Home / Gardene / 089 Straumbotn

089 Straumbotn


Hemnes Gård og Slekt, side 567 - 572

 

89. Straumbotn (Rana 157)

Redigert 19. juli 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Strømbotten 1641, Botneenget 1647, Strømbotten 1723, Strømbotn 1838 og 1891. Botn i denne forbindelse betyr innerst i fjorden.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk t.o.m. 1725, to bruk 1726‑1891, 5 bruk 1911. Kommissionsforlik 1833 ang. skogsmerkene. Utskiftning mellom de to bruka på Straumbotn 1887/89 og oppgang av grensene mot 74 Gjesbakken, 76 Fuglmyrhaug, 88 Utland og 90 Medstraum.

 

Kvern og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. De to brukerne betalte 4 skill. kvernskatt hver 1774. Sagbruksbevilling 1847 for 3 tylvter tømmer årlig. Sagbruk og kvernhus notert i et skifte 1888 på bnr. 1.

 

Kirkestue på Hemnes F 1875.

 

MATRIKKELGARDEN STRAUMBOTN, GNR. 89.

Garden nevnt første gang 1641 med ødegårdsmann som bruker. Landskyld 1647, 2 pund fisk, 1661, 2 ½ pund fisk.

1723 "Huusebord og Brendefang. 1 liden Becheqwern til Gds. Fornødenhed. Waad og frostkient Jord. Gl. matr.nr. 150, landskyld 2 pund 12 mark.

1838 Nytt matr.nr. 138, lnr. 276 a og b, landskyld 2 daler 2 ort 18 skill.

1865 Lnr. 276a: 15 mål åkerland. Eng, sandjord og leirjord, som antas å gi 110 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekke­lig vedskog. Lettbrukt.

 Lnr. 276b: Som lnr. 276a.

1891 Gnr. 89, skyld 7,42 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Rug  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 1  12 18 0 0  1 1/2 1

1838 2 18 25 0 1/2  6 0 1 1/2 6

1865

276a 1 10 9 0 1/8  1 1/2 0 1/4 7

276b 1 10 11 0 0  1 1/2 0 3/4 7

Pl. 1) 0 1 4 0 0  1/6 0 0 1 1/2

1875

276a 1 8 14 1 0  2 1/2 0 3/4 8

276b 1 10 10 0 1/4  2 0 2 8

Pl. 1) 0 2 2 0 0  1/4 0 1/8 2

1) Sørsjømyra 1865 og Bakken 1875, med samme husmann.

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 1 strandsitter

1701  1 bruker, 1 inderst med 3 sønner

 

FOLKETELLINGER

Husbonds-  Kårfolk Tjenere  Husmanns‑  Inderster  Fattig‑

 folk folk  lem

1801 17 1 1 0 0 0

1865 8 2 4 6 1 0

1875 9 3 3 6 3 0

1891 9 1 1 0 2 1

 

Eiere:

Dønnesgods, se 71 Steinhaugen. Bnr. 1 kjøpt av brukeren 1887 og bnr. 2 kjøpt 1906. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

STRAUMBOTN, landskyld 2 pund 12 mark.

1) Aron, Aren eller Arne, alle tre navnene er brukt, var ødegårdsmann 1641‑46, med skatt 1 ½ ort 1641, og leilending 1647 med landkyld 2 pund fisk og skatt ½ dlr. Ved M 1666 var han 73 år og uten (heimevæ­rende) sønner. Han var her også 1667. Før 1661 var landskylda forhøyd til 2 ½ pund.

 

2) Arne eller Aren Anderssøn, som var bruker fra 1668, var en ny mann, ettersom han var bruker t.o.m 1700.

 

3) Mons Pedersøn var bruker 1701‑25 av 2 ½ pund, da han overlot halve garden, det seinere bnr. 2, til svi­gersønnen Anders Jacobsøn, og fortsatte selv med 1 pund 6 mark t.o.m. 1734. Ved M 1701 var Mons 30 år og gift. Han hadde døtrene

1. Kirsten, f. ca 1700 og

2. Beritte f. 1704,

3. Nils, f. 1705.

G.II. 1710 m. Siselle Pedersd. (ca 1664‑1748) fra 48 Forsbakken. Ingen barn.

