Home / Gardene / 077 Storstranden

077 Storstranden


Hemnes Gård og Slekt, side 482 - 488

 

77. Storstranden (Rana 169)

Redigert 21. mars 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Stoer Strandt 1614, Stoerstrand 1647, StoerStrand 1661, Storstrand 1723 og 1838, Storstranden 1891. Denne siste, bestemte formen, har ingen tradi­sjon.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk t.o.m. 1661, 2 bruk 1666‑1877, 6 bruk 1906. Minnelig utskift­ning av åker, eng og skog 1843. Grensen mot 78 Brattland   ble også oppgått.

 

Kverner

Storstrand hadde bekkekvern allerede 1723. De to brukerne betalte hver 4 skill. kvernskatt 1774.

 

Fredlysning:

1852 fikk brukerne tinglyst fredlysing av laks‑ og sjøørretfisket ved Stor­strands strender.

 

MATRIKKELGARDEN STORSTRAND, GNR. 77.

Garden var ryddet før 1614, og med ødegårdsmann som bruker så seint som 1636. Landskyld 1 pund fisk 1626, og ½ våg 1647. Omkring 1670 brukte Storstrands bønder 6 mark av Brattlandstranda, som tilhørte Brattland.

1723 "Brendefang. 1 liden BecheQwern, lejlighed til Kaagefisk. Liger Baglies, uwis til Korn. Beskadiges af Fieldskrid". Gl. matr.nr. 161, landskyld ½ våg.

1838 Nytt matr.nr. 226, lnr. 262 a og b, landskyld 1 daler 20 skill.

1865 Lnr. 262a: 7 mål åkerland. Eng, vannsyk mold‑ og leirjord, som antas å gi omtrent 76 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig hav­ning. Tilstrekkelig vedskog, og noe til bygningsmaterialer. En del av heimejorda er utsatt for å bli skylt bort av sjøen, og noe av enga utsatt for fjellskred.

Lnr. 262b: 7 mål åkerland. Eng, mold‑ og leirjord, som antas å gi 86 lass høy årlig. Ellers som 262a.

1891 Gnr. 77, skyld 3,59 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

 Hester Storfe Sauer Geiter Havre

1723 2 11 22 4  0

 Hester Storfe Sauer Bygg Havre Poteter

1835 2 10 15 3 1  4

1865

262a 1 7 18 1 1/2 1/8 7

262b 1  9 12 1 0  6

Pl. 1) 0 1 4 1/8 0  3

Sum‑65 2 17 34 2 5/8 1/8 16

1875

262a 1 8 13 1 1/2 1/4 6

262b 1 6 8 1 1/2  4

Pl. 1) 0 3 9 3/4 0  4

Pl. 2) 0 2 2 1/4 0  3

Sum‑75 2 19 32 3 1/2 3/4 17

1) Strandenget under b,  2) Landet under a,b

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 2 sønner, 2 tjenestekarer

1701  2 brukere, 2 sønner

 

FOLKETELLINGER

 Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster

 folk folk

1801 8 2 0 0 1

1865 15 2 0 6 6

1875 10 2 0 6 10

1891 25 3 1 0 6

 

Eiere:

Fra gammelt benefisert Hemnes kirke. Gikk så over til Det nordlandske kir­ke‑ og skolefond. De to brukene ble kjøpt av brukerne 1840 og ‑41, men da disse ikke kunne skaffe kjøpesummene, ble lnr. 262a solgt videre til lens­mann Udnæs og lnr. 262b til klokker Myhre, og de tidligere bykselmennene fortsatte som bykselmenn under de nye eierne. Iver Udnæs fikk skj. fra sin far 1851, og Johannes Iversen fikk skj. fra Lovise Myhre 1848. Seinere har brukerne vært eiere.

 

 

BRUKERE.

 

Inntil 1661:

1) Kiell Stoer Strandt var ødegårdsmann 1614 til tid­ligst ‑34 med skatt 3 ort, og leilending fra seinest 1639 med skatt ½ Rd. 1647 var landskylda ½ våg og skat­ten 1 ½ ort. Han var bruker til tidligst 1661. Etter hans tid ble garden delt i to bruk.

