Home / Gardene / 147 Nerleir

147 Nerleir


Hemnes Gård og Slekt, side 909 - 920

147. Leiren nedre

Redigert 13. februar  2012

 

Beliggenhet og grense, se kart.

Navn:

Neder Leeren 1677, Neer Leeren 1661, Needr. Leeren 1723, Leren nedre 1838, Leiren nedre 1891. Daglignavn Nerleiren. Om opprinnelsen til navnet, se gnr. 142.

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde to bruk inntil 1679, fem bruk fra 1680. Ingen markeskjellsforretninger fra gammel tid er p.t. kjent. Full utskiftning mellom alle bruk foretatt 1874/76.

Kverner:

Alle bruk hadde egen bekkekvern 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver.

Setrer:

Garden hadde to setrer først på 1900‑tallet. De tilhørte Heimegarden og Nerleirvollen.

Bu og brygge ved Hemnessjøen nevnt i skifter 1794 og 1811.

 

MATRIKKELGARDEN LEIREN NEDRE, GNR. 147.

Garden var ryddet i Vallas utmark før 1616, og hadde da ødegardsmenn som

brukere.

1626 Hemnes kirkes jordebok: "Tømmerschou til Gaards Fornødenhed.

 Landskyld 1 ½ våg 6 mark.

1647 Landskyld 1 ½ våg.

1723 "Tømmer og Brendefang til Fornødenhed. Temmelig til Sæd og

 Aufling, tungwunden til Græsning". Gl. matr.nr. 70, landskyld 1½

 våg.

1838 Nytt matr.nr. 88, lnr. 211‑215, landskyld 7 daler 3 ort 19 skill.

1865 Lnr. 211: 24 mål åkerland. Eng, fin sandjord, som antas å gi 200

 lass høy årlig. En del av englandet er utsatt for elvebrudd. Frost­-

 lendt. Mindre tilstrekkelig og tung havning. Skog til husbehov og

 10 tylvter sagtømmer for salg årlig.

 Lnr. 212: 26 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 150 lass

 høy arlig. Frostlendt. Mindre tilstrekkelig og tung havning. Skog til

husbruk og 2 tylvter sagtømmer for salg arlig. Bruket har et lite vannfall.

Lnr. 213: 50 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 150 lass

høy årlig. Mindre tilstrekkelig og tung havning. Skog til husbruk og

6 tylvter sagtømmer for salg årlig.

Lnr. 214: 50 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 160 lass

høy årlig. Frostlendt. Mindre tilstrekkelig og tung havning. Skog til

husbruk og 2 tylvter sagtømmer for salg årlig.

Lnr. 215: Som lnr. 214.

1891 Gnr. 147, skyld 31,24 skyldmark.

 

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 4 sønner

1701  5 brukere, 10 sønner

 

 

FOLKETELLINGER

 Husbondsfolk  Kårfolk Tjenere Inderster Fattige

1801  24 4 12* 2 1

1865  25** 4 18 4 0

1875  23 4 17* 5 0

1891  34 3 11 7 1

* 1 barn av tjener   ** 1 fosterbarn

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Småfe  Rug  Bygg  Bl.k.  Havre

1723 5 38 38 7/10 1 10 ½  4 ½

 

Hester  Storfe  Sauer Svin Reiner  Rug  Bygg  Havre Poteter

1835 9 58 68 0 0  11½  11½

 

1865

211 2 14 21 0 8 2/5 3 1 10

212 2 13 24 0 0 3/5 3 1 12

213 2 15 27 0 23 2/5 4 3 12

214 2 14 21 0 10 2/5 4 2 7

215 2 14 20 0 6 2/5 3 1 8

Sum 

-65 10 70 113 0 47 1 1/5 17 8 49

 

1875

211 2 13 27 1 12 1/5 1/3 ½ 12

212 1 13 18 1 0 0 3 1 8

213 2 14 23 1 0 1 4 3 12

214 2 13 22 1 0 0 4 3 8

215 3 14 18 1 6 ½ 4 3 10

Sum 

-75 10 67 108 5 18 1 7/10 15 1/3 10½ 50

 

Eiere:

Garden var ryddet i Vallas utmark og kom derfor til å tilhøre Hemnes kirke. Jfr. sorenskriverens avgjørelse ved skyldsettinga av gnr. 105 Samuelmoen. Som kirkegods gikk garden deretter over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukerne 1830‑43. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Før 1680.

BRUK I, tidvis delt, og med varierende landskyld.

1) Simen, som var den første kjente brukeren, var nevnt som ødegårdsmann 1616‑18.

 

2) Samuel Matssøn, som var bruker av 1 pund 1631, betalte førstebyksel av 18 mark 1648, og var bruker av 2 pund 6 mark 1653. Ved M 1666 var Samuel 66 år, med en sønn

1. Hans, 15 år.

Dessuten er kjent fra skiftet 1720 etter hans datter Lisbeth (her):

2. Mathias (Skresletta),

3. Ole (Storstrand bnr. 1),

4. Beret,

5. Susanna,

6. Karen,

7. Mille (Valåmoen bnr. 1),

8. Salome.

Alle Lisbeths søsken var døde før 1720. Samuel overlot en del av bruket før 1661, og fikk den tilbake 1675 og brukte 1½ våg til ‑79. Fra ‑80 til ‑89 hadde Samuel 18 mark.

 

3) Peder Larssøn var bruker fra før 1661 til ‑74 av 18 mark ifølge skattelistene og Landkommissionens matrikkelutkast, men han er ikke nevnt i M 1666.

 

BRUK II, med landskyld 1 pund fra 1636 og 2 pund 6 mark fra 1647.

1) Peder var den første kjente brukeren. Han var ødegårdsmann 1615‑16 og bykselmann 1636 med landskyld 1 pund. Han var bruker ennå 1647.

