Home / Gardene / 042 Mula

042 Mula


Hemnes Gård og Slekt, side 230 - 237

42. Mula
Oppdatert 24. september 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Mulle 1567, 1647, Mule 1661, Muuhle 1723, Mula 1838, 1891. Rygh XVl antar navnet kommer av mule på dyr, som høye og brede nes er sammenlignet med. Det må her siktes til Mulkløbben.

Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde ett bruk t.o.m. 1661, to bruk 1666‑1722, ett bruk igjen 1723-1846, to bruk 1847‑1875, og deretter kom videre oppdeling. Markeskjells­forretning mot 101 Røssåauren og 41 Furuhatten 1824‑25.

Kvern og sagbruk:
Mula hadde bekkekvern allerede 1723, og brukeren betalte 5 skill. kvernskatt 1774. Det første privilegiebrevet for Muhle Saug ble utstedt 1755. Denne saga, som lå ved Nonsåga, var øyensynlig i kontinuerlig drift og under løpende vedlikehold, da den er nevnt årlig i fogderegnskapene fram til 1808. Ny bevilling ble gitt 1830, med skurkvantum 15 tylvter. Saga er nevnt i et skjøte 1875. Ved oppdeling av garden i mange bruk, kom saga og vannretten til å tilhøre bnr. 6. Den saga som sto på Mula 1903, ble dette året solgt til Jakob Jakobsen og Gulle Thomassen 53 Finneid.

Jektbruk:
Jektbruk var drevet på Mula siden 1744, da Anders Jørgensøn 133 Bryggefjell og Anders Larssøn Mula kjøpte Selforsjekta av Hans Anderssøn. Fra 1785 var der to jekter. 1804 ble jektbruket overdratt til Lorentz Sund.

Bergverk:
På Mula fins marmor‑ og kalksteinsforekomster, som har vært gjenstand for utnyttelse, til dels ved leiekontrakt, men også ved salg av rettigheter.

Kirkebu og brygge på Hemnes nevnt i skifter 1775, ‑96 og 1815, og kirkestue nevnt i F 1875.

MATRIKKELGARDEN MULA, GNR. 42.
Mula er nevnt som gard 1567. I skattelista for 1615 var landskylda ½ våg fisk, ved skattemanntallet 1647 1 våg, og fra 1667 1 ½ våg.
1723   "Skaug til fornødenhed. 1 liden Bæcheqwærn. Beqwem til Sæd og Aufling". Gl. matr.nr. 54, landskyld 1 ½ våg.
1838   Nytt matr.nr. 40, lnr. 159, landskyld 2 daler 2 ort 6 skill.
1865   Lnr. 159a: 20 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi omtrent 100 lass høy årlig. Særdeles lettbrukt og ikke frostlendt. Tilstrekke­lig havning. Skog til husbehov, og 1 ½ tylvt sagtømmer for salg årlig. Del i et lite vannfall.
            Lnr. 159b: som 159a.
1891   Gnr. 42, skyld 8,28 skyldmark. 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester            Storfe   Småfe  Bl.k.     Havre

1723                 2                                  12                                24                                4                      4

Hester            Storfe   Sauer Svin     Rug      Bygg                Havre   Poteter

1835                 2                                  14                                19                                0                      0                      5 1/2                        1                                  2 1/2

1865

159a                 1                                  8                                  18                                0                      0                      3                                   1/2                   12

159b                2                                  8                                  17                                2                      1/2       3                                  1                                  16

Pl. 1)                0                                  1                                  2                                  0                      0                      1/5                        0                                  3

Pl. 2)                0                                  1                                  3                                  1                      0                      0                                   0                                  0

Sum‑65 3                                  18                                40                                3                      1/2       6 1/5                1 1/2                        31

1875

159a                 1                                  11                                22                                1                      0                      2 1/2                        1                                  12

159b                1                                  11                                20                                1                      0                      2                                   1                                  10

Pl. 1)                0                                  2                                  3                                  0                      0                      1/2                        0                                  2

Pl. 2)                0                                  0                                  7                                  0                      0                      1/6                        0                                  2

Sum‑75 2                                  24                                52                                2                      0                      5 1/6                 2                                  26

1) Lauvvika       2) Selhornvika

MANNTALL
1666   2 brukere,      4 sønner
1701   2 brukere,      3 sønner

FOLKETELLINGER

Husbonds-          Kårfolk Tjenere Husmanns-       Inderster

folk                                                                                                     folk

1801     3                                             1                                  4                                  2                                             0

1865     15*                               0                                  4                                  11                                            5

1875     16                                            0                                  6                                  7                                             0

1891     10                                            2                                  6                                  7                                             8

*1 fosterbarn

EIERE.
Garden var fra gammelt benefisert Nesna kirke, gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukeren 1834. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Inntil 1737.
Garden hadde delvis ett bruk, delvis to bruk med varierende landskyld. Etter første deling angitt som BRUK I og BRUK II.
1) Mogens eller Mons paa Mulle er den første kjente brukeren. Han var her 1610‑34, og etter ham enka til 36. Så mangler noteringer for noen år.

