Home / Gardene / 039 Seljeli

039 Seljeli


Hemnes Gård og Slekt, side 210 - 218

39. Seljeli (Vefsn 231)

Redigert 1. september 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Selely 1647, Sellelij 1661, Sellelien 1723, Seljelid 1838, Seljeli 1891. Navnet kommer fra trenavnet selje. Garden har også vært kalt Kjærringstøa (dat. "i Kjærringstøen"). "Stø": sted der båter settes på land, men også brukt i annen sammenheng. Kjerringstøen var leilighetvis brukt som adresse i kir­kebøker og skiftebrev fra gammelt, og som daglignavn på alle tre bruka ved matriklene 1891 og 1907.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde ett bruk inntil 1712, to bruk 1712-1795, tre bruk 1796­-1907. Markeskjellsforretning mot 40 Myrvik 1822 og mot 38 Elsfjordstrand 1823. Utskiftning av åker, eng og skog 1829, beitet ble fortsatt felles.

Kverner og sagbruk:
Seljeli hadde kvern allerede 1723. De to brukerne betalte 4 skill. kvern­skatt hver 1774. Svend Heitmann 63 Sund hadde sag på Seljeli fra 1726. Petter Dass Tjøtta overtok sagbruket 1748 og eide det til sin død. Peter Sverdrup Hersleb kjøpte sagbruket fra dødsboet og brukte saga til 1768, da den var "ødelagt og ubrugelig". Peter Sverdrup fikk bevilling 1789 sammen med Anders Pedersøn 14 Elsfjord til å bygge ny sag, som var i bruk 1806, og notert som "øde" 1808. Den ble nok reparert, da det etter tradisjonen alltid skal ha vært sag på Seljeli. Det ble gitt bevilling til ny sag 1856, men den bevillinga ble ikke tinglyst, fordi bevillingsplikta ble opphevet umiddelbart etterpå. 1903 ble det bygd en beinmølle i forbindelse med sagbruket.

Skjerping og bergverk:
På Seljeli er forekomster av marmor og kalkstein, som til tider har vært utnyttet. Der har også i sin tid vært hogd kvernsteiner. Jernmalmforekom­stene på Seljeli har vært kjent siden 1850‑åra. Fra slutten av forrige århun­dre og fram til 1916 foregikk det adskillig skjerping på jernmalm, henimot 100 anvisninger. Nesten halvparten er angitt sammen med nabogardene. 1911 var det forhandlet om salg av ett av bruka til Elsfjord Jernfelter A/S, uten at noe salg er notert i Realpanteregisteret. Noe prøvedrift var foretatt 1913. Se for øvrig Årbok for Rana 1978.

Halvparten i en kirkestue på Hemnes nevnt i et skifte 1794, og to kirke­stuer i F 1875.

MATRIKKELGARDEN SELJELI, GNR. 39.
Seljeli var ryddet i allmenningen før 1647. I skattematrikkelen for 1647 var brukeren betegnet som ødegårdsmann, og landskylda var ½ pund fisk. 1649 var garden "udtaget af Fieldskreed". 1653 var landskylda forhøyd til 18 mark, og 1661 til 1 pund.

1723   "Tømmer og brendefang. 1 liden bæche Qwern til Gaardens fornø­denhed. Temmelig til Sæd og Græsning, dog tungwunden". Gl. matr.nr. 51, landskyld 1 pund.

1838   Nytt matr.nr. 37, lnr. 154‑156, landskyld 3 daler 15 skill.

1865   Lnr. 154: Omtrent 16 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 128 lass høy årlig. Utslåtter av liten betydning. God og til­strekkelig havning. Garden er frostlendt og tungbrukt og har kort, men meget tung veg til sjøen. Skog til husbehov, og omtrent 4 tylv­ter sagtømmer årlig til avvirkning. Bruket har del i et vannfall.

            Lnr. 155: Omtrent 14 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 82 lass høy årlig. Ikke utslåtter. Skog til husbehov, men intet til avvirkning. Ellers som lnr. 154.

            Lnr. 156: Omtrent 7 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 66 lass høy årlig. Skog til husbehov, men intet til avvirk­ning. Ellers som lnr. 154.

