Home / Gardene / 058 Svalenget

058 Svalenget


Hemnes Gård og Slekt, side 321 - 328

58. Svalingen (Svalenget)
Redigert 25. oktober 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Suallenngh 1567, Sualengh 1610, Suallingen 1645 og ‑58, Svalingen 1675 og seinere. Daglignavnet er Svaleinne. Første ledd av navnet er trolig "sval" = kjølig, andre ledd eng. "Einne" er fremdeles lokal uttale, særlig i sammenheng med uteng.

Brukstall og utskiftninger:
Vekslende 2 og 3 brukere inntil 1720, så 2 brukere til 1878, seinere adskillig oppdeling. Utskiftning av åker, eng, skog og havnegang 1848. Minnelig utskiftning mot Holmen 1850. Utskiftning mot 53 Finneid av havnegang og skog 1908.

Kverner:
Begge brukerne hadde bekkekvern 1774 og betalte 4 skill. hver i kvernskatt.

Skjerping og bergverk:

Fra før 1880 hadde det foregått skjerping på kobbermalm, sinkblende og blyglans, og rettighetene var gjenstand for kjøp og salg allerede i 1880‑åra. Før århundre­skiftet var her gruvedrift i Svalenget Gruber. Noe skjerping foregikk inntil 1911. Det fins marmorforekomster på garden. En kontrakt om drift fra 1890 ble avlest 1901.

Brygge på Hemnes ved et skifte 1824.

MATRIKKELGARDEN SVALINGEN, GNR. 58
Garden var ryddet i allmenningen før 1567. Landskyld ifølge Jordebog 1626: 1 våg fisk. Skattemanntallet 1647 oppgir 5 pund, mens Landkommisjonen 1661 fører opp 4 pund fisk.

1723 "Brendefang med stor Møje. Kaagefisk for Landet. Ligger i Sollie. Waad og mislig til Korn". Gl. matr.nr. 85, landskyld 4 pund.

1838 Nytt matr.nr. 106, lnr. 231 a og b, landskyld 2 daler 3 ort 16 skill.

1865 231a: 16 mål åkerland. Eng, leirblandet sandjord, som antas å gi omtrent 200 lass høy årlig. Noe av enga utsatt for snøskred. Til­strekkelig og god havning. Skog til brensel og litt til bygningsmate­rialer.

 231b: 12 mål åkerland. Eng, moldblandet sandjord, til dels vann­syk, som antas å gi omtrent 166 lass høy årlig. Ellers som 231a.

1891 Gnr. 58, skyld 9,88 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Bl.k.  Havre

1723 2 23 30 5 1/2  2

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 2 18 35 0 0  0 4 1/2 2 4

1865

231a 2 15 24 0 0  1/8 5 3/4 1/2 11

231b 1 14 29 0 0  1/8 2 1/2 1/4 7

Pl. 1) 0 2 3 0 0  0 1/4 0 1

Sum‑65 3 31 56 0 0 1/4 5 3/4 3/4 19

1875

231a 3 11 18 3 0  0 1/2 0 4 1/2

231b 1 8 10 0 1  0 1 0 4

Pl. 1) 0 1 7 0 1  0 1/5 0 1 1/2

Sum‑75 4 20 35 3 2 0 1 7/10 0 10

1) Innervika

MANNTALL

1666  2 brukere, 2 sønner

1701  2 brukere, 2 sønner, 1 gardsdreng

FOLKETELLINGER

Husbonds- Kårfolk Tjenere Husmanns-  Inderster

folk  folk

1801 15* 3** 5 0 0

1865 11* 3 11 2 3

1875 0 1 2 5  6

1891 32*** 0 0 4 16

*1 fosterbarn  **heimeværende ugift sønn  ***2 fosterbarn

EIERE.
Krongods, så Irgens‑Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Kirkesanger Nils Johan Nilsen fikk skj. på lnr. 231a fra J.H. Walum for 1000 Spd., tl. 1.12.1874, og solgte bruket videre 1875 til Karl Johan Andersen. Lnr. 231b ble kjøpt av brukeren 1885. Da denne brukeren ikke klarte forpliktelsene til Hemnes kommune, kjøpte lensmann Pleym bruket ved auksjon 1897, og solgte det videre til ny bruker 1904. Seinere har brukerne vært eiere.

BRUKERE.

BRUK 1, landskyld 2 pund, identisk med

Bnr. 1 (lnr. 23la) SVALINGEN, landskyld 1838: 1 daler 1 ort 20 skill., 1891: M. 5,20.
1) Anders i Sualengh var leilending 1610 og betalte da 1 ½ dlr. skatt. 1647 var skatten ½ dlr. Anders (om det var den samme Anders), var bruker t.o.m. 1653. Ingen noteringer for 1654‑60, men her kan ha vært en bruker Jon.

2) Søren var bruker fra seinest 1661. Ved M 1666: Søren 33 år, med en stedsønn Jon Jonsøn, 7 år. Enka Karen var bruker 1668‑95.

