Home / Gardene / 078 Brattland

078 Brattland


Hemnes Gård og Slekt, side 489 - 498

 

78. Bratland (Rana 168)

Endret 27. juni 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Brattland 1567, Bratland 1610 og seinere.

 

Brukstall og utskiftninger:

To bruk inntil ca 1660, vekslende tre og fire bruk 1661‑72, tre bruk 1673-1871, 11 bruk 1907.

Jorddelingsforretning 1733 mellom oppsitterne, tl. 1762. Fullstendig utskiftning mellom bruka 1865‑67. Markeskjellsforretning 1876 i forbindelse med at tidligere husmannsplass Storneset ble utskiftet fra felleseiet. Grenseoppgang 1924‑26 mot 80 Brennberget øvre i forbindelse med utskiftning.

 

Kverner:

Brattland hadde bekkekvern allerede 1723. 1774 hadde to av brukerne kvern sammen og betalte 8 skill kvernskatt, den tredje hadde kvern alene og betalte 6 skill.

 

MATRIKKELGARDEN BRATTLAND, GNR. 78.

Gammel gard, nevnt 1567. Landskyld 1626: 1 våg fisk, 1647: landskyld 4 pund, skatt 1 Rd.

1723 "Brendefang. I liden Beche Qwern, lejlighed til Kaagefisk. Ste­enagtig Jord, dog nogenlunde til Korn". Gl. matr.nr. 160, landskyld 4 pund.

1838 Nytt matr.nr. 127, lnr. 263 a‑c, landskyld 2 daler 3 ort 17 skill.

1865 Lnr. 263a: 5 mål åkerland. Eng, vannsyk mold‑ og leirjord, som antas å gi omtrent 80 lass høy årlig. Mindre god, men tilstrekkelig havning. Utilstrekkelig vedskog.

 Lnr. 263b: Som lnr. 263a, men enga ikke vannsyk.

 Lnr. 263c: 14 mål åkerland. Eng, til dels vannsyk sandjord, som antas å gi 142 lass høy årlig. Mindre god, men tilstrekkelig havning. Utilstrekkelig vedskog. Noe tungbrukt gard.

1871 ble 4 skyldskill. overført fra lnr. 263a til lnr. 263b.

1891 Gnr. 78, skyld 7,54 skyldmark.

 

MANNTALL

1666  4 brukere,  2 sønner,  1 strandsitter med 1 sønn

1701  3 brukere, 3 sønner

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Rug  Bygg  Bl.k  Havre  Poteter

1723 3 17 28 0 3/8  3 3/8  1/2 0

1835 3 23 34 0 1/4  7 1/4  0 1/2 3 1/2

 

Hester  Storfe Sauer Svin Bygg Havre Poteter

1865

263a 1 7 9 1 1 ½ ¼ 5

263b 1 8 7 0 1 ½ 1/8 4

263c 2 11 16 0 3  1 9

Pl. 1) 0 2 1 0 ¼  0 5

" 2) 0 1 3 0 ¼  0 2

Sum‑65 4 29 36 1 6 ¾ 1 3/8  22

1875

263a 2 6 12 0 2  1/16 6

263b 1 6 8 0 1  0 6 ½

263c 1 11 14 0 2 ½ ½ 12

Pl. 1) 0 1 2 0 1 1/15   0 1

" 2) 0 2 3 0 ¼  0 4 ½

" 3) 0 2 5 0 ¼  1/16 3

" 4) 0 1 3 0 0  0 ½

Sum‑75 4 29 47 0 6 1/15 5/8 33 ½

1) Stornes  2) Karvestranda  3) Lilleberget  4) Kålhaugen

 

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑  Kårfolk Tjenere  Husm.‑  Inderster  Strand‑  Legds-

 folk folk  sittere folk

1801 15* 1 4 0 1  2 0

1865 20 5 3 8 2  0 0

1875 30 7 1 9 3  0 1

1891 33 4 0 19 6  6 0

* 1 fosterbarn

 

EIERE

Fra gammelt benefisert Hemnes kirke. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke­- og skolefond. Brukene ble 1827‑47 kjøpt av brukerne, som på bnr. 1 og 2 seinere har vært selveiere. Styrmann Peder Eliassen Handå i Nesna ble 1843 eier av bnr. 3, og hans sønn Peder Pedersen Presteng og seinere Eilert og Ole Pedersen Presteng var eiere til 1896. Fra dette året var alle brukerne på Brattland selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Inntil 1714, 2 ‑ 4 bruk med varierende landskyld.

BRUK I.

1) Peder var den første kjente brukeren, og er notert 1610‑32. 1610 betalte han 1 ½ Rd. skatt.

 

2) Jon var bruker fra 1633 til 1661 eller noe seinere. 1647 var landskylda på dette bruket 1 pund 16 mark fisk, og samlet skatt på garden 1 Rd. Før 1661 var 4 mark overført til Bruk II, og for 1664 var Bruk I delt i Ia og Ib.

 

BRUK Ia med fortsettelse av nummer‑rekkefølgen.

3) Ole Arntsøn var bruker av 12 mark på Brattlandstranda fra seinest 1664. Ved M 1666 var han 54 år, uten heimeværende sønner.

 

4) Mons Olsøn var bruker 1668‑1704 av 18 mark, mens Bruk Ib samtidig var redusert med 6 mark. Ved M 1701 var han 63 år, med en sønn

1. Erich, 29 år.

En datter

2. Eli var gift på 73 Storholmen Bruk III.

 

5) Erich Monssøn (ca 1672‑1727), sønn av f.br., var bruker 1707‑27. Inntil 1715 var landskylda 18 mark, og deretter 1 pund, som det seinere bnr. 1 (lnr. 263a) hadde. Erich deltok i "sjøslaget" ved Dørvær:

«Sjøslaget» ved Dørvær.

Erich Monssøn var med i et seinotlag på 38 mann, bønder og tjenestekarer fra Nord- og Sør-Rana som sommeren 1718 utafor Dørvær fant et «oksehode» (ca 230 l. tønne) med fransk vin i. Det var ikke mer vin i tønna enn at notkarene fant at de kunne drikke den opp på stedet. Men saken ble anmeldt, og deltakerne ble ilagt bøter, 1 Rd. på hver. Botens beskjedne størrelse kom av at så mange «uformuende Tieneste-Karle» var med, og da forseelsen var den samme for alle, måtte også boten bli det.

G.m. Berit Monsd. (ca 1678‑1751) fra Fuglstad i Nesna.

Barn:

1. Mons, f. 1707, gift 1736 med Mille Jonsdatter, de fikk en sønn Erik, f 1737 på 79 Kvitnes.

Ved skiftet etter Erich 1727 var boets brutto 117‑3‑2, netto 93‑4‑1. Penger: 8‑5‑0. Bøker: Povel Andersøns postill og 2 andre. Husdyr: 1 hest, 6 kyr, 1 markkvige, 1 liten okse, 1 kalv, 7 sauer, 6 jømmer, 2 værer, 2 geiter, 3 hanegeiter, 2 risbit bukker.

Fortsettelse bnr. 1.

 

BRUK Ib fra deling før 1664.

1) Ole Olsøn, 36 år ved M 1666 og med en stedsønn Mons Pedersøn, 11 år, var bruker av 1 pund fra seinest 1664. 6 mark ble overført til Bruk Ia fra 1668. Hvilket år han sluttet kan ikke slås fast, da der er navnlikhet mellom ham og etterfølgeren. Bare aldersoppgavene ved manntallene viser at det dreier seg om to personer.

