Home / Gardene / 108 Villmoen

108 Villmoen


Hemnes Gård og Slekt, side 689 - 696

 

108. Villmoen

Oppdatert 1. august 2010

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Forsmo 1666, Wildmoen 1667, 1723, Vilmoen 1838, 1891, Villmoen 1907. Første ledd i navnet må vel bety "vill, øde, uryddet, uveisom" (Rygh XVI). Navnet Forsmo i M 1666 refererer seg nok til Sjøforsen. Brukernavnet var det samme som 1667‑90.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk 1666‑1881, tre bruk fra 1882. Oppdeling i flere bruk fra 1948. Markeskjellsforretning 1828 mot 109 Bjurselmoen.

 

Kvern og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern 1774 med 4 skill. kvernskatt. Skjønnsforretning 1820 over nyopprettet sag, som bare kunne brukes ved flom vår og høst. Skurkvantum ca 6 tylvter og med tilførsel bare fra gardens skog. Bevilling tinglyst 1831.

 

Skjerping:

En malmanvisning anmeldt 1906.

 

Seter:

Villmoen hadde i nyere tid seter på Nils Monsa‑jorda.

 

Fiskebruk:

Laksfisket ved gardens grunn var fredlyst ved tinglysning 1852 og 1886. Kontrakt for utleie tinglyst 1898.

 

Fallrettigheter:

Fallrettighetene i Sjøforsen, som fulgte bnr. 1, ble solgt til et konsortium 1882. Utnyttelse fant først sted etter 1948.

 

MATRIKKELGARDEN VILLMOEN, GNR. 108.

Garden var ryddet i allmenningen før 1666, men er ikke nevnt av Land­kommis­sionen.

1661 Landskyld 12 mark 1668.

1723 "Tømmer og Brendefang. Sneefast Land og frostkiendt. Tungwun­den". Gl. matr.nr. 191, landskyld 12 mark fisk.

1838 Nytt matr.nr. 49, lnr. 170, landskyld 1 daler 1 ort 21 skill.

1865 43 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 200 lass høy årlig. Garden har en del fjellslåtter. Tilstrekkelig og meget god havning. Skog til husbehov og 16 tylvter sagtømmer for salg årlig. Noe tung­brukt og frostlendt. Et lite vannfall som ikke har årgangsvann.

1891 Gnr. 108, skyld 7,15 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Reiner  Rug  Bygg  Bl.k.  Havre  Potet

1723 1 9 15 0 0  0 1 3/4 2

1835 2 10 12 2 0  1/2 2 1/2 0 1/2  2

1865

Opps. 2 14 14 0 10  0 3 1/2 0 1  12

Pl. 1) 1 2 3 0 0  0 1/2 1/2 0  4

" 2) 0 2 3 0 0  0 1/2 0 0  1

" 3) 0 1 1 0 0  0 1/2 0 0  2

Sum‑65  3 19 21 0 10  0 5 1/2 1  19

1875

Opps. 3 16 22 1 46  0 4 0 2  14

Pl.1) 1 5 5 0 0  0 1/2 0 0   6

" 2) 0 0 2 0 0  0 0 0 0  1 1/2

" 3) 0 4 6 0 25  0 0 0 1  1

Sum‑75  4 25 35 1 71  0 4 1/2 0 3  22 1/2

1)Rabben ‑65, uten navn ‑75  2)Villmobakken  3)Villmorabben

 

MANNTALL

1666  1 bruker

1701  1 bruker, 3 sønner

 

FOLKETELLINGER

Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑  Inderster  Fattige

folk folk

1801 4 0 3 0 0 0

1865 4 0 6 7 7 1

1875 8 5* 5 9** 10 1

1891 26*** 0 1 0 5  0

*1 heimeværende ug. datter,  **en husmann var også lærer,

*** 1 fosterbarn

 

EIERE.

