Home / Gardene / 053 Finneid

053 Finneid


Hemnes Gård og Slekt, side 290 - 304

 

53. Finneid
Redigert 28. februar 2012

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Findeidt 1567, Findett 1610, Finded 1626, Findeid 1647, FindEide 1723, Finneidet 1838, Finneid 1891. Navnet har nok ikke noe med mannsnavnet Finn å gjøre, men vel heller av finn (same). En markedsplass for samer, eller et sesongmessig tilholdssted, er ikke urimelig.

Brukstall og utskiftninger:
Tre bruk før ca 1610, fire bruk ca 1610‑26, og deretter fem bruk. Etter 1900 adskillig oppdeling. Det ser ut for at brukene hadde hatt sine bestemte avgrensninger, bortsett fra Sjøbakken, som "fra umindelige Tider... hadde været brugt i større og mindre Stykker indviklet om hinanden". Sjøbakken ble 1858 utskiftet mellom brukene, slik at hvert av dem fikk tildelt sitt areal i to teiger. 1876‑79 ble det foretatt full utskiftning mellom alle bruk av innmark, utmark og skog, hvor også gjerdeplikt ble bestemt. 1905‑07 ble det foretatt overutskiftning mellom alle bruk, og mot 54 Kattstrand, 58 Svaleng og 59 Sætra.

1774 betalte de 5 brukerne 4 skill. hver i kvernskatt.

Skjerping:
På Finneids grunn fins marmor‑ og kalksteinsforekomster som har vært ansett som drivverdige. På Rostafjellet og omkringliggende områder var det stor skjerpeaktivitet i begynnelsen av 1900-tallet, både på kobbermalm, svovelkis, sinkblende og blyglans. De fleste skjerperne oppga oftest bare "malmanvisninger", "ertsanvisninger" og "metallforekomster". Under foregående gardsnummer er skjerpingen nevnt, så her tas med en oppsummering: Fra 1905 til 1928 var totalt anvist i dette området, hvor Finneid og 52 Breivika oftest er nevnt, 209 forekomster. 1906 var første prøvelast av kobbermalm, blyglans og sinkblende avskipet fra Finneid.

Seter:
Finneid har antakelig i sin tid hatt seter på den nåværende gnr. 59 Sætra. Om grunnen for denne antakelsen, se 59 Sætra.

MATRIKKELGARDEN FINNEID, GNR. 53.
Omtalt 1567. Odelsgods fra gammelt, men ikke kjent bondeodel. Landskyld 1610: 3 våger fisk fordelt på tre bruk.
1723 "Tømmer og Brendefang. Leylighed til Kaagefisk. Steenig Jord temmelig til Korn, dog tungvunden". Gl. matr.nr. 83, landskyld 3 våger.
1838 Nytt matr.nr. 101, lnr. 227 a‑e, landskyld 5 daler 4 ort 9 skill.
1865 Garden er ikke frostlendt og ligger bekvemt ved sjøen. Lnr. 227 a‑d har del i et vannfall.
            
Lnr. 227a: 12 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 96 lass høy årlig. Fjellslåttene antas å gi 10 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 3 tylvter sagtømmer for salg årlig.
            
Lnr. 227b: som 227a.
            
Lnr. 227c: 15 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 118 lass høy årlig. Fjellslåttene antas å gi 12 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 3 ½ tylvter sagtømmer for salg årlig.
            
Lnr. 227d: som 227c.
            
Lnr. 227e: 15 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 110 lass høy årlig. Fjellslåttene antas å gi 10 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, og 3 tylvter sagtømmer for salg årlig.
1891  Gnr. 53, skyld 21,95 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Rug Bygg Bl.k. Havre.

1723 4 32 46 13/16 5 3/4 5 5/8  4 3/4

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 5 34 54 0 0  2 1/2 10 1/2 3 1/2 13 1/2

1865

227a 1 9 10 0 1  1/2 3 1 9

227b 1 8 16 0 1  1 2 1 8

227c 1 9 16 0 1  1 3 1 1/2 8

227d 1 11 14 0 1  1/2 4 1 15

227e 1 8 1 0 0  1/4 3 1 8

Pl. 2) 0 1 3 0 0  0 0 0 2

Pl. 4) 0 1 4 0 0  0 1/4 0 1

Pl. 5) 0 1 2 0 0  0 1/4 0 1

Sum‑65 5 48 66 0 4 3 1/4 15 1/2 5 1/2 52

1875

227a 1 7 12 0 1  1/4 3 1 1/2 10

227b 1 8 10 0 1  1/5 0 1 1/2 7

227c 1 10 24 0 1  1/2 3 5 12

227d 1 12 14 0 1  1/2 3 2 13

227e 1 9 13 1 1  2/5 2 1/2 1 8

Pl. 1) 0 2 4 0 1  0 2/5 1/10 2 1/2

Pl. 2) 1 1 3 0 0  0 0 0 2

Pl. 3) 0 2 2 0 1  0 2/5 0 3

Pl. 4) 0 1 4 0 0  0 4/15 1/5 2 1/2

Pl. 5) 0 1 3 0 0  0 2/5 0 3

Pl. 6) 0 0 0 4 0  0 0 0 1/2

Sum‑75 5 53 89 5 7 1 1/2 13 11 3/10 62 1/2

1) Sjøsletta under 227a (ikke oppg. ‑65)  2) Drakhaugen 3) Sjøsletta under 227b

4) Graven  5) Varpen  6) Husmann uten jord.

MANNTALL
1666  3 brukere,  7 sønner
1701  3 brukere (1 enke), 5 sønner,  3 gardsdrenger

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kårfolk  Tjenere  Husmanns‑  Inderster  Fattige

 folk folk

1801 22* 3 10 0 0  0

1865 30 4 13 9 8 2

1875 28 6 14 12 4 0

1891 30** 5** 7 13 24  3

*2 fosterbarn  **1 fosterbarn

EIERE.
Jordebok 1626: Adels‑ og odelsgods, Mester Peder Lehra i Bergen eide 2 våger. Skattemanntallet 1647: Nils Pedersøns arvinger i Bergen, 2 våger, Karen Lind i Bergen, 1 våg. 1680 eide Abel, sal. Mester Anders' 2 våger og fogden Peder Christophersøn Broch 1 våg, som han hadde kjøpt av Nils Smed, pastor til Phane (Fana). Skjøtet ble utstedt 1690 i Bergen og tinglyst i Hemnes 12.11.1700. Anders Dass arvet 1 våg etter sin farmor Maren Pedersd. Falch, som var G.III. med Peder Broch. Anders Dass solgte sin part til Obereuditør Brøndlund ved skj. tl. 30.4.1720. Peder Brøndlund var gift med enka etter Arnoldus Tønder. Fra da av kan vi si at Finneid var en del av Dønnesgodset, da amtmann Tønder 1692 hadde kjøpt 2 våger som Abel sal. Mester Anders' hadde eid. Odelsløsningen etter amtmann Tønder, som døde 1694, var dog ikke gjennomført før ca 1740. Mer om Dønnes‑godset i bind I av bygdeboka (fellesbindet). Brukerne kjøpte sine bruk i tidsrommet 1888‑1907. Seinere har brukerne vært eiere.

BRUKERE.
1610 var garden delt i 3 bruk; I, II og III. Bruk I ble 1727 delt i de seinere bnr. 1 og 2. Bruk II identisk med bnr. 3. Bruk III ble 1708 delt i de seinere bnr. 4 og 5.

BRUK I, landskyld 1 våg fisk.
1) Inguold, (Ingvald eller Inguld ?) var bruker 1610-44, da han var "forarmet". Ved skattemanntallet 1647 var enka (hans ?) her.

2) Gabriel Eriksøn var bruker ca 1652‑72. Han var lagrettesmann ved inspeksjonen av Hemnes kirke 1666. Ved M 1666 var Gabriel 63 år, med sønnene
    
1. Jon, 20 år (her),
    
2. Inguld, 16 år,
    
3. Ole, 14 år og
    
4. Nils, 12 år (136 Fjelldal).

Dessuten kjennes datter Marit, f. ca 1652 (til 69 Indre Dilkestad bnr 1).