 

Bnr. 1 (1nr. 276a) STRAUMBOTN, landskyld 1 pund 6 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 mark, 1891: M. 3,71.

4) Christen Iversøn, (1714-95), fra 96 Bjerklia bnr. 2, f. Jamtjord 1714, fikk bbr. dat. 7.4.1735, tl. 9.7.‑36. G. 1735 m. Beritte Monsd. (1704-20.7.-66), datter av f.br.

Barn:

1. Maren, f. 1736, d. -75 (Lille‑Alteren bnr. 2 NR), gift 1759 med Nils Kristensen (1773-1802), 2 barn,

2. Aren, f. ‑38, død samme år,

3. Arendt, f. ‑39 (84 I.Brennberg bnr. 4),

4. Michel, f. ‑42, ikke nevnt i fars skifte 1796,

5. Michelina, f. ‑43, d. 1800, gift 1776 med Kristen Gregussen (1712-99) fra Stien i Nord-Rana, 1 barn,

6. Elisabeth, f. ‑45, d. -59 i Ravnå,

7. Iver, f. ‑47, d. ‑48,

8. Berit, f. -49 i Ravnå.

Christen og Berit døde begge i Ravnå i Nord-Rana.

 

5) Peder Anderssøn (1708‑24.6.‑73) fra Ramnåmoen NR fikk bbr. dat. 10.10.1749, tl. 27.4.‑50. Han hadde tidligere vært bruker på Ramnåga NR. G.I. 1740 m. Golla Olsd., f. 1706 på Ramnåga og enke etter Johan Johansøn Altermark NR. Ingen barn kjent. Peder G. II. før han kom hit m. Berte Jonsd. (1714-95) fra 88 Utland.

Barn:

1. Iver, f. ca 1746 (81 N.Brennberg),

2. Johannes, f. ‑51 (her),

3. Ane, f. ‑54 (72 Utskarpen bnr. 1),

4. Martha. f. ‑48 (konf.-65), d. 9.5. ‑72 Barnekopper.

Peder hadde også en datter Anne f. 1740. Hans første kone Golla er innledet som Annes mor, men en av fadderne er Berte Jonsdatter. Har det skjedd en ombytting her?
Ved skiftet etter Peder 1773 var boets brutto 321‑2‑0, avg. 25‑0‑8. Storbåt med seil og tilbehør, åttringsbåt med ditto.
Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 19 sauer, 2 geiter.

 

6) Johannes Pedersøn (1751‑1810), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 19.10.1778. G. 1780 m. Zacharina Jonsd. (1763‑31.5.1825) fra 86 Straumsnes.

Barn:

1. Peder, f. 30.1.1782, d. 1803,

2. Jon, f. 25.6,‑83, d. 1803,

3. Rasmus, f. 20.10.‑85, d. 1803,

4. Ranni Helena, f. ‑87, d. 1803,

5. Berith, f. ‑89, ikke nevnt i mors skifte 1825,

6. Marta f. -91, enke og legdslem i Hagen ved F 1875 "beskjeftiger seg ikke med noget væsentligt",

7. Ole, f. ‑93 (Hasseløy = Hadsel?), i Vesterålen ved mors skifte,

8. Dorothea, f. ‑95, d. 1878 (Nepelbergsjøen i Nesna), gift 1820 med Anders Pedersen f. 1791, 1 barn,

9. Elen, f. ‑97, her ved mors skifte,

10. Johannes, f. ‑99, d. 1803,

11. Zacharina, f. 26.1.1801 (Hauknes i Nesna), gift 1830 med Jon Jakobsen f. 1799 fra Auringmoen på 147 Nerleir, de bodde på Hauknes i Nesna, 7 barn,

12. Ranni Helena, f. ‑03, d. -03,

13. Berith Bergithe, f. ‑06, hos bror Ole i 1825.

1803 ser ut til å ha vært et "annis horribilis" for denne familien: 6 av deres barn døde.

 

7) Lars Jørgensøn (1783‑31.1.1843) fra 140 Leirskar bnr. 1 fikk bbr. tl. 25.4.1812. G.I. 1812 m. Karen Eriksd. (1782-3.7.1824) fra 12 Fuglstrand.

