Home / Gardene / 148 Valla

148 Valla


Hemnes Gård og Slekt, side 921 - 935

148. Valla

Oppdatert 4. april 2010

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Valle, Walle, Offuervalle 1567, Walle 1647, 1732, Valla 1838, 1891. Gardsnavnet Valla er kjent fra flere steder, det nærmeste er Valla i Nesna. Navnet er kanskje avledet av vellir, voll (Rygh XVl).

 

Brukstall og utskiftninger:

Fra 1610 kjennes med sikkerhet to bruk, som det antakelig også var 1626. 1647 var oppført 4 like store bruk, og slik var fordelinga til 1861. 8 bruk 1891, 11 bruk 1925. Markeskjellsforretninger fra eldre tider er p.t. ikke kjent. Skogen ble utskiftet 1761, og engene ble utskiftet av fellesskapet 1827. Full utskiftning mellom alle bruk 1889/92.

 

Kverner:

De fire brukerne hadde hver sin bekkekvern 1774, med 6 skill. kvernskatt for hver.

 

Skjerping:

To skjerp i Vallas utmark anmeldt 1919.

 

Brygge og bu ved Hemnessjøen nevnt i flere skifter. Kirkestue og brygge på Hemnes ved F 1875.

 

MATRIKKELGARDEN VALLA, GNR. 148.

Garden er gammel, nevnt 1567 og er sikkert mye eldre, trolig fra middel-

alderen.

1626 Landskyld 2 våger i Hemnes kirkes jordebok.

1647 Landskyld 4 våger i skattematrikkelen.

1723 "Huusebord og Brendefang. Lejlighed til Kaagefiskerie. Aarvis Jord". Gl. matr.nr. 76, landskyld 4 våger.

1838 Nytt matr.nr. 89, lnr. 216 a‑d, landskyld 7 daler 4 ort 4 skill.

1865 Lnr. 216a: 32 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 130 lass høy årlig. Frostlendt. Mindre tilstrekkelig og tung havning. Skog til husbruk og 10 tylvter sagtømmer for salg årlig. Andel i et lite vann­ fall.

Lnr. 216b: 48 mål åkerland. 12 tylvter sagtømmer for salg årlig. Ellers som lnr. 216a.

Lnr. 216c: som Inr. 216b.

Lnr. 216d: som Inr. 216b.

Lnr. 216f. 3 mål åkerland. Eng, vannsyk sandjord, som antas å gi 24 lass høy årlig. Havning felles med de øvrige bruk. Noe vedskog.

Lnr. 216g: 3 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 24 lass høy årlig. Havning felles med lnr. 216c. Litt vedskog.

Lnr. 216h: 4 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 7 lass høy årlig. Havning felles med lnr. 216d. Tilstrekkelig vedskog, men intet for salg.

1891 Gnr. 148, skyld 25,74 skyldmark.

 

 

MANNTALL

1666  3 brukere, 11 sønner,

1701  4 brukere, 8 sønner, 1 tjenestekar

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kårfolk Tjenere  Husmanns‑  Inderster  Fattige

folk folk

1801 31* 4 7**  0 1  0

1865 31 5* 21 12 15*** 1

1875 25 3 14 23 11 0

1891 34 3 16 16**** 14  1

*1 fosterbarn  ** 1 barn av tjener  *** 4 reindriftsamer

****2 fosterbarn

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Rug Bygg  Havre

1723 4 36 58 1 3/4 12  4

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Reiner  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 4 39 49 1 0  4 12 4 8

1865

216a 2 8 17 0 0  2/5 2 1 10

216b 2 11 16 1 0  2/5 3 2 14

216c 2 12 14  0 12  2/5 3 1 2/5 12

216d 1 6 6 1 0  2/5 1 2/5 1 8

216f 1 2 0 0 0  0 2/5  0 2

216g 1 2 3 0 0  0 1/5 2/5 3

216h 1 7 5 0 0  2/5 1 2/5 1 8

216i 0 2 5 0 0  0 3/5 3/5 4

Pl. 1) 0 1 1 0 0  0 1/5 2/5 1 1/2

Pl. 2) 0 1 2 0 0  0 1/5 1 2

Pl. 3) 0 0 2 0 0  0 0 0 0

Sum‑65 10 52 71 2 12 2 11 4/5 8 4/5 64 1/2

1875

216a 2 7 18 2 0  1 2 1 10

216b 2 12 16 1 0  1 3 1 12

216c 2 13 16 2 1  1/2 3 2 14

216d 1 7 11 1 0  0 2 2 8

216f 0 3 3 0 0  0 0 2/5 4

216g 1 4 5 0 0  0 1 1/5 1 5

216h 0 2 7 0 0  0 2/5 1 4

216i 2 7 9 1 0  0 2 2 8

Pl. 1) 0 1 13 0 0  0 2/5 1/5 2

Pl. 2) 0 1 5 0 0  0 2/5 0 2 1/2

Pl. 3) 0 0 7 0 0  0 1/5 0 4

Pl. 4) 0 1 6 0 0  0 2/5 1/5 1 1/2

Pl. 5) 0 2 6 0 0  0 2/5 0 2

Sum‑75 10 60 122 7 1 2 1/2  15 1/5 10 4/5 77

1) Nausthåjen under 216a,  2) Køtamoen under 216b, (Også 2 geiter ‑65),  3) Tømmerneset under 216b,  4) Ytterhåjen under 216b, 5) Asphåjen under 216a.

 

EIERE.

Garden var fra gammelt benefisert Hemnes kirke og gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Brukerne kjøpte sine bruk 1832/33, ‑47 og ‑61. Seinere selveiere.

 

BRUKERE.

1610 til henimot 1700.

For denne perioden er det vanskelig å sette opp sikre brukerrekker. Da brukene var like store, er det bare ved brukerskifte man kan se hvem som fulgte etter hverandre på samme bruk, og da avhengig av at ikke flere bruk skiftet bruker samtidig. Valla var dessuten lensmannsgard fra 1641 til ca 1690. Lensmannens honorar var de kongelige skatter av garden, og det medførte at lensmannen i flere perioder var oppført som enebruker, hva han ikke kan ha vært, da delvis samme brukernavn forekom både før og etter en slik periode. Med noen grad av usikkerhet kan man stille opp følgende:

 

BRUK I + II.

1) Ole Pedersøn var bruker 1610‑39, fra 1624 av halve bruket.

 

Bruk I.

Ole fortsatte her fra 1624 til ‑39, og så enka ett år.

2) Jon betalte førstebyksel 1640/41, og var bruker til 46.

 

3) Ole Kiønnigsøn var bruker fra 1647 og minst til ‑71, da det kom en periode hvor bare lensmannen var oppført. Ved M 1666 var Ole 71 år, med sønnene

1. Hans, 4 år og

2. Per, 3 år. (Fortsetter med bnr. I).

 

Bruk II

1) Lars (Lasse) var bruker fra (før ?) 1630 til ‑39.

 

2) Lars, ikke identisk med f.br., da han betalte førstebyksel 1640/41.

 

3) Nils Hallesøn ell. Halstensøn var bruker fra 1647, oppført med farsnavn 1661‑69 og seinere bare med fornavn. G.m. Karen Hansd. Om barn, se seinere. Følgende bruker giftet seg med enka Karen. (Fortsetter med bnr. 2).

 

BRUK III + IV.

1) Ole Erichsøn var bruker 1610 til ca ‑20.

 

BRUK III.

2) Nils betalte 3‑års tage 1623.

 

3) Nils Kielsøn var bruker 1637‑78. Ved M 1666 var han 61 år, med sønnene

1. Jacob, 23 år,

2. Hans, 22 år,

3. Lars, 13 år

4. Nils, 4 år,

5. Nils Povelsøn, stedsønn.

Nils Kielsøn var bruker visstnok til 1678.

