Home / Gardene / 069 Indre Dilkestad

069 Indre Dilkestad


Hemnes Gård og Slekt, side 410 + 419-427
69. Dilkestad indre

Redigert 10. mars 2012

Dilkestad var bare ett nr. i den gamle martikkelen, men allerede 1723 skilte man mellom ytre og indre Dilkestad. Kirkebøkene skiller sjelden mellom ytre og indre D., men bruker til gjengjeld også noen av bruksnavnene. Brukene på de to nåværende matrikkelgardene har derfor latt seg skille fra hverandre fra begynnelsen, og gardene er behandlet hver for seg.

Navn: dilkastadom j radund, i Aslak Bolts jordebok ca 1440. Diilchestad 1567, Dilckestad 1610, Dilchestad 1647, 1661 og 1723, Dilkestad 1838 og -91. Det fins ingen sikker mening om betydningen av navnet. Rygh XVl uttrykker det slik: "Navnet er enestaaende, og jeg kan heller ikke paavise noget, som kunde formodes at være beslægtet dermed". Daglignavnet er Dellsta. Navn på enkeltbruk blir tatt med på de respektive stedene. Dilkestad, begge gardene sammen, hadde i Jordebog 1626 landskyld 2 våger ½ pund fisk, og 1647 2 våger 1 pund.
 
Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
"Indre" angir at garden ligger lenger inn fra Rana-fjorden enn 68 ytre Dilkestad. Det fins ingen særnavn på brukene i gammel tid.

Brukstall og utskiftninger:
To bruk inntil 1679, tre bruk 1680-1880. Lite oppdeling seinere: 6 bruk 1934. Utskiftning 1834 av åker, eng, rydningsland, skog og mark. Utskiftning 1893 mot 68 Y. Dilkestad, 70 Dalosen, Stiauren, Jektstrand og Stokkhaug, de siste tre i Nesna.

Kverner og sag:
Indre Dilkestad hadde sine kverner på ytre Dilkestads grunn, og en bruker hadde part i Ytter Dilchestad Saug.

Skjerping:
1907-12 var det skjerpet på indre Dilkestad og nabogarder, uten at lokalitetene er spesifisert.

Kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1816.

MATRIKKELGARDEN DILKESTAD INDRE, GNR. 69.
Gammel gard, nevnt allerede i 1440-åra, da Nidaros erkestol eide 3 spann korn i Dilkestad (udelt). 1647 var landskylda 4 pund fisk på I. Dilkestad. Før 1667 var landskylda forhøyd til 4 pund 12 mark. Tallene for 1647 og -67 er beregnet for brukerne som kan stedfestes til I. Dilkestad. Fra 1723 var Dilkestad indre og ytre oppgitt særskilt, selvom matrikkelnr. var det samme.

1838 Nytt matr.nr. 118, Inr. 250, 251 a og b, landskyld 3 daler 3 ort 9 skill.
1723 "Brendefang med besvær. Ligger i Sollie. Middelmaadig Jord, beskadiges idelig av Jordfald". Gl. matr.nr. 167, landskyld 4 pund 12 mark fisk.
Lnr. 251a: Omtrent 15 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi omtrent 112 lass høy årlig. En del av englandet er utsatt for å skylles bort av sjøen. Ellers som lnr. 150.1865
Lnr. 250: Omtrent 14 mål åkerland. Eng, vannsyk sandblandet leirjord, som antas å gi 122 lass høy årlig. Ikke frostlendt. Tilstrek­kelig havning. Tilstrekkelig vedskog. En del av heimejorda er utsatt for å skylles bort av sjøen.
Lnr. 251b: Som 251a.
1891 Gnr. 69, skyld M. 10,89.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Bl.k.  Havre

1723 3 24 44 7   2 ½

Hester  Storfe  Sauer  Svin Rug Bygg Bl.k.   Havre  Poteter

1835 3 23 22 2 0 9 0 2 1/2 6

1865

250 1 11 11 0 0 3 0 0 6

251a 1 11 15 0 0 2 ½ 1 0 9

251b 1 9 16 0 0 3 0 ¼ 8

Pl. 1) 0 2 3 0 0 ¼ 0 0 2

" 2) 0 2 3 0 0 ½ 0 0 2

" 3) 0 1 5 0 0 ¼ 0 0 3

" 4) 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Sum-65 3 38 55 0 0 9 ½  1 ¼ 30

1875

250 1 11 18 1 1/8 3 0 1 7

251a 1 11 13 1 0 0 0 ¼ 12

251b 1 10 13 0 0 2 ½ 0 1/8 6 ½

Pl. 1) 0 2 7 0 0 1/8 0 0 3

" 2) 0 2 6 0 0 ½ 0 0 4

" 3) 0 2 3 0 0 ½ 0 0 2

" 4) 0 1 1 0 0 0 0 1/8 3

Sum-75 3 39 61 2 1/8 9 5/8  0 1 ½ 37 ½

1) Nausthaug  2) Moen  3) Haugen  4) Dilkestadstranda

MANNTALL
1666  2 brukere, 7 sønner, 1 strandsitter
1701  3 brukere, 6 sønner

FOLKETELLINGER

Husb.-  Kårfolk Tjenere  Husm.-  Inderster  Strand-  Legds-

 folk folk  sittere folk

1801 16 1 6 0 0  2 0
1865 11* 7 2 18 0  0 0
1875 15 6 6 15 16  0 1
1891 20 6 4 22 1  0 1
* 1 fosterbarn

EIERE
Nidaros erkestol, seinere benefisert Hemnes kirke. Gikk så over til Det nordlandske kirke- og skolefond. Kjøpt av brukerne 1833-43. Seinere selveiere, unntatt bnr. 1 1849-75, da Paul Nilsen Blyset i Nesna var eier, men ikke bruker.

