Home / Gardene / 098 Straumen

098 Straumen


Hemnes Gård og Slekt, side 617 - 622

98. Straumen (Rana 150)

Redigert 4. juli 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Nederstrøm 1647, Strømen 1723, 1838, Strømmen 1891. Garden ligger på østsida av forbindelsen mellom hovedfjorden og Sveet med Øvre Strau­men, og der er stadig straum. p.g.a. tidevannet.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk og tidvis muligens flere bruk før 1647. Ett bruk 1647‑1914. Utskiftning 1845 mot den nye rydningsplassen 97 Straumbukta.

Kvern:
Brukeren betalte 8 skill. kvernskatt 1774.

Jektbruk:
Peder Christophersøn er nevnt som bygdefarskipper allerede 1711. Søn­nen drev jektbruket til 1737. 1738 var jekta ikke i Bergen. Hans Pedersøn hadde jekt 1739‑43, og Mikkel Blix likeså 1744 til sin død 1757. Jekta for­liste 1746 og fikk så betydelig skade at eieren søkte om å få slippe skipper­skatt for dette året. Adrian Christophersøn hadde jektbruket 1758‑67, og enka det følgende året. Andreas Nilssøn kjøpte jekta 1780, men den var ikke i bruk fram til 1788. Seinere er jektbruket nevnt mer spredt. Anders Nilssøn hadde to jekter 1799 og tre jekter 1803‑07. Det var også bygd jekter på Straumen: Jens Zahl fikk 1836 bygd en jekt på 30 lester, ‑38 en på 20 lester, ‑41 en på 30 lester og ‑42 en på 20 til 30 lester. Ifølge et arveoppgjør 1852 hadde de jektene som da var i bruk navnene "Inger Dorthea" og "Marta Sig­varta".

Handelssted og gjestgiveri:
Anders Nilssøn fikk bevilling 19.11.1799 som handelsmann og gjestgi­ver, en virksomhet som ble opprettholdt så lenge den var underlagt bevil­lingsplikt, og fortsatte seinere. Straumen var benyttet som tingsted for Hem­nes og Mo lagsogn.

Bergverk:
Straumen hadde kalkbrenneri fra 1812.

Fuglefangst:
Straumkjeften er trekksted for andefugler. De ble fanget i utspente garn og saltet til vintermat.

MATRIKKELGARDEN STRAUMEN, GNR. 98.
Trolig var garden i bruk 1567, og sikkert 1610. Landskylda lar seg ikke sik­kert slå fast før 1647, da den var 4 pund fisk for Nederstrøm, det samme som Nedre Strømen hadde 1661, og Strømen 1723. Jordeboka 1626 oppgir bare samle­navnet "Strøm", se Jamtjorda.

1723   "Huusebord og Brendefang. Belejlighed til Kaagefiskerie. Ligger i Sollie, temmelig aarvis Jord, dog sneefast Land som maa muldis og sandis, om Sæden betimelig skal komme i Jorden". Gl. matr.nr. 146, landskyld 4 pund fisk.

1838   Nytt matr.nr. 146, lnr. 288, landskyld 2 daler 2 ort 18 skill.

1865   30 mål åkerland. Eng, leir‑ og moldjord, som antas å gi 180 lass høy årlig. Korn fryser undertide. Utilstrekkelig og mindre god havning. Tilstrekkelig vedskog. Som alminnelig brukt og forholdsvis godt dyrket.

