Home / Gardene / 084 Indre Brennberg

084 Indre Brennberg


Hemnes Gård og Slekt, side 539 - 546

84. Brennberg indre (Rana 162) - Laukhella

Redigert 3. juli 2012


Brennberget (felles)

Flere matrikkelgarder har Brennberg i navnet, og med forskjellige former: Brennberg 1610, og videre Brenbergh, Bremberg, Brember, Brendber, Brenber, for å ende med Brendberg 1723.
Navnet har utvilsomt med brann eller brenning å gjøre, men om det er skogbrann eller brenning i forbindelse med rydning, skal være usagt.
I de tidligste skattelistene er ikke de forskjellige brukene spesifisert. Brennberg øvre lar seg lett skille ut fra de andre, da eieren her var Hemnes kirke, mens de andre var Dønnes-gods. Ved skattemanntallet 1647 er de øvrige brukene samlet under navnet Nedre Brennberg. Høykleppen var da ikke ryddet. Med en viss margin av usikkerhet kan brukene sorteres under Nedre Brennberg, Indre Brennberg og Brennbergfjell ved hjelp av landskyld og sannsynlig brukerrekkefølge p.g.a. navn. Først fra 1667 har skattelistene presise angivelser.
Også etter 1704 volder navnbruken adskillige vanskeligheter, da kirkebøkene ofte har bare samlenavnet Brennberg som adresse.
I tillegg til dette stemmer ikke plasseringen ved Extraskatten 1762-72 med de brukerrekkene på Indre Brennberg som kan utledes fra bykselbrevene bakover fra F 1801.


Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Inder Brember 1661, Indr. Brendberg 1723, Brændberg indre 1838, Brennberget indre 1891. Om betydning og varianter, se over. Husmannsplass, seinere bruk: LøchHellen 1701, Laukhellen 1891. Nav­net antas å komme fra villøk.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde tre bruk inntil Laukhella ble fraskilt som eget bruk 1815. Utskiftning mellom alle bruk, og markeskjellsoppgang mot 82 Høykleppen og 83 Brennbergfjell 1826. Utskiftning mellom alle bruk, og grenseoppgang mot 85 Seljehammaren, 81 Brennbergli, 82 Høykleppen, 80 Brennberg øvre og 83 Brennberg­fjell 1840. Voldgiftskjennelse om grensen mellom bnr. 1 og 82 Høykleppen 1891. Voldgiftskjennelse om grensen mellom bnr. 2 og 4, og mot 82 Høyklep­pen 1919.

Kverner:
Garden hadde bekkekvern allerede 1723. 1774 betalte tre brukere kvern­skatt med hhv. 6, 4 og 4 skill.


MATRIKKELGARDEN BRENNBERGET INDRE, GNR, 84.

Kjent fra 1610, men ikke spesifisert på bruk. Landskyld 1661: 4 pund fisk.

1723 "Huusebord og Brendefang. 1 liden Becheqwern, lejlighed til Kaa­gefiskeri. Waad og ringe til Korn, tungwunden. Gl. matr.nr. 155, landskyld 4 pund fisk.

1838 Nytt matr.nr. 133, lnr. 269 271. Landskyld 4 daler 15 skill.

1863 Lnr. 269: 8 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 64 lass høy årlig. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Utilstrekke­lig vedskog. Kort, men tung og besværlig veg fra sjøen.

Lnr. 270: 7 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 80 lass høy årlig. Ellers som lnr. 269.

Lnr. 271a: 12 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 136 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog, og noe til bygnings­materialer. Kort, men tung veg fra sjøen. Mindre godt dyr­ket.

Lnr. 271b: 1 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 13 lass høy årlig. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Ingen vedskog.

1891 Gnr. 84, skyld 8,42 skyldmark.


BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Sauer Geiter Bygg Bl.k. Havre

1723 3 18 46 0 3 5/8 2

1835 3 21 29 1 7 1 1/2 4 1/2

Hester Storfe Sauer Svin Rug Bygg Havre Poteter

1865

269 1 5 5 1 0 1 1/2 0 4

270 1 7 5 0 0 1 0 7

271a 1 7 4 0 0 2 0 4

271b 0 2 4 0 0 1/2 0 2

Sum 65 3 21 18 1 0 5 0 17

1875

269 1 5 5 1 0 1 1/4 1/8 6

270 1 6 10 0 0 1 1/2 0 6

271a 1 9 19 1 1/8 2 1/2 0 12

271b 0 4 7 0 0 1/4 0 4

Sum 75 3 24 41 2 1/8 5 1/2 1/8 28


MANNTALL

1666 4 brukere, 2 strandsittere

1701 3 brukere, 5 sønner, 1 husmann


FOLKETELLINGER

Husbonds  Kårfolk Tjenere Husmanns  Inderster Psykiatr.

folk folk pasienter

1801 12 * 5 10 4 *** 0 0

1865 16 1 2 0 16 0

1875 22 2 7 0 3 6

1891 17 0 6 0 4 9

*2 fosterbarn **1 fosterbarn

***Minimumstall, Laukhella er falt ut av F 1801.


EIERE
Dønnesgods, se 71 Steinhaugen. Bnr. 1, 2 og 4 kjøpt av brukerne 1888, og bnr. 3 kjøpt 1912. Seinere selveiere.BRUKERE.
Ødegårdsmenn. Tilhørighet til bruk kan ikke slås fast.

1) Peder, 1611-26.

2) Oluff, 1623-32.

3) Anders, 1610-42, det siste året "forarmet".

