Home / Gardene / 021 Nedre Luktvassli

021 Nedre Luktvassli


Til oversikten | Til menyen

Luktvasli.

 

Navnet var før ca 1670 brukt nokså upresist om de tre gardene Luktvassli øvre (Lukvatn), Lukvassli midtre (i M 1666 kalt Luctwastind) og Luktvassli nedre. Det eneste nogenlunde sikre holdepunkt for plassering av brukerne er landskylda som er brukt i skattelistene, og selv den er ikke helt pålitelig, da den i løpet av en del år ble forandret.

 

 

Hemnes Gård og Slekt, side 134 - 140

 

21. Luktvasli nedre (Vefsn 213) - Luktvasslimo

Redigert 23. jan 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Lugtwaten 1658, Lugtuas Lij 1661, Nedr. Lugtvaslie 1723, Luktvatslid nedre 1838, Luktvasli nedre 1891.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk før 1732, med unntak av en midlertidig deling 1666‑72, to bruk 1732-91, og tre bruk 1791‑1895. 1917 var her 6 bruk. Bruk I og II fra 1732 hadde neppe noe bruksfellesskap, mens de to brukene som var resultatet av delinga av bruk I 1792, ikke ble fullstendig utskiftet før 1887.

 

Kverner:

Begge brukene hadde kverner 1774, da brukerne betalte 6 skill. kvernskatt hver.

 

Halvparten i kirkebu på Hemnes 1789.

 

 

MATRIKKELGARDEN LUKTVASSLI NEDRE, GNR. 21.

Nevnt første gang i Helgeland General Jordebog 1658 med landskyld ½ våg fisk. Oppført blant Hemnes kirkes gods, med anmerkningen "Maa wist wære Forskref."

1723 "Nogenlunde til Korn, dog tungvunden". Gl. matr.nr. 40, landskyld 1 pund 12 mark.

1838 Nytt matr.nr. 21, lnr. 137 a‑e, landskyld 2 daler 4 ort 16 skill.

1865 Lnr. 137a: Omtrent 14 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 80 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog, men intet til bygningsmaterialer eller avvirkning. Frostlendt. Garden ligger en mil fra sjøen, og med mindre god veg.

 Lnr. 137b: Som lnr. 137a.

 Lnr. 137c: Omtrent 22 mål åkerland. Eng, leirblandet sandjord, som antas å gi 176 lass høy årlig. Ellers som lnr. 137a.

1891 Gnr. 21, skyld 8,99 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Rug  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 2 18 24 3/8 0 5 1/4 0 0

1835 5 27 42 0 1  7 1/2 0 5 6

1865

137a 1 7 3 0 0  1 3/4 0 1 1/2 5

137b 1 8 5 0 0  2 0 2 5

137c 2 11 6 0 1/4 3 0 2 9

Pl. 0 2 0 0 0 1/4 0 0 1 1/2

Sum‑65 4 28 14 0 1/4 7  0 5 1/5 20 1/2

1875

137a 1 8 6 0 0  4/5 0 2/5 5

137b 1 7 5 0 0  1 1/2 0 1 6

137c 2 11 12 0 0  2 3/5 0 3/5 9 1/2

Sum‑75 4 26 23 0 0 4 9/10 0 2 20 1/2

 

MANNTALL.

1666  2 brukere, 1 sønn.

1701  1 bruker, 3 sønner.

 

FOLKETELLINGER.

 Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster

 folk  folk

1801 20* 0 4 0 0

1865 15 6 5 5  1

1875 16 4 5 0  3

1891 10 1 2 0  8

*6 fosterbarn

 

EIERE.

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne kjøpte brukene i 1880‑åra. Hemnes kommune var eier av bnr. 3 1885‑95, da kjøperen ikke klarte sine forpliktelser, og kommunen måtte påta seg sitt kausjonsansvar. Fr.W. Pleym kjøpte bruket 1895 og solgte fra flere parseller.

 

 

BRUKERE.

 

1661‑1726.