1891   Gnr. 98, skyld 5,75 skyldmark.

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)

Hester            Storfe   Sauer   Geiter   Svin      Rug                  Bygg                Bl.k.                 Havre Poteter

1723                 2                                  14                                18                                0                                  0                      3                                  1 1/4                1

1838                 2                                  11                                22                                0                                  2                      1/2                   3                                  1 1/2                0                      3

1865

Opps.               2                                  14                                25                                0                                  1                      1/4                   4                                  0                                  0                      8

Pl. 1)                0                                  2                                  0                                  0                                  0                      0                                  0                                  0                                  0                      0

Pl. 2)                0                                  1                                  3                                  0                                  0                      0                                  1/8                   0                                  0                      1 1/2

Pl. 3)                0                                  1                                  0                                  0                                  0                      0                                  0                                  0                                  0                      1

Pl. 4)                0                                  1                                  0                                  0                                  0                      0                                  1/8                   0                                  0                      2

Pl. 5)                0                                  1                                  0                                  0                                  0                      0                                  1/8                   0                                  0                      2 1/2

Sum‑65            2                                  20                                28                                0                                  1                      1/4                   4 3/8                0                                  0                      15

1875

Opps.               2                                  12                                23                                0                                  1                      0                                  4                                  0                                  1/2       10

Pl. 1)                0                                  1                                  3                                  0                                  0                      0                                  1/8                   0                                  0                      2

Pl. 2)                0                                  1                                  5                                  0                                  0                      0                                  1/4                   0                                  0                      2

Pl. 3)                0                                  0                                  4                                  0                                  0                      0                                  0                                  0                                  0                      1

Pl. 4)                0                                  2                                  2                                  0                                  0                      0                                  1/4                   0                                  0                      2

Pl. 5)                0                                  1                                  2                                  0                                  0                      0                                  0                                  0                                  0                      2

Pl. 6)                0                                  1                                  2                                  0                                  0                      0                                  0                                  0                                  0                      1 1/2

Sum‑75            2                                  18                                41                                0                                  1                      0                                  4 5/8                0                                  1/2       20 1/2

1) Kobskjærlia   2) Kotenget       3) Straumholmsund, Husnes      4) Bakken, Hagen

5) Strømsnæsset, Næsset        6) Gangstø

MANNTALL
1666   1 bruker, 2 sønner, 1 tjenestekar
1701   1 bruker, 1 sønn, 2 tienestkarer

FOLKETELLINGER

Husbonds‑          Kårfolk Tjenere             Husmanns‑       Inderster           Legds‑

                        folk                                                                                                     folk                              fattige                           folk

1801     5*                                            0                                  5                                  0                                             0                                               0

1865     6                                             1                                  5                                  16                                            2                                               1

1875     5                                             2                                  3                                  14*                               11                                           2

1891     6                                             0                                  3                                  20                                            7                                               2

*1 fosterbarn

EIERE.

Dønnesgods, se 71 Steinhaugen. Garden ble kjøpt av brukeren 1907. Seinere selveiere. P.g.a. at garden var handelssted og gjestgiveri, var flere av byg­ningene, som ikke hadde med gardsbruket å gjøre, brukerens eiendom og ble overdratt til etterfølgeren ved skjøte, mens gardsbruket ble bykslet.

BRUKERE.

Bnr. 1 (lnr. 288) STRAUMEN, landskyld 4 pund, 1838: 2 daler 2 ort 18 skill., 1891: M. 5,75.
1) Jon i Strømmen var bruker 1600‑45 ifølge Alstahaug Kanikgjeld. I skattelistene notert som bruker 1641‑46, med skatt 3 ort 1641‑42, og 1 dlr. 1644‑46. 1647 var enka Beret Andersd. bruker av 4 pund, også med 1 dlr. skatt. Ing­en noteringer 1648‑60.

2) Lars Jonsøn, trolig en sønn av f.br., var bruker fra seinest 1661 t.o. m. ‑88. Ved M 1666 var han 41 år, med sønnene
    
1. Lasse, 16 år og
    
2. Knud, 6 år.

3) Peder Christophersøn (ca 1638‑1727) fra Elsfjord var bruker 1689‑1717. Han var lagrettesmann. Ved M 1701 var han 67 år, med sønnen
    
1. Christopher, 28 år.

4) Christopher Pedersøn (ca 1673‑1737), sønn av f.br., hadde vært bruker på Enge i NR 1707‑18 og sei­nere bruker her. G. 1704 m. Maren Utskarpen, d. før 1727.
Barn:
    
