Home / Gardene / 104 Solhaug

104 Solhaug


Hemnes Gård og Slekt, side 653 - 666

104. Solhaug

Redigert 20. juli 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Solhoug 1610, 1661, Soelhoug med Elvebach 1723, Solhaug 1838, 1891. Den ubestemte formen, som ikke er den vanlige i distriktet, tyder på at navnet er meget gammelt.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde to bruk til ca 1700, deretter fem bruk inntil 1847. 1863 var der 10 bruk, 1891 12 bruk, 1917 15 bruk. Hvorvidt det hadde vært bruksfellesskap i noen utstrekning mellom de fem bruka som ble resultatet av oppdelinga ca 1700, er ikke kjent. 1825 ble det avholdt utskiftning på Solhaug. Seinere var det alltid også delingsforretninger samtidlig med skyldsetning av nye bruk. Utskifting av fjellområdet ble foretatt 1878.

Kverner og sagbruk:
Solhaug hadde en liten bekkekvern allerede 1723. 1774 var der 5 kverner, med 4 skill. kvernskatt for hver. Solhaug hadde sagbruk fra 1729. Som oftest hadde saga flere eiere, og ikke alle var fra Solhaug. Saga var ikke i sammenhengende drift. 1771 fikk Jens Jacobsøn nytt privilegiebrev. Den saga var i drift 1806 og notert øde 1808. 1821 var det skjønnsforretning på ny sag, som fikk skurkvantum 12 tylvter tømmer.

Bergverk:
Det fins marmor‑ og kalksteinsforekomster på garden. Kontrakter om utnyttelse har vært opprettet. Intet kjent om drift.

Kirkebu på Hemnes nevnt i skifter 1784, 1818 og F 1875.

MATRIKKELGARDEN SOLHAUG, GNR. 104.
Landskyld 1 våg fisk i Hemnes Kirkes Jordebog 1626, og 2 våger i skatte­matrikkelen 1647. Elvebakken kom til 1715 med 12 mark.

1723 "Tømmer og Brendefang. Temmelig Jord til Aufling". Gl. matr.nr. 73, landskyld 2 våger 12 mark fisk.

1838 Nytt matr.nr. 45, lnr. 166 a‑e, landskyld 7 daler 1 ort 18 skill.

1865 Lnr. 166a: 14 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi 80 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog, lite til byg­ningsmaterialer og intet for salg.

 Lnr. 166b: 17 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 110 lass høy årlig. Tilstrekkelig vedskog, noe til bygningsmaterialer.

 Lnr. 166c: 29 mål åkerland. Eng, for største delen skarp sandjord, som antas å gi 150 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekke­lig vedskog, noe til bygningsmaterialer, men intet for salg. Et lite vannfall uten årgangsvann.

Lnr. 166d: 21 mål åkerland. Eng, leirjord av god beskaffenhet, antas å gi 140 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog og noe til bygningsmaterialer, men intet for salg. Tung­brukt.

Lnr. 166e: 17 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi 110 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog, 4 tylvter sagtømmer for salg årlig.

 Lnr. 166f. 5 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi 10 lass høy årlig. Tilstekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog.

 Lnr. 166g: 4 ½ mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi 25 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Ubetydelig vedskog. Lettbrukt.

 Lnr. 166h: Et ubebodd engstykke, som antas å gi 4 lass høy årlig. Ingen vedskog.

 Lnr. 166i: 6 mål åkerland. Eng, leirjord av god beskaffenhet, antas å gi 50 lass høy årlig. Havningsrett i utmarka. Ingen vedskog.

 Lnr. 166k: 15 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi 60 lass høy årlig. Ellers som lnr. 166a.

Alle bruk er frostlendte.

1891 Gnr. 104, skyld 23,75 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Blandkorn Havre

1723 4 28 32 10 1/2  4

Hester  Storfe  Sauer  Reinsdyr  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 5 49 58 0 1 1/2 11 5 9

1865

166a 1 8 7 0 0 1 2/5 1 6

166b 2 12 18 0 1 2 3/5 10

166c 2 14 18 0 1 2 1 10

166d 1 10 23 0 0 2 2/5 1 8

166e 1 9 9 0 0 2 1 6

166f 0 2 4 0 0 2/5 1/5 5

166g+i 1 6 12 0 0  1 1/5 1 4

166k 1 6 9 0 0  1 2/5 1 6

Pl.1) 0 0 5 0 0 0 0 0

Pl.2) 0 2 2 0 0 3/5 0 2

Pl.3) 0 3 2 0 0 3/5 3/5 4

Sum‑65 9 72 109 0 2  14 7 2/5 61

1875

bnr. 1 1 8 16 0 0 1 1/2 1 6

bnr. 2 2 10 23 0 0 1 1/2 0 4

bnr. 3 1 9 9 0 0 3 1/2 6

bnr. 4 1 8 13 0 0 2 1/2 8

bnr. 5 2 7 15 0 0 2 1/5 6

bnr 7+9 1 5 9 0 0  1 1/5 4

bnr. 10 1 7 6 4 0  1 1/5 1/5 5

Pl. 1) 0 1 3 0 0 0 1/5 1

Pl. 2) 0 2 1 0 0 1/4 0 2

Pl. 3) 0 1 2 0 0 1/10 1/6 2

Sum‑75 9 58 97 4 0  12 1/2 3 44

1) Solhaugstranda  2) Tømmerstupet  3) Mosbakkmoen

MANNTALL
1666  3 brukere, 5 sønner
1701  4 brukere, 5 sønner, 2 gardsdrenger

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kårfolk Tjenere  Husmanns‑  Inderster  Fattig‑

folk folk  lemmer

1801 31* 3 7 0 0  0

1865 51 3 8 5 6 0

1875 39 3 7 5 11 1

1891 37 8 7 2 12 1

*3 fosterbarn

EIERE
Fra gammelt benefisert Hemnes kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt 1833‑45 av brukerne, som seinere var selveiere.

BRUKERE.

BRUK I før 1727, landskyld 1 våg 1647. Bruket var tidvis delt mellom far/sønn eller svigerfar/svigersønn. Manglende farsnavn gjør vurderingen vanskelig.
1) Anders var bruker fra seinest 1610, uvisst hvor lenge.

2a) Anders Michelsøn etterfulgte bruker nr. 1. P.g.a. alderen ‑ 30 år 1666 ‑ ikke identisk med nr. 1. Manntallet oppfører også en Ole Michelsøn, 24 år (bror
Anders Michelsøn var bruker av 1 pund 1667‑72.

2b) Anders Nilssøn var bruker av 2 pund 1667‑72.

3a) Ole (Michelsøn?) var bruker av ½ våg 1673‑82 og av 1 våg 1683‑87.

3b) Nils var bruker av ½ våg 1673‑82.

4a) Elias Pedersøn (ca 1643‑1713) fra Bruk II var bruker av 1 våg 1688‑95 og videre av ½ våg 1696‑1715. G. m. Kirsten Aronsd. (ca 1645‑1727). Ved M 1701 var han 58 år, med sønnene
    
1. Peder, 20 år (her) og
    
2. Johannes, 18 år (Sømna).
Dessuten kjennes fra skiftet etter Elias 1713:
    
3. Aron, f. ca 1681 (Bruk Ia her),
    
4. Ane,
    
5. Kirsten (Titternes i Herøy),
    
6. Barbro (Sørnes i Leirfjord),
    
7. Maren.
Ved skiftet var boets brutto 66‑2‑6. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 markokse, 4 dalkviger, 12 sauer, 5 hanegeiter. Enka var bruker til 1721.