1) Ole Jakobsøn var bruker 1661, ifølge Landkommisjonens matrikkelutkast. Han flyttet til 22 Midtluktvassli før 1666.

1666‑72 var garden midlertidig delt i to bruk, hvert på 18 mark.

 

2a) Ingebrigt Olsøn, 36 år ved M 1666.

 

2b) Erik Anderssøn, 51 år ved M 1666 med en sønn

1. Anders, 4 år (23 Luktvassli øvre).

 

3) Haagen Pedersøn fra 59 Sæteren var bruker 1673‑74 og flyttet så til 22 Midtluktvassli. Om fam. se der.

 

4) Mons Jakobsøn kom hit 1675 ved bytte med Haagen Pedersøn. Han var her til 1678 (1679 har ingen notering i skattelistene). Det er mulig at 22 Midtluktvassli var en rydningsplass under Luktvassli nedre 1667-78, da de nevnte brukerne er oppført med noe landskyld på hvert bruk, og at det er tilfeldig hvilken adresse de har fått i skattelistene.

 

5) Peder Olsøn brukte hele garden, ½ våg, 1680‑95.

 

6) Lars Jonsøn (ca 1662‑1726), fra 133 Bryggfjell store, var bruker 1696‑1726, og 39 år ved M 1701. Han var lagrettesmann. G.m. Kirsten Pedersd. (ca 1668‑1740), fra 98 Straumen?. Trolig født litt senere.

Barn:

1. Jon, 10 år 1701, d. -67 (14 Elsfjord > Sandnes i Nesna),

2. Peder 6, år 1701 (35 Forsmoen ved mors skifte 1740 > Almli i Vefsn),

3. Christopher, 4 år 1701 (139 Skjeftmoen),

4. Else, f. ca 1693 (90 Midtstraum),

5. Ranni, f. 1697 (Indre Bardal i Nesna, gm Joen Joensen),

6. Kirsten, f. 1699, d. 1725 (jordsatt 27.5)

7. Anna Johanna, f. 1703 (Storvik, gm Povel Larsen ved fars skifte 1726),

8. Karen, f. 1705, d. -25,

9. Ingeborg, f. -08 (Ytteren bnr. 6 NR. Høsten 1781 ble en Lars Olsen Ljungdal dømt til å flytte fra Ingeborg si stue, der han hadde trengt seg inn og slått henne),

10. Lisbet, f. ‑10 (bnr 3 her, gm Lars Joensen Høilien ved mors skifte 1740),

11. Maren, f. -13 (Ytteren bnr. 1 NR)

12. Lars, f. -24, d. før fars skifte -26.

Ved skiftet etter Lars 1726, var boets brutto 403 Rd., avgang 151 Rd. Sølv for 24‑5‑10. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 1 føll, 20 kyr, 3 første kalvs kviger, 5 dalkviger, 2 dalokser, 1 markokse, 8 kalver, 15 sauer, 4 værer, 12 lam, 9 geiter, 3 hanegeiter, 3 risbit bukker, 6 kje, 1 galte, 1 purke. 1727 ble garden delt i to like store bruk.

 

Fra 1727.

BRUK I, det seinere lnr. 137 a og b. Lars Jonsøns enke var bruker her til 1732, da hun giftet seg og flyttet til Bruk II.

1) Sjur Amundsøn (ca 1677‑1747) var bruker fra 1733, og fikk overført 6 mk. landskyld fra Bruk II, men disse ble tilbakeført 1736. Han var antakelig fra Smedseng i Vefsn, hvor en bror av ham var bruker. G.m. Anne Olsd. (ca 1676‑1747).

Barn:

1. Amund, f. 1718 (her),

2. Kirsten, d. før fars skifte -47 (Holand i Vefsn, gm Nils Hansen).

Sjur Amundsøns kone var ved felles skifte 1747 kalt Ane Olsd., og ved felles jordfesting samme år "Sjur Amundsøn og hans Qv. Synneve Larsd.".