Det er mulig at Gabriel var gift med enka etter Ingould, og i realiteten bruker fra ca 1645. En sønn var øyensynlig oppkalt etter bruker nr. 1. Oppgaven fra 1647 kan skyldes treghet i systemet.

3) Jon Gabrielsøn (ca 1645‑1723), sønn av f.br.,var bruker 1673‑1721. Han var lagrettesmann. G.m. Lisbeth Nilsd. (ca 1646‑1727). De hadde ingen heime­værende sønner ved M 1701.

4) Lars Olsøn (ca 1680‑1731) fra Villen NR var bruker av 1 våg 1722‑27, og videre av 1 pund 12 mark til ‑31. Lars var gardsdreng hos Jon Gabrielsøn 1701. G. 1707 m. Ane Larsd. Findeide.
Barn:
    
1. Marit, f. 1706,
    
2. Karen, f. -09 (bnr. 2 her).
Lars var bruker på 56 Urlandå 1712‑21, men hadde bodd der fra seinest 1709, da Karen var født der.
Bruk I ble delt 1727 i de seinere bnr. 1 og 2. Lars Olsøn fortsatte på bnr. 2 til 1731.

Bnr. 1 (lnr. 227a) OPPIGARDEN, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 4 ort 21 skill., 1891: M. 3,79.
5) Ole Pedersøn (muligens fra bnr. 5 her, f. 1704), fikk bbr. dat. 30.12.1726, tl. 10.7.‑27. G.I. m. ukjent (Anne Jonsd.? d. her 1728, 24 år gl.).
Barn:
    
1. Ole, f. ca 1726 (husm. her),
    
2. Jon, f. -27, døpt i Mo, d. for ‑29.
G.II. 1729 m. Marit Larsd. (1706‑17.12.‑73), datter av f.br.
Barn:
    
3. Jon, f. 1729,
    
4. Anne, f. -31,
    
5. Karen, f. -32 død samme år,
    
6. Kiersten, f. -33 (43 Vekthaugkråa),
    
7. Marit, f. -36 (70 Dalosen bnr. 2),
    
8. Karen, f. -38 (56 Urlandå),
    
9. Elisabeth, f. -39,
    
10. Lars, f. -41 (bnr. 5 her),
    
11. Johanna, f. -50 (70 Dalosen bnr. 2).

6) Østen Pedersøn (1706‑1.2.‑69) fra Myklebostad eller Sjonbotnet i Nesna, fikk bbr. tl. 8.4.1744. G.I. 1730 m. Golla Eriksd., d. 1754.
Barn:
    
1. Beret, f. 1732 (her).
Østen var gift og Beret født før fam. kom hit. G.II. 1754 m. Karen Bentsd. (1712‑69). Ingen barn.

7) Thomas Jonsøn (1712‑79) fra 134 Skresletta. G.m. Beret Østensd. (1732‑1725), datter av f.br. Ved skiftet etter svigermora var det opplyst at Thomas var bruker, men han hadde ikke bykselbrev. Thomas flyttet med fam. til 45 St.Målvatnet for 1769. Om fam. se der.

8) Johannes Nilssøn (1737‑1815) var bruker fra ca 1768. G.I. 1762 m. Maren Pedersd. (1733‑98).
Barn:
    
1. Otto, f. 1763,
    
2. Jeschen, f. -65 (Strand i Nesna),
    
3. Kjersten, f. 1.3.‑67 (her),
    
4. Nils, f. 1.2.‑69 (101 Røsså bnr. 1),
    
5. Anne, f. 3.7.‑71 (21 Luktvassli bnr. 1).
Ved skiftet etter Maren 1799, var boets brutto 165‑1-11, gjeld og avg. 43‑1‑13. Sølv for 4‑5‑4. Bøker: Bibel og salmebok. Åttringsbåt, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 2 kviger, 2 dalkviger, 5 sauer, 5 jømmer, 3 værer, 6 lam. G.II. 1802 m. Elen Ottensd. (1769‑10.1.1823). Som enke G.II. på bnr. 2 her.

9) Christopher Pedersøn (1756‑31.3.1833) fra 49 Ø.Bjekdal bnr. 1., fikk bbr. dat. 24.10.1797, tl. 27.4.98. G. 1797 m. Kjersten Johannesd. (1767‑mai 1848), datter av f.br.
Barn:
    
1. Johanes, f. 1800 d.‑03,
    
2. Maren Anna f. -06 (bnr. 4 her).

10) Peder Iversen (1791‑16.10.1862), fra 112 Fagervolli, fostersønn hos f.br. ved F 1801, fikk bbr. dat. 4.11.1830, tl. 4.10.‑31. G. 1820 m. Helena Andersd. (1783-28.7.1851) fra 52 Breivika.
Barn:
    
1. Kiersten Johanna, f. 26.4.1821,
    
2. Christopher, f. 20.9.‑23 (her),
    
3. Anders, f. 9.8.‑26 (pl. Drakhaugen her),
    
4. Olava Maria, f. ca 1830, d. 9.8.‑44,
    
5. Iver, f. 9.10.‑30, d. 20.12.‑62.

11) Christopher Pedersen (1823‑des.‑69), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 12.11.1850, tl. 27.4.‑51. G. 1847 m. Karen Gullesd. (1821‑15.3.‑96) fra 50 N.Bjerkadal bnr. 2.
Barn:
    
1. Kristine Johanna, f. 12.5.1847 (60 Grønvikmoen),
    
2. Peder Johan, f. 7.5.‑50, d. 16.10.‑66,
    
3. Elen Olava, f. 5.10.‑52, død straks,
    
4. (Lars Jørgen ?),
    
5. Gulle Jacob, f. 4.8.‑54, d. 1.5.‑55,
    
6. Elen Helene, f. 27.7.‑56, d. 25.9.‑89 (ugift, lærer),
    
7. Karen Gurine, f. 3.12.‑58 (USA‑82),
    
8. Gulle Jacob, f. 14.9.‑61.

12) Gulle Bech Jensen fra 101 Røsså fikk bbr. dat. 31.3., tl. 30.9.1875. Han ble her bare til 1877, og kjøpte så bnr. 1 på 51 Storbjerka. Om fam. se der.

13) Johan Davidsen (22.4.1843‑15.12.1902) fra Bjerkmoen i NR fikk bbr. dat. 12.5., tl. 23.9.1877. G.I. 1871 m. Karen Kristine Jacobsd. (1845‑11.11.‑75) fra bnr. 2 her.
Barn:
    
1. Jacob Deodor Bang, f. 17.8.1872 (her).
G.II. 1891 m. Anna Olsd. (1850‑19.10.1936) fra 60 Grønvikmoen.
Barn:
    
2. Karen Christine, f. 23.9.1892.

14) Jacob Johansen (1872‑21.7.1957), sønn av f. br., fikk skj. fra H. Coldevin for kr. 3500 og kår. Han hadde vært bruker på 52 Breivika bnr. 2 1894‑99. G. 1894 m. Thea Thomasd. (1873‑13.2.1949) fra bnr. 4 her. Foruten gårdsdrifta drev Jakob Johansen landhandel (matvarer) og båtbyggeri, nordlandsbåter og skøyter opptil 35 fot.
Barn:
    
1. Johan Teodor, f. 8.2.‑95, d. 4.4.1975,
    
2. Karen Kirstine, f. 23.6.‑97, d. 8.2.1983,
    
3. Ivar Johan, f. 27.6.1900, d. 16.5.‑75,
    
4. Jørgen Bang, f. 30.9.‑02, d. 20.2.‑77,
    
5. David Martin, f. 31.7.‑05,
    
6. Ingeborg Anna, f. 12.4.‑07,d. 8.11.‑88 (bnr. 14 her)
    
7. Gulle Martin. f. 2.10.‑09,
    
8. Jakob Teodor Bang, f. 4.1.‑13, d. 20.8.‑80,
    
9. Henrik Hagelstrøm, f. 18.8.‑15, d. 26.3.88 (her) ugift.

15) Bjarne Berg Hilmarsen Katstrand (12.10.1920-20.9.‑58) fra 54 Kattstrand, fikk skj. tl. 11.6.1953 i fellesskap med Henrik Hagelstrøm Johansen (se nedenfor) fra f.br., på bnr. 1 og bnr. 4. Kjøpesum kr. 15000 og kår av 5‑årsverdi kr. 2500.