Krongods, så Irgens‑Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukeren kjøpte garden 1876 da Walnumgodset ble solgt. Etterat bnr. 2 og 3 var fraskilt 1882, ble bnr. 1 med fallrettighetene i Røssåga solgt til et konsortium, det seinere A/S Villemoen. Gardsbruket, bnr. 1 ble bortforpaktet. Brukerne på bnr. 2 og 3 var selveiere. 1948 solgte A/S Villemoen bnr. 1 til N.V.E. Samtidig ble det fraskilt to selveide gardsbruk, bnr. 7 og 9. Den delen av bnr. 1 som ikke var disponert på andre måter, ble med virkning fra 1962 overdratt til Statens Skoger, skjøte tinglyst 30.7.1964.

 

 

BRUKERE.

 

Bnr.1 (lnr. 170) VILLMOEN, landskyld 12 mark fisk, 1838: 1 daler 1 ort 21 skill., 1891: M. 6,78.

1) Lars Larssøn var rydningsmann og bruker fra seinest 1666 t.o.m. 1690.

 

2) Haagen Abelsøn fra Lillebjerka bnr. 1 var bruker her 1690‑1714 og flyttet så til 148 Valla ved bytte med følgende bruker. Om fam. se 148 Valla bnr. 4.

 

3) Aron (ell. Arent) Jørgensøn (ca 1680‑1740), tidligere bruker på 148 Valla bnr. 4, var bruker fra 1715 ifølge skattelistene (byttet kan ha skjedd tidligere ifølge kirkebøkene). G. 1705 m. Gjertrud Eriksd. (ca 1681-1750).

Barn:

1. Erik, f. 1707,

2. Ane, f.‑09 (134 Skresletta bnr. 2),

3. Syneve, f.‑11 (29 Kjerringhalsen bnr. 2),

4. Jørgen, f.‑13 (her),

5. Anders, f.‑15 (127 Bryggfjelldalen bnr. 1),

6. Sara, f.‑17,

7. Arne, f.‑20,

8. Maren, f.‑22,

9. Hans, f.‑25 (Rødøy),

10. Johanna, f.‑27 (138 Finnbakken bnr. 2).

Ved skiftet etter Arent 1740 var boets brutto 131‑3‑10, avg. 63‑2‑2. Sølv for 3‑4‑4. Bøker: Müllers postill og 2 salmebøker. Husdyr: 1 hest, 1 ung hoppe, 11 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 dalokse, 3 kalver, 7 sauer, 2 jømmer, 7 lam, 1 geit, 1 kje.

 

4) Jørgen Aronsøn (1713‑41), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 31.5.1741. Trolovet St.Hans 1741 m. Marit Nilsd. (1719‑28.7‑71) fra 137 Trettbakken bnr. 2.

 

5) Samuel Jonsøn (1715‑90) fra 106 Valåmoen fikk bbr. 13.10.1745. G.I. 1741 m. Marit Nilsd. som f.br. hadde vært trolovet med.

Barn:

1. Karen Maria, f. ca 1742 (Røssvassbukta i Hattfjelldal),

2. Johanna, f. 44, d. før ‑53,

3. Jon, f.‑45 (53 Finneid bnr. 3),

4. Nils, f.‑47 (67 Buvika),

5. Peder Jørgen, f.‑49 (61 Grønvik),

6. Samuel, f.‑51 (Seines i Rødøy),

7. Johanna, f.‑53 (131 Reinåmoen),

8. Hellene, f.‑55 (Holand i Rødøy),

9. Christopher, f.‑58 (110 Kjukkelmoen bnr. 2).

Ved skiftet etter Marit 1772 var boets brutto 267‑0‑0, gjeld og avg. 37‑4‑12. Sølv for 3‑3‑0. Komvarer for 570‑8. Husdyr: 1 gl. hest, 6 kyr, 2 kviger, 1 kalv, 13 sauer, 2 jømmer, 8 lam, 3 geiter, 1 bukk, 3 kje. G.II. 1772 m. Karen Johansd. (1748-29.3.1828) fra 136 Fjelldal.