BRUKERE
Tidsrommet 1610-79.

BRUK I.
1) Jens var bruker 1610-13 og betalte årlig 1 ½ Rd. skatt. Enka var bruker t.o.m. 1616.

2) Olluff Jenssøn var bruker 1617. Han er ikke oppført videre i skattelistene, men betalte årlig leding til 1639.

3) Halsten var bruker 1634, og er oppført i skattelisten bare dette året. Han betalte årlig leding til 1639.

4) Erik Olsøn var bruker fra 1641. Ved skattemanntallet 1647 var landskylda 2 pund, og 1661 2 pund 6 mark. Ved M 1666 var Erik 55 år, med sønnene
1.  Ole, 23 år,
2.  Anders, f. ca 1656 (bnr 1 her),
3.  Christen, 9 år.
Etterat landskylda ble omfordelt 1680, fortsatte Erik med det seinere lnr. 250.

BRUK II.
1) Peder var bruker fra seinest 1610, da han betalte 1 ½ Rd. skatt. Han var fremdeles her 1630. 1631-38 mangler noteringer, og 1639 var enka bruker.

2) Nils var bruker fra 1640 til -53 eller seinere. Ved skattemanntallet 1647 var landskylda 2 pund.

3) Anders var bruker fra seinest 1661, og enka Karen fra tidligst -64 til -77. Ved M 1666 hadde Karen sønnene Arne Nilssøn, 15 år, Hans og Gabriel Nilssønner, begge 7 år. Det tyder på at hun hadde vært gift først med bruker nr. 2 og så med bruker nr. 3 . En sønn Halsten, 29 år, er også nevnt. Ved omordninga av bruka 1680, avga Bruk I 6 mark og Bruk II 1 pund til et tredje bruk. Garden besto deretter av de seinere lnr. 250, 251 a og b.

1620-33 er nevnt to ødegårdsmenn, Lars og Oluf, begge alltid bare med fornavn. Hvordan de skal innpasses er uklart.

Fra 1680.
Bnr. 1 (lnr. 250) DILKESTAD INDRE, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 21 skill., 1891: M. 3,45. Her fortsatte Erik fra Bruk I med 1 pund 12 mark til 1695.
5) Anders Eriksøn (ca 1656-1708), sønn av f.br., fikk overlatt 12 mark fra faren 1680, og bykslet 1696 hele bruket. G.m. Marit Gabrielsd. (ca 1652-1725) fra 53 Finneid bnr 1.
Barn:
1.  Jon, 22 år 1701 (146 Trones),
2.  Erik, 10 år -01 d. før -26,
3.  lfwer, 6 år -01, d. før -26,
4.  Nils, 4 år -01 (Sjonstien i Nesna),
5.  Hans, 3 år -01 (Enga i Mo, Nord-Rana, gift 13.10.1717 m. Siri Olsdatter fra 142 Leiren øvre, f. 1695, d. 1738). Hans begr. 31.8.1727 Mo, Nord-Rana.
6.  Ragna, f. 1696 (142 Øverleir bnr. 1),
7.  Ane, f. 1684 (Ytre Bardal i Nesna).

6) Christopher Anderssøn (ca 1686-1743) fra 68 Y. Dilkestad var bruker fra 1709. G.I. 1708 m. enka Marit. Ingen barn. Ved skiftet etter Marit 1726, var boets brutto 307-0-5, avg. 39-3-4. Bøker: Misjonsbibel, Povel Andersens postill og 6 andre. Husdyr: 1 hoppe, 11 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 markokse, 4 kalver, 23 sauer, 11 jømmer, 20 lam, 5 risbit værer, 10 geiter, 4 hanegeiter, 2 risbit bukker, 12 kje, 1 risbit svin. G.II. 1727 m. Kirsti Larsd., d. 15.8.1764, fra Indre Bardal i Nesna, opph. 87 Tybekken.
Barn:
1.  Anders, f. 1727 (her),
2.  Guru, f.-30, død 1770 i Stor-Fagervik i Nesna, gift 1752 med Anders Hansen, sønn av Hans Andersen (sønn av bruker 5).

7) Nils Anderssøn (1705-62) fra 63 Sund bnr. 1, fikk bbr. tl. 13.10.1744. G. 1744 m. enka Kirsti. Ingen Barn. Ved skiftet etter Nils 1762, var boets brutto 166-1-0, gjeld og avg. 120-2-4. Sølv for 5-3-8, (mrk. CAS.MGD-HAS-LSH). Husdyr: 1 hoppe. 9 kyr, 1 kvige, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 kalv, 6 sauer, 5 jømmer, 7 lam, 7 geiter, 2 hanegeiter, 3 risbit bukker, 5 kje.

8) Anders Christophersøn (1727-26.2.-80), stedsønn av f.br. var bruker fra seinest 1764. Han var lensmann i Hemnes 1758-80. Ifølge "Extraskatten" var han gift, men navnet på kona og eventuelle barn er p.t. ukjent. Gift 9.1.1763 i Sjona med Karen Rasmusd. (1710-24.6.-80) fra Hauknes i Sjona. Hun var enke etter Peder Pedersen Sjoneidet.
Barn:
1. Kristine, f. 1763, ikke nevnt i moster Berethes skifte 1791.