16) Henrik Hagelstrøm Johansen (1915‑26.3.‑88), sønn av bruker nr. 14, fikk skj. fra skifteretten, tl. 23.3.1960.

17) Birgit Karen Opstad, f. 4.11.1927, søsterdatter av f.br., fikk skj. fra skifteretten, tl. 15.12.1990. G. 1948 m. Paul Oddmund Opstad, f. 10.9.1923, fra Gudbrandsdal.
Barn:
    
1. Karl Bernhard, f. 10.9.1955,
    
2. Anne Grete, f. 19.9.‑58.

Bnr. 2 (lnr.227b) LILLEENGET, fraskilt 1732 fra Bruk 1 med landskyld 2 pund 12 mark, 1838: 4 ort 21 skill., 1891: M. 3,79.
1) Holger Israelsøn, d. 1742, fikk bbr. dat. 8.12.1732, tl. 6.7.‑33. G. 1732 m. Karen Larsd. f. 1709, fra Bruk I her. Ingen barn. Holgers dødsbo var konkurs, så ingen arvinger er nevnt. Hans opprinnelse er derfor ukjent. Garden ble enten brukt av enka, eller sammen med bnr. 1.

2) Benjamin Anderssøn (1729‑29.8.68) fra 7 Leirvika, fikk bbr. dat. 20.12.1765, tl. 5.5.‑66. G. 1765 m. Apolone Augustinid. (1735‑67) fra 129 L.Bryggfjell. Ingen barn. Bnr. 2 var brukt sammen med bnr. 1 1768‑78. "Extraskatten" fører opp Johannes Nilssøn som ny bruker etter Benjamin Anderssøn, samtidig som Østen Pedersøn fra bnr. 1 var kårmann hos ham.

3) Johannes Olsøn (1744‑12.12.1831) fra bnr. 4 her, fikk bbr. dat. 17.7.1779, tl. 1.5.‑80. 1776‑78 var han på 72 Utskarpen Bruk II. G. 1775 m. Maren Hansd. (1744-21.8.1824) fra 59 Sætra bnr. 2.

4) Lars Mathiassen (1773‑11.6.1862) fra 90 Midtstraum bnr. 1, fikk bbr. dat. 3.9., tl. 12.10.1807. G.I. 1807 m. Elisabeth Olsd. (1771‑1819) f. her. Ingen barn. G.II. 1819 m. Elen Ottensd. (1769‑10.1.1823), enke fra bnr. 1 her. Ingen barn. G.III. 1823 m. Kirsten Jacobsd. (1787‑12.12.1862) fra 51 Storbjerka Bruk IIa.
Barn:
    
1. Elisabeth Maria, f. 27.6.1824 (her).

5) Jacob Pedersen (1815‑24.1.1900) fra 143 Ytterleiren bnr. 2, fikk bbr. dat. 12.12.1842. G. 1843 m. Elisabeth Larsd. (1824‑7.6.1902), datter av f.br.
Barn:
    
1. Karen Kirstina, f. 13.4.1845 (bnr. 1 her),
    
2. Lorentse Mathea, f. 2.6.‑49 (102 Mellingsjord bnr. 2),
    
3. Jonelle Petrine, f. 1.11. ‑51,
    
4. Johan Peder, f. 23.11.‑56 (her),
    
5. Peder Heitmann, f. 15.6.‑62 (her).

6) Johan Jakobsen (1856‑27.9.1943), sønn av f.br., fikk skj. fra Cathrine Coldevin for kr. 3600 og kår, tl. 1.3.1888. G. 1879 m. Bergitte Marie Davidsen, f. Bjerkmoen NR 1859.
Barn:
    
1. Nils Peder, f. 18.7.1879 (63 Sund bnr. 9),
    
2. Jacob Elias Conrad, f. 29.6.‑80,
    
3. David Bertin, f. 27.5.‑82,
    
4. Josefine Berntine, f. 22.3.‑84,
    
5. Ludvig Norman, f. 29.5.‑85,
    
6. Christen Edvard, f. 24.9.‑86.
Fam. var på Luneng, Hauknes NR 1891‑98. Johan kjøpte bnr. 1 på Vatna NR 1898, og kom derfra 1917 til 58 Svaleng bnr. 4.

7) Peder Jakobsen (1862‑21.8.1938), bror av f.br., fikk skj. fra broren for kr. 6000, tl. 28.5.1892. G. 1894 m. Elise Olsd. (1874‑27.8.195 8) fra 58 Svaleng bnr. 3.
Barn:
    
1. Jakob Andreas, f. 10.2.1895 (her),
    
2. Eline Marie, f. 22.1.‑98, d. 18.6.1967,
    
3. Elen Ovalda, f. 10.7.1902, d. 11.11.‑85,
    
4. Kaare Ludvig Johan, f. 14.10.‑06 (bnr. 17 her).

8) Jakob (Pedersen) Finneide (1895‑12.11.1972), sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor og øvrige arvinger for kjøpesum kr. 2000, dat. 14.12.1938, tl. 13.1.‑39. G. 1931 m. Nilsine Bergitte Abrahamsen (6.10.1906-16.7.‑84) fra Gåstjønlia NR.
Barn:
    
1. Per Eilif, f. 4.9.1932,
    
2. Terje Norvald, f. 15.4.‑35,
    
3. Nils Martin. f. 7.5.‑40 (her),
    
4. Jarle, f. 21.3.‑43.

9) Nils Martin Finneide, f. 1940, sønn av f. br., fikk skj. 7.9.1970 fra sin far for kr. 20 000 og kår av 5‑årsverdi kr. 5000. G. 1965 m. Randi Nermark, f. 31.3.1946, fra 49 Ø.Bjerkadal bnr. 7.
Barn:
    
1. Roger, f. 9.4.1966,
    
2. Steinar, f. 9.2.‑69.

Bnr. 7 LØKVIK, fraskilt 1915 fra bnr. 2 med skyld M. 0,08.
1) Konrad Monsen (1887‑3.2.1983) fra 58 Svaleng bnr. 1, fikk skj. fra Peder Jakobsen for kr. 250, tl. 10.2.1917. Han kjøpte også bnr. 8 her. G. 1916 m. Bergljot Jensine Bernhardsd. (6.6.1893‑8.3.1977) f. i Mo prestegjeld.
Barn:
    
1. Edel Alida, f. 4.3.1917,
    
2. Kåre Berg, f. 7.10.‑18.
    
3. Bergljot (Dita), f. 25.1.‑24.
Bergljot Monsen fikk skj. fra sin mann for kr. 1000, tl. 9.4.1932. Løkvik ble 1948 solgt som tomt til Helgeland Margarinfabrikk.

Bnr. 9 URTEIGEN, fraskilt 1915 fra bnr. 2 med skyld M. 0,08.
1) Anders Nilsen (1868‑23.10.1947) fra 58 Svaleng bnr. 2, fikk skj. fra Peder Jakobsen for kr. 600, tl. 15.1.1916.

Bnr. 17 NORDMARK, fraskilt 1937 fra bnr. 2 med skyld M. 1,00.
1) Kåre Ludvig Nordmark [Pedersen] (1906‑26.10.89) fra bnr. 2 her, fikk skjøte fra sin mor Elise Jakobsen og øvrige slektninger, tl. 21.11.1938. G. 1936 m. Aaslaug Klaudia Gullveig Johansen, f. 21.4.1911 på Bjerka.
Barn:
    
1. Egil Peder, f. 24.5.1936,
    
2. Bjørnar, f. 30.4.‑41.
    
3. Åse Karly Nordmark, f. 18.10.‑44
Det opprinnelige BRUK II har direkte fortsettelse i

Bnr. 3 (lnr. 227c) MIDTIGARDEN, landskyld 2 pund fisk, 1838: 1 daler 1 ort 13 skill., 1891: M. 4,83.
1) Nils var bruker 1609‑14 og betalte 1 ½ daler i skatt.

2) Jens var bruker 1617‑34 og betalte 1 ½ daler i skatt til 1620. 1623 var han "forarmet" og betalte bare 1 daler, 1633‑34 igjen 1 ½ daler.

