Home / Gardene / 102 Mellingsjorden

102 Mellingsjorden


Hemnes Gård og Slekt, side 638 - 647

 

102. Mellingsjorden

Oppdatert 12. mai 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Mellingsiord 1610, Melingsiord 1661 og 1723, MællingsJord 1672, Melingsjorden 1838, Mellingsjorden 1891. Melling av Midlingr, noe som ligger i midten (Rygh XVI), tyder på at garden var ryddet seinere enn 101 Røsså og 104 Solhaug. (103 Solbakken var opprinnelig en del av Mellingsjorda).

Brukstall og utskiftninger:
To bruk inntil ca 1630, 3 bruk inntil 1672, deretter 2 bruk til 1805, da det seinere lnr. 162 ble delt. Fra ca 1860 var der 6 bruk. 1922 var brukstallet 9. Grensen mellom de to bruka ble fastlagt 1775, men utengene forble uskiftet. Grensen mot 101 Røsså ble fastlagt 1824 og ‑36. 1829‑34 ble innmarka utskiftet og grensene mellom bruka fastlagt helt til fjells. Utskiftning av innmarka mellom 164a og b 1876 og ‑91. Utskiftning av utslåtter 1894/97. Gangsforretning på skogsmerket mellom 103 Solbakken og Mellingsjord 1893.

Kverner:
Garden hadde bekkekvern allerede 1723. 1774 var der to kverner med 6 skill. kvernskatt for hver.

Bergverk:
Garden har marmor‑ og kalksteinsforekomster. 1890 var det sluttet kontrakt om utnyttelse, men intet foreligger om drift.

Kirkebu og naust pa Hemnes nevnt i et skifte 1799.

MATRIKKELGARDEN MELLINGSJORDA, GNR. 102.
Garden er kjent fra 1610. Landskyld 1 våg fisk i Hemnes kirkes jordebok 1626, 1 vag 18 mark ved skattemanntallet 1647, 1 våg 1661‑1838.

1723 "Tømmer og Brendefang. Temmelig til Aufling. Beskadiges af Elwebrud", Gl. matr.nr. 75, Landskyld 1 våg fisk.

1838 Nytt matr.nr. 43, lnr. 162, 163, 164, landskyld 3 daler 4 ort 15 skill.

1865 Lnr. 162a: Omtrent 53 mål åkerland. Eng, moldholdig sandjord, som antas å gi 180 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 3 tylvter tømmer årlig for salg. Tungbrukt.

Lnr. 162b: 8 mål åkerland. Eng, leirjord og myr, som antas å gi omtrent 14 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Ingen skog.

 Lnr. 163a: Omtrent 21 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 100 lass høy årlig. Frostlendt. Skog til husbehov, men intet for salg.

 Lnr. 163b: Et ubebodd engstykke, som antas å gi 8 lass høy årlig. Ingen skog.

 Lnr. 164: 24 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 100 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til hus­behov, men intet for salg.

1891 Gnr. 102, skyld 14,37 skyldmark.

MANNTALL
1666  3 brukere,  5 sønner,  1 strandsitter
1701  2 brukere, 3 sønner

FOLKETELLINGER

Husbond‑ Kårfolk  Tjenere  Husmanns‑ Inderster  Fattig‑

folk folk lemmer

1801 8 3 4 2  0 0

1865 28 2 10 16*  12 1

1875 27 0 7 20*  16 0

1891 26 4 4 14  12 0

* 1 fosterbarn

EIERE
Fra gammelt benefisert Hemnes kirke, gikk seinere over til Det nordlandske kirke- ­og skolefond. Brukerne kjøpte sine bruk 1834, ‑36 og ‑53. Seinere selveiere.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Rug Bl.k.  Havre

1723 2 14 12 1/2 5 1/4  2

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Reiner  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 4 24 32 0 0 1/2 5 3 4

1865

162 2 15 21 1 0 2/5 4 2 15

163 1 10 18 0 1 1/2 3 1 11

164a 1 11 9 0 0 0 2 1 8

164b 1 2 2 0 0 0 1 1/5 1 2

Pl. 1) 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Pl. 1) 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Pl. 2) 0 1 3 0 0 0 0 0 0

Sum‑65 5 41 56 1 1 9/10 10 1/5 5 36

1875

162a 2 15 18 2 0 1/4 3 2 12

162b 1 2 1 0 1 0 1/10 1/2 2

163a 1 10 12 1 0 1/2 3 11/12 10

164a 2 9 14 2 0 0 1 3 12

Pl. 1) 0 3 3 1 0 0 0 1 2

Pl. 1) 0 1 3 0 0 0 0 1/4 2

Pl. 2) 0 1 4 0 0 0 1/8 1/8 2

Pl. 3) 0 0 2 0 0 0 0 0 1

Sum‑75 6 41 57 6 1 3/4 7 1/5 7 1/5 43

1) Mellingsjordstranda, 2 plasser  2) Meråneset  3) pl. under lnr. 164a.

BRUKERE.

Før ca 1660.
Garden hadde to bruk fra 1610 eller tidligere. Fra seinest 1633 kom det til en rydningsplass.

BRUK I, landskyld oppgitt til ½ våg fisk fra 1620.
1) Erich var bruker 1610‑18, og enka fortsatte til ‑20. Erich betalte årlig 1 1/2 dlr. skatt.

2) Nils var bruker 1620‑32. Han betalte årlig 1 1/2 daler skatt til 1623, da han var "forarmet" og betalte bare 1 dlr. fram til 1632. Bruket var øde 1633.

3) Nils, kanskje den samme, kanskje en annen, var bruker 1634‑53 eller seinere.

BRUK II, landskyld oppgitt til 1/2 våg fra 1648.
1) Marcus var bruker 1610‑32 eller seinere, men var sluttet før 1640. Også han betalte 1 1/2 daler skatt årlig.

