Home / Gardene / 095 Jamtjorden

095 Jamtjorden


Hemnes Gård og Slekt, side 598 - 606

 

95. Jamtjorden (Rana 151)
Redigert 23. januar 2010

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Jampt Jord 1646, Østerstrøm 1647, Øster Strøm eller Hiembt Jord 1658, Jamptjorden 1723, Jamtjorden 1838, 1891. I kirkebøkene Jamtjord fra ca 1780. Navnet Jamtjord og andre sammensetninger med Jamt ‑ kom i bruk omkring fredsslutningen i Brømsebro 1645, da Jemtland ble avstått til Sve­rige. Like etterpå kom mange flyktninger fra Jemtland og slo seg ned i Nor­ge. Vi kan knapt kalle dem immigranter, da de tidligere var norske, betrak­tet seg som norske og ville bo i Norge. Kanskje noen av bruka på denne gar­den var ryddet av jemter, men minst to av bruka er eldre enn 1645. Jemter kan jo ha kommet hit av andre grunner enn politiske.

Brukstall og utskiftninger:
Jamtjord hadde to bruk inntil ca 1660, tre bruk 1661‑1714, og fire bruk 1715‑ca 1900. Utskiftning av innmark og skog 1830, men utengene og bei­tet ble ikke skiftet. Noe av Jamtjord ble 1863 tillagt den nyopprettede matrikkelgarden Straumbukta. Utskiftning av innmarka mellom alle bruk 1892.

Kvern og sagbruk:
Garden hadde bekkekvern allerede 1723, og 4 kverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver. Jamtjorden Saug var opprettet etter bevilling av 26.8.1796. Eierne var brukere på Utland og Medstraum. Saga var øde 1808. Det ble gitt bevilling til ny sag 1825, med skurkvantum 3 tylvter tømmer.

MATRIKKELGARDEN JAMTJORDA, GNR. 95.
På Medstraum er det 1615 nevnt brukere som ikke passer inn i brukerrek­ken der, men som passer på Østerstrøm 1647. 1626 var landskylda på gar­den "Strøm" 3 våger fisk, og ingen av gardene i dette området hadde så høg landskyld 1647. Det ser derfor ut for at Østerstrøm var skilt ut fra Med­straum eller "Strøm" før 1647, da Østerstrøm hadde landskyld 5 pund fisk.

1723   "Skaug til Huusebord og Brendef. 1 liden Beche Qwern, lelIighed til Kaagefiskerie. Tør og mauwer Jord nogenlunde til Korn men ringe Fæemarch". Gl. matr.nr. 153, landskyld 1 våg 2 pund.1838   Nytt matr.nr. 144, lnr. 282‑285, landskyld 3 daler 17 skill.

1865   Lnr. 282: 15 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas å gi 125 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Tilstrekkelig skog til husbruk. Andel i et vannfall.            

            Lnr. 283: 12 mål åkerland. Eng, skarp sandjord, som antas å gi 86 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Tilstrekkelig vedskog og noe til bygningsmaterialer.
Lnr. 284: 11 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 84 lass høy årlig. Ellers som lnr. 283.
Lnr. 285: Som lnr. 284.

1891   Gnr. 95, skyld 10,11 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

                                   Hester  Storfe   Småfe   Bl.k.                 Havre

1723                 4                                  26                                37                                1/4                   2

Hester            Storfe   Sauer   Reiner   Rug                  Bygg                Havre    Poteter

1835                 4                                  28                                42                                0                                  1/4                   11 3/4   1                                  7 1/2

1865

282                  1                                  10                                13                                0                                  1/6                   2 1/2                1/2                   7

283                  1                                  7                                  9                                  0                                  0                                  1 1/2                1/2                   5

284                  1                                  6                                  6                                  0                                  1/8                   1 1/2                3/4                   7

285                  2                                  6                                  6                                  0                                  0                                  1 1/2                1/4                   5

Pl. 1)                0                                  0                                  6                                  0                                  0                                  0                                  0                                  1/2

Sum‑65 5                                  29                                40                                0                                  7/24                 7                                   2                                  24 1/2

1875

282                  1                                  9                                  14                                0                                  1/4                   2                                  1                                  8

283                  1                                  6                                  11                                0                                  1/4                   1 1/2                1/2                   5

284                  1                                  7                                  9                                  0                                  1/8                   1 1/2                1/2                   7

285                  1                                  7                                  7                                  3                                  1/4                   1                                  1 1/4                7

Sum‑75 4                                  29                                41                                3                                  7/8                   6                                   3 1/4                27

1) Eidberget under lnr. 282

MANNTALL
1666   3 brukere, 5 sønner, 2 strandsittere med 2 sønner
1701   4 brukere, 2 sønner, 1 tjenestekar, 1 gutt

FOLKETELLINGER

Husbonds‑          Kårfolk Tjenere             Husmanns‑       Inderster           Strand‑

                        folk                                                                                                     folk                                                                             sittere

1801     15                                            1                                  4                                  0                                             0                                               4

1865     20                                            0                                  2                                  1                                             5                                               0

1875     12                                            4                                  4                                  0                                             3                                               0

1891     24                                            4                                  5                                  0                                             1                                               0

EIERE. 
Dønnesgods, se Steinhaugen. Brukene ble kjøpt av brukerne: bnr. 1 1919, bnr. 2 og 3 1914 og bnr. 4 1878. Seinere selveiere.