3) Anders Christophersøn (ca 1638‑1711) fra 145 Olderneset. G.m. Ingeborg Pedersd. (ca 1674‑1755).
Barn:
     
1. Christopher, 3 år 1701,
     
2. Peder, 1 år ‑01.
Dessuten kjennesfra skiftet etter Anders sønnen
     
3. Jon, og datteren
     
4. Ane,
og at Anders var bror av Ole Christophersøn 145 Oldernes. Ved skiftet etter Anders 1711 var boets brutto 131‑5-12, gjeld og avg. 13‑3‑6. Bøker: Povel Andersens postill. Husdyr: 1 hoppe, 14 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 markokse, 4 kalver, 10 sauer, 4jømmer, 6 lam, 5 geiter, 3 hanegeiter, 3 kje.

4) Lars Johansøn (ca 1687‑1744) fra 88 Utland, var bruker fra 1712. Han var lagrettesmann og ofte brukt takstmann ved skifter. G.m. enka Ingeborg.
Barn:
     
1. Anders, f. 1713 (42 Mula),
     
2. Johan, f. ‑13,
     
3. Johannes, f. ‑14 (95 Straumjamtjord bnr. 1),
     
4. Ivar, f. ‑17 (her).
Ved skiftet etter Lars 1744 var boets brutto 345‑3‑2, avg. 35‑0‑5. Sølv for 33‑4‑6. Bøker: Bibel, Povel Anderssøns postill, halvparten i Den Norske Lov Bog, og 2 andre.

5) Ivar Larssøn (1717‑1800), sønn av f.br., fikk bbr. dat.1.5., tl. 13.10.1744. G. 1744 m. Karen Olsd. (1726‑88) fra 86 Straumsnes.
Barn:
     
1. Lars, f. 1745 (Stor‑Alteren NR),
     
2. Christopher, f. ‑47 (Bardal i Nesna),
     
3. Ingeborg, f. ‑50 (51 St. Bjerka bnr. 1),
     
4. Ole, f. ‑53 (her),
     
5. Doreth, f. ‑56 (38 Elsfjordstrand),
     
6. tv. Jon, f. -59, d. 10.8.‑61, og
     
7. tv. Peder, f. ‑59 (bnr 2 her),
     
8. Jonella, f. ‑63 (12 Fuglstrand bnr. 2),
     
9. Anna Zacharina, f. 19.1.‑65 (53 Finneid bnr. 4),
     
10. Lovisa, f. 6.1.‑67 (26 Hjartli bnr 1).

6) Ole Ivarsøn (1753‑9.3.1836), sønn av fbr., fikk bbr. dat. 8.1.1789. G. 1789 m. Ragnhild Jensd. (1762-17.10.1823) fra 142 Øverleir bnr. 1.
Barn:
    
1. Marith, f. 1787, d. før 1801, 
    
2. Karen, f. ‑90 d.str.,
    
3. Iver, f. ‑91 (her), 
    
4. Karen, f. ‑93, d. 1803,
    
5. Jens, f. ‑95 (101 Røsså bnr. 3),
    
6. Dorthea, f. ‑98 (Indre Bardal i Nesna),
    
7. Berethe Elisabeth, f. 21.6.1800 (Skamdal NR),
    
8. Ole, f. ‑03 (Stiauren under Myklebostad i Nesna),
    
9. Karen, f. ‑05, d. før ‑24.
Ved skiftet etter Ragnhild 1824 var boets brutto 466‑0-20, gjeld og avg. inkl. 4 heimegaver 136‑4‑22. Sølv for 14‑4‑6. Bøker: Bibel, Brochmands postill, salmebok. Brygge på Hemnes, seksringsnaust, rorbu og hjellbruk i Lofoten, seksringsbåt med utstyr, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 3 sauer, 15 jømmer, 1 geit, 3 hanegeiter, 2 bukker.

7) Iver Olsen (1791‑28.2.1878), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 12.9., tl. 9.10.1824. G. 1824/25 m. Dorthea Pedersd. (1792‑20.5.1860) fra 141 Meland bnr. 4.
Barn:
    
1. Ragnilla Johanna, f. 27.9.1825 (53 Finneid bnr. 3),
    
2. Ole, f. 3.4.‑28 (her),
    
3. Peder Michael, f. 20.3.‑1830, ikke nevnt i fars skifte 1878,
    
4. Gidsken Karina, f. 24.9.‑32, ikke nevnt i fars skifte 1878,
 5. Iver Carsten, f. 19.4.‑36, d. 15.6.‑54.

8) Ole Iversen (1828‑28.12.‑68), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 8.1., tl. 5.5.1856. G. 1855 m. Anne Johnsd. fra 20 Drevvatn bnr. 5, f. 1827.
Barn:
    
1. Iver Andreas, f. 22.6.1856, ("søfarende" ved farfars skifte 1878),
 2. John Falk, f. 30.6.‑58, ikke nevnt i fars skifte 1870,
    
3. tv. Ole Marthin, f. 3.2.-60, nevnt i farfars skifte, og
    
4. tv. Dorthea Pedernille, f. 3.2.‑60, nevnt i farfars skifte,
    
5. Peder Micael f. 26.1.‑63, d. 8.1.‑65,
    
6. Elen Johanne, f. 20.9‑68, nevnt i farfars skifte.
Enka Anne G. 1870 m. handelsmann Chr. T. Larsen, Husby i Nesna. Da der ikke var noen bruker som hadde forrett til kjøp, solgte Walnum bruket til kirkesanger Nils J. Nilsen, som ikke var bruker her.

