Home / Gardene / 051 Storbjerka

051 Storbjerka


Hemnes Gård og Slekt, side 271 - 283

51. Bjerka store
Redigert 27. mars 2011

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Biorkey 1567, Birche 1610, Stor Birche 1661, Storbierche 1723, Bjerka (Birke) store 1838. Bjerka store 1891. Ifølge Rygh XVI var Bjarka opprinnelig navn på Bjerkaelva, en oppfatning som støttes av navnet Bjerkadalen. Elvenavnet kommer av gln. bjork = bjørk. Dialektnavnet er bjerk.

Brukstall og utskiftninger:
To bruk 1610 til ca ‑60, varierende 3 og 4 bruk, ca 1660‑ca 1700, 4 bruk ca 1700‑ca 1820, 6 bruk ca 1820 til ca ‑50. Seinere adskillig oppdeling, se brukerlistene. 1823 var det grenseoppgang mellom Storbjerka og nabogardene 50 N.Bjerkadal, 52 Breivika og 149 Lillebjerka. Grenseoppgangen ble vedtatt som forlik v/ Forlikskommisjonen. Nytt forlik om samme sak 1840. Utskifting av innmark og utmark mellom alle bruk 1880, og 1889 også av havnegangen.

Kverner, sagbruk, etc.:
Storbjerka hadde bekkekvern 1723. 1774 betalte de fire brukerne 6 skill. hver i kvernskatt. Skjønnsforretning over Storbjerka Saug 1836, skurkvantum 8 tylvter. Eierne var Johannes Arntsen og Jørgen Jeremiassen. Eierne tok saga i bruk 1837, men da bevilling ennå ikke forelå i lovlige former, ble fortsatt bruk nektet inntil saka var brakt i orden, og det ble den først 1839. Hemnes og Korgen Elektricitetsverk var bygd i Jakobsforsen i Bjerkaelva.

Storbjerka var berørt av skjerpinga på Rostafjellet, nærmere behandlet under Finneid. Skjerperne var i flere tilfelle usikre på markeskjellene, så noe tilnærmet antall av skjerp kan ikke oppgis.

Seter:
Bnr. 1 hadde seter 1929‑49. Intet navn oppgitt.

MATRIKKELGARDEN BJERKA STORE, GNR. 51.
Garden er nevnt første gang i skriftlige kilder 1557, med landskyld 2 våger fisk, men den er sikkert mye eldre.
1723 "Huusebord og Brendefang. 1 liden Becheqwern og beleilighed til Kaagefisk. Aarvis Jord dog beskadiges af Leerfald". Gl. matr.nr. 79, landskyld 2 våger.
1838 Nytt matr.nr. 99, lnr. 225 a‑f, Landskyld 8 daler 4 ort.
1865 Garden ligger ved sjøen og er ikke frostlendt. Alle bruk har tilstrek­kelig havning, og unntatt 225g, skog til husbruk.
 225a: 38 mål åkerland. Eng,sandjord,som antas å gi omtrent 150 lass høy årlig. Omtrent 6 tylvter sagtømmer årlig for salg. Andel i et godt vannfall.
 225b: 40 mål åkerland. Eng, sandjørd, som antas å gi omtrent 190 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og omtrent 6 tylvter sagtømmer årlig for salg. Andel i et godt vannfall.
 225c: 17 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 70 lass høy årlig. Omtrent 2 tylvter sagtømmer årlig for salg.
 225d: Som 225c.
 225e: 20 mål åkerland. Eng,sandjord,som antas å gi omtrent 100 lass høy årlig. Omtrent 3 tylvter sagtømmer årlig for salg.
 225f: Som 225e.
 225g: 3 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 8 lass høy årlig. Utilstrekkelig vedskog.
1891 Gnr. 51, skyld 29,12 skyldmark.

MANNTALL
1666 4 brukere, 6 sønner, 1 gardsdreng
1701 4 brukere, en av dem enke,  5 sønner,  1 gardsdreng,  1 gutt

FOLKETELLINGER

Husbonds-  Kårfolk  Tjenere  Husmanns-  Inderster Legdsfolk

folk  folk

1801 27 5* 5 0  0 0

1865 33** 4 14*** 11 6  2

1875 32** 2 8 16 11 2

1891 32**** 7 9 9 18  0

*3 voksne ugifte døtre **1 fosterbarn ***1 barn av tj. ****3 fosterbarn

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Rug Bygg Bl.k. Havre

1723 4 36 60 2 8 2  2

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 6 47 67 0 0  2 3/4 14 3 9 1/2

1865

225a 2 18 20 1 2  1 3 1 10

225b 2 13 14 0 1  1 3 3 10

225e 1 6 8 0 1  3/5 2 1 6

225d 1 6 9 0 0  1/5 2 1 5

225e 1 6 10 0 0  3/5 2 2 6

225f 1 8 12 0 1  2/5 2 1 7

Pl. 1) 0 2 5 0 0  0 2/5 0 3

Pl. 2) 1 3 4 0 0  0 1 0 4

Sum‑65 9 62 82 1 5 3 4/5 15 2/5 9 51

1875

225a 2 12 18 0 1  1 3 2 12

225b 3 20 37 2 3  1 1/2 5 4 17

225e 1 7 11 0 0  1 2 1 5

225d 2 6 12 0 1  1/2 2 1 5

225e Oppgave mangler

225f 1 8 12 0 2   1 3 1  8

225g 0 2 7 0 0   1/15 2/5 3/5  3

Pl. 1) 0 2 5 0 0   0 0 1/5  3

Pl. 1) 0 2 1 0 0   0 0 0  1/5

Pl. 1) 0 1 4 0 0   0 0 0  2

Pl. 1) 0 0 2 0 0   0 0 0  2

Pl. 2) 0 4 8 1 0   0 1 1/5  4

Pl. 3) 0 2 8 1 0   0 1/3 0  2

Pl. 4) 0 0 3 0 0   0 0 0  1

Sum‑75 9 66 128 4 7 ca 5   ca 17 1/3 10  ca 61

1) Bjerkasjøen, 4 pl. 1875  2) Finnenget  3) Bjerkabakken  4) Tullskogen

EIERE.
Garden var fra gammelt benefisert Alstahaug prestebol. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. 1846‑47 ble lnr. a,b,e og f kjøpt av brukerne, mens c og d ble kjøpt av Andreas Hansen Bardal. 1863 og 1889 ble også disse kjøpt av brukerne. Seinere har alle brukerne vært eiere.

BRUKERE.
Fra 1610 eller tidligere t.o.m. 1653 var Storbjerka delt i to bruk, hvert med landskyld 1 våg fisk.

BRUK I.
1) Bennt paa Bircke var bruker av 1 våg 1610‑53. Fra 1661 eller tidligere var Bruk I delt i to like store deler, de seinere bnr. 1 og 2.

Bnr. 1 (lnr. 225a) HÅJEN, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 2 daler 1 ort, 1891: M. 4,69.
2) Jacob Bentsøn, sønn av f.br., var bruker 1661‑79. Ved M 1666 var han 53 år, med en stedsønn
    
1. Hans Hendrichsøn, 12 år.

3) Thorgeir var bruker 1680‑88. Ellers vet man intet om ham, ikke engang farsnavnet.

4) Thomas Pedersøn var bruker 1690‑1704. Han var lagrettesmann. Ved F 1701 var han 52 år, med stedsønnene
    
1. Jacob Davidsøn, 19 år,
    
2. Peder Davidsøn, 16 år.

5) Arnt Thomassøn (ca 1670‑1743) var bruker fra 1705. Han bodde på Storbjerka hos "Enchen" 1701. Han var da 30 år. Det hadde bodd to Thomaser her i 1660‑80‑åra, så man kan ikke finne ut hvem han var sønn av. G. 1704 m. Ane Christophersd. (ca 1668-1747).
Barn:
    
1. Thomas, f. 1705, d. før.‑08,
    
2. Ane, f. -06 (47 Bjurbekkdalen),
    
3. Thomas, f. -08 (her),
    
4. Beritte, f. -11 (bnr. 3 LilleAlteren NR).
Ved skiftet etter Amt 1744 var boets brutto 42‑0‑8. Bøker: Det Nye Testamente og tre andre. Husdyr: 5 kyr, 1 gl. kvige, 1 markkvige, halvparten i en okse, 6 sauer, 2 geiter, 2 kje.

