Home / Gardene / 012 Fuglstrand

012 Fuglstrand


Til oversikten | Til menyen

Hemnes Gård og Slekt s 71 - 79

 

12. Fuglstrand (Vefsn 204)

Redigert 30. oktober 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Fogelstrand 1610, Fugelstrand 1723, Fuglstrand 1838 og 1891. Navnet forteller om en strand med mange fugler, kanskje både sjøfugler og andre. Våren kommer tidlig der, så det kan ha vært en mellomstasjon også for trekkfugler. Med et mo­­derne uttrykk kan man kalle det en utmerket fuglebiotop.

 

Brukstall:

Garden hadde to bruk 1610‑1908.

 

Kverner:

1774 betalte de to brukerne kvernskatt på 12 og 4 skill.

 

Treindustri:

Husmannen Ole Jenssen bygde først i 1860‑åra et vannkraftdrevet verksted for framstilling av vindusrammer. Eilert Sundt besøkte stedet og fikk seinere til­sendt prøver på vindusrammer, som av fagfolk fikk berømmelse for kvalitet og nøyaktighet i utførelsen. Da verkstedet ble tatt av snøskred 1867 (? se nedenfor), reiste eieren til USA.

 

Skjerping:

Omkring 1890 ble det foretatt utstrakt skjerping på jernmalm på Fuglstrand­fjellet. 1894 ble det satt i gang gruvedrift med 85 mann. Året etter var virksomheten redusert til det halve, og 1897 ble prosjektet definitivt nedlagt. Da rettighetene seinere delvis falt i det fri, kom nye interessenter inn, bl.a. Dunderland Iron Ore Co, foruten norske og svenske, og noe prøvedrift kom i gang 1909. Totalt var det foretatt adskillig over 200 malmanvisninger inntil 1923, det meste jern, men også svovelkis. Malmfeltet strekker seg til 13 Skravlå og videre sørvestover.

 

Kirkebu på Hemnes nevnt i skifter 1789 og 1821.

 

 

MATRIKKELGARDEN FUGLSTRAND, GNR. 12.

Garden var ryddet i allmenningen like før år 1600. Landskyld 1623 2 pund fisk, 1647 1 våg.

1723 "Ligger i Sollie, temmelig til Korn. Huusebord og Brendefang". Gl. matr.nr. 33, landskyld 1 våg.

1838 Matr.nr. 12, lnr. 126 og 127, landskyld 2 daler 4 ort 17 skill.

1865 Lnr. 126: Omtrent 13 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi 150 lass høy årlig og er av særdeles god beskaffenhet. Til­strekkelig og god havning. Skog tilstrekkelig til brensel og noe til bygnings­materialer. Garden ligger bekvemt ved sjøen, er lettbrukt og ikke frost­lendt.

Lnr. 127: Omtrent 120 lass høy årlig. Ellers som lnr. 126.

1891 Gnr. 12, skyld 9,37 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 

Hester

Storfe

Småfe

Bygg

Havre

 

 

 

1723

2

14

16

3 ½

2

 

 

 

 

Hester

Storfe

Sauer

Svin

Rug

Bygg

Havre

Poteter

1835

2

18

18

0

¼

6 ¾

½

3 ½

1865

 

126

1

12

19

0

0

4 ½

0

9

127

1

14

19

0

0

4 3/8

0

13 ½

1875

 

126

1

10

14

1

0

3

½

5

127

1

9

9

1

0

2

0

6

Pl. 1)

0

3

3

0

0

2/5

0

3

Pl. 2)

0

5

4

0

0

6/10


0

6

Sum‑75

2

27

30

2

0

6


½

20

1) Storskjæret 2) Svinåmoen, 2 fam.

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 4 sønner

1701  2 brukere, en av dem enke, 6 sønner

 

FOLKETELLINGER

 

 

Husbonds- folk

Kår‑ folk

Tjenere

Husmanns‑ folk

Inderster

Fattige

1801

11

1

4

2

0

0

1865

7

1

9

11

14

0

1875

10

4

6

18

4

4

1891

15

0

1

12

1

3

 

EIERE.

