Home / Gardene / 065 Hemnes

065 Hemnes


Hemnes Gård og Slekt, side 376 - 383

 

65. Hemnes

Endret 10. mars 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Hemmenes 1610, Hemnes 1647 og 1661, Hæmness 1723. Heimnæs og Heimnes var forsøkt introdusert i matr. 1838 og F 1865, uten at den formen fikk gjennom­slag.

 

Brukstall:

Ett bruk inntil 1647, to bruk fra 1647 til 1738. Da garden ble prestegard for Ranens sogneprest, ble de to brukene slått sammen. Deretter var det bare ett bruk inntil 1915.

 

Kvern:

Hemnes hadde kvern på 66 Geitviks grunn, og presten betalte 12 skill. kvernskatt 1774.

 

Jektbruk:

Hemnes var skipperleie med jektbruk så tidlig som vi har sikker underretning. 1610 betalte begge brukerne skipper/styrmannsskatt med 2 Rd. hver. 1631‑34 ble det betalt fraktavgift for henholdsvis 4, 5 og 6 lester gods. 1739 grunnstøtte jekta, og reparasjonen ble så kostbar at eieren søkte om å bli fritatt for skipperskatt. Samme året ble jektbruket flyttet til Selfors NR. Det antas at jekthavna og opplagsplassen var i Juvika, slik vi vet at den var for jektene som hørte til på 42 Mula og 133 Bryggfjell.

 

Kirkestuer, etc.:

Mange garder i bygdene hadde kirkestuer, brygger og naust ved Hemnessjøen. Disse er nevt under de respektive gardene, der de forekommer i skifter og i F 1875.

 

Matrikkelgarden Hemnes, gnr. 65.

Hemnes hadde 1615 full leding for landskyld 1 våg fisk. I jordeboka for 1626 er landskylda oppgitt til 2 våger, et tall som ikke kan gjenfinnes i skattelistene. 1647 var landskylda 2 pund, 1658 1 våg og 1661 4 pund.

1723 "Brendefang. Kaagefisk for Landet. Temelig Gaard til Korn, dog tungwunden til Græsning". Gl. matr.nr. 24, landskyld 4 pund.

1838 Nytt matr.nr. 114, lnr. 245, landskyld 3 daler 5 skill.

1865 42 mål åkerland. Eng, sandjord, til dels vannsyk, som antas å gi omtrent 280 lass høy årlig. Lettbrukt. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Skogen er tilstekkelig til brensel. Ligger bekvemt ved sjøen.

1891 Gnr. 65, skyld 12,76 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer Geiter  Svin  Rug  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 2 19 22 0  3/4 0 7  4

1835 3 22 51 1 1 1  8 1/2 0 3  9

 

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Bygg  Havre  Poteter

1865

Opps. 2 15 18 0 2 7 1 14

Pl. 1) 0 0 10 0 0 1/8 0 1 1/2

" 2) 0 2 3 0 0 0 0 2

" 3) 0 1 4 0 0 1/2 0 1 1/2

" 4) 1 2 3 0 1 1 0 5

Sum‑65 3 20 38 0 3 8 5/8  1 24

1875

Opps. 3 13 16 0 1 2 1/4 2 20

Pl. 1) 0 0 7 0 0 0 0 2

" 2) 0 2 1 0 0 0 0 2

" 3) 0 1 6 4 0 3/4 0 1 1/2

" 4) 0 2 5 0 1 3/4 1/4 5

Sum‑75 3 18 35 4 2 3 3/4  2 1/4 30 1/2

1) Odden,  2) Lapphella,  3) Skjæran,  4) Juvika

 

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 5 sønner,  1 strandsitter

1701  2 brukere, 2 sønner, 8 tjenestekarer og gutter

 

 

FOLKETELLING 1801

Prestens Tjenere Klokkerens  Inderster  Strandsitter­-

fam. fam. fam.

5* 9 5 7 23

*1 fosterbarn

 

Av strandsitterne var 6 fiskere, en av dem dessuten skyss‑skaffer, 1 skredder, 1 snekker og en skomaker. Av de 7 inderstene var 5 fattigunderstøttede, som bodde i bøndenes kirkestuer.

 

EIERE.

Fra gammelt benefisert Alstahaug prestebol, fra 1738 Hemnes prestebol, og bruktes som prestegard for søgneprestene i Rana, fra 1848 i Hemnes. Gikk over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Noen husmannsplasser er frasolgt i dette århundre.

 

 

BRUKERE.

 

1) Nils Hemmnes, skipper, var bruker 1610‑17 og enka ‑ 18. Nils betalte 1 ½ daler skatt V6 10.

 

2) Oluff Jonsøn (Schiøtt), skipper, var bruker 1620-46 av hele garden, og av Bruk I 1647‑53. Jekta hans forliste, og han søkte om fritak for skipperskatt, for hvor lenge er ikke kjent.

 

BRUK I. Her fortsatte Olluf med 2 pund 16 mark. Som vanlig fins ingen noteringer 1653‑60.

3) Einer Christensøn var bruker fra seinest 1661. Fra nå av hadde dette bruket landskyld 2 pund, det samme som Bruk II. Han var bruker til 1695. Antakelig sønn av Christen på Hemnes, som var jektskipper, men ikke bruker. G.m. enka etter f.br. Einer var 38 år ved M 1666, og hadde sønnene

1. Jon Olsøn, 19 år,

2. Ole Einersøn, 4 år, d. før 1710,

3. Christen Einersøn (nevnt i skiftet etter Jon).

Dessuten kjenner vi navnene på to av Jons helsøstre:

4. Syneve og

5. Dorthe, begge gifte for 1710.

 

4) Jon Olsøn Schiøtt (ca 1647‑1710), stedsønn av f.br. var bruker 1696‑1710. Han var noen år konstituert lensmann i Rana. Marcus Volqvartz skrev et minnedikt, hvor dødsdatoen er oppgitt til 5.10. G.m. Karen Andersd. Ingen barn som overlevde faren. Ved skiftet etter Jon 1710, var Syneve og Dorethe oppgitt som hans helsøstre og Christen som halvbror. Boets brutto 363‑4‑5, netto 301 Rd. Penger: 89 Rd. Sølv for 12‑0‑6, tinn for 10‑3‑11. Bøker: Christian IV bibel, Brochmands postill. 1 fembøring, 2 åttringer, 2 seksringer, 1 færing, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 gl. hoppe, 16 kyr, 3 dalnaut, 3 kalver, 6 sauer, 5 jømmer, 9 lam.

 

5) Lars Nilssøn, d. 1752, var bruker av Hemnes 1711-37 og lensmann i Hemnes 1709‑30. Da Hemnes ble prestegard, flyttet fam. til 61 Grønvik, hvor Lars var bruker fra 1738. Om fam. s.d.

