Home / Gardene / 036 Stormoen

036 Stormoen


Hemnes Gård og Slekt, side 193 - 198

36. Stormoen (Vefsn 228)

Redigert 22. juni 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Stoermoen 1666, Stormoe 1723, Stormoen 1838, 1891.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1876. Markeskjellsforretninger mot 33 Elsfjordosen og 35 For­smoen 1826, mot Forsmoen og 37 Kobhaugen 1850, med utskiftning av felles skog i "Vestermarka". Utskiftning mellom bnr. 1 og 3 1925‑27.

Kverner og sagbruk:
Brukeren betalte 6 skill. kvernskatt 1774. Brukerne på Elsfjordosen, Stor­moen og Kobhaugen fikk 1796 sagbruksprivilegium i fellesskap. Takst over ny sag 1832 for 20 tylvter tømmer, bevilling tl. ‑38.

Skjerping:
1906‑24 var det foretatt skjerping på jernmalm på Stormoens grunn. 35 skjerp er angitt å være på Stormoen, og ytterligere 15 omfattet også delvis 33 Elsfjord­osen. Noe prøvedrift var foretatt omkring 1910.

Kirkestue på Hemnes nevnt i et skifte 1782 og i F 1875.

Stormoen var vurdert som ekserserplass for IR 14, men sein vår og mye snø gjorde garden uaktuell for dette formålet.

MATRIKKELGARDEN STORMOEN, GNR. 36.

Ikke nevnt i Helgeland General Jordebog 1658, men oppført av Landkommisjonen 1661 med landskyld ½ pund fisk.

1723   "Tømmer og Brendefang til fornødenhed. Frostig Jord, Gandske uwis til Korn og tungwunden". Gl. matr.nr. 34, landskyld 12 mark.

1838   Nytt matr.nr. 34, lnr. 151, landskyld 4 ort 22 skill.

1865   Omtrent 30 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 150 lass høy årlig. Lettbrukt, men meget frostlendt. Tilstrekkelig hav­ning. Skog til husbehov, og omtrent 8 tylvter sagtømmer for salg årlig. Der fins et lite vannfall.

1891   Gnr. 36, skyld 4,63 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Svin                 Bygg                Havre   Poteter

1723                 1                                  10                                20                                0                                  0                                  2                                  0

1835                 2                                  11                                20                                4                                  0                                  2                                  2/11                 1 1/2

1865

Opps.              2                                  9                                  8                                  0                                  0                                  1 1/2                1/2                   4

Pl. 1)                0                                  1                                  5                                  6                                  0                                  1/4                   0                                  1

Pl. 2)                0                                  3                                  0                                  0                                  0                                  1/4                   0                                  1 1/2

Sum‑65 2                                  13                                13                                6                                  0                                  2                                  1/2                   6 1/2

1875

Opps.              1                                  9                                  15                                0                                  1                                  4/5                   1/5                   4

Pl. 1)                0                                  2                                  3                                  0                                  0                                  0                                  0                                  1

Pl. 2)                0                                  3                                  4                                  0                                  0                                  1/5                   0                                  1 1/10

Sum‑75 1                                  14                                22                                0                                  1                                  1                                  1/5                   6 1/10

1) Storvollmoen            2) Kivamoen

MANNTALL
1666   1 bruker
1701   1 bruker, 1 sønn, 1 gardsdreng

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk     Kårfolk Tjenere Husmannsfolk   Inderster

1801     9                                                         0                                  4                                  0                                                          0

1865     5                                                         0                                  3                                  11                                                        4

1875     3                                                         2                                  2                                  15*                                           4

1891     13                                                       1                                  7                                  5                                                          8

*2 fosterbarn

EIERE
Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne kjøpte garden 1876, men solgte den videre året etter til Lars Nilsen Rud fra Hattfjelldal, mot overtakelse av gjeldsforpliktelsene. Lars Nilsen solgte videre til John Hanssen fra Ørjedalen, som ble her kort tid, og solgte videre til Johan Jen­sen, som fikk skj. 1886 på bnr. 1. Seinere har brukerne vært eiere.

BRUKERE.

STORMOEN, landskyld 12 mark, 1838 4 ort 22 skill.
1) Peder Pedersøn var den første kjente brukeren, og var her 1661. Ved M 1666 var han 40 år. Seinest nevnt år 1700.