2) Jens Monssøn, trolig sønn av f.br., hadde hele garden 1638‑65, og 1 våg 1666‑78. Ved M 1666 var Jens 83 år, med en sønn Arnt, 42 år og en fostersønn Jon Mikkelsøn, 9 år. Det er muligens bare formelt at Jens var bruker så lenge, p.g.a. alderen. Trolig hadde ikke sønnen skaffet seg bykselbrev på resten av garden så lenge faren levde. Fordeling av landskylda mellom far og sønn er oppgitt noe varierende. Jens var lagrettesmann ved inspeksjonen av Hemnes kirke 1666.

3) Arnt Jenssøn (ca 1624‑79), sønn av f.br., bykslet ½ våg av farens bruk før 1666. Han døde før 1680. I 1666 var eller hadde Arnt vært gift, og hadde sønnene
    
1.    Nils, 8 år,
    
2.    Arnt, 6 år og
    
3.    Per, 1 ½ år, d. 1749.
G.II. før 1677 m. Gjertrud Pedersd. (ca 1643‑1741).
Barn som er kjent:
    
4.    Ole, 24 år ved M 1701 (84 Indre Brennberg bnr. 3).

BRUK I, med fortsettelse av brukerrekkefølgen.
4) Peder Hanssøn (ca 1644‑1726) var bruker av 1 ½ våg 1680‑89, og videre 1 våg 9 mark 1690‑1700, 1 våg 1701‑14 og 1 pund 9 mark 1715. G. før 1682 m. enka Gjertrud.
Barn ifølge M 1701 og skiftet 1726:
    
1.    Hans, 19 år 1701,
    
2.    Abelona (Mastermoen i Nesna),
    
3.    Karen (53 Finneid bnr. 3),
    
4.    Gjertrud, ugift ved fars skifte 1726.
Ved skiftet etter Peder 1726 var boets brutto 169‑4‑2, gjeld og avg. 47‑2‑4. Bøker: Povel Anderssøns postill, 2 salmebøker. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 markkvige, 2 dalnaut, 17 sauer, 4 jømmer, 2 geiter, 2 bukker.

5) Hans Pedersøn (ca 1682‑1737), sønn av f.br., var bruker av 1 våg 9 mark 1716‑20, og hele garden 1723-37. G. før 1722 m. Maren Pedersd. (ca 1700-26.6‑68) fra 65 Hemnes bnr. 2.
Barn:
    
1.    Gjertrud, f. 1722 (50 Bjerkadal nedre),
    
2.    Peder, f.‑25 (Nepelberg i Nesna, skifte 1780),
    
3.    Aron, f.‑27, d.‑43,
    
4.    Hendrich, f.‑29 ( Lindset i Vefsn, død der før søster Berits skifte 1809),
    
5.    Hans, f.‑31, nevnt i bror Arnts skifte 1743.
    
6.    Berite, f.‑34 (136 Fjelldal bnr. 2),
    
7.    Gieschen, f.‑37 (Rufsvoll bnr. 2 NR).
Ved skiftet etter Hans 1737, var boets brutto 369‑0‑1. Bøker: Nils Michelsøns postill, bibel, 1/3 i Den Norske Lov, og 8 andre, Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 16 kyr, 2 markkviger, 3 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 12 sauer, 14 jømmer, 4 geiter, 3 hanegeiter. Enka satt med bykseler til følgende år.

BRUK II.
1) Nils Arntsøn (ca 1658‑før 1700) fra BRUK I var bruker av 1 pund 3 mark 1690‑95. Ekteskap og barn ikke kjent. Nils til 20 Drevatn bnr 5, begr. Gift med Dortea Fordelsd. fra 102 Mellingsjord, om fam. se 20 Drevatn.

2) Mons Larssøn var bruker av 1 pund 12 mark 1696-1714. Ved M 1701 var han 62 år, med en sønn
    
1.    Lars, 20 år.

3) Lars Monssøn f. ca 1681, sønn av f.br., var bruker av 1 våg 3 mark 1715 og 1 pund 3 mark 1716‑20. Dette bruket var øde 1721‑22 og overtatt ‑23 av Hans Pedersøn på Bruk 1. G. 1710 m. Marite Christensd.
Barn:
    
1.    Mons, f. 1715,
    
2.    Christen f.‑16.
Lars kan ikke ses å ha bykslet andre steder i Hemnes. Bruk I og II ble da slått sammen for de følgende 110 år.