6) Thomas Arntsøn (1708‑11.10.‑77), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 9.4., tl. 19.10 1739. G. 1737 m. Judith Christensd. (1710‑5.8.‑84) fra 53 Finneid bnr. 4.
Barn:
    
1. Aren, f. 1738 (her),
    
2. Ane, f. -39 (52 Breivika),
    
3. Elen, f. -41, d. før ‑44,
    
4. Elen, f. -44 (49 Ø.Bjerkadal bnr. 1),
    
5. Christen, f. -46 (148 Valla bnr.4),
    
6. Jacob, f. -48 (Bruk IIa her),
    
7. Johannes, f. -51 (102 Mellingsjord Bruk I),
    
8. Peder, f. -54 (142 Øverleir bnr. 3).

Skifte etter Thomas 1778, etter Judith 1785.

7) Arnt Thomassøn (1738‑24.5.1823), sønn av f.br., var bruker fra ca 1778. G. 1778 m. Ingeborg Ivarsd. (1750‑19.11.1838) fra 58 Svaleng bnr. 1.
Barn:
    
1. Thomas Andreas, f. 25.3.1779, d. 1825,
    
2. Iver, f. 13.10.‑80 (14 Elsfjord),
    
3. Johannes, f. 11.8.‑82 (her),
    
4. Judith Anna, f. 30.12.‑84 (20 Drevvatn bnr.4),
    
5. Karen Olina, f. -88 (Sjonbotn i Nesna),
    
6. Elene f. ‑91.

8) Johannes Arntsøn (1782‑13.7.1843), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 21.7., tl. II. 10. 1811. G. 1815 m. Jonilla Andersd. (1790‑24.3.1867) fra 52 Breivika bnr. 1.
Barn:
    
1. Ellen Bergitta, f. 1816,
    
2. Anders Hendrich, f. 17.5.-19 (her),
    
3. Arnt Tobias, f. 20.3.‑21 (14 Elsfjord),
    
4. Johannes, f. 22.3.‑23, død samme år,
    
5. Johannes Peder, f. 3.6.‑24 (14 Elsfjordnes),
    
6. Iver Andreas, f. 25.4.‑26 (52 Breiviklia),
    
7. Benjamin Martin, f. 22.5.‑28, legpredikant, (USA‑66), gift med Maria Sofie Jonsdatter fra Sund.
    
8. Thomas Andreas, f. 26.9.‑30 (Dak.USA‑66), til Elsfjord, gift 1875 i USA med Synnøve Helene Larsdatter f. 1846 på 18 Dyrhaug. Thomas døde 1917 og er gravlagt på Hemnes cemetery i Nord-Dakota (se Våre Forfedre nr 5/2007).
Enka Jonilla fikk kongeskjøte for 300 Spd. og jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 52 Spd. 110 skill, dat. 9.5., tl. 3.10.1846. Hun giftet seg 1847 m. Johannes Østensen 63 Sund IIIa. Skifte etter Johannes 1843, etter Jonella på Storbjerka 1868 (ingen arvinger nevnt).

9) Anders Johannessen (1819‑2.4.‑53), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for 200 Spd. og kår, og avgift som ovenfor, tl. 12.6.1847. G. 1845 m. Ingeborg Thomine Andersd. (1817‑16.4.1901) fra Sjonbotn i Nesna.
Barn:
    
1. Julianne Carolitte, f. 9.7.1846, d. 3.9.‑53,
    
2. Anne Eugenie, f. 11.2.‑49, d. 8.11.‑50,
    
3. Maren Kristine Hind, f. 9.2.‑5 1, d.s,å.,
    
4. Johannes Andreas, f. 19.7.‑52, d. 7.9.‑53.

10) Otten Pedersen (27.3.1823‑26.6.1913) fra Villen i NR. G. 1854 m. enka Ingeborg.
Barn:
    
1. Anders Heitman Johan, f. 15.5.1855 (bnr.8 her),
    
2. Julianna Eugenie, f. 13.4.‑57 (bnr. 10 her),
    
3. Karen Mathea, f. 9.5.‑60, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1913.
Otten skilte 1875 fra bnr. 8 Nesenget, som han overlot til sin sønn Anders.

11) Gulle Bech Jensen (1847‑23.5.1913) fra 101 Røsså, fikk skj. fra Otten Pedersen, tl. 22.9.1891. Seinere brukte han også bnr. 8 Nesenget. Han var lærer og kirkesanger. G. 1873 m. Karen Olsd. (1848‑1.8.1922) fra 50 N.Bjerkadal.
Barn:
    
1. Jens Martin, f. 22.5.1874 (bnr. 12 her, seinere bnr. 1),
    
2. Laura Cathrine, f. 21.8.‑75, d. 11.3.1958 (Brekke i Skjærstad, gift med agronom Ole Johan Olsen f. 1875),
    
3. Olaf Gunerius Bech, f. 24.6.‑77,
    
4. Aasta Gunhild Bech, f. 22.4.‑83, d. 22.11.1951,
    
5. Kaare Ludvig Bech, f. 20.8.‑85 (bnr 13 her),
    
6. Arne Gulle Bech, f. 4.4.‑87.

12) Jens M. Bech (1874‑27.1.1955), sønn av f.br., fikk skj. på dette bruket og bnr. 8 for kr. 2500 og overtakelse av påheftet kår, tl. 15.9.1913. Han fortsatte å drive garveriet på bnr. 12. G.m. Kristine Skjefstad (25.4.1870-16.1.1948).
Barn:
    
1. Øyvind Martin, f 7.7.1903, d. 15.12.‑78,
    
2. Ottar Kolbjørn, f. 26.9.‑04, d. 11.1.‑76 (bnr 17 her),
    
3. Gunnar Kolgrim, f. 18.12.1905, d. 16.11.‑85,
    
4. Aasmund Magne, f. 7.8.‑08 (her),
    
5. Harald Jarle, f. 25.6.‑10,
    
6. Solveig Karen, f. 25.4.‑12.

13) Aasmund Bech, f. 1908, sønn av f.br., fikk skj. 13.8.1949 for kr. 6000 og kår. Aasmund Bech bygde robåter og nordlandsbåter for motordrift, "motor‑åttringer", også med leid hjelp. G.m. Ane Otine Mikkelborg Engvold fra 72 Utskarpen.
Barn:
    
1. Jon Andor, f. 22.3.1944 (her),
    
2. Jens Kristian, f. 3.4.‑46,
    
3. Sveinung Bech, f. 2.12.‑47,
    
4. Ståle, f. 8.6.‑53 (148 Valla bnr 5 Svebakken).

14) Jon Andor Bech, f. 1944, sønn av f.br. fikk skj. på bnr. 1 med påheftet kår for kr. 135 000. Gift I med Grete Johanne Borge (6.4.1949-28.3.2007).
Barn:
    1.
Anja Marita, f. 22.5.1980, gift 2008 med Ove Jonny Djønne, 2 barn: TheaSofie (2003) og Ane Emilie (2006),

Gift II 1988 m. Anna‑Marie Urland, f. 29.3.1956, fra 55 Urland, lærer.
Barn:
   
2. Julian, f. 4.3.‑89,
    
3. Helge, f. 29.7.‑90,
    4. Sigrid Mathilde, f. 22.2.-94,
    5. Maria, f. 15.8.-95.

Bnr. 8 (lnr. 225h) NESENGET, fraskilt 1875 fra bnr. 1 med skyld M. 2,01.
1) Anders Ottensen (1855‑10.7.1926) fra bnr. 1 her, hadde ikke skjøte. Bruket ble etter fraskilling av bnr. 10 og 11 brukt sammen med bnr. 1.