9) Karl Andersen f. 1840 i Beitstad, hadde vært bruker her fra seinest 1875, fikk skj. fra Nils J. Nilsen for 1400 Spd., tl. 19.6 1876. G.m. Elisabet Baardsd. f. 1842 i Beitstad.
Barn:
 
     1. 
Hennes sønn Anton E. Anderssen, f. 1870 i Øksnes.

10) Gjert Monsen (18.4.1847‑25.5.1935) fra Hyllestad, fikk skj. fra Karl Andersen for kr. 3300, tl. 17.6.1884. G.m. Ane Maria Johannesd. Ramstad (21.1.185121.5.1925) fra Nærøy.
Barn (de 6 første født i Nærøy):
    
1. Johannes Adolf, f. 20.4.1873, d. 23.9.1958, snekkermester (Toraneset på Mo),
    
2. Selma Dorthea, f. 30.9.‑74, d. 4.4.1944 (Hemnesberget),
    
3. Julian Mosfelt, f. 14.11.‑75 (bnr. 8 her),
    
4. Hilda Mathilde, f. 25.6.‑77, d. 19.2.‑95,
    
5. Julie Bergitte, f. 14.1.‑79, d. 20.3.1956,
    
6. Axel Moe, f. 13.7.‑80, slakter (her),
    
7. Anna Kristine, f. 17.10.‑81, d. 20.4.‑84,
    
8. Helga Regine, f. 14.12.‑82, d. 3.9.1977 (USA‑06 > Canada),
    
9. Alfred Martin, f. 20.6.‑ 84, d. 11. 3.1951 (USA-03> Canada),
    
10. Haakon Ribe, f. 18.9.‑85, d. 21.2.‑92,
    
11. Konrad Nordal, f. 2.1.‑87 (her),
    
12. Edel Alida, f. 28.6.‑88, d. 8.11.1914 (USA‑06 > Canada),
    
13. Astrid, f. 19.7.‑90, d. 12.8.1977 (USA‑13 > Canada),
    
14. Helene Regine, f. 21.10.‑91, d. 11.6.1923 (Strandjord i Nord-Rana),
    
15. (Motzfeldt) August, f. 23.6.‑93, d. 28.1.1969 (USA‑11 > Canada).

11) Konrad Monsen (1887‑3.2.1983), sønn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 3500 og kår, tl. 15.1.1913. Han drev et sementstøperi. Konrad var her bare kort tid, og kjøpte så bnr. 7 av 53 Finneid og flyttet dit. Om fam. se der.

12) Axel Monsen (1880‑12.1.1944), bror av f.br., fikk skj. fra Konrad Monsen, tl. 10.3.1915. G.m. Anna Mikalsen, f. 1888, fra Øverdal bnr 6 i Nord-Rana.
Barn:
   
1. Gunvor Alvilda, f. 28.7.1912 (født i Øverdal),

 2. tv. Sverre, f. 20.8.1914, og
    
3. tv. Dagmar, f. 20.8.1914,
    
4. Arnold Mikal, f. 19.8.‑16,
    
5. Aage Wagner, f. 9.1.‑1918, d. 5.11.1997 (Mo),

     6. Milly Evelyn, f. 14.10.1921.
Axel Monsen kjøpte bnr. 6 på 53 Finneid 1917. Hans yngste sønn var født der.

13) Martin Olsen (24.5.1884‑11.3.1972) fra 149 Lillebjerka bnr. 1. Far: ungkar Ole Iversen Dal, Mor: pike Gunhild Bech Olausd. Martin hadde tidligere vært forpakter på Mo. Martin Olsen fikk skj. fra Axel Monsen for kr. 7 000, tl. 12.1.1918. G. 1912 m. Kristense Olava Nilsd. (14.5.1892‑13.1.196 1) fra Hauknes pl. Kverneng i Nord-Rana.
Barn:
    
1. Gunnar Bech, f. 6.4.1913,
    
2. Walborg Pernille Knoph, f. 19.8.‑14,
    
3. Marie Kristine, f. 12.4.‑16,
    
4. Olav Nikolai, f. 20.4.‑18, d. 3.3.‑77,
    
5. Harald Andreas, f. 24.1.‑20, d. 31.12.‑86,
    
6. Brynhild Helene, f. 27.6.‑21, d. 26.3.2006 (Mo, gift Jakobsen),
    
7. Ludvig, f. 19.6.‑23,
    
8. Ragnhild Katrine, f. 19.3.‑25,
    
9. Åse, f. 10.2.‑27, d. 3.4.‑46,
    
10. Lars Jens Johan, f. 16.12.-30,
    
11. Karen Marie, f. 4.10.‑32.
Ferdinand Bruun og Asbjørn Tusthammer fikk auksjonsskjøte, tl. 28.8.1930.

14) Peter Nilsen fra 127 Bryggfjelldalen forpaktet bruket for 5 år fra 1.6.1935, med årlig avgift kr. 50. Kontrakten ble avlyst 1937.