 

2) Ole Olsøn, kanskje en sønn av f.br., var bruker av 18 mark til 1711. Han var 36 år ved M 1701.

 

3) Nils Olsøn var bruker av 18 mark 1712‑14. Den korte brukstida tyder på at han kanskje var gift med Ole Olsøns enke. Etter hans tid var landskylda 1 pund, etter overførsel fra Bruk II, og var fra 1715 den som gjalt for bnr. 2 (lnr. 263b). Om fortsettelse s.d.

 

BRUK II.

1) Sølfast [Nilssøn ?] var bruker fra seinest 1610, da han betalte 1 ½ Rd. skatt. Fra 1628 til han sluttet ‑34 var han "forarmet".

 

2) Nils [Sølfastsøn ?] var bruker fra seinest 1636. 1647 var landskylda på dette bruket 2 pund 8 mark.

Når bruker 1) og 2) er presentert med konstruerte farsnavn, er det fordi de antas å være far og sønn, og etterfølgerne var.

 

3a) Sølfast Nilssøn, 30 år ved M 1666, som betalte førstebyksel for 1 pund 6 mark og var her til 1672, og

 

3b) Ole Nilssøn, 36 år 1666, som var bruker her fra før 1661 til ‑72. 4 mark landskyld, som Sølfast og Ole til sammen hadde mer enn faren Nils, var overført fra Bruk I før 1661. Fra 1673 var Bruk II igjen samlet.

 

4) Jon Jonsøn var bruker av 2 pund 12 mark fra 1673 og fikk ytterligere overført 6 mark fra Bruk I 1678. Jon døde for 1701. Ved M 1701 var enka bruker, med sønnene

1. Erik, 23 år og

2. Ole, 20 år.

 

5) Erik Jonsøn (ca 1678‑1740), sønn av f.br. var bruker av 2 pund 12 mark til 1714, og deretter av 2 pund til 1733, G. 1706 m. Dordi Ingebrigtsd. (1673-1752) fra 106 Valåmoen.

Barn:

1. Jon, f. 1707, d.‑3 1,

2. Anders, f.‑09 (her),

3. Marit, f. ‑ 11,

4. Mille, f. ‑ 14,

5. Ingebricht, f.‑16.

1715 fikk Bruk II den størrelsen bnr. 3 (lnr. 263c) hadde. Fortsettelse s.d.

 

Bnr. 1 (lnr.163a) BRATTLAND, fortsettelse med brukerrekkefølge fra Bruk Ia med landskyld 1 pund, 1838: 3 ort 10 skill., 1891: M. 1,90.

6) Augustinus Olsøn (ca 1699‑19.8.1771) fra 80 Ø. Brennberg Bruk I fikk bbr. dat. 16.12.1727, tl. 7.7.‑28. G.I 1728 m. enka Beret.

Barn:

1. Mogens, f. ca 1728 (husm. Dønnes).

Ved skiftet etter Beret 1751 var boets brutto 162‑5‑7, avg. 53‑5‑ 1. Sølv for 6 Rd. (mrk. EMS.BM). Husdyr: 1 gl. hest, 6 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 2 kalver, 10 sauer, 4 jømmer, 2 lam, 5 geiter, 2 hanegeiter, 1 bukk, 2 kje. G.II. 1751 m. Ane Iversd. (1724‑88) fra 107 Korgen.

Barn:

2. Ole, f. 1753 (her),

3. Caren, f.‑55 (bnr. 3 her),

4. Iver, f.‑58 (bnr. 2 her),

5. Berete, f.‑61, hadde et (dødfødt) barn i 1795 med Anders Bertelsen f. 1761 i Berntvika (4 Hestnes),

6. Walborrig, f. 30.5.‑65 (77 Storstrand bnr. 1).

 

7) Nils Eliassøn (1727‑90) f. 100 Røssåauren, var bruker fra 1773. G. 1772 m. Enka Ane.

 

8) Ole Augustinussøn (1753‑1809), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 9.12.1782, tl. 3.5.‑84. G. 1786 m. Birrith Johansd. (1758‑7.2.1841) fra 71 Steinhaugen.

Barn:

1. Augustinus, f. 1787, d. 1809,

2. Ane Johanna, f.‑89 (68 Y.Dilkestad lnr. 249),

3. Johannes, f. -92, d. 17.1.1881, gift 1827 med Malene Johannesd. f. 1798 på 80 Øvre Brennberg, 5 barn, Johannes hadde også en datter Johanna, kanskje f.e., død 1878, mor ukjent.

4. Johanna, f. -93, ikke nevnt i fars skifte 1809,

5. Nils Jacob, f.‑95 (77 Storstrand pl. Strandenget),

6. Maline Dørthea, f.‑99, d. 11.7.1869 (Øyjorda NR).

 

9) Hans Nilssøn (1782‑29.3.1872) f. i Nesna, fikk bbr. tl. 25.4.1812. G. 1812 m. enka Beret.

 

10) Jon Olsen (1784‑20.4.1845) fra 1 Sandnes bnr. 2 fikk bbr. dat. 16.11.1830, tl. 4.10.‑31. G. 1823 m. Ane Iversd. (1791‑etter 1865) fra bnr. 2 her. Ingen barn. Enka Ane Iversd. fikk kongeskjøte for 100 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, med kapitalverdi 42 Spd. 110 skill, dat. 27.1.1847, tl. 29.5.‑50.

 

11) Johan Johannessen (1817‑før 1880 i Wisconsin) fra 72 Utskarpen bnr. 1 var først husmann her ca 3 år, og fikk så skj. fra Ane Iversd. for 100 Spd. og avgift som ovenfor, tl. 3.10.1853. G. 1846 m. Johanna Andersd. (1821‑18.10.1910 i Barrie twp, Nord-Dakota) fra 1 Sandnes pl. Sanden.

Barn:

1. Johan Andreas, f. 23.3.1847, d. 14.5.‑48,

2. Jonella Olava, f. 27.3.‑49 (USA-70), d. 12.11.1939 i Moorhead, Minnesota,

3. Elen Marie, f. 21.8.‑50 (Nesna pg.), gift 1874 med Peder Olai Andersen, f. 1847 Bardal ytre, 1 barn,

4. Johannes Elias, f. 29.6.‑52 (USA-70),

5. Anders Mathias, f. 23.5.‑54 (USA-66),

6. Greis Laurias, f. 10.6.‑56 (USA-66),

7. Anne Iverta, f. 27.4.‑59, d. 7.4.‑64,

8. Anthon Johan, f. 7.4.‑66 (USA-70).

Johan Johannessen reiste til USA‑66 sammen med sønnene Anders og Greis, og ‑70 reiste kona Johanna etter, sammen med de andre barna unntatt Elen.

 

12) Ole Nilssen (1831‑30.5.‑78) fra 77 Storstrand pl. Strandenget fikk skj. fra Johan Johannessen, utst. før 1867. G. 1861 m. Johanna Arntsd. (1837-18.4.1906) fra 12 Fuglstrand pl. Storskjæret.