Bnr. 10 SJØENGET, fraskilt 1891 fra bnr. 8 med skyld M. 0,20.
1) Peder Davidsen (1854‑27.12.1944) fra 49 Ø.Bjerkadal bnr. 1. Han var landpostbud. G. 1893 m. Julianna Ottensd. (1857‑16.1.1950), datter av bruker nr. 10, som fikk skj. fra faren Otten Pedersen, tl. 23.5.1894. Ingen egne barn. Peder og Julianna hadde en fosterdatter Anna Andreassen, f. 29.9.1889, fra 135 Tverrå (her).

2) Nils Karoliussen (21.8.1873‑21.12.1948) fra Skamdalen pl. Hagasletta i Nord-Rana. G. 1925 m. Anna Andreassen (1889‑23.6.1978), fosterdatter av f.br.
Barn:
    
1. Dagrunn Marie, f. 16.9.1926 (Bøstad i Lofoten),
    
2. Julianna Petrine, f. 13.11.‑29,
    
3. Erling Kristoffer, f. 30.4.1931.

3) Erling K. Sjøeng, f. 1931, sønn av f.br., fikk skj. 5.3.1937 fra bruker nr. 1 Peder Davidsen. Ugift.

Bnr. 11 FREDHEIM, fraskilt 1905 fra bnr. 8 med skyld M. 1,09.
1) Sven August Johansson (1853‑4.5.1920), f. i Sillhövda i Blekinge i Sverige, smed og seinere tilsynsmann ved el.verket. Han hadde ikke skjøte, men enka fikk skj. fra Gulle Bech Jensens enke og myndige arvinger for kr. 1500, tl. 7.1.1925. G. 1884 m. Anna Johannesd. (1856‑10.5.1950), fra bnr. 7 her.
Barn:
    
1. Johannes Severin, f. 18.5.1886, d.1946. (Bergen).
    
2. Ingeborg Anna, f. 1.8.‑89, d. 17.8.1923 av tæring, ugift,
    
3. John Nikolai Foss, f. 13.4‑95 (her),
    
4. Sigfrida Amanda Sofie, f. 26.10.‑96, d. 8.12.1971, gift 1924 med handelsmann Johan Teodor Johansen Finneidfjord.

2) John [Johansson] Fredheim (1895‑24.7.1956), sønn av f.br. G. 1922 m. Alfhild Jakobsen (1901-21.11.‑84) fra bnr. 4 her.
Barn:
    
1. Odd Anker, f. 9.4.1922, d. 2008 (gift med Reidun Bjerkmo, f. 1928, fra 147 Leiren nedre bnr 5), de bodde i Korgen,
    
2. Ingeborg Anna, f. 20.5.‑23,
    
3. Arna Sigrunn, f. 16.8.‑28 (her).

3) Arna Fredheim, f. 1928, datter av f.br. fikk skj. på bruket 1.1.1989. G. 1950 m. Steinar Andreas Solhaug (19.11.1927‑12.6.‑77) fra 104 Solhaug.
Barn:
    
1. John Ivar, f. 27.9.1950,
    
2. Asbjørn, f. 15.4.‑52,
    
3. Ingunn, f. 13.5.‑56.

Bnr. 12 JENSRUD, fraskilt 1905 fra bnr. 1 med skyld M. 1,17.
1) Jens M. Bech fikk skj. fra faren, tl. 16.10.1905. Han hadde gått i garverlære i Bodø 1901‑05, og hadde garveri her. 1913 overtok han bnr. 1 etter foreldrene. Om fam. se bnr. 1.

Bnr. 13 SOLVANG, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,18. Tomta Bnr. 13 og Solvang bnr. 14 ble ved bevilling slått samman til ett bruk med nr. 13 og navn Solvang.
1) Kåre Bech (1885‑24.2.1958) fra bnr. 1, fikk skj. fra broren Jens M. bech for kr. 500, tl. 23.5.1925. G. 1913 m. Astrid Svendsen (1895‑30.1.1983) fra Drakhaugen 53 Finneid.
Barn:
 1. Gunleik Øistein, f. 2.1.1914,
 2. Asbjørn Hugleik, f. 23.3.-15,
 3. Odd, f. 15.12.-19.

Bnr. 2 (lnr. 225b) MIDTIGARDEN, oppstått ved deling av Bruk I seinest 1661.
1) Amund Thurssøn er nevnt som bruker av ½ våg 1661‑1709. Ved M. 1666 var han 40 år, med stedsønnene
    
1. Jon, 11 år og
    
2. Per, 8 år, begge Simensønner.
Ved M. 1701 var alderen oppgitt til 80 år, og han hadde sønnen
    3.
Johan(nes), 32 år.
Dessuten vet man om
    
4. Kirsten (87 Tybekken),
    5. Rakel, d. 1740 (133 Brygfjell bnr 1),
 6. Gjertrud, d. 1744 (90 Medstraum),
 7. Anne, d. 1748 (136 Fjelldal bnr 1).

2) Johannes Amundsøn (ca 1669‑1732), sønn av f. br., var bruker fra 1710. G. 1707 m. Øllegaard Jonsd. (ca 1661‑1738) fra 133 Bryggfjell.
Barn:
    
1. Johanna Øllegaard, f. 1711 (her).

3) Peder Christophersøn (1708‑96) fra  Enge i Nord-Rana fikk bbr. dat. 3.9, tl. 21.10.1732. G.I. 1733 m. Johanna Johannesd. (1711‑47), datter av f. br.
Barn:
    
1. Johan, f. 1735 (Sjoneidet i Nesna),
    
2. Ølegaard, f. -36 (26 Hjartli),
    
3. Christopher, f. -38, d. før‑42,
    
4. Christopher, f. -42 (Sletten i Nord-Rana),
    
5. Maren, f,‑45 (Skonseng‑Almlia NR).
G.II. 1748 m. Ane Jensd. (1722‑57) fra 141 Meland bnr. 1.
Barn:
    
6. Johanna Ølegaard, f. -49 (Almli NR),
    
7. Karen, f. -50, d. før ‑59,
    
8. Ingebaar, f. -52, d. før ‑56,
    
9. Else, f. -54, d. -55,
    
10. Ingebaar, f. -56 (Enge NR).
G.III. 1759 m. Karen Jonsd. (1730‑1813) fra Sør-Almlia NR.
Barn:
    
11. Jon, f. -60 (her),
    
12. Gjertru, f. -62 (148 Valla bnr. 1),
    
13. tv. Karen, f. -66, nevnt i mors skifte 1813, og 
    
14. tv. Anna, f. -66, nevnt i mors skifte 1813,
 15. Martha, f. -69, nevnt i mors skifte 1813.
Ved skiftet etter Peder 1796, var boets brutto 277‑3‑2, gjeld og avg. 166‑4‑0. Penger: 28‑1‑13, derav Banco sedler 24 dlr. Sølv for 10‑2‑7 (mrk. LAS 1705-IØID-EMS‑IAS‑PPS). Bøker: Povel Anderssøns postill, Christian V Norske Lov og 4 andre. Åttringsbåt og åttringsnaust. Husdyr: Halvparten i en hest, 16 kyr, 2 markkviger, 8 sauer, 2 værer.

4) Jon Pedersøn (1760‑1813) sønn av f.br., fikk bbr. dat. 9.7.1784, tl. 4.5.‑85. G. 1795 m. Ane Østensd. ( 1772‑17.8.1859) fra Sjøgaarden 63 Sund.
Barn:
    
1. Peder, f. 1796, d. 1827 (gjestgiver og handelsmann i Mosjøen),
    
2. Jeremias, f. -99 (husmann her),
    3. Rebekka Heitmann, f. 1801 (4 Hestnes, gift med husmann Ole Olsen),
    
3. Østen, f. 1803, ikke nevnt i mors skifte 1861,
    
4. Hans Heitmand, f. -06 (bnr. 5 her),
    
5. Karen Maria, f. -09, ikke nevnt i fars skifte 1813,
    
6. Svend Nikolai, f. -12 d. 13.6.‑33.

5) Jørgen Jeremiassen (1786‑31.5.1864) fra Ø.Bjerkadal bnr. 1, fikk bbr. tl. 11. 10. 1814 og kongeskjøte for 300 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 3 2/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 58 Spd. 90 skill., dat. 9.5., tl. 3.10.1846. G.I. 1814 m. enka Ane.
Barn:
    
1. Johannes Elias, f. 1815.
G.II. 1862 m. Beret Anna Paulsd. f. ca 1812. Jørgen overlot bruket til sønnen 1847 og ble selv husmann her.