 

Fra 1664:

BRUK I, det seinere

Bnr. 1 (lnr. 262a) STORSTRAND, landskyld 18 mark, 1838: 2 ort 22 skill., 1891: M. 1,70.

2) Ole Samuelsøn (ca 1634‑1713) fra 147 Nerleiren Bruk I var bruker fra seinest 1664. G.I. m. enka etter en Nils. Ved M 1666 var Ole 29 år, med en stedsønn

1. Per Nilssøn.

G.II. m. Ingeborg Andersd. Ved M 1701 hadde de barna

2. Nils, 8 år og

3. Abraham, 6 år.

Dessuten kjennes fra skiftet etter Ole:

4. Marit, f. ca 1683 (74 Gjesbakken),

5. Ane.

Ved skiftet etter Ole 1713 var boets brutto 52‑4‑1. Til avgang var beregnet 3 heimegaver à 10 Rd. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 3 dalkviger, 1 markkvige, 4 sauer, 8 jøm­mer, 1 geit.

 

3) Nils Olsøn var bruker 1717‑22. G. 1709 m. Marit Monsd. Ingen barn.

 

4) Arent Arentsøn var bruker fra 1723. G.m. Kirsti Jensd.

Barn:

1. Arn, f. 1722, d. før ‑28,

2. Giertrud, f. ‑23,

3. Arent, f. ‑28.

Fam. flyttet trolig fra Storstrand, da verken Arent eller Kirsti døde der, og ingen av barna hadde denne adres­sen ved eventuelle ekteskap.

 

5) Peder Pedersøn (ca 1691‑1749) var bruker fra 1730. P.P. bodde på 140 Leirskar da han 1728 giftet seg m. Anne Arensd. (ca 1695‑1751) fra 140 Leirskar bnr. 1.

Barn:

1. Nils, f. 1728, trolig død før -41,

2. Aren, f. 1730, d. ‑32,

3. Aren, f. ‑33 (husm. 102 Mellingsjorda),

4. Jens, f. ‑36, konf. -55,

5. Anne Maria, f. ‑38, konf. -56,

6. Nils, f. ‑41,

7. Peder, f. ‑44, trolovet -67, (til bnr 2).

 

6) Hans Anderssøn (1727‑1809) fikk bbr. dat. 3.4., tl. 27.4.1750. G.I. 1750 m. enka Anne. Ingen barn. Ved skiftet etter Anne 1752 var boets brutto 52‑5‑6, avg. 14‑4‑ 10. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 markkvige, 3 dalkviger, 3 sauer, 3 jømmer, 2 værer, 2 lam, 1 purke, 1 risbit svin. G.II. 1751 m. Kirsten Jonsd.(1727‑etter 1801) fra 88 Utland.

Barn:

1. Ane, f. 1753, d. ‑57 Barnekopper,

2. Berte, f.‑55, d. ‑93,

3. Jon, f. ‑58, d. ‑97,

4. Andreas, f. ‑60,

5. Ane Johanna, f. ‑61 (husmannskone her),

6. Marit, f. ‑64 (her),

7. Malene, f. 22.7‑68, ugift 1811.

 

7) Elias Hanssøn (1756‑1802) fikk bbr. dat. 12.9.1899, tl. 15.4.1800. Elias var ikke konfirmert i Hemnes. G. 1798 m. Marit Hansd. (1764‑99), datter av f.br. Ingen barn. G.II. 1799 m. Walborg Augustinid. (1765-­8.8.1843) fra 78 Brattland bnr. 1. Ingen barn.

 

8) Jens Jacobsøn (1787‑10.2.1857) fra 76 Fuglmyrhaug fikk bbr. dat. 5.6., tl. 12.10.1802. G. 1802 m. enka Walborg.