BRUKERE.

BRUK I.
1) Olluf var leilending fra seinest 1615. 1647 var han bruker av 2 ½ pund, og var fremdeles bruker 1653. 1661 var enka "Borej" bruker av 1 pund 6 mark. Hun var avgått før 1666.

2) Peder Nilssøn var bruker av 1 pund 6 mark fra sei­nest 1661, og hadde ved M 1666 hele bruket på 2 ½ pund, det seinere bnr. 1, lnr. 282. Peder var 34 år ved M 1666 og 75 år ved M 1701, hvor også en Nils Persøn, 35 år, er oppført.

Bnr. 1 (lnr. 282) NORDGARDEN, landskyld 2 ½ pund, 1838: 1 daler 2 ort 11 skill., 1891: M. 3,97.
3) Nils Anderssøn, d. 1751, var bruker fra 1710. G. 1706 m. Karen Jacobsd. (ca 1680‑1730) fra Straum­fors.
Barn: 
    
1. Jacob, f. 1708 (her), 
    
2. Dordi, f. ‑10 (Straumdalen), 
    
3. Peder, f. ‑12 (Leirskaret bnr. 4).
Ved skiftet etter Karen 1731 var boets brutto 123‑3‑2, netto 110‑4‑10. Bøker: Povel Andersens postill. Hus­dyr: 1 hoppe, 12 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 mar­kokse, 20 sauer, 3 jømmer, 7 værer, 2 geiter, 2 hane­geiter.

4) Jacob Nilssøn (1708‑1739), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 3.11.1734, tl. 25.4.‑35. G. 1735 m. Marit Zacha­riasd. (1714‑1793) fra Straumsnes.
Barn: 
    
1. Karen, f. 1736 (Utland), 
    
2. Dordi, f. ‑37 (Bjerklia).
Ved skiftet etter Jacob 1740 var boets brutto 123‑4‑6, gjeld og avg. 53‑3‑12. Sølv: 1 tomling og to skjeer, tils. 7 lodd. Husdyr: 1 gammel og 1 ung hoppe, 7 kyr, 1 gammel kvige, 1 markkvige, 2 dalkviger, 1 okse, 3 kalver, 5 sauer, 2 jømmer, 2 værer, 2 geiter, 1 hanegeit, 2 risbit bukker, 2 kje.

5) Johannes Larssøn (1714‑1797) fra Svaleng bnr. 1 fikk bbr. dat. 23.10.1739, tl. 16.5.‑40. G. 1742 med enka Marit.
Barn: 
    
1. Ingebaar, f. 1741, d. før ‑47, 
    
2. Zacharina, f. ‑43 (Haugland i Lurøy), 
    
3. Ane Johanna, f. ‑45, 
    
4. Ingebor, f. ‑47 (Haugland i Lurøy), 
    
5. Petronelle, f. ‑49, d. ‑57 Barnekopper, 
    
6. Margrethe, f. ‑55 (Husøy, i Trena ?), 
    
7. Jacob, f. ‑57 (her), 
    8. Ole, f. ‑60, d. 2.8.1835 ugift.

6) Jacob Johannessøn (1757‑etter 1818), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.5.1787, tl. 7.5.‑88. G. 1787 m. Anna Jacobsd. (1761‑25.2.1841) fra Straumfors bnr. 1.
Barn: 
    
1. Martha Lorentzia, f. 1788 (Bjerklia bnr. 1), 
    
2. Johannes, f. ‑90 (her), 
    
3. Jacob, f. 13.4.‑93 (Bjerklia bnr. 2), 
    
4. Lars, f. ‑96 (Straumfors bnr. 1), 
    
5. Giertrud Maria, f. ‑99.

7) Johannes Jacobsøn (1790‑30.1.1825), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 13.8., tl. 6.10.1812. G. eller trolovet 1824/25 m. Berit Simonsd. (Register mangler. Ikke i Hemnes F1801. Konfirmert 1809, adr. Dalosen).

8) Peder Johan Eriksen (12.10.1806‑sep.‑80) fra Bjørnvassdal bnr. 2 NR fikk bbr. dat. 5.10.1828, tl. 8.7.‑29. I bykselbrevet er opplyst at han aktet å gifte seg med enka etter f.br. Hennes navn var ikke nevnt, og ved vielsen var hun oppgitt som pike, men det kan være en feilskrift, eller at hun bare hadde vært trolovet med f.br. G.I. 1828 m. Berith Simonsd. (ca 1793-­10.4.1854).
Barn: 
    
1. Johanna Bergitha, f. 23.4.1829 (her), 
    
2. Erik Andreas, f. 7.10.‑31 (Gjesbakken bnr. 1), 
    
3. tv. Simon Christian, f. 29.8.-34, og 
    
4. tv. Ane Olava, f. 29.8.‑34.
Peder ble kårmann 1850 og flyttet til Straumbukta som rydningsmann 1858. G.II. 1858 m. Elisabeth Chri­stoffersd. (1833‑etter -75), inderst fra I.Brennberg. 
    