Barn:

1. Petrine Marie, f. 14.2.1861, gift med Lars Johan Nilsen, f. 1861 Fuglstad i Nesna, 5 barn,

2. Julianna Christine, f. 29.9.‑62, gift med Martin Moe ved mors skifte 1906, i Rollag Po, Clay County, Minnesota,

3. Anna Jacobea, f. 28.4.‑65 (74 Gjesbakken bnr. 3),

4. Olava Johanna, f. 8.9.‑66, d. -84, ugift,

5. Johanna Dorthea, f. 10.7.‑69, gift med Anders Hansen, Sandtorv i Bergen ved mors skifte,

6. Andrea Nicoline, f. 5.9.‑72, d. 14.11.‑74,

7. Nils Jakob, f. 21.11.‑75 (her),

8. Andrea Nicoline, f. 17.4.‑78, gift med Anton Moe ved mors skifte, adresse Lindgaardsgade 22, Bergen.

 

13) Hans H. Jenssen (1846‑etter 1900) fra 59 Sætra pl. Kalvneset fikk skj. fra Ole Nilssens enke Johanna for kr. 1000 og kår, tl. 28.9.1880. G.m. Anna Nikoline Hansd. f. 1846 i Buksnes.

Barn som er kjent:

1. Hanna Lovise, f. 28.6.1870 på 59 Sæteren, gift 1892 med Johan Olsen (1867-1951) fra 36 Stormoen, de bodde på Brattland, 9 barn,

2. Jens Sakarias, f. 1873 i Nesna,

3. Olea Kristine, f. 11.2.‑83,

4. Anders Alfred, f. 26.3.‑86 (Lisbon, N.Dak,USA-00),

5. Nikolai Martin Lund, f. 2.7.‑88.

Hans Jenssen reiste til Lisbon, N.Dak, USA‑1900 sammen med sønnen Anders. Bare kona og sønnen Nikolai var på Brattland ved F 1900.

 

14) Nils Jakob Olsen (1875‑7.5.1931), sønn av bruker nr. 12, G. 1904 m. Anna Petrine Jakobsd. (1881-28.9.1967) fra 148 Valla pl. Køtamoen, f. 138 Finnbakken bnr. 2. Barn:

9. Einar Anker, f. 12.9.1904 (her),

10. Hjørdis Olava, f. 27.1.‑07,

11. Bergljot Leonora, f. 22.5.‑08,

12. Åsta Nilsine, f. 6.3.‑13,

13. Ottar Johan, f. 20.10.‑18.

 

15) Einar Brattland (1904‑80), sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 4000 og kår, dat. 9.7.1947. G.m. Kristense Kvitnes, f. 13.9.1916, d. 16.6.2007, fra 79 Kvitneset.

Barn:

14. Edit, f. 21.7.1940, d. 25.4.2008, gift med Ingemar Førnes, f 1937, 4 barn,

15. Ivar, f. 25.9.‑42 (her),

16. Astri, f. 20.7.‑47, gift med Bård Kristiansen, f. 1946, minst 3 barn,

17. Torbjørg, f. 23.6.‑54.

 

16) Ivar Brattland, f. 1942, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 40 000, dagbokført 9.2.1981. G.m. Sissel Petrine Drotninghaug, f. 5.3.1946, fra Nesna.

 

Bnr. 2 (lnr. 263b) BRATTLAND, fortsettelse av Bruk Ib med landskyld 1 pund, 1838: 3 ort 10 skill.. 1891: M. 1,67.

4) Ole Olsøn, 36 år 1701, d. 1739, var bruker fra 1715. G.m. Malene Johansd. (ca 1666‑1750) fra 88 Utland.

Barn, kjent fra skifter:

18. Johan (her),

19. Ole (Enge i Nesna).

 

5) Johan Olsøn, d. 1760, var bruker fra 1734. G. 1734 m. Ane Gabrielsd. (ca 1690-1759) fra Ånes NR.

Barn:

1. Ole, f. 1735, d.str.,

2. Ole, f.‑37 (her),

3. Gabriel, f.‑39. d.‑49,

4. Anders, f.‑42, d. 28.2.‑74.

Ved skiftet etter Ane 1759 var boets brutto 90 Rd., gjeld og avg. 31‑4‑4. Bøker: Müllers postill. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 1 kalv, 4 sauer, 5 geiter, 1 bukk.

 

6) Ole Johansøn (1737‑1787), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 3.7., tl. 6.10.1758. G.m. Sophie Olsd. (1736‑før 1801) fra 4 Hestnesodden.

Barn:

1. Johan, f. 1761, d. før ‑87,

2. Ane Chierstine, f.‑62, d. før ‑87, nevnt i fars skifte 1787, gift 1803 med Kristen Kristensen, ingen barn kjent,

3. Malene, f. 1.7.‑65, nevnt i fars skifte,

4. Elisabeth Johanna, f. 6.2.‑68 nevnt i fars skifte,

5. Ole, f. 22.9.‑72 (husm. 1 Sandnes),

6. Kirsten, f.‑74 nevnt i fars skifte,

7. Sara Maria, f. 28.5.‑78 (10 Høynes).

 

7) Ingebrigt Jonsøn (1758‑1812) fra 13 Skravlå fikk bbr. dat. 27.6., tl. 12.10.1789. G. 1789 m. enka Sophie. Ingen felles barn. Ingebrigt hadde f.e. to

Barn:

1. Anna, f. 27.7.1776 (61 Grønvik), gift 1799 med Johannes Olsen f. 1766 på 80 Øvre Brennberg, 2 barn,

Mor: Inger Andersd. 37 Kobhaug, og

2. Ivar, f. 7.10.‑83,

Mor: Lisbeth Iversd. 106 Valåmo. Ingebrigt var fisker og løsarbeider i 13 Skravlå ved F 1801.

 

8) Iver Augustinussøn (1758‑11.11.1827) fra bnr. 1 her, fikk bbr. tl. 12.10.1890. G. 1790 m. Kiersten Andersd. (1758‑21.12.1820) fra 55 Urland.

Barn:

1. Ane, f. 1791 (bnr. 1 her),

2. Augustinus, f. 29.8.‑93, d. 1803,

3. Maridt, f.‑97, d.s.å.,

4. Anders Gabriel, f.‑98, gift 1831 med enke Mikaline Olsdatter f. 1794 i 3 Hestnesosen, ingen felles barn kjent, men hun hadde 2 fra før. Anders kårmann på Blyset i Bardal ved F 1865,

5. Nils Johan, f. 1815 (må være u.e. da Kiersten knapt kunne være mora p.g.a. alderen).

 

9) Johannes Olsen (1792‑17.1.1881) fra bnr. 1 her, fikk bbr. 16.7., tl. 5.10.1831, og kongeskjøte for 70 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 3.6.1834, tl. 30.9.‑35. G. 1827 m. Malene Johannesd. (1799‑15.12.1885) fra 79 Kvitneset.

Barn:

1. Ole Benjamin, f. 31.8.1827 (bnr. 4 her),

2. Augustinus, f. 19.8.‑29 (89 Straumbotnet bnr. 1),

3. Johannes, f. 20.3.‑33, d. 1923, gift 1886 med Maren Iversdatter f. 1845 i 80 Høgbrennberget, ingen barn,

4. Jacob Mathias, f. 20.1.‑36,

5. Beret Zakarina, f. 11.8.‑38 (1 Sandnes pl. Rørvik). Bnr. 4 ble fraskilt før bnr. 2 ble solgt til neste bruker.

 

10) Simen Thomassen, bøkker f. Statsbygd 1833, fikk skj. fra Johannes Olsen for 100 Spd., tl. 7.6.1871. Fam. hadde tidligere bodd i Namsos og Lødingen. G.m. Sofie Størkersd. f. Stadsbygd 1830.

