Home / Gardene / 088 Utland

088 Utland


Hemnes Gård og Slekt, side 561 - 566

 

88. Utland (Rana 158)

Endret 17. juli 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Udtlannd 1616, Vtland 1647, Utland 1723, 1838 og 1891. Navnet refererer seg muligens til at garden ligger utenfor ): nærmere hovedfjorden enn tidligere ryddede garder i Straumgrenda.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil 1750, bortsett fra 1664‑72, da der var to brukere. To bruk 1750‑1911. Sju bruk 1921. Minnelig utskiftning 1822 mellom de to brukene, hvor også grensen mot Tybbekken ble oppgått. Markeskjellsforretning 1827 mellom de to brukene med oppgang av skogsmerker og utskiftning av utenget Førneset, med Forligelseskommisionens medvirkning. Kommissionsforlik vedr. grensene mot 74 Gjesbakken   og 89 Straumbotn.

 

Kverner:

Utland hadde bekkekvern allerede 1723. 1774 betalte de to brukerne 4 skill. kvernskatt hver.

 

 

MATRIKKELGARDEN UTLAND, GNR. 88.

Brukeren Peder betalte 3 Aars Tage 1616, så garden var bykselbruk fra seinest 1613. 1622 var landskylda 1 pund fisk, 1647 4 pund.

1723 "Huusebord og Brendefang. Becheqwern og Lejlighed til Kaage­fisk. Waad og Myhrlehnt Jord, sneefast Land, tungwunden". Gl. matr.nr. 148, landskyld 4 pund fisk.

1838 Nytt matr.nr. 137, lnr. 275 a og b, landskyld 3 daler 1 ort 4 skill.

1865 Lnr. 275a: 17 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 146 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig, men mindre god hav­ning. Tilstrekkelig vedskog. Lettbrukt. Mindre godt dyrket.

Lnr. 275b: 14 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 110 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog. Lettbrukt.

1891 Gnr. 88, skyld 8,33 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

 

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Bl.k.  Havre Poteter

1723 2 15 24 0 4 3/8  1 0

1838 2 16 24 0 8  0 2 6

1865

275a 1 10 13 0 3  0 1/4 5

275b 2 10 12 0 1 3/4  0 1/4 7

Pl. 1) 0 1 5 0 1/2  0 0 2 1/2

Pl. 2) 0 1 4 0 3/8  0 0 3

Sum‑65 3 22 34 0 5 5/8 0 1/2 17 1/2

1875

275a 1 10 10 0 1 3/4  0 1/2 6

275b 2 10 17 0 2  0 1/2 5

Pl.1) 0 1 3 1 1/4  0 1/8 3

Pl. 2) 0 2 2 0 1/4  0 1/8 3

Sum‑75 3 23 32 1 3 1/4 0 1 1/4 17

1) Furnæs under 275a, 2) Furnæs under 275b

 

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 3 sønner

1701  1 bruker, 2 sønner, 1 tjenestekar

 

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑ Kårfolk Tjenere Husm.‑  Inderster Legds‑

 folk folk  lem

1801 7 1 9 0 0  0

1865 15 2 2 11 0  0

1875 13 0 3 8 0  1

1891 5 0 4 10 10  0

 

 

Eiere.

Dønnes‑gods, se 71 Steinhaugen. Bnr. 1 ble kjøpt av brukeren 1908 og bnr. 2 1891.

 

 

BRUKERE.

 

UTLAND, landskyld 4 pund.

1) Peder var leilending fra seinest 1613. Han betalte 3 Aars Tage 1616/17 med 1 ort, og er ikke nevnt seinere.

 

2) Nils var bruker 1722/23 med landskyld 1 pund. Ellers ingen notering.

 

3) Anders var bruker 1631‑39 med landskyld 1 pund. 1639 var skatten 1/2 dlr.

 

4) Ivar var bruker fra 1641 med skatt 1/2 dlr. Ved skattemanntallet 1647 var landskylda 4 pund og skatten 1 dlr. Han var fremdeles bruker 1661. Etter ham ble garden midlertidig delt i to bruk av varierende størrelse.

 

5a) Christopher Ivarsøn, trolig en sønn av f.br., var bruker av 1 pund 8 mark fra tidligst 1662 til ‑67 og videre av 1 pund ‑68‑72. Ved M 1666 var han 24 år, med en stedsønn Christopher, 10 år.

