Home / Gardene / 072 Utskarpen

072 Utskarpen


Hemnes Gård og Slekt, sid 452 - 460

 

72. Utskarpen (Rana 174)

Redigert 20. mars 2012

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Vdschorpen 1567, Udschorpen 1626, 1647, Wdschorpen 1661, Udschor­pen 1723, Utskorpen 1838, Utskarpen 1891. Utskarpen, navnet på garden, er det samme som på på fjordarmen den ligger ved. Ifølge Rygh XVI må det vel være den ytre avgreininga fra hovedfjorden, i motsetning til den andre mot sør, der Skarpsundet er. Ukjent ellers som fjordnavn.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde to bruk inntil 1910. 6 bruk 1917. Teigblanding fram til 1841. Utskiftning mot 73 Storholmen 1839, tl. ‑41 og mot 70 Dalosen 1877, tl. ‑78. Utskiftning 1911 av innmark og utmark mellom brukerne, og mot Storhol­men bnr. 2, 71 Steinhaugen og Sjoneidet, tl. ‑12.

 

Kvern:

Utskarpen hadde bekkekvern allerede 1723, men ingen kvernskatt notert 1774.

 

MATRIKKELGARDEN UTSKARPEN, GNR. 72.

Gammel gard, kjent fra 1567, men sikkert mye eldre. Landskyld 1626: 5 pund fisk, 1647: 2 ½ våg 18 mark, 1661: 3 våger, 1667: 4 ½ våger, 1796: 4 våger.

1723 "Becheqwern og Lejlighed til Kaagefisk. Waad og Sumpig Jord, uwis til Korn, beskadiges af Leerfald". Gl. matr.nr. 162, landskyld 4 ½ våger.

1744 Landskylda redusert til 4 våger.

1838 Nytt matr.nr. 121, lnr. 254 og 255, landskyld 2 daler 2 ort 7 skill.

1863 Lnr. 254: 20 mål åkerland. Eng, sandblandet leirj ord, som antas å gi 200 lass høy årlig. Tilstrekkelig, men mindre god havning. Tilstrek­kelig vedskog.

 Lnr. 255: 10 mål åkerland. Eng, sandblandet leirjord, som antas å gi 110 lass høy årlig. Ellers som lnr. 254.

1891  Gnr. 72, skyld 9,26 skyldmark.

 

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Bl.k.

1723 2 17 21 6 1/8

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Rein  Rug  Bygg  Bl.k.  Havre  Potet

1835 2 14 24 1 0 0 4 0 1 1/4 3

1865

254 2 11 21 0 0 0 2 1/4 0 3/8 9

255 1 10 13 0 0 0 1 1/2 1/2 3/4 6

Pl. 1) 0 1 7 1 0 0 1/4 0 0 1

Pl. 2) 0 2 6 0 0 0 3/4 0 0 4

Sum‑65 3 24 47 1 0 0  4 3/4 1/2 1 1/8 20

1875

254 1 13 24 0 0 0 3 0 1 8

255 1 10 21 1 4 1/4 2 1/2 0 1 7

Pl. 1) 0 2 4 0 0 0 3/8 0 0 2

Pl. 2) 0 2 7 1 0 0 3/4 0 1/4 4

Pl. 3) 0 2 4 0 0 0 1/2 0 0 2

Sum‑75 2 29 60 2 4 1/4 7 1/8 0 2 1/4 23

1) Haugstykket 2) Fallet  3) Fallet

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 6 sønner

1701  2 brukere, 1 sønn, 3 tjenestekarer og ‑gutter

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑  Kårfolk Tjenere  Husm.‑  Inderster  Strand‑  Legds‑

 folk folk  sittere folk

1801 9 0 2 0 0  4 0

1865 9* 2 5 11 4  0 0

1875 8 3 4 16* 10  0 0

1891 13 1 0 17 6  5 1

*1 fosterbarn

 

EIERE

Som gnr. 71 Steinhaugen. Brukerne kjøpte garden 1907. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

BRUK I med varierende landskyld.

1) Oluf Jenssøn var bruker fra seinest 1610 og er notert til 1634. Han betalte 1 ½ daler årlig i skatt 1610‑27, og var deretter "forarmet' i noen år med ned­satt skatt. Ingen noteringer 1635‑40.

 

2) Anders var bruker fra seinest 1641 og til seinest 1660. 1 skattemanntallet 1647 er han oppført med landskyld 1 våg 18 mark, og med skatt 3 ort 18 skill.