Fra skattemanntallet 1647 kan bruka identifiseres ved hjelp av landskylda, men den var ikke den endelige.


BRUK I.
1) Jørgen var bruker av 1 pund 1647. Før 1661 ble han avløst av

2) Peder Olsøn, som var bruker fra seinest 1661. Ved M 1666 var han 40 år. Ingen sønner oppført. Han var også bruker 1671 og uvisst hvor lenge. Fra 1668 var landskylda på bruket oppført, identisk med det seinere


Bnr. 1 (lnr. 269a) BRENNBERGET INDRE, lands­kyld 1 pund fisk, 1838: 4 ort 22 skill., 1891: M. 1,75.

3) Peder Turesøn, trolig fra Bruk III, var bruker fra tidligst 1672, sikkert fra 1690 og t.o.m. 1709. Ved M 1701 var Peder Turesøn 75 år, med en sønn

1. Ture, 12 år.

4) Torsten Nilssøn (ca 1672-1741) var bruker fra 1710 til sin død 1741. G. 1707 m. Syneve Pedersd., trolig en datter av f.br.

Barn:
1. Jon, d. 1733, 25 år gammel, (kan det være samme som barn nr 2?)
2. Johannes, f. 1708, d. -09,
3. Nils, f. -11, d. før -27,
4. Peder, f. -14 (her),
5. Kirstie, f. -17,
6. Tosten, f. -20,
7. Nils, f. -27.

5) Peder Torstensøn, f. 1714, d. eller fraflyttet før -63, sønn av f. br., fikk bbr. dat. 27.5., tl. 25.10.1742.
Han hadde f.e. en datter
1. Abelone, f. 1741, Mor: Daardi Hansd. Brennberg.
G. 1743 m.
Marite Andersd. (1712-55) fra Øverdal bnr 3 i Nord-Rana.
Felles barn:
2. Peder, f. 1745, på Sundø i Rødøy ved mors faster Karen sitt skifte 1765, gift 1756 med Kirsten Andersdatter, de hadde en sønn Jakob, nevnt i fars skifte,
3. Sønneve, f. -46, på Sundø i Rødøy ved mors faster Karen sitt skifte 1765,
4. Johannes, f. -48, ikke nevnt i fars skifte 1764,
5. Dorthea Kierstine, f. -52,
 på Sundø i Rødøy ved mors faster Karen sitt skifte 1765.
Ved skiftet etter Marit 1755 var boets brutto 63-1-10, avg. 14-2-0. Husdyr: 1 hoppe, 5 kyr, 2 markkvige, 1 kalv, 8 sauer, 2 værer, 3 lam, 4 geiter, 1 hanegeit, 3 bukker, 2 kje.

6) Ole Pedersøn (1721-8.8.-85) fra 58 Svaleng bnr. 2 var bruker fra seinest 1763. G. 1756 m. Maren Jonsd. (1722-18.6.-89) fra 95 Jamtjord bnr. 3.

Barn:
1. Peder, f. 1757.

Ved skiftet etter Ole 1785 var boets brutto 211 3 4, avg. 26 0 7. Penger: 38 dlr. Sølv for 5 1 12. Bøker: bibel, Den Norske Lov Bog, Gl. Norske Kongers His­torie fra Kong Nor til Kong Oluff Hogensøn. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 kvige, 1 kalv, 6 sauer, 6 jømmer, 6 lam, 2 geiter, 2 hanegeiter, 3 kje.

7) Peder Olsøn (1757-1813), sønn av f.br. fikk bbr. dat. 15.6.1789, tl. 9.5. 91. G. 1791 m. Berit Jensd. opphold 136 Fjelldal. Ingen barn. 1791 overlot Peder byksel på 12 mark til etterfølgeren, og de resterende 12 mark 1797. Da Peder døde 1813, var han kårmann, skolemester og dreng. Han eide egen stue med bileggerovn.

8) Anders Henriksøn (1760-etter 1826) fikk bbr. på 12 mark, dat. 16.8., tl. 10.10.1791, og på hele bruket, tl. 19.10.-97. G. 1791 m. Christiana Pedersd. (1765­-1817) fra 59 Sætra bnr. 1.

Barn:
1. Hendrich Johan, f. 1792 (her),
2. Peder Andreas, f. -95, d. -96 Barnekopper,
3. Peder Andreas, f. -97, skifte 1839 Fuglstad i Nesna, ugift, ingen barn,
4. Jacob, f. 22.4.-01, 149 Lillebjerka ved bror Peders skifte,
5. Bereth, f. -07, på Dønna 1839,
6. Anna Elisabeth, f. -08, på Dønna 1839.

9) Henrik Anderssøn (1792-29.3.1854), sønn av f.br. var bruker fra ca 1822. G. 1821 m. Elen Helina Chri­stensd. (ca 1783-18.1.1848) fra Nesna prestegjeld.

Barn:
1. Christian Tobias, f. 10.4.1821 (husmann uten jord 1 Sandnes),
2. Berit Maria, f. 30.6.-22 (96 Bjerkli pl. Sjøbakken),
3. Christense Pernilla, f. 22.4.-24 (90 Medstraum bnr. 1),
4. Henrik, f. 13.10.-25, d. 18.9.-29,
5. Ane Cathrine, f. 1.2.-27 (78 Brattland pl. Karvestranda),
6. Peternille Carolina, f. 8.6.-28, d. 2.8.-49 ugift,
7. Hendrich Johan, f. 22.2.-30, d. 9.2.-40,
8. Ole Johan, f. 30.3.-33, d. 30.10.-43.