9) Christopher Anderssøn (ca 1753-96) fra Fagervika i Nesna (sønn av Guru Andersdatter her) fikk bbr. dat. 3.9.1779, tl. 1.5.-80. G. 1781 m. Martha Andersd. (1753-1816) fra 4 Hestneset.
Barn:
1.  Anders, f. 23.4.1782, d.-97 (kom bort på sjøen),
2.  Maren, f. -83, d. før -92,
3.  Karen, f. 28.7.-84 (bnr. 2 her),
4.  Peder, f.-86 (64 Presteng),
5.  Gurra, f.-88 (Stor-Alteren bnr. 2 NR),
6.  Jakob Kristian, f. -90, ikke nevnt i fars skifte 1796,
7.  Anders Johannes, f.-91, d. 1820 ug., han var spillemann og eide fele verdsatt til 2 Spd. og mye fint gangtøy med sølvknapper.
8.  Maren, f.-92, d.s.å.,
9.  Bereth Maria, f. 6.9.-93 (70 Dalosen, pl. under bnr. 3),
10. Maren, f. -93, d. -94,
11. Kierstina, f.-96 (70 Dalosen bnr. 5).
 
10) Johannes Olsen (1767-8.11.1861) fra 145 Oldernes bnr. 2, fikk bbr. dat. 9. 10., tl. 19.10.1797. G.I 1797 m. enka Martha.
Barn:
1. Anders, f. 1798,
2. Ole Andreas, f. 1800, død på Lofotreise 10.2.-49.
Ved skiftet etter Martha 1816, var boets brutto 4055-0-0, gjeld og avg. 286-3-0. Sølv for 128-4-8. Inflatterte priser! Bøker: Müllers postill og 14 andre. Halvparten i kirkebu på Hemnes. Tre-roms båt med utstyr, Lofotbruk. Husdyr: 1 hoppe. 8 kyr, 1 kvige, 1 markokse, 1 dalokse, 6 sauer, 2 jømmer, 5 værer, 1 geit, 2 bukker. G.II. 1816 m. Maren Arntsd. (1768-10.7.1837), enke fra 70 Dalosen bnr. 4. Ingen barn. G.III. 1840 m. Maren Jacobsd. (1797-8.8.1848), enke fra bnr. 3 her. Ingen barn.

11) Ole Johannessen (1800-3.2.-49), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 100 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 1 2/5 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 27.10.1833, tl. 23.6.-34. G.I. 1823 m. Karen Sevaldsd. (1802-26.9.-24) fra 70 Dalosen bnr. 4. G.II. 1825 m. Dorthea Nilsd. (1801-29.3.-74) fra 86 Straumsnes bnr. 2.
Barn:
1.  Nils Jørgen, f. 26.3.1826, d. 3.3.-49 (druknet under Lofot-fisket), i skiftet anført død 25.3,
2.  Johannes, f. 13.4.-28, dim. fra Tromsø Seminar 1850 (Hammerfest),
3.  Jens Brose Hind, f. 20.5.-30 (her),
4.  Karen Cicilia Hind, f. 27.6.-32 (68 Y. Dilkestad bnr. 3),
5.  Martha Maria, f. 17.1.-35, d.s.å.
Paul Nilsen Blyset i Nesna fikk hjemmelsbrev fra skifteretten i Ole Johannessens dødsbo for 112 Spd., tl. 22.9.1849. Han var ikke bruker. Enka Dorthea G. 1852 m. Johan Larsen fra 89 Straumbotn. Han døde 2 mnd. etter vielsen.

12) Jens Brose Hind Olsen (1830-23.3.-81), sønn av f.br. var først bykselmann, og fikk skj. for 176 Spd. fra Paul Nilsens enke Karen Johansd. tl. 1.6.1875. G. 1858 m. Martha Haagensd. (1829-15.10.1913) fra bnr. 2 her. Ektefellene var søskenbarn (hans farmor = hennes mormor)
Barn:
1.  Olava Nicoline, f. 13.9.1859, død 31.1.1944 i Narvik, gift 1887 med Albert Nicolai Lie fra Bjørnør i Sør-Trøndelag. Han var oppvokst i Henningsvær, arbeidet 1887 i Victoriahavn (Narvik). De flyttet dit. Olava drev kafe og hotell i en periode. De hadde 4 barn.
2.  Nils Jørgen, f. 13.5.-62, d. 22.1.-63,
3.  Helene Karoline, f. 29.5.-64, d. 5.2.-71,
4.  Johan Jacob Heitmann, f. 8.4.-67 (her).

13) Johan Heitmann Jensen (1867-22.10.1955), sønn av f.br., fikk skj. fra mora i uskifte, tl. 31.5.1889. G. 1890 m. Hanna Jensd. (1867-22.7.1956) fra bnr. 2 her.
Barn:
1.  Harald Johan, f. 24.10.1891, d. 30.1.-92,
2. Harald Johan, f. 15.2.-93, d. 1. 11.-99,
3.  Jens Brose, f. 17.5.-95, gift 1918 med Kaia Antonette Kristiansdatter f. 1895 på Rognhaug under Alteren i Nord-Rana, 2 barn,
4.  Axel Johannes (her), f. 23.1.1901, d. 2.6.1987,
5.  Jenny Bergljot, f. 6.2.-03.
 