 

3) Ole Christophersøn var bruker fra seinest 1661. Ved M 1666 var han 41 år, med sønnene

1. Eric, 18 år,

2. Peder, 12 år og

3. Anders 7 år,

alle Anderssønner, så han var eller hadde vært gift med enka etter f.br.

 

4) Peder, trolig stedsønn av f.br. var bruker 1673‑1704 ifølge skattelistene, men er ikke nevnt i M 1701.

 

5) Jens Pedersøn (ca 1670‑1750). Angivelig bruker fra 1705 ifølge skatte­listene, men oppført som bruker i M 1701, da han var 28 år. G.m. Else Pedersd. (ca 1673-­1740).

Barn:

1. Anne, f. ca 1698 (Sletten på 70 Dalos),

2. Peder, f. ca 1701 (her),

3. Beritte, f. ‑04, skifte 1740, gift 1725 med Johannes Johannessen på Bruk II, og hun var nok ikke enka etter forrige bruker,

4. Steen, f. ‑07, nevnt i mors skifte 1740, men ikke i fars 1751,

5. Else, f. ‑10 (138 Finnbakken bnr. 2),

6. Lisbeth, f. ‑13 (73 Storholmen bnr. 2),

7. Kirstie, f. ‑15, skifte 1757,

8. Hans, f. ‑18 (Oterholmen i Rødøy), nevnt i søster Kirstens skifte.

Ved skiftet etter Else 1740 var boets brutto 233‑5‑14, netto 185‑3‑0. Bøker: Bibel i to parter, Povel Ander­søns postill, salmebok. Husdyr: 1 hest, 14 kyr, 2 kvi­ger, 3 markkviger, 1 dalvige, 3 kalver, 2 jømmer, 4 værer, 6 lam, 2 risbit bukker, 3 kje, 1 purke, 1 gris.

 

Bnr. 1 (lnr. 254) UTSKARPEN, landskyld gammel matr. 2 våger 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill., 1891: M. 5,75.

6) Peder Jenssøn (ca 1701‑22.6.‑80), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.10., tl. 19.10.1739. G. 1745. m. Inge­borg Andersd. (1725 (døpt 21.5) ‑18.7.‑80) fra Myklebostad i Nesna.

Barn:

1. Jens, f. 1746 (her),

2. Else Maria, f. ‑48, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1780,

3. Steen, f. ‑50, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1780,

4. Anders, f. ‑52, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1780,

5. Elisabeth, f. ‑54, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1780,

6. Chierstina, f. ‑59 (husmannskone 70 Dalosen).

Ved skiftet etter Peder og Ingeborg 1780, var boets brutto 405‑0‑3, gjeld og avg. 118‑1‑8. 24 daler av gjel­den var åbotstakst på husa. Penger: 72‑0‑6. Sølv for 47‑3‑1. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 3 kviger, 1 ettårs okse, 4 kalver, 8 sauer, 2 jømmer, 6 lam, 4 geiter, 2 hanegei­ter, 1 bukk, 4 kje.

 

7) Jens Pedersøn (1746‑10.12.1822), sønn av f.br., var bruker fra 1780, foreløpig med nedsatt landskyld, tro­lig p.g.a. dårlige hus, og fra våren 1787 med full lands­kyld. G. 1781 m. Ane Pedersd. (1754 ‑10.12.1822) fra 89 Straumbotn bnr. 1.

Barn:

1. Peder, f. 8.3.1782 (Sjonbotn bnr. 1 i Nesna),

2. Ingeborg Maria, f. 2.6.‑84, d. 1803 Barnekopper,

3. Birrith Martha, f.‑87 (77 Storstrand bnr. 2),

4. Hans, f. ‑90 (her).

 

8) Johannes Eliassøn (1768‑1818) fra Ytteren bnr. 1, fikk bbr. tl. 9.10.1804. G.I. m. Kirsten Eliasd. (1760­-1816) fra Ytteren.

Barn:

1. Elisabeth Kierstina, f. 1795 (65 Hemnes pl. Odden),

2. Kierstina Johanna, f. ‑97 (3 Hestnesosen),

3. Ellen Anna, f. 1801, d. -04,

4. Elias, f. -02,

5. Ellen Anna, f. -04, d. -05.

G.II. 1817 m. Elen Jakobsd., f. 1785, fra 57 Holmhol­men.

Barn:

6. Johan Jacob, f. 2.10.1817 (78 Brattland bnr. 1).

 

9) Hans Jenssen (1790‑25.2.1857), sønn av bruker nr. 7, fikk bbr. dat. 28.8.1822. G. 1818 m. enka Elen.