2) Lars Jonsøn var bruker fra 1701. Han var da 44 år. G.m. Goula Bentsd.
Barn som er kjent:
    
1. Ane, f. ca 1696 (38 Elsfjordstrand),
    
2. Abelone, f. ca ‑98 (32 Steinmoen),
    
3. Jon, 2 år 1701 (her).

3) Ole Arntsøn var bruker fra 1705. G.m. enka Gou­la. Ingen felles barn. Lars Olsøn Stormoen, som døde 1726, 24 år gammel, var trolig hans sønn.
Barn:
    
1. Gjertrud, f. 1705

4) Jon Larssøn (ca 1699‑24.10.1781), stedsønn avf.br., var bruker fra 1734. G.I. 1733 m. Liva Pedersd. (1711‑1747) fra 18 Dyrhaug.
Barn:
    
1. Lars, f. 1734, d. 13.6.‑71,
    
2. Jens, f. ‑36, d. før ‑63,
    
3. Nils, f. ‑38 (Knutlia),
    
4. Abelone, f. ‑40 (Straum i Vefsn),
    
5. Marite, f. ‑42 (Nordfjord i Nesna),
    
6. Live Ana, f. -45 ikke nevnt i fars skifte 1782,
    
7. Peternelle, f. ‑47 (6 Mastervik).
Ved skiftet etter Liva 1748 var boets brutto 185‑1‑10, avgang 19‑1‑8. Penger: 20 dlr. Sølv: 1 skål, 1 skje. Husdyr: 1 gammel hoppe, 1 toårs hest, 9 kyr, 2 dalkviger, 3 kalver, 10 sauer, 3 lam, 4 geiter, 3 hanegeiter, 1 kje.
G.II. 1753 m. Karen Knudsd. (1725‑97).
Barn:
    
8. Berte, f. ‑54 (Nævelen i Børstad),
    
9. Ole, f. ‑56 (her),
    
10. Ane Johanna, f. ‑60 nevnt i fars skifte 1782,
    
11. Jens, f. ‑64 (34 Tronmoen).

5) Ole Jonsøn (1756‑24.1.1821), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 14.1., tl. 12.5.1783. G.1785 m. Marta Monsd. (1741‑3.11.1855) fra 33 Elsfjordosen.
Barn:
    
1. Karen Johanna, f. 1786 (15 Flotmoen),
    
2. Marith, f. ‑88 (37 Kobhaugen),
    
3. Jonella, f. ‑91 (28 Bjerknesli),
    
4. Ane Dorthea, f. ‑93 (ugift her 1823),
    
5. Lars Petter, f. 5.3.‑95 (her),
    
6. Mons Christian, f. ‑97 (37 Kobhaugen pl. Lilleenget),
    
7. Jens Johan, f. 18.1.‑99 (husmann her),
    
8. Beritte, f. 1806, død straks,
    
9. Berit, f. ‑10 (38 Elsfjordstrand).
Ved skiftet etter Ole var boets brutto 457‑1‑18, gjeld og avgang 79‑4‑18. Sølv: 42 knapper i gangtøy. Bren­nevinskjele med hatt og piper. Dreiebenk med utstyr. Smiehus og smieredskap. Halvparten i en seksrings­båt, åttringsbåt med utstyr, Lofotbruk.

6) Lars Olsen (1795‑7.11.1884), sønn av f.br., fikk bykselbrev fl. 26.4.1823. G.I. 1822 m. Synive Isachsd. (1796‑1845) fra 28 Bjerknesli.
Barn:
    
1. Martha Christine, f. 24.3.1823, d. 1901 (Hemnesberget ‑91 gm Jens Olsen f -44 Mastervik),
    
2. Ole Johan, f. 24.7.‑24 (bnr. 3 her),
    
3. Andor Benjamin, f. 18.8.‑27 (39 Seljeli pl. indre Gammelli),
    
4. Lars Mathias, f. 13.7.‑32 (bnr. 3 her),
    
5. Ingeborg Anna, f. 30.10.‑33.
G.II. 1845 m. Pernille Thomasd. (1815‑5.4.‑96) fra 27 Vasshaug. Ingen barn. 1876 kjøpte Ole og Lars Larsen garden, men klarte ikke å betale kjøpesummen. Sam­me år solgte de Vestre Sagmo for 100 spd. 1879 fikk Lars Nilsen Rud fra Hattfjelldalen kjøpekontrakt fra Ole og Lars Larsen Stormo for kr. 800 og kår, og over­takelse av gjeld som Hemnes kommune heftet for.