 

2) Amund Sjursøn (1718‑47), sønn av f.br. Det er ikke kjent hvilket år Amund overtok bruket. G.m. Dorthea Pedersd.

Barn:

1. Peder, f. ca 1736 (19 Drevvassbotn),

2. Johannes, gift på Wigdelen i Forsnes i Numedalen, d. før mors skifte -97. Han hadde to barn: Anna og Kirstie. Kirstie var gm Peder Sølfestersen 101 Røsaaen

3. Amund f. ‑47 (58 Svaleng, seinere Vasshaug i Vefsn).

Amunds enke var bruker 1747.

 

3) Ole Johannesen (1722‑89) fra 102 Mellingsjord bruk 1, fikk bbr. dat. 28.4.1747, tl. 30.4.‑48. G. 1747 m. Maren Nilsd. (1722‑96) fra 142 Øverleir bnr. 3.

Barn:

1. Nils, f. 1748, d. før ‑67,

2. Ane Elisabeth, f. ‑50, d. ‑89,

3. Giedschen, f. ‑52 (bnr. 2 her),

4. Johannes, f. ‑54 (31 Knutli),

5. Otte, f. ‑56, d. ‑59,

6. Otte, f. ‑59, (bnr 2 her)

7. Jon, f. ‑62 (26 Hjartli),

8. Marit, f. 2.12. ‑64 (Angermo i Vefsn), d. etter -89 nevnt i fars skifte.

9. Nils, f. 12.9. ‑67 (her).

Ved skiftet etter Ole var boets brutto 186‑5‑4, gjeld og avgang 99‑0‑2. Penger, sølv og tinn fantes ikke. Seksringsbåt og Lofotbruk, naust ved Elsfjordauren, halvparten i ei bu på Hemnes. Bøker: Müllers postill, bibel. Husdyr: 1 gammel hest, 1 hoppe, 10 kyr, 1 okse, 1 dalkvige, 1 dalokse, 3 kalver, 13 sauer, 6 værer, 13 lam, 6 geiter, 2 risbit bukker, 4 kje. Enka satt med bykselen til 1792, da bruket ble delt i de seinere lnr. 137 a og b.

 

Bnr. 1 (lnr. 137a) LUKTVASSLIMO, 9 mark, 1838: 3 ort 16 skill., 1891: M. 2,24.

4) Nils Olsen (1767‑20.11.1857), sønn av f.br., fikk bbr. på 9 mark, dat. 28.9., tl. 8.10.1792. G. 1795 m. Ane Johansd. (1771‑14.5.1854) fra 53 Finneid bnr. 1.

Barn:

1. Nils Arent, f. 1796,

2. Ole f. ‑98 (her),

3. Maren, f. 1800 (husmannskone 16 Svartkjønli),

4. Johannes Peder, f. ‑04,

5. Gischen, f. ‑06 (34 Tronmo pl. Nymo),

6. Otten, f. ‑10 (bnr. 3 her).

 

5) Ole Nilssen (1798‑12.6.1879), sønn av f.br., fikk bbr. dat. og tl. 10.7.1840. Han hadde tidligere vært husmann på 37 Kobhaugen og her. G. ca 1823 m. Berit Anna Johnsd. (1801‑21.6.‑89), f. i Vefsn.

Barn:

1. Maren Gurina, f. 28.4.1823,

2. Johan Jacob, f. 20.6.‑26 (her),

3. Nils Andreas, f. 18.2.‑28,

4. Ingbor Jonella, f. 28.1.‑30 (Nevervei i Vefsn gm Anders Sakarias Nilsen /1829-1906/ ),

5. Ole Johan, f. 12.9.‑32 (Logerende tømmermand i 57 Holmen hos Lars Arntsen 1865. Snedker i 58 Svalenget 1875, inderst, gift. Holmholmen i Vefsn ved farbror Ottens skifte 1892. Enkemand på Hemnesberget hos datteren Randine 1900),