Fra 1738.
Lnr. 159 MULA, landskyld 1 våg 1 pund, 1838: 2 daler 2 ort 6 skill.
6) Anders Larssøn (1713‑23.2.1775) fra 58 Svaleng bnr. 1, var bruker fra 1738. Da Hans Anderssøn på Hemnes var flyttet til Selfors NR, kjøpte Anders Larssøn hans jekt sammen med Anders Jørgensøn 133 Bryggfjell. Fra 1751 var Anders Larssøn eneeier. G.I. 1737 m. Hans Pedersøns enke Maren fra Bruk I. Ingen barn. G.II. 1769 m. Sitzele Pedersd. (1739‑1814), enke fra Sjoneidet i Nesna. Hennes barn fra 1. ekteskap: Didrik, f. -65 (styrmann, til Myklebostad i Nesna) og Peder f. -63 (til 4 Hestnes) Lorentssønner og Lorentsia Lorentsd. f. -67 (til 145 Oldernes bnr 1).
Felles barn:
    
1.    Maren. f. 1770 (86 Straumsnes bnr 2),
    
2.    Lorentz Christopher. f. 8.11.‑72 (63 Sund bnr 10).
Ved skiftet etter Anders 1775 var boets brutto 2214‑2-4, gjeld og avg. 106 dlr. Penger: 360‑0‑14, sølv for 851‑14 (merker: PES‑PSMPD‑ISIPD‑PS 1713-EØSFM-MNS‑HCS‑ECH‑ALSMPD‑IKMDHB‑PISHIMID-HPMPD-CFMPD-PSM-HPSMPD‑HASNAD‑ATSMSD‑HPS‑AIS‑MTMLMSAWW). Bøker: 3 postiller og bibel, og 30 andre, også jus, historie og filosofi. Jekt på 45 lester. Husdyr: 2 hester, 10 kyr., 5 kviger, okser på 2 og 1 år, 2 kalver, 9 sauer, 8 jømmer, 2 værer, 6 lam, 5 geiter, 3 hanegeiter, 1 risbit bukk, 2 svin.

7) Jens Brose Hind (1755‑95) fra 65 Hemnes, fikk bbr. dat. 22.11.1776, tl. 30.4.-77. G. 1776 m. enka Sitzele.
Barn:
    
1.    Pernelle Maria, f. 22.7.1777 (her),
    
2.    Petter Andreas, f. 13.10.‑83, d. 15.2.‑84.
Også Jens Brose Hind var jektskipper. Ved skiftet etter Jens 1796, var boets brutto 2781‑1‑0. Penger: 14‑1‑0, sølv for 54‑3‑0. Merket sølvtøy og bøker var mange "gjengangere " fra skiftet ovenfor, og husdyrholdet var omtrent det samme. Sagbruk, smiehus med redskaper, 1 åttringsbåt, 1 seksringsbåt, Lofotbruk, 2 jekter med utstyr.

8) Jon Gullesen (1774‑22.2.1860) fra 147 Nerleir bnr. 2 fikk bbr. dat. 29.10.1798, tl. 4.7.‑99, og kongeskjøte for 180 spd. og årlig jordavgift 1 tønne 3 skjepper 2 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 3.6.1834, tl. 23.6.‑35. Han overtok ikke jektbruket, som ble flyttet til 63 Sund. G. 1798 m. Pernille Hind (1777-13.2.1854), datter av f.br.
Barn:
    
1.    Maren Brose, f. 1798, d.‑03 Barnekopper,
    
2.    Jens Brose Hind, f. 1800, død samme år,
    
3.    Jens Brose Hind, f. 1.1.‑02, d. 11.12.‑29 ugift,
    
4.    Gulle Mical, f.‑03 (her),
    
5.    Ole Michael, f.‑04, ikke nevnt i foreldrenes skifter,
    
6.    Petter Andreas, f.‑06, d. 20.1.‑31 ugift,
    
7.    Maren Brose Hind, f.‑08 (141 Meland bnr. 4),
    
8.    Lorents Johan, f.‑10, d. 20.4.‑31 ugift,
    
9.    Jacob Samuel, f.‑ 13 (her bnr. 2),
    
10.   Sisel Brose, f.‑15 (143 Ytterleir bnr. 1).
Jon Gullesen delte 1847 garden mellom sine sønner Gulle og Jacob.

Bnr. 1 (lnr. 159a) NERGARDEN, landskyld 1 daler 1 ort 3 skill. 189 1: M. 4,14.
9) Gulle Johnsen (1803‑2.11.‑54), sønn av f.br. fikk skj. fra faren på halvparten av den opprinnelige garden, tl. 13.6.1847. Han hadde vært gbr. på 78 Brattland noen år. G. 1828 m. Synnive Andersd. (1804‑21.8.‑79) fra 148 Valla bnr. 3.
Barn:
    