Garden tilhørte IRGENS ‑ WALNUM ‑ GODSET som hadde følgende historie:

Ryddet i allmenningen og var derfor krongods til 1666. Kongen lånte penger hos Irgens på Røros kobberverk, mot pant i krongodset i 7 fogderier i Nordlandene. Da kongen ikke kunne reise penger for å løse inn pantet, fikk Irgens skjøte på nevnte gods for 100 000 Riksdaler. Godset kom 1678 i Lorentz Mortensen Angels eie, og seinere til hans arvinger. Peter Jacob Sverdrup, som var inngiftet i Angelfamilien, og Sverdrups svigersønn Jørgen Sverdrup Hersleb, fikk skjøte på halvparten av det Angelgodset som lå i Vefsn, Rana, Nesna, Herøy og Lurøy. Den andre halvparten tilhørte Thomas Angels Stiftelse. De hadde felles administrasjon. J.S. Herslebs svigersønn Jonas Greger Walnum fikk skjøte på de samme eiendommene 1802, med samme fellesskap med Angels Stiftelse. 1820 ble det opprettet en kontrakt om deling av felleseiet mellom Angel'ske Stiftelse og J.G. Walnum.

Stiftelsen fikk alle gardene i Vefsn og alle gardene i Herøy untatt Nord-Herøy, foruten Haugland i Lurøy. Walnum fikk alle gardene i Rana, Nesna, og Lurøy unntatt Haugland, og dessuten Nord‑Herøy.

Dette såkalte Walnumgodset var i Walnumfamiliens eie til 1874 – bortsett fra noen få bruk, bl.a. ett på Fuglstrand – da alle gardene i Hemnes tinglag ble solgt til Alexander Holst m.fl. for 40 000 Spd. Brukerne gjorde sin forkjøpsrett gjeldende, og Holst m.fl. måtte selge brukene tilbake til Walnum. Brukerne kjøpte brukene fra 1875 og utover, med Hemnes kommune som garantist for rett‑tidig betaling. Holst og hans medeiere hadde ikke fått utstedt skjøte, så skjøtene til brukerne ble utstedt av pastor Walnum og hans enke.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr.126) MIDTIGARDEN, 1 pund 12 mark., 1838: 1 daler 2 ort 20 skill., 1891: M. 5,12.

1) Bertel Fugelstrand var bruker 1610. Han var her til 1644.

 

2) Peder Bertelsøn var bruker 1645‑72. Ved M 1666 var han 55 år, med sønnene

1. Kirsten, f. ca 1642, d. 1727 (her)

2. Bertel, 12 år,

3. Ole, 10 år,

4. Jon, 8 år.

 

3) Nils, farsnavn ikke kjent, var bruker fra 1673 til han døde 1701. G. ca 1675 m Kirtsen Pedersd. datter av f.br. Han er oppført i skattelista dette året, mens enka er oppført i M 1701 med sønnene

1. Christen, 26 år (her)

2. Ole, 24 år.

Enka var bruker t.o.m. 1710.

 

4) Christen Nilssøn (ca 1676‑1751) var bruker 1711-44. G. 1706 m. Giertrud Fordelsd., d. 1759, fra 52 Breivika.

Barn:

1. Kirstie, f. 1707, d. før ‑51,

2. Nils, f. ‑08, d. ‑25,

3. Oluf, f. ‑07, d. ‑27,

4. Berent, f. ‑14 (her),

5. Ane, f. ‑17 (18 Dyrhaug).

 

5) Berent Christensøn (1714‑73), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 8.8., tl. 15.10.1745. G. 1743 m. Berte Andersd., d. før 1765.