Barn:

1. Jens Jørgen, f. 11.7.1819 (USA‑66),

2. Sten Andreas, f. 21.5.‑21 (24 Rundsvoll),

3. Ane Perenilla, f. 19.6.‑23, gift med Peder Pedersen, Holand i Herøy ved fars skifte 1857,

4. Jacob Christian, f. 28.5.‑28 (her).

 

10) Jacob Hansen (1828‑3.9.1910), sønn av f.br., var bruker fra ca 1857. G.m. Anne Christensd. (1836­-27.3.1900).

Barn:

1. Elen Marie, f. 27.6.1861 (bnr. 3 her),

2. Anna Mathilde, f. 14.5.‑64 (pl. Husløkket her),

3. Hans Andreas, f. 11.3.‑70 (bnr. 5 her),

4. Jacob Angel, f. 9.5.‑78 (her).

 

11) Jacob Jacobsen (1878‑1951), sønn av f.br., fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 2500 og kår, dat. 20.12.1907, tl. 1.2.‑08. G. 1917 m. Josefine Sofie Gullesd. (13.7.1874‑2.12.1945) fra Hauknes i Nesna. Ingen barn.

 

12a) Alfred Flønes og

 

12b) Åge Flønes (26.3.1916‑22.11.‑84) fra Sjoneidet i Nesna fikk skj. fra Jakob Jakobsen for kr. 7000, tl. 29.12.1945. Åge Flønes overtok rettighetene i bruket fra Alfred Flønes 18.11.1949 for kr. 5000. Alfred over­tok da bnr. 6. Åge G. 1950 m. Reidun Hauan, f. 1926 fra 76 Fuglmyrhaugen.

Barn:

1. Åse, f. 11.3.1951,

2. Reidar, f. 1.6.‑52 (her),

3. Arna, f. 9.5.‑54,

4. Geir, f. 10.7.‑56,

5. Tore, f. 7.5.‑59,

6. Arnt, f. 2.7.‑69.

 

13) Reidar Flønes, f. 1952, sønn av f.br., overtok bru­ket 1.1.1977 for kr. 50 000. G. 1984 m. Ragnhild Løk­kås, f. 30.6.1944.

Barn:

1. Trude, f. 20.6.1981.

 

14) Geir Flønes, f. 1956, bror av f.br., overtok bruket 1.1.1987 for kr. 800 000.

 

Bnr. 3 SNELI, fraskilt 1910 fra bnr. 1 med skyld M. 0,60, hadde vært husmannsplass fra ca 1891 med sam­me bruker.

1) Johannes Olsen (1871‑13.3.1956) f. 78 Brattland. Far: Ole Jensen fra 73 Storholmen, husmann på Hugla i Nesna, Mor: Johanna Eliasd. 78 Brattland. Johannes fikk skj. fra Jacob Jacobsen for kr. 500, tl. 1.2.1911. G. 1891. m. Elen Jacobsd. (1861‑18.4.1944) fra bnr. 1 her. Elen hadde f.e. en datter Amanda Jakobine, f. 21.4.1886, Far: ungkar Nils Johannessen, sjømann fra Tysvær.

Felles barn:

1. Johan Eilert, f. 20.9.1891,

2. Jakob Christian, f. 25.3.‑93,

3. Axel Jensenius Sten, f. 19.1.‑94,

4. Anna Iverine Anker, f. 13.5.‑96, hadde en datter Åsta Othelie f. 1915, Far: Lars Iversen Engesbakk f. 1893 fra 74 Gjesbakken,

5. Einar Elias, f. 6.6‑97, d. 4.12.1982,

6. Hilda Johanna, f. 20.5.1901,

7. Aasta Othelie, f. 7.4.‑04, d. 10.9.‑08,

8. Sigurd, f. 14.7.07, d. 5.9.‑08.

Johannes Olsen var også eier av brukene nr. 4 og 5 på 71 Steinhaugen.

 

Bnr. 5 BREIVOLL, fraskilt 1914 fra bnr. 1 med skyld M. 2,15.

1) Hans Jacobsen (1870‑22.3.1939) fra bnr. 1 her, fikk skj. fra broren Jens for kr. 1000, dat. 20.1.1914, tl. 16.2.‑22. G. 1902 m. Iverta Ivarsd. (1877-28.4.1947) fra pl. Fallet her.