 

2) Ole (Olluf) Pedersøn, trolig sønn av f.br., var bruker 1653, da han betalte førstebyksel. Ved M 1666 var Ole 43 år, med sønnene

1. Anders, 9 år,

2. Peder, 2 ½ år og

3. Jens, 1 år.

Han var bruker av 2 pund 6 mark til 1679, og av 18 mark 1680‑95.

 

Fra 1680 var garden delt i fem bruk, den samme inndelinga som gjalt ennå ved matrikkelen av 1907. En av brukerne fra hvert av brukene I og II fortsatte etter 1680.

 

Bnr. 1 (lnr. 211) HEIMEGARDEN, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 3 ort 8 skill., 1891: M. 6,76.

1) Erik Mikkelsøn (ca 1642‑1739) bruker 1680‑1728. Ved M 1701 var han 60 år, med sønnene

1. Ole, 22 år (Steira i Nesna),

2. Anders, 12 år,

3. Mikkel, 5 år (her),

4. Nils, 3 år (Lillebjerka bnr. 1).

Dessuten er kjent

5. Gjertrud, f. ca 1681 (Valla bnr. 4).

Erik døde 1739, 97 år gammel.

 

2) Mikkel Eriksøn (ca 1696‑1748), sønn av f. br., fikk bbr. tl. 28.4.1729. G. 1729 m. Maren Gullesd. (1709-89) fra Meland bnr. 1.

Barn:

1. Gulle, f. 1730 (bnr. 2 her),

2. Anders, f. ‑32,

3. Erich, f. ‑34, d. ‑42,

4. Jon, f. ‑37 (Valåmoen bnr. 2),

5. Nils, f. ‑39 (Dyrhaug bnr. 2),

6. Erich, f. ‑42,

7. Jens, f. ‑44 (Dalosen bnr. 3),

8. Sara, f. ‑46 (Finneid bnr. 4),

9. Mikkel, f. ‑48, d. ‑63.

Ved skiftet etter Mikkel 1749 var boets brutto 175‑510, avg. 23‑3‑2. Sølv: beger og skje. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 3 kviger, 2 markkviger, 3 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 14 sauer, 7 jømmer, 2 geiter.

 

3) Ole Jonsøn (1720‑89) fra Skresletta bnr. 2 fikk bbr. tl. 13.10.1749. G. 1749 m. sin tremenning enka Maren.

Barn:

1. Peder, f. 1750 (her),

2. tv.: Jon, f. ‑53, og

3. tv.: Caren Maria, f. ‑53

 

4) Peder Olsøn (1750‑26.5.1835), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 12.5.1783. G. 1781 m. Gjertrud Pedersd. (1746‑1809) fra Leirskaret bnr. 4.

Barn:

1. Maren, f. 17.6.1782 (Dyrhaug bnr. 2),

2. Ole, f. ‑86 (her).

 

5) Ole Pedersen (1786‑24.9.1843), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.5.1808. G. 1808 m. Davina Gabrielsd. (1785-21.12.1873) fra Reinåmoen.

Barn:

1. Gjertru, f. 1809 (bnr. 4 her),

2. Johanne, f. ‑10,

3. Peder, f. ‑14 (her),

4. Maren Gurine, f. 21.1.‑21 (Øverleiren bnr 3),

5. Marith, f. 9.1.‑26, d. 10.10.1909 (USA‑75), begravet på Hemnes cemetery i Nord-Dakota,

6. Margrethe, f. 23.2.‑29, d.18.2.1907 i Nord-Dakota (Gift ca. 1868 i USA med Nils Arntsen Stien, fra Bjerkadalen. USA‑66), begravet på Hemnes cem.

 

6) Peder Olsen (1814‑3.9.‑61), sønn av f.br., fikk kongeskjøte dat. 19.4., tl. 22.9.1843 for 120 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg, av kapitalverdi 54 Spd. 45 skill. G. 1843 m. Karen Pedersd. (1818‑91‑) fra Røsså bnr. 3.

Barn:

1. Ole, f. 30.3.1843, d. 7.1.‑65,

2. Peder Sylvester, f. 14.8.‑44, d. 24.2.‑52,

3. Davine, f. 19.7.‑46 (her),

4. Jens Johan, f. 1.8.‑49,

5. Maren Zakrine, f. 30.5.‑52 (Bardal i Nesna),

6. Peder Christian, f. 24.10.54 (USA‑80),

7. Randine, f. 3.5.‑56,

8. Nils, f. 27.11.‑59.

Enka var bruker til 1874.

 

7) Svend Haagensen (1842‑26.3.1920) fra Øverleiren bnr. 1 fikk skj. fra Karen Pedersd. for kr. 600 og kår, tl. 23.9.1875. G. 1875 m. Davine Pedersd. (1846-7.10.1920), datter av f. br. Artikkel i Rana Blad 6.9.2002.

Barn:

1. Karen Margrethe, f. 5.8.1876,

2. Ane Randine, f. 13.2.‑78,

3. John Henrik, f. 24.9.‑80 (her),

4. Jensine Oline, f. 17.5.‑82,

5. Helene Jakobea, f. 18.1.‑85, d. 21.4.1973 ugift, artikkel i Rana Blad 27.9.2003

6. Petra, f. 30.1.‑87, d. 18.10.1968, artikkel i Rana Blad 27.9.2003.

 

8) John Svendsen (1880‑20.8.1952), sønn av f. br., overtok bruket ca 1918.

 

9) Olav Storvik, (1915-27.5.-98), fra Bjurselvmoen bnr. 2, kjøpte bruket 1952 med kår til f.br. og hans to søstre Helene og Petra. G.m. Helene Trones, (1918-17.12.2000), fra Trones bnr. 1. Ingen barn. Olav drev garden til 1.6.1991.