6) Johannes Jørgensen (1815‑21.4.‑47), sønn av f.br., fikk skjøte fra faren tl. 12.6.1847. G. 1864 m. Karen Pedersd. (1816‑19.12.‑95) fra 132 Holmsletta.
Barn:
    
1. Johanne Jørgine, f. 5.8.1847, d. 20.3.1916 på 132 Holmslett, skifte 1916, ugift.

7) Christoffer Pedersen (1814‑10.1.1903) fra 143 Ytterleiren bnr. 2 var bruker fra 1849. G. 1849 m. enka Karen, som på skiftet etter Johannes hadde fått utlagt eiendommen for 330 Spd. mot panterett til Johanne Jørgine.
Barn:
    
1. Peder Johan, f. 7.2.18 5 1 (her),
    
2. Elen Peternille, f. 20.9.‑52 (132 Holmsletta),
    
3. Karen Kjerstine, f. 25.3.‑54, d. 19.8.1931 (Hemnesberget ‑91, gift 1878 med D/S-ekspeditør Petter Jakobsen, f. 1853 i Vefsn),
    
4. Peter Heitmand, f. 26.7.‑56, d. 1.9.1944 i USA, til USA-81, i Rossland BC i Kanada 1903, i Gertrude Tacoma WA i halvsøster Johannas skifte 1916,
    
5. Johannes Elias, f. 28.9.‑58, d. 24.5.1940.

8) Peder Kristoffersen (1851‑29.4.1930), sønn av f.br. fikk skj. fra faren for kr. 1200, tl. 7.1.1886. Han var også handelsmann. G. 1881 m. Maren Nilsd. (1856-20.5.1952 ) fra 101 Røsså bnr. 3. Ingen felles barn. Peder hadde en datter
    
1. Borghild Eng, f. 24.8.1896, d. 29.10.1977, Mor: pike Jakobea Olsd. fra bnr. 4 her.
Peder Kristoffersen forpaktet bort Jakobsfossen etc. til Hemnes kommune 1915.

9) Ragnar Larssen (1894‑9.7.1973) f. 53 Finneid bnr. 3 og fostersønn av f.br, fikk garden hos Maren Nilsd. ved testamente og arvepakt, tl. 7.10.1933. Ragnar var hennes søstersønn. Han overtok garden straks mot kår uten angitt verdi.
Hans barn f.e.:
    1. Maren Petrine, f. 6.4.1929.
G. 1945 m. Lovise P. Strømhaug, f. 4.4.1919, fra Jektvik i Rødøy.
Felles barn:
    
2. Helene Gurine, f. 12.4.1945 (Fetsund),
    
3. Per Magne, f. 17.10.‑47 (her),
    
4. Undis Ragnhild, f. 31.5.‑49 (Fetsund),
    
5. Audhild, f. 28.8.‑52 (Mo),
    
6. Reidulf, f. 21.10.‑53 (Sætermoen),
    
7. Lars Torbjørn, f. 21.8.‑56 (Arendal).

10) Per Magne Bjerka, f. 1947, Sønn av f.br., fikk skj. 16.4.1973. G. 1971 m. Astrid Holm.
Barn:
    
1. Janne, f. 16.11.1969 (Mo),
    
2. Heidi, f. 11.8.‑7 1,
    
3. Renate, f. 27.3.‑75, død samme år,
    
4. Per Arne, f. 22.4.‑76 (Gruben).
Samboer: Erdis Nilsen, f. 23.6.1959.
Barn:
    
5. Tom Ove, f. 20.3.1987,
    
6. Lars Erik, f. 2.6.‑88.

Bnr. 17 FAGERLIA, tidligere to husmannsplasser under bnr. 2, fraskilt 1934 med skyld M. 0,79.
1) Peder Jakobsen Breivik (12.3.1877‑aug.1949) fra Skonseng‑Almlia NR kjøpte bruket 1934. G. 1908 m. Klara Gabrielsen (6.9.1892‑apr.1974), datter av Ole Gabrielsen 107 Korgen.
Barn:
    
1. Ovalda Charlotte, f. 15.1.1909.
Enka Klara satt som eier i uskifte til sin død 1974.

2) Ovalda Breivik, datter av f.br., overtok bruket 1974. G. 1932 m. Ottar Kolbjørn Bech (26.9.1904‑11.1.-76) fra bnr. 1. Han var bruker 1934‑76.
Barn:
    
2. Øystein, f. 20.5.1933 (Tune i Østfold),
    
3. Per Kjell, f. 13.12.‑35 (Tune i Østfold).

BRUK II.
1) "Enchen paa Birche" var bruker av 1 våg 1610‑16.

2) Simon var bruker av 1 våg 1617‑53. Mellom 1654 og ‑61 fins ingen noteringer. I løpet av denne perioden hadde Simon avstått 1 pund, og fortsatte selv med 2 pund til ca 1665.

3) Nils, trolig sønn av Simon, overtok 1 pund landskyld etter 1653, men før ‑61, og hadde dette bruket til ca 1665. Fra 1666 var Bruk II delt i to like store deler på ½ våg hver, Bruk IIa og Bruk IIb, hvor slektsfortsettelsen var på IIb.

BRUK IIa.
1) Anders Hanssøn var bruker av ½ våg 1666‑89. Ved M 1666 var han 32 år, med stedsønnen
    
1. Simon Nilssøn, 4 år og
    
2. sønnen Nils, 2 år,
så Anders måtte ha vært gift med enka etter bruker nr. 3 ovenfor. Dessuten hadde Anders en sønn
    
3. Jon, f. ca 1685.
1690‑1704 var IIa og IIb brukt sammen av Thomas på IIb.

2) Michel Pedersøn, d. 1710, var bruker fra 1704. Ved F 1701 var han 40 år. G.I. antakelig m. enka etter f.br., da han hadde stedssønnen
    
1. Jon Anderssøn, 16 år 1701.
G.II. 1705 m. Molfrid Gierpbachen, d. ca 1707. Ingen barn. G.III. 1708 m. Giertrud Pedersd. (ca 1682-1747).
Barn:
    
2. Molfrid, f. 1708 (Grønfjell i Nord-Rana).
Ved skiftet etter Michel 1710 var boets brutto 78‑5‑4, netto 57‑0‑2. Husdyr: 1 "gl. udlevet" hest, 5 kyr, 2 kviger, 2 dalkviger, 12 sauer, 4 jømmer, 2 geiter, 2 hanegeiter.

3) Jacob Davidsøn (ca 1672‑1755), stedsønn av Thomas Pedersøn på Bruk IIb her, var bruker fra 1711. G. 1711 m. enka Giertrud.
Barn:
    
1. Ane, f. 1712 (149 Lillebjerka bnr. 2),
    
2. Michel, f. -18 (her).

4) Michel Jacobsøn (1718‑92), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 13.5.1741. G. 1744 m. Maren Christophersd. (døpt 15.5.1717‑1788). Ingen Barn. Michel og Maren hadde gjensidig testamente, og Michel arvet fellesboet da Maren døde. Ved skiftet etter Michel 1792 var boets brutto 740‑5‑7, gjeld og avg. 79‑0‑6. Penger: 456‑3‑3. To gullringer for 5 dlr. Sølv for 39‑3‑8. Ved testamente var neste brukers sønn Michel Jacobsøn innsatt som enearving, fordi han hadde utvist "stor Kierlighet og Omtanke" for den gamle mannen, som det står i testamentet. Etter at omkostninger og arveavgift var fratrukket, fikk Michel 635‑2‑4, med faren som formynder.