4b) Israel Pedersøn (ca 1658‑1710?), bror av Elias, var bruker av ½ våg 1696‑1710. Denne delen ble da fraskilt som Bruk Ic.

5) Peder Eliassøn (ca 1681‑1754) var bruker av 2 pund fra 1722, da det tidligere ikke skyldsatte bruket Elvebakken med 12 mark var brukt sammen med Bruk I, som 1727 ble delt i Bruk Ia og Ib.

Fra 1727.
BRUK Ia, identisk med

Bnr. 1 (lnr. 166a) VEKTHAUGEN, landskyld 1 pund, 1838: 1 daler 15 skill., 189 1: M. 2,90.
Peder Eliassøn fortsatte her.
G. 1727 m. Molfrid Olsd. (ca 1689-1757). Ingen barn. Peder ble arvet av enka og sine søsken.

6) Jens Simonsøn (1718‑1801) fra 107 Korgen bnr. 1 var bruker fra 1748. G.m. Gura Michelsd. (1715‑97).
Barn:
    
1. tv. Johannes, f. 1748, død samme år, og
    
2. tv. Jon, f. 1748, død samme år,
    
3. Simon, f.‑49,
    
4. Michel, f.‑51 (her),
    
5. Johannes, f.‑53 (Stuvlandsosen i Vefsn),
    
6. Ane, f.‑55, d. 1802 ug,
    
7. Berte Maria, f.‑57 (ug. 1802),
    
8. Johanna, f.‑59 (145 Oldernes bnr. 2).

7) Michel Jenssøn (1751‑1815), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 20.10.1777. G. 1777 m. Veronicha Jonsd. (1741-1804) fra 100 Røssåauren
Barn:
    
1. Jens, f. 3.9.1778 (her),
    
2. Salomon, f. 30.5.‑82 (70 Dalosen bnr. 5).

8) Jens Michelsøn (1778‑26.5.1839), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.10.1805. G. 1805 m. Anne Olsd. (1770­-6.4.1838) fra 136 Fjelldal bnr. 1.
Barn: 
    
1. Ole Johannes, f. 1806 (bnr. 2 her),
    
2. Jens Michael f.‑08 (bnr. 4 her),
    
3. Rakel Helena, f.‑10 (her).

9) Samuel Nilssen (1801‑7.11.‑89) fra bnr. 2 her fikk kongeskjøte for 80 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 28.11.1834, tl. 23.6.‑35. G. 1833 m. Rakel Jensd. (1810‑14.7.‑71), datter av f.br.
Barn:
    
1. Nils Olaus, f. 14.3.1834 (her),
    
2. Jens Andreas, f. 29.6.‑36, d. 20.2.‑38,
    
3. Anders Johan, f. 7.2.‑39 (106 Valåmoen bnr. 2),
    
4. Jens Mikael, f. 12.3.‑42, d. 13.11.‑65,
    
5. Lorents Nicolai, f. 27.8.‑46 (124 Bleikvasslia bnr. 2),
    
6. Petrine Johanna, f. 6.3.‑51, d. 13.7.‑53.

10) Nils Samuelsen (1834‑9.11.‑82), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, dat. 7.9.1853. G. 1862 m. Maren Johannesd. (1838.‑5.4.1918) fra 145 Oldernes, pl. under bnr. 2.
Barn:
    
1. Petrine Johanna, f. 19.3.1863, d. 8.5.‑85 ug,
    
2. Karen Marie, f. 13.10.‑65, d. 12.3.‑83,
    
3. Jensine Karoline, f. 4.4.?,
    
4. Zachrine Randine, f. 8.7.‑69 (bnr. 13 her),
    
5. Johanna Christine, f. 11.2.‑72 (106 Valåmoen bnr. 3).

11) Julius Olsen (1851‑7.9.1921) fra pl. Tømmerstupet her. G. 1887 m. enka Maren. Ingen barn.

12) Johan Pedersen (1885‑1.10.1980) fra 147 Nerleir bnr 4 Auringmoen fikk skj. fra Julius Olsen og hustru for kr. 2000 og kår, tl. 2.12.1912. G. 1909 m. Leonora Johansen (1887‑16.10.1968) fra bnr. 9 her.
Barn:
    
1. Kristine Johanna, f. 2.8.1907 (bnr. 16 her),
    
2. Margit Pernille, f. 4.6.‑11 (her).

13) Per Johan Solhaug (1910‑2.3.‑80) fra bnr. 9 her, fikk skj. fra f.br., tl. 12.11.1952. G.m. Margit Pernille Pedersen (1911‑6.6.1981), datter av f.br.
Barn:
    
1. Kjell Andreas, f. 6.6.1941 (her),
    
2. Paul Olai, f. 20.12.‑44,
    
3. Nora Johanna, f. 13.9.‑47 (Korgen),
    
4. Solbjørg, f. 28.4.‑51 (140 Leirskaret bnr 4).

14) Kjell Andreas Solhaug, (1941- ), sønn av f.br., fikk skj. tl. 13.6.1977. G.m. Torill Urland, f. 1.10.1946.
Barn:
    
1. Ingvild, f. 24.9.1974 (gm Bjørn Erik Dambraaten),
    
2. Kristin, f. 23.4.‑77.

15) Kristin Solhaug, f. 1977, datter av f.br. Gm Morten Dal, f. 1969, fra Korgen.

Bnr. 10 (lnr. 166k) OPPIGARDEN, fraskilt 1863 fra bnr. 1 med skyld M. 1,95.
1) Anders Samuelsen (1839‑5.11.1900) fra bnr. 1 her fikk skj. fra faren Samuel Nilssen for 75 Spd. og kår, tl. 11.6.1864. Han var bruker kort tid og flyttet så til 106 Valåmoen bnr. 2. Om fam. se der.

2) Lars Eriksen (1817‑28.5.‑96), kårmann fra 103 Solbakken, fikk skj. fra Anders Samuelsen for 200 Spd. og overtakelse av kår, dat. og tl. 25.5.1856. G.II. 1862 m. Dorthea Petrine Andersd. (1829‑17.2.1915) f. i Nesna.
Barn:
    
1. Bergitte Lossius, f. 13.3.1864.
    
2. Anne Lovise, f. 5.7.‑66 (her),
    
3. Edvard Bang, f. 1.6.‑69, d. 20.5.‑90 ug,
    
4. Rakel Elene, f. 6.11.‑72.

3) Peder Gabrielsen (1863‑13.11.1935) fra 116 Bygdåsen fikk skj. fra Dorthea Andersd. for kr. 1000 og kår, tl. 17.7.1897. G. 1887 m. Anna Larsd. (1866-4.10.1952), datter av f.br.
Barn:
    
1. Gunhildus Everin, f. 20.8.1887 (her),
    
2. Ludvig Dahl, f. 14.4.‑89,
    
3. Ellen Bang, f. 19.4.‑91 (USA‑15),
    
4. Dorthea Petrine, f. 19.8.‑95 (Lurøy),
    
5. Astrid Pauline Lossius, f. 9.1.‑98 (39 Seljeli bnr. 1),
    
6. Ole Ingeman, f. 5.9.1901,
    
7. Laura Edine, f. 21.8.‑06 (Skorpen).

4) Gunhildus Everin Solhaug, f. 1887, sønn av f.br., fikk skj. tl. 1.2.1936. G. 1916 m. Johanna Matilde Pedersen, f. 5.9.1892 fra Hov i Nesna, meierske.
Barn:
    
1. Brynhild Helene, f. 19.4.1917,
    
2. Anbjørg Pauline, f. 23.10.‑19 (148 Valla),
    
3. Per Johan, f. 13.12.‑28, d. 4.5.‑35.

5) Erling Oksfjellelv, f. 1922, fra Oksfjellelv, fikk skj. og ble bruker fra 1961. G.m. Anna Jakobia Rabliås, f. 15.4.1930, fra 122 Rapliåsen.
Barn:
    
1. Rønnaug, f. 5.12.1956 (Skogan 149 Lillebjerka),
    
2. Karl Arne, f. 25.1.‑60,
    
3. Anne Berit, f. 7.7.‑63.

6) Karl Arne Oksfjellelv, f. 1963, sønn av f. br.