7) John Hanssen fra Ørjedal i Hattfjelldal, fikk kjøpe­kontrakt fra Lars Nilsen Rud for kr. 1670 og kår til Per­nille Thomasd., dat. 4.5.1878, tl. 16.6.‑79. John var bruker her til ca 1883, og flyttet så til 108 Villmoen. Om fam. se der. 1883 ble garden delt i to, Stormoen søndre med lanskyld 2 ort 7 skill. og Stormoen nordre med 2 ort 6 skill, samtidig som Storvollmoen ble fraskilt fra Stormoen søndre med landkyld 8 skill.

Bnr. 1 (lnr. 151a) STORMOEN SØNDRE, oppstått ved delingen 1883, med landskyld 2 ort 1 skill., seine­re M. 1,93.
8) Johan Falk Jensen (1852‑19.6.1922) fra 13 Skravlå pl. Pyntarabben fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 1273 og kår til Pernille Thomasd., dat. 13.8.1886, tl. 1.11.1909. G. 1879 m. Synøve Christoffersd. (1853­15.8.1937) fra 38 Elsfjord­strand.
Barn:
    
1. Alfred Kornelius Angel, f. 25.9.1883, d. 29.9.1904.

9) Johan Kristoffersen (20.9.1869‑11.4.1952) fra 38 Els­fjordstrand, svigerbror til f.br., overtok bruket før 1910 uten skjøte og uten at kjøpekontrakt forelå. G.I. 1895 m. Anna Emilie Antonsd. (2.8.1868‑16.4.1903).
Barn:
    
1. Christofer Aubert Brun, f. 7.5.1896, d. 16.8.1924, artillerikorporal, død av tæring,
    
2. Ingebjørg Lovise, f. 1.9.‑98 (Fagerdalen bnr. 2 i Nord-Rana),
    
3. Axel Emil Johan, f. 30.9.1900, d. 10.4.‑01.
G.II. 1905 m. Karen Anna Kristoffersd. (18.1.1873-­19.11.1953) fra Alsøy i Nesna.
Barn:
    
4. Alfred Kornelius Angel, f. 19.5.1905 (her),
    
5. Magnus Kristoffer Daa, f. 5.3.1907, d. 24.1.‑09,
    
6. Magnus Kristoffer Daa, f. 20.9.‑10, d. 4.7.‑63.

10) Alfred Stormo, f. 1905, sønn av f.br., fikk skj. av sin faster Synøve Christoffersd. for kr. 3800 + kr. 800.­for redskap og kår, verdi kr. 200.‑ pr. år på livstid, tl. 10.8.1929. G. 1931 m. Kitty Alfrida Skog,f. 12.4.1912, d. 22.2.‑9 1. fra Skog i Nesna.
Barn:
    
1. Waldis Margrete, f. 26.11.1931,
    
2. Jarle Asbjørn, f. 23.5.‑45 (her).

11) Jarle Asbjørn Stormo, f. 1945, kjøpte bnr. 1 av sin far ved skjøte av 27.7.1966, tl. 5.8.1966. Overtok drifta av garden 1.4.1967.

Bnr. 5. VANGEN. Alfred Stormo overdrog en parsell på ca. 30 da. av bnr. 1 til sin bror
1) Magnus Stormo, f. 1910, G. i 1939 m. Gudrun Sørensen f. 16.4.13. d. 19.9.1991, fra 60 Grønvikmoen.

Bnr. 3 (lnr. 151c) STORMOEN NORDRE, oppstått ved delingen 1883, med landskyld 2 ort 6 skill., seinere M. 2,13. Den økonomiske siden ved eiendoms­forholdet framgår ikke av Realpanteregisteret. Det ser ut for at Hemnes kommunes krav var heftet til dette bruket.
1a) Lars Larsen (1832‑12.8.1913) ugift, og

1b) Ole Larsen (1824‑20.9.1902), sønner av bruker nr. 6 på den udelte garden drev bruket i fellesskap. Ole var G.m. Susanna Christensd. (1848‑22.5.‑86) fra 29 Kjer­ringhalsmoen.
Barn:
    
1. Kristen Martin Strøm, f. 22.11.1883,
    
2. Ludvig Johan, f. 8.5.‑86.

2) Axel Johnsen (1855‑19.6.1940) fra 14 Elsfjord fikk auksjonsskjøte fra lensmannen i Hemnes for kr. 650, tl. 4.10 1906. Han oppholdt seg her om sommeren, og bodde ellers og hadde landhandel på 38 Elsfjordstrand bnr. 2.
En sønn f.e.
    
