Home / Gardene / 064 Presteng

064 Presteng


Hemnes Gård og Slekt, side 367 - 375

 

64. Prestenget

Redigert 2. januar 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Presteng 1567, 1610, Prest Eng 1661, Præst Eng 1723, Præstenge 1838, Præstenget 1891. Eng som har hørt under presten (Alstahaug Prestebol).

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil ca 1660, to bruk 1661‑1704, tre bruk 1705‑39. Prestenkene hadde varierende antall forpaktere 1740‑77, og drev garden med gardsdrenger 1778‑1800. To bruk ca 1800‑42, ett bruk ca 1842‑65. Ni bruk 1907.

 

Kvern:

Presteng hadde bekkekvern 1723, men den er ikke nevnt i skattelista for kvernskatten 1774.

 

Fredlysning:

Christence Heltzen fikk 1845 tinglyst fredlysing av notkast ved stranda.

 

 

MATRIKKELGARDEN PRESTENGET, GNR. 64.

Opptatt som gardsbruk før 1567. Landskyld 1 våg fisk 1647.

1723 "Huusebord og Brendefang. 1 liden Becheqwern, lejlighed til Kaagefisk. Ligger i Sollie, temelig til Korn og god Græsning". Gl. matr.nr. 29, landskyld 1 våg.

1838 Nytt matr.nr. 113, lnr. 244 a og b, landskyld 3 daler 1 ort 16 skill.

1865 68 mål åkerland. Eng, leirjord blandet med mold og sand, til dels vannsyk. Antas å gi 360 lass høy årlig. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Skog tilstrekkelig til husbruk, og omtrent 2 tylvter sagtømmer for salg årlig.

1891 Gnr. 64, skyld, 12,91 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 3 22 24 0  4 1/4 2 3 0

1835 2 22 32 0 1  8 0 0 4

1865

244a 3 16 3 0 2  4 1/2 0 1/4 20

244bc 0 0 0 0 0  0 0 1 10

Pl. 1) 0 2 2 0 0  1/5 0 0 1 1/2

Pl. 2) 0 2 4 0 0  2/5 0 0 2

Pl. 3) 1 3 4 2 0  2 0 1 4

Pl. 4) 0 0 0 0 0  0 0 0 1/2

Sum‑65 4 23 13 2 2 7 1/10 0 2 1/4 38

1875

244 2 17  26 0 0  4 1 0 14

Pl. 1) 0 2 3 0 0  0 0 0 2

Pl. 2) 0 2 4 0 0  1/4 0 1/4 2

Pl. 2) 0 2 3 0 0  1/8 0 0 2

Pl. 3) 0 4 4 0 0  3/4 0 1/2 4

Pl. 4) 0 2 4 0 0  1/6 0 0 2

Pl. 5) 0 2 5 0 0  1/4 0 0 3

Sum‑75 2 31 49 0 0 5 2/3 1 3/4 29

1) Haugen,  2) Prestengsjøen (2 pl.‑75),  3) Hundneset,  4) Lyhaugen,  5) Langneset.

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 1 sønn, 1 tjenestekar

1701  2 brukere, 2 sønner, 2 tjenestekarer, 1 gutt

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑  Kårfolk  Tjenere  Husm.‑  Inderster  Strand‑  Legds

 folk folk  sittere folk

1801 8 0 9 3 0  3 0

1865 2 0 11 13 6  1 1

1875 7 0 1 26* 7  2 2

1891 8 2 2 21** 16  0 0

*2 fosterbarn  **1 fosterbarn


EIERE.
 

Fra gammelt benefisert Alstahaug prestebol. Da Rana ble eget prestegjeld 1738, ble Presteng med flere gårder overført til Hemnes prestebol, og garden ble brukt som enkesete for prestenkene. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukerne i 1860‑åra, med annen bruksoppdeling enn tidligere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Jon i Prestengh var den første kjente brukeren. Han var her 1610‑12, og enka fortsatte t.o.m. 1614. Både Jon og enka betalte 1 ½ daler årlig i skatt.

 

2) Iffuer (Ivar) Jenssøn var bruker 1618‑28.

 

3) Nils var bruker 1629‑53. Ved skattemanntallet 1647 betalte han 3 ort i skatt. For 1654‑60 er der ingen noteringer. Fra seinest 1661 var garden delt i to bruk.

 

BRUK I, landskyld 2 pund fra delinga ca 1660.

4) Ivar Ivarsøn. Ved M 1666 var han 43 år, med en sønn

1. Ivar 6 år.

 

5) Christoffer Ivarsøn, f. ca 1640, fra Øverdal var bruker 1673-78. Fra et skifte i 66 Geitvika 1729 etter hans bror Lars, kjenner vi følgende

Barn:

1. Anna,

2. Dorethe (Ytre Bardal i Nesna),

3. Kirsti (63 Sund),

4. Goula (en datter Dordi Johansd. Gift i 70 Dalosen).

 

6) Lars Nilssøn (1645/50‑1726) fra 148 Valla var bruker av 2 pund 1680‑82 og 3 pund ‑87 (for 1683‑86 mangler noteringer), og igjen av 2 pund 1688‑1704. 1705 ble Bruk I delt, og Lars fortsatte med 1 pund til 1726. Ved M 1701 var Lars 56 år. G.I. m. Ane Jonsd., d. 1710.

Barn:

1. Ivar,

2. Ane,

3. Goula, d. for 1710.

Ved skiftet etter Ane 1710 var boets brutto 87‑0‑1, avg. 23‑0‑1‑ Husdyr: 1 hoppe, 1 føll, 5 kyr, 2 kviger, 2 dalkviger, 1 okse, 7 sauer, 8 jømmer, 3 geiter, 3 risbit bukker. G.II. 1712 m. Giertrue Jacobsd. (ca 1673‑1751) fra Sjånes i Rana.

Barn:

4. Nils, f. 1714, d.‑55 ugift,

5. Ane, f. ‑24 (104 Solhaug bnr. 2).

Ved skiftet etter Lars 1727 var boets brutto 64‑1‑2, avg. 39‑2‑0. Husdyr: 1 gl. hoppe, 7 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 dalokse, 6 sauer, 5 jømmer, 3 værer, 2 geiter, 2 bukker.

 

BRUK IA, landskyld 1 pund.

Her fortsatte Lars Nilsson til 1726.

7) Anders Gregussøn (ca 1700‑17.3.1767) fra 102 Mellingsjord Bruk II fikk bbr. dat. 17.1., tl. 12.7.1727. G.I. m. enka Giertrue.

Barn:

1. Gunelle, f. 1727,

2. Græis, f. ‑30.

Er dette virkelig Gjertru sine barn? Hun var godt over 50 år i tilfelle.

G.II. 1753 m. Ane Gregusd. (ca 1692‑1761). Familien flyttet 1757 til 104 Solhaug bnr. 2, og de bruksberettigede prestenkene overtok Bruk IA.