Barn:

1. Kiersten Hind, f. 1813, d. 25.9.‑34,

2. Jørgen Andreas, f. ‑15, død samme år,

3. gutt, f. ‑17, død på veg til kirken, 8 dager gammel,

4. Jørgen Johan, f. 31.3.‑18 (69 I.Dilkestad bnr. 1),

5. Pernille Maria, f. 30.10.‑20 (87 Tybekken bnr. 1).

G.II. ca 1826 m. Margrethe Nilsd. (1792‑7.2.1862) fra 141 Meland bnr. 2.

Barn:

6. Karen Chierstina, f. 10.5.1827 (73 Storholmen bnr. 1),

7. Christence Margrethe, f 14.8.‑29, d. 1905 ugift,

8. Niels, f. 29.9.‑32 (Andenes), gift med Petrine Klæboe Lorntsdatter f. 1840 på 86 Straumsnes, 4 barn. 1866 bodde de i Skamdalen i Nord-Rana,

9. Jacob Christian, f. 6.3.‑36 (90 Medstraum pl. Enget).

 

8) Johannes Johansen (1804‑31.5.‑64), fra bnr. 2 her, fikk bbr. dat. 18.2.1845. G.I. 1844 m. enka Margrethe. Ingen barn. G.II. 1863 m. Anne Hemmingsd. (1822­-18.4.‑76) fra 51 Storbjerka bnr. 6. Ingen barn.

 

9) Augustinus Johansen (1829‑2.5.‑84), styrmann fra 78 Brattland, fikk bbr. dat. 7.3.1867, tl. 15.4.‑68, og byks­let igjen etter etterfølgerens død, tl. 1.9.1877. G.I. 1865 m. enka Anne. Ingen barn. G.II. 1877 m. Anna Iversd. (1853‑etter 1909) fra 88 Utland pl. Førnes.

Barn:

1. Anders Grønbek Heitmann, f. 25.9.1879 (USA‑99 og ‑07),

2. Axel Martin, f. 11.2.‑82, ikke nevnt i noen skifter,

3. Iverte Kornelie, f. 27.1.‑84, d. 20.12.‑98.

Anne Iversd. fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 2000, dat. 28.4., tl. 16.5.1887.

 

10) Karolius Johannessen (1829‑4.12.‑75) fra 144 Jerp­bakken bnr. 1 fikk bbr. dat. 6.10.1874, tl. 1.7.‑75. G. 1871 m. Konstanse Benjaminsd. (1844‑skifte 1885).

Barn:

1. Jakob Kristian, f. 6.4.1871, ikke nevnt i mors skifte 1885,

2. Johannes Edvard, f. 30.5.‑73, han hadde en sønn Johan Kristian Bang (1895-1918), Mor: Maren Johansdatter f. 1859 på 41 Furuhatt,

3. Maren Zakrine, f. 23.6.‑75 (N.Dak. USA‑03).

Bruker nr. 9 var igjen bruker til sin død.

 

11a) Elling Nilssen (1865‑etter 1909) fra Grønlia i 93 Straumdal, G. 1887 m. Anne Iversd., enka etter bruker nr. 9. Hun var eier av bruket ifølge skjøte nevnt ovenfor.

Barn:

1. Angel Johan Norman, f. 10.7.1887,

2. Nikolai Cornelius, f. 29.5.‑89 (USA‑07,-14 og ‑21), d. 31.7.1958 i Frazee, Minnesota, han hadde en datter Jenny f. 1920, Mor: Hilda Hansen f. 1894 på Sjøgården 63 Sund,

3. Jenny Helmine, f. 9.4.‑91,

4. Elise Alvie, f. 11.3.‑93,

5. Helga Victoria, f. 23.3.‑97.

Elling reiste til USA‑06 og Anne fulgte etter ‑07.

 

11b) Georg Olsen Bjerkli (se 96 Bjerklia bnr. 2) kjøpte garden på auksjon 10.9.1907. Det foreligger en full­makt fra Elling Nilsen og Anne Iversen om at skjøtet kan utstedes til G.O. Bjerkli på eiendommen, tl. 2.8.­1909. G.O. Bjerkli videresolgte imidlertid eiendom­men til følgende brukere 12a og 12b, ifølge kjøpekon­trakt dat. 2.11.1908.