Barn:

1. Elias, f. 1803 (husm. her),

2. Jacob Andreas, f. ‑05, d. ‑06,

3. Jacob Andrea, f. ‑08 (her).

G.II. 1844 m. Kirstina Johannesd. (1805‑3.2.‑92) fra 53 Finneid bnr. 3. Ingen barn.

 

9) Jacob Jenssen (1808‑26.6.‑86), sønn av f.br., fikk kongeskjøte dat. 19.4., tl. 14.5.1841 for 120 Spd, og årlig jordavgift 3 skjepper 3 1/4 fjerdingskar bygg beregnet i penger. Han skjøtet bruket til lensmann Udnæs og fikk forpaktningskontrakt på livstid, dat. 14.5.1841. G. 1839 m. Jertrue Olsd. (1810-9.2.1903) fra 18 Dyrhaug bnr. 2.

Barn:

1. Jens Johan, f. 17.3.1839 (78 Brattland pl. Kålhaugen),

2. Ole Nicolai, f. 18.8.‑41, d. 18.1.‑51,

3. Mathias Benjamin, f. 2.6.‑45,

4. Olava Gurine, f. 8.6.‑51, til Hugla, gift med Lornts Andreassen f. 1852 Halland på Hugla i Nesna, 3 barn.

 

10) Ivar Udnæs (1822‑13.4.‑92) fra 5 Brennesvik fikk skj. fra sin far, tl. 13.9.1851. Kjøpesum ikke nevnt, men kår til f.br. G. 1844 m. Dorthea Holgersd. (1820­-10.7.1903) fra 75 Rørlia.

Barn:

1. Marith Kirstina, f. 31.3.1844 (79 Kvitnes),

2. Helene Jacobea, f. 28.3.‑46, til Hyttan i Rødøy, gift 1865 med Nils Larsen f. 1835 i 89 Straumbotn, 6 barn,

3. Ole Udnæs, f. 28.2.‑48, til Sørvik i Ibestad i Troms, var smed, gift 2 ganger, 10 barn,

4. Kjersten Olava, f. 19.9.‑50, d. 28.6.1933, hadde en datter Inga (1891-1978), Far: Elias Pedersen f. 1859,

5. Ivertha Dorthea, f. 30.6.‑53, død straks,

6. Johan, f. 17.6.‑54 (her),

7. Lorentse, f. 3.10.‑56 (bnr. 5 her), gift 1877 med Martinus Andersen Landeng f 1847 på 73 Storholm bnr 3, fem barn,

8. Didrik, f. 15.1.‑61 (Brattland bnr. 8),

9. Jensine, f. 15.5.‑63, til Hammarhei i Rødøy, gift der 1892 med Kristian Norum Pedersen f. 1849 i Rødøy, 6 barn.

 

11) Johan Iversen [Udnæs], (1854-1909), sønn av f.br., fikk skj. fra medarvinger for kr. 440 og kår, dat. og tl. 30.9.1893. G. 1882 m. Olava Larsd., f. 1858, fra 53 Fin­neid bnr. 5.

Barn:

1. Dorthea Helene, f. 14.3.1883,

2. Inga Dorthea Utnæs, f. 1.8.‑84, d. 1965, til Fuglstad i Nesna, gift med Hans Mikkelborg f 1884, to barn,

3. Lotte Davine Anker, f. 30.1.‑86 (USA‑11), d. 1970 i Canada,

4. Helga Olea Elise, f. 7.6.‑87, d. 1968 på Stord, gift 1912 med grubearbeider Meyer Pedersen Engen f 1891 i Namsos,

5. Johan Olai Utnæs, f. 8,9.‑90, d. 1974 på Stord,

6. Ole Johan Udness, f. 10.5.‑92 (USA‑11), gift 1927 med Jessie Duthie fra Aberdeen, 2 barn,

7. Olga Dorthea Lund, f. 6.4.‑94 (83 Brennbergfjell),

8. Ivar Udness, f. 8.3.‑96 (USA-12), bosatt i Minnesota, gift med Ethel Stenberg, 2 barn,

9. Lars Martin, f. 30.8.‑97, d. 1955 på Ytteren i Nord-Rana, gift 1925 med Anna Sæterbø f 1891 på Stord, 5 barn,

10. Karl Valdemar, f. 4.6.‑98, gift 2 ganger, 3 barn,

11. Jonella Iverta Udnæs, f. 4.5.1901, ugift, til USA, forsvant under 2. verdenskrig.

Didrik Iversen, bror av Johan, fikk auksjonsskjøte for kr. 550, tl. 15.5.1906. Johan fortsatte som bruker, han døde på Båsmoen i Nord-Rana og var da vaskeriarbeider.