14) Axel Johannes Jensen (1901-2.6.-87), sønn av f.br., overtok bruket 1942. G.m. Borghild Elvebakk, f. 1915, fra 70 Dalos.
Barn:
1.  Inger, f. 18.3.1933,
2.  Jenny Bergljot, f. 11. 8.-39,
3.  Anne Martha, f.26.5-43,
4.  Asgeir Brynjulf, f. 25.12.-46 (her),
5.  Gaute, f. 30.6.-54.

15) Asgeir Dlikestad, f. 1946, sønn av f.br., overtok bruket 1976. g. 1972 m. Karin Pedersen, f. 15.8.1951.
Barn:
1.  Monica, f. 14.9.1972,
2. Ørjan, f. 30.3.-75.

Bnr. 2 (lnr. 251a) TØMMERNESET, fraskilt ved deling av Bruk II 1680 med landskyld 1 pund 6 mark, 1838: 1 daler 1 ort 3 skill., 1891: M. 3,65.
1) Ole Eriksøn (ca 1640-før 1715), sønn av bruker nr. 4 på Bruk I, var bruker 1680-1708. Ved M 1701 var Ole 62 år, med en sønn
1.  Lars, 23 år
2.  Berit (her),
3.  Erik,
4. Ragnhild, d. 1766,
5.  Kirsten,
6.  Karen

2) Jens Jørgensøn, f. ca 1682, fra Haugjord i Nesna, var bruker fra 1709. G. 1708 m. Beritte Dilchestad, trolig datter av f.br.
Barn:
1.  Johannes, f. 1708 (Purkneset),
2.  Anders, f. 1710,
3.  Thomas, f. -11 (her),
4.  Ingebor, f. -13,
5.  Oluf, f.-15.

3) Thomas Jenssøn (1711-37), sønn av f.br., var bruker fra 1732. G. 1733 m. Maren Haagensd. (ca 1711-97).
Barn:
1.  Ingebor, f. 1734, d. for -37,
2.  Berite, f.-35, d.s.å.
3.  Ane, f.-36 (tjente på Berg i Lofoten 1806).
Thomas ble begravet med "Liigprædigen".

4) Iver Simensøn (ca 1700-1758) fra 83 Brennbergfjell? fikk bbr. dat. 14.11.1736, tl. 8.7.-37. G. 1737 m. enka Maren.
Barn:
1.  Thomas, f. 1739 (39 Seljeli Bruk I),
2.  Simon, f.-41,
3.  Haagen, f.-43,
4.  Hans, f.-45, d.-48,
5.  Karen, f.-47, d.-48,
6.  Karen, f.-49 (her),
7.  Augustinus, f.-50, d. 26.2.-67,
8.  Berit Gidsken, f. -51, d. -58.
Ved skiftet etter Iver 1758, var boets brutto 65-1-6, gjeld og avg. 20-1-6. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 gl. kvige, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 1 kalv, 5 sauer, 4 jømmer, 2 lam, 4 geiter.

5) Nils Olsøn (ca 1736-1804) var bruker fra 1759. G. 1759 m. enka Maren. Ingen barn.

6) Nils Jonsøn (1750-21.12.1821) fra 83 Brennbergfjell var bruker fra 1780. G. 1780 m. Karen Iversd. (1749-30.12.1821), steddatter av f.br.
Barn:
1.  Haagen Simeon, f. 20.1.1782 (her),
2.  Maren Johanna, f.-89,
3.  Benjamin, f. -92,
4.  Anna, f.-93
5.  Paul, konf 1816, gift 1831 med Berit Jonasdatter fra Vassdal i Bardal.

7) Haagen Nilssen (1782-30.1.1869), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 23.8., tl. 10. 10. 1805. G. 1806 m. Karen Christophersd. (1784-14.3.1866) fra bnr. 1 her.
Barn:
1.  Anders, f. 1807, d.-08,
2.  Karen Andrine, f.-09, d. 11.6.-32,
3.  Christopher Johan, f.-11, d.-12,
4.  Nils Christopher, f.-13 (her),
5.  Martha Maria, f.- 16, d. før -29,
6.  Christopher, f. 21.8.-17, gift med Pernille Marie Johannesdatter f. 1815 Hauknes i Nesna, 4 barn,
7.  Anders, f. 21.1.-20 (68 Y. Dilkestad bnr. 3),
8.  Johan Jacob, f 1.12.-22, d. 23.3.-49 [druknet under Lofot-fisket; han hadde en sønn Peder Lørents, f. 22.5.-46 (147 Nerleiren bnr. 4), M: p. Dorthea Henrichsd. 67 Buvik],
9.  Iver, f. 5.9.-25, gift med Mortine Pedersdatter f. 1840 i Rødøy, de bodde på Halsa i Meløy, 3 barn,
10.  Marta Maria, f. 30.4.-29 (bnr. 1 her).

8) Nils Haagensen (1813-9.7.-54), sønn av f.br. fikk kongeskjøte for 140 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 3 fjerdingskar bygg med kapitalverdi 50 Spd. 25 skill., dat. 13.8.1842, tl. 22.9.-43. G. ca 1841 m. Berit Maria Jensd. (1804-12.7.-95) fra Toftli i Nord-Rana.
Barn:
1.  Jens Benoni, f. 20.8.1842 (her),
2.  Haagen Simon, f. 11.3.-45, d. 29.4.-53.