 

BRUK IB, landskyld 1 pund.

1) Kjell Eriksøn (ca 1672‑1740) fra 140 Leirskar Bruk IA, var bruker fra delinga 1705. Han var gardsdreng her 1701.

 

2) Erik Kjellsøn (1702/04‑1758), sønn av f.br.?, fikk bbr. dat. 30.1., tl. 9.7.1725. G. 1735 m. Giertrud Jonsd. (ca 1703‑1789) fra 148 Valla bnr. 3.

Barn:

1. Anne, f. 1737, d. ‑38, d. -89, skifte på Handnes i Nesna, ugift,

2. Jon, f. ‑39, d. 9.12.‑81, bortkommet på sjøen,

3. Ane, f. ‑40,

4. Christopher, f. ‑42, nevnt i fars skifte 1760 men ikke i søster Annes 1789,

5. Kiel, f. ‑44, nevnt i fars skifte 1760 men ikke i Annes,

6. Johannes, f. ‑47, nevnt i søster Annes skifte 1789,

7. Anders, f. ‑49, d. før ‑58,

8. Jacob, f. ‑50 nevnt i fars skifte 1760 men ikke i Annes.

Ved skiftet etter Erik 1758 var boets brutto 115‑2‑10. Sølv for 3‑4‑14. Auksjon 15.10.1758 innbrakte 113‑1-4, og dessuten var der noen tidligere uregistrerte eiendeler, tils. 134‑0‑10. Gjeld og avg. 116‑2‑2. De bruksberettigede prestenkene overtok Bruk IB, og Eriks enke Gjertrud giftet seg 1760 med Peder Christopherson 53 Finneid bnr. 3.

 

BRUK II, landskyld 1 pund etter delinga ca 1660.

1) Ole Stensøn, en bror av Christopher Stensøn 63 Sund, var bruker fra seinest 1661. Han var lagrettesmann. Ved M 1666 var han 39 år og hadde ingen heime­værende sønner. Ved M 1701 var han 80 år, med sønnene

1. Ivar 28, år, (opph. i Namdalen), og

2. Jacob, 14 år.

Ole var bruker til 1704.  Ole hadde også datteren Else, f. ca 1683, gift 1704, d. 1751 på Gruben øvre i Rana, trolig hos sønnen Nils.

 

2) Peder Nilssøn fra Valla bnr. 2 var bruker fra 1705. G. 1704 m. Else Olsd. datter av forrige bruker.

Barn:

1. Giertrud, f. 1705, gift 1735 med Lars Olsen fra Storli i Rana,

2. Oluf, f. ‑08,

3. Nils, f. ‑10, hadde en datter Abelone med Anne Jensdatter fra Presteng, Anne publ. absolv. for hoer 26.6.1735, Nils seinere gift 2 ganger, død på Gruben øvre),

4. Kirsten, f. ‑15 (Fagervik i Nesna),

5. Else, f. ‑18, gift med Anders Pedersen Nordfjord ved foreldrenes skifte 1751,

6. Maritte, f. ‑21, gift 1747 med Gregus Jensen f. 1713 på Skonseng, skifte på Revelen 1775,

7. Anders, f. ‑24 (Granhei i Nord-Rana).

Rasmus Rachløws enke overtok Bruk II 1740.

 

PRESTENKER SOM BODDE I PRESTENG.

1) Helene Christine Rachløw f. Nitter, til Presteng etter 1738. Hun flyttet seinere til Stjørdalen og var 1771 "for nogen Tid siden død, yderst Fattig".

 

2) Susanna Marie Parelius f. Glad, til Presteng etter 1756. Hun døde 1772.

 

3) Maren Brose Hind, til Presteng etter 1775. Død 1794.

 

4) Anna Dreyer f. Hind, til Presteng etter 1784.

 

5) Anna Cathrine Røring f. Juul, til Presteng etter 1814.

 

6) Christense Elisabeth Heltzen f. Dass, til Presteng etter 1842.

 

Hvordan landskylda var fordelt mellom enkene i de periodene flere bodde der, er ikke kjent. Inntil 1800 drev prestenkene garden med gardsdrenger eller gardsbestyrere. Følgende er kjent:

1) Ole Torgersøn fra Bø i Brønøy. Han giftet seg 1771 med ei enke på 136 Fjelldal og flyttet dit.

 

2) Morten Tausan (1750‑90).

 

3) Ole Augustinussøn (1741‑1790) fra 129 Lille Bryggefjell. G. 1771 m. Else Benjaminsd. (1748‑27.7.1827) fra 65 Hemnes.

Barn:

1. Augustinus, f. 31.1.1771 (62 Oterbrand -> Blyset i Nesna 1803),

2. Peder, f. 2.6.‑73, gift 1804 med Ellen Pedersdatter f. 1770 fra Brendberg indre bnr 3, Peder død i Nesna før mors skifte 1827,

3. Benjamin Andreas, f.‑75, d. 1803 (67 Buvik), ugift,

4. Abel, f. ‑78, d. 26.3.1860 (Forseng NR),

5. Hans, f. 9.9.‑81, d. 1803 (42 Mula), ugift,

6. Morten Christian, f. 1.5.‑84 (Hugla i Nesna),

7. Christopher, f. ‑89, til Solfjellsjøen på Dønna, gift med Ellen Jakobsdatter.

Fam. flyttet til 53 Finneid etter 1784, og før ‑89. Enka Else ble gift på 59 Sætra 1799.

 

År 1800 ansatte Anna Dreyer forpaktere på Presteng, og garden ble delt i to bruk, hvert på 1 pund 12 mark, de seinere lnr. 244a og 244b. Husa var i så dårlig forfatning at forpakterne forlangte åbotstakst, som ble foretatt 23.6.1800, tl.27.4.‑01.

 

Lnr. 244a PRÆSTENGE, landskyld fra 1801: 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 3 ort 8 skill.

1) Aron Thomassøn (16.4,1772‑6.12.1820) fra Stor-Røvatnet NR var forpakter fra 1800. G. 1799 m. Elisabeth Johansd., f. Mo 1778, d. 20.11.1853. Aron Thomassen hadde før ekteskapet en datter Anne f. 30.8.1799 i Gullvika i Rana, Mor: Andrine Eliasdatter.

Barn:

2. Milda, f. 21.1.1799, d. 1872, hadde en datter Anne Johanne f. 28.7.1827 (til Moholmen) Far: Lars Jonsen Ågskardet, Milda gift 1833 med Jens Jonsen Lapvamo,

3. Johannes, f. 1803 (visstnok USA), ikke nevnt i fars skifte 1821,

4. Elen Mortina, f. ‑04 (Øver‑Mo),

5. Gjertrud Johanna, f. ‑14 (Forsenget NR),

6. Thomas, f. 13.1.‑17, jektskipper, falt i sjøen og druknet 35 år gammel, var gardmann på Hauknes i Rana.

Fam. flyttet 1817 til Hauknes NR.