2) Michel var bruker 1640‑53 eller seinere, men var sluttet før 1661.

Rydningsplassen, skyldsatt for 18 mark før 1647.
1) Isach var oppgitt som ødegårdsmann 1639, men han kunne ha vært her fra 1631, da han betalte leding. Han er notert her til 1653. I Landkommisionens matrikkelutkast 1661 var denne rydningsplassen blitt garden 103 Solbakken, med samme bruker.

Fra 1661.

Lnr. 162 MELLINGSJORDA, fortsettelse av Bruk I, landskyld 1/2 våg, 1838: 2 daler 19 skill.
4a) Peder, nevnt av Landkommissionen 1661, bruker av 1 pund, sluttet før ‑66.

4b) Hans Jonsøn, nevnt av Landkommissionen 1661 med 1/2 pund. Ved M 1666 var Hans 31 år og hadde ingen sønner. Han var bruker t.o.m. 1672.

5) Fordel Ingebrigtsøn var bruker ved M 1666, med en sønn
    
1. Elias, 1 1/2 år.
Han var bruker av 1 pund til 1672 og videre av 1/2 våg t.o.m. 1714. Ved M 1701 var han 61 år med sønnene
    
2. Peder, 20 år, og
    
3. Elias, "nu i Nummedals Fogderie".
Dessuten kjennes fra et skifte døtrene
    
4. Ingeborg, d. 1729 (100 Røssåauren),
    
5. Dorthea (20 Drevvatn bnr. 5),
    
6. Marit, f. ca 1662, d. 1745 (147 Nerleiren),
    
7. Magli, og 
    
8. Anna (begge Meløy).

6) Peder Fordelsøn (ca 1681‑1717), sønn av f.br., var bruker 1715‑17. G. 1713 m. Ane Olsd., d. 1767.
Barn:
    
1. Elias, f. 1714 (2 Osmo),
    
2. Jon, f.‑17 (87 Tybekken).
Ved skiftet etter Peder 1718 var boets brutto 56‑2‑0, gjeld og avg. 24‑1‑14. Bøker: Powel Andersens postill og en salmebok. Husdyr: 1 gl. hest, 7 kyr, 2 kviger, 2 dalnaut, 4 sauer, 8 jømmer, 3 hanegeiter, 1 bukk.

7) Johannes Nilssøn (ca 1699‑1767) fikk bbr. dat. 21.12.1717, tl. 28.4.‑18. G. 1718 med enka Ane.
Barn:
    
1. Peder, f. 1720 (her),
    
2. Oluf, f.‑22 (21 Luktvassli Bruk I),
    
3. Maritte, f.-24 (149 Lillebjerka bnr. 1),
    
4. Nils, f.‑27 (103 Solbakken),
    
5. Ane Johanna, f.‑30 (Gjesfjord i Herøy).
Johannes Nilssøn var en egenrådig og stridbar mann, som pådrog seg sorenskriverens refs for utidige prosesser, særlig mot sine naboer. Han hadde også på egen hånd delt ut av felleseiet. Ved rettskjennelse 1767 ble alle utdelinger kjent ugyldige, og verdien av alle gavene, til sammen 90 dlr., ble innfordret til fellesboet, hvor der også ble innkrevd en bot for ulovlig brennevinsbrenning.

8) Peder Johannessøn (1720‑1.6.1776), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 31.10.1760. G. 1760 m. Syneve Helene Andersd. (1735‑1807) fra Myklebostad i Nesna, sønne­sønns datter av lensmann Aron på 148 Valla.
Barn:
    
1. Jonilla, f. 1761 (148 Valla bnr. 4),
    
2. Anna. f.‑63 (her),
    
3. Elisabeth, f. 9.1.‑65 (140 Leirskar bnr. 2),
    
4. Andrena, f. 15.3.‑67 (Huske i Nesna),
    
5. Johanna Helene, f.‑69 (148 Valla bnr. 3).
Ved skiftet etter Peder 1776 var boets brutto 341‑1‑2, gjeld og avg. 104‑2‑14. Sølv for 19‑4‑0 (bl.a. 5 skjeer med mrk. IPDIAPSMG-IPDISD-DPDLPRATD-APD-IPD). Husdyr: 1 rød hest, 1 føll, 14 kyr, 2 kviger, 1 dalkvige, 2 okser, to og ett år, 6 sauer, 4 geiter.

9) Johannes Thomassøn (1752‑1817) fra 51 Storbjerka bnr. 1. G. 1777 m. enka Syneve.
Barn:
    
1. Petrine, f. 5.9. 1777 (104 Solhaug bnr. 2).
Johannes avsto 1790 halvparten av bruket til Lars. P. Olsen og brukte den andre halvparten til 1817. Dette framgår ikke av matrikkelen, men er notert i pante­boka.

10) Lars P. Olsen (1758‑18.10.1845) fra 148 Valla bnr. 3 fikk bbr. på 18 mark, tl. 17.10.1790, og resten 1817. G. 1890 m. Anna Pedersd. (1763‑4.8.1845), ste­datter av f.br.
Barn:
    
1. Ole, f. 1791 (her),
    
2. Synøve Helene, f. 11.5.‑93 (38 Elsfjordstrand),
    
3. Rachel Elisabeth, f. 5.2.‑95 (Nordbostad i Tjøtta),
    
4. Pernille Johanna, f‑97 (106 Valåmoen bnr. 3),
    
5. Elen Dorthea, f.‑99 (148 Valla bnr. 4),
    
6. Jacob Andreas, f. 1802, d.‑03,
    
7. Jacobina Andrina, f.‑04 (19 Drevvasbukt bnr. 1).

11) Ole Larssen (1791‑6.3.1870), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 120 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger. G. ca 1826 m. Ane Iversd. (1790‑9.3.1864) fra 101 Røsså bnr. 3.
Barn:
    