 

BRUK II

1) Anders Christensøn var bruker fra 1647 av 1 pund 8 mark og fra seinest 1661 av 2 pund. Bruk I ble da tilsvarende redusert. Han var styrmann og lagrettesmann. Ved M 1666 var 54 år, med sønnene

1. Nils, 25 år.

2. Christen, 12 år og

3. Per, 9 år.

Anders døde for 11.10.1692.

 

2) Peder Anderssøn, død 1714, sønn av f. br., bygdefarskipper og lagrettesman, var bruker fra 1693. Angivelig 50 år ved M 1701. G.m. Berit Arntsd., jordsatt 9.2.1746.

Barn:

1. Anders, 6 år (4 Hestnes) og

2. Arnt, 4 år 1701, nevnt i fars skifte 1715,

3. Ane, f. ca ‑02 (59 Sætra bnr. 2),

4. Rasmus, f. -05, i tjeneste på Dønna ved mors skifte 1744,

5. Hans,.‑08 (98 Straumen),

6. Berit, f. -12, gift 1733 med Johan Jakobsen 59 Sæteren, til Sør-Solvær i Lurøy, skifte etter Berit 1755,

7. Peder, f. -14 (Bruk I Selfors NR).

Dessuten kjennes fra skiftet

8. Marite, f. 1698, d. ca 1773, gift 1716 med Gabriel Nilsen 136 Fjelldal, til Hansgården på Ytteren i Rana, skifte 1773, og

9. Maren, f. 1700 (42 Mula),.

Ved skiftet etter Peder 1715, var boets brutto 243‑0‑15. Bøker: Gerners postill og 2 andre. Jekt på 20 lester, 4 år gl. Husdyr: 1 hoppe, 13 kyr, 5 kviger, 1 dalokse, 14 sauer, 12 jømmer.

 

3) Hans Anderssøn (ca 1685-1744), var bruker fra 1715. G. 1716 m. enka Berit.

Barn:

1. Elen Adelus, f. 1717, gift 1744 med David Pedersen fra Tømmerneset 69 Dilkestad, de dro til Vikholmen i Nesna, skifte der 1780.

Hans var bygdefarskipper med egen jekt, som 1739 grunnstøtte på tur til Bergen. Utgiftene ved reparasjonen var så store at han søkte om å bli fritatt for skipperskatt. Da Hemnes ble utlagt til prestegard, bykslet Hans på Selfors NR, bbr. fra 1740. Jekta med bygdefarsretten og noen hus i Juvika solgte han 1743 til Anders Jørgensøn Bryggfjell og Anders Larssøn Mula.

 

F.o.m. 1737.

var sogneprestene brukere. Før garden ble tatt i bruk som prestegard, var der takstforretning på husa, og amtmann Schielderup ga ordre om at det skulle bygges tre nye hus.

1) Rasmus Jespersøn Rachløw (ca 1686‑1738) var den første sognepresten i Ranen prestegjeld. Han hadde tidligere vært res. kap. i Nesna. G.m. Helene Christine Nitter, d. før 1771, fra Kjelvik.

Barn:

1. Jesper, f. 10.7.1725, ugift, døde 50 år gammel, døvstum,

2. Trude, f. 8.8.‑26, d. 31.7.‑27,

3. Cecilie Cathrine, f. 18.10‑27, d.‑41,

4. Cathrine Christine, f. 29, d. før ‑31,

5. Trude Andrea f. -30, d.str., og

6. tv. Cathrine Christine, f. -31, d. 1801, gift, og

7. tv. Alette Bolette, f. -31 (64 Presteng pl. Hundneset),

8. Børre Henrik, f. -34 (res. kap. Strinda),

9. Anne Margrethe, f. -35, d. før -38,
10. Susanne, f. -38.

 

2) Hans Irgens (1678‑1740), sogneprest i Ranen fra 24.4.1739. Han hadde tidligere vært sogneprest til Loppa og Ingøy. Ugift eller enkemann.

 

3) Jacob Andreas Parelius (ca 1707‑1756), sogneprest i Ranen fra 23.8.1740. G.m. Susanna Marie Glad (1721‑1.10.‑72) fra Nesna.

Barn:

1. Jacob, f. 1744, d. 1819 ugift, bruker på Grøva i 72 Utskarpen 1770-75, tjente ved Hemnes prestegård ved F 1801.

2. Peder, f. ‑54, død samme år,
     3. Elisabeth Lucia, f. -55.

 

4) Peder Krog Hind (1708‑8.11‑75), f. Trondenes i Harstad, sogneprest i Ranen fra 24.9.1756. G.m. Maren Brose, (20.2.1716-28.1.‑1794) fra Kinsarvik i Hordaland.

Barn:

1. Kjersten, f. 1738 (12 Fuglstrand bnr. 1),

2. Anne, f. -39 (her),
3. Ellen f. ca -50, d. -93, ugift, til Styrkesnes i Sørfold,

4. Sara, f. 11.2.-45, d. 19.12.-95, gift 1767 med Benjamin Dass Walnum, til Rørstad i Folda,

5. Petter Jørgen, f. -45 (66 Geitvik),

6. Maren, f. 14.1.‑48, kalt Massi, gift 1766 med Ole Sævelon, til Myklebostad i Nesna,

7. Karen Sofie (Cassi), f. -50, d. 5.8.1835, ugift men hadde to barn med Nils Pedersen f. 1743 fra 92 Straumfors, sønn Hans Nikolai f. 1779 og datter Kristine Marie f. 1781.

8. Ellen Cathrine, 

9. Jens Brose, f. -53, d. -95, skipper, til 42 Mula.

10. Jørgen Brose, f. -57, d.‑58 BK.

 

5) Ole Nilssøn Dreyer (22.12.1722‑19.3.1784) fra Namdalen ble pers. kap. 1751 og sogneprest 3.4.1776. G. 1762 m. Anne Hind (1739‑1802‑), datter av f. sogneprest.

Barn:

1. Nils, f. 1763, d. 1805, til Fredriksborg,

2. Peder Hind, f. -65, d. 15.6.‑75,

3. Maren Gurina, f. 10.2.‑68,

4. Thomas Raaby, f. 17.10.‑69, d. 13.6.‑84,

5. Jørgen Hendrich, f. ‑71,

6. Golla Birgitha, f. -73,

7. Peder Hind, f. ‑76, d. 1840,

8. tv. Jon Hendrich, f. 7.5.-78, d. 7.4.‑79, og

9. tv. Susanna Marie, f. 7.5.‑78, d. 4.2.‑79,

10. Olava Antonette, f. 2.3.‑84.

 

6) Johan Jacob Røring (1746‑17.7.1814) fra Bergen ble res. kap. 1776 og bodde da på Steinneset NR. Sogneprest i Ranen 1784. Han ga Steinneset til embetsgard for kapellanene i Mo sogn for selv å bli sogneprest. G.m. Anna Cathrine Juul, f. 1758.

Barn:

1. Maria Margretha, f. 1781, gift 1803 med sogneprest til Vefsn Lauritz Meyer.

2. Frantz Ludvig, f. 17.2.‑84, d. 3.4.1876, handelsmann på Skålvær i Alstahaug, gift 1815 med Maria Anne Zahl f. 1788 i Nordvik på Dønna.