Barn:

1. Ole, f. 1863,

2. Kristian, f.‑64,

3. Simonette, f.‑68,

4. Indianna, f.‑70,

5. Telise, f. 2.3.‑72,

6. Jensine Annette, f. 19.12.‑75.

Fam. til USA‑83. Just Jensen fikk skj. fra Simen Thomassen for kr. 1000, tl. 1.8.1882. Han bodde ikke her.

 

11) Morten Hofstad (1847‑1929) fra Offersøy i Tjøtta, f. Alstahaug, fikk skj. fra Just Jensen for kr. 970, tl. 1.12.1890. G.m. Maren Kristine Pedersd. (1851-28.11.1916) fra Offersøy.

Barn:

1. Isak Reginal Myre, f. 27.5.1874,

2. Nils Fredrik Bernhard, f. 25.10.‑75 (her),

3. Anna Rebekka, f. 7.4.‑78, d. 19.9.1900 ("Svarta Bjørn". Gravlagt i Vassijaure i Sverige med gravskrift "Anna från Norge"),

4. Peter Edvard, f. 4.3.‑80,

5. Inga Kaspara, f. 4.4.‑85, d.s.å.,

6. Inga Marie Lund, f. 25.7.‑88, d.s.å.,

7. Lars Kristian Strand, f. 30.6.‑90, d. 8.5.1911, gift 1911 med Helga Eriksdatter f. 1890 Hemnesberget, 1 barn Laura f. 26.8.1911, etter at Lars var død.

 

12) Nils Fr. Hofstad (1875‑21.4.1937), sønn av f.br., fikk auksjonsskjøte for kr. 1500, tl. 15.5.1902. G. 1902 m. Ingbertine Ivarsd. (1879‑13.12.1971) fra 72 Utskarpen pl. Fallet.

Barn:

1. Ragna Marie, f. 28.2.1903,

2. Ivarine Julie, f. 20.1.‑05, d. 23.7.‑71,

3. Maren Kristine, f. 16.6.‑07, d. 10.2.‑88,

4. Olea Kaspara, f. 19.6.‑09,

5. Nils Trygve, f. 27.4.‑12 (her),

6. Lars Strand, f. 9.5.‑15, d. 11.7.‑33 ug,

7. Petter Meyer, f. 17.7.‑19, d. 9.11.‑82,

8. Håkon, f. 10.3.‑22.

 

13) [Nils] Trygve Hofstad (1912‑14.11.‑88), sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor for kr. 1700 og kår, tl. 19.10.1936.

 

14) Morten Hofstad, brorsønn av f.br. (sønn av Petter Meyer H.) fikk skj. fra skifteforvalteren i Trygve Hofstads dødsbo for kr. 44 000, dat. 8.2.1990.

 

Bnr. 4 (lnr. 263d) LILLEBERGET, fraskilt 1871 fra bnr. 2 med landskyld 10 skill., 1891: M. 0,29.

1) Ole Johannessen (1827‑1.4.1914) fra bnr. 2 her, fikk skj. fra sin far Johannes Olsen for 30 Spd., tl. 7.6.1871. G.I. 1854 m. Kjerstine Gregusd. (1824-5.3.‑86) f. Lurøy.

Barn:

1. Gulle Olaus, f. 28.5.1854 (her),

2. Johannes, f. 27.9.‑55, d. 14.1.‑63,

3. Malene Bergitte, f. 2.6.‑58 (bnr. 8 her),

4. Iver Johan, f. 9.10.‑60, d. 3.8.‑73,

5. Benjamin Andreas, f. 27.2.‑62 (bnr. 3 her),

6. Johanne Kristine, f. 7.4.‑64, d. 12.3.‑66,

7. Anne Helene, f. 11. 2.‑67 (90 Medstraum bnr. 2).

G.II. 1887 m. Antonette Olsen (1833‑18.5.1902), fra Brakstad i Alstahaug, født Tjøtta.

 

2) Gulle Olsen (1854‑8.11.1937), sønn av f.br., fikk skj. fra sin far for kr. 400 og kår, tl. 23.9.1881. G.m. Jørgine Marie Gullesd. (1859‑9.7.1943) f. i Vefsn:

Barn:

1. Ole Benjamin, f. 26.2.1888 (her),

2. Christine Antonette, f. 16.8.‑89, d. 1980 (Hb), gift 1912 med Martin Karstensen f. 1876 på Langstrand her, 6 barn,

3. Guttorm Sindre, f. 17.4.‑91,

4. Erling, f. 12.10.‑92,

5. Ivar, f. 23.10.‑94, d. 17.9.1938 (druknet i Mobekken), gift med Petra Ingebrigtsen f. 1894 i Mo i Rana, 1 barn,

6. Helga, f. 27.6.‑96, gift 1915 med Nikolai Nilsen f. 1887 på 1 Sandnes, han døde 1979 i USA, ingen barn notert,

7. Johannes, f. 24.9.‑97 (USA‑25),

8. Magne, f. 21.3.1900.

 

3) Ole Gullesen (1888‑11.5.1945), sønn av f.br., fikk skj. fra skifteforvalteren i Gulle Olsens dødsbo på bnr. 4 og bnr. 6 for kr. 1600, tl. 13.2.1939. G. 1919 m. Magda Olsen (21.4.1893‑29.8.1975) fra Brønnøy.

Barn:

1. Torleif, f. 26.10.1919,

2. Gunnar, f. 1.8.‑21, gift 1953 med Bjørg Båtstø f. 1924,

3. Olaug, f. 23.9.‑23, d. 10.5.2000, gift med Odd Bjørnådal (1925-98), 2 barn,

4. Lovise, f. 8.10.‑25,

5. Magnus, f. 12.6.‑28, d. 12.9.-99,

6. Oddmund, f. 7.5.‑32, d. 12.8.-99.

 

4) Magnus Bratland, f. 1928, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor på bnr. 4 og bnr. 6 for kr. 1900, tl. 16.11.1957.

 

Bnr. 5 (lnr. 263e) ÅNESET, fraskilt 1877 fra bnr. 1 og 2 med skyld M. 0,20.

1) Nils Nilssen (1836‑21.10.1923) fra 77 Storstrand pl. Strandenget fikk skj. fra Ole Nilssen og Simon Thomassen for kr. 340, tl. 3.10.1877. G.m. Anna Bergitte Kristoffersd. (1848‑14.4.1917) fra Heien i Altermarka i NR.

Barn:

1. Nils, f. 1884 (her).

 

2) Nils Nilssen, f. 1884, sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1200, tl. 15.2.1911.

 

3) Peter Iversen Førnes, f. 1895, fra 88 Utland bnr. 3, fikk auksjonsskjøte fra auksjonsforvalteren i Rana for kr. 2225, tl. 16.2.1924. G. 1920 m. Johanna Augusta Eriksen Sandvik, f. 1900.

Barn:

1. Ingolf Emil, f. 1.10.1921, gift med Anne Woll (1926-2006), ingen barn notert,

2. Tordis Elida, f. 12.3.‑24,

3. Bjarne, f. 2.10.‑27,

4. Gerd Oddlaug, f. 8.4.‑32, d. 18.11.2006.

 

4) Olvar Johansen, f. 8.6.1919, fikk skj. fra Petter Førnes for kr. 3000, dat. 14.11.1949. G.m. Dorthea Annie.