6. Jacob Andreas, f. 17.5.‑34 (Remmen i Vefsn ved farbror Ottens skifte 1892),

7. Martinus Olaus, f. 15.3.‑37, d. 8.8.‑41,

8. Olava, f. 10.2.‑40, død straks,

9. Martinus Olaus, f. 28.2.‑44, d. -79, (Fisker og strandsitter på Hemnesberget ‑75 da gift), en sønn u.e. Peder Kristian Martinussen, f. 11.6.-65, på Herset i Nesna 1900. Mor: Gjertud Pedersdatter, f. -36, d. -80, tjener på 26 Hjartli, pl. Bjørnhaugen. Martinus etterlot 2 uekte barn ved skifte 1879,

10. Johanna Jakobia, f. 27.1.‑46, død samme år.

 

6) Johan Olsen (1826‑etter 1900), sønn av f.br., fikk bbr. dat., 9.8., tl. 1.9.1862. G. 1856 m. Maren Kierstina Gabrielsd. (1829‑etter 1900) fra Rundsvoll i Vefsn.

Barn:

1. Olianne Kierstine, f. 30.10.1857, d. 26.2.1933 (Tortenvik i Nesna, gm Olai Jakobsen),

2. Bereth Anne Marie, f. 21.7.‑60, død samme år,

3. Ole Andreas Bek, f. 4.2.‑62,

4. Anne Elisabeth, f. 15.5.‑63 (18 Dyrhaug bnr. 2),

5. Grete Emelia, f. 17.1.‑68 (38 Elsfjordstrand pl. Hansmoen),

6. Juliane Marie, f. 14.10.‑71, d. 15.6.‑85.

Johan var på 37 Kobhaug ved frabror Ottens skifte 1892, og kaarmand på 18 Dyrhaug 1900. Maren var kaarkone på 18 Dyrhaug 1900

 

7) Kristian Johannessen (1854‑1.3.1921) fra 20 Drevvatn bnr. 6. fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 880, dat. 24.3.1888, tl. 6.5.‑97. G. 1885 m. Berit Johannesd. (1867‑9.1.1938) fra 67 Buvik bnr. 1.

Barn:

1. Johannes Christofer, f. 8.3.1886 (her).

 

8) Johannes Kristiansen (1886‑31.1.1962), eneste sønn av f.br. fikk skjøte (gavebrev) fra faren mot kår til foreldrene, dat. 18.10., tl. 30.10.1920. G. 1909 m. Martine Jørgensen (1886‑21.8.1971) fra bnr. 4 her.

Barn:

1. Gunvor, f. 27.3.1912, d. 15.5.1982,

2. Åge, f. 25.3.‑18 (her),

3. Birgit Kristine, f. 20.5.‑23.

 

9) Åge Luktvasslimo (1918‑31.5.‑85), sønn av f.br., overtok bruket 1957. G.m. Bertha Andrea Kimsås, f. 1.1.1927, fra Mosjøen.

Barn:

1. Gerd, f. 21.9.1950,

2. John, f. 25.4.‑57 (her),

3. Brit Åse, f. 8.5.‑64, gift Nyfors.

 

10) John Luktvasslimo, f. 1957, sønn av f.br., overtok bruket 1989. G.m. Kari Sofie Gjessing, f. 2.9.1957, fra Mosjøen.

Barn:

1. Jon Martin, f. 1982,

2. Lene, f. ‑84.

 

Bnr. 2 (lnr. 137b) LUKTVASSLI, fraskilt 1792 fra Bruk I med landskyld 9 mark, 1838: 3 ort 16 skill., 1891: M. 2.24.

1) Otten Olsøn (1759‑1799), sønn av Ole Johansøn på Bruk I her, fikk bbr. dat. 28.9., tl. 8.10.1792. G.m. Christiana Olsd. (1767‑97).