 

4) Nils Nilssøn (?), d. før 1700. Bare fornavnet er oppgitt. G.m. Goula Thomasd.

Barn:

1. Nils Nilssøn, 10 år 1701 og stedsØnn av følgende bruker. (Fortsetter med bnr. 3).

 

BRUK IV.

1) Aron ell. Arnne Olsøn var bruker 1624‑69. Aron var lensmann fra 1641. Han var lagrettesmann ved besiktigelsen av Hemnes kirke 1666. Ved M 1666 var Aron 66 år, med sønnene

1. Benjamin, 23 år (Myklebostad i Nesna),

2. Jeremias, 21 år (her),

3. Aron (Aren) 14 år og

4. Esaias, 9 år.

Sara, g.m. bruker nr. 4, var trolig datter av Aron Olsøn. En av Nils‑ene, usikkert hvilken, var lensmann 1670-79 og var samtidig bruker også av dette bruket.

 

2) Abraham Jørgensøn, f. ca 1639, var lensmann og bruker 1680‑89, og flyttet da til øvre Strand i Nesna, som da var lensmannsgard for "Raens (Ranens?) Fierding". (Fortsetter med lnr. 216d).

 

Fra ca 1700.

Med utgangspunkt i M 1701 og de brukerne som da var på Valla, finner man forbindelse til brukerne på de nummererte brukene i matrikkelen av 1838.

 

Bnr. I (lnr.216a) VALLAHÅJEN, fortsettelse av Bruk I med landskyld 1 våg, 1838: 1 daler 4 ort 19 skill., 1891: M. 5,72.

 

4) Haagen Josephsøn (ca 1641‑1724) fra Forsenget bnr. 2 NR, var bruker fra før 1701. G.m. Sara Aronsd. (ca 1646‑1733). Ved M 1701 var Haagen 60 år, med sønnene

1. Aron, 21 år (her) og

2. Joseph 10 år (Nerleiren bnr. 3).

Dessuten kjenner vi fra skiftet etter Haagen navnene på følgende døtre, som alle var ugifte 1724:

3. Anne,

4. Berete,

5. Kirsten,

6. Maren, og

7. Dorthe.

 

5) Aron Haagensøn (ca. 1680‑1759), sønn av f.br., var bruker fra 1722. G.I. 1720 m. Mille Ingebrigtsd. (ca 1685‑1725) fra Valåmoen bnr. 1.

Barn:

1. Sara, f. 1722, d.‑61.

G.II. 1725 m. Anne Nilsd. (ca 1700‑24.7.‑69).

Barn:

2. Mille, f. 1626, d.‑31,

3. Dordi f.‑28 (her),

4. Johanne, f.‑31 (Envigen i Rødøy),

5. Mille, f.‑34 (Stor‑Rauvatnet bnr. 2 NR),

6. Ane, f.‑36 (Bjørnå bnr. 1 NR),

7. Haagen, f.‑38.

 

6) Ole Olsøn (1733‑1803) fra Nerdal bnr. 3 NR fikk bbr. tl. 29.9.1757. G.I. 1757 Dordi Aronsd. (1728-16.10.‑86), datter av f.br.

Barn:

1. Ole, f. 1756, d. 19.4.‑94 ug,

2. Jon, f.‑57, d.‑76 (gikk gjennom isen),

3. Aron, f.‑59 (her),

4. Haagen, f.‑62, d. før 1804 (ikke i Hemnes ved F 1801).

G.II 1788 m. Berit Thomasd. (ca 1747‑12.6‑1830). Ingen barn. 1797 overlot Ole halve bruket til sønnen Aron. Etter Oles død hadde enka hans part til 1819.

 

7) Aron Olsen (1759‑28.1.1851), sønn av f.br., fikk bbr. på 1 pund 12 mark, tl. 14.7. 1797, og på ytterligere 1 pund 12 mark, tl. 1.8.1820. G.I. 1795 m. Jertrud Pedersd. (1762‑96) fra Storbjerka bnr. 2. Ingen barn. G.II. m. Anna Johanna Andersd. (1765‑1847) fra Gjesfjorden i Herøy. Hennes mor var Ane Johanna Johansd. fra Mellingsjorda.

Barn:

1. Dorthea, f. 1798, d. 19.12.1870,

2. Ole Andreas, f. 8.4.1801 (her),

3. Anna Johanna, f.‑04, d. 4.3.‑81 ug,

4. Anders, f.‑07, d.‑09.

 

8) Ole Aronsen (1801‑65‑), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 120 Spd. og årlig avgift 1 tønne 1 ½ fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 24.1., tl. 3.10.1832. G. 1829 m. Sara Andersd. (1806‑6.1.‑68) fra Lillebjerka bnr. 1.

Barn:

5. Birgithe Tomina, f. 1.3.1831, d.s.å.,

6. Gunnil Bech, f. 19.1.‑34, d. 6.4.‑37,

7. Anthon, f. 11.4.‑37 (her),

8. Gulle Benjamin, f. 25.10.‑39, d.str.,

9. Ole Nicolai, f. 6.7.‑42 (pl. Ytterhåjen her),

10. Iver Anker Myhre, f. 29.12.‑44 (Bnr. 5 her).

 

9) Anthon Olsen (1837‑18.12.1913), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for 150 Spd. og kår, dat. og tl. 29.9.1862. G. 1867 m. Anna Pedersd.(1844‑etter 1913) fra Rørlia.

Barn:

1. Jonelle Helene, f. 1.12.1867,

2. Barbro Gundelia, f. 11.12.‑69 (Holmsletta pl. Rughella),

3. Sofie Johanne, f. 10.12.‑71,

4. Zakrine Marie, f. 16.3.‑75,

5. Oleanna Viktoria, f. 28.2.‑77,

11. Peder Anker Lund, f. 22.9.‑78,

12. Anna Vinter, f. 3.12.‑80, d. 11.12.‑85,

13. Hans Villiam, f. 11.5.‑87.

Anton Olsen satte seg i gjeld som han ikke klarte å innfri, og Carl Andersen Hemnesberget kjøpte garden. (Skj. ikke innført i Realpanteregisteret).

 

10) Johan Severin Andersen (17.11.186417.9.1951), f. i Namsos, fikk kjøpekontrakt fra sin far C.M. Andersen for kr. 992 og kår til selgeren, tl. 13.6.1902, og skj. fra mora, tl. 15.11.1911. G. 1889 m. Johanna Johansd. (1864-8.10.1952) fra Furuhatten.

Barn:

1. Jenny Amanda, f. 10.2.‑90,

2. Milne Fleischer, f. 1.3.‑99 (her),

3. Karl Magnus, f. 6.11.1906, d. 27.3.‑45.

 

11) Milne Fleischer Andersen (1899‑29.12.1958), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 10 000 og kår, tl. 3.10.1942. G. 1926 m. Karen Petrine Helbekkmo (23.11.1899‑25.12.1987), f. Samuelmoen.

Barn:

1. Jenny, f. 10.10.1928,

2. Jarle Johan, f. 28.9.‑30.

 

12) Jarle Johan Andersen, f. 1930, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 20 000, tl. 8.2.1960. G. 1955 m. Aud Bodil Brygfjeld, f. 1928, fra Lillebryggfjell bnr. 3.

Barn:

4. Rune, f. 31.7.1955,

5. Merete Kari, f. 9.1.‑60.

 

13) Rune Andersen, f. 1955 overtok garden 1.3.1991. Samboer m. Solveig Anne Fredheim, f. 9.7.1959, fra Korgen.