1. Julius Andreas, f. 10.5.1875, Mor: Trine Nilsd. 74 Gjesbakken.
G. 1879 m. Emilie Bergitte Nilsd. (12.9.1855-­14.12.1936), f. i Vefsn.
Barn:
    
2. Conrad Agersborg, f. 6.8.1879 (14 Elsfjord bnr. 2),
    
3. Alf Nicolai, f. 23.4.‑82 (Vardø, lensmann der 1919-48),
    
4. Anna Emilie, f. 20.4.‑84, d. 15.5.1945 ugift her,
    
5. Johannes Peder, f. 22.9.‑86 (Bodø),
    
6. Ragna, f. 30.4.‑89 (20 Drevvatn bnr. 1),
    
7. Halvor, f. 21.10.‑91 (USA‑14),
    
8. Alfhild, f. 8.7.‑94, d. 5.1.‑83, ugift her.
Axel Johnsen var bruker til 1940.

3) Alf Johnsen, f. 1882, var eier 1944‑52. G.m. Agnes Anstensen (20.8.1888-27.9.1944).
Barn:
    
1. Tormod, f. 4.7.1911 (her),
    2. Brynhild, f. -14 i Vardø, d. 16.1.-23,
    3
. Reidun, f. 9.3.-15.

4) Tormod Johnsen (1911‑2.10.‑83), sønn av f. eier, overtok bruket 1952. G. 1946 m. Gunvor Pauline Nordeng, f. 9.12.1925, fra 20 Drevvatn bnr. 17.
Barn:
    
1. Borgny, f. 3.5.1947, gm Arnold Hansen f -45 Båsmo,
    
2. Agnes, f. 16.11.‑48, d. 10.2.‑87,
    
3. Alf Martin, f. 13.6.‑50 (her),
    
4. Torgunn, f. 22.6.‑51.

5) Alf Martin Johnsen, f. 1950, sønn av f.br. overtok bruket 1.1.1979. G.m Rita Irene Mortensen, f. 23.7.1951.
Barn:
    
1. Synnøve, f.29.9.1970,
    
2. Børge, f. 3.11.‑71,
    
3. Wenche, f. 8.12.‑84.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

KIVAMOEN.
1) Ole Jonsøn (1715‑1.10.‑82), oppført som husmann i listene for "Extraskatten". G. 1754 m. Marit Olsd. (1722‑1804) fra 32 Steinmoen.
Barn:
    
1. Gaula, f. 1755,
    
2. Gjertrud, f. ‑64.
Begge jentene nevnt i fars skifte 1783.

2) Søren Jonsøn (1764‑1812) fra 29 Kjerringhalsen bnr. 2, var husmann her fra ca 1804, og flyttet 1810 tilbake til Kjerringhalsen som bykselmann. Om fam. se der.

3) Nils Thomassøn (1771‑15.10.1862) fra 45 St.Målvatnet, f. 53 Finneid bnr 1. Ukjent hvor lenge han var husmann her. Inderst i 23 Lukt­vatnet 1801 og husmann på 37 Kobhaugen 1808. G. 1797 m. Beret Jonsd. (1764‑11.7.1843) fra 58 Svaleng bnr. 2 (?).
Barn:
    
1. Jon, f. 1800,
    
2. Bereth Johanna, f. ‑05 (her).

4) Elias Hanssen (18.2.1802‑4.10.‑89) fra Brennåsen NR. G.I. 1829 m. Elen Olsd. (1799‑26.12.1829) fra 122 Rapliåsen. Ingen barn. G.II. 1832. m. Berit Nilsd. (1805‑18.12.‑76), datter av f.husm.
Barn:
    
1. Ellen Johanna, f. 22.10.1832 (her),
    
2. Christiana Olava, f. 7.5.‑37, hun hadde en sønn Edvard Benjamin f -61 på Hemnesberget, Far: fisker Engebret Engebretsen f -27 fra Øyer i Gudbrandsdalen.
    
