Home / Gardene / 052 Breivik

052 Breivik


Hemnes Gård og Slekt, side 284 - 289

 

52.Breiviken

Redigert 23. februar 2011

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Breuigen 1610, Breuigh 1630, Brewigh 1647, Brevigen 1723, Bredviken 1838, Breiviken 1891.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1654, to bruk 1661‑1718, igjen ett bruk 1719‑1853. Deretter to bruk til 1885. Grenseoppgang mot 51 Storbjerka 1823, og tinglyst forlik om denne grensen 1840.

Kvern og sagbruk:
Brukeren betalte 6 skill. kvernskatt 1774. Brevig Saug opprettet ifølge privilegiebrev fra 1755. Denne saga var i bruk ennå 1808. Sagbevilling 1833 for 14 tylvter tømmer. På Nyholmen ble bygd sagbruk på bykslet grunn og med bykslet vannrett, med bykselbrev fra 1903. Nyholmen ble 1909 fraskilt som eget bruk.

Skjerping:
Ved skjerpinga på Rostafjellet var Breivikas utmark adskillig berørt, ofte sammen med Finneid. Ca 35 anvisninger er nevnt, med Kvitberglia som oftest forekommende navn. Se også 53 Finneid.

Halvparten i ei kirkebu på Hemnes nevnt i et skifte 1777.

MATRIKKELGARDEN BREIVIKA, GNR. 52.
Garden var ryddet etter år 1600, ettersom brukerne 1610‑40 var ødegardsmenn med landskyld 1 pund fisk. Ved skattemanntallet 1647 var landskylda ½ våg.
1723 "Tømmer og Brendefang. Middelmaadig Jord". Gl. matr.nr. 84, landskyld I pund 12 mark.
1838 Nytt matr.nr. 100, lnr. 226, landskyld l daler 2 ort 9 skill.
1865 226a: 16 mål åkerland. Eng, sand‑ og leirjord, som antas å gi omtrent 110 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbe­hov, og 2 tylvter sagtømmer årlig for salg. Det fins et lite vannfall.
 226b: som 226a.
1891 Gnr. 52, skyld 7,82 skyldmark.

HUSDYR OG UTSÆD (I TØNNER)

 Hester Storfe Småfe Rug Bl.k. Havre

1723 1 9 16 1/8 2 5/8  1

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 2 12 16 1 0  0 2 1/2 1 2

1865

226a 1 9 16 4 0  1/6 3 1/2 2 10

226b 1 9 19 4 0  0 3 1 8

Pl. 1) 0 3 2 0 0  0 6/8 0 2

Pl. 2) 0 1 1 0 0  0 1/8 0 1

Pl. 3) 0 2 0 2 0  0 1/4 0 1

Sum‑65 2 24 38 10 0 1/6 4 5/8 3 22

1875

226a 2 11 21 4 1  1/5 3 3 10

226b 1 10 22 5 1  0 3 1 8

Pl. 1) 0 2 7 0 0  0 2/5 0 1 1/2

Pl. 2) 0 1 8 0 0  0 2/5 0 2

Pl. 3) 0 0 6 1 0  0 3/5 0 2

Sum‑75 3 24 64 10 2 1/5 7 2/5 4 23 1/2

1) Dalbosletta  2) Engeshaugen  3) Langkleiva

MANNTALL
1666  2 brukere,  1 sønn,  1 strandsitter
1701  1 bruker,  2 sønner

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kårfolk Tjenere Husmanns‑  Inderster  Fattige

 folk folk

1801 5 0 1 5 0 0

1865 10 2 5 12 9 0

1875 8 0 7 11 3 2

1891 13 2 8 7 8 5

EIERE.
Fra gammelt benefisert Alstahaug prestebol. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukeren 1842. Seinere selveiere.

BRUKERE.

Før 1675.
1) Mogens var den første kjente brukeren. Han betalte 3 ort skatt 1610, og var bruker av 1 pund til 1646, deretter ½ våg til 1654. Andre navn er nevnt enkelte år, men kan ikke settes inn i noe system. For 1655‑60 mangler noteringer.