Barn:

10. Johannes, f. 29.3.1775, d. 18.11.‑93,

11. Birrith Maria, f. 16.4.‑77 (128 Ytterlia),

12. Adrian, f. 28.7.79 (127 Bryggfjelldalen bnr. 2),

13. Peder, f. 26.9.‑83, d. 1812,

14. Jacob, f. 21.9.‑86, d.‑92.

Ved skiftet etter Samuel 1790, var boets brutto 1053‑4-10, gjeld og avg. 53‑0‑10. Penger: 755‑0‑10, derav Banco sedler 82 dlr. Sølv for 13‑3‑0 + sølvknapper i gangtøy. Bøker: dansk bibel, Müllers postill og 3 andre. Husdyr: 1 hoppe, 10 kyr, 1 markkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 3 kalver, 12 sauer, 3 jømmer, 4 værer, 12 lam. Det etter tidens forhold store kontantbeløp skyldtes trolig produksjon og salg av trevarer. I boet var registrert en mengde halvfabrikata.

 

6) Arnt Anderssøn (1750‑20.11.1832) fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 1 fikk bbr. tl. 12.10.1790. G. 1790 m. enka Karen. Ingen barn.

 

7) Adrian Samuelsøn (1779‑9.7.1851), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.10.1817. Han hadde vært bruker på 127 Bryggfjelldalen bnr. 3 før han flyttet tilbake hit. Om ekteskap og barn se der.

 

8) Elias Adriansen (1808‑91), sønn av f.br., overtok gardsdrifta ca 1834, trolig uten bykselbrev, da faren ennå levde. G. 1834 m. Ingeborg Samuelsd. (1805-d. Rutland, N.D.‑89), fra 147 Nerleiren bnr. 5.

Barn:

1. Kirstina (Kirsten) Elisabeth, f. 9.12.1835‑3.1.1920, (d. Min.USA),

2. Adrian Samuel, f. 17.1.‑40 (her, bruker sammen med svogeren Anton),

3. Jacobia Zachrina f. 3.11.‑41.

Elias m. fam. til USA‑82 og bosatte seg i Rutland, N.Dak.

 

9a) Anton Olai Pedersen, f. 1840, d. i Rutland N.D. 1887, fra 113 Langmoen fikk skj. sammen med svogeren Adrian Eliassen fra Pauline Walnum for 1730 Spd., dat. 22.1.1875, tl. 19.6.‑76. Fam. bodde på Lund, som ikke da ble oppført i Panteregisteret, da bnr. 1 ikke var skylddelt. Anton var uteksaminert fra landbruksskolen på Bodøgård, 1. kull 1860. G. 1867 m. Kirstina Ellasd., datter av f.br.

Barn:

1. tv. Peder Gunerius, f. 25.10.1868 (Washington USA), og

2. tv. Elias Ingeman f. 25.10.1868, d. 5.10.‑79,

3. Benjamin Christian, f. 14.9.‑70 (Washington USA),

4. Jacob Didrik, f. 24.4.‑72,

5. Anne Christine, f. 20.2.‑74,

6. Jakobea Sakrine, f. 4.6.‑77,

7. Elise, f. 2.7.‑80.

Anton reiste til USA‑82 med familie og svigerforeldre og bosatte seg i Rutland, N.Dak.

 

9b) Adrian Eliassen, f. 1840, sønn av f.br., fikk skj. sammen med sin svoger Anton. G. 1876 m. Berit Maria Nilsd., f. 8.9.1848, fra Heringen i Vefsn.

Barn:

1. Lorentse Nikoline, f. 10.12.1878,

2. Elise Iverta, f.‑81.

Anton og Adrian med fam. reiste til USA‑82 sammen med f.br. og der ble følgende barn født:

3. William,

4. Ovedia og

5. Elmer.

 

Karl Anderssen Hemnes, Anders Christensen Husby, Peder Holst Skog og A. Holst Velsvåg fikk skj. fra sorenskriver Alme på vegne av Anton Pedersen og Adrian Eliassen for kr. 11 000, tl. 1.3.1884. Disse eierne solgte bnr. 1 for kr. 20 000 til grosserer Th. Bache, verkseier Chr. Berg, ing. C. Hartmann, ing. Anders W. Jensen og konsul Kirchensten, ved skj. tl. 16.12.1895. Følgende brukerne var forpaktere. Deres kontrakter er ikke innført i Realpanteregisteret.