 

2) Nils Anderssen (1786‑9.1.1863), fra 101 Røsså bnr 1, var forpakter fra 1817.

En sønn u.e.?

1. Anders, f. 1816, Mor: ikke oppgitt, trolig barn av Ingeborg, nevnt i fars skifte 1865.

G.I. 1817 m. Ingeborg Olsd. (1783-15.10.1823) fra 3 Hestnesosen.

Barn:

2. Johan Jacob, f. 1818 (Hemnesberget ‑75), hadde en datter Lydia, f. 27.7.1842 på Storholm, hun ble gift til Grønvik (se bruker 15) Mor: Anna Larsdatter 73 Storholm,

3. Ole Andreas, f. 3.5.‑20 (husmann her),

4. Ane Kierstina, f. 18.3.‑22, d. 10.6.‑26,

5. Ingebrigt, f, 15.10.‑23, d. 28.2.‑24.

Ved skiftet etter Ingeborg 1824 var boets brutto 182‑0-15, gjeld og avg. 84‑1‑12. Husdyr: 1 hoppe, 1 føll, 4 kyr, 1 markkvige, 2 kalver, 5 sauer, 1 jømmer, 1 lam.

G.II. 1824/26 m. Karen Kristoffersd. (ca 1791-4.5.1874), f. i Nesna.

Barn:

6. Ane Christine, f. 17.2.1828 (Lapphella, Hemnesberget), gift med smed Peder Johannessen f. 1826 på 102 Mellingsjord, 8 barn,

7. Ingeborg Olava, f. 8.5.‑30, d. 15.9.‑42,

8. Christine Abelone, f. 9.3.‑37, død samme år.

Fam. flyttet ca 1842 til 65 Hemnes pl. Lapphella.

 

Lnr. 244b PRÆSTENGE, landskyld fra 1801: 1 pund 2 mark, 1838: 1 daler 3 ort 8 skill.

1) Erik Anderssøn (1751‑1806) fra 127 Bryggfjelldalen br. Innerdalen, var forpakter fra 1801. G.I m. Maren Olsd. d. 1801,

Barn (alle født i 127 Innerdalen):

1. Johanna, f. ca 1790, gift med Anton Bredland i Stamnes ved faster Johannas skifte 1884,

2. Lars, f. ca ‑94, på Træna ved faster Johannas skifte,

3. Dorthea, f. ca ‑96, enke på Bredland i Stamnes ved faster Johannas skifte.

G.II. 1802 m. Pernelle Gullesd. (ikke i Hemnes 1801), fra Gullsmedvik i Rana, konf. på Mo 1789, død på Skog i Nesna.

Barn:

4. Anders, f. 1802 (59 Sæteren bnr 1).

 

2) Peder Christophersøn, f. 1786, fra 69 Indre Dilkestad bnr. 1, var forpakter fra 1802. G. 1807 m. enka Pernelle.

Barn:

1. Martha Maria, f. 1808, gårdbrukerkone på Ølvbø i Ft1875, skifte 1887, død tidligere, Valla på Handnesøya,

2. Anne Marta, f. -10,

3. Christiana, f. ‑12, ugift ved fars skifte 1843, tjente i 101 Røsså.

Fam. til Enge i Nesna ca 1817.

 

3) Lars Anderssøn, f. 1792, var forpakter fra 1817. G. 1817 m. Mallene Larsd., f. 1779 fra 105 Samuelmoen, f. 131 Reinåmoen.

Barn:

1. Rakel Andrine, f. 17.4.1818, d. 29.3.-97 Ekkeren i Bardal indre, gift 1843 med Johannes Larsen f. 1812 Sandnes, 4 barn,

2. Johannes, f. 9.2.‑22.

Fraflyttet etter 1838.

 

4) Anders Ingebrigtsen (1783-1848) fra Valåmoen bnr 1, var forpakter fra før 1833. G.1823 m. Lisabeth Pedersd. f. 1796, fra Engesmoen på 104 Solhaug.

Barn (de 4 første født på Selfors):

1. Kristine f. 1824,

2. Pernille f. 1826, på 148 Valla i 1865,

3. Ingebrigt f. 16.2.1829,

4. Hans f. 10.3.1831, død før 1833?,

5.Hans Olai, f. 6.4.1833 (59 Sætra pl. Karvebakken).

6. Ane Elisabeth, f. 14.3.‑36 (131 Reinåmoen bnr. 3),

7. Kristian Heitmann, f. 5.6.‑42, d. etter 1901 (Wisconsin USA‑65).

Fraflyttet etter 1838. Familien til 40 Myrvik.

 

Da pastor Heltzens enke overtok garden ca 1842, ble de to bruka som 1838 hadde fått lnr. 244 a og b slått sammen. Da garden 1863‑71 ble kjøpt av private, omfattet løpenumrene annet enn det som var oppgitt 1838.

 

Bnr. 1 (lnr. 244) PRÆSTENGET, landskyld 3 daler 1 ort 16 skill. Ved delings‑ og skylsetningsforretning 1866 ble fraskilt 44 skill., slik at 1nr. 244a fikk landskyld 2 daler 3 ort 15 skill., seinere M. 10,46.

 

1) Peder Andreas Pedersen (18.8.1822‑30.6.‑99) fra Handå? i Nesna fikk konge­skjøte på lnr. 244a for 2300 Spd., dat. 11.7.1863, tl. 20.5.‑90. G.m. Nicoline Andreasd. (4.3.1840‑4.10.1924) fra Tverrlandet i Bodin.

Barn:

1. Eilert Hagerup Prydtz, f. 21.6.1866 (her),

2. Ole Andreas, f. 12.8.‑67 (her),

3. Peder Andreas, f. 16.2.‑69, d. 2.9.‑94, hadde en sønn Einride (1890-1906) Mor: Elisabeth Pedersdatter f. 1868 Sjøgården 63 Sund,

4. Ane Margrete, f. 18.4.‑71 (13 Skravlå),

5. Anton Leonhard, f. 2.7.‑72, d. 20.2.‑73,

6. Henriette Marie, f. 17.8.‑73 (Hemnesberget), gift 1897 med båtbygger og kjøpmann Ole Mariussen f. 1869 i 92 Straumfors, 3 barn, familien til Kabelvåg,

7. Lars, f. 1.1.‑76 (59 Sætra),

8. Mina Marie, f. 27.8.‑78 (USA‑06),

9. Pauline, f.23.10.‑81 (USA).

Eilert og Ole fikk skj. i fellesskap fra faren, tl. 20.5.1890. Skylddelinga av garden fant sted først 1901, med M. 5,92 på bnr. 1 og M. 3,22 på bnr. 7.

 

2) Eilert Præsteng (1866‑7.6.1939), sønn av f.br. var bruker fra 1890. Stortingsmann for høyre 1922‑36. G. 1902 m. Julianna Heltzen (1880-22.3.1951) fra 63 Sund bnr. 11.