 

12a) Ole Tobias Andersen Malmbæk (21.8.1858-­9.6.1935) fra Malmhaugen NR fikk skj. sammen med Hans Hansen Malmhaug fra Hans Coldevin på bnr. 1 og 3 ifølge fullmakt fra Elling Nilsen til G.O. Bjerkli (se 11b), kjøpesum kr. 2500, tl. 24.5.1909. G.I. 1887 m. Elise Marie Olsd., f. 10.10.1866, fra Stillvasstran­da bnr. 2 NR.

Barn:

1. Kristian Martin, f. 19.5.1887,

2. Oleanna Christine, f. 27.6.‑90.

 

12b) Hans Hansen Malmhaug (1875‑1.2.1967) fra Malmhaugen NR fikk skj. sammen med O.T.A.M. som nevnt ovenfor. G.m. Oleanna Olsen (27.6.1890­21.8.1958).

Barn:

1. Edvin Olaus, f. 29.3.1908 (her),

2. Halfdan Martin, f. 27.1.1911, d. 6.4.‑13,

3. Kaia Otelia, f.‑ 25.6.‑14, d. 6.12.‑83 (Gift 1942 med Kristian Drage (1914-87), Hemnesberget),

4. Arne Krog, f. 5.4.‑18.

 

13) Edvin Straumbotn, f. 1908, sønn av f.br., fikk skj. på bruket dat. 25.5., tl. 27.6.1949. I hans brukertid ble bnr. 3 tillagt bnr. 1. G. 1936 m. Mensine Annie Straumdal, f. 12.3.1915, fra 93 Straumdalen bnr. 1.

Barn:

1. Øivind, f. 26.1.1937 (her),

2. Åse, f. 13.4.‑40 (Melhus),

3. Målfrid, f. 22.7.‑41 (Bustnes i Rana), gift med Oddmund Bustnes f. 1938, 3 barn.

 

14) Øivind Straumbotn, f. 1937, sønn av f.br., fikk skj. dat. 2.1.1976. G. 1965 m. Aline Fladstad, f. 11.5.1941, fra Rakkestad.

Barn:

1. Hege, f. 3.11.1966,

2. Astrid, f. 30.3.‑69,

3. Synnøve, f. 19.5.‑73.

Før Øivind overtog garden, hadde han vært fylkesleder for Nordland 4 H i 13 år.

 

Bnr. 3 NYGAARD, fraskilt 1892 fra bnr. 1 med skyld M. 1,80. Bnr. 3 var drevet sammen med bnr. 1 ved F 1900 og matr. 1907. Bruket avga 1904 skog til bnr. 4 og fikk lanskylda redusert til M. 1,75.

 

Bnr. 4 ØVRINGMO, fraskilt 1899 fra bnr. 1 og 3 med skyld M. 0,77, og fikk ved tillegg av skog 1904 skyld 0,82.

1) Nils Nilsen (1832‑7.12.1915) fra Grønlia flyttet hit etter 1900. Om fam. se Grønlia (93 Straumdal).

 

2) Nils Kristian Nilsen (1870‑22.5.1961), sønn av f.br., fikk skj. fra Hans Coldevin på vegne av Elling Nilssen og hustru for kr. 500, tl. 1.7.1909. G. 1895 m. Margrete Jakobsd. (1875‑10.10.1946) fra 90 Medstraum pl. Enget.

Barn:

1. Arne, f. 26.7.1895 (USA‑13),

2. Peder Hind, f. 25.8.‑98, d. 8.7.1919, død under militærtjeneste i Drevja,

3. Jens Hetman, f. 2.3.1900, d. 22.4.‑90,

4. Karl Nikolaus, f. 6.11.‑02, d. 10.1. ‑03,

5. Marie Anette Jakobine, f. 5.11.‑03, sykesøster, gift 1940 med Einar Slettbakk f. 1902 på Ytteren i Nord-Rana,

6. Magnus, f. 12.12.‑06 (72 Utskarpen),

7. tv. Kaare, f. 15.3.‑10 (her), og

8. tv. Harald, f. 15.3.‑10 (70 Dalosen),

9. Dagny, f. 14.4.‑17, d. 8.8.‑89 (73 Storholmen).

 

3) Kåre Øvringmo (1910‑13.9.‑60), sønn av f.br., fikk skj. fra faren tl. 1.10.1940. G. 1940 m. Else Nymo, f. 24.3.1917, fra bnr. 5 her.