 

12) Ole Jakobsen (1858‑5.5.1924) fra 55 Urland fikk skj. fra Didrik Iversen for kr. 900, tl. 11.11.1916. Ole had­de tidligere vært husmann på 55 Urland pl. Hagen. Om fam. se der.

 

13) Bernhard Olsen Storstrand (1890‑9.8.1958), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 2000 og kår, tl. 10.5.1924. G. 1914 m. Karen Johanna Heitmann Pettersen (14.11.1889‑19.6.1972) f. i Nesna.

Barn:

1. Oddfrid Bang, f. 11.8.1914 (her),

2. Kåre Bernhard, f. 2.3.‑25, d. 20.9.‑87.

 

14) Johannes Brattland (1910‑17.3.‑86), fra 78 Bratt­land bnr. 10, overtok bruket 1960. G.m. Oddfrid Olsen, f. 1914, datter av f.br,

Barn:

1. Konstanse, f. 13.1.1946 (her).

 

15) Jens Svaleng, f. 1940, overtok bruket 1978. G.m. Konstanse Brattland, f. 1946, datter av f.br.

Barn:

1. Kristin, f. 27.3.1971,

2. Jorunn, f. 28.7.‑73,

3. Jan Øystein, f. 22.8.‑84.

 

Bnr. 6 NORDLI, fraskilt 1906 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 17. Dette bruket var ikke med i salget da bruker nr. 11 kjøpte.

1) Didrik Iversen Utnæs (1861‑1948) fikk auksjons­skjøte for kr. 2000, tl. 20.12.1940. Om fam. se 78 Bratt­land bnr. 8.

 

2) Ivar Utnæs (1894‑28.3.1962), sønn av f. eier, fikk skj. fra faren for kr. 1900, tl. 15.5.1941.

 

3) Oddvar Utnes, f. 7,10.1935, fikk skj. for kr. 20 000, dagbokført 7.11.1983.

 

BRUK II, identisk med

Bnr. 2 (lnr. 262b) På HÅJEN, landskyld 18 mark, 1838: 2 ort 22 skill., 1891: M. 1,09.

1) Jacob Kieldsøn, sønn av rydningsmannen, var bru­ker fra seinest 1664. Ved M 1666 var han 33 år, med en sønn

1. Jon, 2 år.

Dessuten kjennes

2. Kjell, f. ca 1673 (76 Fuglmyrhaug).

Jacob kom i store økonomiske vanskeligheter 1692, trolig på grunn av jektforliset på Stadthavet. Han utstedte en obligasjon på 41 Rd 3 ort til Herr Petter Dass, tl. 11.10.‑92, hvor han pantsatte sitt fe og alle eiendeler uten unntak.

 

2) Jon Jacobsøn, 40 år ved M 1701, var bruker fra 1701. G.m. Beret Monsd., enka etter en Jon. Ingen fel­les barn. Beret hadde barna Peder og Johanna. Ved skiftet etter Beret 1721 var boets brutto 51‑0‑2. Hus­dyr: 1 hoppe, 5 kyr, 3 markkviger, 1 årsøkse, 5 sauer, 1 jømmer, 2 geiter, 1 bukk. G.II. 1721 m. Guri Olsd. (ca 1680‑1731).