Barn:

1.  Helle Mari, f. 19.4.1988.

2.  Guro, f. 9.12.‑90.

 

Bnr. 5 (lnr. 216f) SVEBAKKEN, fraskilt 1861 fra bnr. 1 med skyld 12 skill. (M. 0,29).

1) Gabriel Olsen, f. 1830, fra Sundsholmen, fikk skj. fra Ole Aronsen for 100 Spd, dat. og tl. 1.5.1861. G. 1856 m. Sara Israelsd., f. 1835. Gabriel og Sara emigrerte til USA‑65. De hadde da ingen barn.

 

2) Ivar Nilssen, f. 1854, fra bnr. 4 her, fikk skj. fra sorenskriver Holst på Gabriel Olsens vegne for 100 Spd., tl. 15.5.1865. G. 1855 m. Olava Jørgine Johannesd., f. 1820, fra Valla i Nesna. Ivar Nilssen fikk skj. på Solbakken 1854, men flyttet ikke dit før ca ‑59. Om fam. se Solbakken.

 

3) Ivar Anker Olsen (1844‑18‑4.1923) fra bnr. 1 her, fikk skj. fra Ivar Nilssen for 200 Spd, dat. 27.6.1867, tl. 1.10.1908. G.m. Erika Sofie Hansd. (24.9.1839-25.4.1926) fra Bodin.

Barn:

1. Johan Julius, f. 1.4.1866 (her),

2. Ole Andreas, f. 21.2.‑75.

 

4) Johan Iversen (1866‑21.6.1941), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for 1500 og kår, tl. 12.1.1918. Johan hadde f.e. en sønn

1.  Martin Dahl, f. 4.6.1889 (USA‑11),

M: p. Lorense Andersd. Finneid. G. 1893 m. Karoline Nilsd. (1866‑1.4.195 8) fra Tverrå, f. Vefsn.

Felles barn:

2.  Elise Sofie, f. 3.10.1893 (her).

 

5) Elise Svebak (1893‑27.5.1985), datter av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 1500.

 

6) Hilmar Kristiansen, f. 4.6.1912, fra Rana, fikk skj. fra Elise Svebak for kr. 7000 med redskaper og besetning, dat. 13.9.1969.

 

7) Ståle Bech, f. 1953, fra Storbjerka bnr. 1, fikk skj. fra Hilmar Kristiansen for kr. 75 000, tl. 9.6.1981. G. 1979 m. Liv Marie Andreassen fra Tuv i Salten, f.20.6.1959.

Barn:

1.  Ottar, f. 9.12.1979,

2.  Tina, f. 13.9.‑84,

3.  Sølvi Anette, f. 5.12.‑88.

 

Lnr. 216k BRUFJELLMOEN, fraskilt 1879 fra bnr. 1 med skyld 2 skill. Lars P. Nilssen fikk skj. fra Anton Olsen for kr. 240, tl. 15.11.1880. Dette bruket ble etter søknad av 1881 slått sammen med bnr. 4.

 

Bnr. 2 (lnr. 216b) MIDTIGARDEN, fortsettelse av Bruk II med landskyld 1 våg, 1838: 1 daler 4 ort 19 skill., 1891: M. 6,30.

4) Nils Olsøn var bruker ved M 1701. Han var da 60 år. Han døde 1721. Mathias Olsøn Medstraum var en bror. Nils var gift før 1701 med Karen Hansd., enka etter f. br. De hadde ikke felles barn. Karen hadde fra sitt første ekteskap barna Peder (Presteng Bruk II), Hendrich, 16 år 1701, Erik, f. ca 1675 (her), Kirsten og Beritte, begge døtrene G. før 1713. Ved skiftet etter Karen 1713 var boets brutto 332‑0‑0, avg. 16‑0‑1. Husdyr: 1 hest, 12 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 2 dalokser, 16 sauer, 12 jømmer, 3 geiter, 2 hanegeiter, 2 risbit bukker, 4 kje. G.II. m. Berit Christophersd. Ingen barn.

 

5) Erik Nilssøn (ca 1675‑1760), stedsønn av f.br., var bruker fra 1715. G.I. 1714 m. Berit Jacobsd. fra Sætra.

Barn:

1.  Nils, f. 1716, trolig d. før ‑23.

Ved skiftet etter Berit 1716 var boets brutto 108‑2‑4, ingen avgang. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, gl. kvige, 2 markkviger, 2 dalkviger, 16 sauer, 4 jømmer, 6 geiter, 1 hanegeit, 1 bukk. G.II. 1716 m. Kirsti Mathiasd. (ca 1696‑14.11.1774) fra Medstraum.

Barn:

2.  Hans, f. 1718 (Bryggfjelldalen bnr. 2),

3.  Oluf, f.‑20 (Solhaug bnr. 4),

4.  Berete, f.‑23 (Solbakken),

5.  Mathias, f.‑26 (Mellingsjorda Bruk II),

6.  Peder, f.‑30 (Ytteren bnr. 6 NR),

7.  Johannes, f.‑33 (Korgen bnr. 2),

8.  Lars, f.‑36 (her),

9.  Jacob, f.‑40, d. før ‑60.

 

6) Lars Eriksøn (1736‑24.3.‑82), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 14.5.1759. G. 1759 m. Ranni Jonsd. (1737-23.4.1820) fra Holmsletta.

Barn:

1.  Erich, f. 1760,

2. Kjersten, f.‑61 (Meland bnr. 2),

3.  Karen, f.‑63 (her).

 

7) Ole Gullesøn (1751‑1813) fra Meland bnr. 1 fikk bbr. tl. 12.3.1783. G. 1782 m. Karen Larsd. (1763-17.4.1837), datter av f.br.

Barn:

1. Lars, f. 8.8.1783 (Lillebjerka bnr. 1),

2.  Margaretha Dorothea, f. 5.2.‑85 (Lien i Nesna),

3.  Ranni Catharina, f.‑87 (Haustnes i Nesna),

4. Jacob, f.‑89 (her),

5. Elen, f.‑90 (N.Bjerkadal bnr. 2),

6. Gulle, f.‑92, d.str.,

7. Karen, f. 10. 12.‑93,

8. Gulle, f.‑95 (Leirskaret bnr. 3),

9. Kierstina, f.‑97 (Ekkeren i Nesna),

10. Olava, f.‑99, d. 12.7.1822,

11. Jens, f. 1803 (Nerleiren bnr. 5),

12. Giertrue, f.‑06.

 

8) Jacob Olsen (1789‑3.12.1862), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 6.5.1822 og kongeskjøte for 400 Spd. og årlig jordavgift 1 tønne 1 ½ fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 103 Spd 40 skill. G. ca 1826 m. Hellene Andersd. (1792‑26.3.1878) fra Bardal i Nesna.

Barn:

1. Ole Jørgen, f. 17.8.1827 (her),

2. Olava Gurina, f. 5.9.‑29 (Røsså bnr. 3),

3. Anders Nicolai, f. 6.7.‑31 (Troneset),

4. Karen Kirstina, f. 27.10.‑33 (USA‑69).

 

9) Ole Jacobsen (1827‑4.12.1915), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for 400 Spd. og kår, dat. og tl. 30.9.1862. G. 1864 m. Davine Larsd. (1832‑23.5.1918) fra Oldernes bnr. 1.

Barn:

1. Lorents Martin, f. 30.10.1864 (her),

2. tv. Jacob Andreas, f. 30.10.‑66 (USA‑90), og

3. tv. Helene Petrine, f. 30.10.‑66 (Hb),

4. Maren Brose, f. 7.5.‑69 (USA‑93).

 

10) Lorents Olsen (1864‑14.5.1918), sønn av f.br., fikk skj. av faren for kr. 2000, dat. og tl. 9.5.189 1. G.m. Kristine Bergitte Tønder Pedersen (18.3.1872-24.4.1948) fra Dønnes.