Barn: 
    
5. Barbro Oline, f. 20.6.1858 (Hemnesberget ‑91), 
    
6. Anders Johan, f. 4.3.‑60 (Hemnesberget), 
    
7. Elling Peder, f. 19.2.‑62 (Steinhaugen bnr. 1), 
    
8. Didrik Andreas, f. 2.1.‑64, 
    
9. Sophie Christine, f. 30.9.‑66, d. 17.3.‑76, 
    
10. Bernhart Johan, f. 4.5.‑71, 
    
11. Christence Antonette, f. 12.1.‑75.
Peder Eriksen druknet under heimefiske.

9) Johannes Kristensen (1819‑3.2.‑78) fra bnr. 2 her fikk bbr. dat. 20.10.1849, tl. 7.5.‑50. G. 1849 m. Johanna Pedersd. (1829‑4.6.‑96), datter av f.br.
Barn: 
    
1. Bernthard Olaus, f. 1.5.1852 (her), 
    
2. Iverta Marie, f. 9.5.‑54 (Medstraum bnr. 1), 
    
3. Anne Ottilea, f. 7.3.‑58, 
    
4. Christen Ivertus, f. 5.4.‑61 (Hemnesberget ‑91), 
    
5. Nils Johan, f. 11.5.‑64, 
    
6. Soffie, f. 11.5.‑66, d. 20.2.1945 ugift, 
    
7. Peder Johan, f. 19.11.‑73 (handelsmann Jamtjord).

10) Bernthard Johannessen (1852‑31.7.1944), sønn av f.br., var bruker fra før 1891 og fikk skj. fra H. og J. Coldevin for kr. 3000, dat. 25.3., tl. 26.4.1919. G. 1880 m. Olava Bergitte Hansd. (26.6.1852‑31.10.1919) fra Villen bnr. 5 NR.
Barn: 
    
1. Hansine Emilie, f. 20.3.1882, 
    
2. Josefine Christine, f. 5.4.‑84 (Straumsnes bnr. 2), 
    
3. Johannes Bertinus, f. 9.10.‑86 (her), 
    
4. Betsy, f. 14.7.‑90, d. 3.4.1972 ugift, 
    
5. Nils Albert, f. 11.5.‑92, d. 25.6.‑95.
1902 ble bnr. 5 Nyrud fraskilt, og bnr. 1 fikk da skyld M. 3,77.

11) Johannes Bertinus Johansen (1886‑27.6.1946), sønn av f.br., overtok bruket etter faren. Han var ugift, hadde en datter 
    
1. Bjørg, Mor: Gina Pauline Nyrud, f. 25.7.1895, fra bnr. 5 her.

12) Bjørg Johansen arvet bruket etter faren. Hun solg­te bruket videre etter å ha tatt unna en skogteig i Jamtlia.

Sør‑Rana kommune kjøpte bruket for kr. 26 000 og mente å bruke det til gamleheim. Seinere ble bruket solgt videre til Mo og Nord‑Rana kommuner, sammensluttet 1964.

13) Odd Utland var gardsbestyrer 1950‑51.

14) Ingolf Abelsen fra Vefsn var forpakter noen år. Deretter ble jorda forpaktet bort til

15) Øivind Nilsen, bruker på bnr. 3 her.

Bnr. 5 NYRUD, fraskilt 1902 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.
1) Peder Pedersen (1870‑12.12.1936) fra Drevvass­bukt bnr. 2. G. 1895 m. Johanna Birgitta Pedersd. (1877‑19.8.1949) fra Myklebostad i Nesna.
Barn: 
    
1. Gina Pauline, f. 25.7.1895. 
    
2. Konrad Lund, f. 24.8.‑97 (Grønlia), 
    
3. Paul Johan, f. 8.5.1902, 
    
4. Kristine Elise, f. 5.8.‑08, d. 10.4.‑69 (her).

2) Paul Johan Nyrud (1902‑4.7.‑88), sønn av f.br., fikk skj. fra faren 31.4.1939. G. 1937 m. Alfhild Gud­mundsen (1916‑16.10.87) fra Utskarpen.
Barn: 
    
1. Ranveig, f. 6.4.1938 (Flostrand), 
    
2. Laura, 19.4.‑49 (Gruben).

3) Roy Hansen, f. 1.2.1957, dattersønn av f.br. (sønn av Ranveig), fikk skj. 1988.

BRUK II.
1) Østinn var notert som bruker 1615‑16, men var tro­lig her til 1630‑åra. Han hadde en sønn 
    
1. Jacob, f. ca 1625.

2) Erik var bruker fra 1634. Ved skattemanntallet 1647 var han bruker av 2 ½ pund, og er notert til 1653. Han var trolig gift med enka etter Østinn. Seinest 1661 var Bruk II delt, Bruk IIa med landskyld 1 pund 18 mark og Bruk IIb, med landskyld 18 mark.

BRUK IIa.
3) Jacob Østensøn, sønn av bruker nr. 1, var bruker fra seinest 1661 t.o.m. 1709. Ved M 1701 var han 76 år og hadde ingen sønner. G.m. Marit Pedersd., som tidli­gere hadde vært gift med en Christen. De hadde en dat­ter Margrethe (Finneid bnr. 3).
Jacob og Marits barn: 
    
1. Marit, d. 1750, 52 år gammel, og 
    
2. Dordi d. ‑66,
begge ugift "men ved temmelig Alder" ved skifte etter Marit 1741. Dordi seinere G.m. bruker nr. 6.

4) Ole Anderssøn var bruker 1710‑14. Ved hans avgang ble bruket delt i de seinere bnr. 2 og 3.