 

7) Iver Anker Heltzen (4.3.1785‑30.6.1842) fra Kongsberg, ble res. kap. 11.2.1811 og sogneprest i Ranen 17.10 1814. G. 1814. m. Christense Elisabeth Dass (19.8.1796-2.12.1877) fra 4 Berntvika, f. Strand i Nesna.

Barn:

1. Anders Dass, f. 25.2.1814, d. -70, tollbetjent,

2. Christian Ernts Gustav, f. 22.7.‑22 (63 Sund bnr. 10),

3. Anton Christian Bernhoft, f. 4.10.‑24, d. 30.5.‑62 ug.,

4. Ingeborg Anna Juul, f. 24.7.‑30, ugift ved mors skifte 1880, i Kristiania.

Med sin "Ranens Beskrivelse", som var avsluttet 1834, har Heltzen gitt oss en omfattende framstilling av Rana først på 1800‑tallet.

 

8) Hans Wølner (1806‑15.2.1874) fra Drammen ble res. kap. 1835, og ved delingen av Ranen prestegjeld ble han sogneprest i Hemnes, beskikket 17.8.1843. Han var den første ordføreren i det samlede Ranen prestegjeld. G.1832 I. m. Betzy Fischer (ca 1804‑31.5.1847) fra Norderhov ?

Barn:

1. Knut Peter, f. 1833, nevnt i mors skifte 1852,
2. Kathrine Elisabeth Dorthea,
f. -35,
3. Nils Fredrik, f. 27.11.-36, nevnt i mors skifte,
4. Petra Elisabeth Fredrikke, f. 27.4.-38, d. 7.1.-50,

5. Sophie Augusta Emerentia, f. 19.1.-40,

6. Hans Julius Ramshart, f. 2.7.-42, nevnt i F 1865,
7. Emilie Constanse, f. 6.10.-43, nevnt i mors skifte,
8. Josef Maximilian Eugen, f. 14.3.-45, nevnt i mors skifte.

G.II. 1852 m. Maren Helene Paulsen, f. 1810 på Ringerike. Ingen barn. Wølner tok avskjed august 1869 og flyttet til Fåberg.

Det var i Wølners tid som sogneprest at bortfesting av tomter i stor stil på Hemnesberget ble foretatt, mot årlig avgift og beskjeden arbeidsplikt på prestegarden. Etterfølgeren fortsatte bortfesting av tomter på samme vilkår t.o.m. 1876, seinere bare leilighetsvis mot arbeidsplikt.

 

9) Ludvig Brinchmann (1830‑etter 1908) fra Kristiania var sogneprest i Hemnes fra 16.9.1869. Fam. kom hit fra Leka. G.m. Fredrikke Sofie Schvabe Heyerdahl, f. 1830 på Smøla.

Barn:

1. Christoffer, f. 1864,

2. Halvor, f. -65,

3. Lovise Fredrikke, f. -67,

4. Gina Heyerdahl, f. -68,

5. Fredrikke Sofie, f. 18.7.‑71,

6. Ludvig, f. 14.8.‑75.

Brinchmann ble 1877 utnevnt til sogneprest i Kristiansund N.

 

10) Nikolai Martens, tidligere sogneprest i Målselv, var sogneprest i Hemnes 1877-81. G.m. Eleonora Giæver.

 

11) Carl Cornelius Martin Dons (2.4.1843-25.7.1904) fra Hamnvik i Ibestad og tidligere prost i Hammerfest, ble sogneprest i Hemnes 1881 og prost i Indre Helgeland fra 1884. G. m. Vally Emilie, f. 11.11.1838 i Trondheim, død 3.6.1927 i Oslo.

Barn:

1. Christian Bang, f. 1875 i Måsøy, d. 28.8.-82 Hemnesberget,
2. Gudrun, f. 26.6.-78 i Måsøy, død 22.7.-82 Hemnesberget,
3. Ragna, f. 14.8.-80,

4. Helga, f. 22.2.-82, d. 10.7.1929,

5. Einar, f. 27.6.-83, d. 1.6.1955, ved F 1900 var han dekksgutt på reise til Buenos Aires.

 

12) Gustav Ludvig Kullerud (1852‑5.6.1936), tidligere res. kap. i Skien, ble utnevnt til sogneprest i Hemnes feb. 1905. Kullerud drev selv prestegarden til 1920 og overlot den så til forpakter. G.I. m. Anna Ragnhilda Elisabeth Siqveland, (13.3.1856-8.1.‑97).

Barn:

1. Anna Caroline, f. 14.5.1882, gift 1908 med infanterikaptein Ola Bornemann Bull-Hansen, 1 barn,

2. Severin Andreas, f. 17.7.‑84,

3. Bernhard, f. 13.4.‑85 (New Orleans USA),

4. Gustav, f. 17.8.‑87,

5. Einar, f. 2.1.‑89,

6. Alfhild, f. 15.5.‑91, d. 13.9.1924, gift 1913 med trevarehandler Peder Johan Nilsen, 3 barn,

7. Finn, f. 20.1.‑94, adjunkt, gift 1920 i Hønefoss med Clara Kindberg fra Langesund.

G.II. m. Kirsten Malene Sibylle Hansen (1864‑30.11.1907).

Barn:

8. Harald, f. 1900, d. 29.11.‑24,

9. Rolf, f. -02, d. 2.12.‑70,

10. Dagny, f. 15.1.‑06, d. 23.5.‑24, gikk på lærerskolen da hun døde av tuberkulose.

G.III. 31.3.1925 i domkirken i Trondheim m. Anna Eriksen Bjerkadal (14.9.1884-2.6.1971).

Barn:

11. Dagrunn, f. 25.7.1925.

 

 

Forpaktere.

13) Jørgen Svinåmo (1873‑18.3.1942) fra 12 Fuglstrand, f. 35 Forsmoen i Elsfjord, forpaktet prestegarden fra 1.5.1920. G. 1909 m. Emma Pedersen (1885-24.6.1977) fra 64 Presteng pl. Langnes, f. 16 Svartkjønli.

Barn:

1. Gyda, f. 15.4.1910, sykepleier, gift 1953 med jernbanemann Olav Johan Olsen f. 1909 Hemnesberget,

2. Ivar, f. 16. 10.‑11 (her, senere til 61 Grønvik bnr 18 og 61 Grønvik),

3. Kristine, f. 5.9.‑15,

4. Pauline, f. 31.1. -19,

5. Ida Margrete, f. 30.9.‑21.

 

14) Ivar Svinåmo (1911‑90), sønn av f.br., fortsatte som forpakter da faren døde. De formelle sidene ved fornyelsen av forpaktningskontrakten, som skulle ha skjedd 1940, var p.g.a. krigen ikke brakt i orden. Det ble gjort seinere. Ivar fortsatte her til 1.5.1948, flyttet så til 63 Sund bnr. 18, seinere 61 Grønvik.