Bnr. 13 NYHEIM, fraskilt 1912 fra bnr. 1 med skyld M. 0,22.
1) Benjamin Jensen (1858‑30.12.1920) fra Tverberg i Hattfjelldal. G. 1892 m. Sakrine Nilsd. (1869‑3.1.1957) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Maren Petrine, f. 11.4.1882,
    
2. Jens Martin, f. 10.10.‑98, d. 24.9.1911,
    
3. Jens Martin, f. 13.6.1911 (her).

2) Karsten Jakobsen (1867‑5.11.1951) fra 115 Forsmoen i Sørfjellet, tidligere bosatt på 55 Urland og 132 Holmsletta. G.I. 1894 m. Christine Andersd. (1869-10.7.1921) fra 146 Trones. Ingen barn kjent. G.II. 1924 m. enka Sakrine.

3) Jens Martin Nyheim, f. 1911, stedsønn av f.br., fikk skj. tl. 5.8.1947. G. 1934 m. Jenny Kristiansen, f. 1912, fra 148 Valla bnr. 6.
Barn:
    
1. Steinar Andreas, f. 7.4.1936, d. 19.3.‑43,
    
2. Gunleik Bjørnar, f. 27.2.‑38 (her),
    
3. Eldbjørg, f. 22.10.‑39,
    
4. Kjellaug, f. 12.7.‑41.
    
5. Steinar, f. 21.3.‑47,
    
6. Torhild, f. 3.6.‑49,
    
7. Geir, f. 22.5.‑54.

4) Gunleik Bjørnar Nyheim, f. 1938, sønn av f.br., fikk skj. tl. 14.2.1973. G.m. Aud Lyeng, f. 1943, fra 20 Drevatnet bnr. 12.
Barn:
    
1. Roy, f. 2.6.1962,
    
2. Gunn Anita, f. 1.1.‑64,
    3.   Jens Arne, f. -66,

    
3. Terje, f. 16.6.‑71,
    
4. Stian, f. 25.3.‑82.

5) Jens Arne Nyheim, f. 1966, sønn av f.br. Gm Bodhild Kjeldsen, f. 1969, fra Bjerka.
Barn:
    
1. Birthe, f. 1993,
    2. Tiril, f. -95
.

Bnr. 16 HEIMTUN, fraskilt 1936 fra bnr. 1 med skyld M. 0,33.
1) Andreas Martin Rød (10.1.1905‑18.12.‑82) fra Uskedal i Hardanger. Han kom til Korgen som meieribestyrer. G.m. Kristine Solhaug (1907‑8.12.‑40) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Håkon Bernhard, f. 16.5.1931,
    
2. Johan Leonhard, f. 1.10.‑36.
Andreas og sønnene flyttet til Osterøya sep. 1951.

2) Johan Lund Kvernmo, f. 1920, fra bnr. 11 her, fikk skj. tl. 26.9.1951. G.m. Anna Johanna Hansen, f. 3.2.1925, fra 129 Lille Bryggeljell bnr. 5.
Barn:
    
1. Solbjørg, f. 8.1.1951,
    
2. Jostein, f. 22.3.‑52, d. 12.10.‑54,
    
3. Irene Margrethe, f. 4.11.‑54, gm Bård Sande,
    
4. Jostein, f. 30.10.‑58,
    
5. Kari Pauline, f. 12.7.‑66.
Fam. til Hemnesberget april 1976.

3) Rolf Hartvik Andre Skjefstad, f. 18.6.1938, fra Horn i Nesna, fikk skj. tl. 1.5.1976. G.m. Unni Synnøve Lindstrøm, f. 29.8.1942, fra Stockholm i Sverige.
Barn:
    
1. Hanne, f. 31.3.1967,
    
2. Skjalg, f. 2.7.‑70,
    
3. Birgitte, f. 15.4.‑80.

BRUK Ib, utgått fra Bruk I ved delinga 1727, identisk med
Bnr. 2 (lnr. 166b) ENGESMOEN, landskyld 1 pund, 1838: 1 daler 15 skill., 1891: M. 3,51.
1) Aron Eliassøn (ca 1681‑1746) fra Bruk I, var bruker fra 1727. G. 1728 m. Maren Haagensd. (1704‑etter -56) fra 148 Valla bnr. 4.
Barn:
    
1. Elias, f. 1728 (her),
    
2. Kiersten, f.‑30, d.‑63,
    
3. Haagen, f.‑31 (Kristiansund N),
    
4. Anders, f.‑36, d. før ‑46.

2) Elias Aronsøn (1728‑56), sønn av f.br., var bruker fra 1747. Han fikk bbr. tl. 27.5.1756, men døde samme år, ug.

3) Anders Gregussøn (ca 1700‑17.3.‑67) fra 64 Presteng fikk bbr. tl. 11.10.1757. Om fam. se 64 Presteng.

4) Thomas Eriksøn (1730‑1812) fra Brennåsen NR var bruker fra seinest 1764. G. 1756 m. Ane Larsd. (1724‑97) fra 64 Presteng Bruk 1.
Barn:
    
1. Giertrud, f. 1757,
    
2. Adelus, f.‑58,
    
3. Nils, f.‑59 (106 Valåmoen bnr. 3),
    
4. Ane, f.‑61 (14 Elsfjord),
    
5. Lorentz, f.‑64 (her),
    
6. Andrene, f. 19.7.‑66.

5) Lorentz Thomassøn (1764‑97), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 4.5.1789. G. 1795 m. Petrine Johannesd. (1777‑17.7.1846) fra 102 Mellingsjorda Bruk I. Ingen barn.

6) Nils Samuelsøn (1769‑1812) fra 147 Nerleiren bnr. 5 fikk bbr. tl. 2.7.1798. G. 1798 m. enka Petrine.
Barn:
    
1. Lorentz, f. 1799,
    
2. Samuel, f. 1801 (bnr. 1 her),
    
3. Ole Jacob, f.‑04 (Hb‑75).
Ved skiftet etter Nils 1812 var boets brutto 281‑3‑15, gjeld og avg. 153‑0‑15. Naust på Solhaug, bu på Hemnes, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 6 sauer.