Barn:

1. Jon, f. 1790, død straks,

2. Randi Kierstina, f. ‑92 (83 Brennbergfjell),

3. Ole Johannes, f. 13.11.‑94 (84 Indre Brendberg),

4. Anna Lisabeth, f. ‑96,

5. Olina, f. ‑99. Mor: Ottens husholderske Kierstina Augustinid.

Ved skiftet etter Christiana 1798, var boets brutto 48-3‑1, gjeld og avg. 54‑1‑4. Husdyr: 1 gammel hoppe, 3 kyr, 1 markkvige, 5 sauer, 1 geit.

 

2) Hans Henrik Jenssøn (1743‑1813) fra Bersnov i Vefsn, fikk bbr. år 1800 og tok forrige brukers ektefødte barn som fosterbarn. G. 1790 m. Gisken Olsd. (1752‑1800), søster av f.br.

Barn:

1. Jens, f. 1792 (Bersnev i Nesna ved giftermål 1851, husmann på 73 Storholmen 1865, da gift),

2. Maren, f. ‑97.

 

3) Lars Jonsen (1781‑12.11.1881) fra 26 Hjartli bnr. 2, fikk bbr. dat. 10.8., tl. 6.10.1812. G. 1812. m. Siri Haagensd. (1782‑23.11.1867) fra Luktvatn.

Barn:

1. Helena Jonilla, f. 1815 (husmandskone i Olderbakken 33 Elsfjordos 1865, Luktvaslien ved sønn Lars' skifte 1872, hos broren 1875, da enke),

2. John, f. 1.10‑17 (her).

 

4) John Larsen (1817‑1.2.‑88), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 9.7., tl. 21.9.1850. G. 1848 m. Dorthea Monsd. (1820‑16.11.‑81) fra 33 Elsfjordosen.

Barn:

1. Peder Hendrik, f. 7.6.1849 (her),

2. Samuel Ludvig f. 6.4.‑52.

 

5) Peder Johnsen (1849‑4.9.1926), sønn av f.br. fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 880 og kår til faren, dat. 6.7.1885, tl. 2.7.‑88. G. 1877 m. Dorthea Julianne Nilsd. f. ca 1853, Mjåvatn i Vefsn.

Barn:

1. Nils Andreas, f. 26.2.1878 (her),

2. Conrad Bernhard, f. 16.6.‑80, død samme år,

3. Dorthea Conradine, f. 6.4.‑83,

4. Konrad Martin, f. 16.2.‑86, konf 1902,

5. Johan Nikolai, f. 21.4.‑89 (USA),

6. Pauline Gurine, f. 20.9.‑95.

 

6) Nils Pedersen (1878‑16.6.1950), sønn av f.br., fikk skjøte fra faren for kr. 900 og kår, tl. 17.4.1897. G. 1906 m. Petrine Johannesd. (1871‑18.8.1964) fra 20 Drevvatn bnr. 6.

Barn:

1. Rolf, f. 2.7.1906,

2. Sverre, f. 20.9.‑08 (her),

3. Olaug, f. 13.6.‑11, d. 22.2.‑16,

4. Ole, f. 17.11.‑19.

 

7) Sverre Luktvasslimo (1908‑18.11.‑58), sønn av f.br., fikk skjøte 5.1.1943. G.m. Mary Oline Hansen, f. 22.2.1917 på 63 Sund. Enka Mary var eier av bruket etter Sverres død.

 

8) Roald Luktvasslimo overtok bruket 26.6.1987. G.m. Turid Drevvatne, f. 12.8.1944, fra 20 Drevvatn bnr. 36. 4 barn.

 

BRUK II, oppstått ved deling av garden 1727, med landskyld 18 mark.

1) Christopher Larssøn (ca 1697‑1747), sønn av Lars Jonsøn, den siste brukeren av den udelte garden, fikk bbr. på 18 mk., dat. 13.4., tl. 12.7.1727. 1733 byttet Christopher bykselbruk med Nils Nilssøn fra 139 Skjeftmoen, i forbindelse med at Nils hadde giftet seg med Christophers mor. Om Christophers ekteskap og barn, se 139 Skjeftmoen.

