. 2 fikk bbr. tl. 17.5.1825. G. 1813 m. enka Gunilla.

Barn:

1.      Olai Antortie, f. 1814 (her),

2.      Tøger Bech, f. ‑ 15 (146 Troneset),

3.      Peder Knoph, f. 12.7.‑18 (Lødingen ‑> USA).

 

8) Olaus Larsen (1814‑11.11.-93), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.6.1847. G. 1843 m. Pernille Pedersd. (1821-etter 1900) fra 101 Røsså bnr. 2.

Barn:

1.      Peder Sylvester, f. 20.7.1844 (her),

2.      Maren Zakrine, f.‑15.1.‑46 (109 Bjurselvmoen),

3.      Gunild Bech, f. 13.12.‑47, d. 6.5.1937,

4.      Marie Gurine, f. 28.9.‑49,

5.      Lydia Olava, f. 21.6.‑51, (145 Olderneset bnr. 1),

6.      Jens, f. 4.3.‑54 (51 Storbjerka bnr. 3),

7.      Olava Bergitte, f. 19.12.‑64.

8.      Petter

 

9) Peder Sylvester Olaussen (1844‑12.11.1915), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10. 10. 1884. G. 1874 m. Ragnhild Jensd. (1845‑15.6.‑88) fra 101 Røsså bnr. 2.

Barn:

1.      Maren Randine, f. 8.6.1875,          

2.      Olava Pernille, f. 30.3.‑77, d. 19.2.1955,

3.      Anna Margrete Bek, f. 7.7.‑79, d. 14.10.1986,

4.      Jens Gunhildus Bech, f. 10.1.-82, d. 9.6.-82,

5.      Jens Gunhildus Bech, f. 17.6.‑83 (forpaktet en del av bnr. 2 her),

6.      Ludvig Knof, f. 24.7.‑85 (her),

7.      Ragnhild Kathinka, f. 4.6.‑88, d. 11.4.1910.

 

10) Ludvig Knoph Pedersen (1885‑1.5.1965), sønn av f.br., fikk forpaktnings­kontrakt på 30 år fra Helgelands skogforvaltning mot årlig avgift kr. 50, tl. 20.3.1920. G. 1924 m. Ragnhild Ilstad (1901-31.1.1925), lærerinne f. i Bodin. Ingen barn. Ludvig Olsen, f.19.06.‑23., sønn av Martin Olsen, f.24.5.‑84 (sønn av Gunhild Bech, Ludvig Knoph's tante) og Kristense Olava, f.14.5.‑92., var som 1‑åring bortsatt en kort tid hos Ludvig og Ragnhild. De ønsket seg sterkt et barn, og det ble til at Ludvig ble fostersønn på gården. Ludvig Olsen arvet gården etter Ludvig Knoph, og solgte den senere til Hemnes Kommune. Ludvig Knoph Pedersen var siste bruker i slekta. Han bodde her til sin død sammen med et familiemedlem, Erling Lundli (1901‑7.3.‑76), dattersønn av Ole Nikolai Olsen på 148 Valla pl. Ytterhaugen. Erling Lundli var lærer. Han var i Amerika 7 år fra ca 1928. Han bodde her til 1971, da han flyttet til Bjerka, og så etter ca 3 ½ år til aldersheimen, der han døde. Bruket ble 1965 overtatt av Hemnes kommune for bruk til bygdetun, som ble åpnet 1976. Se nedenfor. Tunet på bnr. 1 med bebyggelse er nå Hemnes Bygdetun.

 

Bnr. 2 (lnr.217) OPPIGARDEN, landskyld 1/2 våg, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: skyld M. 8,16.

1) Peder var bruker 1647, kanskje han som hadde vært her før, og ennå bruker 1661. Enten d. før 1666 eller strandsitteren Peder, 91 år 1666.

 

2) Anders Pedersøn, trolig sønn av f.br, var bruker ved M 1666. Han var da 29 år, og 62 år ved M 1701. G. (II?) m. Kiersten Nilsd. (ca 1674‑1742).

Barn:

1.      Peder, 3 år 1701,

2.      Nils, 1 år ‑01 (Dunderland Bruk II NR),

3.      Hans, f. før ‑04,

4.      Anders, f. før ‑04 (10 Høynes),

5.      Jacob, f.‑08.

Ved skiftet etter Anders 1723 var boets brutto 64‑4‑4, avg. 6‑4‑4. Husdyr: 1 gl. hoppe, 10 kyr, 2 markkviger, 2 ettårs kviger, 8 sauer, 8 jømmer, 2 geiter, 2 hartegeiter, 1 bukk.