7) Lars Pedersen (1789‑12.3.1864) fra bnr. 3 her fikk bbr. tl. 27.7.1815. G. 1814 m. enka Petrine.
Barn:
    
1. Pernille Merstina, f. 1815 (her),
    
2. Nils Carsten Andreas, f.‑17 (bnr. 6 her),
    
3. Johannes Thomas, f. 11.9.‑20, dim. Tromsø Seminar 1844.

8) Ole Jenssen, f. 1806 på bnr. 1 her, fikk kongeskjøte for 150 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 45 Spd. 100 skill., dat. 1.2., tl. 3.6.1845. G. 1842 m. Pernille Larsd. f. 1815, datter av f.br.
Barn:
    
1. Lovise Petrine, f. 23.3.1842,
    
2. Synnive Johanna, f. 7.6.‑44,
    
3. Jens Mikael, f. 19.7.‑46 (USA‑66, med barken Adler fra Bergen 19.5.-66, til Quebec 2.7),
    
4. Lars Petter, f. 14.6.‑50, gift 1884 i Baldwin, WI. m. Dorthea Eliasd. f. 1854, fra 039 Seljeli.
    
5. Anne Johanne, f. 27.9.‑53,
    
6. Ole Johan, f. 28.8.‑56.
Hele fam. til USA‑69.

9) Iver Rivert Johansen (1821‑11.3.‑80) fra 106 Valåmoen bnr. 3 fikk skj. fra Ole Jensen for 300 Spd. og kår, tl. 18.9.1868. I.R. Johansen var en tid lærer og organist på Hemnes, og fra 1860 i Leirskardalen, ordfører i Hemnes 1862‑69, formann i matrikkeltakstnemnda i Hemnes, opprettet ifølge lov av 1863. G. 1856 m. Jonelle Jacobsd. (1833‑5.7.1914) fra 148 Valla pl. Nausthaug under bnr. 1.
Barn:
    
1. Jacob Andreas, f. 18.7.1857, d. 23.1.1922 (høyesterettsdommer),
    
2. Petter Edvard. f. 22.8.‑59 (lensmann i Lyngen),
    
3. Kristen Tobias, f. 30.12.‑62, d. 1937 (arkitekt Oslo),
    
4. Johanna Pedernelle Lovise, f. 18.4.‑69, d. 22.11.1922, ugift,
    
5. Johan Albrigt, f. 14.8.‑74, d. 1.1.1942 (høyesterettsdommer).

10) Jacob Rivertz (1857‑1922), sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 5500, tl. 16.11.1903.

11) Johanna Rivertz (1869‑1922), søster av forrige eier, fikk eiendommen ifølge testamente fra broren, dat. 13.2.1922, tl. 17.1.‑25.

12) Johan Albrigt Rivertz (1874‑1942), bror av forige eier, fikk skj. fra Petter Edv. Rivertz og Kristian T. Rivertz, som var testamentarvinger av Johanna Rivertz, dat. og tl. 17.1.1925. J.A. Rivertz eide fra før bnr. 6.

13) Johan Rivertz Oslo eier bruket, innmarka forpaktes av brukeren på bnr. 3.

Bnr. 6 (lnr. 166f) SOLHAUG, fraskilt 1847 fra bnr. 1 med skyld 17 skill., 1891: M. 0,40.
1) Nils Carsten Larsen, f. 1817 på bnr. 2 her, fikk skj. fra sin svoger Ole Jonsen for 18 Spd. 90 skill., dat. og tl. 12.6.1847. G. 1844 m. Ellen Dorthea Ingebrigtsd., f. 1818 på Einmoen i Leirfjord.
Barn:
    
1. Bergitte Elena, f. 3.8.1844,
    
2. Lorents Peder, f. 13.9.‑46.
Nils Larsen solgte bruket til Kristian Johansen Korgen for 120 Spd. uten kår. Ole Arntsen Mellingsjord fikk fullmakt til å utstede sjøte. Kjøpekontrakten var tl. 16.5.1870. Nils Larsen emigrerte med fam. til USA-70. Elen T. Johannessen Korgen fikk auksjonsskjøte for kr. 975, dat. og tl. 15.9.1890. Johan A. Rivertz fikk skj. på eiendommen med påstående hus for kr. 1200, tl. 1.5.1902. Innmarka forpaktes av brukeren på bnr. 3

Bnr. 12 SOLHAUGSTRANDA, tidligere husmannsplass, fraskilt 1901 fra bnr. 2 med skyld M. 0,22.

BRUK Ie, utgått fra Bruk I ved delinga 1727, identisk med
Bnr. 3 (lnr. 166c) ENGESMOEN, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 3 ort 12 skill., 1891: M. 3,62.
1) Jon Olsøn (ca 1680‑1740) fra 53 Finneid Bruk III var bruker fra 1710. G. 1710 m. Johanna Israelsd. (ca 1690‑1738).
Barn:
    
1. Beritte, f. 1712,
    
2. Oluf, f.‑14 (her),
    
3. Judith, f.‑17 (39 Seljeli Bruk II),
    
4. Kirsti, f.‑20 (146 Troneset),
    
5. Johannes, f.‑22,
    
6. Johanna, f.‑25.
Ved skiftet etter Johanna 1739 var boets brutto 119‑4-7, gjeld og avg. 28‑5‑7. Bøker: Povel Andersens postill, misjonsbibel og 7 andre. Husdyr: 1 gl. og 1 ung hest, 10 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 5 sauer, 2 værer, 1 jømmer, 1 geit, 1 bukk.

2) Ole Jonsøn (1714‑97), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 18.5.1740. G. 1741 m. Marite Andersd. (1720‑1801) fra 131 Reinåmoen.
Barn:
    
1. Jon, f. 1741 (Røssvassbukta Hattfjelldal),
    
2. Anders, f.‑44,
    
3. Johanna, f.‑46 (Vassdal i Meløy),
    
4. Marithe, f.‑47 (Våg i Nesna),
    
5. Peder, f.‑49 (her),
    
6. Berte, f.‑51 (117 Svartvassmoen),
    
7. Kjersti, f.‑54 (25 Skogsmo i Vefsn),
    
8. Ellias, f.‑56,
    
9. Johannes, f.‑59, d. 10.3.‑76,
    
10. Lars, f.‑61 (55 Urlandå),
    11. Ellen, f.‑62 (Levangskar i Nesna).

3) Peder Olsøn (1749‑1817). sønn av f.br., fikk bbr. dat. 15.10.1780, tl. 15.10.‑81. G. 1783 m. Kirsten Larsd. (1758‑16.1.1846) fra 145 Oldernes bnr. 1.
Barn:
    
1. Marithe, f. 11.5.1784 (Rødli Hattfjelldal),
    
2. Peder, f. 26.9.‑85,
    
3. Ole, f. 20.9.‑86 (her),
    
4. Johanna, f.‑87,
    
5. Lars, f.‑89 (bnr. 3 her),
    
6. David, f.‑91, d. 10.10.1822 ug,
    
7. Johannes, f.‑92 (Selfors Bruk I),
    
8. Kierstina, f. 13.9.‑93, d. 1.2.1887 (inderstkone 62 Oterbrand),
    
9. Gabriel, f. 11.4.‑95,
    
10. Elisabeth, f.‑96 (her),
    
11. Jon, f.‑98,
    
12. Anders, f. 1800 (49 Ø.Bjerkadal bnr. 1), 
    
13. Pernille, f. 20.1.‑02, d. 26.8.‑38 ug.
Ved skiftet etter Peder 1818 var boets brutto 254‑3‑7, gjeld og avg. 43‑3‑13. Naust på Solhaug, bu på Hemnes, treroms båt, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 8 kyr. 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 dalokse, 3 sauer, 3 jømmer.

4) Ole Pedersen (1786‑19.5.1872), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 1.5.1819. Etter to år byttet han bruk med Ole Jørgensen på 102 Mellingsjorda bnr. 5. Om ekteskap og barn, se der.

