Home / Gardene / 137 Trettbakken

137 Trettbakken


Hemnes Gård og Slekt, side 845-850

 

137.Trætbakken

Endret 4. oktober 2003

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:

Tretbach 1647, 1661, Trætbachen 1723, Trætbakken 1838, 1891. Det forekommer mange gardsnavn som begynner på "Trett‑". Ifølge Rygh XVI betyr disse at det har vært tvist eller trette om eiendommen. For denne garden må det i så fall ha vært da den var rydningsplass.

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde to bruk 1647‑1917, seinere tre. Markeskjellsforretning 1726, hvor grensene som var fastlagt 1685 ble påvist. Åstedssak 1777 om grensen mot Finnbakken, hvor Erik Mikkelsøn Trettbakken var innstevnet for "Forurettelse paa Eng og Skov, Findbachens Lejerboel tilhørende". Det ble atter vist til forretningen av 1685, men merkesteiner og ‑trær ble nå anvist under tvil. Ved utskiftningen av utslåtter på Fjelldal 1919, ble også grensen mot Trettbakken bestemt.

Kverner:

Garden hadde to bekkekverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver.

Skjerping:

Anmeldte skjerp på Fjelldal har ofte Trettbakken med i anvisningen.

Kirkebu og naust på Hemnes nevnt i et skifte 1807.

 

 

MATRIKKELGARDEN TRETTBAKKEN, GNR. 137.

Garden var ryddet i allmenningen før 1647, og hadde i skattematrikkelen 1647 landskyld 1/2 våg fisk.

1723 "Øde for Skouw. Temmelig Jord til Korn og Græsning. Beskadiges af Fieldskred. Gl. matr.nr. 58, landskyld 1/2 vag.

1838 Nytt matr.nr. 78, Inr. 198 a,b, landskyld 2 daler 3 ort 16 skill.

1865 Lnr. 198a: 36 mål a*kerland. Eng, sandjord, som antas å gi 160 lass høy årlig. Frostlendt. God, men mindre tilstrekkelig havning. En del krattskog, som gir noe brensel. 13/4 mil fra sjøen, 1 mil seilbar elv, og for øvrig alminnelig god veg.

Lnr. 198b: 30 mål åkerland. Eng, moldblandet sandjord, som antas å gi 200 lass høy arlig, men en del av enga utsatt for fjellskred. Frostlendt. God, men mindre tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig brensel av or og bjørk. Adkomst som lnr. 198a.

1891 Gnr. 137, skyld 10,61 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Småfe  Rug  Bygg  Bl.k.  Havre

1723 4 20 24 7/8 3 3 2

 

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Reiner  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 4 26 32 0 0 2 4 3/4 6

1865

198a 2 16 24 1 6 4/5 3 1 8

198b 2 12 14 0 3 2/5 4 2 10

1875

198a 2 12 12 1 3 1 5 3 10

198b 2 18 14 1 7 3/5 4 1 10

 

 

MANNTALL

1666  3 brukere, 4 sønner, 1 tjenestekar

1701  2 brukere, 9 sønner

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk Kårfolk Tjenere Inderster Fattige

1801 12* 0 4 0 0

1865 10 1 5 1  1

1875 14 1 5 4  2

1891 8 3 8** 0  0

* 2 fosterbarn  ** 1 barn av ug. tjener

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se Fuglstrand (012). Brukerne var selveiere fra 1885.

 

BRUKERE.

 

BRUK I.

1a) Peder Pedersøn (ca 1606‑89) var bruker 1647‑89, av 18 mark t.o.m. 1653, og av 6 mark 1666‑89. Ved M 1666 var han 60 år med sønnene

1. Ole, 30 år (her),

2. Arnt, 20 år,

3. Hermand 9 år (soldat i København 1714, gift der),

4. Peder (Nerleiren bnr. 2).

Dessuten

5. Hans og

6. Beret,

kjent fra skiftet etter Ole.