 

3) Jens Pedersøn (ca 1681‑1760) fra 48 Forsbakken var bruker fra 1723. G. 1724 m. enka Kiersten. Ingen barn.

 

4) Peder Anderssøn (ca 1698‑30.4.1779), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 9.7.1736. G. 1733 m. Anna Jacobsd. (1712‑66) fra 51 Storbjerka Bruk IIa.

Barn:

1.      Giertrud, f. 1733 (7 Leirvika bnr. 2),

2.      Anders, f.‑36 (14 Elsfjord),

3.      Jacob, f.‑39,

4.      Jens, f.‑42, d.‑53,

5.      Kirsten, f.‑44 (143 Ytterleiren bnr. 1),

6.      Johan, f.‑46, d.‑66,

7.      Ane, f.‑49 (her),

8.      Ellen, f.‑51, d. 17.1.‑69,

9.      Jens, f.‑53, d. 15.8.‑72.

 

5) Jacob Jacobsøn (1741‑1804) fra 101 Røsså bnr. 1 fikk bbr. tl. 22.10.1768. 1790 ble Jacob stevnet av J. Coldevin for å ha hogd ved og tømmer for salg og måtte betale 10 Rd. i erstatning, og dessuten saksomkostninger. 1792 ble han igjen stevnet for samme slags forseelse. G. 1768 m. Ane Pedersd. (1749‑1810), datter av f.br.

Barn:

1.      Jacob, f. 26.7.1769, d. før 1805,

2.      Peder, f.‑70, d.‑95,

3.      Anne, f. 3.2.‑72, d. 5.4.‑73 BK,

4.      Elisabeth, f. 27.7.‑73 (144 Jerpbakken bnr. 1),

5.      Anna Kierstina, f. 8.1.‑76,

6.      Ragnild, f. 20.1.‑78 (her),

7.      Ingeborg Maria, f. 21.9.‑80 (husm.k. her),

8.      Jens, f. 20.5.‑83 (Alterskjær bnr. 1 NR),

9.      David Johannes, f. 12.2.‑85, d.s.å.,

10.    Johanna, f. 15.10.‑86, d. før 1805,

11.    Kierstina, f.‑89 (Bardalsøya i Nesna),

12.    Johannes, f.‑91, d. før 1805.

Ved skiftet etter Jacob 1805 var boets brutto 228‑0‑14, gjeld og avg. 56‑3‑4. Sølv for 16‑4‑4 og 40 sølvknapper i gangklær. Bøker: bibel og Brochmands postill. Naust på Hemnes, åttringsbåt og Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 3 sauer, 1 jømmer, 2 værer.

 

6) Peder Hind Eriksøn (1771‑16.12.1835) fra 12 Fuglstrand bnr. 1 fikk bbr. tl. 22.4.1798. G. 1797 m. Ragnild Jacobsd. (1778‑1.8.1832), datter av f.br.

Barn:

1.      Jacob Andreas, f. 1798, d. 1814,

2.      Kierstina Hind, f. 1800 (Glein),

3.      Erik, f.‑03 (her),

4.      Anna Zacharina, f.‑06, d. 12.6.‑31,

5.      Peder Hind, f.‑09 (pl. Lillebjerkaneset her),

6.      tv. Hans, f. -14, d. før -32 og

7.      tv. Andreas, f.‑14, d. 4.6.‑31,

8.      Jens Brose, f.‑17 (63 Sund bnr. 8).

 

7) Erik Pedersen (1803‑77), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 28.6.1837. G. 1834 m. Maren Hemingsd. (1809-10.5.‑78) fra 100 Røssåauren.

Barn:

1.      Ragnil Anne, f. 26.3.1835 (ind. her),

2.      Peder Hind, f. 31.5.‑37, d. 6.9.‑65 ug.

3.      David Johan Hind, f. 2.3.‑39 (her),

4.      Olava Johanna, f. 4.3.‑41, d. 12.8.‑44,

5.      Jacob Andreas, f. 18.8.‑43 (88 Utland bnr. 2),

6.      Ole Johan, f. 9.3.‑45 (42 Mula bnr. 4),

7.      Maren Hind, f. 10.4.‑50,

8.      Hedvig Anna Margrethe, f. 27.2.‑52 (2 Osmo bnr. 2),

9.      Emilie Petrine Hind, f. 9.6.‑53.

 

8) David Hind Eriksen (1839‑23.1.‑94), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.10.‑84. G. 1883 m. Jakobia Sakrine Nilsd. (1856‑27.2.1942) fra 42 Mula bnr. 2.