5) Ole Jørgensen (1779‑19.5.1853) fra 102 Mellingsjorda fikk bbr. dat. 3.7.1821, tl. 17.5.‑25, og kongeskjøte for 120 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 4.6.1839, tl. 7.1.‑40. Om 1. ekteskap og barn i dette, se 102 Mellingsjorda. G.II 1840 m. Dorthea Jørgensd. (1801‑26.8.‑42) fra 124 Bleikvasslia bnr. 2.
Barn:
    
1. Bereth, f. 21.2.1841 (83 Brennbergfjell).
G.III. 1844 m. Olava Jacobsd. (1796‑etter 1853), enke fra 17 Vesterbekkmoen. Etter avtale med sønnen Nils fortsatte Ole som bruker av halve garden inntil videre etter 1840 i stedet for kår.

6) Nils Olsen (1807‑21.1.‑92), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 7.10.1840. G. 1839 m. Kirsten Arntsd. (1817‑2.5.1905) fra Storforshei bnr. 2 NR.
Barn:
    
1. Elen Kjerstina, f. 11.4.1838 (101 Røsså pl. Prestmoen),
    
2. Marith Andritte, f. 22.9.‑39 (USA‑69),
    
3. Serine Margrethe Klæboe, f. 6.5.‑41 (her),
    
4. Antonette Henriette, f. 30.7.‑42, d. 20.6.‑47,
    
5. Nils Kristian Jørgen f. 7.9.‑44 (USA‑66, med Adler fra Bergen 19.5.-66 til Quebec 2.7),
    
6. Ole Johan Deodor, f. 8.2.‑46 (148 Valla pl. Køtamoen),
    
7. Martha Bang, f. 6.7.‑49. d.‑54,
    
8. Anthonette Henriette, f. 22.5.‑52 (144 Jerpbakken pl. Korgneset),
    
9. Marthinus Bang, f. 15.6.‑54, d.s.å.,
    
10. Marthinus Bang, f. 6.4.‑56, d.‑57,
    
11. Marthinus Bang, f. 21.8.‑58 (105 Samuelmoen)
    
12. Alberth Lotius, f. 21.3.‑62, d. 22.7.1931.

7) Kristen Pedersen (1852‑etter 1925) fra 106 Valåmoen bnr. 2 fikk skj. fra Nils Olsen for kr, 1200 og kår, dat. og tl. 14.6.1880. G. 1876 m. Serine Nilsd. (1841‑19.8.1925), datter av f.br.
Barn:
    
1. Cristine Albertine Nyrup, f. 4.5.1876, d. 4.2.‑80,
    
2. Kristine Alberta, f. 6.3.‑82, d. 19.8.1958.
Kristen greide ikke å sitte med garden og flyttet til 102 Mellingsjorda som husmann før 1891.

8) Ivar Johnsen (1838‑13.12.1912) fra 144 Jerpbakken bnr. nr. 2 fikk auksjonsskjøte med påtegning av selgeren Kristen Pedersen for kr. 1765, tl. 16.2.1885. G.I. 1878 m. Pernille Johnsd. (1843‑25.1.‑87) fra 106 Valåmoen bnr. 1.
Barn:
    
1. Emilia Dorthea, f. 11.1.1880,
    
2. Christine Valborg, f. 17.3.‑83, d. 16.10.1960,
    
3. John Andreas, f. 8.1.‑85 (her),
    
4. Peter Ivar, f. 25.5.‑87, d. 15.11.‑99,
G.II. 1890 m. Lorense Johnsd. (1856‑17.5.1919) fra 106 Valåmoen bnr. 1.
Barn:
    
5. Lyder Bek, f. 22.3.1890 (bnr. 15 her).

9) John Iversen (1885‑20.3.1964), sønn av f.br., fikk skj. fra faren. G. 1915 m. Elen Pedersen (1878‑4.5.1930) fra bnr. 7 her.
Barn:
    
1. Iver Anker, f. 23.7.1915, d. 27.2.41,
    
2. Petrine Pernille, f. 21.9.‑17 (her),
    
3. Barbro Pauline, f. 7.6.‑19.

10) Ole Martin Hagen (10.10.1912‑27.7.‑89) fra 149 Lillebjerka fikk skj. tl. 1951 etter å ha vært bruker siden 1941. G.m. Petrine Pernille Iversen, f. 1917, datter av f.br.
Barn:
    
1. Eilif, f. 1.5.1937,
    
2. Ivar, f. 12.2.‑41,
    
3. Sverre, f. 17.11.‑42,
    
4. Olav, f. 23.8.‑45,
    
5. Ragnhild, f. 26.4.‑48.

11) Olav Hagen, f. 1945, sønn av f.br., fikk skj. ti. 1973. Samboer med Eline Falkenhaug, f. 7.12.1945, fra 134 Skreslett bnr. 2, tidligere G. og bosatt i Drammen (tre barn).
Eline og Olavs barn:
    
1. Beathe Cechilie, f. 21.7.1978,
    
2. Bjørn Tore, f. 21.6.‑82.

Bnr 4 her, bnr 3 her og gnr 105/1 i "Bakklandet samdrift" fra ?

Bnr. 18 (lnr. 166h) KORSDALSMOEN, fraskilt 1856 fra bnr. 3 med skyld 3 skill., 1891: M. 0,09. Brukt som tilleggsjord av Petrus Pedersen, som da var husmann på Mosbakkmoen. I.R. Johansen fikk skj. fra Nils Olsen på egne og Petrus Pedersens vegne for 20 Spd., tl. 18.6.1875. Brukes sammen med bnr. 3.

Bnr. 9 (lnr. 166i) SOLHAUGVOLLEN, fraskilt 1862 fra bnr. 3 med skyld 1 ort 13 skill., 1891: M. 1,32.
1) Ole Nilsen, f. 113 Langmoen 1810, tidligere eier på 105 Samuelmoen, fikk kjøpekontrakt 1862 fra Nils Olsen for 300 Spd., og skj. tl. 24.5.‑66. Om fam. se 105 Samuelmoen. Fam. til USA‑70.

2) John Joacim Martin Jacobsen Vangberg (1840-9.12.1932) fra Skogn, tidligere husmann på 108 Villmoen, fikk skj. på bnr. 7 og 9 fra Ole Nilsen v/ fullmektig for 500 Spd., tl. 1.3.1876. Disse bruka har seinere vært brukt sammen. G. 1865 m. Kristine Hansd. (1844-16.4.1931), f. 108 Villmoen.
Barn:
    
1. Jacobea Zakrine, f. 22.4.1867, d. 5.2.‑73,
    
2. Anthon Martin, f. 21.6.‑70,
    
3. Hanna Christine, f. 23.4.‑73,
    
4. Jacobea Zakrine, f. 4.12.‑75 (101 Røsså pl. Myr'n),
    
5. Julianna Kristine, f. 11.9.‑78,
    
6. Elias Ingeman, f. 1.8.-82,
    
7. tv. Leonora Figenskou, f. 11.9.‑87 (bnr. 1 her), og 
    
8. tv. Aksel Edvin, f. 11.9.‑87.
Fam. flyttet før 1886 til 102 Mellingsjordstranda som husmannsfolk.