3. Nils Benjamin, f. 15.6.‑42 (77 Storstrand bnr. 2).
Ca 1855 ble Kivamoen delt og/eller utvidet ved ryd­ning, så det ble to plasser her. Elias fortsatte på den plassen som seinere ble Vestre Sagmo, seinere matri­kulert under navnet Sagmoen.

Bnr. 2 (lnr. 151b) SAGMOEN, fraskilt 1877 fra lnr. 151 med landskyld 9 skill., seinere M. 0,32. I skyldset­ningsforretningen 1877 står "Vestre Sagmoen", likeså i listen over garder og bruk overført fra Hemnes til Vefsn. Matrikkelen av 1907 har bare "Sagmoen".

5) Karl Fredrik Stenmark (1845‑20.6.1915) fra Sor­sele i Sverige, fikk kjøpekontrakt fra Ole og Lars Larsen for 100 Spd., dat. 27.12. 1877, tl. 11.6.‑78. G.I. 1873 m. Elen Eliasd. (1832‑24.4.92), datter av f.br. Ingen barn. G.II. Anna Amalie Jakobsd. (1870‑etter 1930) f. i Vefsn. Hennes barn f.e.: Karen Gunneriusd. f. 1894 og Jensi­ne Edvardsd. f. ‑95.
Felles barn:
    
1. Elen Johanna, f. 3.7.‑98,
    
2. Magnhild, f. 26.2.1900,
    
3. Agnar Christofer, f. 4.8.‑02, d. 6.5.‑03,
    
4. Agnar Kristoffer, f. 6.4.‑04,
    
5. Fritjof Jæger, f. 15.9.‑ 10.
Aksel Johnsen overtok Vestre Sagmo fra Karl Sten­mark for gjeld.

6) Berhard Sakæus Mikalsen (1882‑16.5.1927) fra 24 Rundsvoll i Vefsn, f. Saltdal, fikk skj. fra Axel Johnsen for kr. 400, dat. 14.6.1909, tl. 30. 10.‑10, og skj. på Kro­kenget av 37 Kobhaug for kr. 1000, tl. 12.1.1918. G.I.1903 m. Anna Petrine Hieronymusd. (1881‑2.5.1907) fra Linderud i Hattfjelldal. Både Bernhard og Anna tjente i 13 Skravlå hos Johan Adriansen ved F1900.
Barn:
    1. Mimi Marie, f. 7.1.1904, d. 1975,  g 1927 m Ivar Jakobsen f -02 Hemnesberget, 5 barn.
    
2. Kåre, f. 14.10.‑06, d. 3.2.‑07.
G.II. 1909 m. Anna Antonsen (30.3.1878‑25.1.1958) f. i Vefsn.
Barn:
    
3. Anton Paul, f. 16.3.19 10, han hadde en sønn  Birger Andreas Bjørkmo f -29, Mor: Astrid Perjord Bjørkmo f -95 Drevja,
    
4. Kaare Anker, f. 17.4.‑13 (20 Drevvatn bnr. 30),
    
5. Valdemar Andreas, f. 30.11.‑16.
Eilert Presteng overtok Vestre Sagmo, innbefattet Kro­kenget av 37 Kobhaug, fra Berhart Mikalsen for gjeld.

7) Arnt Bomnes (1904‑11.2.‑89) fra 14 Elsfjord bnr. 4 kjøpte Vestre Sagmo 28.1.1942 for kr. 2800. G. 1929 m. Bergljot Knutli fra 33 Elsfjordosen bnr. 5.
Barn:
    
1. Leif, f. 16.4.1929,
    
2. Birger, f. 10.5.‑30 (her),
    
3. Torbjørn, f. 29.5.‑32, d. 10.10.2004,
    
4. Ragnar, f. 18.4.‑46 (bnr. 4 her).
Arnt og Bergljot ble skilt, og Bergljot G.II. m. Alf Stor­vollmo bnr. 4 her.

8) Birger Bomnes, f. 1930, overtok bruket 28.8.1990. G.m. Gretha Vatshaug, f. 1932, fra 27 Luktvashoved lille.
Barn:
    
1. Ranveig, f. 15.2.1952,
    
2. Lidvor, f. 14.11.‑54,
    
3. Rigmor, f. 25.12.‑63,
    
4. Sissel, f. 9.1.‑65.

KIVAMOEN (øst), egen husmannsplass etter delinga ca 1855.