3) Christopher Hallesøn var bruker 1639‑72. Ved F 1666 v ar han 58 år, med en sønn
    
1. Anders, 6 år.

4) Peder Jørgensøn var bruker 1673‑79.

5) Lars (intet farsnavn) var bruker 1680‑89.

6) Ole Larssøn var bruker 1690‑96.

7) Lars Larssøn var bruker 1697‑1709. Ved F 1701 var han 68 år, med sønnene
    
1. Christopher, 22 år og
    
2. Ole, 18 år.

8) Christopher Larssøn (ca 1678‑1749), sønn av f.br., var bruker fra 1710. G.I. 1706 m. Karen Pedersd. (ca 1683‑1737).
Barn:
    
1. Peder, f. 1708 (her),
    
2. Jon, f. ‑10,
    
3. Lars, f. ‑13 (Lindset i Nesna),
    
4. Oluf, f. ‑15 (Senja fogderi),
    
5. Petter Gabriel, f. ‑16,
    
6. Ane, f. ‑17 (Lindset i Nesna),
    
7. Christopher, f. ‑24 (Haugjord i Nesna),
    
8. Anders, f. ‑26 (63 Sund Bruk V).
G.II. 1738 m. Margrethe Christensd. (ca 1685‑1759) fra 95 Straumjamtjorda. Ingen barn. Enka Margrethe G.II. 56 Urlandå 1750.

9) Peder Christophersøn (1708‑1789), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 30.11.1733, ti. 6.5.‑34. G. m. Anne Pedersd., d. 1759.
Barn:
    
1. Anne, f. 1734, d. før ‑59,
    
2. Thomas, f. ‑37 (her),
    
3. Christopher, f. ‑40, d. før ‑59,
    
4. Peder, f. ‑44 d. ‑48,
    
5. Kiersten, f. ‑46, d. ‑48,
    
6. Johan, f. ‑49,
    
7. Karen Marie, f. ‑52, d. ‑57 Barnekopper.
Ved skiftet etter Anne 1759, var boets brutto 214‑5‑12, gjeld og avg. 47‑5‑2. Penger: 12‑1‑0, sølvskje mrk. CLS for 1‑1‑4. Bøker: Müllers postill og salmebok. Husdyr: 2 hester, 10 kyr, 2 markkviger, 3 dalkviger, 1 dalokse, 2 kalver, 10 sauer, 4 jømmer, 5 geiter, 3 hanegeiter, 1 bukk, 2 kje. G.II. 1760 m. Gjertrud Jonsd. (ca 1703‑89). Ingen barn.

10) Thomas Pedersøn (1737‑89), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 9.9., tl. 5.10.1771. G. 1771 m. Kjersten Augustinid. (1733‑1809) fra 129 L.Bryggfjell.
Barn:
    
1. Karen Maria, f. 18.7.1772 (138 Finnbakken bnr. 1),
    
2. Ane Abelone, f. -75 (her).

11) Jon Samuelsøn (1745‑1819) fra 108 Villmoen, fikk bbr. dat. 7.6., tl. 15.10.1790. G. 1790 m. enka Kjersten. Ingen Barn. G.II. 1811 m. Marith Larsd. (1777-1824?) fra bnr. 5 her. Ingen barn.
Barn:

    1. Zachrina Maria, døpt 2.8.1812 (Trongmoen). (102 Mellingsjorden bnr 3)

12) Johannes Pedersøn (1774‑1.8.1858) fra 144 Jerpbakken bnr. 1, fikk bbr. på 1 pund overlatt av f.br., tl. 25.4.1804, og det resterende 1 pund tl. 25.4.1812. G. 1803 m. Ane Thomasd. (1775‑13.7.1850), stedatter av f.br.
Barn:
    
1. Kiersina / Kirstina Abelona, f. 1805 (77 Storstrand bnr. 1),
    
2. Pernille Chatharina, f. ‑08,
    
3. Lars, f. ‑10 (her),
    
4. Thomas, f. ‑14,
    
5. Peder, f. ‑17, død samme år,
    
6. Peder, f. ‑18.

13) Lars Johannessen (1810‑9.2.‑53), fikk bbr. dat. 12.12.1842, tl. 21.6.‑53. G. 1844 m. Ragnhild Iversd. (1825‑16.7.1912) fra 58 Svaleng bnr. 1.
Barn:
    
1. Johan Peder, f. 1.5.1846 (pl. Sjøsletta her),
    
2. Lydia Randine, f. 29.9.‑48, d. 27.1.‑49,
    
3. Iver Olaus, f. 8.6.‑50.

14) Johan Johnsen (1827‑des.‑69) fra 131 Reinåmoen bnr. 2, fikk bbr. dat. 7.10.1853, tl. 10.6.‑54. G. 1854 m. enka Ragnhild.
Barn:
    
1. Lars Jørgen, f. 1854 (her),
    
2. Jacob Mathias, f. 17.9.‑57.

15) Johan Nilsen (1828‑12.12.‑98) fra 106 Valåmoen bnr. 2, fikk bbr. dat. 5.7.1870, tl. 3.6.‑73.
En sønn f.e.
    
1. Anders Christian, f. 22.3.1870,
Mor: pike Karen Svendsd. Korgen. G. 1870 m. enka Ragnhild. Ingen felles barn.

16) Lars Johansen (1854‑2.3.1912), stedsønn av f.br., fikk skj. fra H. Coldevin for kr. 4000, tl. 1.7.1907. G. 1883 m. Helene Nilsd. (1859‑13.1.1943) fra 101 Røsså bnr. 2.
Barn:
    
1. Johan, f. 2.4.1884 (her),
    
2. Olava Gurine, f. 6.2.‑86,
    
3. Nils, f. 5.10.‑87,
    
4. Anders Kaurin, f. 29.8.‑89 (USA‑11),
    
5. Olaf, f. 22.4.‑90, 
    6
. Ragnar, f. 18.11.‑94 (51 Storbjerka bnr. 2),
    7
. Magnhild Gudrid, f. 7.10.‑96, d. 22.4,1984, (hun var eier av 59 Setra bnr. 2 1948‑66),
    8
. Ragnhild, f. 16.12.‑98.
Lars er omtalt i Rana bygdebok side 297-299 (om nye båttyper): "... Et fruktbringende samarbeid kom i stand mellom to menn, gårdbruker Lars Johansen, Finneid og båtbygger Erik Iversen, Flatmo. Lars Johansen var en mann rik på idéer. Han ble flere ganger sendt med offentlig stipendium til utlandet for å se nye typer. I 1883 var han på en fiskeriutstilling i London, senere også i Chicago. Han var ikke håndverker, men han meddelte idéene til Erik Iversen." Bilde av han på side 299, bilde av "Finneidbåten" på side 297. Brev fra han i Nordlands Avis 13.10.1893, fra Chicago.
Enka fikk uskifteattest 1916.

17) Johan Fineide (1884‑23.9.1964) fikk skj. fra mora for kr. 25 000, tl. 3.10.1925. I salget var innbefattet landhandel med varelager og utestående fordringer. G. 1930 m. Hanna Jensine Erneline Antonsen, f. 16.5.1909, fra Lurøy.
Barn:
    
1. Lars Hermann, f. 13.6.1931 (her),
    
2. Brit, f. 8.11.‑34,
    
3. Tore Johan, f. 29.6.‑39 (her).

18) Lars Hermann Fineide og Tore Johan Fineide (se nedenfor), sønner av f.br. fikk skj. i fellesskap fra sin far for kr. 141.322 + kår av 5‑årsverdi kr. 3000, tl. 26.5.1961. Lars Herman G. 1958 m. Ester Olava Olsen, f. 2.6.1938, fra Sør‑Sjona.
Barn:
    
1. Torbjørn, f. 11.4.1959,
    
2. Kyrre, f. 15.4.‑61,
    
3. Ragnhild, f. 26.6.‑62.

19) Tore Johan Fineide fikk skj. fra sin bror Lars på hans part for kr. 35 000, tl. 9.6.1970. G. 1961 m. Bjørg Olsen, f. 25.4.1940, fra Sør‑Sjona.
Barn:
    
1. Hanne, f. 2.10.1961,
    
2. Marianne, f. 13.6.‑64,
    
3. Lars Johan, f. 19.11.‑65,
    
4. Morten, f. 14.1.‑68.

20) Lars Johan Fineide, f. 1965, sønn av f.br., gift med May-Liss Lien, f. 1967, fra Korgen.