Barn:

1. Ivar Anker, f. 13.4.1903 (her), d. 2.4.‑73,

2. Aslaug Oline, f. 24.10.‑05 (her),

3. Olga Jakobine, f. 22.2.‑08,

4. Anna Kristine Sal, f. 18.2.‑11,

5. Emma Hansine, f. 1.12.‑13,

6. Jakob Kristian, f. 4.9.-15, d. 5.7.-17,

7. Julie Bergitte, f. 1.8.‑19.

 

2) Ivar Anker Breivoll (1903‑2.4.‑73), sønn av f.br., fikk skj. 7.11.1939 for kr. 3500. Gm. Henny Anette Hind Hansen (4.2.1904‑17.4.‑76) fra 73 Storholm.

Barn:

1. Anna Margrethe, f. ?

2. Mary Emilie, f. 5.6.1933, d. 28.7.‑89 (Kvåle, Løten)

3. Hanna Hansine, f. 19.9.‑37 (Lundby, Løten)

4. Hans Ingar, f. 21.10.-40 ?

 

3) Hans Ingar Breivoll, f. 1940 overtok eiendommen etter sin far.

Barn:

1. Sissel, f.7.3.1965.

 

4) Aslaug Oline Breivoll, f. 1905, søster av f.br., fikk skj. 1966.

 

5) Knut Thomassen, f. 20.7.1962, overtok bruket 1.1.1990. Samboer med Grethe Aanes, f. 3.3.1965.

Barn:

1. Tommy, f. 30.7.1986.

 

Bnr. 6 STOMÆKEREN, fraskilt 1917 fra bnr. 1 med skyld M. 1,20.

1) Jakob Jakobsen, eier 1917‑49.

 

2) Harry Einar Grimsland, sønn u.e. av f. eier, var eier 1949‑51. Han var fra Rødøy og G.m. en brordatter av Jakob Angel Jakobsen på bnr. 1.

 

3) Alfred Anker Flønes var eier 1951‑77. Han kom hit da han hadde overlatt sin part i bnr. 1 til broren Åge. Han var ugift.

 

4) Randulf Flønes, sønn av f. eier, var eier 1977‑90.

 

5) Geir Thrana, f. 13.4.1957 og Ingunn Thørnquist, f. 17.5.1952 er eiere fra 1990. De er samboere.

 

BRUK II, med varierende landskyld.

1) Enka etter f.br. var her fra seinest 1610. Hun betal­te 1 ½ daler skatt årlig til 1618.

 

2) Christen, bruker fra 1620, betalte også 1 ½ daler skatt de to første årene. Kanskje var han gift med enka som var her før. Etter 1628 var han "forarmet". 1634-­38 har ingen noteringer.

 

3) Steen var bruker 1639 til tidligst 1653. 1647 var landskylda 1 ½ våg og skatten 3 ort. Enka Lisbeth var bruker 1661. Ved M 1666 var enka ennå bruker, og had­de sønnene Christen, 27 år, Peder, 23 år og Mons, 20 år, alle Steensønner. Enka drev hele bruket ‑ vel ved hjelp av sønnene ‑ til 1679, da hun avsto 1 pund 12 mark til Peder og fortsatte med 1 våg til 1695.

 

4) Peder Steensøn var bruker av 1 pund 12 mark 1680-­89.

 

5) Wilchen hadde Peders bruk 1690‑95.

 

6) Jens Nilsson hadde hele bruket fra 1696. Ved M 1701 var han 42 år, med en sønn

1. Ole, 10 år.

 

7) Christopher Christensøn, død 1722, fra 71 Steinhaugen, var bruker 1715‑22 og enka til ‑24. G. 1716 m. Beret Jensd. fra 136 Fjelldal bnr. 1.

Barn:

1. Maren,

2. Ane, f. 1717, (83 Brennbergfjell),

3. Beritte, f. ‑19 (Bryggevik på Dønna),

4. Gulla, f. ‑21 (Sjonbotnet i Nesna).

Ved skiftet etter Christopher 1723 var boets brutto 30-­5‑8, netto 11‑2‑12. Husdyr: 1 hoppe, 4 kyr, 1 markkvi­ge, 2 årsnaut, 4 sauer, 4 jømmer, 2 geiter, 2 hanegeiter.

 

8) Johannes Johannessøn fikk bbr. dat. 24.10.1724, tl. 26.5.‑26. Han hadde to barn før han giftet seg med Berit. Deres mor (mødre?) er ikke kjent.