Eneste barn:

1. Ole, f. 1723 (her).

Ved skiftet etter Guri 1731 var boets brutto 80‑0‑10, netto 57‑1‑8. Husdyr: halvparten i en hest, 6 kyr, 2 markkviger, 1 årskvige, 1 årsokse, 5 sauer, 2 jømmer, 2 værer, 2 geiter, 3 hanegeiter, 1 risbit bukk. G.III. 1731 m. Dørdi Christensd. (ca 1682‑1762). Ingen barn.

 

3) Ole Jonsøn (1723‑1756), sønn av f.br., var bruker 1744‑56. G. 1743 m. Elisabeth Nilsd. (1717‑1796) fra 68 Y.Dilkestad lnr. 249.

Barn:

1. Jon, f. 1745, d. ‑66 (borte på sjøen),

2. Gura Elisabeth, f. ‑46, nevnt i stefars skifte 1767,

3. Anfri, f. -49 (her),

4. Dorthea, f. ‑52, gift 1782 med skolemester Jens Jonsen f 1734 på Ømmervasshaug i Vefsn, 3 barn,

5. Maren, f. ‑56 (Meisfjord i Alstahaug).

 

4) Christen Nilssøn (1728‑12.12.1766) fra 73 Storholmen bnr. 1, var bruker 1756‑66. G. 1756 m. enka Elisabeth.

Barn:

1. Olava, f. 1757, d. -61,

2. Nils, f. ‑59, ikke nevnt i fars skifte 1767.

Christen kom bort på sjøen.

 

5) Peder Pedersøn f. 1744, fra bnr 1 her, var bruker 1767‑75. G. 1768 m. enka Elisabeth. Ingen felles barn. Peder hadde u.e. en datter

1. Olava, f. 13.7.1771, Mor: ikke oppgitt.

 

6) Andreas Jonsøn (1748‑1813) var bruker 1776­1810. G. 1776 m. Anfri Olsd. (1749‑1813), steddatter av bruker nr. 4.

Barn:

1. Ane Maria, f. 20.7.1779, til Langfors i Leirfjord, gift 1805 med Ole Jonsen f 1777 i Skamdalen i Nord-Rana, 5 barn,

2. Johanna, f. 14.4.‑81 (93 Straumdalen),

3. Ole, f. 8.10.‑83 (her),

4. Lisabeth, f. ‑86, gift med Lars Pedersen fra Nordfjord i Nesna, ingen barn.

 

7) Ole Andreassen (1783‑25.11.1853), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 8.10.18 10, tl. 29.4.‑11, og kongeskjøte for 100 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 10, 10., tl. 20.10.1840. Ole solg­te bruket til klokker Nils Myhre ved skj. dat. 20.10.1841 og fortsatte som bykselmann. G. 1810 m. Berith Jensd. (1787‑6.2.1855) fra 72 Utskarpen bnr. 1.

Barn:

1. Jens Andreas, f. 1812, til Fuglstad i Nesna, ingen barn,

2. Ingebor Anna, f. ‑16, til Meløy, gift med Johan Karlsen f 1831 i Meløy, 1 barn,

3. Ane Dorthea, f. 30.4.‑20 (95 Jamtjord bnr. 3),

4. Karen Kirstina, f. 3.3.‑24, i Lurøy ved fars skifte 1853,

5. tv? Maren Elisabeth, f. ‑26, ikke nevnt i fars skifte,

6. tv? Anders Johan, f. -26, ikke nevnt i fars skifte,

7. Johan Christian, f. 5.1.‑28, død straks,

8. Christense Elisabeth, f. 22.3.‑31, hadde en datter Randine f 1872, Far: Karl Jakobsen f 1840 Borge i Lofoten.

 

8) Johannes Iversen (1808 ‑12.5.‑81) fra 81 N.Brennberg fikk skj. fra Lovise Myhre for 100 Spd. og kår, tl. 14.9.1848. G. 1841 m. Andrea Andreasd. (1813-5.6.­87) fra 62 Oterbrand.