 

15) Karl Nilsen (2.3.1915‑12.7.‑87) fra Skjerstad, var forpakter fra 1948. Ved utbygning på prestegardens grunn, bl.a. av skole og idrettsplass m.v., ble gards­drifta etter hvert redusert, og til slutt nedlagt. G.m. Margit Nilsen, også fra Skjerstad.

Barn:

1. Per,

2. Anne Lise,

3. Berit og

4. Reidar,

de to første født i Skjerstad. Karl Nilsen sluttet med gardsdrifta 1959.

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

Ikke navngitte plasser.

1) Peder, nevnt 1634. Ingen husmann på Hemnes ved M 1701.

 

2) Anders Anderssøn (1704/døpt 19.5.-05/‑8.3.1781), fra 149 Bjerka lille bnr 2, husmann 1744-47. 1748 flyttet han sine hus til 10 Høynes, hvor han hadde bykslet jord. Praktiserte som skredder men var ikke faglært. Om familien, se 10 Høynes.

 

ODDEN. 1) Ole Nilssøn (ca 1697‑14.3‑1788), nevnt som husmann ved "Kongens kornsalg" 1745‑53. G.m. Karen Nilsd., d. 10.4.1767. Av barn kjennes

1. Ellen, f. 1731.

 

2) Styrker Jonsøn, fra Hines i Nesna, husmann 1754‑59. Flyttet sine hus til Vesterålen 1760. G.m. Margrethe Andersd.

Barn:

1. Jon, f. 1748, d.‑57 BK,

2. Andreas, f. -50, d.‑57 BK,

3. Jørgen Christen, f. -51,

4. Maren, f. -53,

5. Jacob, f. -54,

6. Ingebaar, f. -56,

7. Jon Andreas, f. -59.

 

3) Jørgen Anderssøn, f. ca 1753, fra Ørtfjellet NR. Hadde tidligere bodd i 72 Utskarpen og på 106 Valåmoen, kom hit 1789. G. 1785 m. Helene Ivarsd. f. 1760, fra 64 Presteng pl. Hundneset.

Barn:

1. Berrit, f. 24.9.1784,

2. Anna Kierstina, f. -87,

3. Ranni/Randine Helena, f. -89, gift 1807 med Peder Haagensen, 1 barn,

4. Rasmus Rachløw, f. -91, d.‑95,

5. Maren Dorothea, f. 31.12.‑95, d. etter 1875, til Bergsnev i Bardal, gift med Arnt Olsen, f. 1814 fra Enga i Bardal,

6. Rasmus Rachløw, f. -97 (59 Sætra), død 1871 i Ballangen,

7. Alethe Bolette, f. 1800, d. -51, gift -27 med husmann Jens Olsen fra 36 Stormoen, 6 barn.

 

4) Ole Pedersen (15.9.1772‑19.6.1856) fra 73 Storholmen, G. 1818 m. Elisabeth Johannesd. (1795‑20.5.1878) fra 72 Utskarpen bnr. 1., men trolig født på Ytteren bnr 1 i Rana.

Barn:

1. Johanna Kirstine, f. 1819 (55 Urland), til USA-66,

2. Peder Johan, f. 3.8.‑22, d. 3.1.1909 (ugift ‑75),

3. Ellen Anna, f. 9.8.‑24 (Nesna‑60),

4. Kristine Elisabeth, f. 16.7.‑26, d. -38,

5. tv. Jonella, f. 24.1.‑30 og d.str., og

6. tv. Ingebor Anna, f. 24.1.‑30 og død straks,

7. Jensine Cathrine, f. 1.4.‑31, d. 5.10.1917, til Engen i Nesna, gift 1856 med Erland Pedersen, 3 barn,

8. Olava Kierstina, f. 25.5.‑33, d. 20.3.1907, ugift,

9. Anthon Dass, f. 8.8.‑35, d. 29.4.1922, ugift.

Enka Elisabeth bodde her 1875. Ved F 1891 var Odden ikke nevnt.

 

LAPPHELLA.

1) Amund Danielsøn, skomaker fra Rødøy, hadde nesten forlatt skomakeryrket, festet plassen 1759. G.m. Ane Jonsd. Skifte på begge 1774 i Rødøy.

Barn:

1. Michel, f. 1757, d. 17.10.‑72 BK.,

2. Daniel, f. -59, ikke nevnt i mors skifte,

3. Jon, f. -62, nevnt i mors skifte,

4. Maren Marie, f. 30.7.‑65, nevnt i mors skifte
5. Kristen, f. -71, nevnt i mors skifte.

Fam. flyttet 1765 til 84 I.Brennberg pl. Laukhella.

 

2) Elias Pedersøn (1766‑1818‑) fra 15 Flotmoen nevnt i Militære ruller 1808 og ‑ 18 som husmann her.

 

3) Tore Asiachsøn (ca 1776‑5.1.1866) fikk husmannsseddel tl. 17.5.1825, med anledning til videre opprydning etter avtale med brukeren av prestegarden. Tore var ugift og døde som fattiglem.

 

4) Nils Andersen (1786‑1863), tidligere forpakter på 64 Presteng, var husmann fra tidligst 1837. Om fam. se Presteng. Enka Karen hadde plassen til sin død 1874.

 

5) Peder Johannessen (1826‑20.6.1908) f. 102 Mellingsjord hadde i realiteten drevet plassen sammen med svigermora etter svigerfarens død, ved siden av sitt yrke som smed. Hans husmannsseddel ble tinglyst 12.6.1877, G. 1857 m. Anna Nilsd. (1828‑14.10.1917), datter av f.husm.

Barn:

1. Ingeborg Emilie, f. 22.9.1857, død samme år,
2. Ingeborg Emilie, f. -60, døde 2 dager gammel,

3. Nils Condrad, f. 5.8.‑61, d. 30.1.1924, til Mo i Rana, en datter med Karen Iversdatter, f. 1871 Bustnes i Rana, 2 barn med Josefine Benonisdatter, f. 1876 Hemnesberget, gift 1908 med Anne Marie Pedersdatter, f. 1884 Grytten i Romsdal, 10 barn,

4. Maren, f. 10.8.‑63, på Hemnesberget ved foreldrenes skifte 1917,

5. Peder Johan, f. 5.8.-65,
6. Johannes, f. 20.8.‑66, d.str.,
7. Anthon Christian, f. 26.3.‑67, i Cordova, Alaska ved foreldrenes skifte,

8. Anne Christine, f. 16.7.‑71, død straks.

 

SKJÆRAN var ryddet i prestegardens utmark.

1) Anders Jacobsøn (1769‑18.12.1839) fra 75 Rørlia, f. 63 Sund. Bodde ved Hemnessjøen 1801 som jordløs husmann, nevnt som husmann her i Militære ruller 1808. G. 1796 m. Abelunn Jonsd. (ca 1759‑15.1.1837).