 

1b) Ole Pedersøn, sønn av f. br., var bruker av 6 mark 1666‑79. Ole døde i Sverige før 1714. Han hadde en sønn

1. Hans, som bodde i Bergen, og en datter

2. Anne, som var gift i Træna.

 

2) Mons Larssøn, trolig en svigersønn av Peder, var bruker av 6 mark 1668‑89. Han hadde en sønn

1. Mons, dreng her 1695.

 

Bnr. 1 (lnr. 198a) UTIGARDEN, fortsettelse av Bruk I med landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 1 ort 20 skill., 1891: M. 4,83.

3) Arnt Pedersøn (ca 1642‑1724), sønn av bruker nr. 1a, var bruker 1690‑1721. G.m. Gjertrud Jonsd. (ca 1651‑1726).

Barn:

1. Jon, 12 år 1701 (her),

2. Nils, 7 år ‑01 (i kongens tjeneste 1711‑19, så til Bergen),

3. Peder, 5 år ‑01 (Hammaren Bruk I NR),

4. Arnt, 3 år ‑01,

5. Marite,

6. Anne,

7. Johanna, d. 1760 (73 Storholmen).

 

4) Jon Arntsøn (ca 1689‑1746), sønn av f.br., var bruker fra 1722. G. 1724 m. Maren Eriksd. (ca 168929.3.1782).

Barn:

1. Gjertrud, f. 1725 (Sirijord i Alstahaug),

2. Nils, f.‑27,

3. tv. Dordi, f.‑28, d.s.å, og

4. tv. Anne, f.‑28

5. Dordi, f.‑30, d.‑32,

6. Johan, f.‑33, d.str.

Ved skiftet etterJon 1746 var boets brutto 185‑2‑5, avg. 33‑0‑1. Sølv: 1 signet. Bøker: Brochmands postill og 5 andre. Husdyr: 2 hester, 10 kyr, 1 kvige, 2 okser, 4 kalver, 7 sauer, 4 jømmer, 5 værer, 4 geiter, 2 hanegeiter.

 

5) Daniel Hanssøn (1724‑68) fra Oldernes bnr. 2 fikk bbr. tl. 30.4.1848. G. 1747 m. enka Maren. Ingen barn. Maren var bruker fra mannens død til okt. 1771.

 

6) Erik Mikkelsøn (1746‑1806) var bruker fra 1771. G. 1771 m. Karen Jonsd. (1748‑1807) fra Troneset.

Barn:

1. Maren, f. 1772, d.str.,

2. Jon, f. 20.3.‑73, d.s.å.,

3. Gjertrud Michelina, f. 3.4.‑74, d.s.å.,

4. Maren Maria, f. 26.5.‑75, d. 10.7.‑76,

5. Kiersten, f. 29.10‑76 (Fjelldal bnr. 2),

6. Michelina Maria, f. 26.4.‑78 (Leirskaret bnr. 1),

7. Arent, f.‑81 (her),

8. Maren, f.‑21.10.‑82, d.str.,

9. Maren Dorothea, f.‑84 (Skresletta bnr. 2),

10. Jonella Helena, f. 10.1.‑86, d.‑89,

11. Jonella Helena, f.‑90 (Øverleiren bnr. 3).

Ved skiftet etter Erik 1806 var boets brutto 693‑0‑3, gjeld og avg. 49‑5‑15. 100 dlr. i Banco sedler. Bøker: bibel, 2 postiller og 2 andre. Naust på Hemnes, seksringsbåt, 2 treromsbåter, Lofot‑bruk. Husdyr: 2 hester, 13 kyr, 2 markkviger, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 kalv, 12 sauer, 8 lam, 4 geiter, 1 hanegeit, 2 risbit bukker.

 

7) Arent Eriksen (1781‑8.5.1864), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 11.10.1806. G. 1807 m. Gisken Jacobsd. (1784‑19.12.1874) fra Fjelldal bnr. 3.

Barn:

1. Erich Johannes, f. 1808, d.str.,

2. Karen Johanna, f.‑09, d.str.,

3. Jacob, f.‑10 (her),

4. Erik, f.‑12, d.‑16,

5. Karen, f.‑14, d.s.å.,

6. Karen, f.‑15 (Reinåmoen bnr. 2),

7. Elen Zachrine, f. ‑18 (Meland bnr. 3),

8. Johan, f. 11. 12.‑20 (Luktvassli bnr. 3),

9. Hans, f, 16.10.‑23, d.str.,

10. Ane Kirstina, f. 26.7.‑26, d. 21.7.‑28.

 

8) Jacob Arntsen (1810‑8.11.‑83), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 1.7.‑98. G. 1838 m. Jacobia Samuelsd.(1809-25.7.‑89) fra Nerleiren bnr. 5.