 

10) Øivind Haugli, f. 18.11.1943, overtok garden uten kår 29.3.1990. G.m. Lillian Melnæs, f. 19.11.1943. Sogneprest i Hemnes 1981-199?. Seinere prest i Ullensaker.

Barn:

1. Tord, f. 1.8.1967,

2. Onar, f. 9.11.‑72,

3. Ingunn, f. 16.10.‑80,

4. Solfrid, f. 30.6.‑82.

 

Bnr. 2 (lnr. 212) NERLEIRVOLLEN, landskyld 18 mark fra 1680, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 5,58.

Samuel Matssøn fra Bruk I fortsatte her.

3) Peder Pedersøn (ca 1640‑1714) fra Trettbakken Bruk I var bruker fra 1689. G.m. Lisbeth Samuelsd., d. 1720, datter av f. br. Ingen barn. Ved skiftet etter Peder 1714 var boets brutto 95‑5‑14, avg. 23‑5‑8. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 8 sauer, 6 jømmer, 5 lam, 4 geiter, 1 bukk, 4 kje, 1 lite svin.

 

4) Lars Jonsøn, d. før 1767, var bruker fra 1715. G. 1714 m. Sanna Andersd.

Barn:

1. Peder, f. 1716 (her),

2. Jon, f. ‑22, d. ‑28,

3. Johanna, f. ‑27 (Smalsundmoen).

 

5) Peder Larssøn (1716‑66), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 5.10.1740. G. 1746 m. Karen Andersd. (1722-1808) fra Leirskaret bnr. 1.

Barn:

1. Johan, f. 1747, d. ‑48,

2. Lars, f. ‑49, d. ‑80 ugift,

3. Andreas, f. ‑51,

4. Jon, f. ‑53,

5. Peder, f. ‑56 (husmann her),

6. Jacob, f. ‑59, d. før ‑61,

7. Jacob, f. ‑61 (bnr. 4 her),

8. Karen Susanna, f. ‑64, d. 3.10.‑72 barnekopper.

Enka Karen giftet seg på bnr. 4 her.

 

6) Gulle Michelsøn (1730‑1808) fra bnr. 1 her fikk bbr. tl. 19.10.1767. Han byttet bruk med Clemet Johansøn, som var gift med Peder Larssøns enke. G. 1767 m. Dordi Samuelsd. (1727‑1814), enke fra bnr. 4 her. Om hennes barn fra 1. ekteskap, se bnr. 4.

Felles barn:

1. Jon, f. 1768, død samme år,

2. Maren, f. 24.9.‑70, d. 22.10.‑72,

3. Jon Michael, f. 2.8.‑74 (Mula).

 

7) Lars Olsøn (1763‑1816) fra Meland bnr. 3, bosatt på Blyset i Nesna 1799, fikk bbr. utstedt 1800. G.I. 1790 m. Ane Jonsd. (1760‑1808), steddatter av f. br.

Barn:

1. Jon, f. 1791,

2. Anna Dorthea, f. ‑93 (Forsbakken pl. Brattbakken),

3. Dorthea Maria, f. ‑94 (Storbjerka bnr. 6),

4. Olava, f. ‑95,

5. Ole Broch, f. ‑97 (Forsbakken),

6. Gulle, f. ‑99 (Finneid bnr. 4),

7. Maren, f. 14.1.1802,

8. Samuel, f. ‑04,

9. Andreas, f. ‑08 (Forsbakken).

G.II. 1809 m. Gisken Henriksd. (1775‑8.1.1862) fra Ytterleiren bnr. 2.

Barn:

10. Hendrik Heitmand, f. 1809 (her),

11. Peder, f. ‑13.

Ved skiftet etter Lars 1816 var boets brutto 1745‑1‑0, avg. 294‑1‑0. Sølv for 47‑0‑0 (eksempel på inflasjon!). Bøker: bibel, Brochmands postill og 2 andre. Halvparten i naust og brygge på Hemnes, gl. seksringsbåt, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 5 sauer, 2 jømmer, 6 lam.

 

8) Arnt Olsøn (1779‑30.6.1858) fra Fjelldal bnr. 1 fikk bbr. tl. 6.5.1818. G. 1816 m. enka Gisken.

Barn:

1. Ole Andreas, f. 14.8.1819 (pl. Mellingsjordstranda).

 

9) Henrik Larssen, f. 1809, stedsønn av f. br., fikk kongeskjøte for 180 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 26.6.1838, tl. 26.6.‑39. G.I. 1836 m. Maren Jonsd. (1810‑23.10.-59) fra Reinåmoen bnr. 2.

Barn:

1. Gidsken Elisabeth, f. 9.5.1841, d. 11.3.1921 i New Market, MN (USA‑68),

2. Marit Birgitha, f. 8.10.‑42 (USA‑68),

3. Anna Olava, f. 25.8.‑45, d. 23.7.1934 i Fargo (USA-69)

4. Johanne Pernille, f. 24.10.‑48 (USA‑68?),

5. Maren Henriette, f. 8.3.‑52, d. 19.3.‑57,

6. Lorentse, f. 9.8.‑55, d. 20.12.‑56.

G.II. 1861 m. Kristine Olsd., f. 1821, fra bnr. 4 her.

Barn:

7. Marthinus, f. 5.7.1862.

Henrik og Kristine med sønnen Martin til USA‑75.

 

10) Jacob Falch Anderssen (1827‑10.4.1913) fra Svartkjønli fikk skj. fra f.br. for 400 Spd. og påhvilende kår, dat. og tl. 5.6.1868. G. 1864 m. Anne Gullesd. (1836‑12.4.1928) fra Mula bnr. 1.