Barn:

1. Ole Jørgen, f. 2.2.1894 (her),

2. Dorthea Birgitte, f. 25.1.‑96 (Røsså bnr. 1),

3. Dagny Helene, f. 11.9.‑97 (Holmsletta),

4. Petra Marie, f. 25.8.‑98 (Oppdal),

5. Jacob Andreas, f. 2.7.1901 (bnr. 11 her),

6. Per Johan, f. 18.4.‑03, d. 22.4.‑84,

7. Ludvig Kristian, f. 3.12.‑05,

8. Ane Johanna, f. 28.12.‑08 (Oslo),

9. Trygve, f. 29.5.‑11, d. 31.3.‑87,

10. Bjarne, f. 6.2.‑14,

11. Arnold, f. 4.11.‑17 (Mo).

 

11) Ole Lorentsen (1894‑30.6.1976), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 7000 og kår, tl. 5.11.1927. G. 1921 m. Julianna Martinsen (1898‑16.12.1980) fra Lillebjerka bnr. 2.

Barn:

1. Kristine, f. 4.4.1922,

2. Lorens Martin, f. 14.3.‑25 (her).,

3. Jorun, f. 23.5.‑27 (Dyrhaug bnr. 8),

4. Jakob Magne, f. 23.11.‑29.

 

12) Lorents Valla, f. 1925, sønn av f. br., fikk skj. av sin far for kr. 20 000 og kår, tl. 16.1.1959. G. 1957 m. Elsa Dorthea Aasen (1932‑30.11.‑90), fra Drevvatn bnr. 2.

Barn:

1. Eldbjørg, f. 14.2.1959,

2. Randi, f. 17.4.‑60,

3. Ole Emil, f. 24.8.‑68,

4. Eva, f. 25.10.‑72.

 

13) Ole Emil Valla, f. 1968, sønn av f. br., overtok bruket 1. mai 1991.

 

Bnr. 10 ØVERENGMO, tidligere husmannsplass, fraskilt 1920 fra bnr. 2 med skyld M. 0,30.

1) Gulle Jørgensen (1870‑1.4.1939), F: uk. Jørgen Larsen Husby i Nesna, M: p. Gurine Gabrielsd. Korgen. Gulle var husmann fra før 1900 og fikk skj. fra Kristine 0. Valla for kr. 1500, tl. 21.2.1921. G. 1895 m. Lydia Kristiansd. (1872-30.9.1944) fra bnr. 6 her.

Barn:

1. Gunnar Leonard, f. 11.6.1895 (her),

2. Magnhild Cornelia, f. 29.4.‑96,

3. Jacob Andreas, f. 11.9.1900, d. 25.6.‑71 (her),

4. Laura Gunhilda, f. 27.1.‑03,

5. Nils Andreas, f. 11.6.‑04,

6. Signy Johanna, f. 8.9.‑09,

7. Georg Martin, f. 19.7.‑13 (her).

 

2) Gunnar Øverengmo (1895‑14.7.1958), sønn av f.br., fikk skj. fra medarvinger etter mora Lydia Jørgensen for kr. 2914, tl. 30.4.1947.

 

3) Georg Øverengmo, f. 1913, bror av f. br., fikk skj. fra medarvinger for kr. 2000, tl. 29.7.1959.

 

Bnr.11 SOLHEIM, fraskilt 1925 fra bnr. 2 med skyld M. 0,60.

1) Jakob Lorntsen (1901‑2.10‑71) fra bnr. 2 her, fikk skj. fra mora Kristine Olsen for kr. 2000. tl. 21.1.1928. G.m. Nilsine Valla f. 1909, fra bnr. 8 her.

Barn:

1. Torbjørn, f. 18.1.1931 (her),

2. Audny, f. 22.10.‑32,

3. Leik Kjetil, f. 16.4.‑35,

4. Solveig, f. 31.5.‑43.

 

2) Torbjørn Valla, f. 1931, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 40 000 og kår, tl. 5.1.1973. G. 1967 m. Anne Lofthus fra Vinje, f. 29.2.1932.

Barn:

1. Marit, f. 11. 10. 1968,

2. Åse, f. 19.4.‑70 (lege i Korgen)

 

Bnr. 3 (lnr.216c) NERGARDEN, fortsettelse av Bruk III med landskyld 1 våg, 1838: 1 daler 4 ørt 19 skill., 1891: M. 6,30.

5) Jon Olsøn (ca 1661‑1736) var bruker ved M 1701. han var da 40 år. G.I. etter 1690 m. enka etter Nils Kielsøn. Hun hadde sønnen Nils Nilssøn, 10 år 1701. G.II. før 1700 m. Goula Thomasd. (ca 1669‑1745).

Barn:

1. Thomas, 1 år 1701, d. før ‑37,

2. Ane (Sanna i Træna),

3. Giertrud, f. ca 1703 (Presteng Bruk Ib).

Ved skiftet etter Jon 1737 var boets netto 120‑0‑0. Bøker: Povel Andersøns postill og salmebok. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 2 markkviger, 1 dalkvige, 1 dalokse, 9 sauer, 4 værer, 1 geit, 3 hanegeiter, 1 bukk.

 

6) Nils Nilssøn (ca 1691‑1760), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 15.10.1740. G. 1737 m. Ingebor lsraelsd. (ca 1694‑29.5.1772). Ingen barn.

 

7) Ole Larssøn (1716‑62) fra Grønvik fikk bbr. tl. 15.10.1754. G. 1755 m. Rachel Andersd. (17352.4.1824) fra Bryggfjell.

Barn:

1. Jacob Andreas, f. 1756, d.‑80,

2. Lars Petter, f.‑58 (Mellingsjorda bnr. 1),

3. Anders, f.‑61 (her).

Ved skiftet etter Ole 1763 var boets brutto 333‑2‑10, avg. 42‑1‑2. Penger: 37 Rd. Sølv for 25‑2‑4. Bøker: bibel, Brochmands postill og 3 andre. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 7 sauer, 6 jømmer, 1 vær, 2 geiter, 1 hanegeit.

 

8) Elias Anderssøn (1732‑96) var bruker fra 1763. G. 1763 m. enka Rachel.

Barn:

1. Else Marie, f. 19.9.1765 (Myklebostad i Tjøtta),

2. Olava Kierstina, f.‑68 (Utland bnr. 2),

3. Dorthea Johanna, f. 3.3.‑72, d.s.å. BK,

4. Jørgen Hendrich, f. 16.10 ‑74, d.str.

5. Ingeborg Anna, f. 7.12.‑78 (Solhaug bnr. 5).

 

9) Anders Olsøn (1761‑18.8.1837), stedsønn av f.br., var bruker fra ca 1792. G. 1792 m. Johanna Pedersd. (1769‑27.2.1844) fra Mellingsjorda bnr. 1.

Barn:

1. Ole, f. 26.12.1795 (her),

2. Peder, f.‑97 (Drevvatn bnr. 1),

3. Elias, f.‑99 (Brattland bnr. 3),

4. Rachel Elisabeth, f. 25.1.1802 (Fuglstrand bnr. 1),

5. Synnie Helena, f.‑04 (Mula bnr. 1),

6. Johanna Dorthea, f.‑07 (Olderneset pl. Sjøforsneset),

7. Jacob Andreas, f.‑10 (Flostrand i Nesna),

8. Anders, f.‑15 (Høykleppen).

 

10) Ole Andersen (1795‑8.3.1881), sønn av f.br, fikk kongeskjøte for 200 Spd. og årlig jordavgift 1 tønne 1 ½ fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 8.2., tl. 4.10.1833. G. 1832 m. Lisbeth Cathrine Olsen (1808-23.2.‑85) fra Bardal i Nesna.