 

2) Nils Nilssøn (ca 1673‑1748) fra 139 Skjeftmoen fikk bbr. på 12 mark, dat. 10.3., tl. 6.7.1733. De øvrige 6 mark ble midlertidig overført til Bruk II. G. 1733 m. enka Kirsten, forrige brukers mor. Ingen felles barn.

 

Bnr. 3 (lnr.137c) LUKTVASSLI, som ved tilbakeføring av 6 mark fra Bruk II hadde landskyld 18 mk. 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 4,51.

3) Lars Jonsøn fra Høyli i Vefsn fikk bbr. dat. 16.10.1735, tl. 9.7.1736. G. 1734 m. Lisbeth Larsd. f. 1710, steddatter av f.br.

Barn:

1. Lorents, f. 1736,

2. Jon f. -38.

Etter 1738, men før 1741, flyttet Lars og Lisbeth til Høyli i Vefsn. Om Sjur Amundsøn og hans sønn Amund på Bruk I også hadde dette bruket i noen tid, er uklart.

 

4) Nils Larssøn (1723‑89) fra 143 Ytterleiren, og dattersønn av bruker nr. 2 her, fikk bbr. dat. 9.1.1747, tl. 30.4.‑48. G. 1747 m. Dorthea Pedersd., enka etter Amund Sjursøn på Bruk I her.

Felles barn:

1. Christopher, f. 1749, d. før ‑53,

2. Kiersten, f. ‑51 (101 Røsså bnr. 3),

3. Ane Chierstine, f. ‑53, d. ‑72 Barnekopper. Per Davesa skrev et sørgedikt ved hennes død.

4. Lars f. -56 (her).

Ved skiftet etter Nils var boets brutto 238‑4‑0, gjeld og avg. 29‑0‑0. Banco sedler 36 Rd. Sølv for 15‑4‑0. Seksringsbåt med seil, halvparten i et naust ved Elsfjordauren og i ei bu på Hemnes. Bøker: Brochmands postill, bibel, ny­testa­mente, 4 salmebøker og 2 andre med religiøst innhold. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 dalokse, 2 sauer, 4 jømmer, 1 vær.

 

5) Lars Nilssøn (1756‑4.12.1821), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 20.10.1783. G. 1782 m. Gunnel Andersd. (1748‑1844) fra 19 Drevvassbukt bnr. 1.

Barn:

1. Nils Andreas, f. ??

2. tv. dødfødt, f. 23.5.1781, og

3. tv. dødfødt, f. 23.5.1781,

4. Johannes, f. 25.5.‑84 (her),

5. Else Kierstina, f. ‑89 (Stor‑Smedseng i Vefsn),

6. heimedøpt barn, f. -94, død samme år.

 

6) Johannes Larssen (1784‑14.7.1846), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 27.4.1815. G. 1818 m. Karen Nilsd. (1798-22.10.1879) fra 37 Kobhaug.

Barn:

1. Christina, f. 11.5.1820 (Grøftrem i Vefsn, gm Anders Jonsen ved fars skifte 1846),

2. Gulle Andreas, f. 4.2.‑23 (Almlid ved mors skifte 1880),

3. Nils Johan, f. 2.7.‑27, d. 8.2.‑61,

4. Johan Jakob, f. 7.6.‑30 (Fisker og handlende på Hemnesberget 1865, gardbruker i 10 Høynes 1875. 10 Høynes ved mors skifte 1880, kaarmand samme sted 1900, da enkemand),

5. Arnt, f. 7.5.‑34 (Kjelberg ved Nord-Honningsvåg ved mors skifte 1880).

Enka var bruker til 1854.

 

7) Otten Nilssen (1810‑2.10.‑91) fra bnr. 1 her, fikk bbr. dat. 9.7., tl., 21.9.1854. G. 1847 m. enka Karen. Ingen barn.

 

8) Johan Arntsen (1820‑19.11.1908) fra 137 Trettbakken bnr. 1 fikk bbr. ca 1867. G. 1852 m. Zakrine Haagensd. (1825‑13.5.1905) fra 139 Skjeftmoen.