Barn:

1. Jacob Falch, f. 1744,

2. Maren, f. ‑46 (141 Meland bnr. 3),

3. Giertru Kristina, f. -47, d. -57 barnekopper,

4. Christina, f. ‑47, d. ‑57 barnekopper,

5. Ane Maria, f. ‑49, d. 13.6.1838, ugift, skredder på Hemnesberget 1801,

6. Christen, f. ‑52, d. etter 1837 (Vågan i Lofoten)

7. Nils, f. ‑54, d. etter 1765 (52 Breivika)

8. Else Johanna,  f. ‑56, d. 1837 (Vågenga i Rødøy),

9. Anders f. ‑58, d. etter 1765 (19 Drevassbotnet)

10. Ane (igjen), f. ‑60, d. etter 1765 (13 Skravlå)

11. Beret f. ‑63, d. etter 1765 (Ø-Gruben i Rana),

Ved felles skifte etter Berent og Anna 1773, var boets brutto 146‑5‑3, gjeld og avgang 219‑1‑5. 38 kreditorer. Sølv for 9‑2‑10, tinn for 5‑1‑1. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Husdyr: 1 hest, 3 gl. kviger, 2 dalkviger, 1 voksen okse, 1 dalokse 2 kalver, 11 sauer, 2 lam, 5 geiter, 4 bukker.

 

6) Erik Anderssøn (1725‑97) fra 23 Luktvatnet fikk bbr. dat. 2.6. 1762, tl. 16.5.‑64. G. 1763 m. Kirsten Hind (1738‑88), prestedatter fra 65 Hemnes.

Barn:

1. Jørgen, f. 1763, død samme år,

2. Anders, f. ‑64, d. ‑89,

3. Maren, f. 27.11.‑67, d. etter -97 (42 Mula)

4. Peder Hind, f. 4.2.‑71 (149 Lillebjerka),

5. Jørgen, f. 20.7.‑73 (20 Drevvatn bnr. 1),

6. Haagen Simeon, f. 20.5.‑75, d. etter 1797 (14 Elsfjord),

7. Serie, f. 2.4.‑77, d. før -97,

8. Jon, f. -79, d. etter -97 (20 Drevatn),

9. Karen, f. 28.3.‑82, d. 1826 (89 Straumbotn),

10. Ranni, f. 1.6.‑85, d. ‑86.

Skiftet etter Kirsten 1789 gir de mest representative opplysninger om familiens økonomiske status. Boets brutto 423‑3‑2, gjeld og avgang 20‑0‑2. Banco sedler 62‑0‑0. Gull: 2 ringer og et par øreringer for 3‑2‑8, sølv for 24‑4‑10. Lofotbruk, bu på Hemnes. Bøker: Johan Arndt: Den sande Christendom, dansk bibel, Brochmands postill, Pilgrims Fremgang, Guds Børns gyldne Klenodie. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 1 kvige, 2 markokser, 1 kalv, 9 sauer, 3 jømmer, 7 geiter, 4 risbit bukker.

 

7) Hans Johansøn (1764‑13.11.1821) fra 20 Drevvatn Bruk III, fikk bbr. dat. 10.7., tl. 14.10.1793. G. 1792 m. Beret Mathiasd. (1762‑7.3.1853) fra 102 Mellingsjorda Bruk II.

Barn:

1. Anna Maria, f. 1793 (bnr. 2 her),

2. Maren Bergitha, f. 16.2.‑95, d. 23.3.1848 ugift,

3. Mathias Heitman, f. ‑96 (her),

4. Johanna, f. ‑99 (Stor‑Alteren i Nord-Rana),

5. Johannes, f. 1802, d. -46,

6. Joseph, f. ‑06, d. ved drukning 22.8.‑46 (Fagervik i Nesna).

Ved skiftet etter Hans Johansøn var boets brutto 426‑02, gjeld og avg. 40‑3‑7. Sølv for 16‑2‑8, dessuten gangklær med tils. 96 sølvknapper. ¼ i bu på Hemnes. Bøker: Müllers postill, Søemands Siæleroe af Heitman, Aandelig Tiidsfordriv af P.Dass, + 3 andre. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 kalv, 9 sauer, 1 risbit vær, 1 lam. Fra Hans døde 1821 satt enka Beret med bykselen til 1832.