1. Else, f. 1705 (Langvassneset NR),
    
2. Peder, f. 22.7.‑08 (51 Storbjerka bnr. 2),
    
3. Ane, f. ‑11 (Gråtneset NR),
    
4. Lisbet, f. 24.3.‑14 (Hauknes i Nesna),
    
5. Maren, f. 5.5.‑17.
G.II. 1727. m. Marith Mathiasd. fra 90 Medstraum.
Barn:
    
6. Adrian, f. 1727 (her).
Ved skiftet etter Christopher 1738 var boets brutto 893‑4‑0, netto 688‑0‑0. Penger: 24‑1‑4. Adskillig sølvtøy, ikke merket. Bøker: Müllers postill, C.V. Nor­ske Lovbog. Jekt med utrustning 119‑2‑8. Husdyr: 2 gamle hester, 17 kyr, 3 markkviger, 3 dalkviger, 1 mar­kokse, 1 dalokse, 3 kalver, 18 sauer, 9 jømmer, 16 lam, 11 geiter, 4 hanegeiter, 11 bukker, 11 kje, 1 galte, 1 purke.

5) Hans Pedersøn (1708‑43) fra Hemnes bnr. 2 var bruker fra 1739. G. 1739 m. enka Marith.
Barn:
    
1. Giertro Kierstina, f. 1740,
    
2. Bergethe (Beret) f. ‑41, d. ‑47.
Ved skiftet etter Hans 1743 var boets brutto 760‑3‑12, gjeld og avg. 603‑0‑12, derav kjøpmannsgjeld i Ber­gen 246‑2‑9. Penger: 79‑5‑12. Sølv for 18‑5‑8. Bøker: Müllers postill og 3 andre. Ny jekt på 36‑40 lester for 220‑0‑0. Husdyr: 1 gammel og 1 ung hest, 9 kyr, 4 kviger, 3 kalver, 8 sauer, 4 geiter, 1 hanegeit, 5 bukker, 4 kje, 1 svin.

6) Mikkel Jenssøn Blix, d. 1756, fikk bbr. dat. 30.12.1743, tl. 28.4.‑44. G. 1744 m. enka Marith. Ing­en barn. Mikkel Blix var lensmann i Rana 1738(?, se kommentar)‑56. Ved skiftet etter Mikkel 1756 var boets brutto 836‑4‑0, gjeld og avg. 188‑3‑0. Sølv for 14‑5‑8. Bøker: bibel, Brochmands postill og 10 andre. Husdyr: 1 hest, 14 kyr, 2 treårs kviger, 3 toårs kviger, 1 toårs okse, 5 kalver, 16 sauer, 2 jømmer, 13 lam. Enka Marith over­levde også sin tredje ektemann. Man kjenner ikke hen­nes dødsår. Kanskje hadde hun flyttet til et av sine barn i et annet sogn.

7) Adrian Christophersøn (1727‑67), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.10.1757. G. 1757 m. Dordi Olsd. (1733‑1812) fra 86 Straumsnes.
Barn:
    
1. Christopher, f. 1758, død samme år,
    
2. Christopher, f. ‑59,
    
3. Ole, f. ‑61, d. ‑75 (kom bort på reise til Vågan),
    
4. Michel Blix, f. ‑63 (86 Straumsnes),
    
5. Martha Pernille, f. 6.7.‑65 (51 Storbjerka bnr. 3).
Ved skiftet etter Adrian 1767, var boets brutto 688‑2­12, gjeld og avg. 671‑0‑12. Penger: 18‑5‑11. Sølvtøy (ikke summert i skiftebrevet). Jekt med utrustning 270 dlr., åttringsbåt med utrustning, rorbu i Skrova, Lofot­bruk. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 15 kyr, adskillig ungdyr og småfe. 50 kreditorer hadde meldt krav. 21 av dem fikk utlegg i jekta.