5) Jacob Thomassøn (1748‑1.5.1830) fra bnr. 1 her, fikk bbr. dat. 5.1.1782, tl. 12.5.‑83. G.I. m. Kirsten Monsd. (1756‑11.7.1784) fra 47 Bjurbekkdalen.
Barn:
    
1. Michel, f. 28.4.1784 (Forsenget i Nord-Rana).
G.II. 1785 m. Martha Adriansd. (1765‑1813) fra 98 Straumen.
Barn:
    
2. Kiersten, f. 9.9.1787 (53 Finneid bnr. 2),
    
3. Maren, f. -90, d. 1801,
    
4. tv. Thomas, f. -92 (bnr. 3 her), og 
    
5. tv. Ole, f. -92, d. 1825 (Stiauren under Myklebostad i Nesna)
    
6. Adrian, f. 3.6.‑94 (bnr. 4 her),
    
7. Dorthea, f. -97 (142 Øverleir bnr. 2),
    8
. Judithe, f. -99 (44 Øninglia),
    9
. Maren Anna, f. 1802 (53 Finneid bnr. 4).
G.III. 1813 m. Golla Pedersd. (1765‑14.11.1839). Ingen barn. 1830 ble Bruk IIa delt mellom to av Jacobs sønner, og utgjorde seinere bnr. 3 og 4.

Andreas Hansen Bardal fikk kongeskjøte på bnr. 3 og 4 for til sammen 665 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg, og levering av trematerialer til Alstahaug sogneprest mot gjengs betaling, dat. 6.6., tl. 13.9.1847.

Bnr. 3 (lnr.225e) MYRA, oppstått ved deling av Bruk IIa 1830.
6) Thomas Jacobsen (1792‑27.11.1863), sønn av f.br. var bykselmann t.o.m. 1847. G.I. 1830 m. Karen Arntsd. (1792‑16.10.1839) fra 142 Øverleir bnr. 3.
Barn:
    
1. Jacob, f. 31.5.1832, ikke nevnt i mors skifte 1839,
    
2. Jacobia Thomine, f. 12.7.‑34, d. 4.11.‑51.
G.II. 1840 m. Anna Eriksd. (1790‑6.1.1863) fra 49 Ø.Bjerkadal bnr. 2. Ingen barn.

7) Sivert Ingebrigtsen (1812‑18.4.1870) fra Overhalla fikk forpaktnings­kontrakt fra Andreas Hansen, tl. 14.9.1848. G.m. Maren Ottensd. (1811-20.11.63) fra 127 Bryggfjelldal bnr. 1.
Barn:
    
1. Anna Pedernille, f. 27.9.1858, død samme år.

8) Jon Kristoffersen fra 147 Nerleiren, f. 1835, fikk skj. fra Andreas Hansen for 300 Spd. og kår til Sivert Ingebrigsen, tl. 7.7.1863. Han ble her bare noen år, og reiste til USA‑66 etter å ha solgt bruket til Ole Pedersen fra Breimo i Nesna ved skj. tl. 16.9.1865. Ole Pedersen var ikke bruker her.

9) Peder Nilsen (1829‑22.5.‑87) fra 77 Storstrand pl. Strandenget, fikk skj. fra Ole Pedesen for 600 Spd. og påheftet kår, for overtakelse faredag våren 1866, tl. 18.9 1868. G. 1877 m. Olava Pedersd. (1827‑19.5.87) fra 44 Øninglia.
Barn:
    
1. Maren Dorthea, f. allerede 30.5.1870.
Felles skifte på Peder og Olava 1887.

10) Jens Olaussen (1854‑16.1.1933) fra 149 Lillebjerka bnr. 1, fikk skj. fra Maren Pedersd., Peder Nilsen og hustrus eneste arving, for kr. 3600, tl. Il. 1. 1888. G.I. 1889 m. Birgithe Karstensd. (1843‑18.4.‑99), husmannsenke fra Bjerkabakken. Ingen barn. G.II. 1901 m. Johanna Johannessen (1866‑13.9.1946) fra 102 Mellingsjord lnr. 164.
Barn:
    
1. Gunhild Knoph, f. 26.3.1902 (her),
    
2. Alma Knoph, f. 9.7.‑05, d. 23.4.‑06,
    
3. Anna Petrine, f. 25.1.‑08.
Tønder Jakobsen Nyrud fra 106 Valåmo bnr. 7, fikk skj. fra Jens Olaussens enke i uskifte for kr. 1000 og kår, fl. 11.5.1935. Protest mot salget ble tl. 15.6. samme år. Ved rettssak ble salget omstøtt.

11) Alf Kristian Jensen, f. 1905, fra 1 Sandnes bnr. 7, fikk skj. på bruket 28.12.1939. G. 1937 m. Gunhild Knoph, f. 1902, datter av f.br.
Barn:
    
1. Jens, f. 13.5.1941,
    
2. Jona, f. 24.2.‑43 (Skaun).

12) Jens Sandnes, f. 1941, sønn av f.br., fikk skj. på bruket 7.12.1970. G. 1966 m. Hjørdis Nermark, f. 1926, fra 49 Bjerkadalen øvre bnr. 7.
Barn:
    
1. Jøran, f. 4.2.1967.

Bnr. 9 SJØENGET, fraskilt 1878 fra bnr. 3 med skyld M. 0,20.
1) Enok Nilsen (1844‑24.1.1939) fra 77 Storstrand pl. Strandenget, fikk skj. fra Peder Nilsen for kr. 400, tl. 30.9.1879. G. 1877 m. Jacobea Olsd. (1856-1.3.1941) fra bnr. 4 her.
Barn:
    
1. Nils Olaus Martin, f. 22.3.1877, d. 1946,
    
2. Ole Andreas Tønder, f. 15.1.‑79, d. 12.2.1975,
    
3. Maria Jakobine Anker, f. 13.2.‑84 (USA‑09),
    
4. Peter Kornelius Norman, f. 31.1.‑90 (her),
    
5. Ragna Otelia Berntine, f. 19.1.‑93.

2) Peter Enoksen (1890‑7.5.1966), sønn av f.br., var bruker her, fra hvilket år vites ikke. Broren Nils fikk skj. fra faren for kr. 700 og rett for foreldrene til å bo i gardens hus, tl. 25.4.1906. Da Nils omkom ved en ulykke 1946, kjøpte Peter bruket av boet. G. 1943 m. Olava Holgersen, f. 27.9.1907, fra 54 Kattstranda bnr. 1.
Barn:
    
1. Oddbjørn, f. 4.9.1943.
Peter og Olava var brukere til høsten 1959, da gardsdrifta ble nedlagt. Enka Olava satt i uskifte et års tid etter mannens død. Da bruket hadde fôr bare for noen få husdyr, høstet Peter og Olava også naboeiendommen Solvang bnr. 13.

3) Oddbjørn Nesengmo, f. 1943, sønn av f.br., fikk skj. på bruket tl. 16.10.1967, med forbehold om kår. G. 1967 m. Enid Tuven (9.5.1949-14.1.2005), fra 124 Bleikvasslia bnr. 14.
Barn:
    
1. Bjørn Einar, f. 15.9.1967,
    
2. Kjell Harald, f. 27.7.‑70.

To fosterbarn:
 Ann Kristin Andreassen, f. 31.12.1979, og hennes søster
 Mailiss Iren Andreassen, f. 27.7.1983,
begge født i Sandnessjøen.

Bnr. 4 (lnr. 225d) NERGARDEN, oppstått ved deling 1830 av Bruk IIa.
1) Adrian Jacobsen (1794‑2.2.1863), sønn av siste bruker på IIa, var bykselmann her fra 1830. G. 1827 m. Judith Christensd. (1787‑før 1848) fra 148 Valla bnr. 4.
Barn:
    
1. Ole, f. 13.7.1827 (her),
    
2. Martha Pernilla, f. 19.1.‑30 (50 N.Bjerkadal bnr. 1).
Andreas Hansen Bardal fikk kongeskjøte 1847 på bnr. 3 og 4, se bnr. 3.

2) Ole Adriansen (1827‑30.8.1905), sønn av f.br., fikk bbr. fra Andreas Hansen med kår til faren, tl. 14.9.1848.
En datter f.e.
    
