Home / Gardene / 138 Finnbakken

138 Finnbakken


Hemnes Gård og Slekt, side 851 - 855

138. Finbakken

Endret 28. juli 2005

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:

Findbach 1647, 1661, Findbachen 1723, Finnbakken 1838, Finbakken 1891. "Navnet hentyder til, at Gaarden er ryddet eller engang har været eiet af en Lap" (Rygh XVI). Dette er lite trolig. Stedet har heller vært lægerplass for samer før rydningsmenn slo seg til der, cfr. Øninglia.

Brukstall og utskifninger:

Ett bruk 1647‑53, to bruk fra seinest 1661. Markeskjellsforretning mellom Trettbakken, Skjeftmoen og Finnbakken var foretatt 1685 og stadfestet

på ny 1726.

Kverner:

Garden hadde to bekkekverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver.

Skjerping:

Skjerp på Finnbakken nevnt sammen med Fjelldal.

Naust:

Naust på Hemnes nevnt i et skifte 1810.

 

 

MATRIKKELGARDEN FINNBAKKEN, GNR. 138.

Garden var ryddet i allmenningen før 1647, landskyld 1 pund i skatte­matrikkelen 1647 og Helgeland General Jordebog 1658.

1661               Landskyld ½ våg fisk.

1723     "Een mauver og tør Jord, temmelig til Korn, ringe til Græsning". Gl. matr.nr. 59, landskyld ½ våg.

1838               Nytt matr.nr. 79, lnr. 199 a,b, landskyld 2 daler 2 ort 18 skill.

1865     Lnr. 199a: 16 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas å gi 128 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Utilstrekkelig vedskog av bjørk. 1 2/3 mil fra sjøen, 1 mil seilbar elv, for øvrig alminnelig god veg. Bruket har et vannfall.

Lnr. 199b: 25 mål åkerland. Eng, vannsyk sandjord, som antas å gi 130 lass høy årlig. Frostlendt. Utilstrekkelig brensel av bjørkekratt. Adkomst som lnr. 199a.

1891               Gnr. 138, skyld 6,52 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

                        Hester  Storfe   Småfe   Rug      Bygg    Bl.k.                 Havre

1723     2                                  10                                12                    1 ½      3 ½      1 3/4                1 3/4

Hester     Storfe   Sauer   Svin      Reiner   Rug      Bygg    Havre    Poteter

1835     3                                  25                                28                                0                      0                                  2                        4                      5/8                   4

1865

199a     1                                  12                                12                                0                      5                                  1                        3                      2                                  6

199b     1                                  12                                17                                1                      4                                  1                        4                      1                                  7

1875

199a     1                                  10                                11                                1                      2                                  2/5            2                      2                                  7

199b     1                                  13                                23                                1                      3                                  0                        2                      1                                  6

 

 

MANNTALL

1666   2 brukere, 3 sønner

1701   2 brukere

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk      Kårfolk  Tjenere Inderster

1801     11                                                       1                                  1                                  0

1865     14                                                       2                                  5                                  1

1875     14                                                       1                                  2                                  2

1891     12                                                       3*                                1                                  0

* 1 fosterbarn

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se Fuglstrand (012). Brukerne kjøpte bruka 1877 og ‑85. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Fra 1647 til litt etter 1700.

BRUK I.

1) Nils Monssøn, antakelig rydningsmannen, var bruker av 1 pund fra 1647. Han, og kanskje den seinere naboen, ryddet mer jord, så ved skyldsetninga 1661 ble garden skyldsatt for 1/2 våg fordelt på to bruk. Nils fortsatte på Bruk I med 1 pund, kanskje det samme bruket som han hadde hatt før. Ved M 1666 var var Nils 59 år, med sønnene

1.      Ole, 2 år og

2.      Mons, 1/2 år.

 

2) Ole Nilssøn, ikke sønn av f.br., dersom aldersoppgaven, 60 år ved M 1701 er korrekt. Han var bruker av 12 mark 1696‑1704, og av 18 mark 1705‑17. Ole flyttet til Grønvika 1718 ved bytte med følgende bruker. Om fam. s.d.

 

3) Aron (Åren, Arne) 0lsøn fra Grønvika er notert her bare 1717-18. Dette bruket kom seinere til å bli bnr. 2 (lnr. 199b).

 

BRUK II.

I årene 1654‑61 var det på Finnbakken ryddet jord av den tidligere brukeren Nils og/eller den nye brukeren Mons. Denne jorda ble 1661 skyldsatt for 12 mark.