1.    Johanna Helena, f. 13.5.1829, d. 5.8.‑75 ug, hjemme ved F1865: "For omtrent 11 aar siden begyndte hun at lide af sindssvaged",
    
2.    Jens Brose Hind, f. 12.3.‑31, d. før bror Lorentz skifte 1917 (her),
    
3.    Petter Andreas, f. 12.4.‑33 (her),
    
4.    Ane Olava, f. 7.8.‑36 (147 Nerleir bnr. 2),
    
5.    John Mikael, f. 7.12.‑38 (USA‑80), gift 1866 med Birgitte Johanne Nilsd. (1842-67) fra Trongmoen (102 Mellingsjord), de hadde en datter Birgitte Johanne f. -67, Jon gift opp igjen 1870 med Maren Hansd. f. -40 Gløsen på 63 Sund.
    
6.    Pernille Maria, f. 21.3.‑41, d.str.,
    
7.    Lorents Johan, f. 29.6.‑42, d. 17.2.1917 ug,
    
8.    Pedernille Marie, f. 21.10.‑45 (106 Valåmoen bnr. 2).

10a) Petter Gullesen, f. 1833, sønn av f.br. fikk skj. fra mora for 300 Spd. og kår, tl. 23.9.1875. G. 1871 m. Maren Nilsd. f. 1844 fra 102 Mellingsjord lnr. 163.
Barn:
    
1.    Synni Helene, f. 3.7.1871,
    
2.    Nils Johan, f. 2.2.‑74,
    
3.    Jon Mikael, f. 7.5.‑75,
    
4.    Karen Helene, f. 13.2.‑77,
    
5.    Bergitte Johanna, f. 30.9.‑79,
    
6.    Nikolaus Martens, f. 30.8.‑81.
Fam. reiste til USA ‑82.

10b) Jens Gullesen (1831‑etter 1891) var bruker sammen med broren Petter, men hadde ikke skjøte. G.I. 1877 m. Alette Christine Hansd. Norum (ca 1835‑før‑80) opphold Hemnesberget. Ingen barn. G.II. 1880 m. Marie Johannesd. Fladmo (ca 1833‑etter 1891) f. Flatmo i Øyer, og søster av neste bruker. Ingen barn. Før 1884 overlot Jens gardsbruket til sin svoger og ble kårmann.

11) Klement Johannessen Fladmo, f. 1837 i Øyer fikk skj. fra Petter Gullesen v/ fullmektig sakfører Berger for kr. 2800, tl. 16.5.1898. Han hadde vært bruker her fra 1884, og var i F 1891 oppført som selveier. G. 1868 m. Anne Marie Arensd. f. 1837 i Grue i Solør, hvor ekteparet sist hadde bodd. De brakte ingen barn med seg. Klement solgte fra brukene nr. 6‑9. Bnr. 1 ble ca 1898 solgt til David Nilssen på bnr. 2 her. Klement Fladmo var sannsynligvis fraflyttet før 1899, da hans dokumenter f.o.m. dette året var utferdiget av fullmektig.

12) Ole Mula (1901‑4.1.‑70), sønn av f. eier, fikk skj. fra faren, tl. 6.1.1940, og hadde da samlet bnr. 1, 8, 11, 12 og 13.

13) Olav Nilsen Mula (1904‑3.5.‑86), bror av f.br.. fikk skj. fra skifteretten i brorens dødsbo, dat. 4.12.1970. G.m. Margit Nilsen fra Gratangen.

14) Roald Mula, f. 20.5.1928, brorsønn av f.br., sønn til Nils Mula, fikk skj. fra enka Margit Nilsen, dat. 27.2.1987.

Bnr. 6 VOLLAKERTEIGEN, fraskilt 1896 fra bnr. 1 med skyld M. 1,32. David Nilssen på bnr. 2 fikk skj. fra Klement Fladmo på bnr. 6, 7 og 8 for kr. 1550, dat. 15.11.1906.

Bnr. 7 MIDTMOEN, fraskilt 1896 fra bnr. 1 med skyld M. 0,44.
1) Martinus Sørensen f. 1864 fra 56 Urlandå var bruker uten skjøte. G. 1896 m. Elen Petrine Simonsd. f. 1869, fra Røli i Hattfjelldal.
Barn:
    
1.    Sigvard, f. 1897,
    
2.    Christine Fredrikke, f. 4.8.1901,
    
3.    Marie Elise, f. 7.9.‑03.
Martinus i Amerika ved farbror Nils' skifte 1892, dro hjem igjen. Elen død 7.6.1906 Nordfjord i Nesna. Martinus G II 1914 med Hansine Hansd. f. 1866 Helgåvatn i Nesna.
David Nilssen på bnr. 2 fikk skj. fra Klement Fladmo 1906 (se ovenfor).