 

8) Mathias Hansen (1796‑9.5.1888), sønn av f.br. fikk bbr. 28.7., tl. 2.10.1832. G. 1832 m. Rakel Andersd. (1802‑21.7.‑66) fra 148 Valla bnr. 3.

Barn:

1. Bereth Maria, f. 30.7.1833, d. 16.9.‑65,

2. Anders Olaus, f. 1.11.‑35 (her),

3. Johanna Helena, f. 1.4.‑40 (5 Brennesvik),

4. Rakel Elisabeth, f. 13.6.‑44 (130 Bollermoen).

 

9) Anders Mathisen (1835‑etter 1910), sønn av f.br., fikk skj. fra pastor Walnum for 500 Spd. og kår til faren, dat. 4.11.1868, tl. 1.2.‑69. Dette salget var det første av Walnumgods i Hemnes, 6 år før hovedsalget. G. 1870 m. Pedernille Nilsd. (1844‑7.5.1921).

Barn:

1. Mathias Heitmann, f. 8.3.1871, død samme år,

2. Nils Andreas, (bnr. 3 her),

3. Marthin Heitmann, f. 22.5.‑75,

4. Bemthard Andreas Lund, f. 22.7.‑77,

5. Hans Heitmann Bech, f. 32.10.79,

6. Anders Mathias, f. 9.7.‑82.

1908 skilte Anders ut bnr. 3, som sønnen Nils overtok. Bnr. 1 ble da redusert til M. 4,79.

 

10) Kristoffer Kristoffersen fra Nord-Rana fikk skj. fra Anders Mathisen for kr. 5000, dat. 9.7., tl. 15.8.1910.

 

11) Sigurd Marius Sørensen (1881‑1967), fra Øvre Tralrud i Hattfjelldal, fikk skj. fra Kristoffer Kristoffersen for kr. 7000, tl. 29.4.1916. 1923 ble Storskjærsletta fradelt, og 1928 Skredsletta. Bnr. 1 redusert til M. 3,34. Sigurd Sørensen kjøpte 1925 Staulen bnr. 2 og 3 på 63 Sund, og var eier av dem et par år, og flyttet deretter til 60 Grønvikmoen bnr. 1. Om fam. se der.

 

12) Nils Magnus Vareide (19.7.1884‑12.10.1974) fra Vareide, Flakstad i Lofoten kjøpte bruket for kr. 10 000 ved skj. dat. 19.11.1928, tl. 12.5.1939. G.m. Sirene Lovise Dahl (16.3.1880‑19.4.1964) fra Trondheim.

Barn:

1. Ivar Sigurd, f. 2.3.1913 (her),

2. Nils, f. 36.9.‑15, d. 20.3.‑89,

3. Alf, f. 20.8.‑16,

4. Kay, f. 12.5.‑18,

5. Ingeborg, f. 20.6.‑19,

6. Sigrid, f. 6.1.‑21,

7. Gerd, f. 9.9.‑22.

 

13) Ivar Vareide, f. 1913, sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 7750, dat. og tl. 16.1.1943. G.m. Petra Hals Simsø, f. 10.7.1909 i Leirfjord.

Barn:

1. Inger, f. 1937,

2. Nils, f. ‑40,

3. Signe, f. ‑45,

4. Irene Paula, f. 20.3.-54, født i Kjerringstøa 39 Seljeli.

 

14) Nils Vareide, f. 1940, sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 70 000, dagbokført 18.10.1988. G.m. Margit Hansen fra Dalselv.

Barn:

1. Ronny,

2. Kennet.

 

Bnr. 3 VIKBAKKEN fraskilt 1908 fra bnr. 1 med skyld M. 0,75.

1) Nils Andersen (1872‑10.7.1957) f. her, fikk skjøte fra faren Anders Mathisen for kr. 500, tl. 27.5.1910. G.I. 1903 m. Kristine Larsen (1878‑27.4.1914) f. 106 Valåmo.