Bnr. 2 (lnr. 283) MIDTIGARDEN, landskyld 1 pund, 1838: 2 ort 23 skill., 1891: M. 2,07.
5) Ole Olsøn (ca 1679‑1744), trolig sønn av f.br. G. 1709 m. Marit Pedersd., d. 1741. Ingen felles barn. Marit hadde tidligere vært gift to ganger, seinest med bruker nr. 3 her. Om hennes barn fra tidl. ekteskaper, se der. Ved skiftet etter Marit 1741 var boets brutto 73‑6‑0. Husdyr: 1 gl. hoppe, 6 kyr, 3 kviger, 1 dalokse, 2 kalver, 1 sau, 6 jømmer, 6 lam, 1 liten bukk.

6) Nils Gabrielsøn (ca 1709‑31.1.‑67) fikk bbr. tl. 25.10.1742. G.I. 1742 m. Dordi Jacobsd., d. 1766, steddatter av f.br. Ingen barn. G.II. 1767 m. Elen Hansd., d. 2.3.1776. Ingen barn.

7) Johannes Nilssøn (1721‑etter 1801) fra Straumfors bnr. 2 fikk bbr. tl. 22.4.1750. G. 1750 m. Goulla Jonsd. (1724‑92) fra Utland.
Barn: 
    
1. Pernilla, f. 20.5.1765.

8) Iver Pedersøn (1746‑1803) fra Straumfors bnr. 2 fikk bbr. dat. 9.10.1787, tl. 4.5.‑89. G. 1782 m. Johan­na Christensd.(1752‑18.8.1836) fra Røsså bnr. 2.
Barn: 
    
1. Christen, f. 27.4.1782 (her), 
    
2. Nils, f. ‑84, d. ‑90, 
    
3. Weronicha, f. ‑87, d. 30.1.1825 ugift, 
    
4. Nils Petter, f. ‑92 (skifte 1825, ugift).
Ved skiftet etter Iver 1803 var boets brutto 80‑0‑14, gjeld og avg. 102‑3‑14. Bøker: Henrich Müllers pos­till. Lofotbruk. Husdyr: 1 hoppe, 5 kyr, 1 dalkvige, 4 jømmer, 1 vær, 2 geiter. Enka satt med bykselen til 1808.

9) Christen Iversen (1782‑30.1.1825), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.5.1808. G. 1809 m. Maren Nilsd. (1783­-5.1.1858).
Barn: 
    
1. Iver, f. 1810, d. 30.1.‑25, 
    
2. Nils Olai, f. ‑15 (her),
    
3. Johannes, f. ‑19 (bnr. 1 her), 
    
4. Jacob Andreas, f. 15.3.‑24 (Storholmen bnr. 1).
Ved skiftet etter Christen 1825 var boets brutto 161‑4­-10, gjeld og avg. 61‑2‑23. Lofotbruk. Husdyr: 1 hop­pe, 4 kyr, 1 markokse.
Christen omkom ved forlis på Ranfjorden på tur heim fra kirken. Sammen med ham omkom hans søster Weronicha, sønnen Iver, gardsdrengen en samegutt, og Johannes Jakobsen på bnr. 1. Det ser ut for at bare Weronicha ble funnet, da hun er den eneste av dem som er innført i begravelsesregisteret.

10) Anders Johnsen (ca 1796‑6.5.1862) fikk bbr. dat. 24.10.1825, tl. 6.7.‑26. G. 1825/26 m. enka Maren.
Barn: 
    
1. Christence Ronika, f. 26.10.1826.

11) Nils Christensen (1815‑7.12.‑84), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 17.10.1847, tl. 7.6.‑49. G. 1846 m. Kjerstine Monsd. (1818‑3.6.‑88) fra Tybekken bnr. 1.
Barn: 
    
1. Gjertrud, f. 19.1.1846, død straks, 
    
2. Christence Iverine, f. 4.5.‑50 (her).

12) Hans Nilssen, f. 1852, fra I.Dilkestad bnr. 3, fikk bbr. mot kår til f.br., dat. 3.10.1879, tl. 15.12.‑80. G. 1878 m. Christence Nilsd. f. 1850, datter av f.br.
Barn: 
    
1. Nicoline Christine, f. 22.2.1879, 
    
2. Ragna Helene, f. 30.1.‑81.
Fam. til USA‑82.

13) Mikal Jørgen Bendiksen (1851‑21.5.1936) fra Jomfruremma i Vefsn fikk bbr. mot kår til bruker nr. 11, tl. 1.10.1884, og skj. fra Hans Coldevin for kr. 1575, utst. 1914. G. 1878 m. Idda Jacobsd. (1852-­25.12.1929) fra Utland bnr. 2.
Barn: 
    
1. Ingeborg, f. 6.3.1879 (Altermarka NR, seinere til Mo), 
    
2. Kristense, f. 1.3.‑81 (her), 
    
3. Kornellie Dorthea, f. 5.7.‑83, 
    
4. Anna Jakobea, f. 31.1.‑86, 
    
5. Inga Marie, f. 7.5.‑88, 
    
6. Borghild Marie, f. 2.8.‑90 (USA‑11), 
    
7. Josefine Petrine, f. 14.9‑93 (Mo), 
    
8. Johannes Hilmar, f. 14.3.‑96, 
    
9. Hildur Marie Bang, f. 31.1.‑99, 
    
10. Vally Petrine Anker, f. 21.3.1902 (Trondheim).

14) Jørgen Hartvig Olsen Eide (1868‑8.6.1934) f. Leka, var stiger på Mo, fikk skj. fra Mikal Bendiksen for kr. 5000, tl. 13.9.1922. G. 1905 m. Kristense Mikalsen, f. 1881, datter av f.br. De hadde 8 barn, den yngste, 
    
1. Roald, f. 19.1.1925 her.
Ca 1930 gikk Jørgen Eide konkurs, og bruket gikk til Norsk småbruk og boligbanks avd. Tromsø.