1. Lars Petter, f. 2.2.1827, d. 6.7.‑49,
    
2. Kirsten Dorothea, f. 2.1.‑28 (USA‑66 med Norden fra Bodø 3.6, nr 181, G.m. Nils Andersen),
    
3. Ane Pernilla. f. 8.1.‑32 (her),
    
4. Olava Maria, f. 21.5.‑34.

12) Peder Pedersen (1827‑8.10.1906) fra 132 Holmsletta fikk skj. fra Ole Larssen for 220 Spd. og kår, tl. 12.6.1854. G. 1853 m. Ane Olsd. (1832‑9.6.1903), datter av f.br.
Barn:
    
1. Anne Christense, f. 1.4.1855 (Hemnesberget ‑91),
    
2. Emilie Pedernille, f. 30.1.‑57 (USA‑81),
    
3. Peder Strøm, f. 2.2.‑59, d. 11.11.‑61,
    
4. Ole, f. 24.2.‑61 (USA‑80),
    
5. Peder Strøm, f. 27.8.‑63, d. 1.2.1924 ug,
    
6. Randine Helene, f. 10.2.‑66, d. 13.11.‑67,
    
7. John, f. 14.6.‑68, d. 5.11.‑70,
    
8. Christine Dorthea, f. 27.10.‑71,
    
9. Nils Christian, f. 24.7.‑74 (USA-98 over Bergen).
Peder Pedersen skilte fra og solgte 1858 et stykke jord som fikk lnr. 162b. Peder gikk konkurs 1881, samme år som Emilie dro til Amerika.

Bnr. 1 (lnr. 162a) MELLINGSJORDA, landskyld 2 daler 14 skill. fra 1858, da lnr. 162b var fraskilt.
13) Hans Larsen (1857‑29.11.1935) fra 104 Solhaug bnr. 10 hadde overtatt gards­drifta før 1891. Kontraktforhold ikke kjent. Han fikk auksjonsskjøte fra auksjonsforvalteren i N.Helgeland for kr. 3800 og kår til Peder Pedersen og hustru, tl. 24.11.1917. G. 1888 m. Charlotte Johannesd. (1859‑11.5.1936) fra bnr. 5 her.
Barn:
    
1. Marie Bergitte Lossius, f. 3.4.1889 (104 Solhaug bnr. 11),
    
2. Jensine Kathrine, f. 21,10.‑90,
    
3. Hans Heitman Lossius, f. 15.11.‑92 (her),
    
4. Johanna, f. 27.11‑95
    
5. Per Johan, f. 13.4.1902 (bnr. 12 her).

14) Hans Hansen (1892‑18.7.1977) og broren Per Hansen (1902‑5.11.‑85) fikk skj. fra foreldrene for kr. 11000 og kår, tl. 4.9.1922. 1948 ble jorda skylddelt, og Hans fortsatte på bnr. 1. Verken Hans eller Per hadde barn.
Deres søster Johanna (1895‑5.9.‑1941) G. 1920 m. Gerhard Jakobsen (19.6.1893-20.10.1965) fra Hemnesberget.
Barn: 
    1.
Jakob, f. 5.9.1920, 
    2. Torlaug, f. 8.11.21, 
    3. Jakob Jakobsen, f. 1920, G.m. Anna Einmo, f. 21.3.1929, fra Nesna. 
        Barn: 
            
1. Jorid, f. 20.5.1951 (gm Odd Jomar Ottermo), 
            2. Kirsten, f. 11.2.‑54 (gm Torstein Solhaug), 
            3. Harald, f. 26.5.‑59 (her).

15) Harald Millingsjord, f. 1959, grand‑nevø av f.br., fikk skj. på bnr. 1, tl. 14.5.1966, og kjøpte et redusert bnr. 12 den 4.6.1986. Han er samboer med Lise Falkenhaug, f.19.2.‑66.
Barn:
    
1. Morten Andre, f. 10.11.1987.
    
2. Jan Erik, f. 20.1.‑90.
    
3. Lars Kristian, f. 19.1.1995
    
4. Hans Andreas, f. 25.3.2000

Bnr. 12 NERJORD, fraskilt fra bnr. 1 ved delinga 1948.
1) Per Hansen (1902‑5.11.‑85) fra bnr. 1 fortsatte her. Et stykke av bnr. 12, Gammeljord, ble kjøpt av Sverre Bjørn Trongmo på bnr. 15 her. Bruksnummeret fulgte denne parten. Resten av Nerjord ble kjøpt 1986 av av Harald Millingsjord på bnr. 1.

Bnr. 2 (lnr. 162b) HARAHAUGEN, fraskilt 1858 fra lnr. 162 med 5 skill. og fra lnr. 164 med 2 skill, 1891: M. 0,40.
1) Lornts Eriksen (1826‑6.7.1921) fra 116 Bygdåsen bnr. 2 fikk skj. fra Peder Pedersen og Johannes Mathiassen, dat. 2.6.1858, tl. 15.5.‑59. G. 1851 m. Marit Olsd. (1820‑24.11.1916) fra 123 Smalsundmoen.
Barn:
    
1. Olava Emilie, f. 30.5.1854, d. 1.2.1941 ug,
    
2. Johan Arnt, f. 25.1.‑59 (her),
    
3. Anthon Deodor, f. 9.2.‑62, d. 13.3.‑74,
    
4. Edvard Nicolai, f. 19.1.‑67 (bnr. 9 her).

2) Johan Lorntsen (1859‑29.10.1950), sønn av f.br., fikk skj. fra skifte­forvalteren i foreldrenes dødsbo for kr. 2000, tl. 15.3.1924. G. 1903 m. Marit Nilsd. (1872-9.3.1968) f. 103 Solbakken.
Barn:
    
1. Johanna Aminda, f. 20.10.1899,
    
2. Nils Samuel, f. 8.4.1904 (her),
    
3. Anton Deodor, f. 21.5.‑06, d. 10.2.‑41 ug,
    
4. Magnhild Eline, f. 14.12.‑17.

3) Nils Samuel Lorentsen, f. 1904, sønn av f.br. overtok garden etter faren 1943.