Barn:

1. Anders Johan, f. 25.4.1833, d. 7.1.‑36,

2. Martha Elisabeth, f. 19.3.‑35, d. 13.4.‑37,

3. Martha Elisabeth, f. 6.5.‑37 (bnr. 6 her),

4. Anders Johan, f. 13.3.‑39, d. 5.9.1907 ug,

5. Ole Hermann, f. 28.7.‑41 (her),

6. Marthinus, f. 22.3.‑43, d.str.,

7. Olava Margrethe, f. 9.7.‑44 (Breimo i Nesna),

8. Lars Petter, f. 25.11.‑46,

9. Elen Tomine, f. 23.2.‑48 (G.m. handelsmann J. Johansen Korgen),

10. Barbro Susanne, f. 26.9.‑50 (Solhaug bnr. 7).

 

11) Ole H. Olsen (1841‑13.3.1923), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for 500 Spd. og kår, tl. 1.2.1869. G. 1869 m. Karen Jacobsd. (1846‑30.11.1922) fra Mula bnr. 2.

Barn:

1. Jacob Samuel, f. 26.2.1871,

2. Zacharine Randine, f. 5.11.‑72, d. 4.5.‑75,

3. Ole Marstrand, f. 12.2.‑75 (bnr. 9 her),

4. Edvard Tønder, f. 30.5.‑77, d. 6.3.‑81,

5. Elise Sakrine, f. 11.4.‑80, d. 2.1.‑88,

6. Edvard Tønder, f. 11.5.‑83 (her).

 

12) Edvard Tønder Olsen (1883‑28.1.1970), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 4000 og kår, tl. 1.12.1909. G. 1914 m. Lovise Johansen (1892-8.4.1982) fra Tronmoen.

Barn:

1. Karen Randine, f. 15.12.1914 (Mo),

2. Ole Herman, f. 28.7.‑16,

3. Arne Johan, f. 18.5.‑19,

4. Solveig Jørgine, f. 23.6.‑21,

5. Lidvord Eline, f. 6.10.‑23,

6. Alvhild Johanne, f. 13.9.‑25.

 

13) Ole Herman Valla, sønn av f.br. fikk skjøte dat. 31.8. 1949. G. 1945 m. Jensine (Sissi) Jakobsen, f.4.11.1917, fra Ytteren, Nord‑Rana.

Barn:

1. Else Louise, f.20.4.‑46.

2. Ole Herman, f.24.1.‑49.

3. Gunnar Martin, f.22.11.‑55.

4. Tore Jakob, f. 14.11.‑58.

 

14) Ole Herman Valla, f. 1949, overtok bruket 28.6.1982.

 

Bnr. 6 (lnr. 216g) BUDALSBAKKEN, fraskilt 1863 fra bnr. 3 med skyld 7 skill. (M. 0,29). 1) Christian Gabrielsen (1821‑8.11.‑95), F: uk. Gabriel Pedersen Solhaug, M: p. Ane Monsd. Laukhella. Christian var husmann her 1859‑64, og fikk så skjøte fra Ole Andersen for 70 Spd., tl. 25.10.1864. G. 1859 m. Martha Olsd. (1837‑20.9.1926) fra bnr. 3 her.

Barn:

1. Edvard Marthinus, f. 2.5.1859,

2. Ole Andreas, f. 21.4.‑61 (USA‑84 og ‑00),

3. Olava Margrethe, f. 11.8.‑63 (Åsvær i Dønnes),

4. Anna Mathilde, f. 4.6.‑65 (Nerleiren bnr. 3),

5. Gulle Elias, f. 24.5.‑68 (her),

6. Synni Helene, f. 16.6.‑70,

7. Lydia Christine, f. 26.5.‑72 (Bnr. 10 her),

8. Christian Marstrand, f. 26.5.‑73,

9. Jakob Andreas, f. 20.10.‑75.

 

2) Gulle Kristiansen, f. 1868, sønn av f.br. fikk skj. av sin far for kr. 200 og kår, utst. 1895. Gulle bodde her ved F 1900, ug. og med mora som husholderske.

 

3) Jens Nilsen Gammelli (1883‑1959) fra Seljeli bnr. 4, fikk auksjonsskjøte for kr. 2049,24, tl. 6.9.1937. Om fam. se Seljeli bnr. 4.

 

4) Lars N. Valla, f. 1897, fra bnr. 8 her, fikk skj. fra Jens Gammelli for kr. 19 000 og kår, tl. 7.7.1958.

 

5) Kjell Angeir Valla, f. 14.3.1938, sønn av f. eier, fikk skj. fra faren for kr. 25 000 og kår, tl. 9.6.1976.

 

Bnr. 9 FRYDENGET, fraskilt 1907 fra bnr. 3 med skyld M. 0,63.

1) Ole Marstrand Olsen (1875‑5.4.1965) fra bnr. 3 fikk skj. fra faren for kr. 800, tl. 6.12.1909. G. 1902 m. Johanna Antonsd. (1879‑26.6.1957) fra Bjurselvmoen.

Barn:

1. Ole Herman Kaurin, f. 8.5.1902,

2. Anton Martin, f. 23.3.‑06, (her),

3. Arne Johan, f. 29.6.‑09,

4. Einar Severin, f. 5.8.‑12,

5. Johannes Marstrand, f. 6.12.‑18.

 

2) Anton Martin Valla (1906‑15.2.‑80), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 4000 og kår, tl. 2.5.1955. Ug.

 

3) Audbjørn Valla, f. 3.8.1936, brorsønn av f.br., fikk skj. fra Anton Martin Valla for kr. 162 500, tl. 4.8.1983. g.m. Inger Vigdis Rønning f.7.6.‑44.

Barn:

1. Fred Arne, f. 19.5.‑63.

2. Ann Christin, f.10.1.69.

 

4) Fred Arne Valla, sønn av f. eier, fikk skj. fra faren for kr. 130 000, tl. 6.6.1986. G.m. Tina Renate Kjeldsen, f. 29.5. ‑66.

Barn:

1. Ole Martin, f. 5.4.‑89.

2. Karoline f. 15.5.‑91.

 

Lnr. 216d OPPIGARDEN, fortsettelse av Bruk IV med landskyld 1 våg, 1838: 1 daler 4 ort 19 skill., 1981: M. 3,33.

3) Jeremias Aronsøn, sønn av lensmann Aron Olsøn her, var bruker fra 1690. Ved M 1701 var han 60 år, med sønnene

1. Jon, 10 år,

2. Aron, 6 år, d. 1763,

3. Peder, 3 år.

 

4) Arnt Jørgensøn (ca 1680‑1740) var bruker fra 1705. G. 1705 m. Gjertrud Eriksd. fra Nerleiren bnr. 1. Arnt var bruker til 1710, og flyttet så til Villmoen ved bytte med Abel Haagensøn. Om fam. se Villmoen.

 

5) Haagen Abelsøn (ca 1654‑1734) fra Villmoen kom hit 1710 ved bytte. G.m. Karen Christophersd. (ca 1652‑1738).

Barn:

1. Ole, 16 år 1701,

2. Abel, 7 år ‑01,

3. Haagen, 4 år ‑01.

Dessuten er kjent fra skiftet etter Haagen 1734:

4. Abelone (Tomeidet i Nesna),

5. Karen (Sandøen, (Sanna?) i Træna),

6. Dordi, ug.‑34, Johanna (Bodø fjerding),

7. Maren (Solhaug bnr. 2).

 

6) Abel Haagensøn (ca 1694‑3.9.1768), sønn av f.br., var bruker fra 1723. G. 1732 m. Ane Aronsd. (ca 17007.10.‑77).