Barn:

 1. Ole Morten, f. 1995


Bnr. 11 LYENG (GEITHAMMAREN), fraskilt 1922 fra bnr. 3 med skyld M. 0,28.
1) Sivert Hansen Simonstad (1853‑9.12.1917) fra Ringsaker hadde år 1900 kjøpt landstykket, som da hadde navnet Geithammaren, for kr. 300 og slått seg ned som rydningsmann her. Han var murer og smed på veganlegget. G.m. Benjamine Kristine Olsd. (16.9.1864‑8.8.1954), opphold 58 Svaleng, angivelig f. i Hemnes, men fins ikke i F 1865.
Barn:
    
1. Bernt Severin, f. 1887,
    
2. Hagebert Oluf, f. 9.4.‑91,
    
3. Einar Andreas Cornelius, f. 17.1.‑97,
    
4. Magnhild Elida, f. 9.8.1903 (her).

2) Benjamine Kristine Hansen fikk skj. fra Helene Johansen (Nilsd.) i uskifte for kr. 3000, tl. 27.11.1922.

3) Jens Bertin Martinsen Lillebjerka (1904‑6.2.‑81) fra 149 Lillebjerka bnr. 2, f. Kongsdalen fikk skj. fra Benjamine Kristine Hansen, stuebygning unntatt, mot kår av 5‑årsverdi kr. 700, tl. 17.6.1933. G.m. Magnhild Elida Hansen (1903‑11.12.‑79), datter av bruker nr. 1.
Barn:
    
1. Sigmund, f. 2.6.1931,
    
2. Øystein, f. 17.4.‑32 (her),
    
3. tv. Solveig, f. 6.5.‑38, og 
    
4. tv. Gunnvor, f. 6.5.-38.

4) Øystein Lillebjerka, f. 1932, sønn av f.br., kjøpte eiendommen (unntatt bolighus) av sine medarvinger 1981 for kr. 6000. Ikke tl. G.m. Vally Oliva Kaspersen, f. 27.9.1935, fra Visthus.
Barn:
    
1. Irene, f. 10.8.1954,
    
2. Gunn, f. 20.9.‑56,
    
3. Randi, f. 8.4.‑58,
    
4. Olav, f. 19.11.‑62,
    
5. Vigdis, f. 15.3.‑65,
    
6. tv. Trond, f. 6.4.-71, og
    
7. tv. Trine, f. 6.4.‑71.

Bnr. 8 BERGLY, fraskilt 1915 fra bnr. 3 med skyld M. 0, 14.
1) Konrad Monsen fra 58 Svaleng fikk skj. fra Helene Johansen for kr. 200, tl. 9.7.1917. Se bnr. 7 her.

2) Kåre Berg Monsen, f. 1918, sønn av f. eier, fikk skj. fra sin far, tl. 20.8.1959. G. 1954 m. Jenny Dahlberg, f. 19.12.1933, fra Finneidfjord.
Barn:
    
1. Ingvild, f. 30.9.1954,
    
2. Brynhild, f. 11.1.‑60.
Bergly er fra 1989 i sin helhet utlagt til tomter og industriområde. Kåre Monsen drev fra 1916 noen år et sementstøperi med produksjon av sementtakstein, loddpiper og hulmurstein for grunnmurer, senere drev han landhandel noen år. Ca 1925‑48 leide Helgeland Margarinfabrikk A/S fabrikkbygningen.

BRUK III, landskyld 4 pund fra 1647.
1) Per var bruker 1610‑14.

2) Olluf var bruker 1617-47, og deretter Ollufs enke 1648‑53. Hun hadde "faaet ildschade". 1654‑60 fins ingen noteringer.

3) Ole Olsøn, kanskje en sønn av bruker nr. 2, var bruker fra seinest 1661 til -89. Ved M 1666 var han 34 år, med en stedsønn
    
1. Ole Thomassøn, 9 år, og en sønn
    
2. Ole Olsøn, 5 ½ år.

4) Lars, med ukjent farsnavn, kanskje gift med Oles enke, var bruker 1690‑96.

5) Ole, som p.g.a. sine sønners alder ikke kan ha vært sønn av bruker nr. 3, var bruker fra 1697, og død før 1701, da enka var bruker. G.m. Juditha Eriksd. (navnet opplyst i en stevning 1700).
Sønner, med alder ved M 1701:
    
1. Per, 33 år,
    
2. Christen, 18 år (her) og
    
3. Jon 15, år (104 Solhaug bnr. 3).
1708 ble Bruk III delt i de seinere bnr. 4 og 5, hvert på 2 pund.

Bnr. 4 (lnr. 227d) NERGARDEN, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 1 ort 13 skill., 1891: M. 4,83.
6) Christen Olsøn (ca 1683-23.5.1765), sønn av f.br., var bruker fra 1708. G. 1705 m. Eli Arentsd. (1681/86-1763).
Barn:
    
1. Arne, f. 1706,
    
2. Oluf, f. ‑08 (Fagerjord i NR),
    
3. Judith, f. ‑10 (51 Storbjerka bnr. 1),
    
4. Giertrud, f. ‑13 (Sør‑Nævernes NR ?),
    
5. Eli, f. ‑15 (her),
    
6. Christen, f. ‑17, d. ‑44,
    
7. Abelone, f. ‑20 (45 St. Målvatnet),
    
8. Kirsti, f. ‑26 (her).

7) Ole Bentsøn (1718‑2.8.‑78) fra 134 Skresletta bnr. 1, var bruker fra ca. 1741, trolig sammen med f.br. G. 1741 m. Elen Christensd. (1715‑85), datter av f.br.
Barn:
    
1. Erich, f. 1742, d. ‑57 Barnekopper,
    
2. Christen, f. ‑44, d. ‑57 Barnekopper,
    
3. Johannes, f. ‑46 (her),
    
4. Bendt, f. ‑50, d. 25.12.‑76 (gikk gjennom isen),
    
5. Ole, f. ‑52 (142 Øverleiren bnr. 2),
    
6. Ane, f. ‑55 (Ildset på Dønna),
    
7. Erich Christen, f. ‑59.

8) Peder Bentsøn (1728‑1806) fra 134 Skresletta bnr. 1, var bruker fra ca 1750. Trolig hadde bruker nr. 6 da oppgitt sin del av jorda. Ole og Peder var brødre og gift med to søstre. G.I. 1750 m. Kirsti Christensd. (1726-3.11.‑78).
Barn:
    
1. Christen, f. 1751, d. -57 Barnekopper,
    
2. Elen, f. -55 (97 Straumbukt),
    
3. Johannes, f. ‑55, d. 20.6.‑82,
    
4. Bendicte, f. ‑57 (Sandhei NR),
    
5. Christen, f. -58 (Sjonbotnet i Nesna),
    
6. Ole, f. ‑60, d. 8.8.‑76,
    
7. Thomas, f. ‑63 (her),
    
8. Peder, f. 13.1.‑66, d. før 1806
    
9. Hans, f. 27.5.‑68,
    
10. Otten, f. 5.1.‑71 (61 Grønvik).
G.II. 1779 m. Sara Michelsd. (1746‑22.4.1825) fra 147 Nerleir bnr. 1.
Barn:
    
11. Kirsten, f. 25.10.‑81,
    
12. Johanna, f. 7.8.‑84,
    
13. Michel, f. ‑87,
    
14. Maren, f. ‑91.

9) Thomas Pedersøn (1763‑11.2.1846), sønn av f.br., var bruker fra ca 1795. G. 1795 m. Anne Iversd. (1765-1828) fra 58 Svaleng bnr. 1.
Barn:
    
1. Karen, f. 1795 (7 Leirvik bnr. 2),
    
2. Peder, f. ‑97,
    
3. Kierstina, f. ‑99 (her),
    
4. Iver, f. 1802, d. 7.11.‑21.

10) Gulle Larsen (1799‑20.8.1882) fra 147 Nerleiren bnr. 2, fikk bbr. dat. 5.10.1828, tl. 8.7.‑29. G.I. m. Kirsten Thomasd. (1799‑2.3.1831), datter av f.br.
Barn:
    
1. Thomas Andreas, f. 22.3.1829 (her).
G.II. 1832 m. Maren Christophersd. (1806‑30.12.35) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
2. Kierstina, f. 2.7.‑33 (59 Sætra bnr. 1).
G.III. 1837 m. Maren Jacobsd. (1802‑27.12.‑75) fra 51 Storbjerka bnr. 3. Ingen barn.