Barn:

1.      Nils Høiem, f. 24.9.1884, d. 18.9.1906 ug,

2.      Edvard Martin, f. 21.3.‑87, d.str.,

3.      Elen Marie, f. 10.12.‑89, d. 2.11.1949.

Enka var bruker til ca 1903.

 

9) Anna Margrete Beck Pedersen (1879‑11.6.1958) fra bnr. 1.

 

10) Martinus Jensen (1864‑21.10.1944) kom hit ca 1903 fra 118 Kongsdalen bnr. 1. Bykselbrevet er ikke kjent, derimot kårkontrakten til David Eriksens enke Jakobia. Den var tl. 5.4.1904. G. 1890 m. Julianna Pedersd. (1866‑25.4.1945) fra 126 Stabbforsen.

Barn:

1.      Jens Bertin, f. 31.7. 1891, d. 8.8.1903, druknet i Kongsliåga,

2.      Peder Anthonius, f. 16.9.‑92 (her), d. 21.8.1969,

3.      Anna Ottea, f. 17.8.‑94, d. 19.7.1976 (144 Jerpbakken bnr. 2),

4.      Julianna Marie, f. 2.5.‑98 (148 Valla bnr. 2),

5.      Jens Bertin, f. 4.6.1904 (53 Finneid bnr. 11),

6.      Ole Johan, f. 2.11.‑07, d. 1.11.‑87.

 

11) Peder Martinsen (1892‑21.8.1969), sønn av f.br., fikk forpaktningskontrakt ca 1940. G. 1919 m. Marie Lorntsd. (1893‑8.5.1963) fra 147 Nerleiren bnr. 3.

Barn:

1.      Margott Pauline, f. 4.5.1920

2.      Arne Julian, f. 17.9.‑21 (her).

 

12) Arne Martinsen (Lillebjerka), (1921-2003), sønn av f.br., fikk forpaktnings­kontrakt på bnr. 2. G. m. enka Ragna Olava Mulvik, f. 1920, fra 148 Valla bnr. 12, som i ekteskap med Arne Martin Nilsen Valla (1899-30.3.1950) hadde barna Arna, f. 12.11.1939, Rolf, f. 25.12.‑40, Paul‑Einar, f. 31.3.‑43, Aud‑Norunn, f. 17.3.‑48.

Felles barn:

1.      Marianne, f. 2.1.‑56,

2.      Per‑Arne, f. 6.11.‑58 (her),

3.      Terje, f. 13.4.‑60.

Arne Martinsen kjøpte av staten bnr. 2 og en del av bnr. 1 som det ikke var bruker på, for kr. 88 800, skj. utstedt 1981. I 1983 ble slektsnavnet "Lillebjerka" godkjent og tatt i bruk.

 

13) Per‑Arne Lillebjerka, f. 1958, sønn av f.br., fikk skj. på eiendommen, utst. 1989. G.m. Kari Brennås, f. 12.8.1961, fra Brennåsen i Rana.

Barn:

1.      Martin, f. 31.10.1987,

2.      Jørgen, f. 1991

 

LANGNESET, parsell uten bruksnr. på bnr. 2.

 

1) Henrik Østberg (1862‑16.8.1954) fra pl. Alterhaugen her, fikk forpaktnings­kontrakt fra Helgelands skogforvaltning, med årlig avgift kr. 5 til Jakobie Nilsd. som del av kåret, og kr. 2 til statskassen, tl. 1.2.1898. G. 1898 m. Gjertine Johanna Hieronymusd. (30.5.1866‑7.2.1946) fra Lindvik, Hattfjelldal.

Barn:

1.      Christian Martin, f. 17.1.1900,

2.      Hilda Norenia Johanna, f. 3.1.‑04.

 

SKOGAN, parsell uten bruksnr. på bnr. 2.

1) Jens Bech Pedersen Skogan (1883‑26.11.1979) fra bnr. 1 her fikk for­paktnings­kontrakt på 10 år fra Helgeland skogforvaltning for årlig avgift kr. 10, vedtatt av bykselmannen Martin Jensen, tl. 10.4.1912. G.m. Anne Larsd. (7.2.1885-27.2.1979) fra Evenes.

Barn:

1.      Ragnhild, f. 16.5.1911.

2.      Per Martin, f. 10.1.‑13.

3.      Karl Ingvard, f. 26.4.‑16, d. ‑78.

4.      Magnus Olai, f.‑ 28.2.‑18.

5.      Ida Marie, f. 5.12.‑21.

6.      Reidar, f. 20.7.‑25 (her).

 

2) Reidar Bech, f. 1925, sønn av f.br. hadde parsellen som deltidsbruk noen år.

 

3) David Cross, f. 31.5.1947, fra Sutton, England, forpakter fra 1981. G.m. Rønnaug Oksfjellelv, f. 5.12.1956, fra Solhaug bnr. 10.