 

5b) Ole Hermandsøn, trolig gift med enka etter bruker nr. 4, brukte 2 pund 16 mark fra tidligst 1662 til ‑67, 1 våg 1668‑72 og 4 pund ‑73‑87. Ved M 1666 var han 61 år, med stedsønnene

1. Lars, 18 år og

2. Thomas 13 år.

Dessuten hadde han en datter,

3. som var mor til Jacob Anderssøn 70 Dalosen,

og en sønn

4. Herman Olsøn Hiort, nevnt i en arvesak som ble behandlet på Lurøy ledingsbergsting 1692.

 

6) Ole Olsøn, kanskje også en sønn av f.br., var bruker 1688‑95.

 

7) Johan Jørgensøn, fra 84 Indre Brennberg, 75 år ved M 1701, var bruker 1697‑1704, og enka fortsatte til 1711. G.m. Golla Ivarsd. fra Øverdal NR, f. ca 1643, d. 1720.

Barn:

1. Jørgen, f. 1670, d. 1749, lagrettesmann, til Mo, gift med Abelone Andersdatter (1665-1740), 3 barn,

2.   Jon, 20 år 1701 (her),

3. Lars, 17 år ‑01 (58 Svaleng bnr. 1).

Dessuten kjennes fra to skifter:

4. Ivar ("ved MO"), gift med Karen Mikkelsdatter, 6 barn,

5. Malene (78 Brattland bnr. 2), og

6. Dorothea (Træna).

 

8) Jon Johansøn (ca 1680‑1758), sønn av f.br., var bruker av 4 pund 1712‑50 og seinere av 2 pund til sin død. G. 1713 m. Ane Mathiasd. (ca 1690‑25.3.1769) fra 90 Medstraum.

Barn:

1. Beritte, f. 1714, d.‑95 (89 Straumbotn, seinere Laukberg NR),

2. Ane, f.‑16 (Kvarøy i Rødøy), gift med Lars Amundsen, 4 barn,

3. Dordi, f. ‑17 (92 Straumfors bnr. 2),

4. Johannes, f.‑19 (71 Steinhaugen),

5. Ivar, f.‑21, ikke nevnt i foreldrenes skifter 1758 og -69,

6. Ole, f.‑23 (her),

7. Goula, f.‑24 (95 Jamtjord bnr. 2),

8. Lars, f.‑25 (70 Dalosen bnr. 2),

9. Kirsten, f.‑27 (77 Storstrand bnr. 1),

10. Gjertrud, f.‑28 (74 Gjesbakken bnr. 2),

11. Malene, f.‑29 (Steinneset NR), gift 1757 med Nils Danielsen (1701-68), 2 barn,

12. Mathias, f.‑30 (her),

13. Jon, f.‑36 (Alterskjær bnr. 1 NR), gift 1771 med Gjertrud Hansdatter /1729-88) fra 98 Straumen, 3 barn.

Ved skiftet etter Jon 1758, var boets brutto 167‑0‑6, avg. 13‑2‑13. Sølv for 6‑4‑0 (mrk.: MOSCAD‑IPS). Bøker: 1 gl. bibel, 1 gl. Brochmands postill. Husdyr: 1 hoppe, 12 kyr, 1 gl. kvige, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 6 sauer, 2 jømmer, 2 værer, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk, 2 kje, 1 svin. Jon hadde latt sønnen Ole overta bykselen på halvparten av garden 1750, det seinere bnr. 2. Enka satt med bykselen på den ene halvparten til 1758.

 

Bnr. 1 (lnr.275a) UTLAND, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 3 ort 2 mark, 1891: M. 4,02.

9) Mathias Jonsøn (1730‑1807), sønn av f.br., fikk bbr. på 2 pund, dat. 29.1.1759, tl. 29.10.‑60. G. 1759 m. Karen Jacobsd. (1736‑1811) fra 95 Jamtjord bnr. 1. De hadde ingen barn og ble arvet av sine søsken eller deres barn.

 

10) Fordel Fordelsøn (8.4.1774‑1803) fra Busterå bnr. 1 NR fikk bbr. tl. 12.10.1802. G. 1802 m. Anna Jonsd. (11.11.1779‑1803) fra 96 Bjerkli bnr 2

Barn:

1. Jon, f. 1803, d. 31.10.-77, ferjemann ved Tveråneset i Nord-Rana, gift 1833 med Berit Gabrielsdatter (1792-1854) fra Skonseng-Bakken i Nord-Rana, 1 barn.