4) Knut Magne Valla, søstersønn av f.br., sønn av Nils Samuels søster Magnhild Eline g.m. Nils Jensen Valla, fikk skj. tl. 20.12.1974.

Bnr. 9 SKOGSMOEN, fraskilt 1922 fra bnr. 2 med skyld M. 0,20.
1) Edvard Lorentsen (1867‑9.8.1923) fra bnr. 2 her, fikk sjk. fra skifte­forvalteren i foreldrenes dødsbo, dat. 20.3.1923. G. 1898 m. Hanna Johansd. [Vangberg] (1873‑28.11.1963) fra Mellingsjordstranda, om fam. se 104 Solhaug bnr. 9.
Barn:
    
1. Arne Andreas, f. 24.1.1899, d. 5.1.1990,
    
2. Johan Kristoffer, f. 30.9.1901 (her),
    
3. Lorentz Martin, f. 4.10.‑04, d. 24.12.‑20,
    
4. Einar Andreas, f. 29.2.‑08, d. 8.6.‑.66,
    
5. Anna Karoline, f. 18.4.‑10, d. 3.11.‑75,
    
6. Harald Edvard, f. 18.8.‑15, d. 20.4.‑40.

2) Johan K. Edvardsen (1901‑16.9‑83), sønn av f.br., fikk skj. tl. 16.7.1923, også utstedt av skifteforvalteren i Lornts Eriksen og hustrus dødsbo, for kr. 2000 og kår til mora, og tre søsken til de har fylt 18 år.

3) Lorents Trongmo f.1932, fra bnr. 5 her, overtok bruket etter Johan Edvardsen, med skj. tl. 28.5.1979. G.m. Ingrid Marie Kyllingmo, f. 13.7.‑35.
Barn:
    
1. Arnulf, f. 26.9.1960
    
2. Jan Tore, f. 26.1.‑62.

BRUK II, identisk med
Lnr. 163 og 164 TRÅNGMOEN/TRONGMOEN, landskyld 1/2 våg til 1804.
3) Anders Jenssøn var bruker fra seinest 1659 til 1700. G. ca 1659 m. enka etter f.br. Ved M 1666 var han 42 år, med stedsønnene
    
1. Peder, 19 år,
    
2. Erik, 12 år og
    
3. Fordel, 8 år,
alle Michelsønner, og dessuten sønnen
    
4. Jens, 6 år.

4) Gregus Jørgensøn (ca 1668‑1727) fra Blyset i Nesna var bruker fra 1701. G.I. m. Ane Pedersd., d. 1713, fra 48 Forsbakken.
Barn:
    
1. Anders, f. ca 1700 (64 Presteng Bruk Ia),
    
2. Kirsten (Angermo i Vefsn),
    
3. Jørgen, f.‑04 (8 Vedå, seinere Einmoen i Nesna),
    
4. Nils, f.‑06 (Horn i Nesna),
    
5. Peder, f.‑08 (74 Gjesbakken Bruk I),
    
6. Michel, f.‑08 (8 Vedå, seinere Sør‑Dunderland NR),
    
7. Gregus, f.‑11 (Blyset i Nesna).
Ved skiftet etter Ane 1713 var boets brutto 102‑0‑10, gjeld og avg. 15‑0‑0. Husdyr: 1 hoppe, 12 kyr, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 dalokse, 5 sauer, 18 jømmer, 1 geit, 1 liten bukk. G.II. 1713 m. Abelone Olsd., d. 1766, fra 142 Øverleir.
Barn:
    
8. Ane, f. 1714 (Åenget bnr. 2 NR),
    
9. Oluf, f.‑15,
    
10. Arn, f.‑1717 (127 Bryggfjelldalen Bruk II),
    
11. Syneve, f.‑20 (Hjartåsen bnr. 2 NR),
    
12. udøpt barn f.‑23 (omkom på veg til kirken),
    
13. Karen, f.‑24, d.‑47,
    
14. Hans, f. ‑26, d.‑51.
G.III. 1726/27 m. Abelone Olsd. (ca 1681‑23.5.1766) opphold 38 Elsfjordstrand. Ingen barn.

5) Otte Hanssøn (1705‑56) fra 141 Meland bnr. 3 fikk bbr. tl. 7.7.1728. G. 1728 m. enka Abelone. Ingen barn. Ved skiftet etter Otte 1756 var boets brutto 375‑1‑12, gjeld og avg. 168‑4‑12. Sølv for 3‑0‑2. Bøker: 2 postiller og 6 andre. Kornvarer for 153‑2‑4. Brennevinspanne med hatt og piper. Husdyr: 1 hoppe. 12 kyr, 3 markkviger, 3 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 14 sauer, 6 jømmer, 5 værer, 11 lam, 7 geiter, 1 bukk, 4 kje.

6) Mathias Eriksøn (1726‑16.8.‑73) fra 148 Valla bnr. 2 fikk bbr. dat. 5.7.1756, tl. 29.4.‑57. Etter avtale skulle han gifte seg med enka Abelone, men det ble ikke av. G. 1758 m. Maren Josephsd. (1733‑1803) fra 147 Nerleiren bnr. 3.
Barn:
    
1. Chiersten, f. 1759 (Ytteren bnr. 13 NR),
    
2. Sirie, f.‑60 (137 Trettbakken bnr. 2),
    
3. Berethe Maria, f.‑62 (12 Fuglstranda bnr. 1),
    
4. Jacob, f. 11.3.‑65 (her),
    
5. Joseph, f.‑68 (her),
    
6. Sara, f.‑69, d. 25.12.1843.
Ved skiftet etter Mathias 1773 var boets brutto 466‑3-14, gjeld og avg. 63‑1‑14. Penger: 42‑3‑0. Sølv for 193‑4. Bøker: bibel og salmebok. Husdyr: 1 hest, 14 kyr, 1 kvige, 1 okse, 1 dalokse, 2 kalver, 8 sauer, 4 jømmer, 3 værer, 7 lam.