Barn:

 1. Berit, nevnt i fars skifte 1740, da gift med Kristen Olsen, nedre Valøen i Herøy,

 2. Kirsten, f. 1724, d. -73, ugift.

G. 1725 m. Beret Jensd. (1704-40) fra Bruk I her.

Barn:

3. Sæbor, f. 1725, gift 1752 med Jens Hansen f. 1726 fra Ytteren, til Løvøya i Lurøy, 3 barn,

4. Johanna, f. ‑27, gift med Nils Gjertsen, Sigerstad i Nesna ved halvsøster Kirstens skifte 1773,

5. Karen, f. ‑31, nevnt i fars skifte 1740, men ikke i Kirstens skifte.

 

9) Nils Isachsøn fikk bbr. dat. 14. 10,. ti. 15.10.1744. Landskylda var nedsatt til 1 våg 12 mark fordi husa var i dårlig forfatning. Nils var her bare kort tid. Hvor han var fra, om han var gift og hadde barn, vites ikke.

 

Bnr. 2 (lnr. 255) GRØVA, landskyld i gammel matr. 1 ½ våg, 1838: 4 ort 22 skill., 1891: M. 3,51.

10) Peder Pedersøn fra Sjoneidet i Nesna bykslet 1 ½ våg, og gjorde avtale med Emahus Tønder om å reparere husa, dat. 17.9.1746, tl. 30.4.‑48.

 

11) Erich Carstensøn, (1714-25.2.-68) på 141 Meland, fikk bbr. dat. 6. 10., tl. 13.10.1749. G. 1750 m. Gjertrud Nilsd.

Barn:

1. Nils, f. 1754, ikke nevnt i fars skifte 1768.

Erich er i et skifte på 141 Meland 1766 nevnt som husmann på 65 Hemnes. og forsvinner så sporløst Han ble borte på "Storsjonen" sammen med 3 andre.

 

12) Elias Pedersen (1717-96) fra Jamtli bnr 5 i Nord-Rana, var bruker fra ca 1760. G.1757 m. Ane Pedersd. (1730-1803) fra Hammernes i Nord-Rana.

Barn:

1. Peder, f. 1761, gift 1793 med Gunnhild Hansdatter f. 1771 Stien i Nord-Rana, 4 barn,

2. Gjertrud, f.‑63, d. 1811, gift men barnløs,

3. Dorothea, f. 2.6.66, d. 1811, gift 1797 med Peder Johansen f. 1755 Breimo i Bardal, 3 barn,

4. Holjer, f.‑69, i "Sandvigen" ved mors skifte 1803.

Elias og Anne døde på Enge i Bardal.


13) Jacob Parelius (1644‑2.12.1819) fra 65 Hemnes var bruker 1770‑75. Han var ugift, tjente på Hemnes pres­tegard ved F 1801.

 

14) Johannes Olsøn (1744‑1831) fra 53 Finneid bnr. 4 var bruker 1776‑78 og flyttet så tilbake til Finneid, hvor han bykslet bnr. 4.

 

15) Jacob Johansøn f. 1752 på Alter­skjær, var bruker fra 1779. Gift i Utskarpen ved fars skifte 1780. Gift 1781 med Marit Olsdatter Søfting, til Alterskjær (skifte der 1791).

 

16) Jens Jacobsøn, f. 1721 på Fuglstad i Nesna, fikk bbr. dat. okt. 1786, tl. 7.5.‑87.

 

17) Hans Olsøn, skifte i Utskarpen 1797, fra 141 Meland bnr. 3, f. 1750, bykslet 1794 og var her til 1798. G. 1789 m. Kierstine Olsd., f. 1759 Sletten i Nord-Rana, opph. Lille‑Alteren NR.

Barn her:

1. Ole, f. 1790, d. 1803 på Lillealteren i Nord-Rana,

2. Anders, f. -92 (31 Knutli),

2. Rasmus, f. 18.1.‑95, d. 1803 på 146 Trones,

3. Hans Jacob, f. ‑97, død samme år, 16 uker gammel.

Fam. ikke i Hemnes ved F 1801.

 

18) Jacob Jacobsøn (1754‑1813) fra 103 Solbakken, f. 140 Leirskar, fikk bbr. dat. 27.10.1797, tl. 27.4.‑98. G. 1796 m. Anna Israelsd. (1760‑1816) fra 140 Leirskar bnr. 3.