Barn:

1. Samuel Heitmann, f. 26.4.1865 (her),

2. Elias Johan, f. 7.8.‑67 (Valåmoen bnr. 3),

3. Bergitte Johanne, f. 17.5.‑70,

4. Alf Joakim, f. 10.2.‑73 (bnr. 6 her),

5. Anna Mathilde, f. 28.9.‑75,

6. Alette Hind, f. 26.10.‑79 (Dak.USA‑01).

 

11) Samuel Jacobsen (1865‑23.8.1948), sønn av f.br., fikk skj. fra mora og myndige søsken for kr. 3000 og kår til mora, tl. 10.2.1917. G. 1913 m. Sofie Benjaminsen, f. 1893, fra Holmsletta pl. Rughella.

Barn:

1. Jakob Andreas Falch, f. 19.9.1913 (her),

2. Nils Bang, f. 30.5.‑15,

3. Peder, f. 24.6.‑16,

4. Dagny Pauline, f. 24.2.‑18,

5. Georg Berner, f. 21.7.‑21,

6. Petter Martin, f. 15.11.‑23, d. 27.1.‑81.

 

12) Jakob Falch Nerleir (1913‑16.11.‑73), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 6000 og kår, dat. 1.8.1949. G. 1936 m. Erna Anker Olsen, f. 9.8.1913, datterdatter av Adolf Antonsen på pl. Kattuglmoen her.

Barn:

1. Sverre Steinar, f. 17.6.1937 (her),

2. Arnold Kåre, f. 10.1.‑40, forulykket i Antwerpen 31.1.‑66,

3. Eivind Asbjørn, f. 3.12.‑45,

4. Jan Einar, f. 10.9.‑49,

5. Håkon Kristian, f. 19.5.‑51, d. 21.6.2004 (Tverrlandet, Bodø).

 

13) Sverre Steinar Nerleir, f. 1937, sønn av f.br., fikk skj. fra farens dødsbo v/ Rana Skifterett på bnr. 2 og 7 for kr. 11 500, dat. 12.6.1974. G. 1967 m. Lillian Ragna Ringstad, f. 8.7.1937, fra Bø i Vesterålen.

Barn:

1. Lisbeth, f. 27.9.1968,

2. Vidar, f. 13.7.‑71,

3. Malin, f. 27.7.‑72.

 

Bnr. 6 NORDVOLL, fraskilt 1913 fra bnr. 2 (ca 50 da, skyldmark ikke oppgitt, skj. ikke utferdiget).

1) Alf Joakim Jakobsen (1873‑6.1.1937), sønn av bruker nr. 10 på bnr. 2. G. 1912 m. Lydia Aminda Andersen (1890‑28.5.1922) fra Jerpbakken pl. Sagbakken.

Barn:

1. Solveig Helene, f. 6.5.1914 (her),

2. Anny Ovalda, f. 22.7.‑17,

3. Jarle Falk, f. 13.7.‑21.

 

2) Erling Johan Villmones, f. 1907, fra Villmoen bnr. 3, fikk skj. 1937. G. 1937 m. Solveig Helene Jakobsen (1914-14.1.2005), datter av f.br.

Barn:

1. Liv Alfhild, f. 4.2.1938,

2. Esther Johanne, f. 24.1.‑41 (her),

3. Øystein, f. 5.10.‑46.

 

3) Esther Johanne Villmones, f. 1941, datter av f.br., fikk skj. 1975. G. 1963 m. Kåre Leif Ødegård, f. 19.8.‑40, fra Hakadal.

Barn:

1. Kristin, f. 10.6.1964, d. 31.5.‑92,

2. Elisabeth, f. 10.10.‑66,

3. Synnøve, f. 14.5.‑73.

 

Bnr. 3 (lnr. 213) NERLEIRMOEN, fraskilt 1680 fra Bruk 11 med landskyld 12 mark, fra 1690 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 6,30.

1) Iver Nilssøn var bruker av 12 mark fra 1680 og ytterligere av 6 mark fra 1690. G.m. Elen Hemingsd., d. 1722, fra Blyset i Nesna. Ved M 1701 var Iver 55 år, med sønnene

1. Peder, 18 år og

2. Heming, 12 år, begge døde før 1722.

Dessuten kjennes fra skiftet etter mora:

3. Marite,

4. Siri, f. ca 1694 (her),

5. Kirsten,

6. Magnel,

7. Johanna.

 

2) Joseph Haagensøn (ca 1680‑13.9.1779) fra Valla bnr. 1 var bruker fra 1715. G. 1714 m. Siri Iversd. (ca 1694‑1749), datter av f.br.

Barn:

1. Hemming, f. 1716 (N.Bjerkadal)

2. Christen, f. ‑19,

3. Sara, f. ‑21 (Ø.Bjerkadal bnr. 2),

4. Elen, f. ‑24 (her),

5. Kirsti, f. ‑27 (Øverdal bnr. 2 NR),

6. Anne, f. ‑31 (Hestnesosen),

7. tv: Sigri, f. ‑33, d. ‑42 og

8. tv: Maren, f. ‑33 (Mellingsjorda Bruk II).

Ved skiftet etter Siri 1749, var boets brutto 383‑1‑8, avgang 113‑3‑11 inkl. heimegaver til de fire ugifte døtrene. Sølv: 2 skjeer og en liten bolle. Husdyr: 1 gl. hoppe, 11 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 14 sauer, 5 jømmer, 2 værer, 3 geiter, 3 hanegeiter.

 

3) Fordel Anderssøn (ca 1687‑1763) fra Breivika fikk bbr. tl. 9.4.1757. G. 1755 m. Elen Josephsd. (1724-etter 1811), datter av f. br.

