Home / Gardene / 105 Samuelmoen

105 Samuelmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 667 - 670

 

105. Samuelmoen

Endret 28. februar 2004

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Samuelmoe 1723, Samuelsmoen 1838, Samuelmoen 1891. Den Samuel som garden skal ha fått navn etter, er ikke kjent. Daglignavnet Hellbekkmoen har garden fått etter en bekk som renner forbi plassen Hella. Denne bekken danner grensen mot Solhaug.

 

Brukstall og utskiftninger:

Samuelmoen har hatt bare ett bruk inntil 1960. Grensen mot Valåmoen var beskrevet ved skyldsettinga 1725. Den var grensen mellom Irgens‑godset og Hemnes kirkes jord. Grensen mot Solhaug var Hellbekken "lige til Fields". 1827 var det et forlik om skog og eng mellom brukeren på Samuelmoen og samtlige brukere på Solhaug. Forliket stadfestet bestemmelsen i skyldsetnings­dokumentet av 1725, og med "Fædriften om hinanden, som haver været". Markeskjellet ble 1840 igjen oppgatt av seks mann, hvorav partene nevnte opp tre hver.

 

Kvern og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern 1774, med 4 skill. kvernskatt. Johannes Eliassøn var medeier i ei sag på Solhaug, nevnt så seint som 1806.

 

Jektbruk:

Jens Jacobsøn var jektskipper, og ble medeier i jekta, som han sammen med Peter Hind kjøpte hos Anders Jørgensøn Bryggfjell 1771. Jekta var stasjonert i Juvika.

 

 

MATRIKKELGARDEN SAMUELMOEN, GNR. 105.

1723 "Een optaget Platz af nye opryddet". Gl. matr.nr. 217, landskyld 12 mark.

1725 Vurdering ved matrikkeltaksten: "...lod sig syne til temelig Korn­-Land, og med Tiden til god Engebund". Forslag til landskyld: 16 mark fisk.

1838 Nytt matr.nr. 46, lnr. 167, landskyld 1 daler 21 skill.

1865 20 mål åkerland. Eng, vannsyk leir‑ og moldjord, som antas å kun­ne gi 110 lass høy årlig. Frostlendt og noe tungbrukt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig skog til husbruk og 4 tylvter sagtømmer for salg årlig.

1891 Gnr. 105, skyld 3,62 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe  Bl.k.

1723 1 2 3 5/8

17731) 1 14 4

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Bygg  Havre  Poteter

1835 1 7 12 0 0  2 1/2 1 1/2

1865

Opps. 1 9 14 0 0  2 1 8

Pl. 2) 1 2 3 0 0  1/2 1/2 1/2

1875

Opps. 1 12 14 1 1  2 2 9

Pl. 2) 1 2 3 0 0  1/2 1/4 3

Pl. 3) 0 1 8 0 0  0 0 0

Sum‑75 2 15 25 1 1  2 1/2 2 1/4 12

1) Fra et skifte  2) Hella  3) Husmann uten jord

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds- Kårfolk Tjenere Husmanns-  Inderster

folk folk

1801 3 3* 5 0  0

1865 5 2 3 6  3

1875 8 0 1 11  3

1891 2 2 3 0  7

* 1 fosterbarn

 

Eiere:

Garden var ryddet i Solhaugs utmark og kom derfor, ifølge sorenskriverens og 6 lagrettesmenns avgjørelse, til å tilhøre Hemnes kirke, slik som Solhaug hadde gjort fra gammelt. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukeren 1833, seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr.1 (lnr. 167) SAMUELMOEN, landskyld 16 mark fisk, 1838: 1 daler 21 skill., 1891: M. 3,62.