1) Mons Larssøn var bruker av 12 mark 1661‑95. Ved M 1666 var han 41 år, med en sønn

1.      Lars, 3 år (Reinåmoen).

Dessuten kjennes fra et skifte:

2.      Mons (Rauvatnet NR),

3.      Ole (Einmoen i Nesna) og

4.      Ingeborg (Tomeidet i Nesna).

 

2) Peder, som det ellers ikke fins noen opplysninger om, var bruker av 12 mark fra 1696, angivelig til 1704, men ikke oppført i M 1701, da neste bruker er oppført. Dette bruket ble det seinere bnr. 1 .

 

Etter 1705.

Bnr. 1 (lnr. 199a) YTRE FINNBAKKEN, landskyld 18 mark fra 1705, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 2,96.

3) Hans Nilssøn (ca 1676‑1762), bruker av 18 mark. Nevnt i M 1701, da han var 25 år, og i skattelistene fra 1705. G. 1708 m. Berit Gabrielsd. (før 1688‑1761) fra I. Bardal i Nesna.

Barn:

1.      Gabriel, f. 1709 (Langfjell bnr. 2 NR),

2.      Elen, f. ‑ 11,

3.      Nils, f. -12,

4.      Peder, f. -14,

5.      Guru, f. -16,

6.      Hans, f. -18 (Skjeftmoen),

7.      Lars, f. -20, d.‑22,

8.      Lars, f. -23 (Brennesvika),

9.      Jon, f. -26 (her),

10.    Berete, f. -28 (Steinbekkhaugen bnr. 2 NR),

11.    Anne, f. -31 (Røssvoll bnr. 2 NR).

 

4) Jon Hanssøn (1726‑1806), sønn av f.br., tidligere rydningsmann på Øninglia, var bruker fra før 1760, da forldrene var kårfolk, eller fra 1752, da han giftet seg. G.m. Kirsten Eriksd., f. 1724, fra Langfjell NR.

Barn:

1.      Lars, f.1753 (Røssvoll i Målselv),

2.      Hans, f. -54 (Leirbekkmoen i Målselv),

3.      Elisabeth, f. -56, d. før ‑63,

4.      Eric, f. -57, d.‑85,

5.      Beret, f. -59 (her),

6.      Ane, f. -61 (Takholmbukt i Målselv),

7.      Elisabeth, f. -63, d. 16.9.‑86,

8.      Gura, f. 19.9.‑64 (Fleskmo i Målselv).

Jon Hanssøn reiste ca 1788 til Målselv som rydningsmann, sammen med barn og svigerbarn, unntatt Beret og hennes mann. Jon ryddet Finnbakken i Målselv, men kom tilbake til heimegarden før 1801 og døde her som kårmann ‑ han hadde vel sikret seg kår hos datter og svigersønn. En skal ikke se bort fra at flyttinga til Målselv også delvis skyldtes nabokrangel ‑til tider med fysiske midler.

 

5) Otten Eriksøn (1756‑1.5.1843) fra Samuelmoen fikk bbr. tl. 10.10.1785. G.I. 1784 m. Beret Jonsd. (1759‑1810), datter av f.br.

Barn:

1.      Kierstina, f. 6.6.1785 (G. Luktvasli midtre),

2.      Erich, f. 15.9.‑86, d.‑90

3.      Jon, f. -88, d.‑90,

4.      Erich Johannes, f. -91 (Skresletta bnr. 2),

5.      Jacob, f. 11.5.‑94 (her), tv. bror Erik?

6.      Carsten, f. ‑96,

7.      Johannes, f. ‑99 (dim. Trondenes Seminar 1829),

8.      Hans f. 10. 1. 1802, d.s.å.,

9.      Hans: f. ‑06 (Ånes NR).

G.II. 1811 m. Karen Thomasd. (1772‑4.11.1837) fra Finneid bnr. 3.

Barn:

10.    ikke navngitt heimedøpt sønn, f. 1811, d.‑12,

11.    Berit Kierstina, f. -13, d.‑16,

12.    Berit Kierstina, f. -17 (Dalosen pl. Kalåsen).

 

6) Jacob Ottensen (1794‑15.11.1884), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 20.6.1831. G. 1831 m. Pernilla Eriksd. (1792‑9.1.1859) fra Ø. Bjerkadal bnr. 2.

Barn:

1.      Karen Lovise, f. 18.5.1832, d. 5.2.‑33,

2.      Karen Marie, f. 2.5.‑34 (her),

3.      Otten Johan, f. 19.10.‑35 (USA‑80).

 

7) Nils Johannessen (1832‑21.4.1912) fra Mellingsjorda pl. Merånes fikk bbr. tl. 7.9.1863 og skj. fra Pauline Walnum for kr. 1000 og kår, dat. 19.5.1885, tl. 25.9.‑95. G.m. Karen Jacobsd. (1834‑21.1.1902), datter av f.br.