 

5) Ole Lifjell, f. 30.9.1909, fikk skj. fra Dorthea Johansen for kr. 3000, dat. 14.9.195 3. Han bodde ikke her.

 

6) Wilhelm Martinsen (10.1.1891‑22.4.1971) fra 83 Brennbergfjell, f. 70 Dalosen bnr. 10, fikk skj. fra Ole Lifjell for kr. 2750, tl. 18.10.1955. G. 1925 m. Olga Johansen (1894‑22.11.1978) fra 77 Storstrand bnr. 1.

Barn:

1. Johan, f. 29.6.1918 på 70 Dalos, d. 1984 i Spikkestad i Østfold, ugift,

 2. tv. Sigrun Helmine, f. 1.1.-22, og

3. tv. Dagrun Sakrine, f. 1.1.-22, gift med Alfred Heines (1894-1967), 1 barn,

4. Irma Marie, f. 24.5.-26, gift med Frithjof Konradsen f. 1912 i Åga i Nord-Rana, 5 barn,

5. Bjørghild Olava, f. 19.4.-29, var sykesøster og gamlehjemsbestyrer,

6. Oddny Wilfrid, f. 2.2.-31, gift med Einar Minde, 4 barn, bor ved Kragerø,

7. Gunnar, f. 23.12.-32, d. -65,

8. Solbjørg, f. 11.5.1935, gift med Odd Sørensen, ingen barn,

9. Ragnhild, f. 7.10.-37, gift med Per Kvannli f. 15.5.-31, fra Kvannli i Nord-Rana,2 barn,

10. Nils Johan, f. 5.6.-40, d. 1941,

11. Nils Johan, f. 5.7.‑42 (her).

 

7) Nils Johan Brendbergfjell, f. 1942, sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1300, dat. 27.6.1970.

 

Bnr. 6 FAGERLIEN, fraskilt 1892 fra bnr. 2 med skyld M. 0,09.

1) Gulle Olsen Brattland fikk skj. fra Morten Hofstad for kr. 150, tl. 23.9.1892. Han eide fra før Lilleberget bnr. 4 her. Om fam. s.d.

 

Bnr. 9 ØVERLAND, fraskilt 1892 fra bnr. 2 med skyld M. 0,06.

1) Benjamin Olsen (1862‑31.7.1905) fra bnr. 4 her fikk skj. fra Morten Hofstad for kr. 100, tl. 6.5.1897. Han var forpakter på bnr. 4 her, før han kjøpte Øverland. Om fam. se bnr. 4.

 

Bnr. 3 (lnr. 263c), fortsettelse av Bruk II, landskyld 2 pund, 1838: 1 daler 1 ort 21 skill., 1891: M. 3,51. Fortsettelse av brukerrekka.

6) Anders Eriksøn (1709‑før ‑64), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 8.7.1734. G. 1735 m. Lisbeth Eriksd.

Barn:

1. Dordi, f. 1735, (døpt 6.1.-36),

2. Jon, f.‑38 (her).

 

7) Jon Anderssøn (1738‑1802), sønn av f.br., var bruker fra ca 1763 til april ‑69, «da fra Jorden» ifølge Extraskatten. 1801 var han jordløs husmann og fisker. G. (1) 1763 m. Maren Pedersd. (1729‑89) fra 69 I.Dilkestad bnr. 3.

Barn:

1. Ane Elisabeth, f. 1764, nevnt i morbror Niels sitt skifte1814,

2. Erich, f.‑67, ikke nevnt i 1814.

Gift (2) 1790 m. Gjertrud Eliasd. f. ca 1746, enke fra Sjonbotnet i Nesna. Ingen Barn. Gjertrud giftet seg igjen 1802 m. Anders Bertelsøn, dreng, seinere husmann her.

 

8) Ole Jonsøn (ca 1726‑1792), fra 90 Medstraum,  fikk bbr. dat. 10.12.1767, tl. 15.6.‑68. Gift (1) 1759 med Dorthea Andersd. (1727-60) fra 96 Bjerkli.

Barn:

      1. Jon, f. 1760,

Gift (2) m. Gura Andersd. (1726‑1807) fra 89 Straumbotnet bnr. 2.

Barn:

2. Else Christine, f. 25.9.‑70 (tjente i Lurøy 1824 ug), nevnt i fars skifte 1793.

Tid og sted for vielsen og Jons dåp ikke funnet. Guras familietilhørighet er funnet i skiftet etter Ole 1793.

 

9) Jon Olsøn (ca 1760‑1824), sønn av f.br., var bruker fra før 1793. G. 1793 m. Karen Augustinid. (1755-22.11.1841) fra bnr.1 her. Ingen barn. Ved skiftet etter Jon 1824 var boets brutto 116‑2‑20, gjeld og avg. 80‑423. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Lofot‑bruk. Husdyr: 1 gl. hest, 5 kyr, 1 kvige, 1 dalokse, 9 sauer, 1 jømmer, 9 geiter, 2 hanegeiter.

 

10) Jens Jacobsen, som det ellers ikke foreligger noen opplysninger om, var bruker 1823‑27. Kontraktforhold ukjent.

 

11) Gulle Johnsen fra Mula forpaktet bruket 1828, men var flyttet tilbake til 42 Mula før 1833.

 

12) Ole Johan Jacobsen (1797‑16.11‑1847) fra Strand i Nesna og bosatt på handelsstedet 4 Berntvika, fikk kongeskjøte på 2 pund i Brattland for 160 Spd. og årlig jordavgift 1 tønne 5 skjepper 2/5 fjerdingskar bygg, dat. 10.5.1827, tl. 5.10.‑31. Ole flyttet hit etter 1834. G.I. for 1825 m. Marit Larsd. (1801-28.6.1832) fra 4 Hestneset.

Barn:

1. Ingeborg Anna Dass, f. 1825 (5 Brennesvik bnr. 3),

2. Lars Johan, f. 21.9.‑27, d. 21.9.‑41, druknet sammen med broren og 5 andre på Brurskjæret utenfor 79 Kvitnes, se Våre Forfedre nr 6-2009,

3. Dorthea, f. -29 i 4 Hestneset, nevnt i fars skifte 1847,

4. Anders Dass, f. 13.10.‑30, d. 21.9.‑41, druknet sammen med broren og 5 andre på Brurskjæret utenfor 79 Kvitnes, se Våre Forfedre nr 6-2009

5. Martinus Peder Benjamin, f. 28.6.‑32, d. 8.2.-61, var styrmann, druknet under fiske i Lofoten sammen med 4 andre fra Hemnes.

G.II. 1834 m. Marit Olsd. fra 20 Drevatn bnr. 4, f. 1812 og enke etter Oles svoger på 4 Hestnes. Hun hadde en datter Dorthea Maria, f. 1.7. 1831, d. 21.9.-41.

Ole og Marits felles barn, f. Brattland:

6. Julianna, f. 27.10.1838, nevnt i fars skifte 1847,

7. Lars Johan Andreas, f. 17.5.‑42 (frivillig i Danmark 1864), nevnt i fars skifte 1847,

8. Jertru Kristine, f. 27.7.‑43, til Klippingvaag i Lurøy, gift med Tønder Jonsen, minst 6 barn,

9. Iver Anker Heltzen, f. 22.6.‑45, nevnt i fars skifte 1847,

10. Ole Johan Marius, f. 23.6.‑77, nevnt i fars skifte 1847,.

Ole Jacobsen solgte bruket til Peder Eliassen Handå i Nesna ved skj. dat. 22.9.1843 og var seinere strandsitter på Karvestranda her. Enka Marit gift på Sjoneidet 1849.