11) Thomas Gullesen (1829‑26.12.1909), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 24.10.1864 og skj. fra H. og J. Coldevin for kr. 3800, tl. 16.1.1899. G.I. 1861 m. Ingeborg Anna Israelsd. (5.10.1834‑17.3.‑77) fra Villen NR.
Barn:
    
1. Kierstina, f. 8.4.1862, d. 19.4.‑77,
    
2. Jacobea Margrethe, f. 27.5.‑63,
    
3. lsraeline, f. 15.2.‑65, d. 17.3.‑77,
    
4. Emilie Anthonette, f. 6.8.‑66, d. 1.4.‑77,
    
5. Gulle Marthin, f. 19.4.‑68 (her),
    
6. Iver Johan, f. 25.6.‑70, d. 8.4.‑91 ugift,
    
7. Olava Bergitte, f. 17.6.‑72,
    
8. Thea Ingberta, f. 16.9.‑73 (bnr. 1 her).
G.II. 1878 m. Fredrikke Dorthea Arentsd. (12.8.1849‑14.4.1938) fra Villen NR.
Barn:
    
9. Israel Hagelstrøm, f. 12.6.‑78,
    
10. Peder Christian, f. 5.11.‑79,
    
11. Ole Brok, f. 27.12.‑83,
    
12. Ingeborg Anna, f. 26.2.‑86,
    
13. Henrik Hagelstrøm, f. 13.5.‑88, d. 5.11.1905.

12) Gulle Thomassen (1868‑10.1.1909), sønn av f.br., fikk skj. av faren for kr. 2500 og kår, tl. 15.9.1906. Gulle var ugift.

13) Jakob Johansen, bruker på bnr. 1, fikk auksjonsskjøte fra lensmannen i Hemnes, skifteforvalter i boet etter Gulle Thomassen, for kr. 5230,11, tl. 4.5.1920.

Bnr. 10 VARPEN, fraskilt 1916 fra bnr. 4 med skyld M. 2,42.
1) Jens Bjerkmø (1873‑22.1.1951) fra 147 Nerleir bnr. 5, fikk auksjonsskjøte fra lensmannen i Hemnes, skifteforvalter i boet etter Gulle Thomassen, for kr. 5230,11, og kår til Thomas Gullesens enke Fredrikke, tl. 24.5.1921. G. 1906 m. Petra Jakobsd. (1883-23.6.1977) fra 106 Valåmo bnr. 1.
Barn:
    
1. Jens Martin, f. 31.3.1907,
    
2. Gulle Nikoai, f. 7.4.‑08, d. 13.9.‑41,
    
3. Elen Dorthea, f. 24.4. ‑10 (Gråtnes NR),
    
4. Maren Gurine, f. 2. 10.‑11,
    
5. Jakob Andreas, f. 6.8.‑13, d. 24.5.‑15,
    
6. Jakob Andreas, f. 17.2.‑16 (her),
    
7. Roald, f. 11.3.‑21.

2) Jakob Andreas Bjerkmo, f. 1916, sønn av f.br., fikk 1950 skj. fra sin far for kr. 10 000. G. 1941 m. Hjørdis Alvilde Johansen (9.4.1913‑31.10.‑79)
Barn:
    
1. Gunnvor, f. 16.4.1943,
    
2. Turid, f. 14.8.‑44,
    
3. Jan, f. 25.11.‑46 (her),
    
4. Liv, f. 25.1.‑48, d. 7.6.‑80,
    
5. Rønnaug, f. 24.9.‑52.

3) Jan Bjerkmo, f. 1946, sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kjøpesum kr. 100.000. G. 1990 m. Peggy Berg, f. 20.3.1953, fra Gruben, Rana.
Barn:
    
1. Jøran, f. 26.2.1989.

Bnr. 14 LYNGHEIM, fraskilt 1935 fra bnr. 4 med skyld M. 0,50.
1) Alfred Gustav Katstrand, f. 1898, fra 54 Kattstrand, fikk skj. fra sin svigerfar Jakob Johansen, tl. 23.11.1935. G. 1928 m. Ingeborg Anna Johansen (12.4.1907-8.11.‑88) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Tormund Jakob, f. 23.6.1929,
    
2. fosterdatter: Ruth Anne Johansen, f. 4.6.‑34, datter av Ingeborgs bror Ivar.

2) Tormund Jakob Katstrand, f. 1929 her, fikk skj. av sin far, tl. 9.2.1978. G. 1952 m. Gerd Anne Jørgensen, f. 23.9.1929, fra Narvik.
Barn:
    
1. Inger Annie, f. 13.4.1955,
    
2. Geir Tormund, f. 20.8.‑58.

Bnr. 5 (lnr. 227e) HÅJEN, fraskilt 1708 fra Bruk III med landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 1 ort 13 skill., 1891: M. 4,71.
1) Per Olsøn, f. ca 1668, sønn av bruker nr. 5 på Bruk III, var bruker fra 1708. G.I.m. Karen? (Karen Findejde var "indledet" samme dag som Erich var døpt).
Barn:
    
1. Peder, f. ?,
    
2. Oluf, f. 1704,
    
3. Erich, f. ‑07.
G.II. 1710 m. Karen Bentsd. Ingen barn.

2) Peder Pedersøn, d. 12.6.1775, 70 år gl., sønn av f.br. (Aldersoppgaver ved dødsfall kan "sprike" på flere år). Peder fikk bbr. dat. 3.11.1734, tl. 12.6.‑35. G. 1734 m. Abelona Jacobsd. (1708‑6.4.‑77) fra 59 Sætra.
Barn:
    
1. Malene, f. 1736,
    
2. Karen, f. -40 (63 Sund bnr 9).

3) Lars Olsøn (1741‑14.9.1827) fra bnr. 1 her, fikk bbr. på 1 pund dat. 13.7., tl. 5.8.1769, og resten antakelig ved P. Pedersøns død. G. 1770 m. Henricha Jensd. (1739‑89) fra 63 Sund bnr 10.
Barn:
    
1. Peder, f. 6.9.1772,
    
2. Ole, f. 24.4.‑74 (70 Dalosen bnr. 2),
    
3. Marit, f. 2.2.‑77 (bnr. 3 her),
    
4. Abelone, f. 17.2.‑79 (43 Vekthaugkråa).
Ved skifte etter Henricha 1789 var boets brutto 140-21‑4, gjeld og avg. 26-1-8. Husdyr: 1 hest, 8 kyr, 1 kvi ge, 2 dalkviger, 1 kalv, 3 sauer, 3 jømmer, 3 værer, 6 geiter, 1 risbit bukk. G.II. 1789 m. Marit Andersd. (1749‑2.10.1824) fra 55 Urland.
Barn:
    
5. Henricha, f. 1792 (her).

4) Ole Davidsen (1791‑14.2.1857) fra 130 Bollermoen fikk bbr. dat. 5.10.1830, tl. 4.10.‑31. I realiteten hadde han vel vært bruker siden f.br. døde. G. 1817 m. Henricha Larsd. (1792‑etter 1875), datter av f.br.
Barn:
    
1. Elisabeth Christina, f. 1.6.1817, ugift her 1900,
    
2. Lars Martinus, f. 20.3.‑35 (her).

5) Lars Olsen (1835‑17.6.‑60), sønn av f.br., overtok etter farens død, men bykselbrev fins ikke. Mora hadde som enke bykselrett. Ved dødsfallet var han oppgitt som "Gbr." G. 1858 m. Davina Jacobsd. (1838-23.5.1918) fra 52 Breivika pl. Dalbosletta.
Barn:
    