Barn:

1. Haagen, f. 1724, (Skjeftmoen),

2. Arne, f.‑26 (Husby i Nesna),

3. Maren Anna (Rundsvoll i Vefsn).

4. Karen, f.‑28 (Samuelmoen),

5. Peder, f.‑30, d. før ‑78,

6. Barbro, f.‑32, d. før ‑78,

7. Iver, f.‑34 (Jerpbakken bnr. 2),

8. Andrea, f.‑35 (Horn i Nesna),

9. Marite, f.‑37 (Lagli i Nesna),

10. Abel, f.‑39 (her),

11. Ane Margrethe, f.‑46 (Øverdal bnr. 1 NR).

 

7) Abel Abelsøn (1739‑1812), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.6.1764. G. 1764 m. Martha Andersd. (1734-etter 1801) fra Luktvatnet.

Barn:

1. Anna, f. 9.9.1765 (Røsså bnr. 1),

2. Haagen, f. 1. 12.‑66, d. før 1812,

3. Sigri, f.‑69 (Lenningsvik),

4. Abel, f. 19.2.‑71 (tjente på Løvøen 1812),

5. Anders, f. 3.5.‑72, d. 26.10.‑77,

6. Peder, f. 20.4.‑74, d. før 1812,

7. Ranni, f. 7.1.‑76, d.str.

 

8) Christen Thomassøn (1746‑28.7.1834) fra Storbjerka bnr. 1 fikk bbr. tl. 9.5.1787. G. 1782 m. Jonilla Pedersd. (1761‑1809) fra Mellingsjorda bnr. 1. Barn:

1. Pernilla, f. 2.10.1783 (her),

2. Judith, f. 4.1.‑86 (Storbjerka bnr. 4),

3. Syneve Helena, f.‑88 (Dyrhaug bnr. 1),

4. Elen Anna, f.‑91 (pl. Nausthaugen her),

5. Tomina, f. 14.11.‑94 (Leirskaret bnr. 2),

6. Peder Johannes, f. 1800 (Valåmoen bnr. 2),

7. Marith Johanna, f.‑04 (Skresletta bnr. 1).

Ved skiftet etter Jonella 1809 var boets brutto 199‑013, gjeld og avg. 55‑0‑11. Sølv for 1 Rd. Bøker: bibel, Povel Andersøns postill. Seksringsbåt med seil. Kirkestue ved Hemnessjøen. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 2 dalkviger, 1 dalokse, 10 sauer, 8 jømmer.

 

9) Nils Iversen (1781‑8.12.1844) fra Røsså bnr. 3 fikk bbr. tl. 25.4.1814. G.I. m. Pernilla Christensd. (1783-5.4.1829), datter av f.br.

Barn:

1. tv. Kiersten, f. 1814 (Pl. Naushaugen her),og

2. tv. ?, f. 1814,

3. Iver, f. ‑15 (bnr. 5 her),

4. Christen, f.‑16 (Hb‑65),

5. Johannes, f. 14.9.‑17 (bnr. 7 her),

6. Dorothea, f.‑19, d. 31.3.‑49 ug,

7. Jonella, f. 19.9.‑21, d. 4.7.‑87 ug,

8. Peder Sylvester, f. 6.8.‑23, dim. fra Tromsø seminar 1858 (USA‑68),

9. Nils Andreas, f. 9.2.‑26 (Holmsletta).

G.II. 1830 m. Elen Larsd. (1799‑3.3.1863) fra Mellingsjorda bnr. 1.

Barn:

10. Pernilla Christense, f. 10.4.1832 (bnr. 8 her),

11. Ane Maria, f. 9.7.‑34, ug. og hadde kår her.

12. Jacobia Andrina, f. 7.3.‑37 (g. før ‑75 m. N.Z. Sundberg),

13. Lars Petter, f. 17.7.‑39 (her),

14. Ole f, 12.1.42 (USA‑66).

Enka Elen fikk kongeskjøte for 215 Spd. og årlig j ordavgift 1 tønne 1½ fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 82 Spd. 110 skill., dat. 27.1.1847, tl. 27.5.‑50. Ved skiftet mellom de selvskiftende arvinger etter enka Elen 1875 ble lnr. 216d delt i to like store deler, slik at den delen som inneholdt det gamle tunet Oppigarden fikk lnr. 216i og den andre delen fikk det gamle lnr. 216d og navnet Brennmoen.

 

Bnr. 8 (lnr. 216i) OPPIGARDEN, oppstått ved deling 1875 av lnr. 216 med landskyld 4 ort 18 skill., 1891: skyld M. 3,31.

10) Anton Pedersen (1832‑22.12.1914) fra Holmslett bnr. 1 fikk skj. fra Elen Larsdatters selvskiftende arvinger for kr. 500, dat. og tl. 23.5.1875. G. 1865 m. Pernille Nilsd. (1832‑5.12.1909), datter av f.br.

Barn:

1. Nils Deodor, f. 2.4.1866 (her),

2. Elen Pedernelle, f. 23.1.‑68,

3. Iverta Petrine, f. 2.2.‑70,

4. Olava Elene, f. 19.12.‑71, d. 31.1.‑75,

5. Peder Christian, f. 16.11.‑73,

6. Ole Elias, f. 28.2.‑78.

 

11) Nils Antonsen (1866‑17.12.1940), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 2200 og kår, tl. 1.3.1909. G. 1899 m. Anna Larsd. (8.10.1874-10.4.1943) f. Korgen, opph. Valåmoen.

Barn:

1. Lars Cornelius, f. 20.7.1897 (her),

2. Arne Martin, f. 26.9.‑99, d. 30.3.1950 (bnr. 12 her),

3. Pernille Kristense, f. 7.1.1901 (USA),

4. Nils Theodor, f. 4.4.‑02, d.str.,

5. Nils Andreas, f. 2.4.‑03, d. 16.5.‑09,

6. Peder Kristian, f. 23.1.‑05, d. 29.12.‑82,

7. Emil Andreas, f. 13.1.‑07 (Samuelmoen bnr. 3),

8. Karen Helene, f. 14.3.‑08,

9. Nilsine Andrea, f. 19.5.‑09 (bnr. 11 her),

10. Harald Johan, f. 29.8.‑10, d. 10.10.‑79 (Hb),

11. Iverta Petrine, f. 3.11.‑11, d. 18.7.‑14,

12. Kristine Elise, f. 10.4.‑13 (S.Trøndelag),

13. Iverta Petrine, f. 19.9‑15 (Trondheim),

14. Torleif, f. 9.12.‑17, d. høsten ‑80 (Hønefoss).

 

12) Lars Cornelius Valla (1897‑31.9.1983), sønn av f.br., overtok bruket fra sine foreldre for kr. 8500 + kår, ved skj. tl. 4.5.1939. G.m. Gerda Kristine Sjøgård (1905‑11.4.‑78) fra Sund bnr. 7.

Barn:

1. Nils Agnar, f. 1.3.1936 (her),

2. Kjell, f. 14.3.‑38,

3. Bjørg, f. 2.1.‑43,

4. Stein, f. 21.5.‑44,

5. Gerd-Liv, f. 25.1.‑48 (Justisminister 1997-98, leder for norsk LO 2002-).

 

13) Nils Valla, f. 1936, sønn av f.br., overtok bruket for kr. 30 000 + kår, ved skj. dat. 13.7., tl. 23.9.1965. Formann i Norges Bondelag 1980‑87, ordfører i Hemnes kommune 1995-99. G.m. Raina Elisabeth Bang, f. 13.10.1938, fra Glomfjord.