9) Benoni Johansen (1820-17.3.1903) fra 144 Jerpbakken bnr. 1 var bruker fra 1855. G. 1855 m. enka Berit. Ingen barn.

10) Jens B. Nilsen (1842-28.5.1902), stedsønn av f.br., fikk skj. fra Benoni Johansen for 250 Spd. og kår, dat. og tl. 15,6.1870. G. 1866 m. Anne Henriksd. (1844-22.9.1922) fra 67 Buvika.
Barn:
1.  Hanna Bergithe, f. 12.2.1867 (bnr. 1 her),
2.  Nils Marthin, f. 5.10.-68, d. 1950, gift 1899 med Olava Jakobsdatter f. 1869 på 36 Stormoen, 1 barn (Hemnesberget),
3.  Jensine Helene, f. 25.7.-71,
4.  Iver Johan, f. 30.12.-74, d. 1960, gift 1903 med Jensine Grønbech Iversdatter f. 1879 i 67 Buviksjøen, 2 barn (Hemnesberget),
5.  Anthonette Henriette, f. 19.9.-77, d. 1921, en datter Hanna f. 1898, Far: Johannes Evensen fra 70 Dalos (druknet), gift 1902 med Marcelius Hatlevik fra Støren (arbeidsulykke), 1 barn, og 1905 med Andreas Johansen 7 Leirvik, 4 barn. Andreas til USA som enkemann 1924.
6.  Henrik, f. 24.4.-80 (her).

11) Henrik Jensen (1880-23.1.1959), sønn av f.br., fikk skj. fra mora og myndige medarvinger for kr. 2000 og kår, tl. 23.2.1918. G. 1914 m. Anna Eliassen (1884-11.11.1966) fra Hemnesberget.
Barn:
1.  Jens Benoni, f. 8.7.1916 (her),
2.  Jakobine, f. 17.2.-18,
3.  Hjørdis Marie, f. 11.4.-20,
4.  Johan, f. 28.5.-22,
5.  Einar, f. 25.7.-24.

12) Jens Benoni Jensen, f. 1916, sønn av f.br., har vært bruker uten skjøte fra ca 1950.

Bnr. 3 (lnr. 251b) OPPIGARDEN, nytt bruk fra 1680, landskyld 1 pund 6 mark, hvorav 6 mark fra Bruk I og 1 pund fra Bruk II, 1838: landskyld 1 daler 1 ort 3 skill., 189 1: M. 3,62.
1) Christen Olsøn, f. ca 1644, 101 Røsså?, var bruker 1680-95.
Barn:
1.  Ole Christensøn, 11 år 1701
og i neste brukers husholdning, antas å være hans sønn.

2) Peder Nilssøn (ca 1645-etter 1726) var bruker fra 1696. Ved M. 1701 var han 56 år. G.m. Maren Pedersd. (ca 1663-1726).
Barn:
1.  Peder, f. 1701 (her),
2.  Ane, f.-04, d. før -26,
3.  Gulla, f.-05,
4.  Jørgen, f.-07, d. før -26,
5.  Maren, f.-10, d. før -26.
Ved skiftet etter Maren 1726, var boets brutto 61-5-2, netto 19-4-10. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 okse, 2 kalver, 9 sauer, 4 jømmer, 2 lam, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk, 1 galte.

3) Peder Pedersøn (1701-59), sønn av f.br. var bruker fra 1722. G. 1726 m. Johanna Pedersd. (1701-7.6.86) fra Lagli i Nesna.
Barn:
1.  Peder, f. 1728 (Røst),
2.  Maren, f. ca.-29 (78 Brattland bnr. 3),
3.  Anders, f.-32 (80 Ø. Brennberg),
4.  Ane Johanna, f.-34 (97 Straumbukt),
5.  Goula, f.-36 (Fuglstadlia i Nesna),
6.  Kiersten, f.-39, d. 1812 her,
7.  Augustina, f.-41 (Aldersundet i Lurøy),
8.  Nils, f.-43 (her),
9.  Christopher, f.-45, d.-48,
10.  Johannes, f.-48 (56 Urlandå),
11.  Kristoffer, f.-48 (ikke nevnt i fars skifte 1760).
Ved skiftet etter Peder 1760, var boets brutto 145-0-0, avg. 18-4-8. Sølv for 2-1-12, (mrk. PPS HHD). Bøker: Povel Andersens postill, Müllers postill og 5 andre. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 okse, 2 kalver, 7 sauer, 3 geiter.

4) Peder Aronsøn (ca 1717-1795), ikke døpt i Hemnes, var bruker fra 1761. G. 1761 m. enka Johanna. Ingen barn.

5) Nils Pedersøn (1743-1812), stedsønn til f.br., var bruker fra 1785. G. 1785 m. Marianne Monsd. (1746-1813) fra 68 Y. Dilkestad bnr. 1. Ingen barn.