2a) Augustinus Mogensøn, trolig en sønn av f.br., var bruker 1661‑74 med 1 pund landskyld.

2b) Jacob Mogensøn, rimeligvis en bror av Augustinus, var bruker av 1/2 pund 1661‑72.

3) Nils, kanskje strandsitteren Nils fra M 1666, var bruker av Jacobs part 1673‑74.

Fra 1675.

Lnr. 226 BREIVIKA, landskyld 1 pund 12 mark, 1838: 1 daler 2 ort 9 skill.
4) Fordel Pedersøn fra 104 Solhaug var bruker fra 1675 med ½ våg til 1714 og derettet med 18 mark 1715‑18. Ved F 1701 var han 55 år. (På Solhaug fantes ved F 1666 en Peder Fordelsøn med bl.a en sønn på 18 år. Navnet kan leses som Torvall i prestens manntall, men i fogdens manntall tydelig Fordell). G.m. Anne Thomasd. (ca 1640‑1728).
Sønner 1701:
    
1. Thomas, 24 år (77 Storholmen Bruk I),
    
2. Jacob 18 år, død her 1762, gift 1743 med Marit Samuelsdatter f. 1696 på Alteren bnr 1 i Nord-Rana, ingen barn kjent,
    
3. Anders, 14 år (her),
    4. Peder, på Holm i Bindal ved skifte etter bror Thomas 1746,
Dessuten kjennes døtrene
   
5. Jertrud (12 Fuglstrand), og
   
6. Barbro (49 Ø.Bjerkadal),
    7
. Ingeborg (Dunderland N bnr 3 i Nord-Rana),
    8. Kirsten, d. 1740 (104 Solhaug), 2 sønner,

5) Anders Fordelsøn (ca 1687‑1763), sønn av f.br., overtok mens faren levde 18 mark, som han brukte 1715‑18, seinere hele garden. G.I. 1709 m. Mali Andersd., d. 1716.
Barn:
    
1. Hans, f. 1715, ikke nevnt i fars skifte 1763.
G.II. 1717 m. Maren Pedersd., d. 1763, fra 48 Forsbakken.
Barn:
    
2. Eli, f. 1718 (Nordfjord i Nesna),
    
3. Fordel, f.‑20 (147 Nerleiren),
    
4. Ane, f. ‑22 (59 Sætra),
    
5. Peder, f. ‑24 (i marinen i Fredriksværn 1763), skifte 1764 i Breivika,
    
6. Kirsten, f.‑25 (Reinforshei i Nord-Rana),
    
7. Thomas, f.‑27, d.‑58,
    
8. Maren, f.‑30 (ug.‑63), i tjeneste på 147 Nerleirmoen 1764,
    
9. Giertrud, f.‑32 (ug.‑63), i tjeneste på Skonseng hos Lars Iversen i 1764,
    
10. Anders, f.‑35 (her).
Ved skiftet etter Anders og Maren 1763, var boets brutto 165‑3‑6, gjeld og avg. 43‑ 1 ‑0. Penger 1‑2‑4. Sølv for 16‑4‑4 (beger mrk. AAS ATD, bolle mrk. AFS MPD). Bøker: Bibel, Povel Andersøns postill og 8 andre. Det ble forlangt åbotstakst på husa, som var i dårlig stand, og boet ble belastet med 22‑3‑0. Følgende hus er nevnt: Sidestue 12x10 alen, 12 omfar, sengestue 17x8 alen, 18 omfar, stabbur 7x6 alen, 12 omfar, eldhus bør bygges nytt, låven var "brøstfærdig", kårstua var i full stand.