Barn:

1. Joseph, f. 1756, d. 18.10.‑72 barnekopper,

2. Anders, f. ‑58 (her),

3. Thomas, f. ‑60, d. 13.11.‑72 barnekopper,

4. Jacob Andreas, f. ‑62, d. 15. 11.‑72 barnekopper.

Ved skiftet etter Fordel 1763 var boets brutto 266‑2‑1, gjeld og avg. 99‑5‑1. Sølv for 3‑5‑8. Bøker: bibel, Povel Anderssøns postill, tysk og latinsk grammatikk og 3 andre. Selveid smiehus med mye redskap, dreiehjul av eik, og dreiejern. Selveid tømmerhus med tre vinduer nede og to oppe. Husdyr: 1 to‑fôrs hest, 8 kyr, en av dem "biørnebeslagen", 2 markkviger, 1 dalokse, 3 kalver, 12 sauer, 6 jømmer, 5 lam, 4 geiter, 2 hanegeiter, 2 kje, 1 svin.

 

4) Jens Jenssøn (1732‑1810) fra Meland bnr. 1 fikk bbr. tl. 14.5.1765. G. 1764 m. enka Elen. Ingen barn. Jens avsto 9 mark til stedsønnen Anders 1801, og fortsatte med 9 mark til 1809. Ved skiftet etter Jens 1811 var boets brutto 296‑5‑10, gjeld og avg. 62‑1‑1. Sølv for 6‑1.12 + 46 sølvknapper i gangklær. Bøker: 2 postiller. Brygge på Hemnes, Lofot‑bruk. Husdyr: 5 kyr, 6 sauer, 5 jømmer, dessuten 3 reiner. Etterfølgerens sønn Jens var testamentarisk enearving.

 

5) Anders Fordelsøn (1758‑16.11.1851), stedsønn av f.br., fikk bbr. på 9 mark, tl. 13.10.1801 og ytterligere 9 mark, tl. 17.10.‑09, og kongeskjøte for 180 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 2/5 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 8.2., tl. 4.10.1833. G. 1799 m. Dorthea Jonsd. (1767‑16.11.1851).

Barn:

1. Johanna, f. 1800, d. ‑01,

2. Jens Johannes, f. 9.1.‑02 (Korgen bnr. 1),

3. Elen, f. 4.5.‑05 (her),

4. Fordel Joseph, f.‑07, død samme år.

 

6) Christopher Christophersen (1794‑28.2.1881) fra Holmsletta, tidligere bruker av Korgen bnr. 1, fikk skj. fra Anders Fordelsøn for 180 Spd. og påhvilende avgift, tl. 4.10.1833. Om Christophers 1. ekteskap, se Korgen bnr. 1. G.11. 1824. m. Elen Andersd. (1805-21.7.‑76), datter av f. br.

Barn:

1. Karen Kristine, f. 10.8.1829, d. 24.9.‑32,

2. John, f. 8.12.‑31, d. 7.1.‑35,

3. John Carsten, f. 2.5.‑35 (Storbjerka bnr. 3 > USA-66 med Adler 20.5 fra Bergen),

4. Theodor Anton, f. 19.8.‑38, d. 15.10.‑45.

 

7) Anders Falch Christoffersen (1825‑24.12.‑76), sønn av f.br., fikk bbr. fra sin far, tl. 15.10.1858. G. 1854 m. Karen Nilsd. (1831‑78‑) fra Storbjerka bnr. 5.

Barn:

1. Trine Emilie, f. 13.3.1855, d. 12.10.‑57,

2. Christoffer Nicolai, f. 30.3.‑56,

3. Frans Gustav, f. 5.9.‑60 (USA før-78),

4. Elen Anna, f. 13.3.‑62 (USA før -78),

5. Theodor Martin, f. 15.2.‑64 (USA-78),

6. Anne Dorthea, f. 15.3.‑66 (USA-78),

7. Jacob Cornelius, f. 20.2.‑69 (USA-78),

8. Nils Andreas, f. 24.7.‑71 (USA-78).

Enka Karen med 4 barn til USA‑78.

 

8) Lorents Martin Larsen (1848‑12.2.1933) fra Olderneset bnr. 1 fikk skj. fra Christoffer Christoffersen for kr. 3200 og kår, tl. 27.9.1880. G.I. 1877 m. Pauline Marie Pedersd. (1852‑12.8.‑82) f. Hattfjelldal.

Barn:

1. Lyder Andreas, f. 28.5.1878, d. 3.12.‑81,

2. Peder Ingeman, f. 8.5.‑79, d. før ‑88,

3. Maren Jakobea, f. 8.5.‑80, d. 5.7.‑89,

4. Iverta Christine, f. 19.4.‑81 (N.Dak.USA‑01 med sønn Paul).

G.II. 1887 m. Anna Christiansen (1865‑1941) fra Valla bnr. 6.

Barn:

5. Lyder Andreas, f. 10. 10. 1887 (her),

6. Martin Johan, f. 7.5.‑91, d. 17.2.‑92,

7. Martin Johan, f. 26.6.‑92,

8. Marie Elida, f. 29.11.‑93, d. 8.5.1953,

9. Kristine Johanna, f. 26.1.‑96, d. 7.1.1978,

10. Jakob Jørgen, f. 10.2.‑98, d. 13.7.1965,

11. Lovise Amanda, f. 26.1.1900,

12. Vally Karoline Dons, f. 16.11.‑01, d. 28.4.‑88.

 

9) Lyder Lorntsen (1887‑30.12.1964), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 6000 og kår, og med forbehold om bruksrett for broren Martin av et utenge og hogstrett i en skogteig, tl. 24.7.1926. G. 1913 m. Karen Nilsine Gunneriusd. (8.2.1891‑8.3.1930) f. Vefsn.