Barn:

1. Erich, f. 1797 (her),

2. Jacob Andreas, f. 1803, d. -06.

 

19) Erich Jacobsen (1797‑5.10.1873), sønn av f.br., var bruker fra seinest 1818. Han hadde f.e. en datter:

    1. Anne Marie, f. 4.6.1818, d. -19. Mor: Enke Gunnhild Pedersd. f. 1784 fra 73 Storholm.

G. 1818 m. Ane Nilsd. (1794‑5.12.‑79), Far: ungkar Nils Nilsen Gjesbakken, Mor: pike Anne Jensd. opph. Utskarpen.

Barn:

2. Ane Maria, f. 5.5.1819, til USA 1866-67,

3. Jacob Andreas, f. 15.5.‑21 (6 Mastervik),

4. Lars Jørgen, f. 15.8.‑23, d. 18.7.‑28,

5. Israel Peder, f. 21.3.‑26, i Utskarpen ved foreldrenes skifte 1880,

6. Ingebor Pernilla, 13.4.‑31, d. 1919 fattigforsørget, ugift,

7. Andrine/Andrea, f. 3.5.‑35, d. 1922, fattirgforsørget, ugift.

 

20) Sølfester Hansen (1807‑17.8.1857) fra 71 Steinhau­gen fikk bbr. dat. 31.12.1852, tl. 10.4.‑54. G. 1836 m. Else Jonsd. (1808‑14.2.‑71) fra 92 Straumfors bnr. 1.

Barn:

1. John, f. 1836 (her),

2. Hans Johan, f. 4.9.-38 (husmann her).

 

21) Jens Olai Johnsen (ca 1817‑5.3.‑71) fra Helgå i Nesna. G.I. 1843 m. Jonella Dorthea Hansd. (29.4.1819‑59 ?) fra 17 Vesterbekkmo.

Barn:

1. Anne Elisabeth, f. 20.1.1843 (Sjonbotn bnr. 3 i Nesna).

Jens og Jonella var en tid inderstfolk på 13 Skravlå, men trolig hovedsakelig på 17 Vesterbekkmoen, en adresse som Jens brukte. Jens G.II. 1862 m. enka Else Jonsd. her, og fikk bbr. dat. 12.3.1864, tl. 7.1.‑67. Ingen felles barn.

 

22) John Sylvestersen (1836‑12.12.1912), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 19.4., tl. 1.6.1872 og skj. fra Jør­gen Coldevin for kr. 2000, dat. 28.9., tl. 16.12.1907. G. 1873 m. Jonella Pedersd. (1851‑9.4.1948) fra 75 Rørlia.

Barn:

1. Else Margrethe, f. 3.4.1874 (87 Tybekken bnr. 2),

2. Peter Andreas, f. 8.1.1876, d. 21.6.‑80,

3. Zakarine Johanna, f. 18.5.‑77 (Hyttan i Rødøy),

4. Sofie Helene, f. 23.3.‑79,

5. Peder Andreas, f. 19.7.‑81 (bnr. 4 her),

6. Hans Johan, f. 22.11.‑85 (her).

 

23) Hans Johnsen (1885‑15.3.1978), sønn av f.br., fikk skj. fra mora og medarvinger for kr. 1800 og kår, tl. 15.4.1913. G. 1928 m. Laura Christine Larssen (6.1.1897‑24.12.1986) fra Sjonbotnet i Nesna.

Barn:

1. John Johan, f. 29.4.1929 (her),

2. Oddmund Johannes, f. 27.2.‑31 (Steinkjer).

 

24) John Utskarpen, f. 1929, sønn av f.br., fikk skj. dat. 10.7.1964, tl. 24.10.‑64.

 

Bnr. 4 SOLHEIM, fraskilt 1914 fra bnr. 2 med skyld M. 0,54.

1) Peder Johnsen (1881‑30.1.1960) fra bnr. 2 her, fikk skj. fra sin bror Hans Johnsen for kr. 400 og kår til mora, tl. 7.1.1914. G. 1912. m. Signy Ramseng (1881-17.3.1963) fra 70 Dalosen bnr. 9.

Barn:

1. John, f. 4.2.1914, d. 4.2.‑85.

2. Magdalene Jonelle, f. 16.9.-16, d. 6.2.2009, gift med Paul Venes f. 1910 Sjonbotn, 3 barn,

3. Anna Lovise, f. 13.9.‑19.

 

2) Villy Venes, f. 2.3.1937, sønn av forrige brukers datter Magdalena, overtok bruket 1972 for kr. 10 000. G. 1961 m. Nordis Myrvang, f. 11.1.1938, fra Lødingen.

Barn:

1. Anita, f. 9.11.1961,

2. Mette, f. 24.7.‑64,

3. Line Merete, f. 18.8.‑68.

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitte plasser.

1) Gregus 1610‑13.

 

2) Lars 1612.

 

3) Nils Olsøn 1614‑16. G. ca 1614 m. Berete Chris­tophersd. Deres fulle navn er kjent fordi de er nevnt i en dom hvor Nils ble dømt til en bot på 4 Rd. "for hand Belaag sinn festeQvinde før Brulluppet".