Ved skiftet etter Fordel og Anna 1804 var boets brutto 289‑5‑12, gjeld og avg. 93‑0‑8. Penger: 48‑4‑9. Sølv for 10‑5‑11. Bøker: bibel og 2 andre. Lofot‑bruk. Husdyr: halvparten i en hest, 3 kyr, 1 sau, 1 jømmer, 1 lam.

 

11) Lars Jonsøn (5.1.1769‑1818) fra Skamdalen i Nord-Rana, angivelig fra Øverdal NR (i Militære ruller 1808), fikk bbr. tl. 11.10.1803. G.1803 m. Karen Bang Jørgensd. (9.8.1779‑30.11.1869) fra Øverdal bnr. 1 NR.

Barn:

1. Karen Bang, f. 1805 (56 Urlandå),

2. Anne Johanna, f.‑07 (75 Rørlia),

3. Elen Margaretha, f.‑11, d.‑12,

4. Jørgine Margaretha, f.‑14, 42 Mula ved faster Gollas skifte 1884,

5. Elen Jonella, f. 26.10.‑17 (73 Storholmen bnr. 2).

Ved skiftet etter Lars 1818 var boets brutto 352‑4‑14, gjeld og avg. 79‑4‑12. Penger: Banco sedler pål. 1082‑8 Rd. av verdi 10‑4‑5 Spd., innskudd i Norges Bank 6 Spd. Sølv for 6‑1‑6. Brennevinskjele med hatt og piper. Dreiestol med tilbehør. Lofot‑bruk og halvparten av ei rorbu i Lofoten. Husdyr: 1 gl. og 1 ung hest, 8 kyr, 1 toårs kvige, 1 ettårs kvige, 1 dalokse, 3 sauer, 8 jømmer, 2 værer.

 

12) Johannes Olsen (18.9.1783‑21.1.1864) fra 136 Fjelldal bnr. I fikk bbr. tl. 1. 10. 1827. G. 1819 m. enka Karen.

Barn:

1. Olava, f. 14.4.1820, d. 14.8.‑22,

2. Ole Johan, f. 15.10.‑23 (her).

 

13) Ole Johannessen (5.10.1824‑29.11.1909), sønn av f.br., var bruker ca 1847‑1908 (intet bykselbrev i Coldevin'ske godsarkiv). G. 1847 m. Gjertrud Larsd. (1824‑29.4.‑90) fra 92 Straumfors bnr. 1.

Barn:

1. Karen Bang, f. 10.7.1849, d. 3.6.‑73,

2. Johannes Olaus, f. 28.8.‑50 (her),

3. Jonelle Ivertel f. 28.1.‑52, d. 3.6.1920 ug, "aandssvag og forpleies hos broderen Johannes" ved F1910, fattigforsørget,

4. Lars Johan, f. 17.8.‑56 (USA‑82), gift med Ellen Larsdatter f. 1858 i 90 Medstrøm, ingen barn i Norge, bodde i Twin Valley, Minnesota ved svigerfars skifte 1899, i Irvin Valley, Minnesota ved fars skifte 1910.

 

14) Johannes Olsen (1850‑26.2.1923), sønn av f.br., fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 2800, dat. 30.1.1908, tl. 18.5.‑12. G. 1887 m. Antonette Larsd. (1862‑3.11.1955) fra 90 Medstraum bnr. 1.

Barn:

1. Ole Johan, f. 28.1.1889 (bnr. 5 her),

2. Kristense Lovise, f. 5.6.‑91 (Fargo, ND, USA-13 over Bergen),

3. Gjertrud Pernille, f. 17.3.‑94 (bnr. 4 her),

4. Christian Bang, f. 26.12.1900 (her).

 

15) Christian Johannessen, f. 1900, sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 2200 og kår, tl, 23.5.1925. G. 1925 m. Marie Strøm Ellingsen, f. 1905, fra 98 Straumen pl. Husnes.