1891   Gnr. 39, skyld 7,76 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe              Småfe Bl.k.

1723                 2                                  12                                36                                5 1/2

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Svin     Bygg                Havre   Poteter

1835                 3                                  22                                27                                0                                  0                      5 3/4                2                                  4

1865

154                  2                                  8                                  12                                0                                  1                      3                                  1                                  10 1/2

155                  1                                  6                                  8                                  1                                  1                      2 1/2                1/2                              10

156                  1                                  6                                  7                                  0                                  0                      1 1/2                1/2                              7

Pl. 1)                0                                  0                                  3                                  2                                  0                      0                                  0                                  1/2

Sum‑65 4                                  20                                30                                3                                  2                      7                                   2                                  28

1875

154                  2                                  8                                  18                                0                                  2                      2 1/2                1                                  10

155                  1                                  7                                  14                                0                                  1                      2                                  1                                  10

156                  1                                  4                                  7                                  0                                  1                      2 1/2                1                                  10

Sum‑75 4                                  19                                39                                0                                  4                      7                                   3                                  30

1) Gammellia

MANNTALL
1666   1 bruker, 3 sønner
1701   1 bruker,        1 gardsdreng

FOLKETELLINGER

                        Husbonds‑       Kårfolk Tjenere Husmanns‑       Inderster

                        folk                                                                                                    folk

1801     11*                               0                                  2                                  4                                             0

1865     13                                            6                                  8                                  1                                             5

1875     17                                            4                                  5**                               0                                             2

1891     9                                             1                                  8                                  12                                            6

*1 fosterbarn    **1 barn av tjener

EIERE.
Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Kjøpt av brukerne 1875‑77. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Før ca 1700.
1) Anders var rydningsmann her. I en rettssak som sønnen Wernich førte (se nedenfor) er det nevnt at faren var rydningsmann. Han var ødegårdsmann 1646 og står i skattelistene t.o.m. 1650, og så ikke nevnt før av Landkommisjonen 1661. Han var her til 1704. Ved M 1666 var han 48 år, med sønnene
    
1. Herloff, 11 år, ikke nevnt i søster Gjertruds skifte -22.
    
2. Hendrich, 7 år, ikke nevnt i Gjertruds skifte, og
    
3. Anders, 7 år.
Dessuten kjennes fra et skifte 1722:
    
4. Wernich (her),
    
5. Gjertrud (her), gift 19.10.1704 med Erik Pedersen f. 1675 i 48 Forsbakken, skifte 1722 arvinger foreldre og søsken,
    
6. Marit (40 Myrvik), død før Gjertruds skifte,
    
7. Ingeborg (5 Brennesvika),
    
8. Elen (Kvalnes i Nesna)

    9. Golla, f. ca 1652, d. -39, 87 år, var i Fuglstrand bnr 2 gift med Jon Mikkelsen ved søster Gjertruds skifte 1722.
Wernich hadde festet en husmannsplass her før 1701, det seinere Bruk I, og svogeren Erich Pedersøn fortsat­te på det seinere Bruk II. Rekkefølgen på nummere­ringen er foretatt i samsvar med den seinere utvikling.

1a) Simen var nevnt som bruker 1652. Hvordan han kommer inn, er ikke klart. Kanskje hadde Anders vært borte noen år etter fjellskredet 1649, men siden kom­met tilbake hit.

BRUK I.
2) Wernich Anderssøn (ca 1667‑1739) hadde vært husmann fra før 1701. 1712 bykslet han 16 mark, det seinere lnr. 154. Ved en vitneforklaring under en retts­forhandling 22.10 1704, kom det fram at Wernichs far ikke ville at sønnen skulle få byksle garden, da Wer­nich ikke hadde vært så lydig mot faren som han burde. Søstra Gjertrud og svogeren Erich fikk beholde garden, og Wernich måtte nøye seg med den husmannsplassen han hadde fått. Om Gjertrud av sin vennlighet ville avstå noe til broren, sto det henne fritt. Wernich brakte saken inn for lagmanns­retten, og ved dom av 28.7.1706 ble han tilkjent bykslingsrett til 2/3 av gar­den. G.I. m. Karen Bottelsd. fra Fuglsta i Nesna. Ing­en barn. Ved skiftet etter Karen 1727, var boets brutto 88‑4‑8, avg. 42‑1‑8. Husdyr: 1 Skiud, 6 kyr, 2 mark­kviger, 1 markokse, 2 dalkviger, 12 sauer, 4 jømmer, 7 geiter, 2 hanegeiter, 4 bukker. G.II. 1728 m. Karen Larsd. (ca 1677‑1743) fra Straumsnes i Vefsn. Ingen barn. Wernich ble begravet med "Liigprædigen".