7) Ivar Jonsøn (1741‑27.1.‑99) fikk bbr. utst. 1773, tl. 30.4.‑77. G. 1774 m. enka Maren. Ingen barn. Ved skiftet etter Ivar 1799 var boets brutto 670‑2‑5, gjeld og avg. 263‑2‑10. Penger: 235‑0‑12, derav Banco sedler 94 Spd. Sølv for 7‑5‑2 + 36 sølvknapper i gangklær. Bøker: bibel, Welanders postill og 2 andre. Bu og naust på Hemnes, seksringsbåt, Lofotbruk. Husdyr omtrent som ved forrige skifte + 1 galte.

6) Joseph Mathiassøn (1768‑d. før 1805), stesønn av f.br., fikk bbr. utst. 1800. Han var ug. 1801. 1805 ble bruket delt i to like deler.

Bnr. 3 (lnr. 263) TRÅNGMOEN/TRONGMOEN, landskyld 18 mark, 1838:4 ort 10 skill., 1891: M. 3,71.
9) Jacob Mathisen (1765‑13.7.1844), bror av f.br, fikk bbr. tl. 10.10.1805. G. 1803 m. Rachel Nilsd. (1772-20.10.1842) fra 137 Trettbakken bnr. 2.
Barn:
    
1. Mathias, f. 1804, d.‑13,
    
2. Nils Johan, f.‑06 (her),
    
3. Rachel Elisabeth, f.‑07 (Staulen, 63 Sund),
    
4. Maren, f.‑14.

10) Nils Jacobsen (1806‑24.6.‑51), sønn av f. br., fikk kongeskjøte for 70 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 5/21 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 22.2.1835, tl. 30.6.‑38. G. 1835 m. Karen Olsd. (1814-31.8.‑74) fra 59 Sætra bnr. 2.
Barn:
    
1. Jacobia Randine, f. 26.6.1836 (95 Jamtjord bnr. 4).
    
2. Ole Jacob, f. 30.4.‑38 (42 Mula bnr. 5),
    
3. Bergitte Johanna, f. 13.5.‑42 (USA‑80),
    
4. Maren Mathea, f. 19.3.‑44 (USA‑82),
    
5. Rakel Eline, f. 15.8.‑49 (138 Finnbakken bnr. 2).
Nils bykslet bnr. 2 på 59 Sætra 1845.

11) Nils Arntsen (1812‑6.4.‑72) fra 134 Skresletta bnr. 1 fikk skj. fra Nils Jacobsen for 70 Spd. og jordavgift som ovenfor, tl. 10.9.1844. G. 1837 m. Zakrine Jonsd. (1812‑2.8‑73) fra 53 Finneid bnr 3, opphold 142 Øverleiren.
Barn:
    
1. John, f. 4.4.1838 (her),
    
2. Carsten Andreas, f. 25.9.‑39,
    
3. Jonella Johanna, f. 14.1.‑42 (Hb),
    
4. Edvard, f. 11.9.‑43 (Hb‑75),
    
5. Maren, f. ‑46, d. 11.11.‑30.
    
6. Arnt Johan, f. 11.2.‑48 (Hb‑75),
    
7. Jacob Samuel, f. 15.4.‑51 (Hb‑91),
    
8. Zachrine Margarethe, f. 7.6.‑52,
    
9. Olaus, f.‑55,
    
10. Sophie Blix, f. 19.4.‑56 (109 Bjurselvmoen).
Nils Arntsen solgte fra lnr. 163b 1862.

12) John Nilssen (1838‑13.12.1925), sønn av f.br., fikk ved skiftet etter faren utlagt eiendommen for 275 Spd. og kår til mora, tl. 15.3 1873. G.I. 1872 m. Lorense Jakobsd. (1849‑13.6.‑91) fra 53 Finneid bnr. 2.
Barn:
    
1. Nils Andreas, f. 4.11.1872 (USA‑06),
    
2. Zakrine Marie, f. 30.10.‑74 (Gift Berglund, Hammerdal Sv.),
    
3. Jakob Andreas, f. 15.3.‑76, d. 15.12.‑98,
    
4. Laurits Peter, f. 4.2.‑78,
    
5. Karen Julie, f. 9.2.‑79, (USA‑06),
    
6. Elise Marie, f. 14.1.‑80,
    
7. Julie Lorense, f. 26.5.‑84, (N.Dak.USA‑02),
    
8. Petrine Gunhilde, f. 3.2.‑86, d. 4.8.‑90,
    
9. Helge Christofer, f. 6.2.‑88, d. 2.3.1987 (her).
    
10. Ole Sigurd Blix, f. 10.6.‑90 (bnr. 13 her).
G.II. 1893 m. Synnive Christensd. (1860‑10.5.1939) fra 20 Drevvatn bnr. 4.
Barn:
    
11. Kristen Laurensius, f. 18.7.1893 (her),
    
12. Olga Petrine Gunhilda, f. 1.7.‑96, d. 10.3.1981,
    
13. Jakob Andreas, f. 17.3.‑99, d.str.
John Nilssen skilte fra og solgte 1915 husmannsplassen Meråneset. Kristen og (Ole) Sigurd fikk kjøpekontrakt fra faren for kr 2000 og kår, tl. 30.1.1926, og skjøte fra hverandre på halve bruket, tl. 8.12.1952.