Barn:

1. Odd, f. 17.6.1925 (her),

2. Alf Johan, f. 26.7.‑27 (Mo), gift med Solveig Nordeng f. 1923 i 20 Drevatn, 4 barn,

3. Ingrid Elida, f. 27.9.‑36 (Bodø).

 

16) Odd Utland, f. 1925, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1966. G. 1951 m. Åse Thoresen, f. 25.3.1931, fra 86 Straumsnes bnr. 4.

Barn:

1. Turid, f. 21.2.1952 (Båsmo, gm Torvid Bjerkli, 2 barn),

2. Terje, f. 24.2.‑59 (her).

Åse Thoresen var formann i Meieriet Nord, avd. Rana i fem år fra 1983.

 

17) Terje Utland, f.1959 sønn av f.br. fikk skjøte på gården (samt Straumsnes gnr. 86/4) 1.12.1991. Gift 1994 med Inger Anne Gullvik, f. 1967 på Ytteren i Rana. De har 2 barn.

 

Bnr. 3 FØRNES, fraskilt 1911 fra bnr. 1 med skyld M. 0,75.

1) Iver Jakobsen (1856‑8.1.1935) fra bnr. 2 her, fikk skj. fra Johannes Olsen for kr. 1000, tl, 18.5.1912. G.

1886 m. Emilie Edvardsd. (1865‑6.12.1947) f. 77 Storstrand, F: uk. Edvard Johansen Sund, M: Pernille Nilsd. Storstrand.

Barn:

1. Jakob Christian, f. 4.8.1886, d. 28.4.1959,

2. Anton Johan, f. 26.12.‑87 (USA‑09),

3. Petra Dorthea, f. 26.6.‑89, d.s.å.,

4. Christense Antonette, f. 11. 9.‑90 (87 Tybekken bnr. 1),

5. Iverte Emilie, f. 24.2.‑94,

6. Peter Olai, f. 25.6.‑95 (78 Brattland bnr. 5),

7. Petra Dorthea, f. 11.6.‑97, d. 23.5.1969, gift med Wilhelm Steen (1897-1979) fra Bergen, 6 barn,

8. Jens Martin Lund, f. 30.1.1900 (her),

9. Aksel Hetman, f, 13.9.‑01.

 

2) Jens Martin Lund Førnes (1900‑25.2.‑74), sønn av f.br., fikk skj. fra Iver Jakobsen for kr. 1250 og kår, t]. 6.4.1935. G. 1937 m. Lilly Edvarda Sørensen (21.1.1914‑85), fra Holmen i Træna,

Barn:

1. Ingemar Emil, f. 9.7.1937 (Båsmo), gift med Edit Brattland (1940-2008), 4 barn,

2. Leif Johan, f. 15.10.‑40 (her),

3. Hardis Aslaug, f. 28.6.‑42 (Toten).

 

3) Leif Førnes, f. 1940, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 4.6.1968. G. 1963 m. Astrid Lilly Johansen Brasøy, f. 9.2.1946.

Barn:

1. Tom Ketil, f. 19,2.1964,

2. Stig Fredrik, f. 12.12.‑66,

3. Geir Jonny, f. 9.2.‑68,

4. Arnt Lennart, f. 27.4.‑73.

 

Bnr. 6 SOLHEIM, fraskilt 1931 fra bnr. 3 med skyld M. 0,19.

1) Aksel Førnes (1900‑18.5.‑78) fra bnr. 3 her. G.m. Gottfryda Johansen (1903‑4.11.‑79) fra 98 Straumen pl. Kotenget.

Barn:

1. Ranfrid, f. 25.1.1927 (Røssvoll NR), gift 1951 med Per Johan Pedersen f. 1924 på Røssvollnes i Nord-Rana, 6 barn,

2. Arvid, f. 10.10.‑38 (her).

 

2) Arvid Førnes, f. 1938, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1975. G. 1967 m. Rita Brodersen, f. 13.11.‑40, fra Misvær i Skjærstad.

Barn:

1. Hilde, f. 29.1.1970,

2. Arne Johan, f. 13.3.‑74

 

Bnr. 4 SKOGHOLT, fraskilt 1923 fra bnr. 1 med skyld M. 0,25.

1) Gjertrud Johannessen (1894-1994), fra bnr. 1, fikk skj. fra mora og medarvinger for kr. 800, tl. 30.9.1924. G. 1915 m. Konrad Iversen (1891‑29.3.1970) fra 87 Tybekken bnr. 1.