8) Andreas Nilssøn, f. 1741, fra Nepelberg i Nesna, fikk bbr. dat. 12.7.1772, tl. 29.4.‑73. Han var gjestgiver fra 1799. G. 1768 m. enka Dordi.
Barn:
    
1. Adriana, f. 1769 (Velsvåg i Nesna),
    
2. Nils Jørgen, f. ‑70 (86 Straumsnes),
    
3. Anders, f. 29.3.‑75,
    
4. Maren Hind, f. ‑76 (63 Sund bnr. 4).
G.II. ca 1813 (ikke i Hemnes).
Barn:
    
5. Jørgen Andreas, f. 1814.

Andreas sluttet som bruker 1808, men fortsatte som jektskipper, i alle fall til 1814.

9) Jens Jørgen Zahl (1770‑11.2.1845) fra Kobberdal fikk bbr. dat. 8.12.1808, tl. 29.4.‑09. G.m. Inger Dor­thea Zernikov (1770‑10.2.1845).
Barn (f. på Kobberdal, bLa.):
    
1. Martha Sigvarda, G.m. Jørgen Nichael Blix fra Inndyr i Gilleskål, og styrmann bosatt på Straumen. En datter av Jørgen, Jensine Dorthea Zernikov Blix G.m. Adolf Wetlesen.

Zahl beta­lte 100 Spd. sølvskatt 1816.

10) Adolf Christian Wetlesen (13.4.1813‑27.9.1889) fra Bergen fikk bbr. tl. 2.6.1845. Ordfører i Hemnes 1848‑49 og 1852‑57, stortingsmann fra Nordland 1854‑58. Fra ca 1880 fyrvokter på Kvitnes ved Kris­tiansund N. Han var landbruksutdannet og tok i bruk moderne dyrkingsmetoder. G. 1845 m. Jensine Blix, f. 13.4.1828, datterdatter av f.br.
Barn:
    
1. Hans Jørgen Zahl, f. 18.8.1850,
    
2. Markus Sigfrid Blix, f. 20.1.‑54, død samme år,
    
3. Hedvig Beate Marie, f. 13.11.‑55,
    
4. Ingar Adolph Christian, f. 1. 10.‑58,
    
5. Magna Georgine Mathilde, f. 5.12.‑61,
    6. Henrik Adolph Christian, f. aug.
‑64.

11) Halle Nilsen (9.10.1833‑19.6.1925) fra Tjøtta fikk bbr. tl. 23.9.1875. Hans brukstid tok til med at fjøset brant ned med hele besetningen. G.m. Beret Mathiasd. (20.7.1835‑27.7.1933) fra Forsmoen i Vefsn.
Barn:
    
1. Sofie Hanna Dass, f. 1865, d. 9.7.‑90,
    
2. Jensine Zahl. f. 7.8.‑71, d. 13.1.1906 ugift,
    
3. Ingeborg Oline Petrine, f. 25.8.‑76 (95 Jamtjord bnr. 4),
    
4. Karen, f. 24.7.‑89 (70 Dalosen bnr. 9).

12) Kornelius Benjamin Eide Sjåvik (13.3.1872­-31.10.1943) fra Rødøy fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 4600 og kår til Halle Nilsen og hustru, tl. 15.5.1907. G. 1907 m. Helga Sofie Hoff (1878‑2.1.1955).
Barn:
    
1. Borghild Dorthea, f. 1.8.1908,
    
2. Kristian Olaf, f. 27.5.‑10 (her),
    
3. Lars Hoff, f. 16.1.‑12 (bnr. 5 her),
    
4. Ester Bergljot, f. 19.9.‑15,
    
5. Johanna, f. 15.5.‑20.

13) Kristian Sjåvik (1910‑gravlagt 29.7.‑81) og Lars Hoff Sjåvik f. 1912, begge sønner av f.br., fikk skj. i fellesskap fra faren 16.6.1941. Ved gjensidig skjøte 1952 mellom Kristian og Lars fikk Lars fradelt bnr. 5 Skogset, og Kristian fikk resten av bnr. 1 med skyld M. 2,97, verdsatt til kr. 6000. Videre om Lars, se bnr. 5. Kristian Sjåvik g. 1948 m. Sigrun Midt­straum, f. 1925, fra 90 Medstraum bnr. 1.
Barn:
    