 

10a) John Mathias Hansen (1846‑7.10.1926) fra Ørjedalen i Hattfjelldal var forpakter fra 1883. G.m. Gurine Johannesd. (1858‑13.2.1915) fra Haugen i Hattfjelldal.

Barn:

1. Hans Mathias, f. 1872,

2. Ole Theodor, f. 9.9.‑73, d. 8.9.1947,

3. Jørgine Mathilde, f.‑76,

4. Konrad Kornelius, f. 29.3.‑79, d. 27.9.1939,

5. Dine, f. 11.2.‑81, d. 6.4.1979,

6. Josefine Gunhilda, f. 4.10.‑83 (bnr. 3 her),

7. Hermine Alette, f. 10.8.‑85 (Narvik),

8. Line Marie, f. 7.4.‑86, d. 15.4.1914,

9. Parelius Johan, f. 5.4.‑88 (37 Kobhaug bnr. 5),

10. Helga Marie, f. 17.7.‑90 (63 Sund bnr. 13),

11. Johan Mathias, f. 10.8.‑92, d. 10.2. 1910.

John Hansen med hustru og noen av barna flyttet til 37 Kobhaug 1909.

 

10b) Kristian Gulbrandsen, f. 1840 var forpakter av Lund 1882‑84. Han kom hit fra 33 Elsfjordosen bnr. 2. Om fam. se der. 1884 festet Kristian pl. Bakken her.

 

11) Samuel Mathisen (1855‑7.1.1939) fra 109 Bjurselmo var forpakter av Lund ca 1884‑94, da han flyttet til 104 Solhaug bnr. 11. Om fam. se der.

 

12) Hans Olaus Pedersen (19.2.1857‑13.4.1948), tidligere bruker på Sønsterud i Hattfjelldal, var forpakter av Lund fra 1894. G.m. Mathea Ingebrigtsd. (1862-25.5.1913) fra Finnsås i Grane.

Barn:

1. Petra Dorthea, f. 18.5.1883, d. 3.9.1905,

2. Ingvald Emil, f. 18.2.‑87 (USA‑11) ug,

3. Svend, f. 7.3.‑89, d. 1952 (Montana USA‑10),

4. Maren, f. 9.1.‑92 (bnr. 2 her),

5. Johan Mathias, f. 23.6.‑94, d. 14.5.‑1970 (51 Storbjerka bnr. 5),

6. Helga Marie, f. 31.5.‑96, d. 2.2.1964 (119 Bleikvassfors),

7. Astrid Bergitte, f. 7.11.‑98, d. 26.9.‑78,

8. Ragna Vilhelmine, f. 4.3.1900, d. 31.5.‑01,

9. Ragnvald (Ragnar) Valdemar f. 23.2.‑03 (her),

10. Petra Dorthea, f. 9.11.‑06, d. 2.12.‑60.

 

13) Ragnvald Hansen (1903‑8.10.1969) sønn av f.br. overtok Lund etter faren ca 1930 uten ny forpaktningskontrakt. Se videre bnr. 9 her.

 

14) Ludvig Jakobsen Oldernes forpaktet Villmoen 1909, men flyttet ikke hit. Han brukte sætra og høstet innmarka. Jens Kristensen fra 29 Kjerringhalsen bodde her fra ca 1915 og høstet innmarka på ½ lott, inntil han 1921 flyttet til nybygd hus på tomt på 131 Reinåmoen, etter å ha bodd siste vinteren på Villmorabben.