Bnr. 12 BUNESET, fraskilt 1938 fra bnr. 7 med skyld M. 0, 14.
1) Ole Nilsen fikk skj. fra faren David Nilsen, tl. 6.1.1940.

Bnr. 8 NYMOEN, fraskilt 1896 fra bnr. 1 med skyld M. 1,18.
1) Johan Hansson, f. 1857, fra Jovattnet i Tärna Sv. fikk skj. fra Klement Fladmo v/ fullmektig for kr. 1000, tl. 15.9.1899. Far: Hans Andersson f. 1828 i Ström, Tärna. Faren døde da Johan var 8 år og mora giftet seg på nytt. Han dro da hjemmefra og ble tatt hånd om av et barnløst ektepar, samer i Tärna som hadde mye rein. Han seilte noen år i utenriksfart. Fisker og veiarbeider 1885. Bosatte seg på Hemnesberget, kjøpte 1893 et jordstykke på Mula og bygde der. Gårdbruker og tømmerfløter på Mula ved F1900, til Minnesota 1901, så til Canada, død 1938. G. 1885 m. Inger Larsd. f. 1864, d. 1944 i Canada, fra 49 Ø. Bjerkadal, pl. Djuptjønnmoen.
Barn:
    
1.    Hans Andreas, f. 12.6.1885, gjetergutt på Valla hos Ole Hermand Olsen ved F1900, utvandret noen år etter foreldrene,
    2. 
Leonhard Johan, f. 19.10.1888,
    3
.    John Ingeman, f. 23.3.‑91,
    4
.    Karen Petra Bang, f. 25.7.‑93,
    5
.    Anne Cornelia, f. 18.9.‑96,
    6
.  Margaret Johanne, f. 1901 i Duluth,    

    7.  Edvard, f. -04 i Duluth.
David Nilssen på bnr. 2 fikk skj. fra Klement Fladmo 1906 (se ovenfor).

2) Ole Nilsen fikk skj. fra faren David Nilsen, tl. 6.1.1940.

Bnr. 9 SAGNESET, fraskilt 1896 fra bnr. 1 med skyld M. 0, 15.
1) Kristian Andersen (1865‑25.2.1943) fra 7 Leirvik pl. Stormoen, fikk skj. fra Klernent Fladmo for kr. 300, tl.3.10.1900. G. 1893 m. Marit Gunnarsd. (4.7.1868-4.9.1954) fra Bakkehaug i Målselv. 
Barn:
    
1.    Alfred Cornelius, f. 4.3.1894,
    
2.    Gina Gunnelia, f. 14.1.‑96, gift 1918 med Hilmar Johansen f.-85 Lovund,
    
3.    Axel Christofer, f. 7.2.‑98,
    
4.    Castberg Meyer, f. 3.1.1901 (34 Tronmo bnr. 3),
    
5.    Karen Anna, f. 9.1.‑04,
    
6.    Erling Nikolai, f. 31.7.‑07, gift med Torny .. , de har en datter Torunn Helga Sagnes f. -47 (gm. Jeffrey John White f. -48 fra New Zealand, de bor i Korgen),
    
7.    Laura Pauline, f. 27.12.‑08.

2) Axel Andersen, f. 1898, sønn av f.br., fikk tl. hjemmel til eiendommen 10.10.1956. G.I. 1923 m. Petra Sakariassen, f. 27.9.1899, fra Nausthågen, 69 Indre Dilkestad.
Barn:
    1.    Solbjørg Pernille, f. 9.3.1923.
G.II. 1942 m. Johanna Thanke, f. 25.9.1917, fra Austnesfjord i Vågan.
Barn:
    
2.    Arne Kristoffer, f. 15.3.1943,
    
3.    Åse, f. 6.10.‑49,
    
4.    Sissel, f. 16.6.‑53.

3) Ola Godønes fra Rana fikk tl. skj. på eiendommen 4.3.1961. Den brukes som feriested.

Bnr. 11 HELLA, fradelt 1938 med skyld M. 0,28.
1) Ole Nilsen fikk skj. fra faren David Nilsen. tl. 6.1.1940.

Bnr. 13 KVISTAMOEN, fradelt 1938 med skyld M. 0,25.
1) Ole Nilsen fikk skj fra faren David Nilsen, tl. 6.1.1940.