Barn:

1. Eli, f. 20.8.1942 (74 Gjesbakken bnr. 2),

2. Karl, f. 12.3.‑44,

3. Oddmund, f. 25.9.‑49 (her).

 

4) Oddmund Øvringmo, f. 1949, sønn av f.br. fikk skj. dat. 24.6.1972. G. 1972 m. Brit Øverås, f. 4.10.1950, fra Brønnøy.

Barn:

1. Bente, f. 29.9.1971.

 

Bnr 2 (lnr.276b) STRAUMBOTN, oppstått ved deling av garden 1726, med landskyld 1 pund 6 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 3,71.

 

1) Anders Jacobsøn (ca 1697‑1754) fra 92 Straumfors bnr. 1 fikk bbr. på 1 pund 6 mark, tl. 8.7.1726. G. 1725 m. Kirsti Monsd. (ca 1701‑26.9.‑72), datter av bruker nr. 3 på den udelte garden.

Barn:

1. Guru, f. 1726 (78 Brattland bnr. 3),

2. Ole, f. ‑28, d. 29.1.‑85 ugift,

3. Jacob, f. ‑33 (her).

Ved skiftet etter Anders 1754 var boets brutto 121‑5‑4, avg. 16‑4‑6. Husdyr: 1 hoppe, 10 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 årsokse, 2 kalver, 2 sauer,

3 jømmer, 3 værer, 1 hanegeit, 1 bukk.

 

2) Jacob Anderssøn (1733‑97), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 29.6.1759 mot kår til mora. G. 1763 m. Else Jonsd. (1736‑1815) fra 90 Medstraum.

Barn:

1. Anders, f. 16.9.1765, d. ‑85 (kom bort på tur til Lofoten),

2. Jon, f. 9.6.‑67 (63 Sund bnr. 9 ?),

3. Ole, f. ‑69, d. 2.5.‑72 Barnekopper,

4. Mogens, f. ‑70 (her),

5. Kiersten, f. ‑73 (her).

 

3) Mons Jacobsøn (1770‑1839), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 6.4.1794, tl. 11.5.‑95. Flyttet 1797 til 87 Tybekken bnr. 1. Om fam. se der.

 

4) Johannes Johansen (1771‑9.12.1859) fra 20 Drevatn bnr. 3 fikk bbr. dat. 19.4.1796, tl. 11.5.‑97. G.I. 1796 m. Kjersten Jacobsd. (1773‑1814), søster av f.br.

Barn:

1. Olava Anna, f. 1797 (95 Jamtjord bnr. 3),

2. Jacob, f. ‑99, d. 1862 (Myklebostad i Nesna), gift 1828 med Karen Hansdatter f. 1802 fra Purkneset på Dilkestad, 4 barn,

3. Anna Maria, f. 1803, d. -03,

4. Johannes, f. ‑04, (bnr. 1 her),

5. Hans Hetmand, f. ‑07, konf. -22,

6. Else Maria, f. ‑11 (80 Ø.Brennberg bnr. 2).

Ved skiftet etter Kjersten 1814 var boets brutto 255‑1­-0, avg. 65‑0‑0. Sølv for 4‑4‑0. Seksringsbåt med seil og dregg, Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 dal­kvige, 6 sauer, 3 jømmer, 1 vær. G.II. 1814 m. Giertru Hansd. (1792‑13.5.1878) fra 68 Y.Dilkestad bnr. 1.

Barn:

7. Christopher Olai, f. 5.2.1816 (her)

8. Anna Christina, f. ‑18, her ved F1900, ugift, fattiglem,

9. Ole Johan, f. 7.5.‑27, d. -72, rokkemaker (Hemnesberget ‑65), gift 1864 med Dorthea Johannesdatter f. 1841 på 77 Storstrand, 2 barn.

 

5) Christopher Johannessen (1816‑31,10.1914), sønn av f.br., fikk bbr. mot kår til foreldrene, dat. 12.2.1842, tl. 21.6.‑43. Han var også smed og rokke­dreier. G. 1842 m. Berit Pedersd. (1819‑19.12.‑90) fra 40 Myrvik bnr. 1.