Barn:

1. Alfhild Lovise. f. 11.7.1913, d. 2.11.‑86 (Bardal i Nesna)

2. Lorents Martin, f. 14.12.‑15 (her),

3. Aasta Jensine, f. 6.3.‑19,

4. Sverre, f. 1.4.‑23, d. 17.8.‑77

5. Jakob Jørgen, f. 21.5.‑27

6. Laura, f. 13.1.‑29.

G.II. m. Nilma Ovidia Molvik, (6.10.1911-20.11.-98)

Barn:

7. Asbjørn, f. 24.9.1948 (her),

8. Leif, f. 5.8.‑50, d. 28.3.‑92.

 

10) Lorents Nerleirmo, f. 1915, sønn av f.br., var bruker fra 13.6.1963. Ug.

 

11) Asbjørn Nerleirmo, f. 1948, halvbror av f.br., var bruker fra 13.7.1982. G.m. Bjørg Jakobsen, f. 17.1.1951, fra Presteng bnr. 9.

Barn:

1. Terje, f. 31.1.1972 (her),

2. Vegard, f. 26.5.‑82.

 

Bnr. 4 (lnr. 214) AURINGMOEN, fraskilt 1680 fra Bruk II med landskyld 1 pund, fra ‑87 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 6,30.

1) Peder var bruker 1680‑86.

 

2) Ole Jonsøn var bruker fra 1687. Ved M 1701 var han 60 år, med sønnene

1. Jon, 20 år og

2. Ole, 3 år.

 

3) Jon Olsøn (ca 1681‑3.7.1767), sønn av f.br., var bruker fra 1715. G. 1715 m. Johanna Ivarsd.(ca 1688‑12.5.1766) fra Røsså.

Barn:

1. Ole, f. 1718 (bnr. 1 her),

2. Iver, f. ‑20 (Stor‑Alteren bnr. 3 NR),

3. Eli, f. ‑23 (Oldernes bnr. 2),

4. Nils, f. ‑26 (pl. Lillebjerkaneset),

5. Jon, f. ‑28 (her),

6. Marit, f ‑33, d. ‑67 ugift.

 

4) Jon Jonsøn (1728‑5.5.‑66), sønn av f. br., var bruker fra ca 1753. G. 1753 m. Dordi Samuelsd. (1727‑1814) fra bnr. 5 her.

Barn:

1. Samuel. f. 1754 (Solhaug bnr. 4), 

2. Johanna, f. ‑56 (Valåmoen bnr. 2),

3. Dine Chierstine, f. ‑58, d. før ‑66,

4. Ane, f. ‑60,

5. Dorthea, f. ‑62 (Solbakken),

6. Jonella, f. 11.2.‑65 (her).

Ved skiftet etter Jon 1766 var boets brutto 204‑0‑4, gjeld og avg. 70‑3‑4. Penger: 23‑2‑14. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 marlekvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 3 sauer, 2 jømmer, 2 geiter, 1 svin. Enka Dordi giftet seg med Gulle Michelsøn og flyttet til bnr. 2 her.

 

5) Clemet Johansøn (1739‑93) fra Jerpbakken bnr. 1 fikk bbr. tl. 10. 10. 1767. G. 1767 m. Karen Andersd., enka etter Peder Larssøn på bnr. 2 her. Ingen barn. Enka var bruker noen år.

 

6) Jacob Pedersøn (1761‑1811) fra bnr. 2 her var bruker fra 1797. G. 1795 m. Jonella Jonsd. (1765-6.6.1855), steddatter av f.br.

Barn:

1. Jon, f. 1797, d. ‑98,

2. Jon, f. ‑99 (nevnt i Militære ruller 1818),

3. Karen, f. 20.4.1801 (Korgen bnr. 1),

4. Peder, f. ‑04.

Ved skiftet etter Jacob 1811, var boets brutto 462‑1‑4, gjeld og avg. 62‑4‑10. Sølv for 4 Rd. Bøker: Povel Anderssøns postill, Müllers postill og 3 andre. Halvparten i brygge på Hemnes, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 gl. hoppe, 8 kyr, 3 markkviger, 1 dalkvige, 1 dalokse, 10 sauer.

 

7) Gulle Christophersen (1784‑1880) fra Holmsletta fikk bbr. tl. 25.4.1812. G. 1812. m. enka Jonella. Ingen barn. Gulle flyttet til Troneset 1819 ved bytte med følgende bruker.

 

8) Ole Ingebrigtsøn (1790‑1824) fra Valåmoen bnr. 1, tidligere bruker på Troneset, var bruker her fra 1819. G. 1814 m. Marit Samuelsd. (1782‑22.1.1870) fra Troneset.

Barn:

1. Peder Johan, f. 1816 (her),

2. Kiersten Hellena, f. 16.1.‑21 (USA‑71).

 

9) Peder Jørgensen (1786‑25.7.1842) fra Skresletta bnr. 2 fikk kongeskjøte for 180 Spd. og årlig jordavgift 3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 23.4., tl. 20.6.1831. G. ca 1825 m. enka Marit. Ingen barn.

 

10) Peder Olsen (1816‑2.4.1900), stedsønn av f.br., fikk som testamentarisk arving skjøte ifølge jordegodsutlegg av 5.9.1842, til takst 180 Spd., kår og påhvilende jord­avgift, tl. 6.10.‑42. Peder var medhjelper i Korgen kirke. G. 1842 m. Jertrud Olsd. (1809-16.4.‑66) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Pernille, f. 11.9.1843, d. 24.4.1921 ugift,

2. Davina Johanna, f. 3.4.‑45 (USA‑76),

3. Marith, f. 17.6.‑48 (her).

 

11) Peder Johansen (1846‑29.10.1910) fra I.Dilkestad bnr. 2 fikk skj. fra f.br. for kr. 2000 og kår, tl. 1.10.1878. G.m. Marit Pedersd. (1848‑27.1.1936), datter av f.br.