Bnr. 1 (lnr. 154) KJERRINGSTØA, landskyld 16 mark, 1838: 1 daler 2 ort 20 skill., 1891: M. 3,65.
3) Amund Mathissøn fikk bbr. dat. 10.12.1733, tl. 6.8.‑34. Han kom antakelig hit som sagmester på Heit­manns sag og var her bare et års tid, før han flyttet til 63 Sund. Om fam. se der.

4) Elias Pedersøn fra 18 Dyrhaug fikk bbr. dat. 17.3., tl. 11.7.1735. Han var her til 1742‑43, da han flyttet til 20 Drevvatn bnr. 1. Om fam. se der. Han byttet bruk med sin etterfølger.

5) Peder Jonsøn fra 20 Drevvatn bnr. 1 kom hit ved bytte med f.br. Om ekteskap og barn se 20 Drevvatn, Byksel­brevet ble ikke utstedt før 1.10.1749.

6) Jon Pedersøn (1736‑1814), sønn av f.br. overtok bruket ca 1762. G. 1764 m. Berte Nilsd. (1746‑1819) fra Bruk II her.
Barn:
    
1. Nils, f. 1769 (bnr. 3 her),
    
2. Peder. f. 15.12.‑71 (40 Myrvik),
    
3. Judith. f. ‑75, ikke nevnt i mors skifte 1819,
    
4. Anna. f. 16.10.‑77 (88 Utland ?),
    
5. Andrine. f. 20.4.‑79, skifte 1832, ugift, hun hadde en datter Jonelle Olsd. f -20 som var i 142 Øverleir 1868,
    
6. Ole. f. 22.3.‑83 (her),
    
7. Birrith, f. ‑86 (35 Davemoen).

7) Ole Jonsøn (1783‑skifte 1843), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 13.8., tl. 10.10.1808. G. m. Liva Nilsd. (1776-­10.2.1858) fra 31 Knutli.
Barn:
    
1. John, f. 1810, ikke nevnt i fars skifte -43,
    
2. Kierstina, f. ‑12 (her),
    
3. Berit Anna, f. ‑14 (20 Drevvatn bnr. 4),
    
4. Ane, f. ‑15 (40 Myrvik),
    5. barn, f. ‑17, død straks,
    
6. Nils Johan, f. 27.7.‑20, d. 13.1.‑21.

8) Ole Pedersen (1799‑29.5.1868) fra 58 Svaleng bnr. 2, var bruker fra ca 1833. G.I. 1833 m. Kirsten Olsd. (1812‑3.9.‑42), datter av f.br.
Barn:
    
1. Peder Johan, f. 30.9.1833, d. 13.1.‑35,
    
2. Ane Margrethe, f. 30.5.‑35 (her),

    3. Berit Anna, f. -37 gift med Nils Jørgensen f. -17 Drevatn bnr 2.
G.II. 1843 m. Dorthea Davidsd. (1803‑8.12.‑45) fra 44 Øninglia, som døde på barselseng uforløst. G.III. m. Anne Kathrine Johannesd. (1803‑14.5.‑85) f. Nesna. Ingen barn.

9) Elias Anderssen (1828‑25.9.1914) fra 38 Elsfjord­strand, fikk bbr. 6.1., tl. 5.5.1856, og skj. fra pastor Walnum for kr. 1693, dat. 30.4., tl. 16.7.1877. G.I. 1853 m. Ane Olsd. (1835‑4.1.‑72), datter av f.br.
Barn:
    
1. Dorthea Anthonette, f. 5.4.1854, d. 1929 (USA‑82), hadde en sønn Ole Andreas f. 2.9.-73 på Seljeli, Far: Ivar Møllersen f -54 Blyset Bardal. Dorthea gift Olsen i Baldwin, Wisconsin ved fars skifte 1915,

    2. Ole, f. 27.7.‑55, død straks,
    
3. Anna Kjerstine, f. 26.7.‑56 (USA‑86), heime -65 og -75, på Mo i -86, gift Tufte i Spring Valley, Wisconsin ved fars skifte 1915. Hun hadde en sønn Arne Kristian, f 14.11.-85, Far: Johan Olsen f. -31 16 Svartkjønli,
    