Barn:

1. Gidsken Elisabeth, f. 2.7.1839 (Oldernes bnr. 2),

2. Samuel Esaias, f. 6.4.‑41 (her),

3. Anne Zakrine, f. 6.6.‑43 (Oldernes pl. Tømmerheia),

4. Olava Zakrine, f. 21.5.‑49.

 

9) Samuel Jacobsen (1841‑18.10.1912), sønn av f.br., fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1920, dat. 21.8.1885, tl. 1.7.1898, (utstedt til sønnen Jakob). G. 1876 m. Kjerstina Johansd. (29.4.1844‑23.12.1914) f. Fjelldal, F: uk. Johan Jenssen, M: p. Synøve Pedersd. Rapliåsen.

Barn:

1. tv. Kristine, f. 25.9.1876 (USA‑00), og

2. tv.Jacob, f. 25.9.1876, d.s.å.,

3. Jakob Jørgen, f. 13.1.‑79 (her),

4. Johanna Sakrine, f. 14.7.‑82, d. 8.10.1904 ug,

5. Jakobea, f. 16.7.‑86, d. 26.4.1942 ug.

 

10) Jakob Samuelsen (1879‑9.8.1923), sønn av f.br. G. 1905 m. Josefine Larsd. (1876‑3.11.1948) fra Fjelldal bnr. 3.

Barn:

1. Johan Severin, f. 28.2.1907 (her),

2. Kristine Sakrine, f. 5.4.‑10,

3. Ane Lucie, f. 27.1.‑14, d. 2.10.‑85,

4. Astrid Julie, f. 21.1.‑16, d. 9.8.‑78,

5. Synnøve Jakobea, f. 1.6.‑21.

 

11) Johan Severin Trettbakk (1907‑4.8.‑53), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000, tl. 5.9.1923. G.m. Anna Pernille Lorensen (23.7.1910‑10.1.‑83), f. Røsså. Ingen barn.

Fostersønn:

1. Torbjørn, f. 27.12.1941.

 

12) Torbjørn Tretbakk, f. 1941, overtok bruket etter fosterfaren og fikk skj. tl. 8.7.1977. G. 1966 m. Turid Hjerpbakk, f. 1.9.1945.

Barn:

1. Rune, f. 27.10.1967,

2. Håvar, f. 1.7.‑71.

 

BRUK II, identisk med

Bnr. 2 (lnr. 198b) INNERGARDEN, landskyld 18 mark, 1838: 1 daler 1 ort 20 skill., 1891: M. 5,78.

1) Jens Anderssøn var den første kjente brukeren og var her fra seinest 1647. Han var bruker av 18 mark til 1689, og videre av 9 mark til ‑95. Ved M 1666 var Jens 49 år, med sønnene

1. Hans, 12 år og

2. Christopher, 10 år (her).

 

2) Christopher Jenssøn (ca 1656‑ca 1705), sønn av f.br., var bruker av 9 mark fra 1690 og videre av 18 mark til 1705. G.m. Marit Nilsd., d. 1718. Ved M 1701 var Christopher angivelig 42 år, med sønnene

1. Bendt, 20 år ‑01 (Skresletta),

2. Anders, 12 år ‑01 (i kongens tjeneste 1711‑19 og hos Strall‑David'ske Compagnie i Bergen 1723),

3. Iver, 9 år ‑01, d.‑33,

4. Jens, 7 år ‑01 (i Salten 1718),

5. Hans, 3 år ‑01,

6. Johanna, f.‑04.

Dessuten kjentfra skiftet 1718:

7. Kirsten,

8. Marit.

 

3) Nils Christophersøn, opph. Øverleiren, d. før 1762. G.I. 1705 med enka Marit. Ingen barn. Ved skiftet etter Marit 1718 var boets brutto 172‑3‑12, gjeld og avg. 38 dir. Bøker: Povel Andersøns postill og 2 salmebøker. Husdyr: 2 hester, 1 "udygtig" og 1 ung, 13 kyr, 2 gl. kviger, 1 markkvige, 1 dalkvige, 18 sauer, 10 jømmer, 2 geiter, 1 hanegeit, 1 bukk. G.II. 1718 m. Johanna Nilsd. (ca 1699‑1747) fra Bryggfjellet.