Barn:

1.      Pernille Emilie, f. 25.5.1860, d. 29.3.1936 (USA‑87),

2.      Jacob Johannes, f. 12.7.‑61, d. 17.8‑76,

3.      Johannes Gunerius, f. 12.2.‑63, d. 21.5.1936 (USA‑90),

4.      Endre Marthin, f. 8.8.‑64, d. 10.12.‑66,

5.      Endre Marthin, f. 29.4.‑67 (her), d. 20.6.1942,

6.      Nils Andreas, f. 19.2.‑70, d. 25.1.1957,

7.      Christian Severin, f. 12.6.‑71, d. 16.5.1939,

8.      Karen Mathea, f. 19.4.‑73, d. 23.4.1949 (Dak.USA‑00),

9.      Jakob Otteus, f. 25.3.‑78, d. okt.‑99 (USA-94).

 

8) Endre Nilssen (1867‑20.6.1942), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000 og kår, tl. 25.9.1895. G.I. 1896 m. Johanna Kristensd. (1869‑14.9.1913) fra Leirskaret bnr. 2.

Barn:

1.      Nils Kaare, f. 30.6.1897 (her),

2.      Kristen Johannes, f. 4.6.‑1904, d.‑54 (prof. NTH og Oslo).

G.II. 1914 m. Elen Jakobsd. (1872‑24.3.1962) fra Leirskaret bnr. 4. Ingen barn.

 

9) [Nils] Kaare Finbak (1897‑19.10.1941), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 2000 og kår, tl. 21.12.1935. G.m. Alvhild Ingeborg Winsnes, f. 2.6.1905, fra Bogøy i Steigen.

Barn:

1.      Endre Elmar, f. 13.6.1928 (her),

2.      Johanna Jakobea, f. 11.7.‑30, d. 9.10.‑54,

3.      Asbjørg Elea, f. 10.5.‑34 (Drevvatnet bnr. 2),

4.      Christian Severin, f. 19.6.‑38,

5.      Alvhild Karen, f. 13.3.‑42.

 

10) Endre Finbak, f. 1928, sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 2000, tl. 25.11.1952. G. 1960 m. Aagot Hagen, f. 25.1.1928, fra Heddal i Telemark.

Barn:

1.      Unn Lisbeth, f. 9.7.1961,

2.      Nils Ole, f. 5.9.‑62,

3.      Anne Marit, f. 22.10.‑68.

 

Bnr. 2 (lnr. 199b) INDRE FINNBAKKEN, fortsettelse av Bruk 1, landskyld 18 mark fra 1705, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 3,56.

4) Anders Olsøn, d. 1762, kanskje sønn av Ole Nilssø n på Bruk 1, var bruker fra 1718. G. 1718 m. Ane Olsd. (ca 1688‑1752).

Barn:

1.      Marit, f. 1720, d. før ‑24,

2.      Abraham, f. -22, d. før ‑53,

3.      Marit, f. -24, d. før ‑53,

4.      Ingeborg, f. -27 (Skresletta bnr. 1),

5.      Anders, f. -29 (her),

6.      Ole, f. -32,

7.      Anne, f. -35, d. før ‑53,

8.      Imbrigt, f. -38, d. før ‑53.

Ved skiftet etter Ane 1753 var boets brutto 67‑2‑6, gjeld og avg. 71‑2‑14. Underskuddet ble avskrevet forholdsvis på de 29 kreditorene. Bøker: Müllers postill og 1 salmebok. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 2 dalkviger, 3 sauer, 3 jømmer. G.II. 1756 m. Else Jensd. (1710‑80). Ingen barn.

 

5) Anders Anderssøn (1729‑11.7.1821), sønn av f.br., var bruker fra 1753. G.I. 1753 m. Johanna Arntsd. (1727‑83) fra Villmoen.

Barn:

1.      Abraham, f. 1754 (her),

2.      Zacharias, f. -56, d. ‑79 (ble borte på sjøen ved Vågan),

3.      Ole, f. -57,

4.      Gjertrud, f. -60,

5.      Andrene, f. -63 (Tverrå),

6.      Anna, f. 22.8.‑66.

Ved skiftet etter Johanna 1783 var boets brutto 125‑2-14, gjeld og avg. 75‑4‑8. Penger: 2 dlr. Bøker: Müllers postill, Siælens Luth. Husdyr: 1 hoppe, 10 kyr, 3 kviger, 3 sauer, 1 vær, 5 lam. 1 geit, 2 bukker, 1 kje, 1 svin. G.II. 1790 m. Golla Olsd. (1735‑før 1801). Ingen barn.