10) Nils Holgersen (1808-etter -77) fra 75 Rørlia fikk bbr. dat. 19.4., tl. 3.10.1839. G.I. 1837 m. Maren Nilsd. (1806­-26.9.-42) fra plass under 78 Brattland.

Barn:

1. Nils Christian, f. 28.5.1838 (98 Straumen pl. Storvik),
2. Hans Martinus, f. 14.1.-41, d. 22.4.-70, gift 1867 med spinnerske Karen Olsdatter f. 1839 Hauknes i Nord-Rana, 3 barn,
3. Mathias Deodor, f. 25.9.-42, d. 27.2.-43.

G.II 1843 m. Zakrine Pedersd. (1822-20.12.1905) fra bnr. 3 her.

4. Edvard Teodor, f. 3.6.1844, nevnt i fars skifte 1902, da i Stavanger,
5. Maren Dorthea, f. 20.9.-45, d. 15.8.-46,
6. Ole Udnæs, f. 9.5.-47, d. 2.3.-73,
7. Pernille Kjerstine Berg, f. 9.6.-50, d. 21.11.-82, gift 1878 med Ole Johannessen f. 1849 Brennåsen i Nord-Rana, 3 barn,
8. Gabriel Singstad, f. 20.4.-52 (her),
9. Martin Sivertus, f. 23.11.-53, d. 1.4.-54.

Allerede fra før 1875 hadde Nils Holgersen tatt psyki­atriske pasienter i forpleining. Virksomheten krevde mer plass og utvidede beskjeftigelses­muligheter, der­for bykslet Nils Holgersen også bnr. 2 ved bbr. fra Col­devin, tl. 11.6.1877.


11) Gabriel Singstad Nilssen (1852-26.11.1925), sønn av f.br., fikk skj. fra Cathrine Coldevin på bnr. 1 og 2 for kr. 2500, dat. 14.5., tl. 15.6.1888. Ved F 1891 var han ikke bruker. Da hadde mora psyiatriske pasien­ter i forpleining og drev jorda med hjelp av tjenere, og formodentlig arbeidsdyktige pasienter. Bnr. 1 og 2 utgjorde da en bruksenhet. G. 1876 m. Pernille Pedersd. (1850-23.9.1925) fra 80 Ø.Brennberg bnr. 2.

Barn:
1. Gina Sofie Petrine, f. 12.4.1878 (81 N.Brennberg),
2. Ole Udnæs, f. 3.6.-85 (her),
3. Nils Andreas Zahl, f. 27.4.-88, d. 16.5.1980, gift 1911 med Kristianne Pedersen (1887-1974) fra Dønna, begge døde på Hemnesberget, ingen barn,
4. Peder Elias Martin, f. 11.3.-92.

Gabriel solgte bnr. 2 til herredsrettsadvokat Kristen Johansen for kr. 4000, tl. 7.1.1914.


12) Ole Udnæs Gabrielsen (1885-10.11.1974), sønn av f.br., fikk skj. fra medarvinger for kr. 4000, tl. 26.6.1926. Han hadde vært bruker fra ca 1910. G. 1909 m. Berntine Kavli (1889-21.12.1973) fra Hemnesberget.

Barn:
1. Elida Gotfryda, f. 19.11.1911 (her).

13) Elida Gotfryda Rasmussen, f. 1911, datter av f.br., fikk skj. fra foreldrene for kr. 2000. dat. 15.6.1965. G. 1935 m. Magnus Johan Rasmussen, f. 1909, fra 68 Y.Dilkestad bnr. 8.

Barn:
1. Asbjørg, f, 2.7.1935, d. 24.9.-42,
2. Oddrun, f. 24.6.-39,
3. Asbjørn Singsmo / Singstad?, f. 6.3.-47 (her).

14) Asbjørn Singstad Rasmussen, f. 1947, fikk skj. fra mora for kr. 5000, dagbokført 30.5.1980. G. 1972 m. Laila Hendy Kvitnes, her.

Barn:
1. Atle, f. 11.6.1973,
2. Britt, f. 9.4.-76.


BRUK II. Ved skattemanntallet 1647 var bruket delt mellom to brukere, likeså ved Landkommisionens matrikkelforarbeid 1661.

1a) Erlend var bruker av 18 mark 1647 og 1661. Ved M 1666 var han 81 år og ikke lenger bruker.

1b) Nils Olsøn var bruker av 18 mark 1647 og 1661. Før 1666 ble han enebruker og hadde da ½ våg lands­kyld. Ved M 1666 var Nils 61 år og hadde ingen søn­ner. Han fortsatte som bruker, usikkert hvor lenge, men i alle fall t.o.m. 1672 med det seinere


Bnr. 2 (lnr. 270) BRENNBERGET INDRE, lands­kyld ½ våg, 1838: 4 ort 22 skill., 1891: M. 1,95.

2) Nils Jonsøn var sikkert bruker 1680-89. 1673-79 var intet farsnavn nevnt, så det kunne være Nils Olsøn eller Nils Jonsøn.

3) Jens Iversen, (51 år i 1666), bruker 1690-ca 1700. Gift med Anne Jonsd., f. ca 1645 ("85 år" ved sin død i 1740)

Barn, som er kjent:
1. Jon, f. ca 1682, d. 1732 (Andfiskvatnet NR),
2. Isach, f. ca -95 (her),
3. Kirsten (Fuglstad i Nesna, d. 1743),
4. Marit (G. Lille Alteren NR, ikke med bruker), død før mors skifte 1740, gift 1714 med Nils Olsen fra 87 Tybekken, 4 barn,
5. Ane (Østerdal NR).