4. Lydia Marie, f. 7.10.‑61 (her pl. Sagvik), gift i Hudson, Wisconsin ved fars skifte,
    
5. Synni Helene, f. 2.4.‑65 (23 Luktvatn bnr. 1),
    
6. Anders Christian, f. 5.5.‑69 (her),
    
7. Olava Petrine, f. 10.4.‑71, d. 22.12.‑74.
G.II. 1874 m. Maren Pedersd. (1829‑9.5.1915).

10) Anders Eliassen (1869‑18.1.1936), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 1800 og kår, tl. 15.4.1904. G. 1897 m. Nanna Jørgensd. (1874‑4.5.1947) fra 100 Røsså­auren bnr. 2.
Barn:
    
1. Maren Berntine, f. 24.4.1897 (40 Myrvik bnr. 4),
    
2. Anna Maria, f. 4.11.1900, gift med Paul Strand,
    
3. Elias Johan, f. 8.2.‑02 (her),
    
4. Jørgen Johan, f. 13.9.‑04 (40 Myrvik bnr. 2),
    
5. Alfhild Nikoline, f. 2.6.‑06, gift med Magnus Mikkelsen f -04 Hemnesberget, 2 barn,
    
6. Julianna Petrine Udnæs, f. 3.8.‑08, gift med Torvald Nilsen f -06 Lofoten, 1 sønn,
    
7. Gudrun, f. 3.7.‑11, gift med gardbruker Paul Smith, 5 barn.
Anders Eliassen kjøpte 1904 gnr 40 Myrvik bnr. 2 og flyttet seinere dit.

11) Elias Seljeli (1902‑16.3.‑44), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 7200 og kår, som også omfattet tjenestedreng Anton Samuelsen, tl. 7.1.1933. G. 1933 m. Astrid Sol­haug (1898‑1.4.1985) fra 104 Solhaug bnr. 10.
Barn:
    
1. Anders Kristian, f. 27.1.1934,
    
2. Per Johan, f. 30.10.‑35, d. 25.3.2008, lokomotivfører, gift med Solfrid Svendsen, 2 døtre,
    
3. Ann Louise, f. 4.2.‑37, gift med Jon Einar Holstad, grubebestyrer i Sulitjelma, 2 barn,
    
4. Nanna Marie, f. 4.2.‑37, gift med Arvid Kråkstad f -30 Vesterbekkmo.
Enka Astrid satt med bruket til 1968.

12) Anders Kristian Seljeli, f. 1934, sønn av f.br., overtok bruket 1968. G.m. Ragnhild Larsen, f. 30.12.1940, fra Bergen.
Barn:
    
1. Arnt Robert, f. 9.1.1963,
    
2. Elin Anita, f. 30.1.‑66,
    
3. Jill Alise, f. 6.2.‑72.

BRUK II, som fikk sin endelige størrelse, 8 mark, 1712.
1) Erich Pedersøn (ca 1672‑1740) fra 48 Forsbakken, var i utgangspunktet bruker av hele garden, inntil hans svoger Wernich ble tildømt bykselrett på 16 mark. G.I. 1704 m. Gjertrud Andersd. d. 1722, datter av ryd­ningsmannen. Ingen barn. G.II. 1723 m. Beret Andersd. (ca 1696‑1742).
Barn:
    
1. Gjertrud, f. 1723, hadde en datter Pernille f -53, Far: Gregus Nilsen 140 Leirskar bnr 3,
    
2. Anne, f. ‑26, nevnt i mors skifte -42,
    
3. Elen, f. ‑28, nevnt i mors skifte -42,
    
4. Anders, f. ‑35, nevnt i mors skifte -42,
    
5. Peder, f. ‑38, nevnt i mors skifte -42.

2) Nils Larssøn (ca 1701‑13.5.‑67) fra 131 Reinåmoen fikk bbr. dat. 26.1.1741, tl. 8.5.‑42. G.I. 1741 med enka Beret.
Barn:
    
1. Benjamin, f. 1742, d. 1812 (ugift, 37 Kobhaugen).
Ved skiftet etter Beret 1743, var boets brutto 87‑5‑1. Bøker: Povel Anderssøns postill og 5 andre. Husdyr: 1 Skiud, 10 år, 4 kyr, 1 dalkvige, 1 kalv, 2 sauer, 2 jøm­mer, 2 lam, 3 geiter, 4 bukker. G.II. 1743 m. Judith Johnsd. (1717-25.3.1794) fra Solhaug bnr. 3.
Barn:
    