Bnr. 2 (lnr. 159b) ØVERGARDEN, oppstått ved delinga 1847 med landskyld 1 daler 1 ort 3 skill., 189 1: M. 3,22.
1) Jacob Johnsen (1813‑1.7.‑47) sønn av John Gullesen, bruker nr. 8 på den udelte garden, fikk skj. av sin far, tl. 13.6.1847. G. 1845 m. Zakrine Rasmusd. (1817‑26.8.‑58) fra 143 Ytterleir bnr. 1.
Barn:
    
1.    Karen Randine, f. 10.6.1846 (148 Valla bnr. 3).

2) Nils Hemmingsen (1823‑24.8.1904) fra 100 Røssåauren. G.I. 1853 m. enka Zakrine.
Barn:
    
1.    Jacobea Zachrine, f. 4.7.1853, d. 4.5.‑55,
    
2.    Anne Kjerstine, f. 24.1.‑55 (USA‑81, gift Rutherson i Oregon, Ransom county, Nord-Dakota ved foreldrenes skifte 1904), 
    
3.    Jacobea Zachrine, f. 1.4.‑56 (149 Lillebjerka bnr. 2).
G.II. 1859 m. Randine Rasmusd. (1821‑27.7.1904) fra 143 Ytterleir bnr. 1.
Barn:
    
4.    Zacharine Davine, f. 26.10.1860 (bnr 4 her),
    
5.    David Nicolai, f. 21.6.‑64 (her),
    
6.    Ole Hermann, f. 2.4.‑67, i Cayuga, Sargent county, Nord-Dakota ved foreldrenes skifte 1904.
Nils Hemmingsen skilte fra Stordalsenget 1875 og Mulvika 1891, og etter dette var landskylda på bnr. 2 redusert til M. 2,68.

3) David Nilssen (1864‑23.12.1955), sønn av f.br. fikk skj. fra faren på bnr. 2 for kr. 2500 og kår, tl. 15.7.1903. Dessuten hadde han fått skjøter fra Klement Fladmo på flere bruk (se ovenfor), slik at han ved matrikkelen av 1907 dispo­nerte bnr. 1, 2, 6, 7 og 8. G. 1888 m. Elen Anna Johannesd. (1862‑15.8.1943) fra Sørøy i Nærøy.
Barn:
    
1.    Randine Margrete, f. 15.7.1889, d. 6.3.1908,
    
2.    Kristine Oline, f. 6.5.‑91,
    
3.    Nils Johan, f. 26.10.93 (her),
    
4.    Anna Dorthea, f. 26.8.‑95 (78 Brattland bnr. 7),
    
5.    Karen Marie, f. 6.6.‑97, hadde en datter Randine Margrete f. 14.10.1917, Far: kjøpmann Harald Henriksen f. -91 Hemnesberget,
    
6.    Ole Peter Jæger, f. 5.11.1901 (bnr. 1 her),
    
7.    Olaf Anker, f. 27.3.‑04, (bnr. 1 her).

4) Nils Nilsen Mula (1893‑2.11.1955), sønn av f.br., fikk skj. fra faren på bnr. 2, 3, 6 og 7, tl. 16.2.1940. G. 1923 m. Jenny Johansen (1895‑19.7.1987) fra 34 Tronmoen.
Barn:
    
1.    Astrid Johanne, f. 23.5.1923, d. 23.12.‑42,
    
2.    Thorleif, f. 8.7.‑26,
    
3.    Roald, f. 20.5.‑28.

Bnr. 4 MULVIK, fraskilt 1891 fra bnr. 2 med skyld M. 0,54.
1) Ole Eriksen (1845‑29.7.1923) fra 149 Lillebjerka bnr. 2 bodde her allerede da bruket ble fraskilt. G. 1885 m. Zacharine Nilsd. (1860‑27.7.1937) fra bnr. 2 her.
Barn:
    
1.    Nikolai Hetman, f. 29.8.1885, d. 14.6.‑86,
    
2.    Hilda Marie, f. 16.1.‑87 (53 Finneid bnr. 6),
    
3.    Nikolai Hetman, f. 24.6.‑88 (USA‑11),
    
4.    Edvard Hind, f. 26.1.‑90 (her),
    
5.    Ole Severin, f. 14.11.‑91, d. 1.1.1908,
    
6.    Reidar Norman, f. 8.8.-93 (USA‑13),
    
7.    Randi Sakrine, f. 12.12.‑95 (53 Finneid bnr. 6),
    
8.    Jakob Olaf Anker, f. 18.10.‑97, d. 1974,
    
9.    Georg Deodor Hind, f. 6.9.1900, d. 31.12.1999 Finneidfjord,
    
10.   Arthur Jæger, f. 11.6.‑03, d. 11. 12.1975.

2) Edvard Hind Mulvik (1890‑3.7.1968), sønn av f.br. G. 1917 m. Pauline Pedersen (1896‑6.6.1984) fra 37 Kobhaugen bnr. 3.
Barn:
    
1.    Ole Severin, f. 17.8.1918, d.3.9.1962
    
2.    Ragna Olava, f. 24.4.‑20 (148 Valla bnr. 8),
    
3.    Per Johan, f. 27.1.‑22,
    
4.    Paul Emil, f. 30.7.‑25.

3) Paul Mulvik og Per Mulvik, sønner av f.br. fikk skj. fra mora på bnr. 4 og 5, dat. 19.3.1969. Gardsdrifta opphørte ca 1960.