1) Haagen Haagensøn (ca 1687‑1758) fra Valla bnr. 1 var rydningsmann her fra ca 1715, da han var nevnt i kirkeboka med adr. "Solhougmoen", og fra 1726 "Helmoen". G.I. 1713 m. Johanna Ellasd. (ca 1683‑1749) fra Solhaug bnr. 5. Barn:

1. Elias, f. 1713 (Hauknes i Nesna),

2. Haagen, f.‑15, d. før ‑49,

3. Karen, f.‑17 (her),

4. Peder, f.‑19,

5. Oluf, f.‑22,

6. Johanna, f.‑24 (Bersnov i Vefsn),

7. Benjamin, f.‑26,

8. Abelone, f.‑28 (Grøftremma),

9. Kjersten, f.‑30 (Vefsn),

10. Abel, f.‑33.

G.II. m. Valborg Steensd. (ca 1697‑12.7.1773). Ingen barn. Enka Valborg g.m. Arnt Pedersøn, husm. Mellingsjorda.

 

2) Lars Jonsøn fikk bbr. dat. 3.1.1747, tl. 3.4.‑48. G. 1746 m. Karen Haagensd., datter av f.br.

Barn:

1. Doret, f. 1748,

2. Holger, f.‑50,

3. Jon, f.‑51,

4. Haagen, f.‑53,

5. Lars, f.‑55.

Fam. flyttet til Rundsvoll i Vefsn 1756.

 

3) Erik Jonsøn (1717‑83) fikk bbr. dat. 18.7.1756, tl. 13.4.‑58. Han var av jamtslekta på Rundsvoll. G. 1753 m. Karen Abelsd. (1728‑1813) fra Valla bnr. 4.

Barn:

1. Haagen Abel, f. 1754 (Øverleir bnr. 1),

2. Otte Johannes, f.‑56 (Finnbakken bnr. 1),

3. Ingeborg Maria, f.‑58,

4. Jon Hendrich, f.‑60, d. ug.,

5. Ane Apolone, f.‑62 (gift i NR),

6. Peternelle Christine, f.‑64 (Grønvikmoen pl. Grindvika),

7. Jacob, f. 23.7.‑66, d. 25.7.‑81,

8. Karen Inger, f.‑68, d.s.å.,

9. Arent, f.‑69 (Skresletta bnr. 1),

10. Rasmus, f.‑75, d. 24.10.‑81.

Erik flyttet 1770 med fam. til Øverleiren bnr. 1 ved bytte med følgende bruker.

 

4) Jens Jacobsøn (1728‑5.11.‑72) kom hit 1770 fra Øverleir bnr. 1. Om fam. s.d. Jens druknet i Skarpsundet. Ved skiftet etter Jens 1773 var boets brutto 870‑4‑4, gjeld og avg. inkludert formynderansvar 114-3‑2. Sølv for 24‑5‑3. Diverse bøker. Halvparten i ei jekt med utstyr 110 dlr. Husdyr: 1 hest, 12 kyr, 1 dalkvige, 1 okse, 4 sauer, 2 jømmer.

 

5) Johannes Eliassøn (1747‑13.6.1814) fra Osmo fikk bbr. tl. 20.10.1773. Han hadde bryderi med naboene på Solhaug, som ikke respekterte den "naturgitte" grensen og hadde kjørt bort 70 lass ved og tømmer, hogd på Samuelmoens bykseljord. Johannes reiste 1787 åstedsak for innskjerpelse av respekten til å overholde den lovlige grensen. Intet notert om erstatning. Johannes fikk ved en anledning utbetalt skuddpremie for en bjørn. G.I. 1773 m. enka, etter br.nr. 4, Karen. Ingen barn. G.II. 1803 m. Magdalene Larsd. f. Reinåmoen 1779.

Barn:

1. Maren Catharina, f. 1804 (I.Brennberg bnr. 2),

2. Johanna, f.‑05,

3. Elias, f.‑08, d. 3.9.‑20,

4. Peder, f.‑11.

Enka Magdalene G. 1817 m. Lars Anderssøn Presteng.