15) Petter E.T. Jenssen (1891‑23.7.1976) fra 147 Nerleiren pl. Hundbekken kjøpte bruket 1937. G.m. Aslaug Meyer Olaussen (31.8.1899‑19.1.1970) fra Hemnesberget.
Barn:
    
1. Jens Julian, f. 2.3.1919, d.‑78,
    
2. Paul Andreas, f. 31.7.‑20, d. 30.4.‑82,
     
3. Sølva Katinka, f. 28.10.‑23 (bnr. 11 her),
    
4. Klaudia Bergljot, f. 26.12.‑24,
    
5. Kalma Marie, f. 11.7.‑26,
    
6. Adna Perly, f. 26.8.‑28,
    
7. Jorid Arvida, f. 20.10.‑33,
    
8. Willy Varner, f. 12.12.‑37.

16) Willy Varner Jenssen f. 1937, sønn av f.br., overtok bruket 1959. G. 1967 m. Anne Lise Svaleng, f. 26.2.1945, fra bnr. 2 her.
Barn:
    
1. Heidi, f. 17.1.1968, død samme år,
    
2. Mona, f. 27.8.‑69,
    
3. Hilde, f. 10.5.‑72,
    
4. Anita, f. 14.6.‑77,
    
5. Kenneth, f. 7.1.‑83.

17) Kenneth Jenssen, f. 1983, sønn av f.br.,

BNR. 5 (lnr. 231e) ØVREBAKKEN, fraskilt 1883 fra bnr. 1 med skyld 3 skill., seinere M. 0,09. Gunnar Ramsli, kjøpmann på Hemnesberget, fikk skj. fra Karl Andersen for kr. 415, tl. 16.9.1884. Ramsli leide bort bruket, og solgte det seinere.

1) Jakob Nilssen (1861‑1907) fra bnr. 2 her, tidligere husmann på 57 Holmen, hadde kjøpt bruket for 1900, og fikk skj. fra Gunnar Ramsli for kr. 450, tl. 3.6.1903. G. 1889 m. Oline Larsd. f. 1867, fra Kolvereid.
Barn:
    
1. Birger Lossius, f. 8.8.1889, d. 11.5.1950 (Hemnesberget), gift med Alfryda Johannesdatter (1894-1971) fra 59 Sætra,
    
2. Ane Christine, f. 23.9.‑92, gift 1921 med Hans Buvik (1887-1950),
    
3. Henrik Norman, f. 7.2.‑99 (USA‑23).

2) Anton Martin Antonsen på bnr. 11 kjøpte bruket mai 1951.

Bnr. 6 (lnr. 231f) GRANMOEN, fraskilt 1890 fra bnr. 1 med skyld 11 skill., seinere M.0,37.
1) Johannes Hansen (7.5.1841‑14.6.1910) fra Nord-Rana fikk kjøpekontrakt fra Gjert Monsen for kr. 1000, tl. 31.5.1896. G.m. Serine Petrusd. (1858‑20.6.1952) f. 104 Solhaug.
Barn:
    
1. Petroline Kristine, f. 1881 (USA‑06),
    
2. Antonette Nilsine, f.‑85 (USA‑06),
    
3. Haakon Berner, f. ‑87,
    
4. Karen Maria, f. 28.1.‑89 (USA‑06),
    
5. Petra Olava, f. 5.9.‑90, d. 6.5.1934 i Canada, gift med Helmer Hansen Sund som var født 1891 i Amerika, men som kom til Norge og var verkstedarbeider ved NSB på Mo,
    
6. Sigurd Johannes Heitman, f. 26.1.‑92, død samme år,
    
7. Sigurd Johannes Heitman, f. 5.2.‑97 (her).

Johannes til Osceola, Wisconsin, USA

2) Sigurd Johannes Granmo (1897‑20.11.1967), sønn av f.br. G. 1927 m. Kornelia Sofie Hansen (8.2.1907‑23.3.‑79) f. i Nesna.
Barn:
    
1. Åge Johannes, f. 5.9.1923, d. 27.10.‑72,
    
2. Knut Sigvald, f. 5.1.‑28 (her),
    
3. Lillian Synnøve, f. 22.5.‑29.

3) Knut Sigvald Granmo, f. 1928, sønn av f.br., overtok bruket 1978. G.m. Berit Margrete, f. 28.1.1934, fra Hattfjelldal.
Barn:
    
1. Sissel Bente, f. 6.7.1955,
    
2. Merete, f. 1.7.‑63.

Bnr. 8 LUNDEMO, fraskilt 1904 fra bnr. 1 med skyld M. 1,93.
1) Julian Monsen, f. 1873 eller -75 (se side 324), fra bnr. 1 her, fikk skj. fra sin far Gjert Monsen for kr. 1500, tl. 1.9.1913. G.m. Dea Edvardsd., f. 1872.
Barn:
    
