Home / Gardene / 050 Nedre Bjerkadal

050 Nedre Bjerkadal


Hemnes Gård og Slekt, side 266 - 270

 

50. Bjerkadalen nedre
Redigert 25. desember 2009

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Birchedal 1661, Nedr. Bierchedahl 1723, Birkedal nedre 1838, Bjerkadalen nedre 1891. Garden har navn etter dalen den ligger i.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1810, to bruk 1811‑1908. Grenseoppgang mot 51 Storbjerka 1823 ble tinglest 1840 etter kommisjonsforlik. Utskiftning mellom de to bruka 1827, også skogen ble utskiftet "lige til høieste Fjeld". Ny og fullstendig utskiftning av innmark og skog 1867. Husa på lnr. 224a ble flyttet ut fra det gamle tunet. Utskiftning av havnegangen 1889.

Kvern og sagbruk:
Garden hadde bekkekvern med 6 skill. kvernskatt 1774. Brukeren fikk sagbevilling 1753. Denne saga var "gandske forfalden" 1764, og ødelagt 1768. Ny bevilling ble gitt 1796, og denne saga var i bruk ennå 1808. 1833 ble det gitt bevilling for sag med skurkvantum 2 tylvter, og denne bevillinga gjalt begge brukene.

Skjerping:
Garden var i noen utstrekning berørt av skjerping på Rostafjellet, nærmere behandlet under Finneid.

Naust på Hemnes nevnt i et skifte 1779. Kirkestue på Hemnes ved F 1875.

MATRIKKELGARDEN BJERKADALEN NEDRE, GNR. 50.
Garden var ryddet før 1658 i Storbjerkas utmark, og hadde da landskyld ½ pund fisk. 1661 var landskylda 1 pund, og da var her to bruk. Ifølge brukernavnene var det andre bruket 49 Bjerkadal øvre.
1723 "Huusebord og Brendefang. Ligger langt fra Søen, temmelig til Korn, god til Græsning". Gl. matr.nr. 80, landskyld 1 pund.
1838 Nytt matr.nr. 98, lnr. 224 a og b, landskyld 2 daler 18 skill.
1865 Lnr. 224a: 21 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 120 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov. Andel i et vannfall. ½ mil fra sjøen, med til dels tung veg.
 Lnr. 224b: 29 mål åkerland. Eng, sandjord som antas å gi 140 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov. Andel i et vann­fall. 3/8 mil til sjøen, med alminnelig god veg.
1891 Gnr. 50, skyld 8,63 skyldmark.

MANNTALL
1666  1 bruker,  2 sønner
1701  1 bruker,  2 sønner

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Bygg Bl.k.  Havre

1723 1 12 20 1 3/4 7/8  1 3/4

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Reiner  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 2 12 24 0 0  0 6 0 24

1865

224a 2 10 23 0 0  1/5  3 3/5 14

224b 2 10 12 2 2  2/5 3 1 10

Pl.1) 0 1 1 0 0  0 0 0 0

Sum‑65 4 21 36 2 2 3/5 6 1 3/5 24

1875

224a 0 11 19 1 0  0 3 0 12

224b 3 10 15 2 35  1/5 4 2 14

Pl.1) 0 1 3 0 0  0 1/5 0 3

Sum‑75 3 22 37 3 35 1/5 7 1/5 2 29

1) Vollan

FOLKETELLINGER

Husbonds‑  Kårfolk  Tjenere  Husmanns‑  Inderster  Fattige

 folk folk

1801 7 1 3 2 3 0

1865 12 1 7* 5 5 1

1875 11 0 3 5  7 0

1891 6 2 6 3 1 0

* 1 barn av tjener

EIERE.

Da garden var ryddet i 51 Storbjerkas utmark, kom den til å tilhøre Alstahaug prestebol (se 49 Ø.Bjerkadal). Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukerne 1838 og ‑47. Seinere selveiere.

BRUKERE.