 

13) Elias Anderssen (1799‑21.3.1879) fra Valla bnr. 3, fikk bbr. fra styrmann Peder Eliassen Handå, tl. 2.6.1845. G. 1832 m. Elisabeth Arntsd. (1801‑etter -75) fra 134 Skresletta bnr. 1.

Barn:

1. Johanna Helena, f. 4.4.1833, hun hadde en sønn Johannes (1871-1956) til Sneli i 72 Utskarpen; Far: Ole Jensen fra 73 Storholm, husmann på Hugla i Nesna,

2. Arnt, f. 9.1.‑35 (her),

3. Anders Olaij, f. 7.8.‑36, gift med Antonette Nilsdatter f. 1849 fra Langnes her, 4 barn, Anders tømmermann på Instadø i Øksnes F1875 og F1900.

4. Jonille Catharina, f.‑ 30.6.‑38,

5. Elias, f. 29.1.‑41 (USA‑82, d. Hb. 10.2.1916), på Instadø hos bror Anders både F1875 og F1900, derimellom i USA, ugift,

6. Carsten Andreas, f. 9.10.‑42 (bnr. 7 her).

 

14) Arnt Eliassen (1835‑5.11.1903), sønn av f.br. var bruker sammen med faren fra før 1865 til etter ‑67 og enebruker ‑75. G. 1865 m. Olava Hansd. (1841-30.10.1917) fra 38 Elsfjordstrand pl. Hansmoen.

Barn:

1. Jonelle Elisabeth, f. 19.3.1866, d. 17.4.1932 (Hb), gift 1893 med smed Anders Nilsen (1865-1949) fra Falkmoen i 14 Elsfjord, de bodde på Hemnesberget, 2 barn,

2. Karen Marie, f. 4.5.‑67 (bnr. 9 her),

3. Hansine Elise, f. 16.10.‑68, d. 28.8.1949 (Båsmo), gift 1903 med smed Edvard Landeng (1880-1966), de bodde på Hemnesberget, 2 barn,

4. Johan Marthin, f. 24.3.‑70 (80 Ø.Brennberg bnr. 2),

5. Elias Andreas, f. 4.1.‑72 (her),

6. Arnt Olaus, f. 1.4.‑73 (her),

7. Alberth Hendrik, f. 8.8.‑74, d.s.å.,

8. Alberth Heitmann, f. 11. 12.‑75,

9. Otelie Mathilde, f. 1.5.‑77, d. 5.10.‑79,

10. Nikolai Martens, f. 14.4.‑82, d. 18.1.1961 (Hb), smed, gift 1906 med Johanna Halstendatter (1882-1941) fra Hemnesberget, 3 barn,

11. Otto Martin, f. 18.1.‑84, d. 26.3.1903 ug,

12. Jørgense Jensine Bang, f. 23.2.‑86, d. 22.6.1957, gift 1907 med fisker Olav Toresen (1885-1979) fra 86 Straumsnes, de bodde på Hemnesberget, 7 barn.

 

15a) Elias Arntsen, f. 1872 og sønn av f.br., fikk skjøte sammen med broren Arnt fra Eilert og Ole Presteng for kr. 1000 og kår til foreldrene, tl. 29.5.1896. G. 1897 m. Christense Christensd. f. 1878 på 29 Kjerringhalsmoen. Ingen barn her. Fraflyttet før 1900.

 

15b) Arnt Arntsen (1873‑16.3.1912) var bruker sammen med broren Elias. G. 1897 m. Jonella Olsd. fra 84 Indre Brennberg, f. Næverli (1878-18.8.1929).

Barn:

1. Olga Maria, f. 12.5.1898, d. 6.11.1971, gift 1923 med herredskasserer Johan Bang Andersen (1898-1977) fra Hemnesberget, 3 barn,

2. Aslaug Henriette, f. 4.2.1900, d. 5.6.-79, gift 1919 med snekker Kristian Bjerkli (1892-1971), 3 barn,

3. Arthur Lund, f. 19.2.‑02, d. 25.10.-77, snekker, gift 1925 med Jenny Jorde Johansen (1902-76) fra Sandvik i Rødøy, de bodde på Hemnesberget, 3 barn,

4. Otto, f. 19.9.-03,

5. Harald, f. 29.4.‑05,

6. Trygve, f. 24.4.‑07,

7. Olav, f. 20.1.-09,

8. Arne, f. 6.3.11.

Fam. flyttet til Hemnesberget før 1900.

 

16) Benjamin Olsen (1862‑31.7.1905) fra bnr. 4 her, f. i 90 Medstraum, var forpakter fra før 1900. G. 1891 m. Karen Arntsd., d. 19.7.1945, søster av f.br., f. 1867.

Barn:

1. Kristine, f. 9.10.1891, d. 2.1.1961, gift 1928 med båtbygger Ottar Skjønsby (1887-1961) fra Vefsn, de bodde på Hemnesberget, 1 barn,

2. Arne, f. 27.5.‑93, nevnt i farfars skifte 1915,

3. Otelie Marie, f. 15.9.‑95, d. 28.1.1987, til 77 Storstrand, gift 1931 med Ivar Utnes (1894-1962), 2 barn,

4. Ole, f. 19.2.‑98, d.str.,

5. Ole, f. 3.7.‑99, d. 1.2.1986, gift 1921 med Helga Røreng (1899-1988) fra Hemnesberget, 8 barn,

6.   Borghild, f. 28.1.1904, d. 20.1.-83, gift 1932 med smed Olav F Ramseng (1907-98) fra 70 Dalos, 3 barn,

7. Benjamin Martin, f. 2.10.‑05, nevnt i farfars skifte 1915.

 

17) Ivar Olsen Hoff (18.4.1872‑21.11.1958) fra Rødøy, fikk skj. fra Elias og Arnt Arntsen for kr. 800 og kår til Olava Hansd., tl. 15.11.1909. Ivar Hoff drev også en tid som portrettfotograf. Gift (1) 1899 med Olga Marie Nilsd. (1882-1962) fra Vågenga i Rødøy, og skilt.

Barn:

      1. Ole, f. 16.8.1899 (her),

      2. Ragnar, f. 1904, d. 1988,

Gift (2) med 1913 m. Johanne Sjåvik, f. 1877 i Rødøy, ingen barn.

 

18) Ole Hoff, (1899-8.10.1977), født i Rødøy, sønn av f.br, fikk skj. fra faren for kr. 2000, tl. 12.9.1944. Gift 1944 med Marie Utnes (4.6.1918-31.7.1997) fra bnr 8 her. Hun hadde f.e. sønnen Yngvar Utnes, f. 30.7.1938, han var bilmekaniker.

Barn:

1. Ivar, f. 9.12.1944 (her),

2. Eli, f. 19.10.‑46,

3. Oddrun, f. 6.10.‑52, d. 16.10.2009, til Myklebostad i Nesna, gift 1971 med lastebilsjåfør og gårdbruker Oddvar Olsen (1947-97), 2 barn,

4. Svanhild, f. 18.9.‑59.

(Fam. rekonstruert på opplysninger fra grunnboka).