15) Johannes Olsen Bustnes fra Bustnes bnr. 2 drev garden f.o.m. 1931 på kontrakt med Sør‑Rana kommu­ne. Januar 1932 druknet Johannes på Ranfjorden, og hans søster Kristine Olsen Bustnes flyttet hit for å pas­se dyra.

16) Erling Svaleng, f. 31.1.1901, fra Svalingen bnr. 3. Han kom fra USA 7.1.1933 og flyttet hit samme år. G. 1927 m. Kristine Olsen Bustnes, f. 1903. De drev bruket med tillatelse fra boligbanken til han fikk skj. 1937.
Barn.­ 
    
1. Gunvor, f. 31.1.1925 (Mo), 
    
2. Johannes, f. 3.6.‑34 (her), 
    
3. Jens, f. 24.4.‑40 (Utskarpen), 
    
4. Kjell, f. 1.11.‑42 (Straumen).

17) Johannes Svaleng, f. 1934, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1973. G. 1961 m. Turid Nordberg, f. 30.3.1939 fra Tjøtta.
Barn: 
    
1. Vigdis, f. 16.7.1962 (Mo), 
    
2. Ellen, f. 12.8.‑63 (Hattfjelldal), 
    
3. Erlend, f. 2‑10.‑67 (Mo), 
    
4. Tor Helge, f. 11.6.‑76.

Bnr. 6 NYVOLD, fraskilt 1919 fra bnr. 2 med skyld M. 0,40.
1) Thomas Andreas Nilsen (28.7.1881‑25.1.1960) fra Bustneslia NR, ryddet plassen ca 1915, fikk skj. fra Mikal Bendiksen for kr. 900, dat. og tl. 29.6.1919. G.I. 1908 m. Anna Marie Olsd. (1886­-18.9.1921) fra Bjerklia bnr.1 
Barn: 
    
1. Normann Bang, f. 3.6.1909, d. 4.9.‑39, 
    
2. Margit Ovidis, f. 3.2.-11, d. 1.2.-16, død på Nyvoll 
    
3. Margit Ovidis, f. 6.1.-17 (Kråkdalen NR, gm Helge Bjerkli), 
    
4. Dagmar Kathinka, f. 1.3.‑20 (eg. 29.2.-20) (131 Reinåmoen bnr. 2),
G.II. 1929 m. Augusta Elisabeth Reinfjell (22.9.1886, d. 19.2.1977) fra Reinfjellet i Nord-Rana. Ingen barn.

2) Kristian Kristiansen (1902‑68) fra Mo ble eier 1965. G. 1925 m. Anna Johannesd. (1905‑82) fra Fagerdalen bnr. 1 NR.
Barn: 
    
1. Per Åsheim, f. 13.6.1926, 
    
2. Else, f. ‑30, 
    
3. Joar, f. ‑35.

3) Per Åsheim, f. 1926, sønn av f. eier, ble eier av bru­ket 1971. G. 1946 m. Anna Langvann, f. 22.4.1924.
Barn: 
    
1. Trond, f. 31.7.1955, 
    
2. Elin, f. 4.8.‑47.
Verken Per Åsheim eller hans far bodde på bruket.

4) Gunnar Olsen, f. 16.4.1945, fra Meløy ble eier av bruket januar 1988 og bosatte seg her. G. 1966 m. Elin, også fra Meløy.
Barn: 
    
1. Ørjan, f. 14.4.1976, 
    
2. Arild, f. 26.10.‑77.

Bnr. 7 KLEPPEN, fraskilt 1922 fra bnr. 2 med skyld M. 0,20.
1) Evald Jørgensen, f. 1901 på Tjøtta, fikk skj. fra Mikal Bendiksen for kr. 1150, tl. 9.9.1931. G. 1923 m. Elida Nilsd. (1902‑23.11.‑90) fra bnr. 4 her.
Barn: 
    
1. Edith, f. 1923, 
    
2. Arnulf.

Bnr. 3 (lnr. 284) NEDGARDEN, oppstått ved deling av Bruk IIa 1715, med skyld 18 mark, 1838: 2 ort 11 skill., 1891: M. 2,07.
1) Jon Christensøn (ca 1687‑1749) var bruker 1715­-45. G. 1712 m. Dordi Ivarsd., d. 10.6.1788, fra Bjer­klia bnr. 2.
Barn: 
    