6) Anders Anderssøn (1725‑1808), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 3.10.1759, tl. 29.10.‑60. G.I. 1760 m. Ane Thomasd. (1739‑15.1.‑77) fra 51 Storbjerka bnr. 1.
Barn:
    
1. Jertrud, f. 1761 (Osan i Meløy),
    
2. Thomas, f.‑62, d. 16.4.‑67,
    
3. Fordel, f.‑64 (Austvika i Bardal, Nesna fjerding),
    
4. Maren, f. 15.11.‑66 (husmannskone her),
    
5. Anders, f. ‑68, d. før ‑81,  Andrine, døpt 27.11.1768 (Neppelberg i Nesna), gift 1795 med husmann Ivar Danielsen,
    
6. Peder, f.‑70 (126 Stabbfors),
    
7. Judit, f. 14.5.‑72 (39 Seljeli bnr. 2),
    
8. Anna, f. 7.10.‑74 (Strand i Nesna).
Ved skiftet ette Anna Thomasd. 1777 var boets brutto 274‑3‑12. gjeld og avg. 81‑1‑7. Sølv for 4‑3‑14. Smiehus, bu ved Hemnessjøen. Husdyr: 1 hingst, 1 gl. hest, 8 kyr, 2 toårs kviger, 3 kalver, 8 sauer, 1 vær, 6 lam, 1 geit, 1 bukk. G.II. 1777 m. Berte Hemmingsd. (1748-14.6.1841) fra 50 N.Bjerkadal.
Barn:
    
9. Hemming, f. 30.9.1778, d. 9.5.‑82,
    
10. Anders, f. 5.2.‑81 (her),
    
11. Helena, f. 7.2.‑83 (53 Finneid bnr. 1),
    
12. Elen, f. 27.5.‑86 (Skamdal i Nord-Rana),
    
13. Jonella, f.‑90 (51 Storbjerka bnr. 1).


7) Anders Anderssen (1781‑13.8.1873), sønn av f.br., bruker fra 1808. Anders fikk kongeskjøte for 200 Spd. og årlig jordavgift 5 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, og leveringsplikt til Alstahaug sogneprest av trematerialer mot gjengs betaling, dat. 7.12.1842, tl. 21.6.‑43. G. 1807 m. Giertrue Hansd. (1781‑10.7.1878) fra 50 N.Bjerkadal bnr. 1.
Barn:
    
1. Berithe Helene, f. 1808, d. ‑10,
    
2. Anders, f. ‑11 (bnr 2 her),
    3. Karen, f. -13, gift med Anders Kristoffersen Nerleir ved fars halvsøster Annes skifte 1861,
   
4. Hans Hendrik, f. ‑16 (her).
Garden ble delt 1854 i lnr. 226a og 226b.

Bnr. 1 (lnr.226a) STORHOLMEN, landskyld 3 ort 17 skill, 1891: M. 3,91.
8) Hans Andersen (1816‑12.2.‑96), sønn av f.br., fikk skj. fra faren tl. 10.6.1854. G. 1846 m. Dorthea Gullesd. (1816‑7.3.‑79) fra 50 N.Bjerkadal bnr. 2.
Barn:
    
1. Gulle Jacob f. 10.6.1846 (her),
    
2. Anders Andreas, f. 1.8.‑47, d. 10.6.‑48,
    
3. Anders Andreas, f. 6.6.‑49 (51 Storbjerka bnr. 4 og her),
    
4. Jacob Benjamind, f. 29.8.‑51, d. 14.9.‑62,
    
5. Edvard Olaus, f. 22.5.‑55, d. 6.9.‑62,
    
6. Johan Heitman, f. 13.6.‑58, på Bjerka ved moster Randines skifte 1895,
    
7. Jacob Edvard, f. 26.9.‑63 (20 Drevvatn bnr. 12).

9a) Gulle Hansen (1846‑24.12.1918), sønn av f.br., var bruker fra ca 1884. G. 1884 m. Berit Johansd. (1856‑før 1918) fra Eidsvåg i Romsdal.
Barn:
    
1. Hans Deodor, f. 30.5.1885, gift 1908 med Jørgine Hansdatter f. 1887 på Hemnesberget, de bodde på Hemnesberget,
    
2. Elen Helene Bang, f. 30.12.-89, gift 1912 med Nils Sande f. 1880 på Meland bnr 2, til USA 1914,
    
3. Hanna Caroline Bertine, f. 13.3.‑92, d. 1.2.1949, gift 1913 med Nils Roghell f. 1890 på Roghell under 132 Holmslett, de bodde på Hemnesberget,
    
4. Bolla Gunnelia Edvardine, f. 18.10.‑95.
Fam. flyttet til 63 Sund før 1900, der Gulle var bruker på Ekreneset. Gulle døde i Breivika som enkemann.