Barn:

1. Ingeborg Marie, f. 26.9.1902, d. 10.7.1992, gift 1928 med lærer Petter Ludvig Myhre f. 1899 Hoset i Skjærstad, og flyttet dit,

2. Einar Johan, f. 6.11.‑03, d. 3.12.1979, gift med Else Krüger f. 1909 i Bergen, 4 barn, familien til Bodø,

3. Ragna Nikoline, f. 23.5.‑05, d. 28.4.‑29, ugift,

4. Peder Fridtjof, f. 18.2.‑07 (her).

 

3) (Peder) Frithjof Præsteng, f. 1907, sønn av f.br., fikk skj. dat. 28.2.1939. G. 1932 m. Ingeborg Skjæran (19.6.1906‑27.8.‑87), fra 65 Hemnes bnr. 5.

Barn:

1. Eilert, f. 26.7.1933, handelsmann og leder for firmaet E. Præsteng fra 1966,

2. Ingeborg Julianne, f. 13.10.‑36,

3. Brit Margrete, f. 21.2.‑42, lærer,

4. Ivar, f. 7.6.‑50.

 

FORPAKTERE:

1) Ove Evensen, f. 16.4.1917, fra 70 Dalosen bnr. 1 var forpakter våren 1944 ‑ våren ‑46.

 

2) Kjell Heimstad, f. 1.6.1921, fra Trondheim, g.m. Elen Bang Holmslett, f. 22.8.1922, fra 132 Holmsletta, hadde forpaktningskontrakt på 5 år fra våren 1947, med rett til å slutte tidligere, og det gjorde de sommeren 1948.

 

BESTYRERE:

1) Kåre Lorntzen, f. 10.4.1913 fra 100 Røssåauren var bestyrer 1945‑46, da han sluttet, og kjøpte gnr. 62 Oterbrand.

 

2) Jon Kvitnes var bestyrer 1949‑51. Deretter ble besetningen solgt, og høyet ble onnet og solgt.

Eiendomsforholdene for bnr. 1 etter 1974 har vært som følger:

Frithjof og Ingeborg Præsteng overdrog bruket til sine barn ved skj. dat. 23.12.1974.

Eilert Præsteng og Brit Præsteng overdro bruket til broren Ivar Præsteng ved skj. dagbokført.. 27.6.1989.

 

KRIGSSKADER:

Ved krigshandlingene mai 1940 ble fjøsbygningen og et stort vognhus skutt i brann, og hele besetningen strøk med. Krigsskadene på Hemnesberget og omegn er nevnt i Årbok for Rana.

 

Bnr. 7 PRÆSTENGET INDRE, fraskilt 1901 med skyld M. 3,22, tl. 2.10.1901.

1) Ole Pedersen Presteng (1867‑1.2.1918), sønn av Peder A. Pedersen, fikk skj. fra faren på det udelte bnr. 1 sammen med sin bror Eilert, tl. 20.5.1890. G.m. Jensine Lorense Johansen (27.11.1871‑18.1.1969), fra Skogan under Hauknes i Rana, far: Johan Mentssen.

Barn:

1. Valborg Nikoline, f. 27.1.1896, d. 11.11.1969, gift 1919 med sjømann Bjarne Paulsen f. 1892 i Vågan, 2 barn,

2. Oscar Johan, f. 17.4.‑97 (her),

3. Pauline Christine, f. 17.6.‑98, d. 30.9.1989, gift 1940 med arkitekt og oppsynsmann Bernhard Nilsen, f. 1881 Reinforshei i Rana, ingen barn,

4. Peder Andreas, f. 18.4.1900, d. 28.5.‑32 i Trail, British Columbia, Canada (USA‑27), han hadde en datter Paula Antonie f. 17.12.1927, Mor: damefrisør Gudrun Anderson f. 1902 i Skien, hun var frisør på Hemnesberget 1932-35, flyttet så til Sandane med dattera,

5. Aslaug Gunhilda, f. 20.5.‑02, død samme år,

6. Aslaug, f. 17.10.‑03,

7. Gerda Marie, f. 3.6.‑05 (63 Sund bnr 8) (Artikkel i Rana Blad 4. juni 2005, s. 1 og s. 2, fra hennes 100-årsdag), gift 1931 med Arne Ormseth f. 1908 på Sund, 3 barn,

8. Aasta Jensine, f. 31.10.‑13, d. 2007, gift 1938 med lektor Friedrich Krüger, 7 barn, bestemor til sangerinne Karoline Krüger,

9. Solveig Marie, f. 12.9.‑15.

 

2) Oscar Presteng (1897‑27.1.1955), sønn av f.br., fikk skj. av mora for kr. 8000 og kår, tl. 3.6.1933. G.m. Johanna Bergitte Luneng, f. 1906, fra 63 Sund bnr. 9.

Barn:

1. Ole Andreas, f. 3.3.1930, d. 26.7.‑88,

2. tv. Ester, f. 30.7.-31 (Mo), og

3. tv. Birgit, f. 30.7.‑31 (Sandnes Rogaland),

4. Per, f. 29.10.‑32 (Lyhaug her).

 

Lnr. 244 b og c HUNDNESDALEN, fraskilt 1866 fra lnr. 244 som to særskilte bruk og skyldsatt med landkyld 22 skill. hvert. Brukene ble kjøpt i fellesskap av distriktslege Poppe og farger Johs. Jensen. Jensen fikk kongeskjøte på begge brukene for 715 Spd., dat. 11.10.1866, tl. 3.10.‑74. Poppe overdro sin part til Jensen, som da ble eneeier. Om Poppes fam. se 5 Brennesvik bnr. 2.

 

1) Johs. Jensen (1815‑20.1.‑94) fra Øyer bodde på Hemnesberget, hvor han også hadde sine husdyr. 1881 solgte han lnr. 244c, (bnr. 3) og fortsatte med lnr. 244b (bnr. 2) til 1894.

 

Bnr. 2 HUNDNESDALEN, fraskilt 1866 fra bnr. 1 med skyld 22 skill., seiner M 0,75.

 

2) Didrik Julius Hansen (1853‑etter 1907) fra NR, fikk makeskifteskjøte fra Johs. Jensens enke Karen, i bytte mot et hus på Hemnesberget, dat. og tl. 31.5.1894. G. I 1880 m. Ingeborg Marie Vold Pedersd. (1857‑etter 1907) fra 5 Brennesvika. Didrik hadde før ekteskapet en Johan Andreas f. 1876 Rundhaug i Rana, mor: Maren Olsdatter f.
1856 Rundhaug.

Barn:

2. Hilda Cornelia, f. 10.5.1882, i Sør-Dakota ved mors skifte 1920,

3. Paula Emilie, f. 1.10.‑91, gift 1914 med murer Peder Anshus f. 1885 i Mosjøen, 3 barn alle født på Toraneset på Mo.

Gift II 1920 med Lorentse Rasmusd. f. 1858 i Bardal i Nesna, ingen barn.