4) Anders Jacobsøn (ca 1673-1740) fra NR ? (en søs­ter på Gråtnes), var bruker fra ca 1701. Gift med enka Anne, da han ved M 1701 hadde stedsønnene
1. Jon Jensen, 19 år, til Andfiskvatn i Nord-Rana, gift 1710 med Dorthea Olsdatter, og
2. Isach Jensen, 6 år,

begge Jens sine sønner. Anders var 28 år i 1701.

G.II. etter 1732 m. Anne Jonsd., d. ca 1740. Ingen felles barn. Hennes barn med Jon Jens­søn Andfiskvatnet NR: Karen, f. 1712, d. før -32, Anne Margrethe, f. -16, Jens, f. -18 (96 Bjerkli), Ole, f. -23. (I beskrivelsen av gnr. 19 Andfiskvatnet NR er oppgitt et annet navn på kona til Jon. I skiftet etter Anders og Anne 1740 er familieforholdet fullstendig utredet).

5) Isach Jenssøn (ca 1695-22.1.1770), stedsønn av f. br., fikk bbr. tl. 19.10.1739. Han hadde tidligere vært rydningsmann på 82 Høykleppen. G. 1727 m. Karen Olsd. (ca 1696-25.6.1776).

Barn:
1. Jens, f. 1728 (her),
2. Karen, f. -31 (79 Kvitnes),
3. Anna, f. -34, d. -97, gift (1) 1759 med Erik Andersen f. 1726 Langvatn i Nord-Rana, 5 barn, og gift (2) 1773 med Otten Mikkelsen f. 1749 Dunderland i Nord-Rana, 2 barn, Anne død i 94 Nordenglien,
4. Sebor, f. -38 (Tørrbekkmoen bnr. 2 NR).

6) Jens Isachsøn (1728-1802), sønn av f.br., tikk bbr. dat. 6.12.1757, tl. 16.10. 58. G. 1762 m. Elisabeth Christensd. (1735-1802) fra 101 Røsså bnr. 2.

Barn:
1. Isach, f. 1764, d. 1802 (Ytter Bardal i Nesna),
2. Marit, f. -65, ugift 1802 og 1823, da på 78 Brattland,
3. Christen, f. 21.5.-68 (80 Ø.Brennberg bnr. 1),
4. Ole, f. 20.1.-72 (her),
5. Elisabeth, f. 1.5.-75,
6. Karen, f. -77, skifte 1806,
7. Jens, f. 28.7.-83 (83 Brennbergfjell).

Ved skiftet etter Jens og Elisabeth 1802 var boets brut­to 142 0 2, gjeld og avg. 30 3 12. Bøker: Müllers pos­till og Det Nye Testamente. 3 roms båt, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 sau, 2 jømmer, 3 værer, 3 gei­ter. 2 risbit bukker.

7) Ole Jenssøn (1772-1814), sønn av f.br., fikk bbr. 1800. G. 1799 m. Malene Johansd. (1775 etter 1814) fra 71 Steinhaugen.

Barn:
1. Johannes, f. 1800, d. før 1814,
2. Jens, f. -02, død samme år,
3. Johan Jacob, f.-04, nevnt i Berit Kristensdatter 101 Røssåen sitt skifte 1823,
4. Jens, f. -07 (96 Bjerklia pl. Indre Eibukt),
5. Elisabeth Malene, f. -10 (70 Dalosen pl. Nåven).

Ved skiftet etter Ole 1814 var boets brutto 106 3 4, gjeld og avg. 87 3 6. Bøker: Povel Andersens postill. Husdyr: 1 hoppe, 3 kyr, 3 sauer, 3 jømmer, 1 geit, 1 hanegeit.

8) Iver Fredriksen (ca 1784.15.11.1822) fra Stamnes var bruker fra 1814. G. 1814 m. enka Malene. Ingen barn. Ved skifte etter Iver 1823 var boets brutto 129 2-­0, gjeld og avg. 70 0 14. Seksringsnaust og gammel seks­ring med seil, Lofotbruk. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 dalkvige, 4 sauer, 4 jømmer, 2 geiter. Enka drev garden til 1827.
Malene ble gift (3) i 1824 med Peder Jonsen Berntvik (4 Hestnes).

9) Ole Ottensen (13.11.1794-1838) fra 21 Nedre Luktvassli bnr 2, opphold 80 Ø.Brennberg, f. "Øverdalsfiel" (Militære ruller 1818), fikk bbr. tl. 5.7.1827. G.m. Karen Jensd. (1805-19.6.1888) fra Ånes bnr. 3 NR.

Barn:
1. Christine Olava, f. 10.7.1827, død samme år,
2. Olava Cathrine, f. 29.7.-28, d. 16.11.-30,
3. Maren Johanna, f. 27.7.-30 (98 Straumen pl. Kobbskjærli),
4. Olava Christina, f. 30.8.-35 (96 Bjerkli bnr. 2),
5. Ane Elisabeth, f. 23.3.-38 (67 Buvik bnr. 1).

10) Hans Hansen (1807-16.6.-40) fra 63 Sund bnr. 2 var bruker fra 1839. Bykselbrev foreligger ikke. G. 1839 m. enka Karen.