Barn:

1. Dorthea Christina, f. 31.5.1841 (Hemnesberget ‑65), G.I. 1864 med Ole Johansen f 1827, rokkemaker fra 89 Straumbotn, 2 barn, Dorthea hadde en datter Olea f 1878, Far: husmann Ole Olsen f 1818 fra 10 Høynes; Dorthea G.II. 1881 med Anders Johansen f 1842 i Verdal i Nord-Trøndelag, 2 barn,

2. Maren Johanna, f. 17.9.‑42, ikke nevnt i fars skifte 1881,

3. Olava Zakrine, f. 2.5.‑45, død samme år,

4. Pedernille Marie Hind, f. 7.9.‑46 (her),

5. Idde Zachrinete, f. 13.7.‑52 (bnr. 3 her).

1877 overlot Johannes hovedbruket til svigersønnen Nils Eliassen og skilte ut bnr. 3 til datteren Ida (Idde).

 

9) Nils Eliassen (1842‑26.10.1922) fra 36 Stormoen pl. Kivamoen, fikk skj, fra Johannes Iversen for kr. 400 og kår. G.I. 1867 m. Olava Nilsd. (1842‑25.11.‑71) fra 14 Elsfjordnes. Ingen barn. G.II. 1875 m. Pedernille Johannesd. (1846-25.4.1928), datter av f.br.

Barn:

1. Maren Johanna, f. 21.11.1874, død samme år,

2. Adolf Martin Hind, f. 8.4.‑77 (her),

3. Bernt Johan. f. 25.1.‑79, d. 15.3.1921 i tuberkulose, til Ytteren, snekker, gift 1904 Nilsine Pettersdatter f 1877 i Stamnes i Alstahaug, 7 barn,

4. Nils Peder Olai, f. 18.3.‑81, død samme år,

5. Johannes Ingvard Lund, f. 26.11.‑82, d. 1.4.1964, til Hemnesberget, gift 1907 med Hilda Olsen f 1877 på Breimo i Bardal, 3 barn,

6. Emil Heitmann, f. 31.8.‑84, død samme år,

7. Peter Nikolai Georg, f. 21.2.‑87, d. 3.2.1918 av mavesår efter operation på Søvik sykehus, gift,

8. Anna Emilie Hind, f. 4.10.‑90, død samme år,

9. Axel Emil Johan, f. 11.8.‑92, fisker i 1921.

Adolf Nilsen fikk skj. fra faren på bnr. 2 og 4 for kr. 700 og kår, tl. 29.5.1896. Adolf var neppe bruker, og han tilbakeførte eiendommen til faren ved et dokument tl. 1.8.1914. Didrik Iversen Utnæs fikk skj. fra Nils Elias­sen for kr. 250, tl. 23.5.1914. Ved eiendomsdom avsagt 9.3.1923 ble Didrik Iversen Utnæs kjent eien­domsberettiget. Dommen tl. 1.7.1934.

 

Johannes Nilsen (1882‑1964) ble tilkjent grunnboks­hjemmel til eiendommen, dat. 23.1.1963. G.m. 1907 m. Hilda Marie Olsen, f. 1882 i Nesna.

 

10) Harry Storstrand fikk skj. fra skifteretten i Hilda og Johannes Storstrands dødsbo for kr. 6000, dat. 11.3.1965.

 

Bnr. 3 (lnr. 262c) STRANDENGET, fraskilt 1877 fra bnr. 2 med skyld M. 0,55.

1) Ida Johannesd. (1852‑2.2.1936) fra bnr. 2 fikk skj. fra sin far for 50 Spd. og oppfôring og røkt av noen sauer, tl. 11.6.1874. G. 1878 m. Thomas Holgersen (1850‑14.9.1934) fra 78 Brattland pl. Stornes.

Barn:

1. Hans Peder, f. 15.5.1878, (bnr. 5 her),

2. Anna Zachrine, f. 27.6.‑79, heime i 1900,

3. Johanne Margrete, f. 5.5.‑82, d. 19.6.1975, heime i 1900,

4. Konrad Olai Mo, f. 20.3.‑84, d. 20.3.1977 (Sleneset), han hadde en datter Karoline f 1911, Mor: Hanna Antonsdatter f 1886 fra 1 Sandnes,

5. Ludvig Ingvard, f. 15.1.‑86,

6. Emma Telise Iverta, f. 15.10.‑88, heime i 1900,

7. tv. Theodor Hetman, f. 24.4.‑92,

8. tv. Axel Martin, f. 24.4.‑92, d. 18.1.‑93,

9. Agnes, f. -94.

 

2) Sør‑Rana kommune fikk skj. fra skifteretten i Ida Johannesd. dødsbo for kr. 1500, tl. 28.1.1937.