3) Benjamin Andersen (1842‑13.1.1928) fra 59 Sætra, bosatt på Hemnesberget, tidligere garver i 61 Grønvik før han begynte med handelsvirksomhet på Hemnesberget, og bruker i 61 Grønvik, fikk skj. fra Didrik Hansen for kr. 2500, tl. 2.12.1907, og samtidig på Aasvold bnr. 6, fraskilt 1899 fra bnr. 2 med skyld M. 0,03. Aasen, bnr. 5, fraskilt 1899 fra bnr. 1 med skyld M. 0,26 hadde han kjøpt tidligere. G. 1866 m. Lydia Marie Johansd. (27.7.1842‑16.4.1910) f. 73 Storholmen.

Barn:

1. Anders, f. 8.8.1866.

Da B. Andersen trakk seg tilbake fra forretningen, flyttet han hit som gardbruker.

 

4) Anders Andersen (1867‑28.5.1929) f. 61 Grønvik, bosatt Hemnesberget og sønn av f.br., fikk skj. av sin far for kr. 2700, tl. 13.12.1927. A. Andersen kjøpte tilbake bnr. 11 Vingaarden 1911 (se nedenfor) ved skj. fra Martin Mikalsen for kr. 500, tl. 7.5.1927. G.m. Kari Johansd. Fagerslott (1862‑25.9.1954), fra Nesset i Romsdalen.

Barn:

1. Johan, f. 5.4.1887, d. 1960 i Steinkjer, veisjef, gift med Gudrun Bech f. 1891 i Bodin, 3 barn født i Harstad og Mosjøen,

2. Laura Bergljot, f. 11.10.‑91 (Hemnesberget), gift 1913 med lærer og ordfører Wilhelm Theting f. 1877 i Tromsø, 4 barn,

3. Åasta, f. 2.2.‑96, gift 1919 med fylkesdyrlege Arnt Myhrer f. 1883 i Nittedal, 3 barn,

4. Egil Berg, f. 4.11.‑98, d. 29.5.1908, falt utfor en fjellskrent og druknet i sjøen ved Sæteren,

5. Torleif f. 25.2.1901, død 8.2.1919 i spanskesyken.

 

Bnr. 3 HUNDNESDALEN, fraskilt 1866 fra bnr. 1 med skyld 22 skill., seinere M. 0,75.

1) Peder C. Johannessen (22.2.1834‑28.4.1918) fra Granmoen i Vefsn, bodde på Hemnesberget og hadde sine husdyr der ved F 1900. Han var også fisker. 1902 bosatte han seg på bruket. Han fikk skj. fra Johs. Jensen for kr. 1430, tl. 16.5.1881. G. 1865 m. Karen Eriksd. (1843‑5.10.1936) fra 136 Fjelldal bnr. 2.

Barn:

1. Bolla Johanna, f. 9.4.1866, d. 28.12.1941 (67 Buvik bnr 2),

2. Nils Johan, f. 16.2.‑68, d. 27.6.1947, død i Fargo i Nord-Dakota,

3. Johnelle Marie, f. 3.1.‑70, d. 1932, ugift,

4. Jacobea Christine, f. 22.4.‑72, d. 11.3.1958, ugift,

5. Peder Christian, f. 2.7.‑74 (her),

6. Emilie, f. 31.1.‑76 (USA),

7. Karen Dorthea, f. 17.3.‑79, d. 1934,

8. Johannes Tobias, f. 17.10.‑82, d. 1923 i USA,

9. Elen Christine, f. 19.2.-86 (USA-05)

 

2) Peder Christian Johannessen (1874‑7.7.1969), sønn av f.br. fikk skj. fra sin mor for kr. 4000, tl. 27.2.1926.

 

3) Arne Martin Sakariassen, f. 8.9.1919, opph. her, Far: ungkar Sakarias Mikalsen, Mor: pike Elen Anderssen 83 Brennbergfjell. Arne Sakariassen fikk skj. fra fosterfaren P.C. Johannessen (bruker nr. 2), tl. 29.3.1951. Han fikk dessuten skj. fra Morten Jakobsen på bnr. 2 Hundnesdalen, bnr. 6 Åsvolden, bnr. 11 Vingården og bnr. 16 Nyheim.

 

Bnr. 11 VINGAARDEN, fraskilt 1920 fra bnr. 2 med skyld M. 0,04.

1) Martin Mikalsen fikk skj. fra B. Andersen for kr. 80, tl. 30.10.1920. Ble solgt tilbake 1927, se ovenfor.

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

1) Samuel, 1610‑19.

 

2) Nils, 1620‑41.

 

3) Nils Nilssøn (ca 1671-) f. Nerdal i Rana, var husmann fra 1726, og flyttet ‑28 til Skamdalen NR. G. 1723. m Karen Jacobsd..

Barn:

1. Johan, døpt 2.2.1724,

2. Ole, f. 1725,

3. Nils, f.‑27.

Levde ennå i Skamdalen NR 1749, "fattig og arm".

 

4) Peder Abelsøn (1718‑83) fra 20 Drevvatn bnr. 2, var husmann 1757‑73. 1765‑73 var han "forarmet og helseløs". G.I. 1745. m. Beret Larsd.

Barn:

1. Christen, f. 1746.

G.II. m. Apolone Andersd. (1726‑97) fra 63 Sund bnr. 10.

Barn:

2. Anders, f. 1752, gift med Dortea Jonsdatter f. 1752 Hauknes i Rana, 6 barn alle født på Flostrand i Nesna,

3. Abel, f. ‑54,

4. Kjersten, f. ‑57,

5. Jacob, f. ‑71.

 

5) Hans Iversøn, (1716-) fra Ekkeren i Bardal, notert som husmann under "Extraskatten" 1764‑70. G. 1749 m. Bergitte Nilsd., f. 1719, fra 68 Ytre Dilkestad lnr. 249.

Barn:

1. Anna Marie død 1820 på Sætermoen i Rana, gift 1789 med Hans Thomassen f. 1750 på Sætermoen, 1 barn,

2. Andrine, f. 1750,

3. Iver, f. ‑54,

4. Nils, f. ‑63.

 

HUNDNESET.

1) Johannes Pedersøn (ca 1691‑1761). G. 1755 m. Kjersten Olsd. (1715‑1763).

Barn:

1. Peder, f. 1757.

Ved skiftet etter Peder 1771 var boets brutto 28‑1‑12, gjeld og avg. 10‑1‑4. Husdyr: 1 ku, 1 sau, 1 geit.

 

2) Ivar Jonsøn, notert som husmann ved "Extraskatten" 1764‑72. G. 1759. m. Alida Bolette Rachløw (1731‑95), datter av pastor Rachløw.