Barn:
1. Ole Johan, f. 2.8.1840, d. 22.2.-87 (Hemnesberget -75), gift 1873 med Elisabeth Israelsdatter (1841-1920) fra 141 Meland, 3 barn.

Enka Karen drev garden til 1843, flyttet så til Fuglstad i Nesna og ble gift (3) med Jakob Larsen (1788-1848) fra Fuglstad, 2 barn.

11) Anders Dass Klæboe (1812-11.1.-90) fra 86 Straumsnes bnr. 1 fikk bbr. dat. 12.11.1843, tl. 13.5.­44. G. 1840 m. Maren Johannesd. (1804-etter -93) fra 105 Samuelmoen.

Barn:
1. Inger Dorthea Zahl, f. 11.7.1840 (85 Seljehammaren),
2. Johan Martinus, f. 8.2.-43 (80 Ø.Brennberg),
3. Iverine Elise Anker, f. 28.1.-46.

Anders D. Klæboe sa fra seg bykselen p.g.a. alderdom, ved brev til Coldevin dat. 14.12.1876, og han og kona flyttet til sønnen på 80 Ø.Bringberg. Nils Holgersen byks­let da bnr. 2 og brukte det sammen med bnr. 1. Om byk­selbrev og skjøte se der. Kristen Johansen var blitt eier av bnr. 2 1914.

12). Nikolai Tanke Tetmo (1877-7.9.1970) fikk skj. fra Kristen Johansen for kr. 5 500, dat. 14.12., tl. 20.12.1916. Om fam. se 82 Høykleppen.

13). Ingmar Tetmo Hemnesberget er nåværende eier. Se gnr. 80 Ø.Brennberg.


BRUK III.

1) Ture var ødegårdsmann 1626-39 og leilending fra 1641. 1647 hadde han ½ våg byksel. Før 1661 hadde han avstått 18 mark til sønnen Jon. Peder Turesøn på Bruk I var temmelig sikkert hans sønn. Ture var bruker t.o.m. 1667. Ved M 1666 var han 81 år.

2) Jon Turesøn, sønn av f.br., var bruker av 18 mark fra før 1661 og fra 1668 av hele bruket, ½ våg, iden­tisk med det seinere


Bnr. 3 (lnr. 271) BRENNBERGET INDRE, lands­kyld ½ våg, 1838: 2 daler 19 skill., 1891: M 4,83.

3) Erik Pedersøn (ca. 1657-1742) var bruker fra 1690. Gift I med Kirsten Jonsdatter (skifte 1721).
Ved M 1701 var Peder 42 år, med sønnene
1. Jon, 10 år og
2. Peder, 5 år.

Dessuten kjennes

3. Marit, f. ca 1685 (96 Bjerkli),
4. Ane (73 Storholmen Bruk I),
5. Kirsten, d. 1767, gift (1) 1709 med Peder Eriksen (1679-1738) fra 140 Leirskar, 7 barn, gift (2) 1733 med Nils Hansen, ingen barn, og gift (3) med Jørgen Nilsen, ingen barn.

G.II. 1722 m. Dordi Jonsd. fra Skamdalen NR (fram­går av skiftet etter Erik).

Barn:
5. Jon, f. 1723, d. før -29,
6. Ivar, f. -24 (her),
7. Nils, f. -27, d. 1811, gift 1776 med Kirsten Stensdatter (1722-99) født Andfiskvatn, ingen barn, Kirsten hadde tidligere vært gift med Johannes Hågensen fra Forseng i Nord-Rana og fått 11 barn med han.
8. tv. Jon, f. -29, (Skamdal i Nord-Rana),
9. tv. Dordi, f. -29, gift i Skamdalen ved morbror Lars sitt skifte 1770,
10. Anne, f. -32 (80 Ø.Brennberg bnr. 1),
11. Ole, f. -34, d. før -42, konf 1752, ikke nevnt i senere skifter.

Kirkeboka 9.5.1723: "Publice absolveret it par Ægtefolk nemlig Erich Pedersøn Brendberget og Dordj Joensdatter som af uaktsomhed har ligget deris barn ihjel". Det dreier seg nok her om sønnen Jon.

4) Ole Arentsøn (ca 1675-12.7.1765) fra 42 Mula bnr. 1 fikk bbr. tl. 13.10.1744. G. 1744 m. enka Dordi. Ingen barn. Ved skiftet etter Dordi 1762 var boets brutto 137-­1-0, gjeld og avg. 51 1 10. Bøker: Aug. Herm. Franc­his postill og 3 andre. Husdyr: 1 hoppe, 9 kyr, 1 dalkvi­ge, 1 dalokse, 10 sauer, 3 værer.

5) Ivar Eriksøn (1724-1804), stedsønn av f.br., var bruker fra 1765. G. 1761 m. Kjersten Iversd. (1730-1812) fra Hauknes Bruk II NR.

Barn:
1. Doreth, f. 1763 (10 Høynes),
2. Ivar, f. -64 (her),
3. Kjersten, f. -66, d. -95, gift 1793 med Isak Jensen f. 1764, fra bnr 2 her, ingen barn,
4. Anna, f. 9.2.-67 (Skamdalsfjell NR),
5. Ole, f. -68, skifte 1812, ugift,
6. Elen, f. -70 (Bakken i Bardal, Nesna),
7. Abelona, f. 24.3.-73 (Forsenget bnr. 2 NR).

6) Ivar Ivarsøn (1764-28.5.1829), sønn av f.br., fikk bbr. 1795. G. 1797 m. Karen Thomasd. (1769-­3.3.1828) fra Øverdal bnr. 3 NR.