 

19) Ivar Hoff, (1944-28.4.2000), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 20 000, dagbokført 25.10.1978. Gift 1972 med Alice Andersen fra Røst, 4 barn.

 

20)  Eli Hoff Birkeland, f. 1946

Oddrun Olsen, f.‑52

Svanhild Hoff, f.‑59

fikk skj. fra broren Ivar Hoff for kr. 145 000, dagbokført 12.9.1985.

 

Bnr.7 LANGSTRAND, fraskilt 1896 fra bnr. 3 med skyld M. 0,50.

1) Karsten Eliassen (1842‑19.1.1909) fra bnr 3 her fikk skj. fra Eilert og Ole Pedersen Presteng for kr. 550, tl. 29.5.1896. Han hadde før vært husmann på Kålhåjen. G. 1874 m. Dorthea Mathiasd. (1850‑5.2.1927) fra 109 Bjurselmoen.

Barn:

1. Elisabeth Anthine, f. 7.2.1875 (Hb), d. 2.3.1955, gift med båtbygger Martin Nilsen (1871-1949) fra 66 Geitvika, 1 barn,

2. Marthin Daniel, f. 17.3.‑76 (Hb), d. 13.5.1945, gift 1912 med Kristine Gullesdatter (1889-1980) fra bnr 4 her, 6 barn,

3. Johanna Jonette, f. 11.8.‑77 (77 Storstrand bnr. 2),

4. Emil Alberth, f. 1.5.‑79, d. 15.7.1911 ug,

5. Peter Johan, f. 15.2.‑ 81, d. 17.9.1915 ved kullseiling, gift 1915 med syerske Dagny Jensen (1895-1956), ingen barn. Dagny gift 1917 til Melfjordbotn, 4 barn der,

6. Emilie Jonelle, f. 16.5‑82 (bnr. 10 her),

7. Jonette, f. -84, d. før 1915,

8. Valborg Kristine, f. ‑85 (Hb), d.1.1.1924, gift 1912 med Ole Johansen (1877-1956) fra 10 Høynes, 5 barn,

9. Anton Grønbæk, f. 24.8.‑87 (her).

 

2) Anton Karstensen (1887‑15.3.1965), sønn av f. br., fikk skj. fra medarvinger for kr. 1500 og kår til mora, tl. 7.10.1916. G. 1920 m. Anna Nilsen, f. 1895, fra 42 Mula bnr. 2.

Barn:

1. Paul Ekhoff, f. 4.9.1922,

2. Alf Andreas, f. 21.2.‑26, (her),

3. Ditlev Arnljot, f. 1.3.‑28, gift 1960 med Edit Albertsen f 1927 i Beiarn, 1 barn,

4. Karsten Andreas, f. 3.9.‑33, d. 2.3.‑91.

 

3) Alf Andreas Karstensen (1926‑30.11.‑80), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000, dat. 16.8.1961. G.m. Aud Helene Andersen, f. 11.8.1933.

Barn:

1. tv. Knut Ludvig, f. 24.3.1958, og

2. tv. Arnfinn Andreas, f. 24.3.1958,

3. Valter, f. 23.10.‑62 (her),

4. Olaf Andreas, f. 11.2.‑70.

 

4) Valter Karstensen, f. 1962, fikk skj. på halvparten av bruket for kr. 50 000, dagbokført 3.4.1987.

 

Bnr. 8 UDNÆS, fraskilt 1896 fra bnr. 3 med skyld M. 0,15.

1) Didrik Iversen (1861‑27.10.1948) fra Storstrand bnr. 1, fikk skj. fra Eilert og Ole Presteng for kr. 450, tl. 29.5.1896. G. 1885 m. Malene Olsd. (1858-28.12.1928) fra bnr. 4 her.

Barn:

1. Ole Christofer, f. 16.2.1886 (her),

2. Iverta Dorthea, f. 23.3.‑88, d. 17.11.1951, ugift,

3. Martin Drejer, f. 24.7.-91, d. 16.5.1918, ugift, død av tæring,

4. Iver Johan, f. 77.7.‑94, d. 28.3.1962, gift 1931 med Otelia Benjaminsen (1895-1987) født her, 2 barn,

5. Anton Olai. f. 26.2.‑97, d. 2.4.1929, ugift,

6. Johannes, f. 14.6.1900, d. -43 i Canada.

 

2) Ole Utnæs (1886‑20.7.1967), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 1500, tl. 8.7.1925. G. 1918. m. enka Emilie Karstensd. (1882‑5.7.1965) fra bnr. 10 her.

Felles barn:

1. tv. Marie, f. 6.4.1918, gift med Ole Hoff på bnr 9, og

2. tv. Dagny, f. 6.4.1918, gift 1930 med Ole Stenhaugmo f. 1909, 6 barn,

3. Olga, f. 19.4.‑20,

4. Arne, f. 14.8.‑21 (Artikkel i Rana Blad 28.8.2004),

5. Ditmar, f. 3.11.‑22, d. 13.3.‑23, død av bronkitt.

 

3) Marie Hoff, f. 1918, Dagny Steinhaugmo, f.‑18. Olga Solheim, f.‑20 og Yngvar Utnes fikk skj. fra Ole Utnes for kr. 1200, dat. 14.4.1966.

 

4) Kåre Brattland (1886‑9.7.1981) fra bnr. 10, sønn av Emilie fra 1. ekteskap, fikk skj. for kr. 1200. 3.10.1968.

 

5) Yngvar Utnes Brattland, f. 30.7.1938, fikk skj. fra Kåre Brattlands selvskiftende arvinger for kr. 1200. dagbokført 3.8.1982.

 

6) Ingvar Utnæs, f. 3.7.1938, fikk skj. 3.8.1982. Han er dattersønn av bruker nr. 2 (Maries sønn).

 

Bnr. 10 KÅLHÅJEN, tidligere husmannsplass, fraskilt 1907 fra bnr. 3 med skyld M. 0,42.

Som Husmannsplass:

1) Jens Jakobsen (1839‑25.9.1913) fra 77 Storstrand bnr. 1. G.I. 1873 m. Elen Olsd. (1841‑6.5.1876) fra 9 Neverlia.

Barn:

1. Marthin Johan, f. 11.3.1873, d. 5.7.‑74,

2. Marthin Nicolai, f. 21.2.‑75.

G.II. 1879 m. Bereth Jensd. (1844‑6.5.1916) fra 65 Hemnes pl. Juvika.

Barn:

3. Elen Marie, f. 29.5.1880,

4. Bernt Johan, f. 9.1.‑82 (bnr. 11 her),

5. Gjertine Jakobea, f. 28.5.‑85 (her),

6. Jens Sundberg, f. 3.5.‑87 (USA‑23), gift 1919 med Hanna Bernhardsdatter (1893-1969) fra Lillealteren i Nord-Rana, hun døde i Wrangel, Alaska, 3 barn, hun reiste til USA 1925 med barna.

 

2) Karsten Eliassen fra bnr. 3 her var husmann fra 1876. Han kjøpte dessuten Langstrand bnr. 7 her. Om fam. s.d.

 

Som selveiere:

3) Anders Anderssen (1867‑23.8.1915) f. 119 Bleikvassfors, var flyttet hit før 1907. G. 1902 m. Emilie Karstensd. (1882-5.7.1965), fra bnr. 7 her.