Barn:

1. Marit, f. 1719 (Villmoen),

2. Kirsten, f.‑21,

3. Christopher, f.‑22, d. før ‑25,

4. Nils, f.‑23 (her),

5. Christofer, f.‑25 (i København ‑47),

6. Amund, f.‑27,

7. Rachel, f.‑30 (Konsvik i Lurøy),

8. Johanna Marie, f.‑32, d.‑33,

9. Johanna, f.‑34 (Kjukkelmoen bnr. 1),

10. Iver, f.‑38,

11. Ole, f.‑40.

Johanna var begravet med "Liigprædigen". Ved skiftet etter henne 1747 var boets brutto 251‑3‑10, avg. 25‑48. Gull og sølv: 1 gullring, 1 sølvring, 7 skjeer, 1 skål, 1 beger. Husdyr: 1 hoppe, 1 unghest, 11 kyr, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 5 sauer, 5 jømmer, 4 værer, 6 lam, 3 geiter 1 hanegeit, 1 bukk, 2 kje.

 

4) Nils Nilssøn (1723‑1811) sønn av f.br., fikk bbr. ti. 8.11.1748. G. 1750 m. Rachel Andersd.(1726-97).

Barn:

1. Johanna Maria, f. 1750 (Kobhaugen pl. Hestmyrbakken),

2. Anders, f.‑53 (Solhaug bnr. 5),

3. Niels, f.‑54,

4. Benjamin, f.‑56, d.‑61,

5. Jørgen Brose, f.‑57 (Jerpbakken bnr. 1),

6. Elen, f.‑59,

7. Benjamin, f.‑63 (Holvollen ?),

8. Johannes, f. 2.9.‑66, d. 10.12.‑99,

9. Rachel Elena, f. 22.1.‑72 (Mellingsjord bnr. 3).

 

5) Nils Nilssøn (1754‑1803), sønn av f.br., fikk bbr. ti. 8.9.1796. G. 1797 m. Siri Mathiasd. (1760‑4.7.1840) fra Mellingsjorda Bruk II.

Barn:

1. Nils, f. 1797, d.s.å.,

2. Elen, f.‑98, d. 28.2.1823,

3. Maren, f. 1800 (Selfors Bruk 11 NR).

Siri giftet seg som enke på Mellingsj orda, flyttet seinere til Solhaug, hvor hun døde.

 

6) Christopher Pedersøn (1773‑11.12.1828) fra Skjeftmoen fikk bbr. tl. 10.10.1803. G. 1803 m. Marit Iversd. (1778‑12.3.1850) fra Meland bnr. 4.

Barn:

1. Peder Andreas, f. 1805 (Blyset i Nesna),

2. Karen Dørethea, f.‑08, d. 3.8.‑30,

3. Iver, f.‑10 (her),

4. Nils, f.‑12 (Geitvika),

5. Berit Anna, f.‑15, d.‑16,

6. Berit Kierstina, f.‑17 (Fjelldal bnr. 2),

7. Elisabeth, f. 6.5.‑19, d.str.

 

7) Iver Christophersen (1810‑ca 1852), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 23.6.1834. G. 1834 m. Gidsken Jacobsd. (1803‑8.3.‑83) fra Fjelldal bnr. 1.

Barn:

1. Christoffer Carolus, f. 19.2.1835 (USA‑66),

2. Jacob Olaus, f. 22.7.‑37 (her),

3. Marith, f. 1.9.‑40 (Leirskaret bnr. 3),

4. Gulle Nicolai, f. 5.3.‑44 (Nerleiren bnr. 5),

5. Gisken Jacobea, f. 8.8.‑47, d. 22.8.‑48.

 

8) Lars Pedersen (1819‑19.1.‑68) fra Ytterleiren bnr. 2 fikk bbr. tl. 5.5.1856. G. 1852 m. enka Gidsken. Ingen barn.