1. Signe, f. 30.9.1949 (Båsmo),
    
2. Kåre, f. 28.7.‑51 (her),
    
3. Greta, f. 16.3.‑54,
    
4. Bjørg, f. 20.5.‑58.

14) Kåre Sjåvik, f. 1951, sønn av f.br. fikk skj. fra faren 1.7.1977. G. 1985 m. Åsa Hellem fra Levanger, f. 6.6.1955, enke etter Anders Fjellbakk NR. Kåre og Åsa hadde ingen felles barn, men Åsa hadde en sønn Rune, f. 27.6.1973. Far: Jon Eivind Skogstad, f. 11.5.1950, fra gnr. 133 Store Bryggfjell, br.nr. 3.

Bnr. 2 STORVIK, tidl. husmannsplass, fraskilt 1914 fra bnr. 1 med skyld M. 0,28.
1) Nils Nilssen (1838‑15.3.1922) fra 84 I. Brennberg bnr. 1 var husmann her fra før 1891. G.m. Gjertrud Marie Larsd. (1838‑11.7.1818) fra Enge i Nesna.
Barn:
    
1. Ottelia Ulrike, f. 21.4.1874,
    
2. Nils Andreas, f. 21.4.‑76,
    
3. Magna Lovise Hejtmand, f. 15.2.‑81.

2) Mathias Johansen (5.12.1888‑2.6.1960) fra Buks­nes fikk skj. fra Kornelius Sjåvik for kr. 1000, tl. 15.10.1914. G. 1911 m. Oline Johanna Sjåvik (16.6.1889-7.2.1988) fra Rødøy.
Barn:
    
1. Ole Johan, f. 12.8.1912 (her),
    
2. Sigvart Kristian, f. 15.9.‑14,
    
3. Harald Bjarne, f. 6.3.‑16,
    
4. Trygve Johan, f. 14.5.‑17,
    
5. Ivar Lidvard, f. 18.11.‑19,
    
6. Astrid Mathilde, f. 13.2.‑23, død samme år,
    
7. Vidar, f. 22.8.‑24.

3) Ole Storvik f. 1912, sønn av f.br., fikk skj. 20.5.1967. G. 1940 m. Ingeborg Lyngmo, f. 4.2.1916, fra Sør‑Sjona.
Barn:
    
1. Gerd, f. 12.2.1948.

Bnr. 3 HUSNES, tidl. husmannsplass, fraskilt 1933 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.
1) Peder Pedersen (1818‑21.11.‑74) fra Vandve, tidl. husm. 66 Geitvik var husmann her fra før 1855. G. 1843 m. Karen Elisabeth Pedersd. (1822‑27.6.1901) angivelig fra Bustnes NR.
Barn:
    
1. Anna Margrethe Zahl, f. 26.10.1845,

    2. Christence Elisabeth, f. 25.7.‑52,

    3. Randine Johanna, f. 4.10.‑55.

2) Elling Martin Johannessen (10.3.1872‑15.11.­1959) fra Forsenget NR, husmann etter 1903. G 1898 m. Iverta Ivarsd. (1879‑24.12.1936) fra 87 Tybekken bnr. 1.
Barn:
    
1. Karen Julie, f. 19.3.1899,
    
2. Einar Idar Martin, f. 8.1.‑03 (her),
    
3. Marie Strøm, f. 21.3.‑05,
    
4. Sverre, f. 2.3.‑09,
    
5. Ivar Berg, f. 2.3.‑14, d. 20.6.‑25.
Elling Husnes og Kristian Thoresen 86 Straumsnes var de første i Straumbygda som bygde doryer.