Barn:

1. Ruth, f. 5.4.1916 (Trondheim), gift Mathisen,

2. Maren Irene, f. 19.4.‑18, d. 13.4.2002 (Sømna), gift med Erling Ellingsen, 2 barn,

3. Arnt Johan. f. 10.7.‑20 (her),

4. Gudrun, f. 22.7.‑23, d. 5.7.2005 på Mo, gift med Roald Hansen f. 1922, 2 barn,

5. Torolf, f. 13.2.‑29, d.‑57, gift 1957 med Gjertrud Stien f. 1926 fra Stien i Nord-Rana, ingen barn.

 

2) Arnt Johan Iversen, (1920-30.12.2005), sønn av f.br., fikk skj. 1965. G. 1954 m. Emma Pedersen, f. 17.8.1926, fra Lifjell i Saltdal.

Barn:

1. Kurt, f. 24.9.1954.

 

3) Kurt Iversen, f. 1954, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1980. G. 1974 m. Bjørg Sandver, f. 3.8.1956, fra Sandnessjøen.

Barn:

1. Ernst Are, f. 26.1.1975,

2. Anita, f. 6.6.‑76.

 

Bnr. 5 ØVERLAND, fraskilt 1925 fra bnr. 1 med skyld M. 1,45.

1) Ole Johannessen (1889‑11.5.1967) fra bnr. I fikk skj. fra mora og med­arvinger for kr. 2000 og kår, tl. 13.2.1926. Ole hadde tidligere vært gruve­arbeider på Løkkens Verk. G. 1913 m. Kristine Hansen (1886-9.1.1973) fra 90 Medstraum bnr. 1.

Barn:

1. Harald, f. 10.5.1911, d. 10.5.‑47,

2. Johannes Andreas, f. 4.6.‑14 (ug),

3. tv. Inga Marie, f. 4.8.-17 (Nesna), og

4. tv. Olaug Kristine, f. 4.8.‑17, d. 12.8.‑18,

5. Laura, f. 6.4.‑22 (her).

 

2) Laura Fjelistad, f. 1922, datter av f.br., g. 1953 m. Audun Fjelistad, f. 25.5.1926, fra Vefsn. De fikk skj. på bruket 1957.

Barn:

1. Kjell‑Ove, f. 27.4.1954 (her),

2. Tove, f. 12.2.‑59, gift 1978 med Ingvar Ramseng f. 1947 i 70 Dalos, 2 barn.

 

3) Kjell‑Ove Fjellstad, f. 1954, sønn av f.br., fikk skj. på bruket 1978. G. 1977 m. Kari Bentzen, f. 18.2.1953, fra Horten.

Barn:

1. Brita, f. 15.5.1978,

2. Robert, f. 30.8.‑79,

3. Håvard, f. 24.12.‑83.

 

Bnr. 2 (lnr. 275b) NERGARDEN, opptått ved deling av garden 1750, med landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 3 ort 2 skill., 189 1: M. 4,31.

1) Ole Jonsøn (1722, døpt 1.1.-23, skifte 1810), sønn av bruker nr. 8 før delinga, fikk bbr. på 2 pund, tl. 22.4.1750. G. 1752 m. Kirsten Johansd. (1726‑92) fra Steinhaugen.

Barn:

1. Iver, f. 1753, d. 1811 (Laukberg NR), gift 1788 med Kirsten Pedersdatter (1773-1861) fra Løkberg, 10 barn,

2. Berte, f.‑55 (59 Sætra bnr. 2),

3. Ane, f.‑57, d.s.å.,

4. Maren, f.‑61,

5. Johannes (Jon), f. 24.2.‑65 (her),

6. Anna Johanna, f. 9.9.‑67, d. 1809 (Sjonauren i Nesna), gift 1787 med jektstyrmann Anders Kristensen (1743-1820) født Tomma, bosatt Stiauren i Nesna, 6 barn,

7. Kirstina, f. 16.1.‑71 (Longset i Nesna), gift (1) 1791 med Augustinus Larsen Tønder (1760-1815) fra 1 Sandnes, 7 barn, og gift (2) med Møller Zahl (1790-1875) født Handnes i Nesna.

 

2) Jon Olsøn (1765‑97), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 15.7.1792, tl. 5.5.‑94. G. 1792 m. Olava Eliasd. (1768-21.3.1833) fra 148 Valla bnr. 3.