1. Karen, f. 1715, 
    
2. Lars, f. ‑17, 
    
3. Mille, f. ‑20 (Espervika), 
    
4. Maren, f. ‑22 (I.Brennberg bnr. 1), 
    
5. Daardi, f. ‑24, 
    
6. Iver, f. ‑27.

2) Anders Christophersøn, d. 1754, fikk bbr. tl. 15.10.1746. G. 1745 m. Elen Hansd. (1720‑2.3.‑76).
Barn: 
    
1. Ole, f. 1746, 
    
2. Martha Chierstina, f. ‑49 (Holmholmen pl. Holmstrand), 
    
3. Ane, f. ‑51, 
    
4. Berte, f. ‑52, d. før ‑54, 
    
5. Peder, f. ‑53, 
    
6. Berte, f. ‑54 (Straumbukta).
Ved skiftet etter Anders 1755 var boets brutto 39‑1‑12, avg. 24‑4‑2. Husdyr: 1 ung hoppe, 4 kyr, 2 markkviger, 1 kalv, 2 sauer, 4 jømmer, 1 geit. Enka satt med bykse­len til 1760.

3) Nils Nilssøn (1725‑13.5.‑84) fikk bbr. tl. 29.10.1760. (Han var antakelig fra Bardal i Nesna. Han hadde to brødre og en søster der). G.m. Maren Hemmingsd. fra Blyset i Bardal. Ingen barn. Ved skif­tet etter Nils 1784 var boets brutto 182‑0‑12, avg. 34‑5­-10. Seksringsbåt og åttringsbåt, begge med utst. Lofot­bruk. Boet hadde 72 dlr. i penger, det var midler som Nils hadde forvaltet som formynder. Enka satt med bruket i to år, og giftet seg så med Johannes Larssøn, Pepperjord i Nesna.

4) Hans Anderssøn (1748‑1801) fra N.Brennberg fikk bbr. dat. 19.10.1786, tl. 7.5.‑87. G. 1781 m. Johanna Olsd. (1757‑1809) fra Rørlia.
Barn: 
    
1. Ole Andreas, f. 25.9.1781 (her), 
    
2. Karen, f. 31.1.‑83 (Sandnes bnr. 2), 
    
3. Anna, f. ‑89, død samme år, 
    
4. Ane, f. ‑91, 
    
5. Anders, f. 20.10.‑94, d.‑97, 
    
6. Berthe /Berit Maria, f. ‑99 eller 1801? (Sandnes pl. Sanden).
Ved skiftet etter Hans 1801 var boets brutto 118‑0‑14, avg. 24‑1‑8. Bøker: 1 postill og 3 andre, 3‑romsbåt, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dal­kvige, 1 markokse, 3 sauer, 3 jømmer, 3 geiter, 1 risbit bukk.

5) John Nilssøn (6.1. 1758‑1832) fra Stor‑Alteren bnr. 6 NR fikk bbr. tl. 12.10.1802. G. 1802 m. enka Johanna. Ingen barn.

6) Ole Hanssen (1781‑7.7.1849), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 15.2.1822, tl. 14.10.‑23. G.I. 1822 m. Ronika Andersd. (1795‑21.10.1824) fra Straumbotn bnr. 2.
Barn: 
    
1. Hans Andreas, f. 25.9.1723 (Straumbotn pl. Sørsjømyra).
G.II. 1824 m. Olava Johansd. (1797‑4.3.1888) fra Straumbotn bnr. 2.
Barn: 
    
2. Veronika Kjerstina, f. 31.3.1826, 
    
3. Johan Heitman, f. 21.3.‑28 (Straumsnes pl. Sanden), 
    
4. Kirstina Elisabeth, f. 12.4.‑30 (Hemnesberget ‑91), 
    
5. Johanna Olava, f. 8.6.‑32, 
    
6. Anna Marie Heitmann, f. 27.4.‑35.

7) Ivar Tobias Olsen (19.5.1816‑10.11.‑99) fra Villen bnr. 3 NR og bodde der til 1850. G.I. 1844 m. Gun­borg Evensd. (1822‑21.6.1849) fra Nerdal bnr. 2 NR.
Barn: 
    
1. Olava, f. 1844, 
    
2. Even, f. 19.2.‑47 (her).
G.II. 1851 m. enka Olava og fikk bbr. her. dat. 11.12.1850, tl. 6.10.‑52. G.III. 1888 m. Marianne Evensd. fra Nerdal bnr. 2 NR, og søster til Ivars første kone. G.IV. 1894 m. Anna Olsd. (1820‑16.6.1908) fra Storstrand bnr. 2.

8) Even Iversen (1847‑29.10.1933), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 8.11.1872, tl. 3.6.‑73, og skj. fra Jørgen Col­devin for kr. 1600, dat. 28.5., tl. 15.7.1914. G.m. Anna Kristine Olsd. (16.3.1850‑22.6.1936) fra Alterskjær bnr. 2 NR.
Barn: 
    
1. Gebertine Marie, f. 11.7.1874 (Ytteren bnr. 23), 
    
2. Johanna Lorentse, f. 10.2.‑77, 
    
3. Ole Peder, f. 16.10.‑79, død straks, 
    
4. Olaf Jørgen, f. 2.2.‑81, 
    
5. Anna Kornelia, f. 13.2.‑84 (Ytteren bnr. 31), 
    
6. Edvard Andreas, f. 4.11.‑86 (her), d. 18.1.1962, 
    
7. Iverta Marie, f. 10.9.‑88 (her), d. 28.12.1969, artikkel i Rana Blad 30.4.2004
    
8. Ottelia Johanna Lorense, f. 25.2.‑91 (USA‑11), tilbake i 1920, gnr.64/4 
    
9. Elise Margrete Sal, f. 14.7.‑93 (Ytteren bnr. 23), artikkel i Rana Blad 30.4.2004.

9) Edvart Evensen (1886‑18.1.1962) og Iverta Evensen (1888‑28.12.1969), ugifte barn av f.br., fikk skj. fra sine medarvinger for kr. 3000, dat. 28.10.1936.