3) Einar Ellingsen (1903‑6.2.‑90), sønn av f. br., fikk 1927 skj. på husa fra foreldrene, og skj. fra Kornelius Sjåvik på plassen for kr. 2000, tl. 23.9.1933. G.m. Mathea Almli (5.6.1900‑58) fra (Sjøside‑) Almlia bnr. 1 NR.
Barn:
    1. Astrid, f. 22.2.1931, d.‑83,

    2. Roald, f. 19.12.‑35 (her).

Einar Ellingsen førte dagbok om gardsbruket m.m. i en årrekke fra 1930‑åra, og nevner bl.a. at han like etter krigen dyrket epler. Fra noen gang i 1930‑åra til ca 1944 var her revegård på Husnes. Opptaket ble gjort av Einar Husnes sammen med Kristian Thoresen og Per Johannessen på 86 Straumsnes. Foretaket var et andels­lag, hvor flere av naboene hadde andeler.

4) Roald Ellingsen, f. 1935, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1.1.1988. G. 1957 m. Ranveig Solvang, f. 16.4.1934, fra Dyrøy.
Barn:
    
1. Tor Einar, f. 12.9.1957,

    2. Rolf, f. 14.12.‑58,

    3. Odd, f. 5.6.‑61.

Bnr. 5 SKOGSETH, fraskilt 1952 fra bnr. 1 med skyld M. 2,07.
1) Lars Hoff Sjåvik, f. 1912, fikk ved opprettelse av gjensidig skj. mellom ham og broren Kristian dette bruket for takst kr. 4000. G. 1942 m. Leikny Helene Holmholm, f. 1.5.1920, fra 57 Holmen.
Barn:
    
1. Helga Marie, f. 24.4.1944,

    2. Lars Herbjørn. f. 13.7.‑46 (her),

    3. Arne, f. 26.2.‑51.

2) Lars Herbjørn Sjåvik, f. 1946, sønn av f.br., fikk skj. 1979. G. 1970 m. Helga Elisabeth Schive, f. 2.9.1946, fra Trondheim.
Barn:

    1. Trond, f. 31.3.1967,

    2. Terje, f. 27.9.‑71,

    3. Steinar, f. 1.6.‑76.

 

HUSMENN.

Indre Eidbukt, som ble en del av matrikkelgarden 97 Straumbukta, er tatt med der. Ellers er tatt med de plas­sene som ikke var skyldsatt som egne bruk før 1937, eventuelt nedlagt.

Ikke navngitte plasser.
1) Thomas nevnt som husmann 1652‑53.

2) Knud, likeså 1689.

3) Mathias, likeså 1691.

4) Torstein Erlandsøn (1708‑25.5.‑72) var husmann 1754‑56, men måtte etter dom fraflytte plassen, som seinere ble brukt av oppsitteren. Torstein døde her.

BAKKEN (1865), HAGEN (1875).

1) John Pedersen, f. 1816 NR, husmann fra før 1851. G.m. Karen Bang Jensd. f. 1823 NR.

Barn:

    1. Jensine Cathrine Marie, f. 16.7.1851 (Nordfjord i Nesna),

    2. Adolf Julius, f. 6.9.‑57.

Fraflyttet etter 1879.

2) Nils Johansen (1851‑15.5.1949), f. 84 I.Brennberg og tidligere husmann på Stiauren i Nesna, kom hit før 1884. Han var skomaker. G. 1884 m. Jakobea Johannesd. (1854‑5.8.1933) fra 88 Utland pl. Førnes.
Barn:
    
1. Elise Christine Normann, f. 7.10.1887,

    2. Ingvald Johan Klæbo, f. 2.7.‑97.

Elise var den siste som bodde her.

GANGSTØ.
1) Fredrik Pedersen (1822‑etter -75) f. NR var husmann ved F 1865 og ‑75. Han var flink smed og smidde utstyr til jektbygging. G. 1865 m. Anthonette Olsd. (1822‑etter -75) fra Brakstad i Tjøtta.