Barn:

1. Helene Chierstine, f. 1760 (65 Hemnes pl. Odden).

 

3) Peder Anderssøn (1764‑1814) fra 10 Høynes. G.I. 1794 m. Beret Michelsd. (1762‑1803) fra 14 Elsfjord.

Barn:

1. Anders Michel.

G.II. 1807 m. Pernille Olsd., f. 1780, fra 20 Drevvatn bnr. 1.

Barn:

2. Michaelina Maria, f. 1808 (26 Tverråmoen = Hjartli, pl. Langmo).

 

4) Christian Olsøn (1780‑15.5.1832) fra 3 Hestnesosen. G. 1814 m. Elen Smidt Nilsd. (1787‑10.4.1838). Ingen barn.

 

5) Jacob Notler (1798‑nov.1850) fra Hemnesberget, f. Nesna, var husmann her fra ca 1836. G. 1833 m. Ingeborg Iversd. (1806‑15.2.‑93) fra 84 Brennberglia = Indre Brennberg.

Barn:

1. Johannes, f. 1830/31, d. 21.7.‑51,

2. Ingeborg Pernilla, f. 11.4.‑34 (Hemnesberget),

3. Margrethe Christine Klæboe, f. 3.4.‑36 (Prestengsjøen),

4. Christence Elisabeth, f. 3.3.‑38 (84 Indre Brennberg bnr. 3),

5. Anders Dass, f. 17.2.‑40 (her),

6. Iverine Anker, f. 24.3.‑43,

7. Elen Kjerstine, f. 5.2.‑46.

Enka var ennå bruker 1875.

 

Bnr. 4 (lnr. 244d) HUNDNESET, fraskilt 1889 fra bnr. 1 med skyld 1 ort 5 skill., seinere M. 0,95.

 

6) Anders Dass Jacobsen (1840‑12.6.1913), sønn av f.husm., var husmann fra sist i 1870‑åra. G. 1871 m. Christine Johansd. (1847‑2.9.1923) f. 84 Indre Brennberg. Ingen barn. Enka Christine fikk kongeskjøte for kr. 1210, tl. 25.11.1916.

 

7) Arthur Cornelius Hansen (1892‑24.9.1917) fra 63 Sund bnr. 5, fikk skj. fra Christine Dass Jakobsen for kr. 1210, tl. 25.11.1916. Arthur var ugift.

 

8) Peder Antonsen (1873‑10.1.1943) fra 148 Valla bnr. 8, fikk skj. fra Arthur Hansens arvinger for kr. 3500 og kår til Christense Jakobsen, tl. 17.10.1921. G. 1921 m. Othelle Evensen (1891‑26.1.1986), fra 95 Jamtjord bnr. 3.

Barn:

1. Edmund Bang, f. 13.8.1922,

2. Alf Peder, f. 7.6.‑24,

3. Asbjørn, f. 28.3.‑26,

4. Odd Peder, f. 6.6.‑29,

5. tv. Rolf, f. 16.3.-32 (her), og

6. tv. Ragna, f. 16.3.‑32,

7. Fostersønn Kåre Pedersen (5.7.1915‑1944), død ved krigsforlis.

 

9) Rolf Hunnes, f. 1932, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor, dat. 1.8.1970.

 

HUNDNESET under lnr. 244b (matr. 1838).

1) Ole Jonsen Haugan fra Sunndalen, d. 24.8.1862, fikk rydningsseddel fra sogneprest Heltzen, tl. 4.10.1830. Ole skulle være fri for avgifter og pliktarbeid i 10 år. G. 1830 m. Maren Andersd., f. 1803, død før mors skifte 1852, fra 149 Lillebjerka bnr. 1.

Barn:

1. Ivar, f. 1831, nevnt i mormors skifte 1852,

2. Kristine, f. -32, nevnt i mormors skifte,

3. Johan Ludvig Knoph, f. 23.8.-36.

Se videre Hundneset lnr. 244 b og c.

 

LILLEJORDEN, pl. under bnr. 1.

1) Olaus Jensen og hustru fikk husmannsseddel av Peder A. Pedersen, tl. 19.6.1876. Seinere slettet ifølge pantebok 5‑297. Plassen er ikke nevnt i folketellingene.

 

RAUEKREN under bnr. 1, fraskilt 1904 som eget bruk:

 

Bnr. 9 PRESTENG ØVRE, skyld M. 0,59.

1) Jakob Jakobsen (1862‑17.1.1937) fra 55 Urland, f. 115 Forsmoen i Sørfjellet kom hit som husmann før 1894, og fikk skj. fra Eilert Præsteng for kr. 700, tl. 19.11.1904. G. 1890 m. Pernelle Benjaminsd. (1864‑9.6.1957) f. 17 Vesterbekkmoen.

Barn:

1. Kristian Severin Bang, f. 24.9.1890 (Narvik),

2. Dorthea Antonette, f. 1.4.‑92 (bnr. 14??),

3. Johan Peder, f. 8.7.‑94 (USA‑20),

4. Jenny Pauline, f. 7.12.1900 (USA‑21),

5. Peder Benjamin, f. 20.6.‑04 (her),

6. Ragnar, f. 29.12.‑07.

 

2) Peder Jakobsen Presteng (1904‑25.8.‑53), sønn av f.br., fikk skj. fra mora i uskifte for kr. 2300, tl. 22.9.52. G. 1937 m. Borghild Annie Iversen, f. 16.10.1913, fra Melfjordbotn.

Barn:

1. Jorunn Pernille, f. 21.8.1938 (63 Sund bnr. 27),

2. Ingrid Johanna, f. 28.9.‑41,

3. Peter, f. 16.4.‑45, d. 16.12.‑86,

4. Bjørg Sissel, f. 17.1.‑51 (147 Leiren nedre bnr. 3).

 

3) Borghild Jakobsen, enke etter f.br. fikk hjemmelsbrev på bnr. 9, tl. 16.6.1960. G.II. 1960 m. Nils Langvåg fra Lofoten.

 

PRESTENGHAUGEN, HAUGEN ( F 1865) under bnr. 1.

1) Ole Nilssen (1820‑25.6.‑84) f. her. G.I. 1855 m. Olava Hansd. (1820‑1.4.‑70) fra Hemnesberget.

Barn:

1. Nils Conrad, f. 18.4.1855, d. -65,

2. Christian Martin, f. 4.2.‑60, i Digermulen ved faster Serines skifte 1890, gift i Vågan 1900, 3 barn,

3. Ole Olai, f.‑63, gjæter i Rørlien hos Anders Pedersen ft1900,

4. Hans Klæbo, f. -57, d. -65.

G.II. 1872 m. Elen Jørgensd. (25.5.1833‑8.8.1926) fra Skamdal NR.