10) Eivind Nilsen (22.5.1922‑2.2.1991) fra Ytteren bnr. 23 NR, søstersønn av f. brukere, fikk skj. 1951 mot kårytelse. G. 1950 m. Mildrid Djuplasti, f. 19.1.1929 fra Ytteren (datterdatter av Per Pedersen Bordvedaven bnr. 3 NR).
Barn: 
    
1. Marit Elin, f. 26.2.1952 (Oslo), 
    
2. Thore, f. 24.11.‑54 (Ytteren). 
    
3. Anne Elise, f. 21.8.‑56 (Ytteren), 
    
4. Per Ivar, f. 21.9.‑64.

11) Thore Nilsen, f.1954 sønn av f.br. fikk skjøte tgl. 1.10.1991. Gm. 1977 Elin Skaar, Hamarøy, f.5.12.1956.
Barn: 
    
1. Kent Morten, f.6.2.1975 
    
2. Andreas, f.17.10.‑80 
    
3. Terje, f.11.1.‑83

Bruk IIb, fraskilt før 1661 fra Bruk II, identisk med
Bnr. 4 (lnr.285) HÅJEN, landskyld 18 mark, 1838: 2 ort 11 skill., 1891: M. 2,07.
1) Anders var bruker noen år fra seinest 1661.

2) Johan Jørgensøn var bruker fra seinest 1665 til ‑95. ved M 1666 var han 32 år, og hadde
en sønn: 
    
1. Ivar, f. umiddelbart etterat manntallet var opptatt.

3) IvarJohansøn (ca 1664‑1742),38 år ved M 1701 og sønn av f. br., var bruker fra 1696 til 1714, da han flyt­tet til Bjerklia. Om fam. se der.

4) Nils Hanssøn var bruker 1715‑34. G. 1706 m. Berit Nilsd. (ca 1653‑1732). De hadde ingen felles barn. Berit hadde fra et tidligere ekteskap døtrene Dordi (her) og Anne Olsdøtre, som ikke hadde nære slekt­ninger. Ved skiftet etter Berit 1732, var boets brutto 40‑4‑8, avg. 12‑2‑10. Husdyr: 1 hoppe, 5 kyr, 1 mark­kvige, 1 kalv, 4 sauer, 4 jømmer, 2 lam. G.II. 1733 m. Kirsten Eriksd., d. juni 1767. Ingen barn.

5) Peder Eriksøn (ca 1698‑7.6.1772) fikk bbr. dat. 7.11.1735, tl. 9.7.‑36. G. 1735 m. Dordi Olsd., sted­datter av f.br., d. etter 1764. Ingen barn.

6) Nils Anderssøn (1717‑88) fra Øverdal bnr. 3 NR. G.I. 1740 m. Karen Jonsd., d. 1779.
Barn: 
    
1. Anders, f. 1742, d. før ‑79, 
    
2. tv. Zacharias, f. -44 (her)og 
    
3. tv. Jon, f. ‑44 (Loftfjell NR), 
    
4. Dorthe, f. ‑47 (Oldersletta i Nesna), 
    
5. Ane, f. ‑49 (Brennbergfjell), 
    
6. Karen, f. ‑51, d. før ‑53, 
    
7. Caren Maria, f. ‑53 (pl. Bjerklisjøen), 
    
8. Iver, f. ‑57, død samme år. Barnekopper.
G.II. 1782 m. Beret Jonsd. fra Flostrand i Nesna.
Barn: 
    
9. Martha Andrine, f. ‑85, d. ‑89.

7) Zacharias Nilssøn (1744‑82), sønn av f.br., var bru­ker fra ca 1777. G. 1776 m. Elisabeth Pedersd. (1741­-6.3.1825) fra Straumfors bnr. 2.
Barn: 
    
1. Peder, f. 26.6.1777, d. ‑98, 
    
2. Nils Andreas, f. 27.1.‑80 (Nordenglia), 
    
3. Zacharias, f. 28.4.‑82 (her).
Ved skiftet etter Zacharias 1782 var boets brutto 130-­0‑11, avg. 27‑3‑14. Sølv for 1‑1‑8 (mrk. ZNSLPD). Åttringsbåt. Husdyr: 1 ung hest, 5 kyr. 2 kviger, 2 kal­ver, 1 sau, 3 jømmer, 1 geit, 3 hanegeiter, 1 bukk.

8) Peder Jenssøn (1748‑97) fra Øyjord bnr. 2 NR fikk bbr. tl. 20.10.1783. G. 1783 m. enka Elisabeth.