6) Jacob Anderssøn (1770-16.12.1838) fra 10 Høynes, fikk bbr. tl. 28.4.1804. G. 1804 m. Maren Jacobsd. (1779-8.8.1848) fra 59 Sætra bnr. 2.
Barn:
1.  Bereth Maria, f. 1804 (Sjonfjell i Nesna),
2.  Anna Johanna, f.-06 (Enge i Nesna),
3.  Marit, f.-09 (Stiauren i Nesna),
4.  Anders, f. -11 (her),
5.  Olava Kierstina, f.- 12, gift 1854 med husmann Kristoffer Jensen f. 1827 Indre Bardal, 2 barn,
6.  Johannes, f.-14, gift 1842 med Anne Jensdatter f. 1805 Ytraholmen i Nord-Rana, til Mastermo i Bardal, 3 barn,
7.  Maren Anna, f.- 17, gift 1841 med Jørgen Olsen f. 1816 Enga i Bardal, 2 barn,
8.  Elen Hellene, f. 25.12.-18, d. 31.7.-42 ug.,
9. Jacobia Bergitte, f. 1. 12.-22 (Velsvåg i Nesna),
10.  Jacob Hass, f. 22.12.-24, nevnt i søster Elens skifte 1842, da hjemme.
Enka Maren G. på bnr. 1 her.

7) Anders Jacobsen (1811-1.9.-50), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 150 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 48 Spd. 10 skill., dat.19.7.1843, tl. 14.3.-44. G. 1837 m. Karen Hansd. (1810-11.4.-94) fra 71 Steinhaugen.
Barn:
1.  Maren Anna, f. 16.5.1838,
2.  Karen Kirstina, f. 23.4.-40, gift med Anton Olsen f. 1840 Velsvågstrand i Nesna, 3 barn,
3.  Anne Johanna, f. 20.4.-42,
4.  Ellen Hellena, f. 24.4.-44 (Lurøy),
5.  Jakob, f. 21.8.-45 (68 Y. Dilkestad pl. Ørtuvenget).

8) Nils Johan Pedersen f. 1818 på Villen NR, var bruker fra 1851. G. 1851 m. enka Karen.
Barn:
1.  Hans Andreas, f. 17.4.1852 (95 Jamtjord bnr. 2).
Nils Pedersen til USA-94. Han var da enkemann.

9) Hans Hetman Arntsen (1832-30.11.1911) fra NR fikk skj. fra Nils Pedersen for 300 Spd. og kår, dat. og tl. 8.5.1863. Han hadde f.e. en sønn Lars Kristian f. 29.12.1853, Mor:Pernille Larsdatter f. 1819 Engeshaug i Nord-Rana. G.I. 1862 m. Olava Nilsd. (1831-1.7.-76) fra 70 Dalosen bnr. 1.
Barn:
2.  Nils Christian, f. 3.8.1863, d.str.,
3.  Anna Johanna, f. 13.7.-65, gift med baker Anton Hojem f. 1845 i Trondheim, 1 barn (Hemnesberget),
4.  Maren Brose, f. 23.1.-69, ikke nevnt i mors skifte 1878,
5.  Nils Martin, f. -70,
6.  Hans Olai, f. 7.7.-72. (Båsmo 1900).
G.II. 1877 m. Jakobine Berntine Hansd. (1846-26.5.1934) fra Steigen.
Barn:
7.  Olai Andreas, f. -77, gift 1904 med Johanna Johansdatter f 1884 Valnesfjord, 1 barn,
8.  Amalie Caroline Bang, f. 16.6.1880, gift 1910 med kjøpmann Edvard Halvorsen, Trondheim,
9.  Henriette Augusta, f. 6.9.-84, d. 5.6.-85,
10.  Henriette Augusta, f. 4.10.-86, gift med fotograf Johs. Wold i Chicago,
11.  Ingeborg, f. -87.

10) Anna Eriksen fikk skj. fra auksjonsforvalteren i boet etter Hans Arntsen og Jakobine Hansd. for kr. 2040, tl. 26.5.1934.

11) Johan Erikson (29.9.1879-ca. 1944) fra Byske Sv. Han fikk ikke skjøte, da han ikke var norsk statsborger. G.m. Anna Jonette F. Andersen (21.2.1877-8.5.1957) fra Tomma i Nesna.
Barn:
1.  Gustav Johan, f. 20.12.1899 (her),
2.  Selma, f. 22.3.1901,
3.  Asle, f. 2.6.-02,
4.  Ebba, f. 8.2.-03, gift 1930 med Markus Alterskjær f. 1900, 1 barn,
5.  Nelly, f. 2.2.-06, d. 5.1.-16.
Bruket solgt til FRÅG 1947 og kjøpt tilbake -48.

12) Gustav Eriksen (1899-17.2.1986), sønn av f.br., var bruker fra 1958. G.m. Olga Jakobsen (1899-31.8.1969) fra 68 Y. Dilkestad bnr. 6.
Barn:
1.  Agnar, f. 3.10.1926, d. 24.5.-81,
2.  Gunvor, f. 19.8.-29.

13) Gunvor Eriksen, datter av f.br., G.m. Asbjørn Konradsen, f. 26.2.1928 i Narvik.
Barn:
1.  Ann Karin. f. 29.1.1948,
2.  Bjørn Tommy, f. 5.3.-58.
Torgeir Dalos bruker jorda på leiekontrakt.