1) Ole Nilssen (1822‑7.11.‑94) fra 37 Kobhaugen, og hus­mann der, kom til Kivamoen før 1862, men er også nevnt på Stormoen 1855 på ikke navngitt plass. Om fam. se 37 Kobhaugen pl. Høgmoen.

2) Jakob Olsen (1858‑25.1.1923), sønn av f.husm. hadde overtatt plassen etter faren før 1891. G. 1884 m. Ida Johansd. (ca 1857‑etter 1923) f. Vefsn.
Barn:
    
1. Elen Dorthea, f. 5.3.1884 (60 Grønvikmoen bnr. 1),
    
2. Anna Albertine, f. 13.4.‑86, d. 2.8.1919 ugift, g 1909 m Albert Karlsen f -87 Stenholmen 15 Flotmo, ingen barn.
    
3. Olianna Emilie, f. 5.1.‑88, d. 3.4.‑91,
    
4. Signy Elise, f. 21.1.‑90, død samme år,
    
5. Signy Emilie, f. 16.4.1900.

Bnr. 4 (lnr. 151d) STORVOLLMOEN, opprinnelig husmannsplass, fraskilt 1883 fra lnr. 151a med lands­kyld 8 skill., seinere M. 0,23.
1) Jens Olsen (1799‑28.3.1872) f. her, husmann fra seinest 1841. G.I. 1827 m. Aletha Jørgensd. (1800-49) fra 65 Hemnessjøen.
Barn:
    
1. Ane, f. 26.12.1826 (38 Elsfjordstrand pl. Krokvatnet),
    
2. Ole Johan, f. 11.7.‑29 (12 Fuglstrand pl. Kalvneset),
    
3. Benjamin, f. 16.2.‑32 G.II. m. Elen Dorthea Pedersd., 149 Lillebjerkaneset (USA‑66 med Adler fra Bergen 20.5.),
    
4. Martha Jørgina, f. 18.9.‑34 (USA‑66 med Adler fra Bergen 20.5.),
    
5. Hans Christian, f. 21.6.‑38 (USA‑66 med Adler fra Bergen 20.5.),
    
6. John Jørgen, f. 10.4.‑41 (USA‑66 med Adler fra Bergen 20.5.).
G.II. 1851 m. Maren Hansd. f. 1809 fra Brenåsen NR og søster av Elias Hansen Kivamo. Ingen barn.

2) Ole Nilssen (1840‑23.4.‑91) fra 35 Forsmoen var hus­mann fra før 1875 og kjøpte bruket før -83. G. 1866 m. Johanna Olsd. (1846‑28.5.1910) fra 37 Kobhaug pl. Høgmoen.
Barn:
    
1. Johan Kristian, f. 1.7.-67, d. 1951, g 1892 m Hanna Lovise Hansd. f -70 59 Sæteren, Johan død på Mo,
    
2. Svend, f. 12.7.‑70 (husmann 35 Forsmoen),
    
3. Olianna Emilie, f. 22.12.‑75,
    
4. Hans Nikolaus, f. 18.8.‑85 (Stor‑Alteren NR).
Etter Oles død drev enka bruket sammen med barna.

3) Ole Anderssen (1864‑13.12.1936), opphold 18 Dyrhaug ved F 1900, fikk skj. fra Johan Falk Jensen for kr. 475, tl. 15.12.1909. G. 1905 m. Barbro Johansd. (1879­-6.2.1964) fra 18 Dyrhaug bnr. 4.
Barn:
    
1. Alf, f. 8.1.1906, d. 24.9.‑87 (her),
    
2. Lilly Olea, f. 18.7.‑12.

4) Alf Storvollmo (1906‑24.9.‑87), sønn av f.br. over­tok Storvollmoen 19.10.1954 fra mora Barbro. G.m. Bergljot Bomnes (1906‑28.4.‑85), fra bnr. 2 her. Ing­en felles barn.

5) Ragnar Bomnes, f. 1946, Bergljots sønn fra 1. ekte­skap, overtok Storvollmoen 10.5.1977. G. 1969 m. Bjørg Kjeldsen, f. 1948, fra 136 Fjelldal bnr. 3.
Barn:
    
1. Trine, f. 11.1.1971,
    
2. Kjersti, f. 27.3.‑74.

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.