 

6) Abraham Anderssøn (1754‑16.12.1821), sønn av f.br., fikk bbr. utst. 1787. G.I. 1786 m. Marit Christensd. (ca 1752‑1810).

Barn:

1.      Johanna, f. 1788 (St.Målvatnet),

2.      Anna Maria, f. 3.1.‑94 (Skjeftmoen).

Ved skiftet etter Marit 1810 var boets brutto 207‑5‑11, gjeld og avg. 27‑4‑9. Bøker: Müllers postill. Halvparten i en brygge på Hemnes, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hoppe. 8 kyr, 2 markkviger, 1 dalkvige, 2 kalver. G.II. 1814 m. Anna Eliasd. (1782‑23.10.1853).

Barn:

3.      Marit Zachrina, f. 21.12.1817 (Meland bnr. 3).

 

7) Christopher Schaumann Nilssøn (ca 1798-2.3.1829) fikk bbr. tl. 23.9.1828. G. 1828 m. Ane Andersd. (1799‑22.10‑1873) fra Fjelldal bnr. 2. Ingen barn.

 

8) Johannes Nilssen (1797‑aug.1849) fra Øverleiren bnr. 4 fikk bbr. tl. 6.10.1829. G. 1829 m. enka Ane.

Barn:

1.      Kirstina Johanna, f. 24.5.1837 (Hb‑75),

2.      Nils, f. 20.4.‑39.

 

9) Christoffer Augustinussen (1826‑5.5.‑86) fra Meland bnr. 3 fikk bbr. tl. 21.9.1850. Han var her bare noen år, og flyttet så til til Leirskaret bnr. 1 ved bytte med etterfølgeren. Om fam. s.d.

 

10) Anders Benonisen (1813‑14.10.‑99) fra Sætra, tidligere bruker på Leirskar, fikk bbr. tl. 5.5.1856. G. 1842 m. Pernille Jacobsd. (1816‑20.9.1900) fra Leirskaret bnr. 1.

Barn:

1.      Jacob Johan, f. 31.1.1842 (her),

2.      Anna Elisabeth, f. -44 (Valla pl. Køtamoen),

3.      Olaus, f. -46,

4.      Mical Andreas, f. 19.8.‑47 (Sætra pl. Kalvneset),

5.      Olava Kjerstine, f. 20.4.‑49, d.s.å.,

6.      Johanna Maria, f. 19.3.‑52 (USA‑85),

7.      Adrianne Pernille, f. 26.5.‑50 (USA‑80).

 

11) Jacob Andersen, f. her 1842, fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1333,33, og kår til foreldrene, dat. 10.8.1877, tl. 18.6.‑84. G. 1875 m. Rakel Nilsd. fra Sætra, f. 1846 Mellingsjorda bnr. 3.

Barn:

1.      Nils Johan, f. 27.8.1876,

2.      Anton Bang, f. 31.5.‑78.

Jacob reiste m. fam. til USA‑80. Så snart hjemmelen var tinglyst, skjøtet han eiendommen v/ fullmektig til etterfølgende bruker.

 

12) Israel Kristiansen (1836‑28.9.1923) fra Meland bnr. 4 fikk skj. fra Jakob Andersen v/ fullmektig Svend Haagensen for kr. 1363,33, dat. og tl. 17.6.1884. G. 1879 m. Lovise Jakobsd. (1844‑31.5.1908) fra Nerleiren, ikke navngitt pl.

Barn:

1.      Christine Marie, f. 1.9.1880, d. 14.3.1952,

2.      Jakob Kornelius, f. 1. 1.‑83 (her),

3.      Lydia Margrete, f. 18.4.‑85. d. 8.8.‑85.

 

13) Jakob Israelsen (1883‑2.5.1961), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1100 og kår, utst. 1919. G. 1913 m. Helmine Antonsen (1889‑25.5.1960) fra Drevvatn bnr. 18.

Barn:

1.      Ludvig Ingvard, f. 30.3.1914, d. 10.2.‑90.

2.      Ane Antonette, f. 21.12.‑15, d.18.9.‑70.

3.      Halfrid Jakobea, f. 27.12.‑18.

4.      Einar Pareli, f. 30.8.‑21 (her).

5.      Kristian Lidvard, f. 1.6.‑24.

6.      Håkon, f. 15.8.‑31, d.19.9.‑80.

 

14) Einar Pareli Finnbakk, f. 1921, sønn av f.br. fikk skj. tl. 2.2.1959. G. 1947 m. Eline Enge (26.1.1928-28.6.‑88) fra Hugla.

Barn:

1.      Håkon, f. 20.4.1948,

2.      Torstein, f. 22.5.‑52.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.