Barn:

1. Hans Heitmann, f. 6.3.1845, d. 9.5.‑58,

2. Pedernille Nicoline, f. 29.6.‑47 (her),

3. Johanne Jacobea, f. 15.6.‑49, d. 29.6.‑55,

4. Ole Andreas, f. 19.6.‑54, dim. Tromsø Seminar 1878 (lærer Tromsø, Risør, Kristiania),

5. Johan Jacob, f. 4.7.‑56 (USA‑82), gift med Anne Jakobsdatter f. 1859 i 87 Tybekk, ingen barn i Norge,

6. Hans Heitmann, f. 6.4.‑59,

7. Jertrud Helene Heitmann, f. 16.1.‑60, hjemme ved F1875.

 

6) Valberg Eliassen (1844‑27.4.‑89) fra 77 Storstrand pl. Landet, fikk bbr. tl. 15.12.1880. G. 1875 m. Pedernel­le Christophersd. (1847‑29.4.1912), datter av f.br.

Barn:

1. Christoffer Olai, f. 11.3.1877, i Ditton, Lancashire i England ved foreldrenes skifte 1912,

2. Bergitte Johanna, f. 1.7.‑80, ikke nevnt 1912.

Enka var bruker 1891.

 

7) Lars M. Larsen (1862‑5.1.1902) f. 84 I.Brennberg, oppgis i F. 1900 å være bykselmann her, uten at noen papirer foreligger. G. 1896 m. Jonette Jensd. (1876-­16.4.1970) fra 96 Bjerklia pl. I.Eidbukt. Ingen barn.

 

8) Frithjof Johannessen (1871‑21.10.1961) fra 91 Tverr­bekkli fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 2000, dat. 16.7., tl. 1.9.1906. G. 1899 m. Petrine Jensd. (1880-29.10.1957) fra 96 Bjerklia pl. I.Eidbukt.

Barn:

1. Jakob Martin, f. 3.4.1900,

2. Marie Elise Anker, f. 22.9.‑03 (95 Jamtjord bnr. 4),

3. Borghild Johanna, f. 13.5.‑07,

4. Jenny Margot Bang, f. 11.12.‑09 (86 Straumsnes bnr. 1),

5. Arthur Johan, f. 14.6.‑12,

6. Birger Kristoffer. f. 21.1.‑16 (bnr. 6 her),

7. Vigdis, f. 8.9.‑25 (her).

 

9) Trygve Storvik, f. 1917, fra 98 Straumen bnr. 2, fikk skj. fra Fridtjof Johannessen 23.5.1951. G. 1946 m. Vigdis Straumbotn, f. 1925, datter av f.br.

Barn:

1. Reidar, f. 30.12.1945 (her),

2. Gunnar, f. 21.11.‑48,

3. Marit Kristine, f. 13.2.‑55 (Båsmo), gift 1974 med Kjell Bjerkli f. 1945, 2 barn.

 

10) Reidar Storvik f. 1945, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 13.12.1988. G. 1977 m. Anne Lise Moen, f.4.12.1947 fra Finnmark.

Barn:

1. Lena‑Kristin, f. 17.8.1975,

2. Mariann, f. 13.4.‑78,

3. Linda, f. 28.10.‑81,

4. Inger‑Lise, f. 5.7.‑84

5. Tom‑Roger, f. 14.12.‑89.

 

Bnr. 5 NYMOEN, fraskilt 1911 fra bnr. 2 med skyld M. 1,85.

1) Christian Johannesen (24.1.1877‑1.10.1976), f. 19 Drevassbukt, Far: gift mann Johannes Stavlo av Vefsn, Mor: enke Lovise Eliasd. Drevasbukt. Christian hadde vært bruker her fra 1904 og fikk skj, fra sin svoger Frit­hjof Johannessen for kr. 1000, tl. 30.6.1928. G. 1903 m. Jonette Jensd. (1876‑1970), enke fra bnr. 2 her.