2. Lars, f. 1744,
    
3. Bergithe, f. ‑46 (Bruk II her),
    
4. Johannes, f. ‑48, 108 Villmoen ved mors skifte -94, på 131 Reinåmoen ved F1801, jordløs husmann , gift med Anna Pedersdatter, 2 barn: Niels f. ca 1796, og Juditha f ca 1800,
    
5. Lars, f. ‑50, i Bergen ved mors skifte -94,
    
6. Anders, f. ‑52 (136 Fjelldal bnr. 2)
    
7. Ole, f. ‑54 (Bergen),
    
8. Johanna, f. ‑56 (146 Trones),
    
9. Rannie, f. ‑58 (40 Myrvik).

3) Thomas Iversøn (1739‑1806) fra 69 Dilkestad indre bnr. 2, fikk bbr. dat. 9.5., tl. 18.10.1768. G.I. 1768 med enka Judith. Ingen barn. G.II. 1795 m. Kiersten Andersd. (1747‑1815), enke fra 63 Sund Bruk I. Ingen felles barn. 1795 avsto Thomas 4 mark, det seinere bnr. 3 (lnr. 156) til Nils Jonsøn, og fortsatte selv med 4 mark.

Bnr. 2 (lnr. 155) ÅKERMOEN, landskyld 4 mark, 1838: 3 ort 22 skill. 1891: M. 2,30. Oppstått ved deling av Bruk II 1795.
4) Jørgen Johansøn (1779‑15.5.1845) fra 63 Sund Bruk I, og stedsønn av f.br. var bruker fra 1806. G. 1808 m. Judith Andersd. (1772‑23.9.1849) fra 52 Breivika. Ingen barn.

5) Arnt Pedersen (1796‑17.8.1886) fra 122 Rapliåsen fikk bbr. dat. 30.8., tl. 1.10.1827. G. 1828 m. Berit Nilsd. (1796‑12.3.1886) fra 127 Bryggfjelldal bnr. 3.
Barn:
    
1. tv. Dorthea Olava, f. 22.3.1829 (her), og 
    
2. tv. Giertrud Helena, f. 22.3.1829, d. 24.10.‑44,
    
3. Pernille Johanna, f. 9.8.‑32, d. 25.1.‑33,
    
4. Nils Olaus, f. 12.1.‑34, død samme år,
    
5. Peder Nicolaus, f. 22.7.‑36, d. 10.7.‑37,
    
6. Pernille Nicoline, f. 22.4.‑39 (41 Furuhatten).

6) Arnt Christophersen Seljelid (6.2.1832‑6.1.‑80) fra Stien i Nord-Rana, fikk bbr. tl. 2.10.1860 og skj. fra pastor Walnum for 266 Spd. 80 skill, tl. 1.2.‑76. Ordfører i Hemnes 1870‑71 og 1874‑79, stortingsmann tre perio­der, 1871‑79, og gjenvalgt for den fjerde da han døde. Som ordfører var Arnt Seljelid en av nøkkel­mennene ved kjøpet av Walnumgodset. G. 1859 m. Dorthea Arntsd. (1829‑22.1.1918), datter av f.br.
Barn:
    
1. Christoffer Peder, f. 28.1.1860, død straks,
    
2. Adolf Christian, f. 1.3.‑61, d. 15.11.‑88, gift 2.11.1880 med Berntine Kristine Olsen, f. 3.3.1859 i Hamarøy (USA-81),
    
3. Christoffer Peder, f. 31.8.‑62, d. 18.7.‑72,
    
4. Anne Cathrine, f. 15.5.‑64 (101 Røsså bnr. 3),
    
5. Peder Benjamind, f. 2.2.‑66 (her),
    
6. Lars Peter, f. 9.5.‑69, d. 13.8.1942 (Hemnesberget).

7) Peder Arntsen (1866‑2.8.1909), sønn av f. br., fikk skj. fra mora for kr. 1150 og kår, tl. 1.10.1892.
En sønn f.e.
    