1. Astrid Marie, f. 11.2.1898, gift med Oskar Evensen Nerdal,

     2. Sverre Ingemann, f. 22.3.1904, gift med Astrid Pedersen Hesjevik,

 3. udøpt jente f. 13.12.1906, d. 2.1.‑07,
    
3. Olivia Jørgine, f. 7.5.‑08, gift med Kristoffer Pedersen Hesjevik,
    
4. Haakon Jul, f. 20.2. ‑10, d. 8.9.1943, jernbanearbeider (Nerdal i Nord-Rana), gift med Gunvor Guldal fra Røros,
    
5. Therese Ramstad, f. 1.6.‑14, død samme år,
    
6. Therese, f. 1.6.‑16.

2) Jens Glad (20.10.1909‑29.7.‑74) kjøpte bruket 1941. G.m. Ruth Lagesen. De kom fra Sortland.
Barn:
    
1. Alf, f. 17.12.1941,
    
2. Kirsten, f. 19.1.‑44.
De reiste fra Svalenget 1946 og solgte bruket til Sigurd Granmo på bnr. 6.

Bnr. 10 STORVIKTEIGEN, fraskilt 1917 fra bnr. 1 med skyld m. 0,40, en skogteig som Axel Monsen beholdt da han solgte bruk 1 til Martin Olsen. Skogen ble seinere solgt til John Danielsen på bnr. 3.

BRUK II.

1) Jens i Sualengh var leilending 1610 og betalte da 1 ½ dlr. skatt. Han var bruker t.o.m. 1633, og etter ham enka 1634‑39.

2) Adam Jenssøn var bruker av 18 mark 1634‑35 og av 1 pund 1636‑39.

3) Peder Jenssøn var bruker av 1 pund 1638, uvisst hvor lenge, og hadde 1647 2 pund. Notert som bruker t.o.m. 1653.

4) Peder Anderssøn, 56 år ved M 1666, var bruker sammen med Peder Jenssøn 1650‑53. 1654‑60 ingen noteringer, og så Peder igjen med 1 pund t.o.m. 1677.

5) Anders var medbruker hos Peder Anderssøn med 1 pund fra 1661, han var kanskje en sønn, død eller fraflyttet før 1666.

6) Ole Pedersøn, 24 år 1666, d. 1726 (86 år) og sønn av Peder Anderssøn, var bruker av 1 pund 1675‑77, og av 2 pund til 1699, eller 1701 ifølge manntallet dette året, da Ole var 58 år, med sønnene
    
1. Anders, 26 år og
    
2. Jacob, 14 år.
Det framgår av skiftet 1714 etter kona Anne Jacobsd. at de dessuten hadde døtrene
    
3. Malene (her), myndig, og
    
4. Anne, d.1707, gift med Anders Jonsen f. 1657 Almli i Nord-Rana.

7) Anders Olsøn, f. ca 1675, sønn av f.br., var bruker av 2 pund 1701‑04. 1705-14 hadde faren igjen halve bruket. Anders Gift (I). 1705 m. Marit Christensd. d. 1712, fra 96 Bjerklia bnr. 2.
Barn:
    
1. Peder, f. 1707, i 89 Straumbotn ved halvbror Elias skifte 1759, i 101 Røssåen i 1744,
    
2. Christen, f. ‑10, d. 1757 (Enga i Meløy), gift (I) med Agnete Willumsdatter d. 1748, og (II) med Berit Andersdatter fra Lovund i Lurøy. Gift (II) 1713 med Malene Andersd. fra Alterskjær i Nord-Rana, og flyttet dit.

Barn:

     3. Marit, 1714, gift til Myken,

     4. Lars, f. -16, d. -56 (Gjervalen i Rødøy),

     5. Anne, f. -19, gift til Schevig?,

 6. Berit, f. -22 (Øverdal i Nord-Rana),

 7. Malene, f. -24, gift til Sillen i Lurøy og Bogen i Lurøy,

 8. Ole, f. -26,

 9. Anders, f. -29 (Tomeidet og Lovund),

 10. Gabriel, f. -31 (Selvær og Sanna),

 11. Elias, f. -34, d. -59 (Telnes i Rødøy), ugift.

8) Arent Olsøn var bruker av 1 pund 1715‑18. G.m. Ingeborg Michelsd.
Barn:
    
1. Jakob, f. 1711 (142 Øverleir),

     2. Marit, f. -13, ikke nevnt i fars skifte 1742,

 3. Maren, f. -16, død samme år,
    
4. Maren, f. ‑17 (Ildgruven NR).

Arnt døde 1742 på 57 Holmstrand.