Barn:
1. Thomas, f. 1798 (76 Fuglmyrhaug),
2. Kjerstine, f. 1800 (her),
3. Iver Berg, f. -02, d. -03 Barnekopper,
4. Iver Berg, f. -04 (80 Ø.Brennberg bnr. 1),
5. Erich Andreas, f. -05 (83 Brennbergfjell),
6. Benjamin, f. -06, d. 23.12.-50,
7. Olava Dorthea, f. -12, død samme år 11 uker gammel,
8. Zacharias Johan, f. -16, han hadde en datter Ellen f. 1846, Mor: Inger Andreasdatter f. 1821 fra 147 Nerleirmoen, senere gift til 43 Vekthaugkråen.

7) Peder Simonsen (1785-2.12.1853) fra 51 Storbjerka bnr. 5 fikk bbr. dat. 4.9.1816, tl. 28.4. 17. G. 1818 m. Kierstina Ivarsd. (1800-etter -75), datter av f.br.

Barn:
1. Karen Kjerstina, f. 9.6.1820, gift 1853 med snekker Ole Thoresen f. 1812 i Sparbu i N-Trøndelag, han døde før 1871, og Karen reiste 1890 til USA (Roseville, Minnesota) sammen med sønnen Oskar og hans familie, Karen og Ole hadde 5 barn,
2. Zachrine Olava, f. 19.7.-22 (bnr. 1 her),
3. Andrine Hellena, f. 8.10.-24 (bnr. 4 her),
4. Simon Nicolaij, f. 2.7.-27, føderådsmann og enkemann i Rødlien i Hattfjelldal ved F1900, 6 ugifte barn heime, i 1871 var han på Bergen sykehus, "sindssvag",
5. Iver Berg, f. 19.2.-30 (her),
6. Peder Christian, f. 23.10. 36 (85 Seljehammaren),
7. Karoline Thomine, f. 27.10.-39, d. 17.4.-40,
8. Hans Carolus, f. 18.10.-41, d. 27.5.-68 i Lofoten.

Enka drev garden til 1873, sammen med sønnen Ole fra ca -69.

8) Ole Pedersen (1833-2.1.1915), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 10.8., tl. 15.9.1874. G. 1866 m. Kristense Jacobsd. Notler (1838-23.4.1908) fra 64 Presteng pl. Hundneset.

Barn:
1. Pedernille Johanne, f. 30.9.1866, hun hadde en datter Petra Alette (1891-93), Far: Iver Pedersen (1864-92) fra 82 Tetmoen, Pernille død før foreldrenes skifte 1915, var gift med Nils Mikalsen, Amerika,
2. Peder Christian, f. 23.3.-68 (bnr. 4 her),
3. Jakob Christian Notler, f. 14.5.-70 (1 Sandnes indre bnr. 2),
4. Hans Conrad, f. 10.1.-72, d. 5.7.-74,
5. Iver Berg, f. 21.2.-74 (65 Skjæran Hemnesberget),
6. Ingeborg Marie, f. 29.3.-76 (USA-02),
7. Christine Iverthe, f. 24.9.-77 (79 Kvitnes),
8. Hansine Kornelia Sand, f. 30.10.-80, d. 17.11.1950, gift 1907 med Hans Thomassen (1878-1961) fra 77 Storstrand, 3 barn,
9. Johannes Martin. f. 21.1.-84, i Amerika ved foreldrenes skifte 1915,
10. Anna Christense Dass, f. 13.9.-85 (her).

9) Peder Bang Anderssen (1877-8.10.1938) fra 83 Brennbergfjell fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 1900, dat. 8.11., tl. 16.12.1912. G. 1905 m. Anna C.D. Olsen (1885-28.3.1971), datter av f.br.

Barn:
1. Kristense Ovalda, f. 6.6.1907, d. -98, gift 1931 med snekker Martin Forsbakk f. 1904 i 92 Straumfors, 3 barn,
2. Aagot Marie Bang, f. 28.3.-09,
3. Peder Kristian Anker, f. 30.5.-13,
4. tv. Arne Dass, f. 22.6.-15, og
5. tv. Haakon Palmer, f. 22.6.-15,
6. Solveig, f. 10.8.-17, d. 9.6.2006, gift 1941 med Frithjof Medstraum (1903-87), 2 barn,
7. tv. Reidun, f. 16.1.-21, og
8. tv. Reidar, f. 16.1.-21.

10) Elling Elvebakk, Hemnesberget, svigersønn av f.br., fikk skj. fra Anna Andersen for kr. 6000 og kår, dat.6.9.1952.

Bnr. 4 (lnr. 271b) LAUKHELLA, tidligere hus­mannsplass, så rydningsplass, skyldsatt 18.8.1843 med landskyld 10 skyldskilling, 1891: M 0,29.


Som husmannsplass og rydningsplass.

1) Christen Einarsøn (ca 1662-1732) var husmann på Laukhella ved M 1701. Han var da 39 år. Han fortsatte som husmann til sin død 1732.

2) Peder Christensøn, trolig en sønn av f.husm. G. 1727 m. Anne Jensd.

Barn:
1. Anne, f. 1727.

3) Einar Christensøn (ca 1698-1760), trolig bror av f.husm. G.m. Giertrud Hansd., d. 1753.