Barn:

1. Johannes, f. 28.7.1799 (husm. 70 Dalos),

2. Andreas, f. 1800 (her).

 

2) Andreas Anderssen (1800‑7.3.‑76), sønn av f.husm. G. 1830 m. Jertrud Adriansd. (1799‑20.6.­1851) fra 13 Skravlå.

Barn:

1. Pernille Dorthea, f. 24.2.1830, 2 Osmoen ved foreldrenes skifte 1877,

2. Anders Falk, f. 13.8.‑31, d. 1905 i 7 Leirvika (Hb),

3. Adrian Falk, f. 11.9.‑33, d. 3.10.1911, til 59 Sæteren, ugift, fattigunderstøttet, åndssvak,

4. Christence Elisabeth, f. 23.4.‑36,104 Solhaug ved foreldrenes skifte,

5. Anne Cathrine Juul, f. 21.2.‑43, gift før 1875 med Johan Hemmingsen, Austvik i Bardal, 2 barn.

 

3) John Ellingsen (1828‑1.11.1915) fra Støren, fikk husmannsseddel tl. 11.6.1877. G.m. Ingeborg Korneliusd. (1836‑4.4.1883) fra Lade i Sør-Trøndelag.

Barn:

1. Eskild, f. 30.5.1859 i Klæbu, d. 1938 på Mo, murermester, gift 1887 med Hilda Hansen, f. 1864 Langfjellsetra i Rana, 7 barn,

2. Karen Martha, f. 2.4.1861 i Klæbu, gift med veiarbeider Lars Eriksen Rolstad, 5 barn, de flyttet til Tranøy,

3. Ingeborg Anna, f. 1863, d. 1.2.1934 Hemnesberget, gift 1888 med Jørgen Andersen, f. 1864 Drammen, 8 barn,

4. John, f. -67, murer, gift med Anna Nilsdatter, f. 1869 Flakstad i Lofoten, 2 barn,

5. Gurine, f. -70, hadde en sønn med baker Ole Lie, f. 1878 Mo i Rana,

6. Ingeborg Johanna, f. 16.10.‑73 (her),

7. Fredrikke Brinkmann, f. 17.4.‑76, gift med murer Hans Bogen, f. 1873 Steigen, 5 barn.

 

4) Ivar Berg Olsen (1874‑1.4.1929) fra 84 I.Brennberg bnr. 3. G. 1901 m. Ingeborg Johnsd. (1873‑24.3.1964), datter av f.husm.

Barn:

1. Olga Christine, f. 30.9.1902,

2. John, f. 5.2.‑05.

3. Ingeborg, f. 19.6.‑06 (64 Presteng bnr. 1),

4. Paul Andreas, f. 11.7.‑08, d. 13.1.1971, gift 1935 med Emma Straumfors, f. 1911, 2 barn: Inger (1938) og Arne (1946),

5. Hans, f. 12.4.‑10,

6. Per Kristian, f. 15.7.‑13,

7. Gudrun, f. 8.4.‑15.

 

Bnr. 5 SKJÆRAN ble fraskilt 1929 fra bnr. 1 med skyld M. 0,65.

5) Ingeborg Johanna Skjæran fikk skj. fra KUD for kr, 3000, tl. 6.7.1929. Vilkår som 109 Bjurselvmoen.

 

6) Paul Andreas Skjæran (11.7.1908-13.1.-71) fikk skj. fra sin mor Ingeborg Johanna Skjæran, dat. 10.5., tl. 15.5.1943. Gm. Emma Kristine Jensen (8.6.1911-13.1.-88) fra 92 Straumfors.

Barn:

    1.   Inger Hansine, f. 7.8.1938, Se også Årbok for Hemnes 2007, side 40-43

    2.   Arne, f. 21.10.-46 (her)

 

7) Arne Skjæran (1946-) fikk skj. fra sin mor Emma Skjæran, dat. 15.5.1975.

 

JUVIKA.

Ikke bebodd ved F 1801. Stedet hadde tidligere hatt opplagshus for utstyr til jekter.

1) Jacob Pedersøn (1751‑etter 1807) fra 49 Ø.Bjerkadal, husmann her 1804‑07. G.I. m. ukjent. G.II. m. Karen Ingebrigtsd., enke, f. ca 1751. Disse ekteskapene og eventuelle barn er ikke innført i Hemnes kirkebøker.

 

2) Jon Jakobsen (1778‑1826) f. 63 Sund, bror til Anders Jakobsen Skjæran, var husmann herfra 1808. G. 1803 m. Johanna Johansd. (-1.9.1859).

Barn:

1. Jacob, f. 1804, d. 6.1.1845, druknet på Sørfjorden ved et uvær, ugift,

2. Jens Sundahl (ellers kalles han alltid Sundberg), f. -06 (her),

3. Benoni Falch, f. -07, ikke nevnt i bror Jakobs skifte 1845,

4. Anna Karina, f. -09 (125 Krokselmo pl. Fjellavli),

5. Jocum Lind, f. ‑10, nevnt i bror Jakobs skifte: "Skreddersven i Christiania, men var betænkt paa at begive sig til Kjøbenhavn",

6. Johanna Kierstina, f. -13, ugift i 64 Prestenget ved bror Jakobs skifte,

7. John, f. 9.3.‑20 (husm. 14 Elsfjord pl. Moan),

8. Helene Maria, f. 28.9.‑25, var i 1875 enke og husholder hos sin bror Jens som da var enkemann.

Enka satt med plassen til ca 1825 ??.

 

3) Jens Sundberg Johnsen (1806‑20.5.‑86), sønn av f.husm. G.m. Maren Christophersd., f. 6.1.1814, d. 26.6.1855, fra Stien NR.

Barn:

1. Johan Jacob, f. 20.10.1836, d. 12.5.1920 Havnøy i Rødøy, handelsmann og D/S-ekspeditør, gift 1865 med Kristine Arntsdatter (1837-1927) fra Hemnesberget, 5 barn,

2. Christopher Peder, f. 10.1.‑38, i Finnmark ved mormors skifte 1867,

3. Lorentse Jacobia, f. 2.4.‑40, gift 1872 med Johan Iversen, f. 1838 i 29 Kjerringhals, 4 barn (Jerdøy i Rødøy),

4. Benoni Falk, f, 27.4.‑42, d. 24.11.-84, gift 1876 med Anne Pedersdatter, f. 1857 i Rødøy, 3 barn,

5. Berith Anna, f. 24.6.‑44 (78 Brattland pl. Kålhaugen),

6. Maren Hind, f. 14.5.‑47 (66 Geitvik),

7. Jens Marthinus Sundberg, f. 24.4.‑49, d. 1910, i Cumberland, Baron Co. Wisconsin ved fars skifte 1886, 2 barn (USA‑80),

8. Susanne Marie Hind, f. 25.1.‑52 (Y.Dilkestad bnr. 5),

9. Johannes Heitmand, f. 14.7.‑54 (her).

 

4) Johannes Jensen (1854‑12.9.1932), sønn av f.husm., skogvokter fra 1890‑1930. G. 1883 m. Maren Jakobsd. (1858‑29.5.1940) fra 88 Utland bnr. 2.