 

6) Benoni Johannessøn (1766‑20.12.1838) fra Drevvatn bnr. 136cd fikk bbr. tl. 8.10.1798. G. 1796 m. Karen Jensd. (1773‑nov.1852), datter av bruker nr. 4.
Barn:

1. Maren Johanna, f. 1797 (Jerpbakken bnr. 1),

2. Johannes, f.‑1801. d. 19.5.‑03 BK,

3. Johannes, f.‑04, d. 24.6.‑12,

4. Karen Anna, f.‑06 (her),

5. Anna Maria, f.‑08 (Korgen bnr. 2),

6. Berit Elisabeth, f.‑10 (pl. Korgen),

7. Johannes, f.‑16, d.str.,

8. Jens Johan, f. 22.10.‑17 (husm. her).

 

7) Andor Ingebrigtsen (1792‑9.11.1866) fra Valåmoen bnr. 1 fikk kongeskjøte for 80 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 2 2/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger. G. ca 1825 m. Karen Benonid. (1806‑26.4.‑75). datter av f.br. Ingen barn.

 

8) Ole Nilsen, f. på Langmoen 1810, fikk skj. fra Andor Ingebrigtsen for kår til selgeren og kona, dat. og tl. 20.9.1849. G. 1842 m. Dorthea Andersd., f. 1819 på Solbakken.

Barn:

1. Nils Peder, f. 15.7.1847, d.str.,

2. Albertine Hind, f.‑48 (USA‑69),

3. Julianne Margrethe, L 29.1.‑51 (USA‑75),

4. Grethe Kjerstine, f. 13.7.‑53 (USA‑70),

5. Barbro Hejtmand, f. 3.3.‑57 (USA‑70).

Ole og Dorthea flyttet 1857 til Solhaug bnr. 9.

 

9) Johannes Johannessen (1825‑29.6.1905) fra Jerpbakken bnr. 1 fikk skj. fra Ole Nilsen for 350 Spd. og påhvilende kår, tl. 3.6.1858. G. 1856 m. Elisabeth Haakensd. (1836‑23.4.1904) fra Skjeftmoen.

Barn:

1. Adolf Christian, f. 21.4.1957 (her),

2. Karen Anne, f. 14.10.‑58,

3. Maren Johanne, f. 13.10.‑61,

4. Anna Marie, f.‑66,

5. Hans Marthinus Vølner, f. 27.2.‑69,

6. Julianna Edvardine, f. 20.6.‑74, d. 18.8.‑76.

 

10) Adolf Johannessen (1857‑12.3.1946). sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1200 og kår, tl. 28.5.1897. G. 1890 m. Anna Iversd. (1867‑22.4.1926) fra Y.Dilkestad bnr. 3.

Barn:

1. Johannes Martin Wølner, f. 7.10.1891, d. 1.5.1907,

2. Elisabeth, f. 27.6.‑95, d. 15.2.1908,

3. Ivar Johan, f. 9.7.‑97 (eier her),

4. Knud Anker, f. 9.3.‑99, d. 1. 12.1933 ug,

5. Karen Kristine, f. 17.9.1902, d. 25.4.‑24 ug,

6. Vally Charlotte, f. 12.5.‑04, d. 12.3.‑34.

 

11) Ivar Helbekmo (1897‑1.7.1967) ble eier av bruket som enearving etter sin far. Han var skoleinspektør. G. 1938 m. Olveig Ågot Olsson (5.8.1892-23.10.1980) fra Øksningan. Bruket ble drevet av forpaktere: 1.5.1946‑30.4.‑49 av Emil Valla og 1.5.‑49‑31.12.‑58 av Olav Rydså, som 1.1.‑59 overtok Korgen bnr. 2.

 

12) Einar Oksfjellelv (1901‑29.8.‑81) fra Oksfjellelva kjøpte eiendommen for kr. 50 000, skj. tl. 9.6.1960. G. 1928 m. Alida Lenningsvik, f. 25.2.1906, fra Lenningsvik.