Barn:

1. Ole Johannes, f. 14.2.1794 (Forsenget bnr. 1 NR), gift 1815 med Anne Johannesdatter (1788-1840) fra Sletten i Nord-Rana, 7 barn,

2. Elias, f.‑95 (her),

3. Kiersten Johanna, f.‑97 (3 Hestnesosen).

Ved skiftet etter Jon 1797 var boets brutto 702‑4‑11, avg. 47‑1‑8. Penger: 186‑0‑12, derav Banco sedler 76 Rd. Sølv for 10 Rd. (mrk.: IISAMD). Bygdesag på 98 Straumens grunn. Fembøringsbåt med utstyr, åttringsbåt med seil, halvparten i ei rorbu i Lofoten, fiskehjell, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 2 dalkviger, 1 dalokse, 8 sauer, 6 jømmer.

 

3) Ole Jørgensøn (1.7.1776, konf. -93‑16.10.1848) fra Øverdal bnr. 1 NR, bror av Karen Jørgensd. på bnr. 1 her, fikk bbr. dat. 6.5.1798, tl. 10.6.‑99. G.I. 1798 m. enka Olava. Ingen barn. G.II. 1734 m. Pernille Marie Gabrielsd. (19.3.1778-19.8.1857), enke fra Øverdal bnr. 3, f. Altermarka bnr. 2 NR. Ingen barn.

 

4) Elias Johnsen (1795‑20.9.1857), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 26.6.1839. G. 1833 m. Martha Hansd. (1797‑20.3.1870) fra 55 Urland. Ingen Barn.

 

5) Jakob Johansen (1824‑29.7.1909) fra Hauknes i Nesna, fikk bbr. dat. 30.6.1853, tl. 10.6.‑54, G.I. 1852 m. Christense Andersd. (1826‑17.6.‑80) fra 95 Jamtjord bnr. 2.

Barn:

1. Idda Margrethe, f. 20.2.1853 (95 Jamtjord bnr. 2),

2. Anders Johan, f. 26.8.‑54 (Hb.‑91), byggmester, d. 14.2.1910 Toraneset på Mo, gift 1879 med Jonelle Eriksdatter (1856-1943) fra Forsbakken 74 Gjesbakken, 7 barn,

3. Iver Christian, f. 20.6.‑56 (bnr. 3 her),

4. Maren Malene, f. 1.8.‑58 (65 Hemnes pl. Juvik),

5. Jacob, f. 3.12.‑62,

6. tv. Kristense Ronika, f. 28.5.-65, d. 28.5.66, og

7. tv. Dorthea Johanne Mathilde, f. 28.5.‑65, d. 2.5.‑66,

8. Anne Johanne, f. 24.6.‑66, d. 5.6.‑85,

9. Jens Jørgen, f. 15.10.‑69 (USA‑90).

G.II. 1881 m. Pernille Nilsd. (1834‑4.1.1921) fra 77 Storstrand pl. Strandenget. Ingen barn.

 

6) Jakob Eriksen (1843‑24.5.1922) fra 149 Lillebjerka bnr. 2 fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 3000, dat. 1.8., tl. 15.10.1891, G.m. Ane Svendsd. (1848-18.12.1944) fra 81 N.Brennberg.

Barn:

1. Sven, f. 24.4.1890 (her).

 

7) Sven Jakobsen (1890‑30.1.1974), sønn av f.br., fikk skj. for kr. 3000, dat. 7.9.1943. G. 1912 m. Lise Marie Andersen (1.9.1891‑18.6.1956), fra Sleipnes i Rødøy, Far: Anders Hansen Sleipnesodden.

Barn:

1. Ole, f. 1913, (her),

2.   Ragna Lovise, f. 13.7.1914 (90 Medstraum   bnr. 8), gift 1945 med Olav Lauvbakk (1908-59) fra 90 Medstrøm, 1 barn,

3. Anna Ovidia, f. 5.9.‑15, d. 16.5.‑77 (Mo),

4. Marie Johanna, f. 18.8.‑18 (Førnes her),

5. Jakob Andreas, f. 15.1.‑20, d. 11.10.1991 (72 Utskarpen),

6. Olav Berg, f. 8.10.‑22, d.‑80 (98 Straumen),

7. Svend, f. 13.11.‑26, d. 8.4.2002 (Sandnessjøen).

 

8) Ole Utland (1913‑2.1.1991), sønn av f.br., fikk skj. på bruket, dat. 15.7.1960. Ug.