 

3) Henry Buvik (1922‑19.6.‑44) fikk skj. fra Sør‑Rana kommune for kr. 1500, tl. 23.11.1943.

 

4) Aslaug Eliassen, f. 2.9.1913 (Jakobsen), G.m. Tor­geir Eliassen, fikk skj. dat. 10.4.1964 fra Anne Vold på vegne av Hans Buviks selvskiftende arvinger. (Hen­ry Buvik var Hans Buviks sønn).

 

Bnr. 4 (lnr. 262d) STRANDENGET (ÅENGET), fraskilt 1877 fra bnr. 2 med skyld M. 0,11. Adolf Nil­sen fikk skj. fra Johannes Iversen samtidig med at han fikk skj. fra sin far på bnr. 2. Dette bruket fulgte med da Adolf førte eiendommen tilbake til sin far 1914. Didrik Iversen fra bnr. 1 her fikk skj. fra Nils Eliassen for kr. 250, tl. 23.5.1914. Didrik eide også 78 Brattland bnr. 8. Om fam. se der. Didrik Iversen overdro bruket til sin sønn Ivar, og det kom derfor til å følge bnr. 6 her.

 

Bnr. 5 (lnr. 262e) LANDENGET, fraskilt 1883 fra bnr. 2 med skyld M. 0,14.

1) Marthinus Andersen (1847‑1.3.1916) fra 73 Storhol­men bnr. 3, var først husmann, så bykselmann, så eier før 1891. G. 1877 m. Lorentse lvarsd. (1856­5.8.1902) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Edvard Johan, f. 3.3.1880, d. 14.12.1966, til Hemnesberget, smed, gift 1903 med Hansine Arntsdatter f 1868 på 78 Brattland, 2 barn,

2. Martin Lund, f. 4.3.‑82 (USA‑00), reiste til sjøs, død i London av strupekreft, ugift, ikke nevnt i fars skifte 1918,

3. Iverta Dorthea Utnæs, f. 31.1.‑85, gift 1905 med Elling Eliassen fra bnr 3, tre barn,

4. Elen Christine Lund, f. 19.1.‑89, d. 9.9.1913 av tuberkulose, ugift,

5. Axel Olai, f. 23.9.‑97, d. 3.12.1916 av tuberkulose, ugift.

 

2) Hans Thomassen (1878‑8.11.1961) fra bnr. 3 her fikk skj. fra skifte­forvalteren i Marthinus Andersens dødsbo for kr. 1000, tl. 12.10.1918. G. 1907 m. Hansi­ne Olsd. (1880‑17.11.1950) fra 84 I.Brennberg bnr. 3.

Barn:

1. Kristense Elisabeth, f. 17.2.1908 (her),

2. Ingvalda Therese, f. 26.9.‑09,

3. Anna Marie, f. 10.4.‑14, d. 17.10.‑15.

 

3) Kristense Thomassen, f. 1908, datter av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000, dat. 12.1.1961. G. 1931 m. Ole Røli (1901‑15.5.‑63) fra 75 Rørlia.

Barn:

1. Ingolf Andreas, f. 2.6.1932,

2. Arthur Antonius, f. 24.7.‑38,

3. Håkon Herbjørn, f. 16.1.‑42,

4. Oddvar Kristoffer, f. 5.7.‑47,

5. Leif Asbjørn, f. 1.3.‑49.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Amund Mathiassøn (ca 1701‑1777) fra 63 Sund Bruk II, f. 90 Medstraum, var husmann her 1761‑77.