Bnr. 6 NYHEIM, fraskilt 1934 fra bnr. 3 med skyld M. 0,18.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE
Ikke navngitte plasser.
1) Peder Jørgensøn, husmann her inntil 1724, da han "for Armod" overlot sine hus til broren Jens på bnr. 2. Peder var fra Haugjord i Nesna og tjente på 147 Nerleir 1701, 17 år gl. Da han giftet seg med Abelone Olsd. 1707, var han kalt Peder Reinaamoen (131).
Barn:
1.  Mons, f. ca -1704, gift 1725 med Berit Kristensdatter f. ca 1690, 4 barn (77 Storstrand),
2. Jørgen, f. -07,
3.  Maren, f.-10,
4.  Oluw, f.-12,
5.  Ane, f.-14
6.  Abelone, f. -17, gidt 1738 med Thomas Johansen 70 Dalos, 1 barn. Disse to ble 22.12.1737 i Hemnes kirke "publice absolveret" for horeri,
7. Karen, f.-20,
8.  David, f.-22, d. -71 på Vikholmen i Nesna, han var skredder, gift 1744 med Ellen Hansdatter f. 1717 på Hemnesberget, 9 barn.

2) Lars Olsøn f. ca 1678, var husmann fra 1726. Etter 1734 var han "forarmet" og for­mådde ikke å betale skatt. Han døde 1750 uten å ha betalt sine restanser fra "Kongens Kornsalg" 1745. G. 1719 m. Kirsten Jensd.
Barn:
1.  Arne, f. 1719 (Lødingen 1757),
2. Jens, f.-21, d. før -57,
3. Ole, f. -25 (Fagervik i Nesna), på Vassdal i Ragnhilds skifte 1766,
4.  Anne, f.-28, d. før -57,
5.  Anne, f. -28,
6.  Ragnhild, d, -66,
7.  Nils, f.-31, d. -57 på 73 Storholmen, ugift,
8.  Anders, f.-34, d. før -57,
9.  Elisabeth, f.-35, på Myklebostad 1766, død 45 år gammel,
10.  Johan, f.-38, d. før -57.

3) Lars Anderssøn var husmann 1761-73, "forarmet' fra -71. Det eneste man vet om familien er at Lars 1767 hadde kone og en voksen sønn Anders som han betalte skatt for.

4) Thomas Johansøn, husmann 1764-67, kjennes bare fra "Extraskatten".

5) Anders Bertelsøn (1761-8.4.1837) fra 4 Hestneset var her fra for 1818. Han hadde tidligere vært husmann på 78 Brattland. Om familien, se der. Da Anders døde var han legdslem.

NAUSTHAUGEN under bnr. 1.
1) Johannes Anderssøn (1807-3.2.-49) f. 93 Straumdalen. G. 1836 m. Maren Abrahamsd. (2.4.1814-etter -75) fra Rundhaugen NR.
Barn:
1.  Christine Johanna, f. 1.4.1837,
2.  Abraham Christian, f. 21.2.-39, gift 1870 med Birgitte Lukasdatter f. 1836 Almlivika i Nord-Rana, familien til USA 1890,
3.  Ellen Kirstina, f. 7.1.-42,
4.  Marthinus Johan, f. 19.3.-46.
Johannes druknet på tur til Lofoten.

2) Ole Johnsen (1818-1883) fra Storlia NR. G. 1850 m. enka Maren.
Barn:
1.  Julius Johan Adolf, f. 7.4.1851, husmann, gift 1878 med Kristine Magdalene Linder f. 1851 Sorsele i Sverige, 1 barn,
2.  Johannes Andreas Mikkelborg, f. 30.4.-54, d.s.å.,
3.  Johannes Mikkelborg, f. 3.7.-55, i Amerika ved mormors skifte 1886.
Ole Jonsen var spedalsk og døde på Reitgjerdet i Trondheim.

3) Anton Gabrielsen (1852-25.5.-90) f. 70 Dalos. F: uk. Gabriel Pedersen 35 Forsmo, Elsfj., M: p. Anna Nilsd. 70 Dalos. G. 1881. m. Hanna Nilsd., f. 1861, fra Langvassheia i Nord-Rana.
Barn:
1.  Hans Andreas Johan, f. 4.11.1881,
2.  Edvard Nicolai, f. 16.9.-83, til Tacoma i Washington, USA 1910, hadde en sønn Einar f. 1901, Mor: tjenestepike Elise Eriksdatter f. 1880 Andfjell i Nord-Rana,
3.  Jens Brose, f. 7.9.-85,
4.  Anton Johan, f. aug.-90.
Enka Hanna var fraflyttet for 1900.

MOEN (DELSTAMOEN) under bnr. 1.
1) Sakarias Anderssen (1826-2.4.1903) fra Bosolen NR var husmann fra 1853/57. G. 1850 m. Kristine Benonisd. (1823-27.5.-93) fra 93 Straumdalen.
Barn:
1.  Anton Olaus, f. 8.4.1851, d. -85, gift 1877 med Anne Marie Iversdatter f. 1857 på 85 Seljehammeren, 4 barn (Hemnesberget),
2.  Bernhard Elias, f. 3.7.-53, d. før 1904, gift 1878 med Julianne Nilsdatter f. 1853 Åenget i Nord-Rana, ingen barn,
3.  Anders Zacharias, f. 20.9.-57, på Bleik i Andenes ved foreldrenes skifte 1904,
4.  Sara Kjerstine, f. 17.7.-60, d. 12.5.-62,
5.  Sara Christine, f. 3.2.-64, gift ca 1888 med Jens Grønbech Andreassen f. 1862, 5 barn (Helgå i Nesna).