 

4) Ole 1618‑19.

 

5) Anders 1618‑20.

 

6) Christen 1619‑20.

 

7) Hans 1623.

 

8) Hans Monssøn (1759‑16.5.1842) f. 18 Dyrhaug, nevnt som husmann her i militærrullene 1808. Flyttet til 70 Dalosen. Om familien se der.

 

Navngitte plasser.

FALLET under bnr. 1.

1) Anders Christensen (10.10.1799‑10.2.‑81) fra Langneset i NR. G.m. Else Kristina Nicolaisd. f. 1819 i Vefsn fra Luktvatnet i Hemnes.

Barn:

1. Petrine Kirstina, f. 14.10.1841, d. 31.7.‑45,

2. Nicolai Peder Christian, f. 3.8.‑43,

3. Anne Johanna, f. 20.5.‑45,

4. Petrine Kjerstine, f. 20.10.‑47, gift 1866 med Peder Olai Israelsen f. 1832 Dalos (USA‑66),

5. Elisabeth Helene, f. 29.7.‑51, gift med Edvard Olsen f 1836 Rødøy, inderstfolk på Brattind i Meløy ved Ft 1875, 1 barn,

6. Edvard Andreas, f. 6.4.‑54, død samme år.

 

2) Anthon Israelsen fikk husmannsseddel dat. 18.7.1866. Død eller fraflyttet før 1869.

 

3) Kristian Anderssen (1838‑29.7.1903), f. 70 Dalosen. G.m. Mathea Maria Jakobsd. f. 1843 i Nesna.

Barn:

1. Edvard Johan Buskman, f. 2.3.1869 (70 Dalos bnr. 16),

2. Carl Andreas, f. 8.8.1871,

3. Johanna Andrea Klæbo, f. 1.10.‑74, gift med Ivar Nilsen f 1866 i Nesna pg, 3 barn,

4. Bernthard Olaus, f. 29.9.‑76,

5. Condrad Martin, f. 28.3.‑79,

6. Magnus Kristian Anker, f. 9.7.‑84.

 

INNER FALLET under bnr. 1.

1) Iver Olsen (1805‑22.3.‑74) fra 43 Vekthaugkråa fikk husmannsseddel dat. 6.10.1846. Han hadde tidligere vært husmann på 78 Brattland og 70 Dalosen. G. 1838 m. Anne Maria Israelsd. (1812‑26.9.‑86) fra Nergruben NR.

Barn:

1. Olava Marie, f. 30.9.1838, tjente i Røssåen i 1865,

2. Anne Margrethe, f. 23.10.‑41 (73 Storholmen bnr 1),

3. Abelone Lydia, f. 18.12.‑43 (74 Gjesbakken bnr. 1),

4. Iver Anker, f. 22.6.‑47 (her),

5. Ole Johan, f. 28.8.‑50 (Rønningsmoen, 68 Ytre Dilkestad),

6. Hans Heitmann, f. 13.7.‑53 (73 Storholmen bnr. 6).

Fraskrevet til fordel for sønnen Iver 12.10.1869.

 

2) Iver Iversen (1847‑1.4.‑84), sønn av f. husm. G.m. Julianna Birgitte Jakobsd. (1849‑etter 1915) fra Mehus i Nesna.

Barn:

1. Jakob Benjamind, f. 30.4.1871, d. 1949 (skomaker på Hemnesberget), gift med Synnøve Johansdatter f 1876 på 18 Dyrhaug, 3 barn,

2. Anne Marie, f. 1.3.‑74,

3. Iverthe Emilie, f. 21‑7‑77 (bnr. 5 her),

4. Inbertine Julie, f. 27.12.‑79 (78 Brattland bnr. 2).

 

3) Peter Elias Nilssen Muri (31.1.1842‑14.2.1915) fra Norddalen, Sunnmøre.

Han hadde f.e. barna

 1. Marte Nicolina, f. 7.11.1863, Mor: Anne Knutsdatter Myklebust, Stranda, Sunnmøre,

    2. tv. Sara Johanna, f. 13.7.-74, d. 8.8.-74, Mor: pike Sara Johanna Olsdatter fra Sjonsti i Nesna, d. 21.7.1874,

    3. tv. Nils Olai, f. 13.7.-74, d. 26.8.-74, samme mor,

 4. Nora Sofie, f. 24.5 1876, Mor: pike Idda Karoline Israelsd. f. 148 Valla 1850 (mor og dat­ter til USA‑78),

G. 1885 m. enka Julianna.

Felles barn:

5. Bendicte, f. 9.1.1886 (her).

 

4) Ole Edvard [Andersen] Espervik (12.1.1880-­5.5.1968). G. 1909 m. Bendicte Muri (1886‑26.8.­1973), datter av f.husm.