Barn:

4. Jørgen Johan, f. 13.7.‑72 (USA-98 over Bergen),

5. Ragnhild Bergitte, f. 20.5.‑74, ikke nevnt i fars skifte 1885.

 

2) Heitman Emilius Stensen (9.6.1858‑19.5.1944) fra 25 Skogsmo i Vefsn var husmann her fra før 1897. Han etablerte båtbyggeri på Lapphella 1902. Sønnene Helmer, Peter og Sigurd overtok etterhvert. I "Lapphellbrannen" 1926 brant båtbyggeriet ned til grunnen, men ble raskt gjenreist. Solgt 1960/61 til Rana Skipsbyggeri. Fra 1902 ble det bygd over 400 fartøy, i tillegg til ombygginger og vedlikeholdsarbeid. G. 1882 m. Mensine Petrine Monsd. (1864-12.10.1945) fra 37 Kobhaug bnr. 1.

Barn:

1. Martin Sahl, f. 25.6.1882, d. 26.2.-84,

2. Petra Marie, f. 8.9.‑84, d. 15.9.-84,

3. Ingeborg Anna, f. 17.8.‑85, d. 3.11.‑17,

4. Helmer Martin, f. 26.1.‑87, d. 1.2.1965, en datter Olga f. 1908, mor: Anna Emilie Olsdatter f. 1875 i 145 Olderneset, Helmer gift 1915 med Helga Sakariassen f. 1894 på Hemnesberget, 10 barn,

5. Gyda Nikoline, f. 17.9.‑89, d. 18.8.‑91,

6. Sigurd Andreas, f. 8.5.‑91, d. 23.8.1969, gift 1912 med Ingeborg Danielsdatter f. 1885 fra Andfiskvatn i Nord-Rana, 4 barn, og i 1919 med Laura Rasmussen f. 1895 fra Blyset i Nesna, 5 barn,

7. Petter Mo, f. 1.3.‑93, d. 27.3.1971, gift 1917 med Inga Iversdatter f. 1891 i 1 Sandnes indre, ingen barn,

8. Birger Lund, f. 4.4.‑95, d. 22.2.‑98,

9. Helga Ovedia, f. 23.4.‑97, d. 17.9.1976, gift 1915 med Ludvig Nilsen f. 1879 i 17 Vesterbekkmo, 5 barn,

10. Eline Ovalda, f. 20.11.‑99, d. 20.12.1978, gift 1919 med båtbygger Jakob Jakobsen f. 1893 på Lyeng i 20 Drevvatn, 1 barn,

11. Valborg Emilie, f. 30.3‑1902, d. 2.1.1988 i Svolvær, gift 1922 med Reidar Johansen f. 1897 Hemnesberget, 6 barn,

12. Bertine Lovise, f. 30.7.‑04,

13. Petra Marie, f. 9.2.‑06, d. 30.9.‑26,

14. Marie Petrine, f. 11.3.‑12.

Fam. til Hemnesberget for 1903. Se også Årbok for Hemnes 2007, s 7-16.

 

Bnr. 10 PRESTENGHAUG, matrikulert 1911 med skyld M. 0,29, tl. 1.3.1912.

3) Edvin Martin Antonsen (31.8.1884‑9.4.1964), f. 12 Fuglstrand, Far: ungkar Anton Jakobsen fra Kalvaag, Haugesund, Mor: pike Pernelle Iversd. f. 1851 på 41 Furuhatt, fikk skj. fra Eilert og Ole Præsteng for kr. 600, tl. 18.5.1912. G. 1906 m. Anna Dorthea Antonsen (10.10. 1878‑8.3.1941).

Barn:

1. Peter Andreas, f. 11.8.1907, d. 11.5.‑69,

2. Marie Antonette, f. 12.10.‑09, d. 24.2.‑68,

3. Trygve, f. 7.9.‑16,

4. Sverre, f. 1.7.‑21 (her).

 

4) Sverre Prestenghaug (1921‑9.10.‑89), sønn av f.br., fikk skj. fra faren, dat. 6.7.1957 og skj. fra Frithjof Præsteng på Skarsnabben bnr. 17, dat. 16.4.1959. G. 1945 m. Astrid Lukassen, f. 31.5.1918, fra Tjøtta.

Barn:

1. Ragnhild, f. 8.11.1939,

2. Anna, f. 15.6.‑46,

3. Asbjørn, f. 30.4.‑53.

 

PRESTENGSJØEN. (Flere plasser under bnr. 1).

1) Ole Olsen (1803‑28.9.‑71) fra Fossli i Melhus. G. 1846 m. Randi Iversd. (1804-2.4.‑61) 81 Brennberglia = Nedre Brennberg.

Barn:

1. Iver Peder, f. 12.1.1839 (her),

2. Idde Elise Heltsen, f. 30.7.‑46 (Hemnesberget), gift 1883 med båtbygger Peder Eriksen f. 1855 fra 74 Gjesbakken, 2 barn,

 

2) Iver Olsen (1838‑28.4.1921) sønn av f.husm. G. 1870 m. Margrete Jacobsd. (1836‑9.4.1918) fra Hundnes her. Ingen barn.

 

PRESTENGSJØEN.

1) Peder Augustinussen (1832‑21.1.‑95) fra Granhei i Nord-Rana, kom hit fra Herøy 1871. G. 1862 m. Olava Olsd. (1834-25.1.1921) fra 3 Hestnesosen.

Barn:

1. Adolf Martin, f. 1862, heime ft 1875,

2. Ole Cristian, f. ‑68, ungkar og båtbygger i 1917, hadde en datter Klara Olea f. 1917, mor: Petra Karlsdatter f. 1884 på 15 Flotmoen,

3. Idda Bergitte, f. 28.6.‑71, hadde en sønn Eivind f. 1896 død samme år, far: Johan Pedersen 59 Sæteren f. 1868 Meløy, og en datter Gudrun f. 1903, far: Nikolai Olaussen f. 1873 Trondheim,

4. Olava Marie, f. 23.2.‑74.

 

PRESTENGSJØEN ?

1) Anders Mathias Pedersen (1838‑2.1.1915) fra Vefsn, innflyttet i Hemnes høsten 1884. G. 1868 m. Pauline Petrine Bendiktsd. (1846‑1915) fra Vefsn.

Barn:

1. Anna Emilie f. 10.6.1873 i Vefsn, gift 1918 med Ole Johannessen f. 1864 Gruben nedre i Nord-Rana, ingen barn,

2. Mathea Gyth, f. 5.10.1877, gift 1902 med gruvearbeider Anton Hansen f. 1879 i Bjugn, ingen barn,

3. Peter Andreas, f. 19.3.‑82,

4. Jensine Lund, f. 21.7.‑86, død samme år,

5. Johan Lund, f. 24.12.‑88.

Fam. til Hemnesberget før 1900.

 

LYHAUG (PRESTENGMARK F 1865) under bnr. 1, fra 1901 under bnr. 7.