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

Ikke navngitte plasser.
1) Lars, husmann 1632‑33.

2) Arne (eller Aren), husmann 1664. Muligens den Aren som bykslet ½ våg fra 1666.

3) Johan Lundberg Andersson (1817‑20.1.‑94) fra Degerfors Sorsele i Sverige. Notert i F 1875 og ‑91 under 159b.
Barn:

    1.  Amund Kristian, f. 25.8.1873 i 52 Breivika, Mor: Ellen Andersd. f. 1828 i Rødøy pg.

4) Elias Jakobsen (1846-8.9.1931) fra Bergsnev i Drevja. G.m. Elen Pedersd. f. 1850.
Barn:
    
1.    Elmar Jørgen, f. 4.4.1879 på Skaland i Vefsn,     

    2.  Johan Peder, f. 7.7.-86, død straks,

    3.  Bernhard Marius, f. 24.9.-87 på Mo.
Notatet er fra kirkeboka, hvor faren var nevnt som husmann på Mula. Elias og Elen var verken døpt eller viet i Hemnes. De flyttet til Mo i Rana før 1887.

LAUVVIKA, pl. under 159 a og b.
1) Mathias Eilertsen (1826‑8.5.1904) f. 142 Øverleir, husmann i 9 Neverli ved F1875. Far: ungkar Eilert Monsen (fra Tomeidet i Nesna ?), Mor: pike Karen Henriksd.
Barn f.e.:
    
1.    Edvard Kristian , f. 4.6.1849, i Amerika ved søster Jensines skifte 1877 og i Nord-Dakota ved morbror Oles skifte -95, ikke nevnt i fars skifte 1911,
    2. 
Jensine Gurine, f. 25.5.-52, d. i 7 Leirvik 13.1.-75, ugift.
Mor til begge barna: pike Pedernelle Johansd. 107 Korgen. G. 1858 m. Maren Jakobsd. f. 1828 i 52 Breivika.
Felles barn:
    
3
.    Emilie Olava, f. 28.1.1859,
    4
.   
Johan Deodor, f. 3.8.‑60 (USA‑82),
    5.    Ellen, f. -66, i Amerika ved fars skifte 1911,
    6.    Mikal Martin, f. -71, i Amerika ved fars skifte 1911
.
Fam. til Hemnesberget før 1867. Mathias skinnfellmaker der ved F1900.

2) Nils Monssen (1825‑75), tidl. husmann 22 Håkali. Om fam. se der. Kom hit for 1867.

Bnr. 5 SELHORNVIKA. Samelæger 1801. Opptatt som husmannsplass før 1865, fraskilt 1891 fra bnr. 1 med skyld M. 0,46.
1) Ole Hemmingsen (1817‑26.6.1894) fra 100 Røssåauren var "nybegynder" ved F 1865. G. 1855 m. Johanna Andersd. f. ca 1830.
Barn f.e.:
    1.  Anton Kristian, f. 7.6.1846, Mor: Berit Trane Mathisd. f. 4.7.-19 fra 45 Store Målvatn.

Felles barn:
    2
Antonette Christine, f. 3.8.1854, ugift, en datter Augusta Kornelia f. 26.10.-81, Far: Jørgen Kristoffersen f. -59 Flostrand i Nesna (han dro til USA i april 1881),
    3
.    David Johan Heitmann, f. 10.4.‑56
    4
.    Mathea Olava, f. 11.4.‑59, gift 1885 med Anders Ellefsen Espe f. -49 i Vågå, 3 barn, Mathea død 25.9.-91,
    5
.    Hyberthe Anna Mathilde, f. 2.5.‑62, gift 1881 med Hallstein Torgersen (1852-1937) fra Gardereie i Nordre Land, 3 barn, Hyberte død 10.5.1905 på Hemnesberget.
Fam. flyttet til Hemnesberget før 1875.