1. Elen, f. 1846, Mor: pike Karen Pedersd. Kjeldal i Nord-Rana, Elen til 1 Sandnes indre bnr 9,
G.I. 1853 m. Martha Pedersd. (1824-25.1.‑70) fra 44 Øninglia.
Barn:
    
2. Johanna (Julianna?) Christine, f. 13.2.1855, d. 4.11.1930, gift 1883 med grubearbeider Bert Ottesen, f. 1859 i Eivindvik i Gulen i Sogn, de bodde på Båsmoen
    
3. Jacobea Thomine, f. 20.7.‑56 (bnr 9 her),
    
4. Olava Martha, f. 6.5.‑59 (husmannskone under bnr 5 her),
    
5. Anders Johan, f. 8.2.‑61 (Kristiania), nevnt i fars skifte 1906,
    
6. Thomas Jacob, f. 27.12.‑63, d.str.
G.II. 1873 m. Olava Olsd. (1824‑3.10.1905). Eieren Andreas Hansen solgte bruket til lensmann Wang ved skj. 1.6.1862. Wang solgte videre til Peder Nilsen på bnr. 3 ved skj. tl. 8.9‑63. Ole Adriansen fikk kår 1886, og eieren overtok bruket, som han drev sammen med bnr. 3.

3) Anders Hansen (1849‑2.8.1916) fra 52 Breivika bnr. 1, fikk skj. fra skifteretten i Peder Nilsen og hustrus dødsbo for kr. 1800 og overtakelse av kårforpliktelser, tl. 2.12.1889. Han flyttet tilbake til 52 Breivika for 1900. Om fam. se der.

4) Ole Jakobsen (21.12.1868‑6.10.1951), f. Skonseng-Almli i Mo prestegjeld. G.I.m. Albertine Andersd. (1875-17.11.1913), f. Lapvamo i Mo prestegjeld.
Barn:
    
1. Alfhild Olive Marie, f. 13.8.1901 (bnr. 11 her).
G.II. 27.10.1928 m. Petra Lund Andersen, f. 16.11.1891, d. 28.5.1971.

5) Kåre Kvitnes (1904‑8.9.‑80), f. på 79 Kvitnes, kjøpte bruket hos Ole Jakobsen 3.11.1950. G.I. m. Sigrid Fosserud (9.1.1909‑6.2.‑44).
Barn:
    1. Svanhild, f. 6.2.1944 (Østfold).
G.II. m. Alfhild Marie Juvik, f. 64 Presteng 8.4.1914.
Barn:
    
2. Ragnar, f. 2.8.1947.

6) Ragnar Kvitnes, f. 1947, sønn av f.br., fikk skj. på bruket 22.2.1974. G.m. Inger Marie Halsan, f. 25.9.1950, fra Mosjøen.
Barn:
    
1. Mariann, f. 4.1.1971,
    
2. Bjørn Tore, f. 14.6.‑72,
    
3. Ole Viggo, f. 23.4.‑75.

BRUK IIb, oppstått ved deling 1666 av Bruk II, med landskyld ½ våg. Brukerrekke fortsatt fra Bruk II.
4) Thomas Simonsøn, trolig sønn av Simon på det udelte Bruk II, var bruker 1666‑79. Ved M 1666 var han 46 år, med stedsønnen
    
1. Nils Bentsøn.
(1667, og bare da, er oppført Jeremias som bruker. Det må bero på en feilskrift).

5) Thomas Pedersøn var bruker 1680‑1717, med landskyld ½ våg 1680‑88, hele Bruk II 1689‑1704, ½ våg 1705‑14, da sønnen overtok halvparten, 18 mark 1715‑17, som enka fortsatte med til 1720. Ved M 1701 var Thomas 52 år, med stedsønnen
    
1. Jacob Davidsøn, 19 år (Bruk IIa her) og egen sønn
    
2. Peder, 16 år (her).
G. ca 1684 med enka etter en David, som man ellers ikke vet noe om.

6) Peder Thomassøn (ca 1685‑24.4.1773), sønn av f.br., var bruker fra 1715 av 18 mark, og fra 1720 av hele bruket ½ våg. G.m. Marit Christophersd. (ca 1681‑1747).
Barn:
    
1. Ane, f. 1713,
    
2. Beritte, f. ‑15 (Ørtfjell og Vesterfjell i Nord-Rana),
    
3. Thomas, f. ‑17,
    
4. Kirstie, f. ‑20 (her).

7) Nils Simonsøn (1714‑9.8.‑85) fra 136 Fjelldal bnr. 3, fikk bbr. dat. 12.11.1744, tl. 6.5.‑45. G. 1745 m. Kirsten Pedersd. (1720‑1806), datter av f. br. Kirsten hadde f.e. en datter Petronelle, f. 1742 (80 Øvre Brennberg), Far: Ole Kristensen f. 1712 Gruben nedre i Nord-Rana, d. 1742 på 149 Lillebjerka.
Felles barn:
    
1. Simon, f. 1747 (her),
    
2. Peder, f. -49, d. 13.8.‑73,
    
3. Giertrud Chierstina, f. -50, d. -79,
    
4. Ole, f. -52, d. -57 barnekopper,
    
5. Martha, f. -54 (Blyst (Blyset?) i Nesna),
    
6. Beret Maria, f. -57 (Sjonbotn i Nesna),
    
7. Olava, f. -59 (70 Dalosen bnr. 1).

8) Simon Nilssøn (1747‑8.5.1822), sønn av f.br. var bruker fra ca 1781. G.I.m. Karen Hansd. (1751‑1790) fra 63 Sund Bruk V.
Barn:
    
1. Hans Andreas, f. 19.3.1782, d. 22.5.1838 ugift,
    
2. Giertrud Kierstina, f. 15.3.‑83 (48 Forsbakken),
    
3. Peder, f. 13.5.‑85 (84 I.Brennberg bnr. 3),
    
4. Kierstina, f. -86, d. -87,
    
5. Nils, f. -88 (her),
    
6. Kierstina, f. -90, d.str.
Ved skiftet etter Karen 1790, var boets brutto 540‑310, avg. 33‑5‑10. Penger: mynter 100 dlr., Banco sedler 100 dlr. Sølv for 7‑1‑14. Sjøbruk: åttringsbåt, seksringsbåt, Lofotbruk, halvparten i et naust ved Hemnessjøen. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 okse, 11 sauer, 5 jømmer, 4 geiter, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk. G.II. 1790 m. Adriana Hemmingsd. (1755‑1824?) fra 50 N.Bjerkadal bnr. 2.
Barn:
    
7. Hemming Johan, f. -91 (bnr 6 her).
1821 ble Bruk IIb delt i to like deler, 225e og 225 f.

Bnr. 5 (lnr. 225e), fra 1890‑åra KNUT‑GARDEN, landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 12 skill., 1891: M. 4,14.
8) Nils Simonsen (1788‑etter 1875), sønn av f.br. fikk bbr. tl. 8.10.1821, og kongeskjøte for 350 Spd. og årlig jordavgift 2 skjepper 2 2/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 26 Spd. 67 skill., og levering av ved og tommer til Alstahaug sogneprest mot gjengs betaling, dat. 28.5.1847, tl. 8.6.‑53. G.I. 1822 m. Golla Andersd. f. 1800, fra Austvik i Nesna. Ingen barn. G.II.m. Golla Fordelsd. (1792‑3.6.1846).
Barn:
    
1. Karen Margretha, f. 18.6.1831 (147 Nerleiren bnr. 3).
G.III. 1847 m. Anna Davidsd. (1790‑15.10.1886). Ingen barn.

9) Hans Johnsen (1806‑2.11.‑87) fra bnr. 2 her, fikk skj. fra f.br. for kr. 350 og kår. G. 1849 m. Synni Knudsd. (1821‑21.12.‑87) fra 22 Midtluktvassli.
Barn:
    
1. Knud Benjamin, f. 8.1.1851, d. 24.9.‑53,
    
2. tv. Knud Peder, f. 29.11.-53 (her), og 
    
3. tv. Anne Kjerstine, f. 29.11.‑53 (52 Breivika bnr. 1).
Hans Johnsen skilte fra Stuetømmermoen 1861.