Barn:

1. Lars Olai, f. 9.3.1903.

G.II. 1921 m. Elen Jakobsen (1877‑25.6.1949) f. 6 Mastervik. Ingen barn.

 

2) Lars Vikbakk (1903‑11.12.‑75), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 2290, dat. 1.5., tl. 24.12.1942. G.m. Julianne Pernille Thomassen (1894-17.11.1987) fra 40 Myrvik bnr. 4. De var i en årrekke forpaktere på 37 Kobhaug bnr. 2.

 

3) Ingunn Sørensen, f. 22.6.1953 og Jon Lennart Bredesen, f. 14.8.‑61, barnebarn av forrige eiere, fikk hjemmel til eiendommen etter sin mormor Julianne Vikbakk, bokført 30.12.1988.

 

Bnr. 4 STORSKJÆRSLETTA fraskilt 1926 fra bnr. 1 med skyld M. 0,70. Se husmannsplass Storskjæret.

 

Bnr. 5 SKREDSLETTA fraskilt 1928 fra bnr. 1 med skyld M. 0,35.

1) Sigurd Sørensen var eier her etter at han solgte bnr. 1.

 

2) Magnus Stormo (1910‑4.7.‑63) og hustru Gudrun, (1913-19.9.1991), henholds­vis sviger­sønn og datter av f. eier, fikk skj. fra Sigurd Sørensen for kr. 1000, dat. 18.10., tl. 19.10.1943. Hjemmelsovergang til Gudrun Stormo 1963 i henhold til gjensidig testamente.

 

3) Kåre Rasmussen, f. 1913, fikk skj. fra Gudrun Stormo for kr. 7000, dagbokført 13.12.1987. Se 16 Svartkjønli bnr. 10

 

Bnr. 2 (lnr. 127) STRANDHÅJEN, skyld 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 1 ort 23 skill., 1891: M. 4,25.

1) Olluf Fogelstrand var den første kjente brukeren. Han var her 1610. Navnet er for øvrig også skrevet Olluff og Olle. Hvor lenge hans brukertid varte, lar seg ikke slå fast, da farsnavn ikke er oppført før 1661.

 

2) Oluf Persøn var bruker til 1679. Han var 60 år ved M 1666 med en sønn

1. Johan, 7 år,

og kan derfor ikke være identisk med ham som var her 1610. En datter

2. Dordi er kjent (49 Bjerkadal øvre).

Noen familiesammenheng med f.br. kan ikke påvises.

 

3) Jon Michelsøn var bruker 1680‑1721. Han var 54 år ved M 1701. G.I. m. enka etter f.br. G.II. m. Gaula Andesd. (ca 1652‑1739) fra 39 Seljeli. Deres barn, med alder ved M 1701:

1. Nils, 16 år (her),

2. Michel, 12 år,

3. Anders, 10 år, d. etter 1726 (Kjerringstøa 39 Seljeli),

4. Hans 5 år, dessuten

5. Jens og

6. Ole.

Jens, Ole og Michel var i kongens tjeneste 1725. Jon døde 1726, 83 år gl. Ved skiftet etter ham var boets brutto 94‑4‑8, gjeld og avg. 24‑5‑1. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 13 sauer, 7 jømmer, 5 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk.

 

4) Nils Jonsøn (ca 1685-1754), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 23.1., tl. 21.10.1732, men var oppført som bruker i skattemanntallet fra 1722. G. før 1720 m. Elisabeth Nilsd. (1689‑1758).

Barn:

1. Hans, f. 1720, d. før St. Hans ‑22,

2. Hans, f. ‑22, d. ung,

3. Golla, f. ‑24 (her).

 

5) Peder Christensøn (ca 1711‑96) fra 33 Elsfjordosen, fikk b.br. dat. 8.5.1747, tl. 30.4.‑48. G. 1747 m. Golla Nilsd. (1724‑1801), datter av f.br.