13) Kristen Johnsen Trongmo (1893‑15.4.1968) fortsatte på bnr. 3. G. 1931 m. Karen Mathiassen (1896‑2.10.1982) fra 104 Solhaug bnr. 11.
Barn:
    
1. Synnøve Johanna, f. 3.6.1931,
    
2. Sigvor Sakrine, f. 19.10.‑33,
    
3. John, f. 19.2.‑35 (her),
    
4. Dagfinn Johan. f. 2.12.‑37,
    
5. Knut, f. 10.6.‑46 (Coop Helgeland).

14) John Trongmo, f. 1945, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1.6.1967. G. 1969 m. May Hatten, f. 8.11.1943, fra Hatten i Vefsn (lærer ved Korgen sentralskole).
Barn:
    
1. Runar, f. 21.7.1969, d.str.,
    
2. Nann Karin, f. 12.8.‑71,
    
3. Trine, f. 11.12.‑72,
    
4. Ketil, f. 8.10.‑75.
    
5. Liv, f. 25.11.‑81.

15) Ketil Trongmo, f.1975, sønn av f.br.

Bnr. 13 NERMO, halvparten av det tidligere bnr. 3.
1) Sigurd Johnsen Trongmo (1890‑6.11.1973) fra bnr. 3 fikk skj. fra sin bror Kristen ved delinga av garden. G. 1931 m. Jensine Katrine Millingsjord (1890-18.1.1981) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Sigrid Jensine, f. 9.7.1932.
    
2. Sverre Bjørn, f. 6.6.‑34 (her).

2) Sverre Bjørn Trongmo, f. 1934, sønn av f.br, overtok bruket fra faren 1.7.1966. Dessuten overtok han Gammeljorden bnr. 15 da Nerjord ble delt 1987. G. 1989 m. Gunn Klubbnes, f. 17.3.1942. Ingen felles barn.

Bnr. 4 (lnr. 163b), fraskilt 1862 fra lnr. 163 med landskyld 2 skill., 1891: M. 0,09.
1) Gabriel Olsen (1818‑22.4.‑67) fra bnr. 5 her fikk skj. fra Nils Arntsen for 25 Spd., dat. 20.6.1862. Gabriel var ug. Etter hans død ble bnr. 4 brukt sammen med bnr. 5 og slått sammen med dette 1915.

Bnr. 5 (lnr. 164) TRÅNGMOEN, landskyld 18 mark, 1838: 4 ort 10 skill.
1) Ole Jørgensen (1779‑1853) fra 117 Svartvassmoen, f. 121 Lenningsvik fikk bbr. tl. 10.10.1805. G. 1805 m. Siri Mathiasd. (1760‑4.7.1840) fra Bruk II her.
Barn:
    
1. Nils Jørgen, f. 1807.
Ole Jørgensen byttet 1821 bruk med Ole Pedersen, 104 Solhaug lnr. 166b (bnr. 3).

2) Ole Pedersen (1786‑19.5.1872), tidligere bruker på 104 Solhaug bnr. 3, bykslet her 1821 og fikk kongeskjøte for 120 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 3 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 39 Spd. 20 skill., dat. 5.2., tl. 4.10.1853. G. 1818 m. Karen Gabrielsd. (1792- des. 1855) fra 131 Reinåmoen bnr. 1.
Barn:
    
1. Peder, f. 1818,
    
2. Gabriel, f. 3.3.‑20,
    
3. Johanna Sakrina, f. 16.11.‑21,
    
4. Lars Johan, f. 17.6.‑23 (70 Dalosen bnr. 9),
    
5. Kirstina, f. 16.6.‑25,
    
6. Olaij, f. 30.6.‑27 (USA‑65),
    
7. Johan Petter, f. 8.3.‑30, d.str.,
    
8. Pernille Jørgina, f. 21.9.‑31 (118 Kongsdalen bnr. 2),
    
9. Zakrine, f. 17.11.‑35, d.str.

3) Johannes Mathisen (1824‑26.5.1913) fra 46 L.Målvatnet fikk skj. fra Ole Pedersen for 120 Spd. og kår, jordavgift som ovenfor, dat. og tl. 4.10.1853. G. 1854 m. Jensine Pedersd. (1831‑8.2.1907) fra 140 Leirskar bnr. 4.
Barn:
    
1. Dorthea Helene, f. 11.3.1855 (142 Øverleiren bnr. 3),
    
2. Peder Johann, f. 31.1.‑57 (bnr. 6 her),
    
3. Scharlotte Marie, f. 6.4.‑59 (bnr. 1 her),
    
4. Marthinus, f. 22.5.‑61 (her),
    
5. Constance Emilie, f. 7.12.‑63 (101 Røsså bnr. 1),
    
6. Johanne Jacobea, f. 2.7.‑66 (51 Storbjerka bnr. 3),
    
7. Jørgen Peder, f. 20.8.‑68, d. 4.1.1963 (her),
    
8. Lorense Bergitte, f. 23.6.‑71.
Johannes solgte 1858 et stykke land, som ble tillagt bnr. 2, og 1875 også bnr. 6 (lnr. 164b). Fra før 1891 var bnr. 4 og 6 brukt sammen med bnr. 5.