Barn:

1. Arnt Edvard, f. 22.3.1851, (hadde en datter Elen Zakrine f. -74. Mor: Grete Hansdatter Hattfjelldal, opfostres af Johan Arntsen)

2. Peder Johan, f. 7.4.‑53 (23 Luktvatnet bnr. 2),

3. Edvard Andreas, f. 12.9.‑55, d. 13.7.‑63,

4. Gulle Johan, f. 31.5.‑58,

5. Anne Marie, f. 2.2.‑61,

6. Edvard Andreas, f. 24.5.‑63,

7. Otten Nicolai, f. 31.10.‑65,

8. Jacob Johan, f. ‑67 (Inderst og skomager i Guldbakken Luktvatsli 1900, ugift).

Ved salget av Walnumgodset var også Johan Arntsen kjøper, men han klarte ikke forpliktelsene. Hemnes kommune måtte som garantist overta, og fikk skjøte fra Pauline Walnum for kr. 1733, dat. 9.11.1885, tl. 15.5.95. Fredrik Wilhelm Pleym (1822‑2.12.‑99) f. Vardø, fikk skjøte fra Hemnes kommune for kr. 1800, dat. 28.2., tl. 15.3.1895. Johan var på Nygaard 23 Luktvatn hos sønnen Peder 1900, offentlig understøttet.

 

9) Peder Røst Evensen (1864‑23.12.1918) f. i Kvefjord, var forpakter her allerede 1891, og fortsatte som forpakter hos svigerfaren Fr. W. Pleym. G. før 1890 m. Dorthea Ovedia Pleym (1860‑etter 1918).

Barn:

1. Anna Victoria, f. 28.2.1890, d. 2.8.‑91,

2. Julius Alfred, f. 26.5.‑92 (her),

3. Anna Victoria, f. 3.9.‑94, død samme år,

4. Alf Meier, f. 22.4.‑96, d. 7.9.‑98,

5. Alf Meier, f. 7.3.‑98 (her).

Fra dette bruket ble bnr. 4 og 5 fraskilt 1897, og bnr. 6 1917. Deretter hadde bnr. 3 skyld M. 1,10.

 

10) Julius Pedersen (1892‑4.11.1966), sønn av f.br. G. 1922 m. Anna Pedersen (1890‑26.8.1982) fra 23 Luktvatnet bnr. 2. Flyttet til 23 Luktvatnet bnr. 2. Om barn se der.

 

11) Alf Meier Luktvassli (1898‑9.9.1968), bror av f.br., var eier av bruket fra 1947. G.m. Othea Kaspara Kæggvik (5.6.1902‑19.12.‑89) fra Keggvik i Vefsn.

Barn:

1. Dagny Jørgine, f. 29.5.1926 (108 Villmones),

2. Per Olai, f. 25.9.‑30 (her).

 

12) Per Olai Luktvassli, f. 1930, sønn av f.br., overtok bruket 15.3.1963. G.m. Else Smedseng (26.1.193031.12.‑81), fra Smedseng i Vefsn.

Barn:

1. Berit, f. 3.5.1964.

 

Bnr. 4 NORDGARDEN, fraskilt 1897 fra bnr. 3 med skyld M. 1,35.

1) Jørgen Olsen (21.5.1860‑13.7.1945) f. i Vefsn, var oppført som eier av bruket 1897, men hjemmel er ikke innført i Realpanteregisteret. G. ca 1882 m. Pernille Nilsd. (18.9.1858‑13.2.1935) f. i Vefsn.

Barn:

1. Nanna Marie Angel, f. 13.9.1880, d. 6.3.1911 (Ikke til USA, hun hadde en datter Gjertrud Margot, f. 1903. Far: Simon Larsen Lyngstad, f. 18.9.1880 Øver-Bogen under Lyngstad, Eide, Møre og Romsdal). Nanna gift 1905 m Parelius Pedersen f. 1872 Skogsmo i Vefsn, de hadde to barn: Harriet Malvine f. 1909 og Normann f. 1911.