 

15) Jakob J. Villmo [Jakob Jakobsen] (1890‑19.7.1943) fra 145 Oldernes bnr. 1. Han hadde vært i USA siden 1908, kom tilbake og forpaktet et bruk på 137 Trettbakken et år, flyttet så til Villmoen og drev garden på sin bror Ludvigs kontrakt fra 1920. Ca 1930 overtok han forpaktninga formelt med ett års oppsigelsesfrist til sin død, og enka etter ham til 1948. G. 1919 m. Maren Benjaminsd. (1892‑28.6.1978) fra 104 Solhaug bnr. 11.

Barn:

1. Lilly, f. 18.8.1920, d. 6.8.‑21,

2. Molvin Jarle, f. 30.9.‑21 (bnr. 7 her),

3. Loyd Jean, f. 12.1.‑25,

4. Bjørg Sakrine, f. 5.4.‑32, d. 12.7.‑85 i Rosendal.

 

Bnr.2 (lnr.17Ob) VILLMORABBEN, tidligere husmannsplass, fraskilt 1882 fra bnr. 1 med landskyld 8 skill., 1891: M. 0,23. Opprinnelig var navnet Køtarabben. Om der da var husmannsplass eller bare samelæger, er vanskelig å avgjøre. Johan Andersen, var den første som bodde her. Ved innførsler i kirkebøkene fra 1828 og utover er Johan kalt "Lap", mens de etnisk norske husmennene hadde yrkesbetegnelse "Husmand". Det beviser ikke noe, verken i den ene eller den andre retningen. Trolig var det dengang viktigere å opplyse om etnisk tilhørighet enn om yrke.

 

Johan Andersen (1803‑29.1.‑62), sønn av same Anders Eriksøn, som hadde tilhold ved Røssvatnet. Johan bodde på Villmoen fra seinest 1828. Når han festet husmannsplass vites ikke, det var før 1856. G.I. før 1828 m. Ane Bentsd. (ca 1793‑21.2.‑56), same.

Barn:

1. Merstine, f. 15.6.1828,

2. Serina, f. 21.2.‑34,

3. Christen Anders, f. 3.9.‑35.

G.II. 1857 m. Anna Henriksd. (1813‑3.9.‑88), same fra Holm‑marka (mellom Leirskardalen og Bryggfjelldalen). Ingen barn. Anna brukte plassen 1865 og var kårkone ‑75.

 

Som husmannsplass.

1) Johan Joakim Martin Jakobsen Vangberg (1.9.1840‑9.12.1932) fra Skogn, og stedsønn av Ole Hansen på Rabben. G. 1865 m. Kjerstine Hansd. (1844-16.4.1931), datter av inderst Hans Adriansen her. Flyttet 1875 til 104 Solhaug bnr. 9. Om barn se der.

 

2) Johan Jørgensen fra Lesja, f. 1844. husmann og lærer. G 1872 m. Anna Pedersd., f. 113 Langmoen 1848.

Barn:

1. Marie, f. 31.5.1873,

2. Petra, f. 12.4.‑76.

Fam. flyttet til Sør‑Reisa 1876.

 

3) Lars Daniel Nilsen, f. 1842, fra Heringen i Vefsn, svoger av Adrian Eliassen på bnr. 1 her, var husmann fra 1876 i 3‑5 år, og flyttet så tilbake til Heringen. G.m. Karen Kristine Olsd. f. 1842.

 

Som småbruk

4) Johan Olsen (1844‑28.12.1916), tidligere husmann på 145 Olderneset pl. Sjøforsneset, fikk skj. fra Adrian Eliassen og Anton Pedersen for kr, 800 og kår til Anna Henriksd., dat. 29.7.1882, tl. 22.6.1915. G. 1879 m. Karen Marie Arntsd. (1843-etter 1920) f. i Vefsn.

Barn:

1. Johanna Dorthea, f. 17.12.1879,

2. Christine Oline, f. 26.9.‑82 (her).

 

5) Christine Johansen, f. 1882, datter av f.br. fikk skj. fra mora for kr. 1000 og kår, tl. 2.10.1920.