4) Jørgen Johannessen (1868‑4.1.1963), sønn av f.br., var bruker av halve garden fra ca 1904. Han skulle seinere arve denne parten. Hjemmelen er ikke innført i Realpanteregisteret. Skylddeling ble ikke foretatt før 1920, da bnr. 8 ble fraskilt. G. 1904 m. Edvine Larssen (1879‑14.8.1960) fra 136 Fjelldal bnr. 3.
Barn:
    
1. Ane Marie, f. 25.10.1905,
    
2. Johannes Mikal, f. 21.7.‑09, d. 2.6.‑86 (her),
    
3. Jensine Martine, f. 4.2.‑14,
    
4. tv. Laura Ovalda, f. 20.4.-18, d. 5.7.-80, og 
    
5. tv. Ester Jørgine, f. 20.4.‑18,
    
6. tv. Lars Petter, f. 7.7.-19, d. 10.4.-62, og 
    
7. tv. Ruth Elinor, f. 7.7.‑19,
    
8. Ludvig Dreier, f. 23.11.‑21.

5) Johannes Mikal Trongmo (1909‑20.6.‑86), sønn av f.br.l fikk skj. fra sine foreldre for kr. 10 000 og kår, tl. 7.7.1953. G. 1932 m. Anna Karoline Lorntsen (1910‑3.11.‑75) fra bnr. 9 her.
Barn:
    
1. Lorents Martin, f. 25.6.1932 (bnr. 9 her),
    
2. Jørgen Johan, f. 2.1.‑38. (her).

6) Jørgen Johan Trongmo, f. 1938, sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 35 000 og kår, tl. 22.4.1977. G. 1962 m. Vigdis Johansen, f. 11.6.1943, fra Røssåkleiven.
Barn:
    
1. Mariann, f. 6.5.1963,
    
2. Lars Einar, f. 10.5.‑68,
    
3. Jørn Viggo, f. 12.3.‑80.

Bnr. 6 (lnr. 164b) TRÅNGMOEN, fraskilt 1875 fra bnr. 5 med skyld M. 0,60.

1) Peder Johannessen (1857‑6.12.1901) fra bnr. 5 her. Han var også handelsmann en tid. G. 1891 m. Elen Larsd. (1864‑1.5.1939) fra 148 Valla bnr. 4.
Barn:
    
1. Jensine Katrine Pedersen Trongmo, f. 5.7.1891 d. 8.1. 1978.
    
2. Charlotte Olava, f. 3.8.1892 (136 Fjelldal bnr. 3),
    
3. Johannes Martin, f. 5.8.‑95, d. 30.3.‑96,
    
4. Johannes Martin, f. 20.5.‑97 (USA‑23).
Enka giftet seg 1904 med sin svoger Martinus. Bruket ble 1915 slått sammen med bnr. 5.

Bnr. 8 HØGMOEN, lnr. 164b, M. 1,85 fra skylddelinga 1920.
1) Martinus Johannessen (1861‑4.2.1911) fra bnr. 5, bror av Jørgen, brukte den andre halvparten av lnr. 164. Om eiendomsforholdet, se ovenfor. G. 1904 m. Elen Larsd. (1864‑1939), enke fra bnr. 6 her.
Barn:
1. Peder Johan, f. 25.5.1905 (her).

2) Peder Martinussen Høgmo (1905‑13.4.‑61), sønn av f.br., overtok bruket etter faren. G.I. 1932 m. Othea Pauline Pettersen (7.10.1905‑2.1.‑38) fra Ømmervatn i Vefsn.
Barn:
    
1. Edel, f. 1933, d.s.å.,
    
2. Edel, f. 19.11.‑37 (N.Dak, USA 1954).
G.II. m. Jørgense Kongsli, f. 4.7.1910, d. 3.8.‑92, fra 118 Kongsdalen bnr. 4.
Barn:
    
3. Martin Jan, f. 19.11.1951.

3) Martin Jan Høgmo, f. 1951, sønn av f.br., fikk skj. tl. 1976.

HUSMENN.
Ikke navngitte plasser. De to kjente husmennene var begge her ved "Extraskatten".

1) Nils Anderssøn, (1729-89), f. Andfiskå i Nord-Rana, død Stien i Nord-Rana, notert som husmann 1763‑73, "forarmet" fra ‑67. Han kom hit fra 67 Buvika, hvor han hadde vært 2 år, var gift, men navnet på kona ikke kjent.

2) Arnt Pedersøn (1733‑1803) fra 77 Storstrand bnr. 1, notert som husmann her 1764‑73. G.I. 1760 m. Walborg Steensd. (ca 1697‑12.7.1773), enke fra 105 Samuelmoen. Ingen barn. Ved skiftet etter Walborg var bruttoen 29‑4‑2 = gjeld og avg. G.II. 1774 m. Maren Johansd. (1727‑1803), opphold 141 Meland. Ingen barn.

MERÅNESET I.
1) Johannes Adriansen (1811‑9.4.‑92) fra 127 Bryggfjelldalen bnr. 2, husmann her etter 1851. G.1836 m. Marit Arntsd. (1810‑26.4.‑96) fra Storforshei bnr. 2 NR.
Barn:
    
1. Adriana Jacobia Falk, f. 9.5.1836,
    
2. Anthon Samuel, f. 9.6.‑37 (136 Fjelldal pl. Yttermark),
    
3. Arnt Heitmann, f. 5.4.‑40,
    
4. Martinus Andreas, f. 12.5.‑41 (104 Solhaug pl. under 166d),
    
5. Julianne Margrethe, f. 19.9.‑43,
    
6. Lovise Olava Vinter, f. 24.3.‑45 (pl. Falltuva her),
    
7. Karen Johanna, f. 28.4.‑47,
    
8. Jakobia Zakrine, f. 10.6.‑49,
    
9. Serena Amalia, f. 20.4.‑51, d.s.å.,
    
10. Serine Amalie, f. 8.10.‑52, d. 16.6.‑55.

MERÅNESET II.
1) Johannes Nilsen (1807‑14.11.‑84) fra 101 Røsså bnr. 1, husmann her fra før 1847. G.m. Gjertrud Guttormsd. (1806‑17.4.‑85) f. i Vefsn.
Barn:    
    
1. Nils Andreas, f. 7.7.1832 (Finnbakken bnr. 1),
    
2. Anna Sophia, f. 24.3.‑34,
    
3. Didrik Jørgen, f. 14.6.‑40 (USA‑66 med Norden fra Bodø 3.6, nr 150),
    
4. Gulle Israel, f. 11.10‑43,
    
5. Anthon Nicolaus, f. 14.4.‑47.

2) Ole Johnsen Sande (13.3.1844‑24.5.1929) fra Sunndal var husmann fra før 1885. G. 1874 m. Maren Nilsd. (1846‑11.11.1930) fra lnr. 163 her.
Barn:
    