Barn:

1. Lars Martin, f. 13.2.1904 (her),

2. Ludvig Kristoffer, f. 23.1.‑06, d. 6.8.‑86.

3. Jensine Margrete, f. 14.10.‑08, d. 2.10.2004, gift 1935 med Arne Forseng f. 1908 Forseng i Nord-Rana, 1 barn,

4. Elida Johanna, f. 4.12.‑11, gift med Paul Abrahamsen f. 1909 fra Hauknes i Nord-Rana, 2 barn,

5. Kåre Johan, f. 23.9.‑14 (bnr 7 her),

6. Else Andrea, f. 24.3.‑17 (bnr 4 her).

 

2) Lars Martin Nymo, f. 1904, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1952. G. 1955 m. Berte Nilsine Sjelmo, f. 22.8.1917, fra Hattfjelldal.

Barn:

1. Helge, f. 15.11.1956.

 

3) Helge Nymo, (1956-2.5.2002), sønn av f.br., fikk skj. fra faren 14.1.1977. Gift med Nene. De har 1 barn.

 

Bnr. 7 SJELMO, fraskilt 1951 fra bnr. 5 med skyld M. 0,35.

1) Kåre Nymo, f. 1914, fra bnr. 5 fikk skj. fra faren Kristian [Johannessen] Nymo, tl. 7.1.1952. G. 1947 m. Ane Jonella Ryland fra 90 Medstraum bnr. 4.

Barn:

1. Lars, f. 15.3.1941.

 

2) Lars Nymo, f. 1941, sønn av f.br., fikk skj. fra faren, tl. 21.11.1979.

Barn:

1. Viktor, f. 27.4.1967, Mor: Solfrid Høgseth Utskarpen,

2. Therese Viktoria, f. 19.4.‑90, Mor: Tove Pedersen Ytteren, f. 1963.

 

Bnr. 6 BJERKE, fraskilt 1948 fra bnr. 2 med skyld M. 0,25.

1) Birger Straumbotn, f. 1916, fra bnr. 2, fikk skj. fra faren 1948. G. 1946 m. Solveig Andersen (14.8.1924-­15.8.‑83) fra Bergen.

Barn:

1. Bjørn, f. 18.2.1947 (her),

2. Sigmund, f. 30.6.‑49, gift med Helga Haug f. 1950 fra Svartvasshei i Nord-Rana,

3. Irene, f. 30.8.‑51.

 

2) Bjørn Straumbotn, f. 1947, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1.1.1983. G. 1975 m. Siv Storbækkmo, f. 13.1.1955, fra Stillvassstranda bnr. 1 Rana.

Barn:

1. Bernt Ivar, f. 12.10.1975,

2. Per Morten, f. 18.11.‑76.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitt plass.

1) Anders, oppført som husmann 1644.

 

2) Peder Arntsøn, husmann 1668‑74.

 

3) Steen, husmann ved M 1701.

 

SØRSJØMYRA ell. BAKKEN, under lnr. 176b.

1) Hans Olsen (25.9.1824-6.2.-80) fra 95 Jamtjord bnr. 3 var hus­mann fra seinest 1858. G. 1851 m. Pernelle Christof­fersd. (1826‑etter -75) fra Øverdal i NR.

Barn:

1. Christence Ronika, f. 28.9.1850 (Hemnesberget ‑91), gift med Peder Larsen (1856-97) fra 7 Leirvik, 7 barn,

2. Othea Johanna, f. 16.8.‑53, d. 1925 (Hauknes pl. Kverneng NR), gift 1874 med Nils Davidsen (1844-1925) fra Bjerkmo i Nord-Rana, 10 barn,

3. Ole Andreas, f. 26.1.‑56 (Straumfors bnr. 2),

4. Peder Tobias, f. 7.8.‑58, i Amerika ved morbror Kristoffers skifte 1915,

5. Lars Christian. f. 6.11.‑61, ikke nevnt ved foreldrenes skifte 1881,

6. Karen Mathea, f. 31.10.‑62, i Amerika ved morbror Kristoffers skifte 1915,

7. Larssine, f. 30.1.‑66. død samme år,

8. Larssine Kristine, f. 1.6.‑67, d. 1922 (Hølbekkmoen NR), gift 1886 med Abel Abelsen (1858-1935) fra Hølbekkmoen, 11 barn,

9. Christoffer Berthinus, f. 30.8.‑70 (USA‑89), i Amerika 1915, han hadde en datter Ragna f. 1889, Mor: Randine Johansdatter f. 1861 i 92 Straumfors.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.