1. Olava Dorthea, f. 6.6.1858 (77 Storstrand bnr. 1).

6) Anders Evensen (ca 1826‑1874) fra Mo pg. søkte i et brev av 1. mai til Coldevin om byksel. Han aktet å gifte seg med Lars Olsens enke Davina. I en ikke fullført avskrift av et udatert brev, ble det bekreftet at byksel var betalt og at bykselbrev skulle utstedes. Bykselbrevet dat. 2.2.1867, tl. 15.7.‑71. G.m. enka Davina.
Barn:
    
1. Lorentse Martine, f. 15.1.1861,
    
2. Johan Gothberg, f. 13.2.‑63 (her),
    
3. Jacob Olaus, f. 19.5.‑65,
    
4. Karen Hendrikke, f. 24.7.‑68,
    
5. Maren Dorthea, f. 23.6.‑71,
    
6. Anne, f. 4.4.‑74.
Enka satt med bykselen til sønnen Johan kjøpte bruket.

7) Johan Anderssen (1863‑30.5.1933), sønn av f.br. , fikk kjøpekontrakt fra Coldevin for kr. 2800 og kår til mora, dat. 8.10.1894, og skj. fra H. og J. Coldevin dat. 5.11.‑94, tl. 15.12.1913. G. 1899 m. Gjertrud Hanssen (1874‑16.2.1938) fra 63 Sund bnr. 7. Skifterettens attest om at Johan G. Anderssens enke Gjertrud Anderssen og testamentarving Henny Helmine Finneide har overtatt boets eiendeler, tl. 26.8.1933. Henny var datter av Gjertrud Andersens bror Jakob.

8) Henny Helmine Finneide (1909‑1977) fikk testamentarisk skj. fra f.br. G. 1938 m. Berner Theodor Jul Katstrand (1899‑9.2.1976) fra 54 Kattstrand.
Barn:
    
1. Johan Gunleik, f. 2.6.1940 (her),
    
2. tv. Hallvard, f. 8.5.-51, og
    
3. tv. Bjørg, f. 8.5.‑51.

9) Johan Gunleik Kattstrand, f. 1940, sønn av f.br. fikk skj. tl. 28.8.1969. G. 1961 m. Emma Anette Gloppen, f. 19.6.1940, fra Levang i Leirfjord.
Barn:
    
1. Marit, f. 30.5.1962,
    
2. Lena, f. 2.5.‑64,
    
3. Trine, f. 16.1.‑73.

Bnr. 6 KLEIVNESET, fraskilt 1913 fra bnr. 5 med skyld M. 0,85.
1) Edvard Edvardsen Sæter, f. 1872, fikk skj. fra Johan Anderssen for kr. 2000, tl. 1.12.1913. Han var eier av Kleivneset bare noen år, og flyttet så til 3 Hestnesosen. Om fam. se der.

2) Aksel Monsen, f. 1880, fra 58 Svaleng bnr. 1, fikk skj. fra Edvard Sæter for kr. 5500, dat. 23.6.1917. Om fam. se 58 Svaleng.

3) Randine Olsen (1895‑13.5.1972) og Hilda Olsen (1887‑16.11.1962) fra 42 Mula bnr. 4 fikk skj. fra Aksel Monsen for kr. 7500, tl. 5.11.1927. Sammen med Randine og Hilda flyttet også deres mor Sakrine og brødrene Jakob, Georg og Arthur. Om deres persondata, se 42 Mula bnr. 4. Så lenge bruket var drevet, var husdyrholdet vanligvis hest, tre kyr og 8‑10 sauer. Gardsdrifta ble nedlagt i slutten av 1970‑åra. Georg bor her (1991).

4) Arthur Olsen (1903‑11.12.75). G.m. Inga Hitterdal, f. 15.9.‑08.
Barn:
    
1. Ole Esten, f. 29.7.1947.

5) Ole Kleivnes, f. 1947. G.m. Torill Varpen, f. 14.8.1949.
Barn:
    
1. Anita, f. 8.6.1971,
    
2. Ingelill, f. 1.6.‑76.

Bnr. 13 NAUSTENGET, fraskilt 1931 fra bnr. 5 med skyld M. 0,04.
1) Nils Holmstrand (29.8.1902‑11.4.‑87) fra 57 Holmen pl. Holmstrand fikk skj. fra Johan Andersen for kr. 300. Nils bygde båter, men drev visstnok ikke jordbruk. G. 1923 m. Ågot Alida Meyer (19.4.1902‑15.9.‑82) fra Rødøy.
Barn:
    
1. Arnold Hermann, f. 21.5.1922,
    
2. Odd Nikolai, f. 12.10.‑26,
    
3. Ester Borghild, f. 1.4.‑29.

2) Hemnes kommune eksproprierte bruket til off. formål 1977.

Bnr. 36 SØRBAKKEN, 37 NORDMARKA OG 38 KOREA.
1) Johan Teodor Johansen (8.2.1895‑4.4.1975), odelsberettiget til Dalen frasa seg odelsretten da han drev landhandel i Finneidfjord og båt‑ og trevare­for­retning i Kabelvåg. Av sin far fikk han skjøte på bnr. 38 Sørbakken 31.10.1852. 19.2.1963, sk.retten, skjøte på bnr.36 Nordmarka, bnr.37 Korea. Kjøpesum kr. 29.200. Gm. 1924 Sigfrida Amanda Sofie Johansen (26.10.1896‑8.12.1971) fra Bjerka.
Barn:
    
1. Hjørdis f.22.1.1922

2) Hjørdis Valla Johansen f.1922 datter av f.br. fikk tinglyst hjemmel 9.12.1983 på bnr. 36 og 38 (bnr. 37 ekspropiert til kai). Gm. 1950 Bjarne Valla f.6.2.1914 fra Vallabotn.
Barn:
    
1. Fridgunn Johanne,f. 12.12.1952
    
2. tv. Brit Helene, f. 19.12.-61
    
3. tv. Johan Bjørnar, f. 19.12.‑61

3) Johan Bjørnar Valla fikk skjøte fra sin mor 9.12.1983 på bnr.3 for kr.10 000. Bnr. 38 ekspropiert til skoletomt.

HUSMENN.

Ikke navngitte plasser.
1) Jon Finneid nevnt 1692.

2) Peder Anderssøn nevnt 1716‑18, siste året "forarmet"

3) Ole Olsøn (ca 1726‑1800) fra bnr. I her. G. 1759 m. Pernille Jacobsd. (1734-1802) f. 26 Hjartli.
Barn:
    
1. Johannes, f. 1762,
    
2. Jacob, f. 15.9.‑66,
    
3. Elisabeth, f. 2.3.‑71 (bnr.2 her).

4) Bent Bentsøn (1724‑1793) fra 134 Skresletta bnr. 1. G. 1754 m. Beret Andersd., d. før 1756.
Barn:
    
1. Ane, f. 1757,
    
2. Eric, f. -59,
    
3. Anders, f. -61,
    4
. Johannes ? (husm. 98 Eidbukt).
Det er ikke utelukket at navn på plasser kan ha skiftet fra en folketelling til en annen, et ikke ukjent fenomen. Få husmannssedler for Finneid fins i det Coldevin'ske godsarkiv, og ingen nevner plassnavn.

VARPEN under bnr. 3.
1) Erik Eriksen (1770‑20.11.1841) opphold 80 Ø.Brennberg. G. 1809 m. Maren Andersd. f. 1777 80 Ø.Brennberg.
Barn:
    
1. Anders Christian, f. 7.12.1820.
Erik ikke døpt i Hemnes. Erik og Maren kan ha bodd utenfor sognet før ca 1820.

2) Benjamin Davidsen (29.1.1834‑9.10.‑79) fra Skonseng, pl. under bnr. 5. G. 1861 m. Synni Jacobsd. (1841‑1.4.1933) f. 147 Nerleir.
Barn:
    
1. Maren Kathrina, f. 13.4.1861 (Hemnesberget ‑91),
    
2. Julianne Margrethe, f. 28.5.‑63, død samme år,
    
3. David Heitmand, f. 8.8.‑64 (pl. Hagaveien her),
    
4. Julianne Pernille, f. 17.9.‑67,
    
5. Benjamind Samuel, f. 24.3.‑71,
    
6. Karen Bergithe, f. 30.1.‑74,
    
7. Scharlotte Othelie, f. 1.2.‑79.
Enka hadde plassen 1791.

3) Ivar Rolfsen (1850‑2.6.1937) fra Langforsen under 146 Trones. Fellmaker. G.I. 1877 m. Kristense Iversd. (1847‑27.2.‑91) fra 63 Sund pl. Kalkvika.
Barn:
    
1. Lydia Mathea, f. 24.12.1879,
    
2. Peder Rogenius, f. 13.1.‑83, d.s.å.,
    
3. Petra Randine, f. 18.3.‑84 (63 Sund bnr. 4),
    
4. Ivar Kristian, f. 12.8.‑86,
    
5. Inga Bertine, f. 9.12.‑89 (20 Drevvatn bnr. 18).
G.II. 1892 m. Synni Jacobsd., enka etter f. husm. Ingen barn. Fam. til Hemnesberget før 1900.