Barn:

1. Osvald, f. 28.9.1930,

2. Bjørnar, f. 16,10.‑32,

3. Aud, f. 2.7.‑35,

4. Odd, f. 28.2.‑38 (her),

5. Brynhild, f. 22.5.‑46 (Kongsdalen bnr. 13),

6. Brynjar, f. 17.5.‑53. (Rabliåsen)

 

13) Odd Oksfjellelv, f. 1938, sønn av f.br., fikk skj. tl. 25.1.1972. G.m. Jonella Grønli, f. 1942, fra Bleikvassli bnr. 17.

Barn:

1. Ole Johnny, f. 16.6.1961,

2. Evelyn, f. 20.1.‑63,

3. Turid, f. 30.9.‑64,

4. Bernt, f. 18.1.‑72,

5. Simon, f. 13.10.‑74.

 

14) Ole Johnny Oksfjellelv, f. 1961, sønn av f.br., overtok bruket ?. G.m. Evy Falmår, fra Bjerka.

Barn:

1. Jonas, f. 1987

 

Bnr 105/1, bnr 104/4 og bnr 104/3 og i "Bakklandet samdrift" fra ?

 

 

Bnr. 2 GRØVEN, brukes sammen med bnr. 1.

 

Bnr. 3 HELLSTAD (HELLA).

1) Emil Andreas Valla (1907‑16.12.‑67), fra Valla bnr. 8, fikk skj. på Hellstad, fl. 31.3.1960. Han hadde vært forpakter på bnr. 1 her 1946‑49. G. 1931 m. Ingrid Tronesmo (25.9.1911‑11.11.‑74).

Barn:

1. Anvor Nilsine, f. 23.8.1931,

2. Olav Eivind, f. 10.2.‑33,

3. Aage Magne, f. 24.3.‑35,

4. Ingunn Elsa, f. 9.3.‑43,

5. Roald, f. 14.4.‑48 (her),

6. Arnhild, f. 25.3.‑50.

 

2) Roald Valla, f. 1948, overtok bruket fra sine søsken 29.8.1978.

Barn:

1. Ingrid, f. 29.12.1977. Mor: Gunn Oline Langseth, f. 24.1.1944.

2. Runar, f. 13.8.‑91. Mor: Marianne Margarete Arntsen, pikenavn Stumpf, f.12.10.‑53 i Berlin.

 

 

HUSMENN.

 

HELLA.

1) Jacob Jørgensøn (1813‑13.12.‑54) fra Jerpbakken bnr. 1 var husmann her fra seinest 1834 til ‑36, da han flyttet tilbake til Jerpbakken. Om fam. s.d.

 

2) Jens Benonisen, f. her 1816, var husmann fra ca 1844. Fra brukeren Ole Nilsen fikk Jens kontrakt på at han og kona kunne beholde plassen på levetid, fri for plikt­arbeid og annen utgift, dat. og tl. 20.8.1849. G.

1842 m. Karen Larsd., f. Storholmen 1823.

Barn:

1. Benoni Johan, f. 24.12.1841,

2. Lars Peder Heitmann, f. aug -44 (USA-66),

3. Jacob Olaus, f. 3.4.‑58, d. 18.11.‑75,

4. Ingeborg Anna, f. 25.6.‑60,

5. Johan Christian, f. 8.11.‑64.

Jens reiste med fam. til USA‑82.

 

3) Peder Johannessen (1854‑30.5.1940) fra Korgauren kom hit etter 1881, før ‑86. Han var husmann og skomaker. G.I. 1876 m. Anthonette Christophersd. (1857-17.1.1903) fra Kjukkelmoen.

Barn:

1. Jens Marthin, f. 14.5.1876 (N.Dak.USA‑00),

2. Anton Olai, f. 3.7.‑81, d. 29.4.1957, (hadde vært i USA noen år),

3. Johannes Nicolai, f. 9.6.‑86 (USA‑04),

4. Helga Marie Vølner, f. 15.6.‑89,

5. Aren Christofer, f. 22.4.‑98.

G.II. m. Ingeborg Anna Oksfjellelv, f. 15.5.1870. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.