9) Peder Olsøn (ca 1675‑1762) fikk bbr. på 1 pund, tl. 4.5.1713, og på resten av bruket fra 1719. Fra da av var Bruk II identisk med bnr. 2. G.I. 1714 m. Malene Olsd., datter av bruker nr. 6. Hun døde før 1719. Ingen barn. G.II. 1719 m. Malene Pedersd. (ca 1685‑1743) fra 49 Ø.Bjerkadal.
Barn:
    
1. Ole, f. 1721 (84 I.Brennberg bnr. 1),
    
2. Peder, f. ‑23, d. ‑99 ugift,
    
3. Jon, f.‑25 (her).
Ved skiftet etter Malene 1743 var boets brutto 254‑5-19. Sølv for 2‑0-12. Bøker: Bibel, Müllers postill og 2 andre. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 3 kviger, 1 okse, 3 kalver, 14 sauer, 4jømmer, 8 lam, 8 geiter, 2 hanegeiter, 2 bukker, 3 kje. G.III. 1744 m. Berte Larsd. (mor til Malene Rasmusdatter nedenfor?)

Bnr. 2 (lnr. 231b) SVALINGEN, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 1 ort 20 skill.
10) Jon Pedersøn (1725‑20.5.‑80), sønn av f.br., var bruker fra ca 1760. G. 1762 m. Malene Rasmusd. (1730‑etter -80), Far: ungkar Rasmus Pedersen Hemnes, Mor: pike Berete Larsd. Hemnes.
Barn:
    
1. Malene, f. 1762 (her),
    
2. Berete, f.‑64 (36 Stormoen pl. Kivamo ?),
    
3. Pernelle, f.‑66 (145 Olderneset bnr. 2),
    
4. Rachel, f. ‑69 (11 Espervika),
    
5. Jørgen, f. 22.6.‑72, nevnt i farbror Peders skifte 1799,
    
6. Peder, f. 1.12.‑74, nevnt i farbror Peders skifte 1799.
Ved skiftet etter Jon 1780 var boets brutto 148‑2‑14, gjeld og avg. 43‑0‑5. Bøker: Bibel, Müllers postill. Seksringsbåt med utstyr, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 tofôrs okse, 2 ettårs kviger, 2 kalver, 10 sauer, 3 jømmer, 7 lam. Enka brukte jorda t.o.m. 1783.

11) Amund Amundsøn fra 21 Luktvassli, f. 1747. G. 1784 m. Malene Jonsd., f. 1762, datter av f.br. De var her bare ett år, og flyttet så til Vasshaug i Vefsn ved bytte med neste bruker.

12) Nils Anderssøn (1726 /døpt 10.11/‑1804), tidligere bruker på Vasshaug i Vefsn. G.I. m. ukjent. G.II. Ingeborg Pedersd. (1741/45‑4.6.1822) fra 22 Håkalia.
Barn:
    
1. Marit, f. 1770uguft 1805,
   
2.
Ragnil, f. -72, ugift 1805
,
    3. Jacob, f. -74,
nevnt i fars skifte 1805,
    
2. Peder, f. ‑76, nevnt i fars skifte,
    
3. Benjamin, f. ‑79, nevnt i fars skifte,
    
4. Anders, f. ‑85, nevnt  i fars skifte. 
Verken Nils, Ingeborg eller noen av barna var døpt i Hemnes.

13) Peder Ivarsøn (1759‑9.6.1846) fra bnr. 1 her fikk bbr. tl. 5.5.1788. G. 1788 m. Anna Gullesd. (1766-2.5.1846) fra Meland bnr. 1.

Barn:

 1. Iwer, f. 1789,

 2. Gulle, f. ‑91 (57 Holmholmen),

 3. Jacob, f. ‑93 (her),

 4. Jon, f. ‑95, død straks,

 5. Jon, f. ‑96,

 6. Ole, f. ‑99 (39 Seljeli bnr. 1),

 7. Peder, f. 1802 (37 Kobhaugen).

14) Jacob Pedersen (1793‑3.9.1870), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 22.8., tl. 29.9 1828. G. 1825 m. Randine Nilsd. (1796‑12.5.1871) fra 141 Meland bnr. 2.

Barn:

 1. Nils Christian, f. 5.5.1826 (her),

 2. Peder, f. 28.9.‑28, død straks,

 3. Ane Gurine, f. 5.6.‑30, d. 6.4.-92 (ugift, husholder 55 Urland ‑91),

 4. Iver Johan, f. 2.4.‑32, hjemme 1874,

 5. Kirsten, f. 27.4.‑35 (inderst 57 Holmen ‑91), en datter Randine Antonette f. 24.10.1868, Far: Ole Johan Olsen f. 1832 fra Luktvassli. Randine til Canada.

 6. Peder Gulak, f.‑ 18.4.‑40 (husmann 55 Urland ‑91).

15) Nils Jakobsen (1826‑5.2.1907), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.9.1863. G.m. Hanna Israelsd. (1834-19.3.1922) fra 92 Straumfors bnr. 2.

Barn:

  1. Iver Andreas, f. 13.6.1860 (56 Urlandå)

     2. Jacob Johan, f. 28.6.‑61, d. 1907 (hjemme), båtbygger, gift med Oline Larsdatter, f. 1867 Kolvereid, 3 barn,

  3. Nils Heitmand, f. 17.9.‑64, d. 4.2.1945 (Hemnesberget), gift 1897 med Alice Nilsdatter (1873-1950) fra 4 Hestneset, 3 barn,

  4. Anders Johan, f. 24.2.‑68 (53 Finneid bnr 9), gift Lovise Pettersen (1862-1955), 3 barn,

  5. Sophie Ronika, f. 23.2.‑72 (Mo i Rana) gift med Andreas Nikolaisen (1869-1943) fra Lindset i Bardal, Nesna pg.

1891 og 1900 var Nils Iversen (Jakobsen?) husmann i Naustvika under bnr. 2. Ved skyld­setningsforretning 1878 ble lnr. 231 b delt i to like deler, hvorved lnr. 231 c ble fraskilt.