1. Martin Angel, f. 22.5.1889,  Mor: pike Anne Danielsd. her.
G. 1890 m. Elen Pedersd. (1869‑16.1.1908) fra 40 Myrvik bnr. 1.
Barn:
    
2. Lorentse Marie, f. 15.2.1891, i Kristiania ved farforeldrenes skifte 1918,
    
3. Anna Christine, f. 28.2.‑92, gift med Nils Berthelsen, Eydehamn ved farforeldrenes skifte,
    
4. Jenny Helena, f. 19.4.‑93 d. 22.4.1900,
    
5. Astrid Falk, f. 7.6.‑94, d. 6.10.‑96,
    
6. Dorthea Amanda, f. 20.3.‑96, i Kristiania ved farforeldrenes skifte 1918, gift i 1929 til 107 Korgen bnr 1,
    
7. Astri Falk, f. 1.6.‑98, død 6.1.1938 av blindtarmbet. på Mo,
    
8. Aasta, f. 8.4.1900, gift i Eydehamn ved farforeldrenes skifte,
    
9. Adolf Christian, f. 9.4.‑01, i 28 Bjerknesli i 1918,
    
10. Jakob Paulin, f. 13.12.‑02  (u.e. Mor: pike Dorthea Jakobsd. 108 Villmones), til Elsfjord, gift 1925 med Anna Marie Thomassen f. 1905 på Fauske,
    
11. Jenny Helene, f. 21.3.‑03,
    
12. Elfrida, f. 17.4.‑05, til Hemnesberget, gift 1924 med Einar Oliver Karlsen f. 1901.
Peder Arntsen skilte fra Gammellia bnr. 4 her, og beholdt den selv, da han solgte bnr. 2.

8) Ane Danielsd. (1865‑1928), datterdatter av Olaus Udnæs 40 Myrvik bnr. 2, fikk skj. fra Peder Arntsen for kr. 1500, dat. 31.10.1907, tl. 15.10.‑08.

9) Mathias Thomas Johannesson (16.9.1857­-14.10.1939), nomadiserende same fra Tärnaby i Sverige, fikk skj. fra Ane Danielsd. for kr. 2000 og kår., tl. 2.2.1915. Mathias solgte bruket til Haagen Hansen og kjøpte i stedet 15 Flotmoen bnr. 3. Om fam. se der.

10) Haagen Hansen fra Flotmoen fikk skj. fra Mathi­as Johannesson for kr. 4500, tl. 14.6.1919. Om fam. se 15 Flotmoen.

11) Martin Haagensen (1904‑5.7.1973), sønn av f.br., fikk skj. fra foreldrene for kr. 2500 og kår, tl. 10.8.1935. G.m. Nilsine Jakobea Andersd. (14.4.1908-20.1.­80), Far: ungkar Anders Eliasen fra Dalosen bnr. 20, Mor: Kristine Johansen fra 31 Knutlia pl. Anbakken.
Barn:
    
1. Holger, f. 10.6.1933.

12) Holger Hågensen (1933‑31.12.‑71), sønn av f.br., overtok bruket 2.5.1970. G. 1958 m. Åse Richardsen, f. 24.9.1938, fra Sør‑Varanger.
Barn:
    
1. Trond, f. 19.3.1959,
    
2. Rune, f. 14.1.‑63, d. 24.3.‑84,
    
3. Hilde, f. 26.10.‑68.

Bnr. 3 (lnr. 156) KJERRINGSTØA eller NER­GARDEN, oppstått ved delinga av Bruk II 1795, med landskyld 4 mark, 1838: 3 ort 22 skill., 1891: M. 1,81.
1) Nils Jonsøn (1769‑4.3.1854) fra bnr. I her, fikk bbr. dat. 26.8., tl. 12.10.1795. G.I. 1794 m. Beret Andersd. (1751‑1797) fra 37 Kobbhaug.
Barn:
    
1. Judith, f. 18.7.1794 (14 Elsfjord),
    
2. Berith Kierstina, f. ‑96, d. 1800.
G.II. 1798 m. enka Maren Jonella Paulsd. (1758?-­1814).
Barn:
    
3. Beret Kierstina, f. 1801 (her),
    
4. Anna Johanna, f. ‑04 (Hemnesberget ‑65), gift med strandsitter Andreas Kristensen f. -89 på Hemnesberget.
    
5. Salomon, f. 1807, død samme år,
    
6. Salomon, f. 1808.
G.III. 1814 m. Karen Thomasd. (1769‑13.3.1865) fra 45 St.Målvatnet. Ingen barn.

2) Peder Pedersen (1795‑6.10.1885) fra 12 Fuglstrand bnr. 2, fikk bbr. dat. 3.4., tl. 1.10.1827. G. 1827 m. Beret Nilsd. (1801‑7.7.‑63), datter av f.br.
Barn:
    
1. Maren Zachrine, f. 16.3.1829 (bnr. 1 her),
    
2. Nils Johan, f. 26.5.‑34 (her).

3) Nils Pedersen (1834‑8.2.1900), sønn av f.br., hadde vært bruker sammen med faren fra før 1865, fikk bbr. tl. 19.6.1874. G. 1865 m. Stina Andersd. (1822­15.9.1909) fra 12 Elsfjord.
Barn:
    