9b) Jørgen Kristian Hansen (4.3.1855‑20.10.1903), fra Skamdalen i Nord-Rana, oppført som medbruker i F 1891. Han var også handelsmann. G.I. 1880 m. Ida Elise Anker Larsd. (1855‑3.3.‑99) fra 90 Medstraum.
Barn:
    
1. Kristian Heitman, f. 1881 (USA‑01),
    
2. Anders Olaus, f. 12.3.‑83 (USA‑01),
    
3. Peter Kornelius Bang, f. 15.3.‑85 (USA-06),
    
4. Hanna Emilie, f. 24.8.‑87 (USA‑03 Ramsey Minnesota),
    
5. Lars Johan, f. 27.10.‑89 (USA-03),
    
6. Ellen Dorthea (USA‑09),
    
7. Johanna Helene, f. 16.3.‑95 (USA).
G.II. 1901 m. Sofie Christine Jakobsd., f. 1872 i Meløy.
Barn:
    
8. Ingvald Anker, f. 7.5.1901, d. 8.10.1901.
At brukerne nr. 9 a og b ikke hadde skjøter, framgår av at neste bruker fikk skjøte fra alle sine medarvinger.

10) Anders Hansen (1849‑8.2.1916), bror av bruker nr. 9a fikk skj. fra medarvingene for kr. 1200, tl. 1.9.1913. Kom hit fra 51 Storbjerka bnr. 4. G. 1884 m. Ane Hansd. (1853‑7.9.1949) fra 51 Storbjerka bnr. 5.
Barn:
    
1. Signy Debora f. 23.1892.

11) Signy Andersd. (1892‑7.7.‑58), datter av f.br., fikk skj. trolig 1917. G. 1917 m. Peder Andreas Finneng (1887‑22.7.1970) fra 51 Storbjerka pl. Finnenget.
Barn:
    
1. Alf Arnold, f. 17.5.1918 (her),
    
2. Solfrid Perly, f. 13.9.‑20,
    
3. Liv, f. 14.11.‑27,
    
4. Per Asbjørn. f. 25.3.‑30.

12) Alf Arnold Finneng (1918‑3.9.‑74), sønn av f.br., fikk skj. 1952. G. 1946 m. Ragnhild Johanne Hammer, f. 8.5.1926, fra Røra.
Barn:
    
1. Aud Synnøve, f. 24.12.1946,
    
2. Greta, f. 24.9.‑51.

13) Einar Oliver Fagereng, f. 10.10.1937 og Åse Johanna f. Hansen, f 21.1.40
Barn:
    
1. Kjell, f. 7.3.1960 (Gruben),
    
2. Mona, f. 13.6.‑62 (her),
    
3. Sturla, f. 4.9.66

Bnr. 4 NYHOLMEN, fraskilt 1909 fra bnr. 1 med skyld M. 1, 17.
1) Jens [Gullesen] Bjerkmo fra 147 Nerleiren bnr 5 drev sagbruk her, og hadde bykslingskontrakt fra 1903. Han hadde bykslet fallrett fra Finneid i Ytre-Breivikelva. Fra 1916 var han bruker på 53 Finneid bnr. 10.

Bnr. 2 (lnr. 226b) NYGÅRD, landskyld 3 ort 8 skill., 1891: M. 3,55.
1) Anders Andersen (1811‑11.3.‑94), sønn av Anders Andersen, den siste brukeren på den udelte garden. Han fikk skj. fra faren, tl. 10.6.1854. G. 1848 m. Karen Pedersd. (1808‑1875‑) fra 46 Skruneglen.
Barn:
    
1. Anthon Benjamin, f. 30.5.1849 (her).

2) Anthon Andersen (1849‑29.11.1934), sønn av f.br. Realpanteregisteret oppgir ikke noe skjøte, bare at han var eneste arving. G. 1877 m. Anna Andersd. (1839-26.1.1909) fra 61 Grønvik, f. Hemnesberget. Ingen barn.