9) Christen Nilssøn (21.9.1766‑1811) fra Lille‑Alte­ren bnr. 2 NR fikk bbr. 1800. G. 1798 m. enka Elisa­beth. Ingen Barn. Ved skiftet etter Christen 1811 var boets brutto 195‑5‑0, gjeld og avg. 49‑2‑2. Sølv for 3­3‑8. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Seksringsbåt, Lofotbruk. Husdyr: 1 ung hoppe, 3 kyr, 1 markkvige. 1 dalkvige, 3 sauer, 6 jømmer.

10) Zacharias Zachariassen (1782‑2.3.1862), sted­sønn av f.br., fikk bbr. dat. 18.12.1810, tl. 9.4.‑11. G. 1812 m. Johanna Pedersd. (1790‑3.6.1863) fra Stor­holmen bnr. 2.
Barn: 
    
1. Peder, f. 1813, d. 19.7.‑39 ugift, 
    
2. Christen Mathias, f.‑16, 
    
3. Nils Zacharias, f. 8.5.‑19, (Hemnesberget ‑65, USA‑66), d. -66 i Minnesota 
    
4. Ane Dorthea, f. 2.4.‑23, 
    
5. Israel, f. 18.3.‑27, d. 17.12.‑45.

11) Mathias Hansen (1798‑7.6.1868) fra Medstraum bnr. 1 var bruker fra ca 1830. G. 1833 m. Inger Tho­resd. (1810‑18.10.‑86) fra NR.
Barn: 
    
1. Peder Johan, f. 14.3.1833 (Storstrand pl. Strandenget), 
    
2. Hans Heitmann, f. 2.10.‑34, 
    
3. Johan Hitmand, f. 4.5.‑38 (Hb‑65), 
    
4. Mathias Tobias, f. 7.6.‑42, 
    
5. Sara Marie, f. 15.1.‑46.
Mathias overlot bruket til Peder Benonisen 1849, og ble husmann på Eidberget her.

12) Peder Benonisen (1811‑30.7.‑90), tidl. bruker på Straumdalen, var bruker her 1849‑78. Om fam. se Straumdalen.

13) Hans Pedersen (1834‑23.9.1915), sønn av f.br, fikk bbr. tl. 16.12.1878. Han hadde tidligere vært bru­ker på Ø.Brennberg. G. 1864 m. Jakobia Nilsd. (1836­22.7.1910) fra Mellingsjorda bnr. 3.
Barn: 
    
1. Nils Konrad, f. 17.4.1865 (her), 
    
2. Else Marie, f. 15.1.‑67 (USA‑87), 
    
3. Bernthard Johan, f. 1.3.‑73 (USA‑94).
Jakobia Nilsd. fikk i gang misjonsforening. Hun begynte 1887 med å gå til naboene og holde møter. I samarbeid med lærer Lars Erik Ottesen ble Straumen misjonsforening startet 1891. Den fungerer ennå.

14) Nils Hansen (1865‑22.6.1952), sønn av f.br., fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 1800, dat. 10.8.1908, tl. 22.8.‑22. G. 1896 m. Ingeborg Hallesd. (1875­12.5.1956) fra Straumen.
Barn: 
    
1. Helmer Bang, f. 19.5.1897, 
    
2. Haakon Johan, f. 14.5.‑98, d. 10.11.1986, 
    
3. Sigurd Johannes Kaurin, f. 2.8.‑99 (her), 
    4. Elida Nilsine, f. 16.6.1902 (bnr. 7 her), 
    
5. Sverre, f. 28.12.‑07 (bnr. 10 her), 
    
6. Jensine Marie, f. 22.10.‑11.

15) Sigurd Nilsen (2.8.1899‑22.9.1990), sønn av f.br., fikk skj. på dette bruket fra faren 1942, og hadde tidli­gere fått skj. fra sin svoger Evald Jørgensen på bnr. 7. G.m. Marie Elise Anker Johannessen (1903‑27.1.‑57).
Barn: 
    
1. Kitty, f. 23.4.1927, 
    
2. Sigbjørn, f.‑32 (her).

16) Sigbjørn Nilsen, f. 1932, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1970. G. 1956 m. Eva Almli, f. 1935, fra Mo.
Barn: 
    
1. Stein Arne, f. 1956, 
    
2. Jonny, f. ‑63.

Bnr. 10 KJELDSRUD, fradelt 1943 fra bnr. 4.
1) Sverre Nilsen, f. 1907, fra bnr. 4, fikk skj. 1952. G. 1941 m. Solveig Bjerkli (1917‑21.5.‑71) fra Bjerklia bnr. 1.
Barn: 
    
1. Asle, f. 14.3.1936, 
    
2. Einar, f. 14.3.‑43 (Ytteren), 
    
3. Snorre, f. 10.5.‑49 (Alteren), 
    
4. Arne, f. 10.5.‑53 (Båsmo).

HUSMENN.
På Jamtjord kan sikkert bare påvises husmannsplassen

EIDBERGET (INGERHEIMEN). Plassen lå ved grensen mot Straumen ved Ytre Eidbukt, som sammen med Eidberget ble fradelt fra Jamtjorda og Straumen som egen matrikkelgard 1864.
1) Mathias Hanssen, tidligere bruker på Jamtjord bnr. 4 inntil 1849, var husmann her fra 1850. Da hans døde 1868 var han fattiglem. Kona Inger Thoresd. bodde nok her ennå noen år, ettersom plassen kunne få navnet "Inger­heimen". Inger døde på Hemnesberget. Om fam. se ovenfor (bnr 4).

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.