 

2) Ole Monssøn (1760‑3.3.1832) fra 47 Bjurbekkdalen var husmann her ca 1804‑27. G. 1804 m. Anna Hansd. (1761‑18.3.‑47). Ingen barn.

 

3) Anders Christensøn, f. 1779, var husmann her fra før 1824. Han hadde tidligere vært bruker på 93 Straum­dalen Bruk II. Om fam. se der.

 

LANDET under bnr. 1.

1) Elias Jensen (1803‑21.10‑79) fra bnr. 1 her, var hus­mann fra ca 1828. G. 1828 m. Maren Tho­masd. (1805‑etter -75) fra 85 Seljehammaren.

Barn:

1. Thomas Elias, f. 27.2.1828, husmann på 78 Brattland, død 1909 hos dattera Maren på 4 Hestneset, gift 1866 med Anna Andersdatter f 1833 på Falkmoen i 14 Elsfjord, 2 barn,

2. Jens Jacob, f. 30.7.‑30 (74 Gjesbakken bnr. 3),

3. Jacob Benjamin, f. 22.2.‑33, d. 28.3.1915 (Hemnesberget ‑91), snekker og maler, gift med Ellen Jensdatter f 1854 i Vefsn, 5 barn,

4. Gulle Benjamin, f. 16.7.‑36,

5. Christopher Mathias, f. 1.2.‑38, hadde en datter Berit f 1856, Mor: Adrianne Olsdatter f 1818 på Stenbekkhaug i Nord-Rana,

6. Augustinus Olaus, f. 8.9.‑40, d. 28.7.‑42,

7. Augustinus Olai, f. 24.9.‑42,

8. Valberg Augustinus, f. 2.4.‑44, d. 27.4.-89, gift 1875 med Pernille Kristoffersdatter f 1847 i 89 Straumbotn, 2 barn,

9. Elias Andreas, f. 29.5.‑47, d. 11.8.‑69,

10. Johan Deodor, f. 25.4.‑51.

 

NESET under bnr. 1.

1) Tøger Anderssen (1849‑24.2.1931) fra 74 Gjesbakken bnr. 2, husmann fra ca 1894. G. 1891 m. Christence Pedersd. (1 854‑1.11.1934) f. 55 Urland.

Barn:

1. Anton Johan, f. 7.3.1893, d. 4.11.1929 (omkom under sildefiske på Sjona og ble ikke funnet), gift 1927 med Pernille Pedersdatter f 1895 i 81 Brendbergli, 2 barn,

2. Karen Amanda, f. 20.2.‑95, hadde en sønn John f 1923, Far: Eivind Ernstsen fra Søvik i Alstahaug.

 

STRANDENGET under bnr. 2.

1) Nils Olsen (1795‑etter 1875) fra 78 Brattland bnr. 1, fikk husmannskontrakt tl. 7.6.1858. G. 1828 m. Pernille Marie Nilsd. (1804‑8.2.‑50) fra 78 Brattland, husm.plass.

Barn:

1. Peder Olaus, f. 21.1.1829 (51 Storbjerka bnr. 1),

2. Ole Johan, f. 15.1.‑31 (78 Brattland bnr. 1),

3. Augustinus Benjamin, f. 16.1.‑32, død samme år,

4. Pernilla Bergitha, f. 15.11.‑34 (88 Utland bnr. 2),

5. Nils Marthinus, f. 7.11.‑36 (78 Brattland bnr. 5),

6. Augustinus, f. 1.5.‑40 (71 Steinhaugen bnr. 6),

7. Enok Mathias, f. 21.4.‑44 (51 Storbjerka bnr. 9).

 

2) Peder Mathisen (1833‑21.5.1905) fra 95 Jamtjord bnr. 4, husmann her fra før 1890. G. 1874 m. Barbro Andersd. (1853‑23.2.1946) fra 9 Næverli.

Barn som er kjent:

1. Mathea Helene, f. 15.10.1873 på 148 Valla,

2. Anders Olaus, f. -87,

3. Borghild Petrine, f. 31.5.‑90.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.