3) Jakob D.B. Johansen, f. 1872, fra Finneid bnr. 1, fikk skj. fra Anthon Andersen for kr. 2000 og kår, tl. 27.9.1894. Jakob Johansen flyttet til 53 Finneid bnr. 1 ca 1900. Om fam. se der.

4) Alfred Jakobsen (24.3.1873‑10.3.1962) fra Skonseng‑Almlia NR, fikk skj. fra f.br. for kr. 3000, dat. 15.1.1901.
En sønn f.e.
    
1. Johan Ingeman Anker, f. 5.9.1901. Mor: Elen Jørgensd. fra pl. Sagbakken her. (USA-04 med mora).
G. 1906 m. Karoline Nilsd. (1884‑29.9.1956) fra 57 Holmholmen.
Barn:
    
2. Aslaug Nilsine, f. 11.1.1904,
    
3. Hjalmar Dybfest, f. 30.7.‑09 (her),
    
4. Hulda Amalie, f. 23.7.‑12,
    
5. Asbjørg Karoline, f. 2.5.‑15,
    
6. Lidvor, f. 17.12.‑18,
    
7. Ester Anker, f. 12.5.‑22.

5) Hjalmar D. Brelvik (1909‑13.4.‑89), sønn av f.br., fikk skj. 14.7.1941. G. 1938 m. Lilly Agnethe Løsvik, f. 17.9.1914, fra Gjerøy i Rødøy.
Barn:
    
1. Leif Kristian, f. 27.8.1941 (63 Sund bnr. 9)
    
2. Karl Alfred, f. dec.‑44,
    
3. Rolv, f. 3.1.‑47,
    
4. Anne Karoline, f. 24.8.‑50.

6) Karen Breivik, f. 31.01.1968, sønnedatter av f.br. (datter til Leif), overtok bruket 21.11.1990. Samboer med Rudi André Oldernes fra 125 Krokselmoen.
Barn:
 1.  Zaritha, f. 1993
 2.  Richard André, f. 1996

Bnr 3 (lnr. 226c) LANGKLEIVENGET, fraskilt 1886 fra bnr. 2 med skyld 8 skill., seinere M. 0,36. Dette bruket er ikke nevnt i F 1891 og F 1900. 1907 var det brukt sammen med bnr. 1.

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.
1) Nils Anderssøn var husmann her 1758‑60, da han flyttet til 102 Mellingsjorda. Det kom ingen i hans sted umiddelbart.

2) Johannes Nilssøn (1745‑1811) fra 134 Skresletta. G. 1790 m. Anna Monsd. (1755-1794) fra 47 Bjurbekkdalen. Anna døde på barselsseng, med barnet. Ved skiftet etter Anne var boets brutto 95‑3‑0, gjeld og avg. 18-5-0. Sølv for 5‑4‑4. Bøker: en gl. bibel og 2 andre. 2 kyr. G.II. 1794 m. Maren Andersd. f. her 1766.
Barn:
    
1. Nils Andreas, f. 1798,
    
2. Anders, f.‑99.

3) Lars Pedersen (1822‑16.12.1907) fra 46 L.Målvatnet, var husmann her ca 1850‑53, så inderst på 46 Skruvneglen, til han ble husmann 49 Ø.Bjekadal før 1856. Om fam. se der.