Barn:

1. Johannes, f. 1748, død samme år,

2. Christen, f. ‑49, d. ‑67,

3. Michelina, f. ‑51 (20 Drevvatn bnr. 1),

4. Inger, f. ‑53 (11 Espervik),

5. Ane, f. ‑55, d. 12.9.‑70,

6. tv. Nils, f. ‑61 (husmann her), og

7. tv. Peder, f. -61 (her),

8. Elisabeth Helene, f. ‑64 (31 Knutli).

 

6) Peder Pedersen (1761‑25.5.1855), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 28.10.1788. G. 1790 m. Jonella Ivarsd. (1763‑24.5.1833) fra 58 Svaleng bnr. 1.

Barn:

1. Iver, f. 1791 (her),

2. Karen Johanna, f. ‑92 (Lurøy),

3. Peder Christian, f. 8.1.‑95 (39 Seljeli bnr. 3),

4. Anders, f. -97 (62 Oterbrand),

5. Lovisa f. ‑99 (41 Furuhatt).

 

7) Iver Pedersen (1791‑18.9.1878), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 22.8., tl. 29.9. 1828, mot kår til foreldrene. G. 1828 m. Ane Hansd. (1793‑19.6.1865) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Hans Heitmann, f. 27.2.1830 (USA‑66),

2. Jonella, f. 11.8.‑31, G. 1861 m. Ole Jensen, på Kalvneset her. (USA‑66)

3. Peder Nicolai, f. 3.9.‑33, d. 27.5.‑62,

4. Berit Maria, f. 29.6.‑36 (USA‑66),

5. Johannes Andreas, f. 18.4.‑40.

 

8) Karolus Kristoffersen (1823‑1.10.1908) fra 107 Korgen bnr. 1, fikk bbr. dat. 3.7., tl. 1.8.1866, mot kår til f.br. Han kom hit fra 61 Grønvik. G. 1863 m. Anna Østensd. (1841‑18.10.1925) fra 61 Grønvik.

Barn:

1. Ottine Petrine, f. 30.4.1859,

2. Charlotte Emilie, f. 13.5.‑63 (USA‑82),

3. Østen Heitmand, f. 15.7.‑64 (her),

4. Elen Olava, f. 27.6.‑67 (Sulitjelma),

5. Christoffer Condrad, f. 15.2.‑71, d. 3.2.1931 (Toraneset i Nord-Rana),

6. John Karsten, f. 7.2.‑74 (Sulitjelma),

7. Anthon Cornelius Falch (USA‑95),

8. Johan Christian Tønder, f. 15.4.‑80 (Sulitjelma),

9. Karen Jakobea, f. 20.10.‑82,

10. Peder Martin Angel, f. 6.6.‑85.

 

9) Østen Karoliussen (1864‑27.4.1933), sønn av f. br. fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 2093,33 og kår til foreldrene, dat. 15.5., tl. 23.5.1887. Han var ugift. Fra ca 1910 hadde han sin bror Peder som gardsbestyrer.

 

10) Peder Kristoffersen (1885‑etter 1968), fikk skj. fra sin bror for kr. 5500 og kår, dat. 3.6.1916, tl. 10.3.‑17. Peder avtalte salg av bruket unntatt noen markstykker, til Sigurd Sørensen på bnr. 1 her, og kjøpekontrakt var tinglyst 23.1.1922, men avlyst igjen 9.9. 1931. Peder hadde f.e. en datter Arndis Olea Dal, f. 15.5.1908, Mor: Petra Andreasd. 7 Leirvik. G. 1910 m. Dorothea Jakobsd., f. 1873, fra 30 Svartvatnet.

Barn:

1. Kåre Anker, f. 29.5.1915.

Bruket var fraflyttet og nedlagt 1951.

 

11) Kåre Kristoffersen, f. 1915, sønn av f.br., fikk skj. fra sin far vederlags­fritt, dagbokført 9.7.1968.