Barn:

1. Kaare Anker, f. 20.1.1902 (bnr. 8 her),

2. Eindride, f. 14.8.‑07, nevnt i fars skifte 1917.

Etter mannens død kjøpte Emilie plassen for kr. 300, med skj. fra Elias Arntsen, tl. 15.7.1916. Som enke giftet Emilie seg med Ole Utnæs på bnr. 10 her og solgte plassen.

 

4) Svend Johannessen (1879‑14.8.1969) fra 69 Kvitnes fikk skj. fra Emilie Karstensd. og Ole Utnæs for kr. 1800, tl. 14.5.1919. Svend hadde tidligere vært båtbygger på Hemnesberget. G. 1905 m. Gjertine Jensd. (1885‑1.7.1966) f. her.

Barn:

1. Einar, f. 23.6.1906, (eier her),

2. Jenny Bergitte, f. 23.6.‑08 (13 Skravlå),

3. Johannes Martin, f. 25. 1.‑10, d. 17.3.‑86, gift med Oddfrid Olsen f. 1914 fra 77 Storstrand, 1 barn,

4. Bergljot, f. 4.11.13, d. 2.9.‑16,

5. Sverre, f. 2.6.‑17 (generalmajor),

6. Ester Bergljot, f. 2.8.‑20,

7. Jakob, f. 9.4.‑23, kaptein i handelsflåten,

8. Torolf, f. 30.7.‑25, til Canada 1956, gift med Jenny Buvik f. 1926, 2 barn,

9. Gunvor, f. 10.7.‑28, gift med byggmester Mathias Julnes f. 1924, 4 barn,

10. Oddfrid, f. 18.10.-30, gift med Trygve Sliper f. 1927 Mosvik i Trøndelag, 1 barn.

 

5) Einar Brattland (1906‑11.2.‑79), sønn av f.br., ansatt i NSB og bosatt på Bjøllånes, fikk skj. fra faren for kr. 4000, dat. 20.6.1966 og hadde bruket som sommersted. G.m. Eva Karlsen f. 1916 på Hugla i Nesna.

Barn:

1. Lillian, f. 2.6.1940 (Aurskog), gift med Kåre Framvik f. 1937 i Ballangen,

2. Steinar, f. 17.2.48 (Storforshei), elektroingeniør, gift med Britt Mari Pedersen f. 1949 Tørrbekkmo i Nord-Rana, 2 barn.

 

Bnr. 11 BJERKLUND, fraskilt 1907 fra bnr. 3 med skyld M. 0,42.

1) Bernt Jensen, f. 1882 på pl. Kålhåjen, fikk skj. fra Elias Arntsen for kr. 400, tl. 21.6.1909. Han solgte bruket til sin svoger Svend Johannessen for kr. 500 ved skj. tl. 14.6.1919.

 

2) Einar Brattland (se ovenfor) fikk skj. dat. 20.6.1966.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitte plasser.

1) Nils Nilssøn (1769‑6.5.1838) fra 74 Gjesbakken bnr. 1 var husmann fra ca 1806. Han hadde f.e. en datter Anne Dorthea f. 7.6.1794, som dro til Grøva i 72 Utskarpen og ble gift 1818 med Erik Jakobsen fra 140 Leirskar. Annes mor: Anna Jensdatter f 1771 fra 73 Storholm bnr 1.

G. 1799 m. Maren Pedersd. fra 73 Storholmen, f. 1774 (skifte 1845).

Barn:

1. Olava, f. 1799, d. før 1808,

2. Peder, f. ‑1801,

3. Ole, f.‑02,

4. Karen, f.‑03, d. 5.5.-81, til 66 Geitvik, gift 1832 med Lars Sørensen f. 1796 Skonseng-Almli i Nord-Rana, ingen barn registrert,

5. Pernelle Maria, f.‑04 (77 Storstrand pl. Strandenget),

6. Maren Dorethea, f.‑06 (84 I.Brennberg bnr. 1),

7. Olava, f.‑08 (66 Geitvik bnr. 3).

 

2) Anders Bertelsøn (1761‑8.5.1837) fra 4 Hestneset hadde vært dreng på Brattland. G. 1802 m. Gjertrud Eliasd., enke på bnr. 3. Flyttet til 68 Y.Dilkestad som husmann før 1818. Det er mulig at denne plassen kan ha noe med navnet Bertelstofta å gjøre, der Ole Jacobsen fra bnr. 3 bodde som kårmann og strandsitter.

 

3) Iver Olsen (1805‑74) fra 43 Vekthaugkråa, husmann kort tid omkring 1843. Om fam. se 72 Utskarpen pl. Fallet.

 

4) Anders Anderssen (1815‑74) fra 148 Valla bnr. 3 var husmann 1844‑53, og bykslet så på 82 Høykleppen. Om fam. s.d.

 

5) Lornts Larssen, f. 1820 på 73 Storholmen bnr. 3. G. 1849 m. Marianne Johansd. f. 1822. opph. 104 Solhaug.

Barn:

1. Emilie Johanne, f. 22.3.1849 (Hb‑91), d. 17.3.1937, gift 1877 med båtrigger Johannes Larsen f. 1853 i 52 Breivik, 7 barn,

2. Ingeborg Anna, f. 19.9.‑50, d. 9.2.1918, til 3 Hestnesosen, gift 1866 med Arnt Arntsen f 1848, 4 barn,

3. Maren Marie Sophie, f. 13.4.‑52,

4. Jacobea Mathea, f. 13.4.‑54

5. Olava, f. -59 i Nesna,

6. Maren, f. -62 i Nesna.

Fam. til Blyset i Nesna før 1860.

 

STORNES under bnr. 1.

1) Holger Pedersen (1816‑25.12.‑76) fra Enge i Nesna, husmann fra før 1865. G. 1852 m. Katarine Pettersd. fra pl. Sørhagen Skonseng NR, f. 9.5.1825.

Barn:

1. Thomas Peder, f. 11.6.1850 (77 Storstrand bnr. 3).

 

2) Thomas Eliassen (1828‑5.3.1909) fra 77 Storstrand pl. Landet, husmann fra før 1891. G.1866 m. Anna Andersd. (1843‑20.6.‑94) fra 14 Elsfjord pl. Falkmoen.

Barn:

1. Maren Kjerstine, f. 31.1.1869 (4 Hestnes bnr. 3),

2. Kristoffer Mathias, f. 22.1.‑72, d. 1954 på Toraneset i Nord-Rana, gift med Joakime Storstrand (1876-1936) fra Dverberg ved Kirkenes, 6 barn.

 

KARVESTRANDA.

1) Olaus Halvardsen (1817‑27.4.‑93), skredder fra Værdalsøyra, var inderst her fra 1849 og husmann fra seinest ‑58. G. 1849 m. Anna Henriksd. (1827-19.1.1904) fra 84 I.Brennberg bnr. 1.

Barn:

1. Hans Elias, f. 13.10.1849,

2. Bergitte Pedernille, f. 4.6.‑51,

3. Ole Adolf, f. 29.4.‑53, d. 16.12.‑62,

4. Hanna Elise Heitmann, f. 17.4.‑55, d. 30.3.‑87 ug,

5. Christine, f. 29.1.‑58, d. 1.6.‑81 ug,

6. Petrine Hendriette, f. 29.4.‑61,

7. Oleanne Mathilde, f. 30.9.‑64,

8. Ole Marthin, f. 10.6.‑69 (61 Grønvik pl. Grindvik).

 

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.