1. Peder Christian, f. 14.1.1868 (her).

4) Peder Nilsen (1868‑19.7.1914), sønn av f.br., fikk skj. utstedt i farens navn fra Pauline Walnum for kr. 840, dat. 21.8.1885, tl. 7.1.1913. G. 1896 m. Iverta Serine Nilsd. (1869‑12.2.1926) fra 24 Rundsvoll i Vefsn. Ingen barn. Enka Iverta G. 1916 m. Jens Andersen 104 Sol­haug, og bodde der.

5) Konrad Johnsen (1879‑25.5.194?) fra 14 Elsfjord bnr. 2, fikk skj. fra Jens Andersen og hustru for kr. 15 000, tl. 20.12.1918. Konrad Johnsen bodde i Elsfjord, og oppholdt seg her bare i onnene. Hilda Johnsen satt med bruket etter Konrads død, inntil hun solgte det til Hjal­mar Pedersen, Elsfjord. Han var ikke bruker her.

6) Ivar Vareide, f. 2.3.1913, fra 12 Fuglstrand bnr. 1, fikk skj. fra Hjalmar Pedersen, tl. 27.3.1950. G.m. Petra Simsø, f. 10.7.1909.
Barn:
    
1. Inger, f. 16.8.1937,
    
2. Nils, f. 3.11.‑40,
    
3. Signe, f. 21.11.‑45,
    
4. Irene, f. 20.3.‑54.

7) Nils Vareide, f. 1940, sønn av f.br., overtok bruket 1.1.1989. G.m. Margit Hansen fra Dalselv.
Barn:
    
1. Ronny 22.2.‑69
    
2. Kenneth. 18.1.‑71
Fam. bor på Mo i Rana.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

Ikke navngitte plasser.
1) Wernich Anderssøn var husmann fra før 1701, og ble seinere bykselmann.

2) Peder Nilssøn (ca 1696‑1762), nevnt 1746 og i restanselistene for kongens kornsalg 1753. G. 1733 m. Ane Nilsd. Ingen barn kjent.

3) Michel, nevnt 1764 i skattelista for "Extraskatten". Han var gift.

SELJELIHAMMAREN. Dette navnet er bare brukt i skiftebrevet ved skiftet etter Anders Nilssøn. Ved innførsel i kirkebøkene av hans barn f. her, er adr. Sellelien.
1) Anders Nilssøn (1704‑11.2.‑82) fra 37 Kobhaugen kom hit seinest 1750, etter å ha vært husmann på Kob­haugen og kort tid på 14 Elsfjordneset. Om fam. se 37 Kob­haugen.

GAMMELLIA under bnr. 2.
1) Dorthea Pedersd. (1805‑8.5.1875), Far: ungkar Peder Pedersen opphold 58 Svaleng, Mor: enke Karen Nilsd. opphold 98 Straumen, festet plassen før 1865, men hvor lenge før vites ikke. Hun var ugift.

2) Johan Petter Fredriksen fra 31 Knutlia f. 32 Steinmo 18.9.1848, død ca 1916. Far: ungkar F. Chr. Johnsen fra Trondheim, Mor: pike Anne Paulsd. 32 Steinmo. Husmann fra seinest 1877. Johan hadde en sønn f.e. Konrad Johan f. 18.10.1867 Mor: Dorthea Didriksen f. -40 i 29 Kjerringhalsen. G. 1872 m. Christence Eriksd. (1848-10.9.-99)  Vefsn.
Barn:
    
1. Fredrik Kristian, f. 4.8.1869, d. 5.9.-69,

    2. Johanne Christine, f. 26.8.-72 (11 Espervika),

    3. Elling Andreas, f. -74
    4
. Nils Christian, f. 6.3.‑77, oppholdssted ukjent ved fars skifte 1916,
    5
. Anne Margrethe, f. 4.9.‑79,
    6
. Frants Kristian, f. 4.3.‑82, på Alderen i Lurø ved fars skifte,
    7
. Edvin Marius, f. 27.7.‑84, d. 29.1.‑85,
    8
. Edvine Marie, f. 5.4.‑86, på Hemnesberget ved fars skifte,
    9
. Anthon Bang, f. 12.8.‑88 (10 Høynes pl. Varpen).