3) Peder Larssen (1850‑24.6.1921) fra 49 Ø.Bjerkadal pl. Djuptjønnmoen hadde vært bruker fra før 1891 og fikk skj. fra John Vangberg på bnr. 7 og 9 for kr. 1800, dat. 22.12.1896, tl. 15.4.‑97. Han var medhjelper i Korgen kirke. G. 1873 m. Barbro Olsd. (1850‑24.6.1921) fra 148 Valla bnr. 3.
Barn:
    
1. Ole Martin, f. 26.8.73 (her),
    
2. Anders Olaus, f. 2.10.‑77,
    
3. Elen Tomine, f. 27.9.‑78,
    
4. Karen Eugenie, f. 22.8.‑84 (bnr. 15 her),
    
5. Andreas Nikolai, f. 10.3.‑87, d. 8.4.1904.

4) Ole Pedersen (1873‑2.9.1944), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1500 og kår, dat. 23.3.1921, tl. 30.4.‑23. Han hadde overtatt gardsdrifta før 1909. Ole var medhjelper i Korgen kirke og poståpner. G. 1899 m. Petra Ivarsd. (1880-3.8.1931) fra 139 Skjeftmoen.
Barn:
    
1. Ivar Christian Hind, f. 16.6.1899, d. 29.9.1978,
    
2. Barbro Susanna, f. 31.8.1901, d. 9.6.‑79,
    
3. Andreas Nikolai, f. 21.6.‑05, d. 15.3.‑25,
    
4. Karen Ivertine, f. 24.9.‑07, d. 7.8.‑68 (31 Knutli),
    
5. Sakrine Marie, f. 25.3.‑09, d. 2.6.‑26,
    
6. Per Johan, f. 21.7.‑10, (bnr. 1 her),
    
7. Lars Petter, f. 15.6.‑14, d. 12.2.‑31,
    
8. Petra, f. 18.9.‑16 (31 Knutli),
    
9. Olav Petter, f. 26.10.‑20 (her).

5) Olav Petter Solhaug, f. 1920, sønn av f.br.,fikk skj. tl. 1944. G.m. Karen Kristine Sundsli, f. 20.10 1923, fra Sundsli i Hattfjelldal.
Barn:
    
1. Ole Martin, f. 6.8.1947,
    
2. Einar, f. 3.8.‑49.
Mens Olav var bruker her, til 1954, var han poståpner på Solhaugstranda. Da fam. flyttet til Bleikvasslia, seinere Korgen, var Olav var poståpner begge steder. Innmarka ble solgt til bnr. 4 og skogen til bnr. 1 ved skj. tl. 16.5.1964.

Bnr. 11 KVERNMOEN, fraskilt 1890 fra bnr. 3 med skyld M. 1.04.
1) Samuel Mathiassen (1855‑7.1.1939), f. 109 Bjurselvmoen, tidligere forpakter på 108 Villmoen, fikk skj. fra Ivar Johnsen for kr 1200, tl. 1.4.1909. Samuel hadde kjøpt bruket før det ble fraskilt 1890. G. 1884 m. Sakrine Iversd. (1860‑27.1.1934) fra 139 Skjeftmoen.
Barn:
    
1. Ivar Mathias, f. 21.10.1885 (her),
    
2. Anna Jørgine, f. 1.9.‑87,
    
3. Johan Didrik, f. 28.2.‑91, d.s.å.,
    
4. Johanna Dorthea, f. 29.6.‑93 (116 Bygdåsmoen),
    
5. Lorentse Dorthea, f. 15.7.‑95, d. 20.7.1967,
    
6. Karen Johanna, f. 7.11.‑96 (102 Mellingsjord bnr. 3),
    
7. Dorthea Sakrine, f. 28.10.‑98, d. 28.5.1917.

2) Ivar Samuelsen (1885‑7.2.1972), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1200 og kår, tl. 11.5.1935. G. 1912 m. Marie Hansen (1889‑23.4.1957) fra 102 Mellingsjorda bnr. 1.
Barn:
    
1. Sandra Sakrine, f. 2.2.1913,
    
2. Charlotte Marie, f. 6.6.‑14,
    
3. Hans Hetman, f. 4.7.‑15 (her),
    
4. Dorthea Sakrine, f. 11.4.‑17,
    
5. Ivar Mathias, f. 23.2.‑19, d. ‑84 (Seattle USA),
    
6. Johan Lund, f. 29.11.‑20,
    
7. Anna Jørgine, f. 5.8.‑22 (Australia),
    
8. Sine f. 2.9.‑23,
    
9. Marit, f. 26.4.‑26,
    
10. Petter Kristoffer, f. 15.8.‑28 ,
    
11. Sigrid, f. 18.10.‑30,
    
12. Bergljoth, 12.5.‑33.

3) Hans Hetman Kvernmo, f. 1915, sønn av f.br. , fikk skj. tl. 31.11.1961. G.m. Hansine Elise Hansen, f. 4.1.1917, fra 129 Lille Bryggefjell bnr. 5.
Barn:
    
1. Håkon Herman, f. 9.8.1941,
    
2. Knut Petter, f. 25.4.‑46,
    
3. Inger Marie, f. 10.9.‑55 (126 Stabbforsen > Austbø).

Bnr. 15 NYGÅRD, fraskilt 1917 fra bnr. 3 med skyld M. 1,20.
1) Lyder Iversen Engesmo (1890‑31.1.1959) fra bnr. 3 her fikk skj. fra Ivar Johnsens enke og selvskiftende arvinger for kr. 700. G. 1915 m. Karen Pedersen (1884‑1.5.1964) fra bnr. 9 her.
Barn:
    
1. Lilly Bergitte, f. 29.5.1916, d. 18.10.‑16
    
2. Per Bertin, f. 27.2.‑18 (Oslo)
    
3. Kaare Lund, f. 10. 1. ‑20, d. 27.8.‑45,
    
4. Ivar, f. 4.10.‑31, d. 23.12.‑67.

BRUK II før 1705. Landskyld 1 våg fisk.
1) Fordel var bruker fra seinest 1610 til ‑17, og deretter enka til ‑19.

2) Oluf, antakelig G.m. enka, var bruker 1620‑34, det siste året "forarmet".

3) Peder Fordelsøn, f. ca 1601 og trolig sønn av bruker nr. 1, var bruker av hele bruket 1634‑89 og av 12 mark 1690‑95. Ved M 1666 var Peder 65 år, med sønnene
    
1. Elias, 23 år (her),
    
2. Joseph, 21 år (14 Elsfjord),
    
3. Fordel, 18 år (52 Breivika),
    
4. Matis, 14 år og
    
5. Israel, 8 år.
Med denne mannskapsstyrken kunne Peder godt være nominell bruker til langt opp i 90‑åra.

4a) Elias Pedersen var bruker av 12 mark 1673‑82, og flyttet så til Bruk I.

4b) Ole, som ikke kan plasseres i noen familiesammenheng, kanskje en svigersønn, var bruker av 12 mark 1690‑95.

5) Isach Olsøn, trolig en sønn av bruker 4b, var bruker av 1 våg 1696‑1704. Ved M 1701 var Isach 50 år, med sønnene
    
1. Anders, 14 år og
    
2. Ole, 10 år.
1705 ble Bruk I delt i to like deler, de seinere lnr. 166 d og e.

Bnr. 4 (lnr. 166d) NERGARDEN, oppstått ved deling av Bruk II 1705 med landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 3 ort 12 skill., 1891: M. 4,66. Isach Olsøn fortsatte her t.o.m. 1724.