Barn:
1. Christen, f. 1732, d. -60, jordsatt samme dag som faren,
2. Anne, f. -35, konf. -54, ikke nevnt i bror Jons skifte 1791,
3. Hans, f. -38, d. -87, gift med Berit Holgersdatter (1729-1819) fra Hammeren i Nord-Rana, 3 barn,
4. Ole, f. -42, død før -91, gift 1781 med Berit Danielsdatter Trane (1755-82) fra Trondheim, 1 barn felles, hennes barn f.e. Nils (1766) og Mathias (1779), Far: snekker Arnt Nilsen f. 1742 fra 134 Skresletten,
5. Jon, f. -47, d. -91, gift 1777 med Kirsten Andersdatter fra Tomma i Nesna, ingen felles barn,
6. Lars, f. -53, ikke nevnt 1791.

4) Amund Danielsøn fra Rødøy kom hit fra 65 Hemnes, pl. Lapphella 1765, hvor han hadde vært husmann og skomaker. 1770 flyttet han til Rødøy, hvor han hadde bykslet et bruk. Om fam. se 65 Hemnes.

5) Arent Christensøn (1739-1814) fra Straumbotnet var husmann her 1771-1814. Fra 1783 til -93 var han så fattig og forarmet at han ikke formådde å betale skatt. Ved sønnen Christens hjelp betalte han skatt fra 1794. G. 1769 m. Beret Olsd. (1745-1813), opphold 73 Storhol­men.

Barn:
1. Christen, f. 1769 (her),
2. tv. Jon, f. -71, konf. -92, ikke nevnt i fars skifte 1816,
3. tv. Sebor, f. -71, konf. -96, d. -99,
4. Ole, f.  73 (Bakken i Bardal, Nesna), gift 1815 i Bardal med Kirsten Jørgensdatter (1776-1849) fra Enge i Bardal, 2 barn.

U.e.
5. Nils, f. 14.4.-79, Mor: ukonfirmert pike Randi Pedersd. 87 Tybekk.

For denne sin utenomekteskapelige forbindelse måtte Arnt i 1783 bøte 24 Rd, dvs. dobbel leiermålsbot (siden han var gift), se Våre Forfedre nr 5-2011. Det kan nok ha bidratt til at han ikke kunne betale skatten.

6) Christen Arentsøn (1769-skifte 1843) sønn av f. br., var vel i realiteten husmann fra 1794, da han begynte å betale skatt for faren. G. 1798 med Inger Isaksd., f. 1776, fra Enge i Bardal i Nesna.

Barn f. her:
1. Nils, f. 1798, gift med Elisabeth Henriksdatter f. 1803 på 10 Høynes, 3 barn,
2. Johanna, f. -99, ikke nevnt i fars skifte 1843.

Hele fam. er falt ut fra F1801. Christen og Inger flyttet til Enge i Nesna rundt 1800. Der fikk de 4 barn til:

3. Karen, f. 1802, gift med Jakob Pedersen f. 1816 i 8 Vedå, de bodde på Steira i Nesna, 1 barn,
4. Kristine, f. -05, gift med Kristen Arntsen Steira ved moster Berits skifte 1873,
5. Isak, f. -?, død før fars skifte 1843, gift 1832 med Maren Jørgensdatter, f. 1795 på 65 Hemnesodden, de bodde i Bardal, 4 barn,
6. Stine, f. -16, gift 1841 med Anders Andersen f. 1819 på 1 Sandnes indre, de bodde i Bardal, 4 barn.

7) Peder Anderssøn, f. ca 1772, var anført som hus­mann her i Militære Ruller 1818, fødested "Brenber­ge". Død eller fraflyttet før 1820.

Han hadde en sønn
1. Anders, f. ca 1812.

Ingen av dem er å finne i Hemnes kirkebøker.


Som rydningsplass og matrikulert bruk

8) Iver Jacobsen (1786-etter 1847) fra 76 Fuglmyrhaug fikk rydningsseddel dat. 3.6., tl. 9.10.1820. G. 1819 m. Elen Monsd. (1786-7.10.1847) fra 59 Sætra bnr. 1.

Barn:
1. Thomas, f. 1818, d. 1905, rydningsmann i Lurøy, druknet, gift 1842 med Oline Hansdatter f. 1822 i Gullsmedvika i Nord-Rana, 8 barn,
2. Anders Michael, f. 30.6.-21,
3. Christence Elisabeth, f. 31.12.-23, gift med Anders Falk Andreassen f. 1830 Langstrand i Nesna, de bodde i Helgå, 4 barn,
4. Jacob Christian, f. 4.9.-29 (7 Leirvika bnr. 1).

9) Johan Henrik Christensen (1816-9.3. 54) fra Elsbuneset i NR var forpakter her 1845 47. G. 1844 m. Andrine Pedersd. (1824-etter -82) fra bnr. 3 her.

Barn:
1. Petrine Christine Caroline f. 1845 i NR, d. 1933, gift med skipper og los Ivar Notler Klæboe (1825-96) fra 86 Straumsnes, ingen barn,
2. Christence Marie Normann, f. 24.1.-47 (64 Presteng pl. Hundnes),
3. Iverthe Elise Anker, f. 17.4.-49,
4. Nils Andreas Micael, f. 19.4.-51 (98 Straumen pl. Hagen),
5. Johanna Anthonette Berg, f. 1.7.-53 (her).

Fra 1848 var Johan Christensen inderst her.

10) Jacob Klæboe (1816-etter -82) fra 86 Straumsnes bnr. 1 fikk bbr. dat. 12.2., tl. 13.9.1847. G. 1843 m. Ingeborg Kjerstine Hansd. (1818-16.5.1862) fra Mo prestegjeld.