Barn:

    1. Ole Thøger Marthin, f. 22.9.1862 (USA‑82).

STRAUMSNESET.

1) Vilken Pedersen (1825‑12.11.1911) fra 80 Ø. Brendberg var husmann fra før 1860. G. 1854 m. Beret Nilsd. (1823‑9.11.‑96) fra 85 Seljehammaren.

Barn:

    1. Nils Julius, f. 3.4.1860, d. 15.6.‑75.

KOBBSKJÆRLI.

1) Peder Nilssen (1830‑16.7.1902) fra 85 Seljehammaren var husm. fra seinest 1865. G. 1867 m. Maren Olsd. (1830‑etter 1900) fra 84 I.Brennberg bnr. 2.

Barn:

    1. Ole Johan, f. 9.1.1873, død samme år.

2) Gulle Olaus Nilssen (10.9.1851‑17.2.1942) fra 74 Gjesbakken bnr. 3 var den siste brukeren her.

KÅTENGET.

1) Gulle Jacobsen (9.6.1826‑etter -75) fra Altermarka bnr. 6 NR var husmann fra ca 1856. G. 1856 m. Iverine Jacobea Thomasd. (22.3.1830‑31.12.‑76) fra Sletten bnr. 4 NR.
Barn:

    1. Adolf Evertus, f. 17.3.1856,

    2. Anne Johanne, f. 8.4.‑60,

    3. Thobias Marthin, f. 20.3.‑69.

1875 var Gulle fisker og jordarb. og bodde som inderst på Straumen.

2) Jens Olsen (1807‑14.10.‑86) fra 84 I.Brennberg var husmann her fra før 1875. Han hadde tiligere vært hus­mann på 96 Bjerklia. Om fam. se der.

3) Johan Olsen (1847‑2.5.1939) fra 90 Medstraum bnr. 2 var husmann fra ca 1887. G. 1882 m. Ingeborg Larsd. (1859‑2.7.1946) fra 90 Medstraum bnr. 1.

Barn:

    1. Ludvig Kaurin, f. 11.4.1883 (USA‑07),

    2. Otto, f. 13.9.‑84 (USA‑02),

    3. tv. Johan Anton, f. 10.1.-86 (utv.)

    4. tv. Georg Andreas, f.10.1.‑86 (USA‑02),

    5. Dorthea, f. 14.3.‑88 (USA‑08),

    6. Kristian Peter, f. 30.3.‑90 (her),

    7. Sofie Jensine, f. 29.4.‑92 (USA‑08),

    8. Hilda Pernille, f. 3.6.‑94,

    9. Petra Hind, f. 15.11.‑96, d. 4.2.‑98,

    10. Valdemar Sverre, f. 26.7.‑98,

    11. Hjalmar, f. 18.8.1900 (her),

    12. Gotfryda, f. 24.7.‑03.

Bnr. 4 KÅTENGET, fraskilt fra bnr. 1 og skyldsatt ca 1947.

4) Kristian Olsen (1890‑20.5.1977), sønn av f.br., fikk skj. fra Kristian og Lars Sjåvik 1947. Kristian Olsen var ugift.

5) Hjalmar Olsen (1900‑16.2.‑78), bror av f.br., fikk skj. fra broren 1962. G. 1938 m. Halfrid Elise fra 69 I.Dilkestad pl. Nausthågen.

Barn:

    1. Oddbjørg, f. 10.10.1938,

    2. Hergunn, f. 13.11.‑39,

    3. Harald Steinar, f. 9.3.‑50 (her).

6) Harald Steinar Kåteng, f. 1950, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1971. G. 1975 m. Ruth Augusta Skugg­hei, f. 23.11.1950, fra Rana.

Barn:

    1. Ståle Kristian, f. 8.2.1977,

    2. Fredrik, f. 2.8.‑80.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.