Barn:

1. Lars Kåre, f. 14.6.1958,

2. Elisabeth, f.‑61, d.str.,

3. Toril, f. 8.7.‑73,

4. Torgeir, f. 7.6.‑74.

 

Bnr. 4 (lnr. 216d) BRENNMOEN, oppstått 1875 ved deling av lnr. 216d, med landskyld 4 ort 17 skill. 2 skill. (Brufjellmoen lnr. 216k overført 1880 fra bnr. 1). Skyld 1891: M. 3,33.

1) Lars P. Nilssen (1839‑8.4.1916), sønn av f.br., var bruker fra 1863 og fikk skj. fra de selvskiftende medarvinger, tl. 23.9.1875. G. 1863 m. Charlotte Jensd. (1842‑18.1.1914) fra Nerleiren bnr. 5.

Barn:

1. Elen Dørthea, f. 3.7.1864 (Mellingsjorda bnr. 5),

2. Jacobea Zachrine, f. 3.9.‑68, d. 20.5.‑74,

3. Jens Martin Bech, f. 21.7.‑72 (her),

4. Ludvig Kornelius, f. 19.4.‑78 (USA‑98 og ‑14),

5. Klara Marianne Valborg, f. 31.1.‑84 (misjonær Valborg Valla, død i India).

 

2) Jens M. Bech (1872‑22.3.1935), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000, kår til foreldrene og påheftet kår til farsøster Ane Nilsd., tl. 1.3.1907. G. 1902 m. Christine Nilsd. (1878‑16.3.1967) fra Jerpbakken bnr. 2.

Barn:

1. Lars Peter, f. 5.1.1904 (her),

2. Elen Olava, f. 3.4.‑05,

3. Nils Johan, f. 1.3.‑09 (bnr. 7 her),

4. Kolbein Valdemar, f. 26‑.1.‑13.

 

3) Lars Peter Valla, f. 1904, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 10 000 og kår, tl. 16.1.1957. G.m. Jensine Øverleir, f. 26.5.1913, fra Øverleir. 3

Barn:

1. Jens Johan, f. 3.2.1953 (her).

 

4) Jens Johan Valla, f. 1953, sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 60 000 og kår, tl. 12.12.1977.

 

Bnr. 18 SOLVANG (utgått 1947 fra bnr. 4) og bnr. 13 STRAND , tidligere Nils Henriksenheimen, (utgått fra bnr.8.)

1) Peder (Per) Valla, f.23.1.1905, d.28.12.‑82. G.m. Anna Lydia Nerleirmo, f.20.2. 1918, d. 26.5.‑71. fra Oldernes i Korgen.

Barn:

1. Ragnhild, f. 11.4. 1941.

2. Liv, f.23.2.‑43.

3. Per Magne, f.17.3.‑44. d.‑76.

4. Asbjørn, f.11.12.‑46.

 

2) Ragnhild Valla, f. 1941, dtr. av forrige bruker. G.m. Kato Johan Bjørnbak (23.3.‑40 - 24.7.‑91).

Barn:

1. Merethe, f.27.1.1965.

2. Silje, f.25.10.‑68.

3. Rina, f.5.4.‑75.

 

Lnr. 216e FILTRÅGENGET, fraskilt 1860 fra lnr. 216d. Navnet vil vel være ukjent for de fleste, men historien bak er interessant: Iver R. Johansen fra Valåmoen som "forretningsfører" og 9 andre personer fikk sjk. fra Elen Larsdatter på dette landstykket, skj. dat. 1.10.1860. Alle kjøpernes navn er innført i skjøtet. Hensikten med kjøpet var å skaffe seg stemmerett ved å eie matrikulert jord. Å byksle jord ville gjort samme nytte, men det var ikke så enkelt. Dette er det eneste kjente jordkjøpet foretatt i Hemnes utelukkende for dette formålet, men var brukt mange steder i landet i "bondevenn"-bevegelsens tid. Etterat stemmeretten ved lov av 1869 ble knyttet til størrelsen på inntekten, ble Filtrågenget 1873 skjøtet tilbake til Elen Larsdatters dødsbo og slått sammen med lnr. 216d.

 

Bnr. 7 (lnr. 216h) LIBAKKEN, fraskilt 1864 fra bnr. 4 med landskyld 8 skill. (M. 0,20). Bruket hadde tidligere vært husmannsplassen LILLEBAKKEN, og bare en husmann er kjent her.

1) Otten Iversen, f. 1783, d. 14.10.‑63. fra Røsså bnr. 3. Han var bror av Nils Iversen på lnr. 116d. Otten var husmann her fra seinest 1842, var her ennå ‑58, men fraflyttet før ‑65. G.m. Dorthe Pedersd.

Barn: tre døtre, den yngste,

3.  Kierstine Bergitta, f. 24.3.1842.

 

2) Johannes Nilsen (1817‑14.1.1891) ble tildelt dette stykket ved skiftet etter sin stedmor Elen Nilsd., etter å ha vært husmann her noen år, skj. tl. 1.6.1889. G. 1861 m. Olava Olsd.(1834‑30.11.1912) fra Mellingsjorda bnr. 1.

Barn:

1. Nils, f. 11.8.1862 (USA‑82), d.4.9.‑38.

2. Olava Margrethe, f. 11.8.‑63 (USA‑68),

3. Ole Andreas, f. 19.6.‑64, d. 26.9.‑83,

4. Peder Christian, f. 7.9.‑67, d.s.å.,

5. Pedernelle Christense, f. 21.3.‑70,

6. Iver Christian, f. 17.8.‑71 (her). d.7.2.‑41.

 

3) Iver Johannessen (1871‑7.2.1941), sønn av f.br., arvet bruket etter foreldrene sammen med gjenlevende søsken. Broren Nils, Ivers eneste medarving 1926, frafalt sitt arvekrav ved erklæring tl. 10.7.1926. Iver var ug. Iver Johansens arvinger, en brordatter og en brorsønn, overdrog sin arv til ...

 

4) Nils Johan Valla (1909‑7.11.‑75) fra bnr. 4 her. Han fikk skj. fra Rana Skifterett for kr. 4000, tl. 10.2.1942. G. 1945 m. Magnhild Eline Lorntsen, f. 27.8.1917, fra Mellingsjorda.

Barn:

7. Øystein, f. 4.5.1946,

8. Knut Magnar, f. 17.11.‑50 (her),

9. Inger Valborg, f. 2.5.‑54.

 

5) Knut Magnar Valla, f. 1950, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 60 000, tl. 17.1.1977. Samboer med Marina Drage, f. 31.3.1968.

Barn:

10. Robin Andre, f. 18.2.1988,

11. Linda lselin, f. 25.11.‑90.

 

Bnr. 12 MYRNESET, fradelt 1938 fra bnr. 8.

1) Arne Valla (1899‑30.3.1955) fra bnr. 8. G.m. Ragna Mulvik, f. 24.4.1920, fra Mula bnr. 4.

Barn:

12. Arna, f. 12.11.1939,

13. Rolf, f. 25.12.‑40,

14. Paul Einar, f. 31.3.‑44,

15. Aud Norun, f. 17.3.‑48.

Enka Ragna G.m. Arne Martinsen, Lillebjerka bnr. 2.

 

2) Rolf Valla, f. 1940, sønn av f. br., er eier nå. G.m. Martine Høknes, f. 12.5.1940.

Barn:

16. Arne, f. 24.6.1968,

17. Unni Karin, f. 26.3.‑70,

18. Laila, f. 11.6.‑71.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitte plasser i gammel tid.

1) Lasse eller Lars, 1623‑26.

 

2) Peder, 1629.

 

3) Sakarias, 1630‑32. M 1701 nevner ingen husmenn på Valla.

 

VALLASJØEN.