KARTHØLA under bnr. 1.
1) Nils Anderssen (1859-8.3.1943) fra 68 Y. Dilkestad bnr. 3. G. 1884 m. Eva Jakobsd. (2.6.1862-28.11.1953) fra 68 Y. Dilkestad bnr. 4.
Barn:
1.  Ulrik Albertin, f. 12.4.1884, d. 1966, gift (1) 1904 med Laura Hansdatter f. 1882 Rødskjærholmen i Træna, 1919 til Grønningen i Lurøy, 14 barn, og gift (2) 1932 med Tora Larsen f. 1881 i Kvarosvik i Lurøy, ingen barn,
2.  Martin Andreas, f. 6.1.-86, d. str.,
3.  Nilma Emilie, f. 13.2.-87, d.str.,
4.  Anders Hetman, f. 5.6.-88 (USA-09),
5.  Emma Nikoline, f. 8.4.-91 (USA-13),
6.  Karl Konrad, f. 23.5.-93, d. 1917, ugift, død i Herøy,
7.  Ivar Johan, f. 21.4.-96,
8.  Konstanse Marie Antonette, f. 4.4.-98 (USA-14),
9.  Kristine Olava Norman, f. 5.0.1900, [måned?]
10.  Jakob Edvard, f. 12.3.-03,
11.  Kristian Johan, f. 17.2.-06.

Bnr. 4 (lnr. 251e) DILKESTADSTRANDA, tidl. husmannsplass, fraskilt 1880 med landskyld 6 skill., seinere M. 0, 17.
1) Samuel Nilssen (1810-10.11.-90) fra 67 Buvika fikk husmannsseddel tl. 5.5.1856. G. 1841 m. Anna Nilsd. (1811-2012.-85) fra 20 Drevvatn bnr. 3.
Barn:
1.  Nils Nicolai, f. 23.6.1841, skredder i Kabelvåg ved foreldrenes skifte 1890, gift med Karen Samuelsen f. 1832 i Evenes,
2.  Johan Heitmann, f. 23.9.-43, gift 1869 med Elisabeth Olsdatter f. 1846 på Moflag i Lurøy, 1 barn,
3.  Anna Bergitte Kjerstine, f. 30.9.-46,
4.  Anthon Marthinus, f. 14.10.-49 (her).

2) Anthon Samuelsen (1849-5.3.1912), sønn av forrige husmann, fikk skj. fra Hans Arntsen dat. og tl. 28.9.1880. Skjøtet inneholdt bestemmelse om deling av landslott og fjellslått. G. 1873/74 m. Johanna Zahl Jonsd. (1850-25.1.1922) fra Alstahaug.
Barn:
1.  Johan Petter Komelius, f. 4.10.1874, snekker, gift 1900 med Elise Martinsdatter f. 1875 Myklebostad, ingen barn,
2.  Sofie Nicoline Tanke, f. 26.9.-77, d. 16.5.-82,
3.  Sofie Nicoline Tanke, f. 14.9.-83 (her).

3) Richard Kornelius Klæbo Antonsen (5.7.1882-4.6.1964) fra Lurøy fikk skj. fra Johanna Johansen for kr. 500 og kår, tl. 1.11.1913. G. 1907 m. Sofie Antonsd. (1883-10.9.1981), datter av f.br.

HAUGEN (indre) under 251 b.
1) Peder Henrik Johannessen (1838-11.5.1911) fra NR, var husmann her fra seinest 1865. G. 1870 m. Karen Emilie Abrahamsd. (1847-27.11.1911) fra Stillvasstrand NR. Hennes barn f.e. Ole Martin f. 1869, Far: Jens Isrelsen f. 1851 Tapperskar i Nord-Rana.
Barn:
1.  Nikoline Bergitte, f. 23.2.1873, hadde en sønn Nils f. 1891, Far: Hans Pedersen f. 1874 Hemnesberget,
2.  Hans Heitmand, f. 25.2.-74, d. 21.12.-98, død av tæring,
3.  Olava Marie, f. 7.9.-75, gift 1897 med veiarbeider Hans Olof Larsson f. 1869 i Kalix i Sverige, 7 barn,
4.  Petrine Anthonette, f. 8.8.-77, d. 4.9.-94,
5.  Anthon Johan, f. 20.8.-78, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1911,
6.  Cornelius, f. 9.4.-80, "rallare", oppholdssted ukjent i 1911, død på Korgen gamlehjem,
7.  Alf Johan, f. 25.7.-82, d. 6.6.1900, død av tæring,
8.  Josefine Karoline, f. 27.4.-84, d. 20.3.1901,
9.  Bernhard, f. 10.6.-85, i Sulitjelma ved foreldrenes skifte,
10.  Per Henrik, f. 6.8.-87, d. 12.9.1918 i spanskesyken, gift 1915 med Inga Gerhardsdatter f. 1887 i Valnesfjord, 3 barn,
11.  Johannes Martin, f. 27.7.-9 1, d. 26.10.1913.

OTERMARK under bnr. 2 (3?).
1) Olaus Kristoffersen (1848-11.2.1937) fra 110 Kjukkelmoen var husmann her fra seinest 1884. G. 1879 m. Jensine Henriksd. (1843-15.4.1943) fra 10 Høyneset.
Barn:
1. Hanna Christine, f. 9.1.1880, gift 1907 med Johan Olsen f. 1873 i 70 Dalos, 6 barn, de bodde i Dalosen,
2. Christence Albertine, f. 9.1.-82,
3. Otelie Jensine, f. 11.7.-84 (68 Y.Dilkestad bnr. 5).Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.