6) Hans Jonsøn, d. 1741, fikk bbr. tl. 9.7.1725. G. 1725 m. Sigri Olsd., d. 1747. Ifølge skiftet etter henne var hun søster av Jacob Olsøn 111 Tømmermoen.
Barn:
    
1. Christense, f. 1727. d.‑28.

7) Ole Eriksøn (1720‑98) fra 148 Valla bnr. 2 fikk bbr. tl. 8.5.1742. G.I. m. enka Sigri. Ingen barn. Ved skiftet etter Sigri 1767 var boets brutto 229‑5‑8, gjeld og avg. 96‑3‑0. Penger: 16‑3‑2. Bøker: Müllers postill, salmebok. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 8 sauer, 7jømmer 4 værer, 1 geit. G.II. 1768 m. Karen Pedersd. (ca 1726‑12.3.1820).
Barn:
    
1. Erik, f. 1768, d.str.,
    
2. Kjersten, f.‑70 (her).
Ved skiftet etter Ole 1798, var boets brutto 281‑1‑9, gjeld og avg. 43‑4‑15. Penger: 39‑4‑0, derav Banco sedler 37 Rd. Bøker: Brochmands postill og 3 andre. Seksringsbåt med behør. Husdyr: 1 hoppe 9 år, 7 kyr, 1 markokse, 2 dalkviger, 1 dalokse, 4 sauer, 4 jømmer, 2 værer.

8) Samuel Jonsøn (1754‑18.7.1835) fra 147 Nerleiren bnr. 4 fikk bbr. tl. 11.5.1795 og kongeskjøte for 120 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 11.2.1834, tl. 30.9.‑35. G. 1793 m. Kjersten Olsd. (1770‑11.3.1856). datter av f.br.
Barn:
    
1. Ole, f. 1800, d.‑03 BK,
    
2. Ole Johan, f.‑04, d. 10.1.‑28,
    
3. Karen Dorothea, f.‑11 (her).

9) Anders Nilssen (1799‑2.5.1841) fra 101 Røsså bnr. 1 var formelt bruker fra 1837. G. 1828 m. Karen Samuelsd. (1811‑etter -75), datter av f.br. og enearving.
Barn:
    
1. Olava Sakrina, f. 12.1.1830 (Andfiskvatnet NR),
    
2. Nicolai Johan, f. 16.6.‑35,
    
3. Samuel, f. 11.4.‑37 (USA‑69),
    
4. Anton, f.‑39.
Anders Nilssen solgte fra 4 1/2 mark til Anders Nilssen Langmo. Skyldsetting foretatt 1848, og var da 1 ort 2 skill.

10) Jens M. Jenssen (1808‑18.4.‑69) fra bnr. 1 her. G. 1842 m. enka Karen.
Barn:
    
1. Anders Nicolai, f. 12.10.‑1842 (USA‑69),
    
2. Anne Johanna, f. 4.3.‑45 (her)

    3.   Jens Miakel, f. 20.5.-47 (USA-66 med Norden fra Bodø 8.6.-66 til Quebec 3.8, nr 140).

11) Anders N. Eliassen (1837‑17.3.‑98) fra bnr. 5 her fikk skj. fra skifte­forvalteren i Jens M. Jenssens dødsbo for 150 Spd. og kår. G. 1867 m. Anne Jensd. (1845-2.11.1929), datter av f.br.
Barn:
    
1. Jens Mikael, f. 20.4.1868 (her),
    
2. Zachrine Annete, f. 13.2.‑70.
    
3. Elias Ingemann, døpt 6.6.‑72,
    
4. Anna Clausine, f. 7.12.‑74,
    
5. Nikolai Johan, f. 23.10.‑77,
    
6. Karen Dorthea, f. 7.7.‑81,
    
7. Nils Olaus, f. 4.5.‑86 (USA‑02),
    
8. Petra Henriette Frøseth, f. 5.3.‑93.

12) Jens Anderssen (1868‑21.3.1942), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 2400 og kår til henne og sin bror Nikolai, dat. 18.8.1905, tl. 9.5.‑21. G.I. 1916 m. Iverta Nilsd. (1869‑12.2.1926), enke fra 39 Seljeli bnr. 3. Ingen barn. G.II. m. Anna Knutli (1900‑25.10.‑86) fra 31 Knutli.
Barn:
    
1. tv. Jens Mikael, f. 9.1.1932 (her), og 
    
2. tv. Anders Andreas, f. 9.1.1932,
    
3. Eldbjørg Ingvalda, f. 16.2.‑34,
    
4. Egil Inge, f. 27.3.‑39.

13) Jens Mikael Solhaug, (1932- ), sønn av f.br. overtok bruket 1960. G.m. Anny Marie Vilhelmsen, f. 9.4.1938, fra Tomma i Nesna.
Barn:
    
1. Jon Arne, f. 22.11.1959,
    
2. Sten‑Oddvar, f. 20.10.‑71, artikkel i Rana Blad 11.9.2004.

14) Sten-Oddvar Solhaug, f. 1971, sønn av f.br., overtok bruket i 2000. Samboer med Hilde Haugen, f. 1972, fra Trofors.
Barn:
    
1.  Stina, f. 1995,
    
2.  Jens Kristian, f. -96,
    3.

Bnr 4 her, bnr 3 her og gnr 105/1 i "Bakklandet samdrift" fra ?

Bnr. 7 (lnr. 166g) SOLHAUG, fraskilt 1847 fra bnr. 4 med skyld 1 ort 2 skill., 1891: M. 0,75.
1) Anders Nilssen (1799‑22.1.1860) fra 113 Langmoen hadde fått skj. fra Anders Nilssen Solhaug for 80 Spd., tl. 7.10.1840. G. 1843 m. Kirstine Olsd. (1817-1.1.73) fra 123 Smalsundmoen. Ingen barn. Ole Nilssen på bnr. 9 her, bror av f.br., fikk skj. fra skifteforvalteren i Anders Nilssens dødsbo for 200 Spd., tl. 2.2.1863. Seinere ble bnr. 7 brukt sammen med bnr. 9.

BRUK IIb, oppstått ved deling av Bruk II 1705, identisk med
Bnr. 5 (lnr. 166e) SOLHAUG, landskyld 1/2 våg, 1838: 1 daler 3 ort 12 skill., 1891: M. 3,51.
1) Anders Michelsøn (ca 1658‑1743) var bruker fra 1705. G.m. Barbro Jacobsd., d. 1755. Ved M 1701 var Anders 43 år.
Barn:
    
1. Nils, 14 år 1701, d. før ‑43,
    
2. Johanna, f.‑04 (pl. Vallasjøen),
    
3. Ane, f.‑06, d. før ‑43,
    
4. Jacob, f.‑09 (her),
    
5. Barbro, f.‑12 (Sørnes i Leirfjord).

2) Jacob Anderssøn (1709‑6.4.‑84), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 6.7.1733. G.I. 1733 m. Johanna Hansd. (1711-15.12.‑69) fra 141 Meland bnr. 3.
Barn:
    
1. Anne, f. 1734,
    
2. Berete, f.‑36 (Storsteinmoen bnr. 2 NR),
    
3. Martha, f.‑38, d. før ‑44,
    
4. Barbro, f.‑41, d.‑55,
    
5. Martha, f.‑44 (62 Oterbrand),
    
6. Johanna, f.‑45, d.‑57,
    
7. Anders, f. ‑47, d.‑68,
    
8.  Elen Anna, f.‑49,
    
9. Johannes, f‑51,
    
10. Gidsken, f.‑52 (113 Langmoen),
    
11. Hans, f.‑56.
Ved skiftet etter Johanna 1769 var boets brutto 71‑3‑2, gjeld og avg. 60‑3‑5, derav bot for heimebrenning 20 dlr. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 2 kviger, 1 dalokse, 1 markokse, 2 sauer, 1 jømmer, 1 geit. G.II. 1771 m. Kirsten Gabrielsd. (1737-1803) fra 128 Ytterlia.
Barn:
    