1) Peder Sørensøn (ca 1698‑6.5.1781) hadde egen husmannsstue fra 1735. G.I. 1725 m. Malene Olsd., d. før 1730.

Barn:

19. Marite, f. 1726,

20. Malene, f.‑27,

21. Barbro, f. ca ‑28 (Dalosen bnr. 4).

G.II. 1731 m. Johanna Andersd. (1704‑før ‑68).

Barn:

22. Anders, f. 1733 (Levang i Nesna),

23. Jon,f.‑35,

24. Gjertrud, f.‑37 (Hestmoen, Hestmona ? i Rødøy),

25. Ane Johanna, f.‑40 (Klubben i Nesna).

G.III. 1768 m. enka Beret Knudsd. Ingen barn.

 

2) Aron Jeremiassøn (ca 1695‑1763) fra bnr. 4 her. G. 1760 m. Alida Andersd.

Barn:

26. Andrene, f. 1761.

Alida var fraflyttet sognet eller d. før 1801.

 

VALLA‑AUREN.

1) Ole Olsøn (ca 1694‑10.7.1774), opph. Breivika da han giftet seg. G.I. 1726 m. Marithe Andersd., d. 1746.

Barn:

27. Karen, f. 1726.

G.II. 1749 m. Ingeborg Iversd. (ca 1692‑29.5.1772) fra Røsså Bruk II. Ingen barn.

F 1801 nevner ingen husmenn på Valla.

 

Ikke navngitt plass.

1) Israel Johnsen (1806‑etter -81), fra NR. G.m. Kathrine Pedersd. (1811-16.11.‑56).

Barn:

28. Idda Karoline, f. 24.9.1850 (USA‑78).

Israel flyttet til pl. Mellingsjordstranda før 1865.

 

NAUSTHAUGEN under bnr. 1.

1) Jacob Petersen (1805‑etter -75), fra pl. Lillebjerka, husmann her etter 1837. G.I. 1833 m. Ellen Christensd. (1791‑21.12.1859) fra bnr. 4 her.

Barn:

1. Jonella Pernille, f. 21.10.1833,

2. Petter Michael, f. 16.9.‑35,

3. Christen Tobias, f. 22.2.‑37.

G.II. 1862 m. Kjerstine Nilsd. (1814‑etter -75), fra lnr. 216d her. Ingen barn. Jacob og Kjerstine fraflyttet eller utvandret ? etter 1875.

 

2) Haagen Arntsen (1829‑etter 1900), dattersønn av Aron Olsen på bnr. 1, husmann fra før 1891, skomaker. G.m. Birgitte Gurine Olsd. (1840‑etter 1900) fra NR. Ingen barn kjent.

 

ASPHAUGEN under bnr. 1.

1) Kristofer Fredriksson Dahlberg (8.2.1835-2.7.1915), maler fra Sorsele Sv., innflyttet før 1866 (Villmoen), hit ‑74. G. 1863 m. Ulrika Albertine Johanna Jonasd. (14.10.1837‑25.6.1917).

Barn:

1. Ulrikka Johanna, f. 18.8.1864, d. 1865.

2. Grete Sofie, f. 17.5.‑66,

3. Christine Albertine, f. 2.7.‑69 (Saura i Nesna), d. 6.7.1912 i Ålesund.

4. Johan Fredrik, f. 13.7.‑73, d.30.5.‑74,

5. Jakob Frands, f. 11.9.‑75 (Espervik), d. 23.3.1953 (Hestnesosen),

6. Kristofer Ulrik, f. 7.2.‑79. d. 1959 (Bergen).

 

YTTERHAUGEN under bnr. 2.

1) Ole Nikolai Olsen (1842‑5.12.‑77) fra bnr. 1 her, husmann fra før 1869. G. 1866 m. Elen Johannesd. (1843‑etter -77), fra Nesna prestegjeld.

Barn:

1. Anne Jakobea, f. 19.3.1866,

2. Olava Bergitte, f. 21.7.‑67,

3. Nils Andreas Samuel, f. 12.9.‑69,

4. Julianne Marie, f. 13.5.‑72,

5. Emilie Olea, f. 27.12.‑74. (G.m. Lundli, Bodø. En sønn Erling f. 14.10.1901. Se Lillebjerka bnr. 1).

 

KØTAMOEN under bnr. 2.

1) Jon Andersson (1824‑etter -90) fra Vilhelmina i Sverige, husmann her fra før 1865. G.I. i Vilhelmina m. ukjent.

Barn:

1. Andreas, f. 1847

2. Sara Marie, f. 9.6.-51 i Vilhelmina.

Jon hadde utenfor ekteskapet en sønn

      3. Petrus, f. 18.3.1853, Mor: pike Sara Pedersd. 104 Solhaug.

G.II. 1862 m. Kristense Marie Monsd. (1825-etter -75) fra Vågan.

Barn:

4. Anna Lovise, f. 7.12.1866,

5. Johan Martin, f. 22.1.‑71.

Da sønnen Andreas giftet seg 1890, er det tilføyd at faren var farmer i Wisconsin, USA.

 

2) Johan Nikolai Andersen, f. 1832 i Vefsn, var husmann fra før 1891. G.m. Kristiana Marie Pedersd., f. 1842 i Vefsn. Ingen barn notert her.

 

3) Ole Johan Nilsen (1846‑etter 1920) fra 104 Solhaug bnr. 3, her (?) fra før 1884. G.I. 1878 m. Sara Marie Jonsd. (1851‑12.9.‑84), død av tæring, datter av Jon Andersson ovenfor.

Barn:

1. Samuel Nikolai, f. 23.3.1878, gift 5.10.1908 med Sara Marie Johansen, f. 28.12.1884, d. 1969, fra Kvalvik i Rødøy. De hadde 8 barn, 5 av dem født i Hemnes. De bodde på Hemnesberget, men reiste derfra 1921.

      2. Karen Marie, f. 9.2.1883, d. 14.8. samme år.

G.II. 8.11.1891 m. Ane Elisabeth Andersd. (1844-9.5.1920) fra 138 Finnbakken bnr. 2. Ane Elisabeths barn før ekteskapet: Anna Petrine, f. 10.10.1881 (78 Brattland bnr. 1), Far: ungkar Jakob Johansen 100 Røssåauren.

 

TØMMERNESET under bnr. 2.

1) Jacob Augustinussen (1822‑17.11.‑97) f. Elsfjord, husmann her før 1865. G. 1852 m. Anne Johansd. (1828‑28.11.1907) fra Lenningsvik.

Barn:

1. Christian, f. 5.10.1851,

2. Emilie Jonelle, f. 26.5.‑54,

3. Jacob Andreas, f. 10.6.‑57 (Hb),

4. Johan Jacob. f. 21.5.‑60,

5. Theodor Andreas, f. 17.2.‑63,

6. Carolus Nicolai, f. 18.8.‑66 (Hb).

Enka var bruker ved F 1900.

 

GRANNESET under bnr. 8.

1) Johan Benj. Jensen (1866‑23.11.1913) fra Hattfjelldal, husmann her fra før 1895. G.m. Davine Kristensd. (1870‑18.10.1952) fra Korgen pl. Mølnhusmoen.

Barn:

1. Elise, f. 2.9.1895,

2. Jens Didrik, f. 20.11.1905,

3. Jenny Amanda Bek, f. 9.10.‑09.

 

Ikke navngitt plass under bnr. 6.

1) Ole Kristiansen (1860‑etter 1900), f. her, var husmann fra før 1891. G.m. Serine Johanna Johannesd. (1851-etter 1900) fra Ulfsten (Ulsteinvik ?).

Barn:

1. tv. Ole Andreas, f. 2.9.1895, død samme år, og

2. tv. Severin Johannes, f. 2.9.1895.

Fam. til USA‑00.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.