 

6) Peder Ludvigsen (1886‑24.8.1962) fra 49 Ø.Bjerkadal bnr. 2. kjøpte 1921/22 Villmorabben av Christine Johansen, og 1924 utmarkstykket Rabben bnr. 5. av gnr. 109, Statens Skoger. G.II 1918 m. Maren Hanssen (1892‑1970) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Kaare Peder, f. 18.4.1922 (129 Lillebryggfjell),

2. Laura Aud, f. 8.6.‑23, d. 2.5.‑37,

3. Modolf Peder, f. 31.12.‑29.

 

7) Hallvard Stien, barnebarn av f. br., sønn av Kaare Peder, overtok bruket 6.2.1977, men flyttet ikke hit, og bnr. 2 var i 1990 ubebodd. Hallvard og familie har senere flyttet hit.

 

Bnr. 3 (lnr. 170c) VILLMONESET, fraskilt 1882 fra bnr. 1 med landskyld 5 skill., 1891: M. 0,14.

1) Anders Nilssen, tidligere husmann 107 Korgen pl. Korgauren, fikk skj. fra Anton Pedersen og Adrian Eliassen for kr. 400, tl. 21.9.1882. Om fam. se Korgauren.

 

2) Edvard Jakobsen (1871‑25.2.1955) fra 30 Svartvatnet Elsfj., fostersønn av f.br., fikk bruket og alt løsøre ved testamente, tl. 7.1.1902. G. 1904 m. Josefine Johnsen (1883‑11.11.1948) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Anne Kristine, f. 25.6.1904,

2. Anders Johan, f. 9.8.‑05, d. 12.7.‑79,

3. Erling Johan, f. 29.3.‑07 (147 Nerleir bnr 6),

4. Gerda Marie, f. 10.1.‑10,

5. Jakob Peter, f. 8.10.‑12, d. 22.11.‑88,

6. Johan Mathias, f. 14.6.‑16, d.str.,

7. John Mathias, f. 3.8.‑17 (her),

8. Johan Leonhard, f. 24.6.‑22, d. 4.9.‑86.

 

3) John Villmones, f. 1917-13.3-97, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor 1957. G. 1951 m. Dagny Jørgine Lukvassli, f. 29.5.1926-9.8.-99, fra 21 Nedre Luktvassli bnr 3.

Barn:

1. Åse, f. 7.3.1953 (Konsmo i Vest-Agder, gift med Torbjørn Birkeland, f. 1946, 4 døtre),

2. Roald, f. 1.9.‑57.

Roald fikk 1988 skjøte på bruket, som nå er regulert til bebyggelse.

 

Bnr. 7 VILLMOEN, fraskilt 1948 fra bnr. 1.

1) Molvin Villmo, (1921- ) sønn av bruker nr. 16 på bnr. 1, fikk skj. dat. 21.6.1948 fra N.V.E. på 80 da innmark med hus på den parten faren hadde brukt, og skj. dat. 31.5.‑56 på ca 520 da utmark, som fikk bnr. 10. G. 1950 m. Kirsten Bergitte Kyllingmo, f. 26.12.1927, d. 6.8.‑92.

Barn:

1. Jarmund, f. 19.7.1951,

2. Arnulf, f. 5.6.‑53,

3. Marit, f. 27.3.‑58.

 

2) Sigurd Aglen, f.

 

Bnr. 9 Lund, fraskilt 1948 fra bnr. 1, det tidligere ikke skyldsatte bruket Lund.

1) Ragnar Lund [Ragnvald Hansen] kjøpte av N.V.E., med hjemmel i jordloven, innmarka på Lund og noe skog, i alt ca 480 da. G. 1935 m. Åsta Jørgine Tronmo (1906‑23.6.‑82), gravlagt i Elsfjord.