1. Gabriel, f. 2.4.1774,
    
2. Jacob, f. 7.6.‑77,
    
3. Anders, f. 27.1.‑79 (103 Solbakken).

3) Anders Nilssøn (1753‑12.5.1828) fra 137 Trettbakken bnr. 2 fikk bbr. tl. 7.5.1787. G.I. 1786 m. enka Kjersten. Ingen barn. G.II. 1803 m. Ingeborg Eliasd. (1778‑3.7.1869) fra 148 Valla bnr. 3.
Barn:
    
1. Elias, f. 1807 (her),
    
2. Rachel Elisabeth, f.‑10.

4) Elias Anderssen (1807‑7,12.‑97), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 120 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 22.10.1831, tl. 23.6.‑35. G.I. 1834 m. Anna Nilsd. (1809‑27.10.‑52) fra 101 Røsså bnr. 1.
Barn:
    
1. Rakel Elisabeth, f. 15.3.1834 (7 Leirvika bnr. 3),
    
2. Ingeborg Anna, f.3.9.‑35 (her),
    
3. Anders Nicolai, f. 17.2.‑37 (bnr. 4 her),
    
4. Anne Margrethe, f. 19.1.‑39, d. 2.12.‑40,
    
5. Nils Johan, f. 27.9.‑40,
    
6. Margrethe, f. 24.9.‑41,
    
7. Anthonette Nicoline, f. 17.9.43,
    
8. Ellen Kristine, f. 21.4.‑45,
    
9. Peder Abel, f. 25.3.‑48,
    
10. Martha Elisabeth, f. ‑52, d.str.
G.II. 1857 m. Anne Larsd. (1809‑10.5.‑76) fra Tortenlia i Hattfjelldal. Ingen barn.

5) Peder Pedersen (1838‑24.1.1921) fra 140 Leirskaret bnr. 4 fikk skj. fra Elias Anderssen 1880. G. 1876 m. Ingeborg Eliasd. (1835‑18.4.1921), datter av f.br. Hun hadde fått kjøpekontrakt fra faren, tl. 17.7.1876.
Barn:
    
1. Petra Cecilie, f. 17.6.1878.

6) Ingvald Peder Hagerup Jakobsen Lundemo (29.7.1879‑12.7.1942), elektro­montør fra Nordfold. G. 1915 m. Petra Pedersen (1878‑1.8.1955), datter av f.br. Som hjemmel for eiendomsretten til bruket forelå en erklæring fra lensmannen i Hemnes om at Petra var eneste og gjenlevende myndige arving etter Peder Pedersen og hustru, tl. 16.5.1936. Ingen barn. Bruket ble i 1950‑åra kjøpt av Per Solbakken. Brukes som tilleggsjord og er ubebodd.

Bnr. 14 SOLHEIM, fraskilt 1913 fra bnr. 1 med skyld M. 0,27.

HUSMENN.

Ikke navngitt plass, trolig under lnr. 166b.
1) Hans Jenssøn (1731‑9.6.‑66) fra 63 Sund bnr. 8, var husmann her fra ca 1758. G.I. m. Kjersten Aronsd. (1730‑62) fra bnr. 2 her.
Barn:
    
1. Elias, f. 1760,
    
2. Kjersten, f.‑62 (115 Forsmoen i Sørfjellet).
G.II. 1765 m. Beret Jonsd., enke fra Hammaren NR, og flyttet dit. Ingen felles barn.

2) John H. Pedersen (1799‑15.11.1853) var husmann fra før 1849. G.m. Elen Christensd. (1810‑28.10.‑70) f. i Nesna.
Barn:
    
1. Hedvig Christine, f. 23.5.1849,
    
2. Marthinus Nicolai, f. 5.3.‑51 (USA‑69).

MOSBAKKMOEN under bnr. 2.
1) Petrus Pedersen (29.9.1819‑18.4.1905), f. Nästansjö i Vilhelmina Sv., til Norge 1839, husmann og skredder. I tillegg til denne husmannsplassen brukte han også Korsdalsmoen bnr. 8, som han kjøpte 1853, og Skjellådalen av 103 Solbakken, som han kjøpte samme år. Korsdalsmoen ble solgt til I.R.Johansen 1875. G.I. 1848 m. Karen Marie Jensd. (8.7.1821, døpt 5.8.-21‑16.2.‑62), opphold 148 Valla, fra Sørnes i Alstahaug pg, til Valla 1839.
Barn:
    
1. Jensine Cathrine, f. 14.7.1848,
    
2. Peder Benjamin, f. 5.2.‑50,
    
3. Christence Elisabeth, f. 3.8.‑52,
    
4. Gulle, f. 20.7.‑54, d.str.,
    
5. Daniel Peder, f. 7.2.‑56,
    
6. Serene Lovise, f. 18.10.‑58 (58 Svaleng bnr. 5),
    
7. Ludvig Johan, f. 20.5.‑60, d. 11. 10. 1943.
G.II. 1862 m. Olava Andersd. (1830‑2.9.1912) fra bnr. 4 ber.
Barn:
    
8. Condrad Martin, f. 15.9.1864,
    
9. Anders Nicolai, f. 12.3.‑66.
1872 flyttet fam. til Andfiskvatnet NR.

SOLHAUGSTRANDA under bnr. 2.
1) Hans Andreas Arntsen (ca 1821‑5.2.1908) f. i NR, var husmann fra ca 1850. G.m. Anne Helene Olsd. (ca 1821‑etter 1900), f. i Alstahaug.
Barn:
    
1. Ole Martin, f. 1849, d. 1.10.‑79 ug,
    
2. Mathea, f.‑55,
    
3. Anna Hind, f 14.2.‑56, d.s.å.,
    
4. Anna Hind, f. 17.9.‑57 (Min.USA‑04),
    
5. Serine Amalie, f. 4.8.‑59 (Min.USA‑03),
    
6. Konrad Martin, f. 20.6.‑61,
    
7. Helena Bergitte, f. 17.9.‑62 (144 Jerpbakken pl. Sagbakken),
    
8. Olava Petrine, f. 11.5.‑66, d. 30.5.‑83.

MOSBAKKMOEN under bnr.4.
1) Martinus Johannessen (1841‑27.10.1918) fra 102 Mellingsjorda pl. Meråneset var husmann fra ca 1867. G. 1867 m. Martha Jacobsd. (1826‑20.5.‑98) fra 70 Dalosen bnr. 5. Ingen barn.

TØMMERSTUPET under bnr. 5.
1) Ole Olsen (1815‑23.2.‑98), Far: uk. Ole Iversen 144 Jerpbakken, Mor: p. Christiana Pedersd. 77 Storstrand. G. 1842 m. Ingeborg Andersd. (1819‑22.1.1904) fra 120 Oksfjellelva.
Barn:
    
1. Jens Andreas, f. 29.6.1845 (102 Mellingsjorda pl. Falltuva),
    
2. Julius Agathon Theodor, f. 21.4.‑51,
    
3. Ole Johan Martin, f. 5.4.‑57, d. 8.8.‑74. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.