Barn:

1. Gjertrud Ottelie, f. 2.5.1878 (Meland bnr. 2),

2. Dorthea Helene, f. 12.8.‑79, d. 7.12.1970, artikkel i Rana Blad 27.9.2003,

3. Peder Johan, f. 31.1.‑81 (her),

4. Ole Andreas, f. 1.7.‑83 (USA‑11),

5. Johan Heitman, f. 9.8.‑85 (Solhaug bnr. 1),

6. Petra Marie, f. 8.7.‑88,

7. Maren Margrete, f. 8.3.‑91.

 

12) Peder Pedersen (1881‑14.9.1965), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000, tl. 1.2.1911. G. 1916 m. Jette Øksendal (1883‑30.3.1966) f. i Vefsn, meierske Korgen meieri. Ingen barn.

 

13) Paul Sande (1912‑17.7.1‑87) fra Meland bnr. 4, fikk skj. fra sin morbror Peder Pedersen for kr. 12 000 og kår, tl. 15.1.1949. G.m. Magdalene Arntsen, f. 20.10.1916, fra Lurøy.

Barn:

1. Irene Kristine, f. 8.5.1950.

2. Jan Gunnar Sande f. 3.10.‑52.

De overtok bruket 1946.

 

14) Jan Gunnar Sande, f. 3.10.1952, fikk skj. fra Magdalene Sande for kr. 509 400, dagbokført 6.4.1988.

 

Bur. 8 NYMOEN, fradelt fra bnr. 4.

1) Petra Pedersen (1888‑2.9.1975), g. 1914 m. Sigurd Munkvold (10.6.1886‑ 28.7.1956) fra Trondenes, fikk bruket som gave fra Petras bror Peder Pedersen, bruker nr. 9 på bnr. 4.

Barn:

1. Per Johan, f. 17.11.1914, d. 12.11.‑41,

2. Sverre Martin, f. 22.5.‑19 (her), d. 25.4.‑62.

3. Magne, f. 27.8.‑26.

 

2) Per Johan Munkvold, f.11. 1. 1943, sønn av Sverre Martin Munkvold og hustru Aslaug Jørgine Pedersen, f.8.8.‑20. i Vevelstad, er nåværende eier. G.m.Karoline Skaflestad, f.26.4.‑51. fra Naustdal i Sunnfjord.

1. Stig, f. 22.4.1969.

2. Espen, f. 11. 10. ‑72.

3. Lisbeth Maria, f. 19.12.‑76.

 

Bnr. 5 (lnr.215) BJERKMOEN, fraskilt fra Bruk II 1680 med landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 3 ort 8 skill., 1891: M. 6,30.

Ole Pedersøn fra Bruk II fortsatte her til 1695.

3) Lars Pedersøn var bruker fra 1696. Ved M 1701 var han 45 år, med sønnene

1. Peder, 7 år og

2. Samuel, 5 år (her).

 

4) Samuel Larssøn(ca 1696‑28.8.1717??), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 19.5.1719. G. 1719 m. Ane Olsd. (ca 1689-1769).

Barn:

1. Jacob, f. 1721 (Fjelldal bnr. 3),

2. Ole, f.‑23, d.‑45,

3. Lars, f.‑24 (Forsbakken),

4. Dordi, f.‑27 (bnr. 4 her),

5. Samuel, f.‑31 (her).

 

5) Samuel Samuelsøn (1731‑88), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 14.5.1759. G. 1760 m. Kjersten (Karen) Nilsd. (1733‑1813) fra Forsbakken.

Barn:

1. Lars, f. 1761 (Luktvassmoen),

2. Karen, f.‑63, d. 17.10.‑72 BK,

3. Jacob, f.‑65, d. 1804,

4. Samuel, f. 26.6.‑67 (her),

5. Nils, f.‑69 (Solhaug bnr. 2),

6. Ane Kjerstina, f. 12.2.‑72, d.s.å.,

7. Karsten Andreas, f. 2.9.‑73,

8. Ole, f. 4.6.‑77.

Ved skiftet etter Samuel 1788 var boets brutto 203‑1‑4, avg. 28‑2‑4. Sølv for 1‑2‑4. Bøker: bibel, Brochmands postill og 3 andre. Naust, åttringsbåt med utstyr, kastenot. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 2 markkviger, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 8 sauer, 4 jømmer, 1 geit.

 

6) Samuel Samuelsøn (1767‑16.3.1844), sønn av f.br. fikk bbr. utst. 1800. G. 1798 m. Else Jacobsd. (ca 1777‑9.10.1846).

Barn:

1. Zacharina Kjerstina, f. 1798 (Reinåmoen bnr. 1),

2. Jacob Didrich, f. ‑99 (her),

3. Anna Catharina, f. 1801 (Valåmoen bnr. 2),

4. Samuel, f. ‑03 (Dalosen bnr. 3),

5. Ingebor Maria, f. ‑05 (Villmoen),

6. Ollava, f. ‑07 (Sjoneidet i Nesna),

7. Jacobina, f. ‑09 (Trettbakken bnr. 1),

8. Siselle Brose, f. ‑10 (pl. Villmobakken),

9. Nils, f. ‑12,

10. Kjerstina Helena, f. ‑14 (Reinåmoen bnr. 1),

11. Carsten, f. ‑15,

12. Lorentz, f. 1.7.‑17 (Kjukkelmoen bnr. 1).

 

7) Jacob Samuelsen (1799‑7.2.1840), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 80 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 5/21 fjerdingskar bygg beregnet i penger. G. 1831 m. Maren Brose Davidsd. (1806‑21.1.‑44) fra Oldernes bnr. 1.

Barn:

1. Samuel Esaias, f. 31.5.1832, d. 12.6.‑42,

2. Lorentse Lydia, f. 1.1. ‑35 (Røsså bnr. 1),

3. Zakrina Kjerstina, f. 11.2.‑38 (USA‑66),

4. Jacobia Didrikka, f. 18.3.‑40 (USA‑66).

Jacob druknet på reise til Lofoten.