16) Peder Iversen, f. 1836, fra Tynset, fikk skj. fra Pauline Walnum på halvparten av lnr. 231b for kr. 1260, dat. 21.8.1883, tl. 1.7.‑86. Han hadde kjøpt bruket, som da ble delt, sammen med Ole Kristian Eliassen se (lnr. 23 le). Peder betalte ut sin part, mens Ole ikke klarte å innfri sine forpliktelser. Peder flyttet til 55 Urland pl. Langneset 1890. Om fam. se der.

17) Anton Fredrik Davidsen (12.4.1852‑6.2.1916) fra Storbjerkmoen i Nord-Rana fikk skj. fra Peder Iversen for kr. 1200, tl. 1.7.1896. G. 1889 m. Anna Marie Eliasd. (28.9.1855‑1.12.1932) fra Hines i Nesna.

Barn:

 1. Berntine Antonette Marie, f. 5.1.1889, d. 11.9.1963, gift med Severin Aarebrot, f. 1890,

 2. Alette Elvida, f. 15.8‑92, d. 29.9.1979, gift 1917 med Aksel Johansen, f. 1891, fra Moflag i Lurøy, 2 barn,

 3. Jakob Andreas, f. 19.7.‑94 (her),

 4. Axel Elias, f. 5.2.‑97 (bnr. 11 her).

18) Jakob Antonsen (1894‑30.3.1981), sønn av f.br., fikk skj. fra mora og medarvinger for kr. 1500 og kår, fl. 26.5.1920. G. 1919 m. Anna Marie Hesjevik (24.2.1901‑20.8.‑78) fra Hesjevik i Nord-Rana.

Barn:

 1. Alma Frida, f. 26.7.1919,
 2. Svanhild Andrea, f. 16.8.-20, d. 23.12. samme år,

 3. Sigbjørg Andrea, f. 30.11.‑21, d. 25.1.‑89,
 4. Petrine, f. 2.1.-24,

 5. Jorunn Anette, f. 16.3.‑26, gift med Guttorm Guttormsen, f. 1926 fra 57 Holmholmen, 1 barn,

 6. Ruth Alida, f. 9.7.‑30,

 7. Anne‑Lise, f. 26.2.‑45.

19) Anne‑Lise Svaleng, f. 1945, datter av f.br. overtok bruket 1978. G.m. Willy Varner Jenssen på bnr. 1. Om barn se der.

Bnr. 11 ASPHAUGEN, fraskilt 1922 fra bnr. 2 med skyld M. 0,30.

1) Axel Elias Antonsen (1897‑4.8.1966) fra bnr. 2 her. G. 1920 m. Anna Abelona Kildal (23.4.1898-28.4.1984) fra Kjeldal i Nord-Rana.

Barn:

 1. Anton Martin, f. 8.10.1920 (her),

 2. Kristine Anette, f. 25.1.‑22,

 3. Hildur Elida, f. 23.6.‑31, gift 1952 med Bjarne Strøm fra Vefsn, de har sønnen Tor Arne Strøm, stortingsmann for AP.

2) Anton Martin Antonsen, f. 1920, sønn av f.br., fikk skj. på bruket juli 1968. G.m. Sølva Katinka Jenssen, f. 1923, fra bnr. 1 her.

Barn:

 1. Elsa, f. 1.3.1944,

 2. Aud Synnøve, f. 1.3.‑51.

Bnr. 3 (lnr. 23le) SVALINGEN, oppstått 1878 ved deling av lnr. 231 b, med landskyld 3 ort 6 skill., 1891: M. 2,21.

1) Ole Kristian Eliassen (30.3.1841‑4.9.1911) f. Fisktjønnmoen i Nord-Rana, fikk utstedt skjøte fra Pauline Walnum for kr. 1250, dat. 21.8.1885, men han klarte ikke sine forpliktelser i forbindelse med kjøpet. Skjøtet ble tinglyst samme dato som overdragelsen til ny eier. Lensmann G. Pleym fikk auksjonsskjøte fra O. Olaussen, settelensmann i Hemnes, for kr. 1200, utferdiget i henhold til auksjon rekvirert av Hemnes kommune, tl. 15.8.1898. Ole Eliassen fortsatte imidlertid som bruker. G.1864 m. Elen Pedersd. (2.5.1840‑1911) fra 63 Sund bnr. 1, født 93 Straumdal.