DRAKHAUGEN under bnr. 2.
1) Anders Pedersen (1826‑etter -75) fra bnr. 1 her, gullsmed, husm. her fra før 1865 til etter ‑75. Han var ugift og hadde sin ugifte søster Kirsten (1821‑75) til å forestå husholdninga.

2) Anton Svendsen (1861‑etter 1922) f. Sætra. G.m. Hansine Jakobsd. (9.3.1871-14.8.1946) fra NR.
Barn:
    
1. Severin Halle Deodor, f. 1890,
    
2. Anna Margrethe, f. 13.12.‑91 (USA‑10),
    
3. Jakob Andreas, f. 29.5.‑93 (USA‑10),
    
4. Astrid Henriette, f. 10.3.‑95 (51 Storbjerka bnr. 13),
    
5. Dagny Helene, f. 23.1.‑97 (Levanger),
    
6. Berner Mathias, f. 7.10.‑98 (USA‑23),
    
7. Harald, f. 14.10.1904,
    
8. Arne Bech, f. 25.10.‑06 (her),
    
9. Haldis f. 28.2.‑09,
    
10. Helga Alice, f. 25.2.‑11.

3) Arne Bech Svendsen (1906‑90) overtok kontrakten etter sin mor Hansine Svendsen.

4) Kåre A. Lind, f. 1914, overtok 1961 festekontrakten, som da ble omgjort til bare å omfatte selve hustomta.

SJØSLETTA, flere plasser under flere bruksnr.
Under bnr. 1.
1) Kristoffer Pedersen (1799‑etter 1875) f. 35 Forsmoen Elsfj. Far: ungkar Peder Nilsen 34 Tronmoen, Mor: pike Bertha Christophersd. 35 Forsmoen. G. 1831 m. Bereth Johansd. (1789‑1875) fra 11 Espervika. Ingen barn. Husmannsfolk her fra ca 1831, fraflyttet eller døde før 1891.

Under bnr. 2.
2) Israel Pedersen, f. 1835, fra 139 Skjeftmoen. Fellmaker, kom hit som husmann før 1867. G. 1863 m. Margrete K. Olsd., f. 1842, fra Trondheim.
Barn:
    
1.Karen Iverthe, f. 2.5.1865, d. 6.2.‑75,
    
2. Peder Lorents, f. 1.4.‑67, d. 7.2.‑75,
    
3. Ole Johan, f. 19.10.‑69, d. 1.2.‑75,
    
4. Anna Magdalena, f. 23.11.‑72, d. 6.2.‑75,
    
5. Karen Petra Olea Anna, f. 16.1.‑76,
    
6. Condrad Nicolai, f. 26.1.‑78.
Fam. til USA‑81.

3) Johan Larsen (1846‑4.6.‑86) fra bnr. 3 her. Skomaker. Husmann her fra 1882. G. 1878 m. Rakel Elisabeth Hansd. f. 1847 i NR.
Barn:
    
1. Nils Johan, f. 3.11.1878,
    
2. Lars Jørgen Juel, f. 30.3.‑80,
    
3. Ragnvald, f. 18.7.‑82 (USA‑00),
    
4. Hanna Tobia, f. 7.9.‑86, død straks.

4) Daniel Johnsen f. 1865 i Lierne, var husmann her til 1904, da han flyttet til Svaleng bnr. 3. Om fam. se der.

5) Ole Eliassen (1839‑1911), tidligere bruker på 58 Svaleng bnr. 3. Om fam. se der.

GRAVEN under bnr. 3.
1) Jens Johansen (1792‑30.9.1870) f. 63 Sund var husmann her fra ca 1840. G. 1838 m. Berit Hansd. (1790-8.12.1865), enke fra Sætermoen NR. Ingen felles barn. Om Berits barn, se 51 Sætermoen, Mo prestegjeld. Som enkemann hadde Jens sin steddatter Anne som husholder.

2) Jens Kristoffersen (1836‑1.1.1927) f. 84 I.Brennberg, husmann her fra før 1875. G. 1863 m. Elen Benonisd. (1829‑15.9.1919) fra 118 Kongsdalen bnr. 4. Ingen barn. Jens flyttet til 62 Oterbrand etter Elens død.

HAGAVEIEN under bnr. 2.
1) Jakob Jakobsen (1839‑1.11.1902) f. 136 Fjelldal, Far: (død) ungkar Jakob Arntsen 137 Trettbakken, Mor: festemø Pernilla Pedersd. 136 Fjelldal. G.m. Ingeborg Oline Larsd. (1844‑gravlagt 29.3.1930) fra Vefsn. Ingen barn kjent.

2) David Benjaminsen (1864‑23.7.1932) fra pl. Varpen her. G. 1889 m. Ellen Jakobsd. (9.9.1864-24.9.1930) fra NR.
Barn:
    
1. Benjamin, f. 18.10.1889, d. 27.12.1972,
    
2. Julianne Margrete, f. 10.5.‑94, d. 1944,
    
3. Jørgen Christian, f. 10.7.‑95, døde ung, omkom ved drukning,
    
4. Anton Olai, f. 3.4.1901, d. 22.8.‑42,
    
5. Karen Bergitte, f. 22.7.‑02, d. 31.8.‑78,
    
6. Wilhelm, f. 26.2.‑04, d. 26.4.‑70,
    
7. Andrea, f. 13.9.‑05, d. 25.4.‑91,
    
8. Eline, f. 22‑4.‑07, d. 6.5.‑71.
David Benjaminsen bygde åttringer og 4‑roms båter.

LILLEKLEIVEN under bnr. 3.
1) Benjamin Davidsen var husmann her før han flyttet til Varpen.

2) Ole Amundsen (1865‑9.5.1941) f. 52 Breivika. G. 1887 m. Anne Olsd. (1866‑1.10.1929) fra 148 Valla pl. Ytterhaugen.
Barn:
    
1. Nikolai, f. 12.3.1890, d. 3.8.1915,
    
2. Ellen, f. 14.5.‑94,
    
3. Anders Nikolai, f. 28.4.‑97, d. 27.4.‑1916,
    
4. Olava Andrea, f. 5.10.‑99,
    
5. Astrid Randine, f. 19.6.1902, d.‑69,
    
6. Olaf Anker, f. 13.10.‑05, d. 22.3.‑27,
    
7. Otar Martin Waldemar, f. 22.5.‑11.

NESSET under bnr. 4.
1) Ole Andreas Sakariassen (1842‑10.6.‑92) fra Hauknes NR. G.m. Hanna Elisabeth Arntsd. (15.4.1852‑1.11.1933) fra NR.
Barn:
    
1. Milla Adrianna, f. 10.1.1874 (født i Villen i Nord-Rana),

    2. Antonette Iverte, f. 23.1.-76 (født i Villen i Nord-Rana),

 3. Arnt Johan, f. 31.5.‑77 (USA‑02),
   
4. Ole Herman, f. 25.8.‑79 (USA‑03),
   
5. Ingeborg Anna, f. -84,
   
6. Kristian Martin, f. 3.8.‑86,
   
7. Jakob Martin, f. 24.4.‑89 (USA‑20),
   
8. Iverta Johanna, f. 29.1.‑91.

2) Axel Fredrik Walin (17.1.1859‑15.8.1935) fra Stockholm. G. 1895 m. enka Hanna.
Barn:
    
1. Anton, f. 30.7.1895 (USA‑23),
    
2. Olaf, f. 31.7‑97. 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.