 

8) Jens Olsen (1803‑30.12.‑73) fra Valla bnr. 2. G.I. 1841 m. enka Maren.

Barn:

1. Charlotte Helena, f. 1.10.1842 (Valla bnr.2).

 

G.II. 1844 m. Gurine Jensd. (1818‑17.3.‑45) fra Meland bnr. 1. Ingen barn. G.III. 1845 m. Maren Nilsd. (1819‑19.11.1908) fra Øverleiren bnr. 3.

Barn:

2. Maren Gurine Brose, f. 23.6.1851 (her).

 

9) Gulle Iversen (1844‑27.9.1932) fra Trettbakken bnr. 2 fikk skj. fra f.br. for 200 Spd. og kår, tl. 18.9.1872. G. 1872 m. Maren Jensd. (1851-22.5.1939), datter av f. br.

Barn:

1. Jens Martin, f. 23.6.1873 (Finneid bnr. 10),

2. Gine Johanna, f. 24.2.‑75,

3. Eleonora Martens, f. 23.9.‑81,

4. Inga Christofine, f. 6.12.‑84, d. 12.8.‑87,

5. John Christofer Mo, f. 29.10.‑88.

 

10) John Chr. M. Gullesen (1888‑16.8.1978), sønn av f. br., fikk skj. fra faren for kr. 7000 og kår, tl. 20.12.1916. Jens Gullesen Bjerkmo frasa seg odelsrett, men forbeholdt seg forkjøpsrett i tilfelle salg. G. 1915 m. Sara Margrethe Andreasd. f. 1892, fra Forsmo ved Fustvatnet.

Barn:

1. Guttorm Martin, f. 16.5.1916, d. 5.11.‑77,

2. Asbjørn, f. 25.12.‑17,

3. Norvall, f. 14.7.‑19 (her),

4. Aasmund, f. 7.10‑21,

5. Sigrid Jorun, f. 14.6.‑23,

6. Terje, f. 5.5.‑25,

7. Reidun, f. 3.5.‑28 (gift med Odd Fredheim, fra Bjerka store bnr. 11).

 

11) Norvald Bjerkmo, f. 1919, sønn av f. br., fikk skj. 1963

 

 

HUSMENN.

Ikke navngitte plasser.

1) Olluff Thrunndsenn, 1616‑26. Kanskje til Troneset.

 

2) Thrund Lerenn, 1620‑21.

 

3) Peder Hanssøn, notert bare 1713.

Barn:

1. Ane, f. 1713.

 

4) Peder Pedersøn (1756‑21.10.1827) fra bnr. 2 her. G.I. 1794 m. Karen Andersd. (1753‑97) fra Kobhaugen. Ingen felles barn.

Karen hadde f.e. en sønn Jacob, f. 31.8.1782, Far: Johannes Pedersøn, opph. Sætra. G.II. 1803 m. Pernille Hansd. (1766‑22.12.1823) fra Nesna (?). Ingen barn.

 

5) Arnt Larssøn (18.9.1778‑30.9.1873) fra Smalsundmoen. G.I. 1810 m. Elen Israelsd. (ca 1772‑1812). Ingen barn. Arnt og Elen var inderstfolk på Rughella. Som enkemann hadde Arnt en sønn

1. Anders Hendrik, f. 1813 (husmann Valåmoen), Mor: pike Anna Pedersd. opph. Rughella.

G.II. 1816 m. Randine Augustinid. (1768‑16.10.1838), husmannsenke fra Luktvatnet. Ingen barn. G.III. m. Helene Andersd. (ca 1787‑18.4.1853), enke fra Valåmoen bnr. 3. Ingen barn.

 

6) Jacob Mikal Olsen (ca 1801‑26.2.‑75) fra Vefsn. G.m. Karen Oline Olsd. (ca 1804‑etter -75) fra Vefsn.

Barn:

1. Ingebor Maria, f. 3.7.1832 (Røsså pl. Prestmoen),

2. Ole Nicolai, f. 12.8.‑33,

3. Olava Bergitta, f. 16.2.‑35 (Sund pl. Kalkvika),

4. Carolus Johan, f. 31.8‑37,

5. Synni Johanna, f. 10. 1. 39, d. 12.1.‑40,

6. Synni Dorthea Paaske, f. 11.4.‑41 (Finneid pl. Varpen),

7. Lovise Elena, f. 21.5.‑44 (Finnbakken bnr. 2).

 

7) Mathias 0. Eriksen, bare nevnt som husmann her 1871. G.m. Maren A. Jacobsd.

Barn:

1. Mikal Martin, f. 1.8.1871.

 

KATTUGLMOEN under bnr. 3.

1) Adolf Antonsen (1864‑8.10.1943) f. Samuelmoen, husmann her etter 1891. G. 1887 m. Erikka Fredriksd. (25.3.1860‑6.4.1946), f. Sorsele Sv. opph. Bjerka. Barn:

1. Christine Helena, f. 1.4.1888,

2. Konradine Barbara, f. 11.3.‑90, d. 25.3.1925,

3. Berte Karoline Hind, f. 17.6.‑91, d. 19.6.1901.

 

HUNDBEKKEN under bnr. 5.

1) Jens Jacobsen (1867‑31.1.1968) fra Leirskaret bnr. 4. G. 1888 m. Julianna Pedersd. (1857‑4.9.1934) fra Valåmoen bnr. 2.

Barn:

1. Christine Jakobea, f. 17.9.1889, d. 14.5.1925,

2. Peter Elias Tønder, f. 23.9.‑91,

3. Gulle Martin, f. 14.10.‑94, d. 17.12.1981.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.