1) Christian Anderssen (1824‑6.12.‑97) fra 93 Straumdalen, tidl. husmann på Rørlia, Høykleppen og I.Brennberg, kom hit etter 1861. G. 1853 m. Dorthea Johansd. (22.12.1824‑17.8.‑95) fra Hauan pl. Killingneset NR.

Barn:

1. Anna Margrethe, f. 15.7.1853 (69 Indre Dilkestad bnr. 7),

2. Hanna Mathea, f. 25.6.‑55 (86 Straumsnes pl. Neset),

3. Johnette Alette, f. 5.2.‑58, d. 1.8.1908 ugift,

4. Christence Eline, f. 19.1.‑61 (her),

5. Christine Bergitte, f.‑64 (86 Straumsnes bnr. 1).

 

2) Ole Olsen Dybdal (1847‑29.3.1929) fra Grytten i Romsdal. G. 1883 m. Christence Kristiansd. (1861-19.4.1937), datter av f.husm.

Barn:

1. Oline Amanda f. 25.2.1885,

2. Birgitte Dorthea, f. 8.6.1888,

3. Christian Gerhard, f. 13.7.‑92, d. 13.9.1939, gift 1914 med Augusta Strøm f. 1894 Hokleppen i Herøy, 2 barn, Kristian omkom på sjøen utenfor Nederland da fartøyet han var på (M/S Ronda) gikk inn i et minefelt, bare 13 dager etter at 2. verdenskrig brøt ut,

4. Signe Jensine Mathea, f. 11.8.‑95, d. 23.11.‑97,

5. Signe Johanna Marie, f. 7.10.‑98,

6. Olaf Kaurin Angel, f. 9.6.‑01.

 

3) Per Austvik (1927‑79) og broren Erik Austvik (1925‑87) begge fra Nesna, inngikk 13.9.1950 en 10-års forpaktningskontrakt for Lyhaug med eieren Oscar Presteng.

 

Bnr. 20 LYHAUG, fradelt 1968 fra bnr. 7 med skyld M. 0,12.

3) Per Presteng, f. 1932, fra bnr. 7, fikk skj. fra sin mor Johanna Presteng for kr. 2000, tl. 27.5.1959. G.m. Brit Kristine Heltzen, f. 9.5.1938.

Barn:

1. Oscar Johan, f. 30.5.1957 (Mo),

2. Heidi, f. 25.5.‑59 (Mo),

3. Finn Gunnar, f. 2.3.‑64 (her).

 

LANGNES under bnr. 1.

1) Erik Andreas Pedersen (1831‑1914) fra 95 Jamtjord i Straumen, fikk husmanns­seddel, tl. 5.6.1868. Erik hadde tidligere vært bruker på 74 Gjesbakken bnr 1. Om fam. se der.

 

Bnr. 8 LANGNES, matr. 1901 med skyld M. 0,47, fradelt 1901 fra bnr. 1 med skyld M. 0,47.

2) Jakob (Eriksen) Langnes (1865‑17.9.1928), sønn av f.husm., fikk skj. fra Eilert Præsteng for kr. 1000, tl. 9.5.1921. G. 1895 m. Elen Olausd. (1862‑gravlagt 27.9.1946) fra Hemnesberget.

Barn:

1. Adolf,

2. Einar Jensenius, f. 22.10.‑96, (USA-22), død i Nord-Dakota 22.12.1954,

3. Jakobea Oline, f. 22.2.‑98, d. 15.2.1920 av tæring,

4. Harald Severin Berg, f. 1.6.1901, d. 7.5.-24 av tæring,

5. Thorvald, f. 12.12.‑03, d. 6.6.-78.

 

3) Thorvald Langnes (1903‑31.5.‑73), sønn av f.br.

 

4) Ivar Presteng, f. 7.6.1950, fra bnr. 1, fikk skj. fra Staten v/ Nordland fylkeslandbruksstyre, bokført 27.6.1989.

 

ÅSEN under bnr. 1.

1) Johan Jørgensen (24.1.1824‑31.5.‑88) fikk husmannsseddel tl. 19.6.1876. G.I. 1868 m. Anne Andersd. (1 840‑26.12.‑69), inderst 141 Meland, på Skrunagl i 1866.

Barn:

1. Johanna Helene, f. 29.4.1866, gift 1891 med fisker Anders Johannessen f. 1861 i 7 Leirvik, 1 barn.

G.II. 1871 m. Abelone Andersd. (9.5.1829‑19.8.‑96) fra Stor‑Alteren. Ingen barn. Fam. bodde før på Skjæran, Hemnesberget.

 

Bnr. 10 ÅSEN, fraskilt 1899 fra bnr. 1 med skyld M. 0,29, og var da kjøpt av B. Andersen. Seinere gjennom flere eiere til Hemnes kommune som industriområde.

 

NYBAKKEN (DALAN) under bnr. 1.

1) Peder Andersson (1840‑9.9.1915) fra Espend i Sverige, kom til Hemnes fra Grytten i Romsdalen 1885, og hit fra Hemnesberget etter 1894. G.m. Hanna Halvorsen (1855‑26.12.1900) fra Grytten i Romsdalen.

Barn:

1. Anna, f. 1884, hadde en sønn Hartvig f. 1903, far: matros Kornelius Knutsen f. 1880,

2. Anton Høier, f.13.7.1886, d. 2.1.1920,  i Norfolk, USA,

3. John Leonhard, f. 11.7.‑91, gift 1915 med Magna Jensdatter f. 1890 Bratland, de var på Selvær i Træna ved hans bror Antons skifte 1920,

4. Petter, f. 12.3.‑94, d. 5.11.1910.

 

Bnr. 12 SØRMOEN under bnr. 2, fraskilt 1920 med skyld M. 0,09.

1) Benoni Benjaminsen (1863‑27.10.1943) fra NR kom hit som husmann før 1894, og fikk skj. fra Benjamin Andersen for kr. 900, tl. 30.10. 1920. G. 1887 m. Jakobea Jakobsen (1865‑22.4.1903) fra 111 Tømmermoen.

Barn:

1. Hilda, f. 1887, hadde en sønn Bjarne f. 1909, far: fisker Ivar Hansen f. 1876 Hestad i Herøy, Hilda gift 1911 med John Slotterøy f. 1884 på Longset i Nesna, 3 barn,

2. Jakob, f.‑88, gift 1916 med Jenny Benjaminsen f. 1896 Hemnesberget, 5 barn,

3. Birger, f.‑94, d. 28.11.1913, omkom ved forlis på Vestfjorden,

4. Jenny Bergljot, f. 25.5.1901, d. 22.1.1932, ugift.

G.II. 1907 m. Karen Jakobsd. (1867‑18.8.1942) fra 6 Mastervik.

Barn:

5. Klaudia Hildur, f. 22.1.1908.

 

2) Egil Larsen, f. 20.4.1906, fikk skj. fra f.br. for kr. 1000, tl. 20.5.1937.  

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.