Barn:

1.      Camilla, f. 13.9.1978.

2.      Karoline, f. 5.1.‑83.

I tillegg til bruket driver de gartneri.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Peder, nevnt som husmann 1613.

 

2) Jacob, nevnt 1648.

 

3) Jens Pedersøn, Huusmand, hadde restanse fra Kongens kornsalg 1649‑53.

 

4) Bent, nevnt 1652‑53.

 

ALTERHAUGEN under bnr. 1. (Med forbehold for de to første husmennene).

1) Petter Mikkelsen (1778‑etter 1822) fra Kongsdalen, og bror av oppsitteren, var husmann etter 1800. G. 1805 m. Ingeborg Jacobsd. (1780‑22.5.1847) fra bnr. 2 her.

Barn:

1.      Jacob, f. 1805 (Valla pl. Nausthaugen),

2.      Johannes, f. 7.10.‑17 (Leirvika bnr. 1),

3.      Ane Zachrine, f.‑22.

 

2) Jacob Augustinussen (1822‑97) var notert som husmann her 1857. Flyttet til Valla pl. Tømmerneset. Om fam. se der.

 

3) Anton Henrik Östberg (1815‑28.5.‑89) fra Skellefteå Sv. G.m. Elen Nilsd. (1824‑etter -91) fra Vefsn.

Barn:

1.      Emilia f., f. 1853,

2.      Anna K., f.‑54,

3.      Bergitthe Nicoline, f. 27.4.‑60 (Næverlia),

4.      Hendrik Norenius, f. 12.4.‑62 (Langneset her),

5.      Kristian Marthinus, f. 5.11.‑64,

6.      Gustava Josefine Rosenie, f. 18.10.‑66

 

LILLEBJERKANESET under bnr. 2.

1) Nils Jonsøn (1726‑12.5.‑73) fra Nerleiren bnr. 4 var husmann fra før 1759. G. 1751 m. Else Andersd.

Barn:

1.      Johanna, f. 1751.

2.      Else Maria, f.‑54,

3.      Anders, f.‑56,

4.      Jon, f.‑59,

5.      Elias, f.‑61, d. 4.2.‑67,

6.      Marit, f.‑63,

7.      Pernelle, f. 3.9.‑66,

8.      Elen, f.‑69, d.‑79.

Enka Else G. 1775 m. uk. Anders Larssøn opph. Mellingsjorda.

 

2) Peder Hind Pedersen (1809‑9.8.‑91) fra bnr. 2 her. Husmann her fra 1846 etter å ha vært forpakter på Sund og bruker på Dalosen. G. 1834 m. Gunborg Josephsd. (1807‑31.10‑84) fra Kjeldal NR.

Barn:

1.      Jacob Andreas, f. 19.4.1834 (Holmsletta pl. Rughella),

2.      Ane Zachrine, f. 6.10.‑35 (1‑1b‑75),

3.      Johanne Kjerstine, f. 20.4.‑37 (Holmsletta pl. Rughella).

4.      Elen Dorthea, f. 30.5.‑41 (USA‑66, G.m. em. Benjamin Jensen fra Stormoen),

5.      Peder Hind, f. 17.1.‑45 (Valåmoen bnr. 3),

6.      Kjersten Hind, f. 2.3.‑50.

 

3) Lorens Jørgensen Tronstad (1856‑10.7.1921) fra Inderøy var husmann her før 1900. G. 1886 m. Lovise Pedersd. (1864‑25.1.1942) f. her.

Barn:

1.      Jørgen Gunnelius, f. 31.7.1887 (her), d. 2.9.1961,

2.      Petra Johanna, f. 29.10.‑88, d. 18.4.1945,

3.      Inga Helmine. f. 27.1.‑92, d. 15.2.1976,

4.      Ludvig Johan, f. 8.1.‑94 (her), d. 29.5.1971,

5.      Johanna Randine, f. 25.1.‑98, d. 27.2.1986,

6.      Leonora Petrine, f. 24.4. 1901, d.‑83,

7.      Severin Martin Jæger, f. 9.11.‑05,d. 2.10.1925 ug.

 

4) Jørgen Tronstad (1887‑2.9.1961) og Ludvig Tronstad (1894‑29.5.1971), begge ug, var forpaktere fra 1921.

 

5) Nils Henrik Pedersen, f. 24.4.1917, fra Tjøtta, var forpakter fra 1971. G.m. Emmy Marie Tronstad, f. 4.12.1920, datter av f. brukeres søster Inga.

Barn:

1.      Inger Marie, f. 27.2.1946.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.