Barn:

1. Anna Johanna, f. 9.1.1886, d.4.6.1906,

2. Christense Jakobea, f. 27.2.‑88, d.27.7.1925, gift 1909 med Hans Hovind, se bnr 3 her,

3. Jens, f. 2.6.‑90, d. 28.11.1913, (forlist på Vestfjorden), fikk en datter Alfhild etter sin død, Mor: Agnes Ludvigsen, f. 1895 Prestengsjøen,

4. Helga Marie, f. 2.7.‑92, d. 15.8.1966, gift 1912 med slakter Jakob Hansen Juvik, f. 1892 i Altermark i Rana, 6 barn,

5. Jakob Christian, f. 30.4.‑94, d.23.6.1973.

 

Bnr. 2 JUVIKA ble fraskilt 1915 fra bnr. 1 med skyld M. 0,50.

5) Johannes Juvik fikk skj. fra KUD for kr. 1000, tl. 12.1.1919.

 

6) Jakob Christian Juvik, sønn av f.br. overtok i 1933. Han var skogvokter 1930‑1966. Gm. Helga Stenersen (6.10.1895‑8.11.1944).

Barn:

1. Åsbjørg, d.liten,

2. Anna Marie, f. 17.9.1920 ‑ d. 1980 (Stord),

3. Sverre Johan, f.20.4.‑22 (Juvika),

5. Halfrid, f. 12.8.‑27 (Arendal),

6. Ragnar, f. 16.9.‑29 (her),

7. Arne, f. 24.12.‑31, d. 21.8.2001 (Juvika).

 

7) Ragnar Juvik (f.1929) sønn av f.br. overtok eiendommen 23.3.1966. Gm. Astrid Antonsen, f.24.8.1939.

Barn:

 1. Jens, f. 17.3.1965,

 2. Ragnhild, f.16.12.‑66,

 3. Torstein, f. 18.9.‑69.

 

Bnr.6 ble 25.7.84 sammenføyd med bnr.2.

 

Bnr. 3 MYRVANG ble fraskilt 1922 fra bnr. 2 med skyld M. 0,03.

1) Hans Hovind (23.9.1887‑1.2.1958) fra Jamtlien NR fikk skj. fra Johannes Juvik, tl. 26.2.1927. G.I.m. Christense Jakobea (1888‑1925).

Barn:

1. Åsta Margrete, f.27.8.1909 (Skjæran),

2. Arne Leonard, f. 12.1.1911, d. 14.1.2004 (Hemnesb.), gift 1936 med Agnes Kristensdatter, f. 1905 Rauberget i Rana, 1 barn,

3. Johannes, f. 6.1.1913 (Mo), gift 1937 med Berit Andersen, f. 1915 Hemnesberget, 3 barn,

4. Dagny, f. 23.6.1921 (Hemnesb.).

Gift II 1927 med Kristine Mulvik, fra Selhornsvika under Mula.

Barn:

5. Risa (Mo), gift med driftssjef Østen Kristensen, f. 1928 Løkberg i Rana, 5 barn,

6. Oddvar, f. 5.3.‑32, (her),

7.Grete, f. 2.8.‑36 (Mo).

 

2) Oddvar Hovind fikk skjøte 2.10.1958, gift 1950 med Susanne Olsen, f. 1932 i Meløy,

Barn:

1. Monica, f. 7.2.1951,

2. Stein Erik, f. 5.11.‑53,

3. Trine.

Hemnes kommune fikk skjøte på eiendommen i 1989.

 

Bnr. 4 YTRE JUVIK ble fraskilt 1926 fra bnr. 1 med skyld M. 0,45. Sammenføyd med bnr.2 i 1933?

 

Bnr.15 JUVIKODDEN ble fraskilt fra bnr.2 i 1966. Skjøte tl. 23.3.66.

1) Sverre Johan Juvik, f.1922, gm. Erna Eriksen, f.18.3.1932.

 

Det vises også til Folk og Slekt på Hemnesberget, av Terje Roghell, utgitt av Hemnes kommune 2007.


 I tillegg har Hemnes Gård og Slekt 16 sider med lister over folk som var bosatt på Hemnesberget i folketellingene 1865, 1875, 1891 og 1900.

 

 

Opplysningene fra 1865, 1875 og 1900 er tilgjengelige på internet på Digitalarkivet ved universitetet i Bergen, og Registreringssentralen for historiske data i Tromsø. Her gjengis derfor bare dataene fra 1891:

 

F 1891.

Enslige personer født i Hemnes prestegjeld, og ektefolk hvor en eller begge var født i Hemnes, bosatt på Hemnesberget ved folketellingen.

NB. Personene er bare nevnt første gang de forekommer; det vil for eksempel si at personer som er nevnt i F 1875 – selv om de fortsatt bodde på Hemnesberget i 1891 – ikke er tatt med i listen neden­for.

 

Nils Nilssen, skomakermester                           14 Elsfjord  18.2.1849

Erika Nilssen, bud  1853

 

Henrik Hanssen, fisker  Vefsn  1858

Konradine Hansdatter  63 Sund  1.4.1856

 

Saras Nilssen, hotelleier  Rødøy  1849

Elen Nilssen (Pedersdatter)  4 Hestnes  6.3.1862

 

Kristen Johannessen, landhandler                     95 Jamtjord  5.4.1861

 

Benjamin Andreassen, fisker                            7 Leirvika  3.8.1861

Kristense Jonasdatter  Drevvatn 19.8.1860

 

Peter Jakobsen, D/S‑ekspeditør  Vefsn  1863

Karen Jakobsen (Kristoffersdatter)  51 Storbjerka  25.3.1854

 

Peder Olsen, fisker Her    3.8.1822

 

Anton Olsen, fisker  Her  23.5.1833

 

Olava Olsdatter  Her  23.5.1833

 

Peder Larssen, D/S‑ekspeditør, betjent             7 Leirvika  21.7.1856

Kristense Hansdatter  89 Straumbotn  2.9.1850

 

Didrik Hanssen, skomakermester  Mo prestegjeld  1853

Ingeborg M.V. Hanssen (Pedersd.)  5 Brennesvik  29.9.1857

 

Aksel Anderssen, høvlemester  Namsos  1856

Idde Anderssen (Jonsdatter)                            2 Osmo  6.5.1865

 

Erik Iversen, båtbyggermester  Flotmoen  10.7.1823

Karen Iversen (Edvardsdatter)  107 Korgen  17.6.1848

 

Benoni Kristensen, båtbygger 58 Svaleng  13.7.1847

Julianna D. Johansdatter  Meløy 1844

 

Edvard Olsen, snekker  Nesna  1829

Maren A. Nilsdatter  85 Seljehammaren  1.3.1838

 

Anders Jakobsen, snekker  88 Utland  26.8.1854

Jonella Jakobsen (Eriksdatter)  74 Gjesbakken  19.1.1856

 