Barn:

1. Borghild Olea, f. 9.5.1911, d. 16.4.‑37,

2. Jenny Petrinne, f. 25.5.‑15 (bnr. 10 her),

3. Arne Johan, f. 25.4.‑19 (bnr. 9 her).

 

Bnr. 9 HØGTUN, oppstått ved deling av Inner Fallet 1946.

1) Arne Espervik (1919‑2.12.-78), sønn av f.husm. fikk skj. dat. 2.7.1946.

 

Bnr. 10 NYHEIM, oppstått ved deling av Inner Fallet.

1) Jenny Espervik (1915‑9.7.‑90), datter av f.husm. fikk skj. dat. 11.7.1946. G. 1937 m. Harald Olai Edvardsen (2.7.1916‑28.7.‑83) fra Skarpås i Sjona, Nesna.

Barn:

1. Borghild Leonora, f. 6.3.1938,

2. Harriet Julie, f. 18.1.‑40,

3. Irene, f. 18.12.‑42.

Etter Arne Esperviks død 1978 ble Jenny og Harald eiere av bnr. 9 og 10, tl. 25.7.1983.

 

2) Borghild Edvardsen, f. 1938, ble sammen med sine søstre Harriet og Irene, eiere av begge brukene, tl. 27.11.1990. Borghild, G. 1958 m. Arnt Høgseth, f. 27.3.1936, fra 74 Gjesbakken bnr. 5.

Barn:

1. Rune, f. 30.8.1957,

2. Bente Anita, f. 1.6.‑59,

3. Monica, f. 18.8,‑61,

4. Karina, f. 14.12.‑64.

 

HAUGSTYKKET under bnr. 1.

1) Iver P. Iversen f. 83 Brennbergfjell 1828, d. 3.3.1880 på Vågan sykehus i Lofoten, var husmann fra ca 1864. G.m. Magdalene M. Olsd. f. 1831 på Brakstad i Tjøtta.

Barn:

1. Peder Eilerth, f. 15.9.1860, nevnt i fars skifte 1881,

2. Karen Christine, f. 15.5.‑64, nevnt i fars skifte 1881,

3. Johan Adolf, f. 9.3.‑68, nevnt i fars skifte 1881,

4. Iverine Christine, f. 3.5.‑72, ikke nevnt i fars skifte,

5. Ole Christian Marthin, f. 7.12.73, d. i 70 Dalos, nevnt i fars skifte 1881, gift 1900 med Kristine Henriksdatter f 1880 Dalos, 6 barn .

Fam. fraflyttet 1876.

 

2) Anders Nilssen fikk husmannsseddel dat. 28.4.1876. Han hadde vært husmann på 68 Y.Dilkestad. Anders sa opp husmannskontrakten 27.5.1878 og ble bruker på 83 Brennbergfjell. Om familien se der.

 

LØRDAGSVIK under bnr. 2.

1) Hans Sylvestersen (1838‑6.1.1918) fra bnr. 2 her. G. 1882 m. Gurine Andersd. (1854‑21.8.1931) fra 96 Bjerklia bnr. 1.

Barn:

1. Sofie Elise, f. 19.6.1884 (73 Storholmen bnr. 8),

2. Anton Martin, f. 27.9.‑87, d. 9.2.‑90,

3. Anton Martin, f. 9.5.‑90.

 

HUSLØKKET under bnr. 1.

1) Bernhart Hanssen (1849‑gravlagt 27.4.1929) fra Våler i Solør, var husmann her fra ca 1900. G.I. 1888 m. Anna Mathilde Jakobsd. (1864‑23.4.‑96) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Hans Cornelius, f. 16.2.1890, gift 1918 med Kristine Kristiansdatter f. 1892 Rognhaug på Alteren i Nord-Rana, ingen barn registrert,

2. Agnes Jakobine, f. 10.8.‑92, nevnt i morfars skifte 1911.

3. Hanna Elise Jæger, f. 3.8.-95, gift 1921 med Anders Olsen f. 1889 i Nesna pg, ingen barn registrert.

G.II. 1902 m. Emilie Ivarsd. (1868‑25.11.1932).

Barn:

3. Anna Marie, f. 6.8.1902,

4. Berntine Emilie, f. 8.6.‑06.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.