10) Knud P. Hansen (1853‑13.10.1937), sønn av f.br. fikk skj. fra medarvinger i foreldrenes dødsbo, tl. 20.5.1890. G. 1897 m. Hendrike Susanna Abrahamsd. (1859‑18.2.1937) fra 56 Urlandå.
Barn:
    
1. Synnøve Gurine, f. 13.8.1895, d. 26.6.1915,
    
2. Kandace Anette Cecilie, f. 7.6.‑98 (her),
    
3. Hans Heitmann, f. 23.5.1900, d. 28.6.‑88,
    
4. Knut Appolonius, f. 8.4.‑03 (Canada‑27), d. Vancouver 29.10.‑77.

11) Johan Mathias Lund (23.6.1894‑14.5.1970) fra 108 Villmoen bnr. 9, f. Sønsterud i Hattfjelldal. G. 1928 m. Kandace Knutsen (1898‑6.1.1971), datter av f.br.
Barn:
    
1. Solbjørg Klaudia, f. 25.4.1930 (Gausdal),
    
2. Kolbjørn Johan, f. 1.11.‑32,
    
3. Hans Magne, f. 4.10.‑34 (her).

12) Hans Magne Lund, f. 1934, sønn av f.br., fikk skj. på bruket 21.10.1970. G. 1965 m. Randi Hagen, f. 18.12.1946, fra 149 Lillebjerka.
Barn:
    
1. Jan Ketil, f. 24.1.1966,
    
2. Knut Yngve, f. 12.1.‑71. Tok over heimgarden.

Bnr. 7 (lnr. 225g) STUTØMMERMOEN, fraskilt 1861 fra bnr. 5 med skyld 3 skill., seinere M. 0,14. På dette bruket var følgende heftelser 1862: Plass‑seddel av 1851 til Jørgen Jeremiassen, husmannsseddel av 1853 til Karsten Thomassen og kårkontrakt av 1847 til Jonella Andersd.
1) Johan Nilsen (31.8.18 28 ‑14.5.1921) fra Mo prestegjeld fikk skjøte fra Hans Johnsen for 20 Spd., tl. 30.10.1862. G. 1856 m. Ingeborg Jeremiasd. (11.2.1831-29.3.1923) fra pl. Finnenget her.
Barn:
    
1. Anna Bergitte, f. 15.9.1856, d. 10.5.1950 (bnr. 11 her),
    
2. Jeremias Nicolai, f. 18.10.‑60, d. 1942 i Minot ND, gift 1902 med Iverta Pedersdatter f. 1879 i Finnenget her - se minneord i Våre Forfedre 2/2005 (Jeremias til USA‑81),
    
3. David Peder, f. 4.6.‑65, d. 14.7.‑75,
    
4. Nils Johan Bech, f. 7.5.‑73, d. 8.7.‑75.

Bnr. 15 SLETTA, fraskilt 1932 fra bnr. 5 med skyld M. 1,45.

Bnr. 16 STRANNA, fraskilt 1932 fra bnr. 5 med skyld M. 1,00.

Bnr. 19 SLETTA, oppstått ved sammenslåing 1937 av bnr. 15 og bnr. 16, og fikk skyld M. 2,45.
1) Hans Heitmann Knutsen (1900‑28.6.‑88) fra bnr. 5 fikk skj. på bruket 8.9.1937. G. 1928 m. Helga Jul Stien, f. 1899, fra 49 Bjerkadal øvre bnr. 2. Hennes barn: Laura Pedersen, f. 11.10.1925 (Mosjøen),
Felles barn:
    
1. Harald Herbjørn, f. 19.9.‑28 (Nesodden),
    
2. Knut Peter, f . 5.3.‑31,
    
3. Anny Susanne, f. 31.3.‑35.

Bnr. 6 (lnr. 225f) OPPIGARDEN, oppstått ved deling av Bruk IIb, 1821, med landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 12 skill., 1891: M. 4,14.
1) Hemming Simonsen (1791‑22.1.1862), sønn av Simon Nilssøn på Bruk IIb her, fikk bbr. tl. 8.10.1821 og kongeskjøte for 350 Spd., årlig jordavgift 2 skjepper 2 213 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 26 Spd. 67 skill. og levering av trematerialer til Alstahaug sogneprest mot gjengs betaling, dat. 8.5.1847, tl. 21.9.‑50. G. 1820 m. Dorothea Larsd. (1794‑15.5.1859) fra 147 Nerleir bnr. 2.
Barn:
    
1. Andrine Hellena, f. 13.9.1820 (145 Oldemes pl. Ildversbakken),
    
2. Ane Gurina, f. 5.12.‑22 (89 Straumbotn bnr. 1),
    
3. Simon Peder, f. 21.3.‑24, d. 15.8.‑29,
    
4. Lorentz Johan, f. 27.4.‑26 (32 Steinmoen),
    
5. Elin Christine, f. 4.7.‑29 (USA‑66),
    
6. Pernille Johanna, f. 28.10.‑31, d. 16.7.‑33,
    
7. Simon Peder, f, 17.8.‑34 (USA‑66),
    
8. Jertru Pernilla, f. 11.4.‑38 (USA‑66),
    
9. Helena Dorthea, f. 4.5.‑40 (USA‑66).

2) Nils Jacobsen (1816‑22.12.‑98) fra 91 Tverrbekkli fikk skj. fra f.br. for 290 Spd. og kår, t]. 21.9.1850. G. 1849 m. Malene Hansd. (1816-4.10.1918) fra 71 Steinhaugen.
Barn:
    
1. Karen Zachrine, f. 8.6.1853 (her).

3) Johan Ivarsen (1849‑3.12.1925) fra 135 Tverrå fikk skj. fra f.br., tl. 11.6.1877. G. 1875 m. Karen Nilsd. (1853-4.3.1933) datter av f.br.
Barn:
    
1. Olava Jacobine, f. 13.5.1875, gift 1917 med Jørgen Olsen 117 Svartvassmo f. 1883, de bodde i Meløy,
    
2. Maren Sofie, f. 16.6.‑76, d. 17.9.1970 (misjonær),
    
3. Inga Elise Anker, f. 28.3.‑78,
    
4. Karen Johanna, f. 16.5.‑81 (USA‑10), d. Seattle 1965,
    
5. Olava Emilie, f. 14.4.‑84, d. 10.6.1951,
    
6. Nils Ingeman, f. 12.8.‑86 (her),
    
7. Gudrun, f. 3.7.‑92, d. 5.11.1978.

4) Nils I. Bjerka  (1886‑22.5.1982), sønn av f.br., fikk skj. på bruket 27.6.1957. G. 1935. m. Petrine Osvoll (1893‑16.4.1983) fra 106 Valåmoen bnr. 5. Hennes sønn Oddgeir Svendsen, f. 19.8.1922 (Korgen).
Felles barn:
    
1. Johan Andreas, f. 23.1.1936 (her),
    
2. Kari Sakrine, f. 15.2.‑40 (Brumunddal).

5) Johan A. Bjerka, f. 1936, sønn av f,br., fikk skj. på bruket 16.12.1970. Ugift.

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.
1) Jacob Bierche nevnt 1647.

2) Jon Olsøn nevnt som husmann i skattelistene 1705. G.m. Ane.
Sønn 
    1. Oluf, f. 1705.

3) Peder Jeremiassøn nevnt ved "Extraskatten" 1763-67. Kona døde i juni ‑63.

FINNENGET, flere plasser under forskjellige bruk. Under bnr. 2:
1) Jeremias Johnsen (1799‑27.6.1890) fra bnr. 2 her. G. 1829 m. Dorothea  Iversd. (1800‑28.9‑73) fra 81 N.Brennberg.
Barn:
    1. Johan Petter, f. 7.1.1829,
    
2. Ingeborg Anna, f. 11.2.-31 (bnr 7 her),
    
3. Iver Peder, f. 5.9.‑34 (USA-66),
    
4. Svend Heitmann, f. 13.1.‑37 (USA‑67),
    
5. Jørgen Andreas, f. 17.5.‑39, d. 16.3.1927 i Grafton ND (USA‑75), skrev seg for Bjerke i USA, gift med Olava Olsdatter f. 1841 i Drevatnet, 2 barn.
    