DALBOSLETTA.
1) Jacob Davidsen (1794‑5.6.1878) fra 44 Øninglia. G. ca 1824 m. Olava Larsd. (1795‑14.2.1878) fra Nesna pg.
Barn:
    1. Lars Olai, f. 14.4.1825 (her),
    
2. Maren Anna, f. 29.6.‑28, d. 13.5.-88 (Tomeidet i Nesna), gift 1858 med skinnfellmaker Mathias Eilertsen f. 1826 i 142 Øverleir, husmann i 9 Neverli ved FT1875, de bodde så på Hemnesberget,
    
3. Anna Dorthea, f. 1. 1.‑36 (62 Oterbrand),
    
4. Davina Zakkarina, f. 14.4.‑38 (53 Finneid bnr. 5).

2) Lars Jacobsen (1825‑4.7.‑75), sønn av f.husm., overtok plassen ca 1863. G. 1855 m. Martha Jensd. (1830‑etter 1888) fra 73 Storholmen bnr. 2.
Barn:
    
1. Olaus Marthinus, f. 5.7.1855, i Sjona ved faster Annes skifte 1888,
    
2. Jacobea Dorthea, f. 13.3.‑60, gift 1886 med Anders Nilsen f. 1859 på Kvalnes i Nesna,
    
3. Jens Johan, f. 13.3.‑63, nevnt i faster Annes skifte 1888,
    
4. Hans Deodor, f. 29.3.‑67, d.‑71,
    
5. Hans Theodor, f. 23.11.‑71, hos moderen i Helligaaen (Helgå i Sjona) i Nesna ved faster Annes skifte 1888.

LANGKLEIVA.
1) Johan Jacob Røring Johansen, f. ca 1820. G.m. Rebekka H. Olsd. (ca 1805-6.12.‑79) er notert som husmannsfolk her ved F 1865 og F 1875. Tid og sted for vielsen vites ikke. Ingen barn kjent.

BREIVIKLIA ell. Engneshaugen, under bnr. 2.
1) Ivar Johannessen (1826‑14.7.‑98) fra 51 Storbjerka bnr. 1. Han hadde bodd i Nesna omkring 1860, og kom hit før ‑65. G.m. Anna Kierstina Nilsd. (1828-28.11.1907) f. i Vikneset under Gullvik i Nord-Rana.
Barn:
    
1. Iverine Antonette, f. 1860 (Dak.USA‑86),
    
2. Julianna Zachrine, f. 22.7.‑65, d. 22.12.‑74.

SAGBAKKEN under bnr. 2.
1) Jørgen Brose Jakobsen (1841‑13.12.1908), fra plass under 144 Jerpbakken, hadde vært husmann tidligere i 47 Bjurbekkdalen, og kom hit før 1880. G. 1865 m. Elen Johansd. (1839‑81) fra 47 Bjurbekkdalen.
Barn:
    
1. Johan Benjamin, f. 20.6.1865, d. 5.5.1936,
    
2. Anna Jakobea, f. 22.3.‑67 (136 Fjelldal pl. lnnerenget),
    
3. Jakob Christian Berg, f. 28.4.‑71 (USA‑92),
    
4. Jørgense Emilie, f. 24.4.-76 (indre Bardal i Nesna, gift 1897 med Martin Johan Antonsen),
    
5. Elen Johanna, f. 29.4.‑80 (USA-04, gift der med John Larson, sitt søskenbarn). Hun hadde en sønn med Alfred Jakobsen på bnr 2 her.
G.II. 1881 m. Katrine Fredriksd. (1845‑1908) fra Sorsele i Sverige. 
Barn:
    
6. Halvor Conrad Martin, f. 16.2.‑82, til Leland i Leirfjord, gift med Maren Aass Mørk,
    
7. Kasper Johan, f. 15.5.‑85, d. 26.12.1902,
    
8. Jørgen Cornelius, f. 27.5.‑86.

KULLMILAN under bnr. 2.
1) Ole Kristensen f. 1866, fra 50 N.Bjerkadal pl. Vollan. G. 1890 m. Anna Jakobsd. f. 1864 fra 102 Mellingsjordstranda.
Barn:
    
1. Kristine Margrete, f. 25.7.1888,
    
2. Kaare Ludvig, f. 24.9.‑92,
    
3. Johan Julian Meier, f. 24.7.-95,
    
4. Georg Kaurin, f. 4.4.1900,
    
5. tv. Anna Olava, f. 2.3.-02, og 
    
6. tv. Olga Berntine f. 2.3.‑02.
Fam. til USA‑07. 

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.