Barn:

1. Arna Marie, f. 17.10.1935 (96 Bjerklia bnr. 6),

2. Ragnhild Ågun, f. 27.9.‑37,

3. Svanhild, f. 26.6.‑41,

4. Ove Johan, f. 13.3.‑45 (her),

5. Holger Magnus, f. 14.7.‑47.

 

2) Ove Johan Lund, sønn av f.br. fikk skj. fra faren 1969. G. 1975 m. Aud Hånes, f. 17.5.1949, fra Kviting i Leirfjord.

Barn:

1. Håvard, f. 22.1.‑70,

2. Ragnar, f.9.6.‑77,

3. Kristin Aasta, f. 15.3.‑83.

 

 

BUREISNINGSBRUK.

 

SELSENGA, ikke skyldsatt, kan kjøpes når det måtte passe festeren.

1) Håvard Selseng, f. 30.7.1947 i Sogndal festet 22.3.1979 bureisningsbruk fra Statens Skoger. Til nå (1990) er dyrket 287 da. G.3.8. 1963 m. Elise Gunhilde Randi Pedersen, f. 28.12.1941 i Tjeldsund.

Barn:

1. Jan Håvard, f. 12.7.1964,

2. Øystein, f. 26.6.‑66,

3. Pål, f. 18.9.‑69,

4. Marit, f. 11,2.‑76.

 

2) Øystein Selseng, f. 1966,

 

3) Stig Robert Unosen, f.

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Gustav Westerlund, f. Arvidsjaur, Sv. 1843, skredder og lægpredikant, var inderst her fra 1872 og husmann fra ca ‑78. G. 1872 m. Maren Pedersd., f. 1844 på 113 Langmoen.

Barn:

1. Jacob Marthin, f. 23.3.1873,

2. Petrine Gustava, f. 31.5.‑76,

3. Barbara Kristine, f. 20.8.‑78, d. 6.9.‑80,

4. Barbro Kristine, f. 5.10.‑80.

Fam. til N.Dak.USA‑82, der Gustav Westerlund var prest i Hemnes Lutheran Church ved Hickson.

 

2) Kristian Gulbrandsen, som tidligere hadde vært forpakter på Lund, bnr. 1, fikk 11.10.1884 husmannskontrakt på plassen, som da hadde navnet Bakken.

Kristian og kona bodde på Hemnesberget ved F 1891 flyttet ca 1893 til Mo i Rana. Barna emigrerte etter hvert til USA.

 

VILLMOBAKKEN

1) Gabriel Iversen (1820‑22.12.‑92) fra 110 Kjukkelmoen bnr. 2. G. 1850 m. Cecilia Samuelsd. (1810‑28.7.‑94) fra 147 Nerleiren bnr. 5.

Barn:

1. Iver Olaus, f. 20.1.1855 (142 Øverleiren bnr. 3).

Gabriel og Cecilia flyttet til sin sønn etter 1880.

 

RABBEN

1) Ole Hansen (ca 1808‑2.11.‑79), skredder fra Skogn, husmann fra før 1875. G.m. Anna Christoffersd. (ca 1806‑3.12.‑93) fra Bergen.

Barn:

1. Odin, f. Steinkjær 1844 (70 Dalosen bnr. 9).

Da Ole døde, flyttet Anna til sin sønn på 70 Dalosen. Annas sønn utenfor ekteskap Johan Joakim Martin Jakobsen Vangberg, f. 1839 (husm. Villmorabben).

 

KANTEN, nevnt bare F 1900.

1) Nils Hansen (1839‑29.11.1926). Husmann og tømmermann. F: uk. Hans Adriansen Villmoen f. 127 Bryggfjelldalen. M: p. Kirstina Nilsd. opphold 106 Valåmoen. G. 1869 m. Ane Holgersd. (1836‑25.3.1909) f. 92 Straumfors. F: uk. Holger Larsen, M: p. Johanna Johnsd.

Barn:

1. Hans Heitmand, f. 4.9.1861 (141 Meland pl. Stykkan),

2. Johan, f. 2.4.‑72 (128 Ytterlia bnr. 2),

3. Nikolai Albert, f. 2.10.‑78, d. 23‑9.‑96.Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.