Nils Kr. Nilssen, tømmermann  97 Straumbukt  2.2.1844

Monsine Nilssen (Fredriksen)  63 Sund  29.5.1846

 

Samuel Thomassen, tømmermann  28 Bjerknesli  14.6.1858

Maren Benjaminsdatter                                    53 Finneid  13.4.1861

 

Peder Bentsen  Vefsn  1853

Barbro Bentsen (Pedersdatter)                          97 Straumbukt  28.6.1858

 

Ole Pedersen, snekker og tømmermann  Vefsn  1855

Elen Johnsdatter                                              5 Brennesvik  1.6.1856

 

Bernt Ottesen, fisker  Eivindvik  1859

Julianna (Johanna) Olsdatter  51 Storbjerka  13.2.1855

 

Johan O. Hanssen, fisker  Hattfjelldal  1856

Inger Larsdatter  Ø.Bjerkadal  13.9.1864

 

Erik Eriksen, vegarbeider  Östermark i Sverige  1849

Anna Iversdatter   80 Ø.Brennberg  31.5.1856

 

Ole Tønder, handesmann  Bø i Vesterålen

Anna Tønder (Pedersdatter)  4 Hestnes  24.3.1857

 

Peder Johansen, tømmermann  106 Valåmo  24.3.1851

Emilie Antonsdatter                                         146 Trones  4.3.1853

 

Anton Zakariassen, fisker  Her  26.8.1850

Anna Zakariassen (Christensd.)  64 Presteng  15.7.1853

 

Benjamin Anderssen                                        59 Sætra  19.7.1842

Lydia Anderssen (Johansdatter)  73 Storholmen  27.7.1842

 

Anders Anderssen (Benjaminsen)  61 Grønvik  8.8.1867

Kari Anderssen (Johansdatter)  Nesset i Romsdal  1862

 

Jakob Eliassen, snekker  77 Storstrand  22.2.1833

Elen Eliassen  Vefsn  1854

 

Lorents Gustavsen, skomakermester                128 Ytterli  25.7.1841

Anna Andreasdatter  Forsbakken  9.81847

 

Mons Olsen, fisker  Fana  1848

Antonette Andreasdatter  48 Forsbakken  25.3.1854

 

Anna Pedersdatter, enke                                 5 Brennesvik  12.3.1848

 

David Hemmingsen (Olsen)                             42 Mula  4.10.1856

 

Gustav Pleym, lensmann  Rødøy  1862

Hanna Pleym (Aas)                                          4 Hestnes  23.9.1857

 

Hans Henriksen, fisker  Bardal i Nesna  1845

Anna Henriksen (Pedersdatter)                          102 Mellingsjord  1.4.1855

 

Karen Iversen, modist  Her 21.8.1857

 

Thomas Johannessen, maler                           7  Leirvika  13.3.1858

Anna K. Olsdatter                                           37  Kobhaug  14.1.1852

 

Peder Henriksen, fisker                                    1 Sandnes  10.9.1852

Randine Johannesdatter                                  88  Utland  23.3.1854

 

Jens Henriksen, fisker  10 Høynes  30.4.1856

Anna Henriksen  Tjøtta  1852

 

Anton Jenssen, fløtmann  107 Korgen  3.10.1835

Lovise D. Pedersdatter                                      64 Presteng  18.7.1843

 

Olava Larsdatter, enke, veverske                      7 Leirvika  14.5.1851

 

Martha Larsdatter enke, spinderske                   36 Stormo  24.3.1823

 

Johannes Larssen, fisker                                  52 Breivika  17.1.1853

Emilie J. Lorntsdatter  78 Brattland  22.3.1849

 

Dorius Arntsen, fisker  6 Mastervik  27.10.1851

 

Jakob Nilssen, fisker  102 Mellingsjord  15.4.1851

Kasbara Monsdatter  37 Kobhaug  2.11.1861

 

Berit Andersdatter, enke  97 Straumbukt  9.4.1841

 

Nils Andreassen, heimefisker  Her  14.1.1842

 

Kristian Andreassen, stevnevitne  Her  5.2.1831

 

Berit Andreasdatter, husholderske  Her   23.9.1834

 

Karl Nilssen, blikkenslager                               26 Tverråmo  23.2.1852

Nora Skarbo  26 Tverråmo; f. Vefsn  1863

 

Halsten Torgersen, gråsteinsmurer  Nordre Land  1852

Hyberte Hemmingsdatter  60 Grønvikmoen  2.5.1862

 

Anders Pedersen, fisker  101 Røsså  4.4.1843

Else Klemetsdatter  19 Drevvassbukt  15.8.1840

 

Aksel Edin, fisker  Her  5.2.1863

 

Karl Bredvik, fisker  Sorsele i Sverige  1866

Anna Bredvik (Edin)  Her  21.12.1864

 

Johan Johannessen, fisker                               7 Leirvika  7.2.1856

Emilie Johannessen (Thoresdatter)  78 Brattland  12.9.1868

 

Olaus Pedersen, fisker  101 Røsså  9.3.1845

Berit Johansdatter  Mosjøen  1855

 

Bendikt Olsen, kafévert  Vefsn  1853

Julianna Sørensdatter                                       62 Oterbrand  27.2.1858

 

Johan Olsen, stevnevitne  Her  17.3.1838

Elen Eriksdatter                                              28 Bjerknesli  23.3.1834

 

Kristense Nilsdatter, håndarbeiderske  17 Vesterbekkmo  24.5.1859

 

Kristine Olsdatter, vaskekone  95 Jamtjord  12.4.1830

 

Gunnar Ramsli, handelsmann  Tingvoll  1849

Johanna Ramsli (Pedersdatter)                        86 Straumsnes  24.7.1859

 

Peder Eliassen, skomaker  104 Solhaug  25.3.1848

Oleanna Andersdatter  82 Høykleppen  3.1.1852

 

Anders Espe, gråsteinsmurer  Vågå  1849

Martha Olsdatter  60 Grønvikmoen  11.4.1859

 

Johan Absalonsen, dagarbeider  15 Flotmoen  18.5.1851

Kristine Vernæs  Stjørdal  1854

 

Jens Larssen, tømmermann                             49 Ø.Bjerkadal  23.1.1848

Jonella Nilsdatter                                             134 Skresletta  14.1.1842

 

 

> Alfabetisk rekkefølge:

 

Navn: Fødested: Fødselsdato:

Aksel Anderssen, høvlemester  Namsos  1856

Aksel Edin, fisker  Her  5.2.1863

Anders Anderssen (Benjaminsen)  Grønvik  8.8.1867

Anders Espe, gråsteinsmurer  Vågå  1849

Anders Jakobsen, snekker  Utland  26.8.1854

Anders Pedersen, fisker Røsså  4.4.1843

Anna Andreasdatter  Forsbakken  9.8.1847

Anna Bredvik (Edin)  Her  21.12.1864

Anna Henriksen  Tjøtta  1852

Anna Henriksen (Pedersdatter)  Mellingsjord  1.4.1855

Anna Iversdatter  Ø.Brennberg 31.5.1856

Anna K. Olsdatter  Kobhaug  14.1.1852

Anna Pedersdatter, enke  Brennesvik   12.3.1848

Anna Tønder (Pedersdatter) Hestnes  24.3.1857

Anna Zakariassen (Christensd.)  Presteng  15.7.1853

Anton Jenssen, fløtmann  Korgen  3.10.1835

Anton Olsen, fisker  Her  23.5.1833

Anton Zakariassen, fisker  Her  26.8.1850

Antonette Andreasdatter  Forsbakken  25.3.1854

 