Barn:

 1. Benjamine Kristine, f. 16.9.1864 (døpt på Mo), d. 8.8.1954 (53 Finneid), gift (I) med Sivert Simonstad (1852-1917) fra Ringsaker, og (II) med Johan Jonsen, f. 1857, fra Sverige,

 2. Peder Johan, døpt 22.1.1872 (55 Urland),

 3. Elisa Antonette, f. 2.10.‑74 (53 Finneid bnr. 2),

 4. Olene Christine, f. 11. 8.‑77, d. 8.12.1932 (Hemnesberget), gift med Karl Karlsen, f. 1875 fra Hemnesberget, 7 barn,

 5. Edvard Olaus, f. 21.12.‑79 (60 Grønvikmoen bnr. 2),

 6. Anna Karoline, f. 28.9.‑82.

Ca 1905 flyttet Ole og kona til 53 Finneid som husmannsfolk på Sjøsletta, der hans etterfølger som bruker her tidligere hadde vært husmann.

2) Daniel Johnsen (1865‑7.4.1930) fra Lierne, tidligere jernbanearbeider og husmann på 53 Finneid pl. Sjøsletta, fikk skj. fra G. Pleym på bnr. 3 og bnr. 7 Solbakken (fraskilt 1904 fra bnr. 3) for kr. 1000, dat. og tl. 26.5.1905. G. 1897 m. enka Julianna Davidsd. (186320.5.1943) fra 48 Forsbakken. Hun hadde tidligere vært gift med Israel Jensen (22.1.1862‑11.10.‑93) fra Tverberg i Hattfjelldal. De hadde 4 barn, se 48 Forsbakken. Daniel og Juliannas

Barn:

 1. John Christofer, f. 11.8.1897 (her),

 2. Erling, f.‑31.1.1901 (95 Jamtjord bnr. 2),

 3. Georg Kaurin, f. 1.2.‑04 (USA),

 4. Arne Daniel Jæger, f. 13.9.‑05, d. 22.8.‑72 (USA),

 5. Ole Ingeman, f. 14.10.‑06 (USA).

3) John Danielsen (1897‑28.4.1977), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 2000 og kår, tl. 10.5.1924. G.m. Adrianne Marie Jenssen (19.9.1896‑27.8.1972) fra Træna. Hennes mor Elise Johannesdatter var fra Ågskardet i Nord-Rana. Alle Elises 9 søsken dro til USA, der de kalte seg Moe.

Barn:

 1. Johan Arnt, f. 21.5.1938.

4) Johan Arnt Svaleng, f. 1938, sønn av f.br., overtok bruket 1968.

Bnr. 7 SOLBAKKEN, fraskilt 1904 fra bnr. 3 med skyld M. 0, 12.

1) Anders Nilsen (1868‑23.10.1947) fra bnr. 2 her, fikk skj. fra Daniel Johnsen for kr. 350, tl. 27.5 1905. G.m. Lovise Albertine Pettersen (20.12.1862-9.1.1955).

Barn:

 1. Marie, f. 11.1.1897, d. 16.8.1983,

 2. Asrud, f. 28.3.1902 (her),

 3. Reidun Ingerda Miller, f. 14.9.1904, d. 28.7.‑88 (G.I. 1923 m. Alfred Abelsen (1891-1951) fra Hølbekkmoen i Nord-Rana, 2 barn, og G.II. 1933 med Lidvard Kristiansen f. 1903 Vatna bnr. 4 i Nord-Rana, 2 barn).
Anders til 53 Finned bnr 9 med familien.

2) Asrud Nilsen Svaleng (1902‑17.1.‑80), sønn av f.br., overtok bruket 9.4.1943.

3) Håkon Edvardsen jr. f. 23.6.1966, sønnesønn av Marie f. her, arvet bruket 2.2.1977.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

Ikke navngitt plass.

1) Christen Benonisen (1820‑1867) fra 93 Straumdal var husm. fra ca 1847 til først på 1860‑åra, da han flyttet til 57 Holmen. Om fam. se der.

Bnr. 4 (lnr 231d) INNERVIKA, tidligere husmannsplass, fraskilt 1880 fra lnr. 231c med landskyld 5 skill., seinere M. 0,14.

1) Johannes Eriksen (1798‑26.1.1879) fra 60 Grønvikmoen var husmann. G. 1838 m. Maren Dørthea Didriksd. (ca 1800‑2.2.‑80) fra Sjonbotn i Nesna.

Barn:

 1. Thomas Peder, f. 29.8.1841 (her).

2) Thomas Johannessen (1841‑26.1.1909), sønn av f.husm., fikk kjøpekontrakt fra Ole Eliassen for kr. 400, tl. 15.6.1880. G. 1870 m. Beret Nilsd. (1837-11.3.1933) fra 74 Gjesbakken bnr. 3. Ingen barn, men de tok til seg et fosterbarn Julius Andreas Axelsen, f. 1873.

Bnr. 9 INNERVIKA, fraskilt 1917 fra bnr. 3 med skyld M. 0, 13.

3) Johan Luneng (1856‑1943) fra 53 Finneid bnr. 2 og seinere Vatna NR, fikk skj. på bnr. 4 og 9 fra Daniel Johnsen og Thomas Johansens enke for kr. 2000, tl. 12.1.1918. Om fam. se 53 Finneid bnr. 2 (Johan P. Jakobsen). 
Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.