Barn:
1. Hans Heitman, f. 1.5.1841 (66 Geitvik bnr. 2),
2. Petter Raanes Olaus, f. 9.8.-44 (USA-66 med skipet Norden fra Bodø, d. etter 1927 i USA), han hadde en datter Ingeborg, Mor: Olava Jakobsen,
3. Iver Christian Anker, f. 11.2.-47 (USA-70),
4. Edvard Anthon, f. 3.3.-50, d. 18.3.-53,
5. Emilia Antonette, f. 30.4.-53, d. 14.4.-62,
6. Jacob Julius Strøm, f. 23.1.-55 (USA-82),
7. Johan Christian, f. 1.4.-62, død straks.

G.II. 1863 m. Andrine Pedersd., enka etter bruker nr. 9.
Barn:
8. Iver Johan Klæbøe, f. 11.8.1864 (USA-82),
9. Randine Ibertine, f. 7.3.-66 (USA-82),
10. Anthon Christian, f. 10.7.-68 (USA-82).

Jacob og kona reiste til USA-82 sammen med de fire yngste barna.

11) Ole Jakobsen (1858-30.8.1926) fra 9 Næverlia var bruker fra 1883. G. 1878 m. Johanna Johansd. (1853-1939), datter av bruker nr. 9 her.

Barn:
1. Jonella Hendriette, f. 10.10.1878, gift 1897 med Arnt Arntsen (1873-1912) fra 78 Brattland, de bodde på Hemnesberget, 8 barn,
2. Ludvig Georg, f. 10.10.-80,
3. Pernille Kristine Berg, f. 15.2.-83, d. 1977 på Reipå, gift 1908 med sagbruksarbeider Jakob Brun (1886-1951) fra Reipå, 6 barn,
4. Andrine Helene, f. 29.12.-84, d. 1974, gift (1) med sjømann Petter Sarasen (1877-1910) fra Handnes i Nesna, han druknet, 1 barn, og gift (2) 1915 med fisker Paul Børsvik (1888-1962) fra Dønna, 1 barn,
5. Jakob Andreas Berg, f. 28.9.-87 (USA-06),
6. Edvard, f. 7.5.-90 (USA-07),
7. Iverta Julie, f. 23.12.-92, d. 1980, gift 1913 med Jentoft Drage (1895-1918) født i Saltdalen, de bodde i 66 Geitvika, 3 barn,
8. tv. Arthur Nikolai, f. 5.7.-94, d. 1989, snekker, gift 1914 med Borghild Johansdatter (1895-1977) fra Andbakken i 31 Knutli, de bodde på Hemnesberget, 4 barn, og
9. tv. Fridthjof Johan, f. 5.7.-94, død samme år, d. 12.12.1908,
10. Arne Kornelius, f. -?, gift 1919 med Anna Johannesdatter (1893-1970) fra Nerdal i Nord-Rana, de bodde på Hemnesberget, 4 barn.

Fam. flyttet til Hemnesberget før 1887. Ole Jakobsen er oppført som tømmer­mann i F 1891.

12) Oskar Berg Olsen, f. 1865, dattersønn av Peder Simonsen på bnr. 3 her, fikk skj. fra Cathrine Coldevin for kr. 650, dat. 15.5., tl. 15.6.1888. G. 1888 m. Anna Jensd., f. 1866, fra 74 Gjesbakken bnr. 3.

Barn f. her:
1. Konradine Christine, f. 20.10.1888,
2. Ole Jensenius, f. 18.3.-90.

Fam. til USA-90. Der kalte de seg Thorson. De bodde i Roseville, Minnesota og fikk 12 barn til:

3. Olga, f. -92,
4. Nick, f. -94,
5. Grethe, f. -96,
6. Alf, f. -98,
7. Martin, f. 1900,
8. Palmer, f. -02,
9. Laura, f. -04,
10. Clair, f. -06,
11. Arnold, f. -08,
12. Lillian, f. -10,
13. Mildred, f. -12,
14. Oswald, f. -14.

13) Iver Berg Pedersen (1863-20.8.1935) fra 85 Selje­hammaren fikk skj. fra Oskar Berg Olsen for kr. 700, tl. 24.9.1889. G. 1891 m. Caroline Emilie Petersen (1870-7.5.1948) fra 103 Solbakken. Flyttet til Hemnesber­get ca 1891, hvor Iver Berg var urmaker og organist.

14) Peder Kristian Olsen (1868-før foreldrenes skifte 1915) fra bnr. 3 her fikk skj. fra Iver Berg Pedersen for kr. 800, tl. 28.5.1896. G. 1893 m. Kristine Ivarsd. (1869-11.8.1950) fra 67 Buviksjøen.

Barn:
1. Anna, f. 30.6.1893, ikke nevnt i farforeldrenes skifte 1915.

15) Nikolai Tetmo (1877-1970) fikk skj. fra skiftefor­valteren i Peder Kristian Olsen og hustrus dødsbo for kr. 2400, dat. 11.1.1951. Se gnr. 82 Høykleppen.

16) Arthur Elias Tetmo (1904-23.12. 86) fra 82 Høy­kleppen, fikk skj. fra faren Nikolai Tetmo for kr. 500, dat. 14.6.1958. G.m. Helga Ovedia Nilsen.

17) Nils Jørgen Nilsen, Hemnesberget. fikk skj. fra Arthur Tetmo for kr. 1000, dat. 8.5.1972.Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.