 

9) Jacob Iversen (1837‑14.2.1915), stedsønn av f.br. Bbr. ikke kjent. G. 1868 m. Marit Gabrielsd. (1837-29.12.1931) fra Bleikvasslia bnr. 1.

Barn:

1. Iverthe Cornelia, f. 17.7.1869 (Min.USA‑93),

2. Gisken Marie, f. 29.5.‑71 (Dak.USA‑93),

3. Maren Anette, f. 5.1.‑73 (Skresletta),

4. Gine Bergitte, f. 2.1.‑75,

5. Marie Alette, f. 12.8.‑82.

 

10) Jakob Kristensen (1862‑24.7.1932) fra Meland bnr. 1 fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 2360, dat. 7.7.1885, tl. 15.10.‑91. G. 1893 m. Johanna Jakobsd. (1873‑24.8.1918) fra Oldernes bnr. 2. Ingen barn.

 

11) Ole Larsen (1882‑27.5.‑57) fra Fjelldal bnr. 3 fikk kjøpekontrakt, (skjøte) fra Jakob Kristensen og hustru for kr. 5000, tl. 24.2.1917. G. 1921 m. Jenny Olsd. f. 1896 d.7.11.‑29., fra Prestmo Røsså.

Barn:

1. Lovise Jensine, f. 10.8.1921,

2. Lars Andreas, f. 4.6.‑24,

3. Karen Jonette, f. 14.3.‑26. (Lillemo gnr. 118)

4. Jakob Olai, f. 23.2.‑28.

5. Ole Johan, f. 18.10.‑29. d.3.6.‑67.

 

12) Lars Andreas Trettbakk, f. 1924, sønn av f.br., overtok bruket 1948. G. 1947 m. Solveig Karoline Granmo Bleikvassli. f. 8.10.1926.

Barn:

1. Odd, f. 20.5.1948.

 

13) Odd Trettbakk f. 1948, sønn av f.br., overok bruket 1986. G. 1969 m. Elsa Johansen, f. Reinåmoen bnr 3, f. 16.10.1950.

Barn:

1. Trond, f. 30.8.1970, d. 4.9.‑70.

2. Svein Arne, f. 31.1.‑73,

3. Odd Einar, f. 13.5.‑77.

 

Bnr. 3 GOSEN, fraskilt 1918 fra bnr. 2 med skyld M. 0,96. Lensmann G. Pleym. fikk skj. fra Ole Larsen for kr. 2000, tl. 11.1.1919.

1) Petter Hansen Marstok (1880‑24.2.1924) fra Øverleiren pl. Marstok fikk skj. fra Gina Pleym for kr. 2000, tl. 18.5.1920. Petter var sønn ue. av Hans Angel Hansen (1842‑8.3.1927) f. i NR og Petrine Pedersd. f. 1844 i Nesna.

 

2) Kristen E. Leirskar (1891‑19.12.1941) fra Leirskaret bnr. 1 fikk skj. fra Hans og Lovise Marstok, eneste arvinger etter Petter Hansen, for kr. 2000, tl. 9.6.1928.

 

3) Olaf Fjeldavli, f. 3.6.1911, fra Hemnesberget, kjøpte bruket 1942 etter forrige eier. G.m. Gudrun Ellse Johansen Korgen. f. 13.3.1916.

Barn:

1. Gerd, f. 6.4.1940,

2. Aida, f. 26.11.‑43,

3. Ketil, f. 7.2.‑48.

 

4) Kåre Innerdal (1915‑3.7.‑83), fra Bryggfjelldalen bnr. 1, fikk skj. fra forrige eier, tl. 16.9.1941. G. 1952 m. Lovise Trætbakk, f. 1921, fra bnr. 2 her.

Barn:

1. Oddrund, f. 2.12.1950, (Bjerka).

2. Inger, f. 12.1.‑55 (her).

 

5) Odd Lillemo Bleikvassli, f. 23.7.195 1, overtok etter f.br. 1983. G. 1976 m. Inger Innerdal, f. 1955, datter av f.br.

Barn:

1. Linda, f. 6.10.1975,

2. Monika, f. 12.1.‑78,

3. Janne, f. 14.4.‑79,

4. Torild, f. 16.7.‑80,

5. Ronny, f. 3.5.‑85.

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.