6. Peder Andreas, f. 21.3.‑42 (her).

2) Peder Jeremiassen (1842‑15.3.1934), sønn av f. husm. G. 1872 m. Anne Israelsd. (1851‑etter 1900) fra 145 Oldernes.
Barn:
    1. Petrine Johanna, f. 30.6.1871,
    
2. Dorthea Iverta, f. 26.12.‑73,
    
3. Lorents Dass, f. 16.8.‑76 (103 Solbakken),
    
4. Iverthe Jørgine, f. 5.3.‑79 (USA‑00),
    
5. Jens Deodør Kornelius, f. 3.2.‑82,
    
6. Svend Heitmann, f. 17.7.‑85,
    
7. Peder Andreas, f. 2.10.‑87 (52 Breivika bnr. 1),
    
8. Dorthea Pernille, f. 6.7.‑90,
    
9. Anna Cornelia, f. 15.4.‑93.

Under bnr. 5:
1) Nils Didrik Abrahamsen (21.5.1864‑etter 1900) fra Reinhaglia i Nord-Rana. G. 1899 m. Olava Olsd. (1859‑etter 1900) fra bnr. 4 her.
Barn:
    
1. Martha, f. 7.2.1898
    
2. Olaf Johan Berg, f. 29.7.1903.

2) Anders Larssen (12.9.1863‑28.12.1949) f. i Nesna pg. G.m. Jørgine Pedersd., f. 25.9.1863, fra Skogsmo i Vefsn. Hun hadde f.e. en datter Carlotte Marie, f. 2.4.1884 på 25 Skogsmoen i Vefsn, Far: Marcelius Albert Jakobsen f. 1859 Reinfjell i Vefsn.
Barn:
    
1. Amanda Jonette, f. 12.6.1889,
    
2. Petra Lund, f. 16.11.‑91 (bnr 4 her),
    
3. Aksel, f. 12.7.‑93,
    
4. Helga Pauline, f. -95,
    
5. Marie, f. 1.8.‑99.

3) Kristian Gaarde Anderssen (1826‑17.5.1911), same fra Stormomarka, var husmann fra før 1865 til etter -91. G.m. Maren G. Nilsd. (1830‑18.4.‑91) fra Hattfjelldal. Ingen barn.

BJERKASJØEN, flere plasser under forskjellige bruk.
Under bnr. 1:
1) Carsten Tanke Thomassen (1820‑etter -75) fra Stamnes fikk husmannsseddel tl. 8.6.1853. G. 1845 m. Kristianne Elisabeth Arntsd. (1815‑15.10.‑88) opph. Ytterheia i Nord-Rana.
Barn:
    
1. Bergitte Anna, f. 1841 (bnr. 3 her),
    
2. Anders Marthinus, f. 20.9.‑47 (33 Elsfjordosen),
    
3. Thea Christine, f. 18.10.‑50 (Hemnesberget), gift 1877 med båtbygger Peder Rolfsen f. 1847 fra Famnvatn i Hattfjelldal.
    
4. Ole Nicolai, f. 16.9.‑52, i Bardal ved mors skifte 1888,
    
5. Anne Johanne, f. 24.4.‑54, død samme år,
    
6. Martha Elisabeth, f. 29.3.‑55, død samme år,
    
7. Marthinus Edvard, f. 10.6.‑57, i Christine, Nord-Dakota ved mors skifte 1888,
    
8. Anthon Johan, f. 5.4.‑62, i Kristiania ved mors skifte 1888.

2) Anders F.G. Fredriksson fra Sorsele i Sverige, nevnt som husm. i F 1875, flyttet til 46 L.Målvatnet før 1891. Om fam. se der.

Under bnr. 6:
1) Fredrik Johannesson (1818‑etter -97) fra Lycksele i Sverige, nevnt som hus­mann her F 1875 og ‑91. G. m. Kathrina Andersd. (19.11.1822‑18.10.‑97) fra Sorsele i Sverige.
Barn:
    
1. Anna Mathilde (Buksnes‑93),
    2. Anders Fredrik Grundberg, f. 2.10.1846 i Sorsele i Sverige, gift med Maria Gustava Gustafsdotter f. 1845 i Sorsele (46 Lille Målvatn).

 

BJERKABAKKEN under bnr. 4.
1) Ole Pedersen (1838‑4.9.‑88), f. 57 Holmholmen. Husmann fra før 1875. Han var vadmelstamper. G. 1865 m. Bergitta Carstensd. (1841‑18.4.‑99) fra Bjerkasjøen. Ingen barn. Enka Bergitta G. 1889 m. Jens Olaussen, bnr. 3 her.

TULLSKOGAN under bnr.5:
1) Peder Jensen (1837‑21.2.1914) fra 46 Skruvneglen, husmann her fra før 1875. G. 1865 m. Beret Larsd. (1833-18.8.1907) f. Samuelmoen, Far: ungkar Lars Nilsen 127 Bryggfjelldal, Mor: pike Rakel Johansd. Ingen barn.

FARRIS under bnr. 5:
1) Ole Edvardsen (1865‑10.3.1942) f. 46 Skruvneglen, Far: Edv. Anderssen, husmann i Lurøy, Mor: pike Johanna Andersd. G. m. Julianna Edvardsen (13.6.1862-27.3.1950) fra Breimo i Bardal.
Barn:
    
1. Olaf Julian Jæger Olsen,f.31.7.1891, d. 8.2.1969.
    
2. Erling Johan Anker Olsen, f. 18.5.1896, d. 4.1.1980

2) Olaf Julian Jæger Olsen, f. 1891. G. m. Jakobi Gjertine Hanna Olsdatter (26.7.1890-22.10.1972) fra 96 Bjerkli bnr 1.
Barn:
    
1. Julianna (Julla), f. 13.4.1922, d. 22.11.‑85, G.m. Kolbjørn Vassli, f. 4.2.1924, d. 1.1.‑89. Barn: Rigmor, f. 11.4.1945, Torhild, f. 27.9.‑48, Kristin Johanna, f. 22.4.‑55. Julla hadde Husqvarna-forretning (symaskiner og stoffer) på Mo.

FRYDENGET under bnr. 2.
1) Lars Petrussen (1849‑4.12.1937), Far: ungkar Petrus Simonsen 12 Fuglstrand, Mor: pike Elen Larsd. Lars Petrussen, som var skredder og tidlgere hadde bodd på Hemnesberget, fikk husm.seddel dat. juli 1894. tl. 13.4.1909.
Barn u.e.:
    
1. Laura Andrina Peterlina Emelinda f. 1871. d. 1926 (Sverige). Mor: pike Britta Bonta fra Högstaby, f. 1846. Laura gift med Nils Erik Person f. 1864 fra Rönäs i Tärna, Sverige.
G.I. 1871 m. Olava Olsd. (1842‑13.4.‑85) fra 32 Steinmovika.
Barn:
    
2. Lorentse Emilie, f. 23.5.1872 (20 Drevvatn bnr. 4),
    
3. Johan Heitmann, f. 30.11.‑73 (70 Dalosen bnr. 14),
    
4. Samuel Martin, f. 7.5.‑75 (45 St.Målvatnet),
    
5. Anthon Christian, f. 8.3.‑77 (136 Fjelldal > 43 Vekthaugkråen),
    
6. Anne Christine, f. 10.9.‑80 (husmannskone på Slettateigen under 67 Buvik),
    
7. Levi Angel, f.22.9.‑82,
Som enkemann:
    
8. Olga Marie, f. 28.9.‑89, d. 3.10.1968, Mor: pike Christine Abrahamsd. 127 Bryggfjelldal. Olga hadde en sønn Per Magne f. 1915 d. 1948, han var lærer, Far: Martin Lyngstad f. 1880 fra Kvernes i Møre og Romsdal.
G.II.m. Kristine Johanna Larsd. (2.6.1862‑14.9.1941) f. Hattfjelldal.
Barn:
    
9. Ludvig, f. 1891,
    
10. Olea Aminda, f. 29.8.‑92, d. 16.12.1979, gift med Julius Pedersen f. 1893 i Drevatnet, de bodde på Hemnesberget.
    
11. Aubert Martin Lund, f. 5.9.‑97, d. 31.5.1966,
    
12. Johannes Antonius, f. 4.12.‑99,
    
13. Emil, f. 25.7.1903, d. 4.4.‑26 ugift.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.