G.II 26.12.1901 på Mo med Jonette Johansd. f. 22.10.-51 på Hines i Nesna. Ingen felles barn.
Fam. flyttet til Båsmo i Nord-Rana før 1901.

3) Salomon Kristensen, f. 1856, fra 29 Kjerringhalsmo­en. G. 1884 m. Ane Adriansd. f. 1860, fra 13 Skravlå.
Barn:
    
1. Berntine Kristine, f. 20.5.1884, d. 27.3.1965 (til 129 Lillebryggfjell),
    
2. Kristen Johan, f. 11.1.‑88,
    
3. Ragna Johanne Falk, f. 13.4.‑90 (7 Leirvik bnr. 1).
Fam. kom hit etter 1891.

Bnr. 4 GAMMELLIA, fraskilt 1907 fra bnr. 2 med skyld M. 0, 15.
4) Jens Nilsen (1883‑24.1.1959) fra 31 Knutli, fikk skj. fra Peder Arntsen for kr. 200, dat. 15.5.1909, tl. 25.5.­13. G. 1905 m. Anna Nilsen (1883‑27.10.1979) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 2.
Barn:
    
1. Nils Andreas, f. 8.3.1907, d. 20.4.‑31,
    
2. Augen, f. 7.11.‑09,
    
3. Ena Falk, f. 1.10.1917.
Da bruket ble rasert ved jernbanebygginga, kjøpte Jens bnr. 6 på 148 Valla og flyttet dit.

INDRE GAMMELLI, "Saraheimen".
1) Andor Larsen (1827‑6.1906) fra 36 Stormoen, var husmann her fra før 1875. Han brente også kalk i kalk­bruddet ved Laneset. G. 1863 m. Sara Magdalena Johannesd. (1833‑11.11.1903) fra Tärna i Sverige. Ingen barn. Plassen har ikke vært brukt av andre.

SAGVIKA.
1) Nils Olsen f. 1861 i 31 Knutli, pl. Andbakken. G. 1883 m. Lydia Ellasd. f. 1861 fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Dorthea Albertine, f. 16.4.1884, død samme år,
    
2. Anna Ovedia, f. 28.2.‑85, gift 10.4.1901 i Baldwin, Wisconsin med Ole Andreas Miller f -73, hennes søskenbarn. De hadde 5 barn.
    
3. Elias Johan Angel, f. 30.3.‑88,
    
4. Olaf Emil, f. 13.9.‑92,
    
5. Maren Petrine, f. 1.9.‑95,
    
6. Johan Nikolai, f. 21.4.‑98,
    
7. Nanna Laura Amanda, f. 30.4.1902,
    
8. Gina Dorthea, f. 3.3.‑04.
I tidsrommet 1910‑15 reiste hele familien til USA.

ØVERLIA OG SKUGGLIA  som tilhørte Bruk I.
1) Augustinus Anderssøn (1727‑1804) fra 23 Luktvatn, fikk 1760, med samtykke av brukeren Peder Jonsøn, rydningstillatelse på to utenger, Øverlia og Skugglia, som i løpet av 6 år burde kunne takseres for 1 mark landskyld, men dersom dette ikke kunne skje, skulle plassen fortsette som grasleieplass. Jon Pedersøn byks­let plassen 1793, uten at landskyld er nevnt, og den gikk tilbake til Bruk I. Augustinus var G. 1759 m. Ingeborg Pedersd. (1735‑99) fra 20 Drevvatn bnr. 1.
Barn:
    
1. Siri, f. 1760, gift ved bror Peders skifte 1810,
    
2. Peder, f. ‑62, d. 1810 på Husøy i Træna, gift med Anne Mortensd. Ingen barn,
    
3. Anna, f. ‑65 (14 Elsfjord),
    
4. Randine, f. ‑68 (23 Luktvatn pl. Køtamoen),
    
5. Anders, f. 13.9.‑70, nevnt i bror Peders skifte 1810,
    
6. Kirsten, f. 8.12.‑73, nevnt i bror Peders skifte 1810,
    
7. Marta Catarina, f. 16.9.‑76, nevnt i bror Peders skifte 1810,
    
8. Christen, f. 4.8.‑80, d. 9.5.‑82.
Etterat Ingeborg var død, flyttet Augustinus tilbake til 23 Luktvatn. Navna på utengene er hentet fra Helgelands tingbok Vol. 17 B. Øverlia er trolig det utenget som nå kalles "på Lien".


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.