2. Oluf, f. 24.7.1882 (her),

3. Johan Ivert, f. ‑84, d. 6.8.‑98,

4. Martine, f. 30.3.‑86 (bnr. 1 her),

5. Kristian, f. ‑91 (USA‑10).

Dessuten u.e.

6. Gjertrud Margot, f. 17.10.1903, d. 26.10.-88 (Feil: Dette er Nanna sin datter, se barn nr 1 over)

 

2) Oluf Jørgensen (1882‑17.1.1966), sønn av f. br. G. 1910 m. Olava Hansen (1889-18.12.1979) fra 20 Drevvatn bnr. 7.

Barn:

1. Nanna Marike, f. 18.8.1911, d. -82,

2. Hans Nikolai, f. 30.4.‑13, d. -85,

3. Jørgen Paul, f. 14.5.‑17 (her),

4. Ingrid Nilsine, f. 1.11.‑20,

5. Ragnar, f. 12.2.‑29,

6. Målfrid, f. 8.7.‑30.

 

3) Jørgen Paul Lukvassli (1917‑83), sønn av f.br., overtok bruket etter faren. G.m. Lovise fra Smedseng i Vefsn. 4 barn. Enka Lovise overtok bruket 13.2.1983.

 

Bnr. 5 SOLLI, fraskilt 1897 fra bnr. 3 med skyld M. 1,80.

1) Anders og Johan Pedersønner fra Angermo i Vefsn fikk skjøte fra Fr. W. Pleym for kr.450 og vedrett til selgeren, dat. 28.9.1898, tl. 2.4.1900. Johan fikk skjøte fra broren Anders på hans halvpart, dat. 27.5.1905, tl. 15.10.‑06. Sagbruket var inkludert.

 

2) Kåre Paul Angermo overtok bruket 23.7.1974.

 

Bnr. 6 GULLBAKKEN, fraskilt 1917 fra bnr. 3 med skyld M. 0,25.

1) Peter Jørgen Jakobsen (17.5.1864‑30.10.1964) fra Vefsn. G. 1911 m. Wilhelmine Amalie Pleym (4.9.1872‑25.4.1943) fra bnr. 3 her, f. Kvæfjord.

Barn:

1. Aksel Paul, f. 14.12.1915 (her).

 

2) Aksel Paul Gullbakk (14.12.1915‑3.2.‑82), sønn av f.br. G.I. m. Marie Smedseng (4.11.1921‑4.3.‑64), fra Smedseng i Vefsn.

Barn:

1. Arvid,

2. Anne Marie,

3. Olaug.

G.II. m. Nanna. Ingen felles barn. Nanna hadde to barn fra tidligere. Hun overtok bruket fra 8.7.1971.

 

 

HUSMENN.

 

LUKTVASSLIREMMA, ikke i sammenhengende bruk som husmannsplass.

1) Jon Anderssøn (ca 1695‑24.11.1775), oppført som husmann her ved "Extraskatten". G. 1760 m. Berete Arensd. (1705‑27.2.‑79). Ingen barn.

 

2) Ole Nilsen fra bnr. 1 her, var oppført som husmann før han overtok bnr. 1 etter faren 1840.

 

3) Otten Larsen (1826‑19.8.‑69) fra 135 Tverå, Far: ungkar Lars Anderssen, d. 1828, Mor: pike Gidsken Ottensd. 135 Tverå. Otten kom hit etter 1861. G. 1853 m. Britta Erica Andersd. f. ca 1826 i Sverige.

Barn:

1. Maren Jakobea, f. 12.9.1852,

2. Gulle Andreas, f. 10.3.‑54, d. 10. 11.‑57,

3. Edvard Marthin, f. 12.1.‑57,

4. Gulle Edvard, f. 21.4.‑59,

5. Olava Zachrina, f. 25.3.‑61,

6. Olaus Benjamind, f. 1.2.‑65.

Familien var fraflyttet før 1875. Seinere har her ikke vært husmenn ifølge folketellingene.

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.