 

12) Karl Olaf Kristoffersen, f. 12.6.1961, fra 72 Utskarpen, barnebarn av f.br., fikk skj. fra Kåre Kristoffersen for kr. 20 000, dagbokført 18.7.1985.

 

BNR.6 BOKTA ble skylddelt fra bnr. 2 i 1944 ved jordskifte samme år. Bruket fikk skyld 0,55 og eier var Jakob Paulin Pedersen (13.12.1902‑22.11.1978) fra 108 Villmoneset i Korgen. Han hadde da oppført stue, fjøs og båtskøt og hadde da bodd på bruket i 11 år. G. 20.8.1925 m. Anna Marie Thomassen (8.7.1905‑16.5.1983) fra Storskjæret i 14 Elsfjord.

Barn:

1. Ingrid Petrine, f. 4.1.1924 (Lørenskog)

2. Arne Johan, f. 13.10.‑25 (Elsfjord)

3. Gerda Dorthea, f. 10.6.‑28 (Elsfjord)

4. Egil Johan, f. 8.11.‑35 (39 Seljeli)

5. Solveig Julianne, f. 27.3.‑37 (Trondheim)

Jakob Paulin og Anna Marie flyttet fra Bukta sommeren 1949. Husene på bruket ble revet og flyttet til 14 Elsfjord.

 

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitte plasser.

1) Michel 1644.

 

2) Ole 1648. De kan også ha vært strandsittere, d.v.s. uten jord. Ved "Extra­skatten" 1762‑72 var ingen husmenn nevnt.

 

STORSKJÆRET under bnr. 1.

1) Arnt Johansen (1806‑24.1.‑86) fra 29 Kjerringhalsmoen, var husmann her fra ca 1843. G. 1837 m. Judidt Kristina Johannesd. (ca 1798‑24.2.1886) f. Høyjord, Bardal i Nesna.

Barn:

1. Johanna Olava, f. 15.9.1837 (78 Brattland bnr. 1),

2. Anders Nikolai, f. 14.3.‑40,

3. Julianna Kristine, f. 28.2.‑44 (70 Dalosen).

 

2) Thomas Johnsen (1845‑17.9.1926) fra 29 Kjerringhals bnr. 1, husm. fra ca 1876, fikk husmannsseddel dat. og tl. 29.9.‑79. Han var smed. G. 1870 m. Ivertha Thomasd. (1847‑29.2.1924) fra 76 Fuglmyrhaug.

Barn:

1. Alberth Heitmann, f. 26.1.1872,

2. Teodor Johan, f. 11.3.‑74, død samme år,

3. Anna Thomine, f. 3.5.‑75 (USA‑02),

4. Edvard Tønder, f. ‑77 (her),

5. Thine Johanna, f. 19.9.‑79, d. 26.1.‑91,

6. Gurine Marie, f. 14.4.‑81, d. etter 1900 (10 Høyneset),

7. Gjertrud, f. -83, d. etter 1900,

8. Johanna Emilie Angel, f. 20.1.‑86, d. etter 1900 (81 Brendberglia),

9. Agatha Pemille Andrine, f. 31.3.‑88,

10. tv. John Nikolai, f. 17.6.‑91 (USA‑14), og

11. tv. Johannes Theodor, f. 17.6.-91, d. 15.4.‑92,

12. Iverta Bergitte, f. 15.8.‑93 (Fauske).

 

Bnr. 4 STORSKJÆRSLETTA, fraskilt 1923 fra bnr. 1 med skyld M. 0,70.

3) Edvard Thomassen (1877‑15.2.1938), sønn av f. husm. fikk skj. på plassen under navn Storskjærsletta, fra Sigurd Sørensen for kr. 2500, tl. 30.10.1926. Edvard var smed. G. 1905 m. Jensine Andrea Bentsen (30.10.1885‑3.5.1967) fra Vikjord, Valberg i Borge, i Lofoten. Hun tjente år 1900 på Brenna i Gimsøy (Vågan).