 

9) Sturla Utland, f. 30.3.1961, brorsønn av f.br., sønn av Jakob, fikk skj. fra Ole Utland, dat. 1.1.1986. G.m. Merethe Aakerøy, f. 6.10.1963, fra Mo.

Barn:

1. Stian Andre, f. 13.8.1983,

2. Silje Merete, f. 22.6.‑88.

 

Bnr. 7 YTRE FØRNES, fradelt 1921 fra bnr. 2 med skyld M. 0,60.

1) Trygve Førnes (3.10.1906‑18.7.‑71) og Karl Førnes, f. 5.7.1908, begge f. 81 Brennbergli og ugifte brorsønner av Ane Svendsd. G. på bnr. 2. De fikk skj. for kr. 1200.

 

Bnr. 8 KJELDSBERG, fradelt 1944 fra bnr. 2 med skyld M. 0.26.

1) Kristoffer Kaurin Almli (23.11.1902‑9.8.83) fra Almlia Gnr. 138 bnr. 1 NR. Kristoffer Almli var ordfører i Sør‑Rana 1955‑61. G. 1942 m. Marie Johanna Utland, f. 18.8.1918, fra bnr. 2 her.

Barn:

1. Einar, f. 21.7.1942 (her),

2. Liv Synnøve, f. 22.8.‑43.

 

2) Einar Almli, f. 1942, sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1000, dat. 15.5.1971. G. 1967 m. Birgit Elfrida Dalselv, f. 24.1.1948.

Barn:

1. Kurt Magne, f. 6.1.‑1968,

2. Ørjan Andre, f. 8.7.‑70, d. 7.11.2000,

3. Børge Einar, f. 8.6.‑72.

 

 

HUSMENN.

 

FØRNES under bnr. 275a.

1) Johan Jacob Jacobsen (1822‑16.6‑92) fra Hauknes i Nesna, var husmann fra før 1860. G.I. 1850 m. Else Kjerstina Larsd. (1822‑27.4.‑78) fra NR.

Barn:

1. Randine Kjerstine, f. 23.3.1850, d. 17.12.1922 (Hb‑91), gift 1876 med fløtmann Peder Henriksen (1852-1914) fra 1 Sandnes, 6 barn,

2. Jacobea Pedernille, f. 14.10.‑54 (98 Straumen pl. Hagen),

3. Anne Margrethe, f. 20.1.‑60, d. 1928, gift 1885 med Hans Iversen (1853-1936) fra Fallet i 72 Utskarpen, de bodde på 73 Storholm, 3 barn,

4. Elen Johanne, f. 6.4.‑64.

G.II. 1880 m. Helene Margrete Larsd. (1831‑21.6.1902) f. Norsjö i Sv. Ingen barn.

 

FØRNES under 275b.

1) Ivar Gregussen (1821‑2.6.‑83) fra Træna, var husmann fra før 1856. G. 1851 m. Karen Olsd. (1820-1900‑) fra NR.

Hans barn f.e.:

      1.   Peder Andreas, f. 1.10. 1848, Mor: Rakel Pedersdatter f. 1820 på Skonseng.

Felles barn:

2. Gulle Johan, f. 5.5.1851, d. 28.8.1921, ugift, fattigforsørget,

3. Anne Margrethe, f. 16.7.‑53 (89 Straumbotn bnr. 1),

4. Olava Jacobea, f. 24.1.‑56 (Fuglstad i Nesna),

5. Ole Johan, f. 11.7.‑58 (her).

 

2) Ole Iversen (1858‑29.5.1935), sønn av f.husm. G. 1881 m. Anne Gullesd. f. 1860, fra 98 Straumen pl. Kotenget.

Barn:

1. Iverte Jakobea, f. 18.7.1881, d. 1947 gift med Nils Pettersen (1876-1952) fra Fuglstad i Nesna, 4 barn,

2. Karen Otelie, f. 20.2.‑84 (90 Medstraum bnr. 5)

3. Gina Albertine, f. 24.1.‑86, d. 12.3.1916, gift 1911 med Kristian Thoresen (1887-1964) fra 86 Straumsnes, 2 barn,

4. Olga Marie, f. 3.2.‑97, d. 5.3.1910.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.