2) Ole Nilsen (1838‑12.4.1907) fra 59 Sætra bnr 2. (f. 102 Mellingsjorda bnr 5.) kom hit som husmann etter 1876 og før 1891. G.m. Anna Pedersd. (1841-30.6.1909) fra 80 Ø.Bringberg (=Ø.Brennberg) bnr. 2.
Barn:
    
1.    Nils Johan, f. 19.7.1869, d. 24.2.‑75,
    
2.    Peder Nicolai, f. 1.3.‑72 (her),
    
3.    Karen Hendrika, f. 8.8.‑74, d. 7.3.‑75,
    
4.    Nils Konrad, f. 12.4.‑76 (USA, seinere Narvik), ug.

3) Peder Olsen (1872‑22.11.1907), sønn av f. husm., fikk skj. sammen med broren Nils fra Klement Fladmo, tl. 5.11.1906. Kjøp eller avtale om kjøp var gjort flere år tidligere, da Peder var omtalt som selveier i M 1900. G. 1894 m. Anna Benjaminsd. (1875‑23.9‑1961) fra 100 Røssåauren.
Barn:
    
1.    Nils Johan, f. 25.2.1895 (bnr. 10 her), gift med Gudrun .., 3 barn, Vigsnes på Stord ved farmors skifte 1918,
    
2.    Christine Benjamine, f. 2.10.‑96, d. 10.4.1977, i 61 Grønvik ved farmors skifte 1918, gift 1927 med Hans Hovind f. -87 fra Jamtli i Nord-Rana,
    
3.    Ole Andreas, f. 3.4.‑98, gift 1924 med Dagmar Nilsen fra Melkhella her, 2 barn,
    
4.    Per Anker, f. 19.5.1900 (Ontario, Canada-24 over Bergen, mekaniker), gift med Franziska Grindvik, 2 barn,
    
5.    Egil Meier, f. 3.5.‑02 (USA‑21, gift og bosatt i Seattle),
    
6.    Olaf Lund, f. 23.11.‑03, gift med Jenny Almås, 7 barn,
    
7.    Kaare Nikolai, f. 15.7.‑06 (bnr 10 her).
Enka Anna var bruker til 1908, da bruket ble solgt på tvangsauksjon.

4) P.E. Pedersen (18.4.1845‑18.9.1913), baker på Hemnesberget, Ole Nilsens svoger, kjøpte bruket på auksjon. Bruket ble ved kjøpekontrakt av 18.8.1909 solgt av Jakobea Andersdatter Kvasstennes til Ole Eriksen Mulvik.

Da jernbanen ble bygget, ble det lagt et krysningsspor i Selhornvika og det var en viss bosetning der. Se utførlig artikkel av Harry Bjerkli i Årbok for Rana 2007, side 91-108.

Bnr. 10 YTRE MULVIK, fraskilt 1914 fra bnr. 5 med skyld M. 0,23.
1) Nils Pedersen, f. 1895, fra bnr. 5 fikk auksjonsskj. fra sorenskriveren i N. Helgeland for kr. 651, tl. 29.4.1916.

2) Anna Otilie Olsen (Benjaminsd.) fikk skj. fra sin sønn, tl. 1.4.1933.

3) Kåre Pedersen Mulvik (1906‑18.2.‑87), sønn av f. eier. G.m. Ingrid Marie Iversen Oksfjellelv (6.5.1908‑17.7.‑76).
Barn:
    
1.    Anna Pernille, f. 8.12.1929, gift (1) med Ole Ulvang,
    
2.    Berit Karen, f. 1. 12.‑35, g.m. Elfinn Henriksen fra Elverum, 2 barn, fikk skj. fra mora 15.2.1950.

4) Anna Jacobsen, f. 1929, fikk skj. ved odelsløsning etter sin far Kåre Pedersen., tl. 26.9.1989. G.m. Jarle Jacobsen, f. 18.4.1932, fra Solås Korgen (se 129 Lillebrygfjell).
Anna Jakobsens barn fra første ekteskap:
    
1.    May‑Britt f. 24.12.1950
    
2.    Ulla‑Rita f. 24.4.-52

Bnr. 3 (lnr. 159c) STORDALSENGET, opprinnelig husmannsplass, fraskilt 1875 fra bnr. 2 med landskyld 1 ort 8 skill. 1891: M. 0,92.
1) David Nilssen var her for han overtok bnr. 2

NAUSTVIKA under bnr. 2.
1) Ivar Ivarsen f. 1843 i 41 Furuhatten. G. 1882 m. Pernille Johansd., f. 1841 Langset i Nesna. Ingen barn.

MELKHELLA under bnr. 1.
1) Nils Larsen f. 1863 i 31 Knutli pl. Håkamoen. G. 1889 m. Jakobia Davidsd. f. 1868 i 100 Røssåauren.
Barn:
    
1.    Arne Laurin, f. 30.5.1888 (USA‑14),
    
2.    Ludvig Bernhard, f. 29.8.‑94 (USA‑14),
    
3.    Dagmar Jensine, f. 19.2.‑97, gift 1924 med Ole Pedersen fra bnr 5 her. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.