Barn:

1. Anna Marie, f. 8.7.1905, d. 16.5.‑83 (14 Elsfjord),

2. Gerhard, f. 7.11.‑06,

3. Inga Tomme, f. 21.4.‑09, d. 2.9.‑51,

4. Jenny Bergitte, f. 13.10.‑11,

5. Thelma Elfrida, f. 8.10.‑20,

6. Jensine Andrea, f. 4.5.‑23,

7. Torvald Elias, f. 14.1.‑27.

 

4) Aksel Vesterbekkmo (1884‑1954) fikk skj. fra Jensine Thomassen for kr. 4000, dat. 7.7., tl. 25.8.1948. Se 17 Vesterbekkmoen bnr. 1.

 

5) Arna Vesterbekkmo, f. 1909, datter av f. eier, fikk skj. fra sin far for kr. 2000, dat. 16.12.1950. Se 17 Vesterbekkmo bnr. 1.

 

SVINVIKA under bnr. 2.

1) Jørgen Persøn var husmann her ved M 1701. Da var han 26 år. Han er ikke nevnt andre steder eller i annen forbindelse.

 

2) Otten Jacobsen (1797‑19.10.1875) fra 7 Leirvik bnr. 2. G.m. Maren Pedersd. (1790‑8.12.1875) fra 144 Jerpbakken bnr. 1.

Barn:

1. Ane Johanna, f. 13.2.1821, d. etter 1900 (11 Espervik),

2. Jacob, f. 12.1.‑24,

3. Peder Michael, f. 8.4.‑28, d. 22.4.1922 ugift,

4. Lisabeth Kirstina, f. 6.4.‑31, d. etter 1877 (11 Espervik),

5. Sara Maria, f. 2.6.‑34, d. etter 1877 (Saura i Nesna).

 

3) Jacob Ottensen (1824‑23.3.1876), sønn av f. husm. G. 1850 m. Pernille Sivertsd. f. 1827, fra Herøy.

Barn:

1. Ole Jørgen, f. 21.9.1848, d. etter 1877 (Lurøy),

2. Maren Anna, f. 6.2.‑51, d. etter 1875 (Bolga i Meløy),

3. Christina Elene, f. 19.8.‑53, d. etter 1877 (Solvær i Dønna),

4. Johan Christian, f. 21.2.‑57, d. etter 1877 (Hemnesberget),

5. Anthonette Johanna, f. 1.7.‑61,

6. Svend Andreas, f. 31.1.‑68, d. etter 1900 (Sigerstad i Dønna).

Plassen var bebodd til 1876. Enka Pernille var flyttet fra Fuglstrand før 1891.

 

SVINÅMO under bnr. 2.

1) Gulle Johnsen (1835‑15.5.1906) hadde vært bruker på 35 Forsmoen. Da han ble kårmann, før 1880, flyttet han hit som husmann. Om fam. se Forsmoen. Pl. fraflyttet først i 1890‑åra. Sønnen Jørgen, forpakter på 65 Hemnes prestegard, brukte Svinåmo som slektsnavn.

 

KALVNESET under bnr. 2.

1) Ole Jensen, f. 1829 på 36 Stormoen, fikk husmannsseddel dat. 29.9.1861, tl. 20.6.‑62. Han fikk tillatelse til å dyrke opp omkring husa, men var også avhengig av å samle fôr på fjellet, "ingen naboer til fornærmelse". Ole snekret vindusrammer med maskiner som han selv hadde konstruert etter å ha sett lignende maskiner. G. 1861 m. Jonella Ivarsd. f. 1831 på bnr. 2 her.

Barn: (f. i Hemnes)

1. Anne Marie, f. 16.9.1861,

2. Albertine Bergitte, f. 30.5.‑63.

Etterat et snøskred hadde feid verkstedet hans på sjøen 1867, reiste han til USA med fam. Kalvneset var seinere ikke brukt som husmannsplass.

År 1867 må være feil. Hele familien til Amerika (flytting notert 20.4.1866).

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.