Barbro Bentsen (Pedersdatter)  Straumbukt  28.6.1858

Bendikt Olsen, kafévert  Vefsn  1853

Benjamin Anderssen  Sætra  19.7.1842

Benjamin Andreassen, fisker  Leirvika  3.8.1861

Benoni Kristensen, båtbygger  Svaleng  13.7.1847

Berit Andersdatter, enke  Straumbukt  9.4.1841

Berit Andreasdatter, husholderske  Her  23.9.1834

Berit Johansdatter  Mosjøen  1855

Bernt Ottesen, fisker  Eivindvik  1859

 

David Hemmingsen (Olsen)  Mula  4.10.1856

Didrik Hanssen, skomakermester  Mo prestegjeld 1853

Dorius Arntsen, fisker Mastervik  27.10.1851

 

Edvard Olsen, snekker  Nesna  1829

Elen Eliassen  Vefsn  1854

Elen Eriksdatter  Bjerknesli  23.3.1834

Elen Johnsdatter  Brennesvik  1.6.1856

Elen Nilssen (Pedersdatter)  Hestnes  6.3.1862

Else Klemetsdatter  Drevvassbukt  15.8.1840

Emilie Antonsdatter  Trones  4.3.1853

Emilie J. Lorntsdatter Brattland  22.3.1849

Emilie Johannessen (Thoresdatter)  Brattland  12.9.1868

Erik Eriksen, vegarbeider  Östermark i Sverige 1849

Erik Iversen, båtbyggermester  Flotmoen  10.7.1823

Erika Nilssen, bud  1853

 

Gunnar Ramsli, handelsmann  Tingvoll  1849

Gustav Pleym, lensmann  Rødøy  1862

 

Halsten Torgersen, gråsteinsmurer  Nordre Land  1852

Hanna Pleym (Aas)  Hestnes  23.9.1857

Hans Henriksen, fisker  Bardal i Nesna  1845

Henrik Hanssen, fisker  Vefsn  1858

Hyberte Hemmingsdatter  Grønvikmoen  2.5.1862

 

Idde Anderssen (Jonsdatter)  Osmo  6.5.1865

Ingeborg M.V. Hanssen (Pedersd.)  Brennesvik  29.9.1857

Inger Larsdatter  Ø.Bjerkadal  13.9.1864

 

Jakob Eliassen, snekker  Storstrand  22.2.1833

Jakob Nilssen, fisker  Mellingsjord  15.4.1851

Jens Henriksen, fisker  Høynes  30.4.1856

Jens Larssen, tømmermann  Ø.Bjerkadal  23.1.1848

Johan Absalonsen, dagarbeider  Flotmoen  18.5.1851

Johan Johannessen, fisker  Leirvika  7.2.1856

Johan O. Hanssen, fisker  Hattfjelldal  1856

Johan Olsen, stevnevitne  Her  17.3.1838

Johanna Ramsli (Pedersdatter)  Straumsnes  24.7.1859

Johannes Larssen, fisker  Breivika  17.1.1853

Jonella Jakobsen (Eriksdatter)  Gjesbakken  19.1.1856

Jonella Nilsdatter  Skresletta  14.1.1842

Julianna (Johanna) Olsdatter  Storbjerka  13.2.1855

Julianna D. Johansdatter  Meløy  1844

Julianna Sørensdatter  Oterbrand  27.2.1858

 

Karen Iversen (Edvardsdatter)  Korgen  17.6.1848

Karen Iversen, modist  Her  21.8.1857

Karen Jakobsen (Kristoffersdatter)  Storbjerka  25.3.1854

Karl Anderssen (Johansdatter)  Nesset i Romsdal  1862

Karl Bredvik, fisker  Sorsele i Sverige 1866

Karl Nilssen, blikkenslager  Tverråmo  23.2.1852

Kasbara Monsdatter  Kobhaug  2.11.1861

Konradine Hansdatter  Sund  1.4.1856

Kristen Johannessen, landhandler  Jamtjord  5.4.1861

Kristense Hansdatter  Straumbotn  2.9.1850

Kristense Jonasdatter  Drevvatn  19.8.1860

Kristense Nilsdatter, håndarbeiderske Vesterbekkmo  24.5.1859

Kristian Andreassen, stevnevitne  Her  5.2.1831

Kristine Olsdatter, vaskekone  Jamtjord  12.4.1830

Kristine Vernæs  Stjørdal  1854

 

Lorents Gustavsen, skomakermester  Ytterli  25.7.1841

Lovise D. Pedersdatter  Presteng  18.7.1843

Lydia Anderssen (Johansdatter)  Storholmen  27.7.1842

 

Maren A. Nilsdatter   Seljehammaren  1.3.1838

Maren Benjaminsdatter  Finneid  13.4.1861

Martha Larsdatter enke, spinderske  Stormo  24.3.1823

Martha Olsdatter  Grønvikmoen  11.4.1859

Mons Olsen, fisker  Fana  1848

Monsine Nilssen (Fredriksen)  Sund  29.5.1846

 

Nils Andreassen, heimefisker  Her  14.1.1842

Nils Kr. Nilssen, tømmermann  Straumbukt  2.2.1844

Nils Nilssen, skomakermester  Elsfjord  18.2.1849

Nora Skarbo  Tverråmo; født i Vefsn 1863

 

Olaus Pedersen, fisker  Røsså  9.3.1845

Olava Larsdatter, enke, veverske  Leirvika  14.5.1851

Olava Olsdatter Her 23.5.1833

Ole Pedersen, snekker og tømmerm    Vefsn  1855

Ole Tønder, handesmann  Bø i Vesterålen

Oleanna Andersdatter  Høykleppen  3.1.1852

 

Peder Bentsen  Vefsn  1853

Peder Eliassen, skomaker  Solhaug  25.3.1848

Peder Henriksen, fisker  Sandnes  10.9.1852

Peder Johansen, tømmermann  Valåmo  24.3.1851

Peder Larssen, D/S‑ekspeditør, betjent  Leirvika  21.7.1856

Peder Olsen, fisker  Her  3.8.1822

Peter Jakobsen, D/S‑ekspeditør  Vefsn  1863

 

Randine Johannesdatter  Utland  23.3.1854

 

Samuel Thomassen, tømmermann  Bjerknesli  14.6.1858

Saras Nilssen, hotelleier  Rødøy  1849

 

Thomas Johannessen, maler  Leirvika  13.3.1858

 

  

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.