1. Iver, f. 3.4.1875 (Hb. og her),
    
2. Anna Georgine, f. 19.1.‑82,
    
3. Sofie Norman, f. 9.5.‑85,
    
4. John Christofer, f. 8.8.‑88.
Plassen ble skyldsatt under navnet Mæratneset.

Bnr. 7 MÆRATNESET, fraskilt 1915 fra bnr. 3 med skyld M. 0,24. Hvorvidt det nye bruket omfattet begge plassene, eller bare var en av dem, framgår ikke av Realpanteregisteret.
3) Johan Edvardsen på bnr. 9 her fikk auksjonsskjøte for kr. 1709, tl. 14.11.1940.

4) Lorents Martin Trongmo fra bnr. 5 fikk skj. dat. 28.5.1979 fra Johan Edevardsen for kr. 10 000 og kår.

MELLINGSJORDSTRANDA, flere plasser under bnr. 1. En av dem er kalt Mellingsjordhaugen i M 1900, men ikke ellers. Nr. på husmennene betyr ikke rekkefølge. Flere av dem var samtidig.
1) Israel Jonsøn (1802‑etter -81), tidl. husm. på 148 Valla, kom hit før 1865. (USA‑81).

2) Jacob Pedersen (1834‑11.6.99) fra Lesja var husmann fra før 1865. G. 1861 m. Kristine Margrethe Johnsd. (1836‑7.3.‑77) f. i Nesna.
Barn:
    
1. Jonella Helene, f. 9.4.1858 (USA‑87),
    
2. Hedvig Lydia, f. 6.2.‑62,
    
3. Anna, f. 22.2.‑64 (52 Breivika pl. Kulmilan),
    
4. Peder Johan, 25.2.‑66,
    
5. Elen Christine, f. 6.6.‑69,
    
6. Christian Johan, f. 1.5.‑72, d.s.å.
    
7. Jacobea Emilie, f. 10.6.‑73,
    
8. Elen Kirsten, f. 18.10.‑75 (N.Dak.USA‑03),
    
9. Kristine Margrethe, f. 6.2.‑77 (USA‑00).
G.II. 1880 m. Christense Olsd. (1843‑5.5.1921) f. 139 Skjeftmoen.
Barn:
    
10. Hans Cornelius, f. 3.10.1880 (her),
    
11. Pernille, f. 28.11.‑81, d.str.,
    
12. Ole Iver Martin, f. 23.9.‑82 (Wis.USA‑04),
    
13. Inga Christofine, f. 13.12.‑85.
Ytterligere tre foruten de nevnte, reiste til USA.

3) Ole Arntsen (1819‑19.10.1874) fra 147 Nerleiren bnr. 2, husmann og handelsmann fra før 1863. Kontrakten var tinglyst 1.10.1874. G. 1863 m. Olava Gurine Olsd. (ca 1840‑8.6.1904) f. i Rødøy.
Barn:
    
1. Gisken Elisabeth, f. 4.3.1865,
    
2. Alf, f. 20.10.‑66 (USA‑82),
    
3. Ole Christian Tønder, f. 1.3.‑70.
Enka og barna flyttet til Hemnesberget før 1882.

4) Johan Joachim Martin Vangberg (1.9.1839-9.12.1932) fra Skogn kom hit før 1900. Om fam. se 104 Solhaug bnr. 9.

5) Christen Pedersen, f. Valåmoen 1852, tidl. bruker på 104 Solhaug bnr. 3, kom hit før 1900. Om fam. se 104 Solhaug.

6) Hans Cornelius Jacobsen (1880‑30.3.1947), sønn av nr. 2 Jacob Pedersen. Bodde sammen med Christine Alberte Pedersen (1882‑19.8.1958), datter av bruker nr. 5.
Barn:
    
1. Signy Kathinka, f. 13.7.1905 (Nærøy),
    
2. Marie Ellinor, f. 9.2.‑22.
Da Hans døde, var han innført i begravelsesprotokollen som småbruker.

Bnr. 11 STRANDA ble selveierbruk 1948. Hvor stort område av det som hadde vært husmannsplasser under bnr. 1 er ukjent.
1) Magnus Jentoft Isaksen, f. 1.3.1910, fra Hugløya i Nesna. G.m. Marie Ellinor Hansen, f. 1922, datter av Hans og Christine ovenfor. Marie fikk skj. 1948.
Barn:
    
1. Bjørnar, f. 7.3.1946.

2) Bjørnar Isaksen (lærer ved Korgen sentralskole) hadde skj. fra 1.1.1982.

FALLTUVA under bnr. 5.
1) Erik Madsson (1832‑9.1.‑91) fra Lycksele Sv. kom hit mellom 1873 og ‑75. G. i Sv. m. Ulrika Persdotter (1830‑22.5.1898) fra Stensele Sv.
Barn:
    
1. Per Johan, f. 1865,
    
2. Christine Johanna Vilhelmine, f. 7.8.‑73.
Fam. flyttet til 146 Trones bnr. 2.

2) Jens Olsen (1845‑15.9.1926) fra 104 Solhaug pl. Tømmerstupet var husmann her fra seinest 1879. G. 1871 m. Lovise Johannesd. (1845‑11.5.1919) fra pl. Meråneset her.
Barn:
    
1. Ole Johan Ingvard, f. 4.12.1871, d. 2.2.‑75,
    
2. Ole Johan Ingvard, f. 21.2.‑75,
    
3. Ovedia Martine, f. 3.6.‑79 (N.Dak.USA‑02),
    
4. Johannes Martin, f. 2.7.‑84.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.