BJERKADALEN NEDRE, landskyld 1 pund.
1) Ole (Oluf) Jenssøn var den første kjente brukeren. Han var her 1661, men garden er nevnt allerede 1658 uten brukernavn. Ved M 1666 var Ole 51 år, med sønnene
    1. Jacob, 16 år, og
    
2. Mons, 10 år.
G.m. Kirsten Michelsd. Ved skiftet etter Ole 1691 er følgende barn nevnt: Mons, Jacob, Ole, Jens (død), Kari. Boets brutto var 71‑3‑12. Husdyr: 2 hester, 11 kyr, 1, kvige, 3 okser, 2 ungnaut, 11 sauer, 13 jømmer, 7 geiter, 1 hanegeit, 1 bukk.

2) Ole Olsøn var bruker fra seinest 1688 til ‑90. Han kunne være sønn av f.br., men det er ikke sikkert. G.m. Kirsten Nilsd. (ca 1643‑1729).
Barn:
    
1. Ole, f. ca 1679,
    
2. Aren, f. ca ‑81.

3) Elias Michelsøn (ca 1659‑1744) fra fra 96 Bjerklia bnr. 2, fikk bbr. dat. 6.5.1691, tl. 11.7.1719. G.I. m. enka Kirsten. Ved M 1701 var han 46 år, med stedsønnene Ole Olsøn, 22 år og Aren Olsøn 20 år. Ingen felles barn. G.II. 1730 m. Beret Mathiasd. (1705‑likpreken 23.4.-47) fra 90 Midtstraum. Ingen barn.

4) Hemming Josephsøn (1716‑25.5.‑79) fra 147 Nerleiren bnr. 3, fikk bbr. dat. 22.9.1744, tl. 6.5.‑45. G.I. 1744 m. enka Beret. Ingen barn. G.II. 1747 m. Giertrud Hansd. (1722‑1814) fra 42 Mula.
Barn:
    
1. Berte Maria, f. 1748 (52 Breivika),
    
2. Hans, f. ‑50 (her),
    
3. Zigrie, f. ‑52 (63 Sund bnr. 8),
    
4. Maren, f. ‑53 (100 Røssåauren),
    
5. Adriana, f. ‑57 (51 Storbjerka Bruk IIb),
    
6. Elen, f. ‑57,
    
7. Jonelle, f. ‑59, d. ‑88.
Ved skiftet etter Hemming 1779 var boets brutto 315 dlr., gjeld og avg. 221‑4‑14 inkl. 3 heimagaver à 30 dlr. Penger: 5‑5‑5. Sølv for 22‑1‑3 (mrk. PD‑GHDHIS-HPS‑HISGHD‑PHS) + 27 sølvknapper i gangtøy. Bøker: 1 bibel, Povel Andersøns postill og 2 andre. Naust på Hemnes og åttringsbåt med seil. Husdyr: 1 hoppe, 12 kyr, 2 kviger, 1 toårs kvige, 1 årsokse, 2 kalver, 15 sauer, 2 værer, 1 geit, 1 hanegeit.

5) Hans Hemmingsøn (1750‑28.5.1827), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 31.10.1780, tl. 15.10.‑81. G. 1780 m. Dorthea Gullesd. (1757‑1824) fra 141 Meland bnr. 1.
Barn:
    
1. tv. Giertrud, f. 13.3.1781 (52 Breivika), og
    
2. tv. Hemming, f. 13.3.1781, død straks,
    
3. Margaretha, f. 2.8.‑84, gift til 49 Øvre Bjerkadal bnr 1,
    4.  Hemming, f. -87 (her),
   
5. Gulle Jacob, f. ‑91 (bnr 2 her),
   
6. tv. Jonella, f. 21.9.‑93, og 
   
7. tv. Doretha, f. 21.9.‑93, (46 Lille Målvatn).
Garden ble 1811 delt i to bruk.

Bnr. 1 (lnr. 224a) INNERMOEN, landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 9 skill., 1891: M. 4,02.
6) Hemming Hanssen (1787‑30.10.1869), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 29.4.1811, og kongeskjøte for 170 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 3 Spd. 40 skill., dat. 6.10.1847, tl. 2.10.‑76. G. 1817 m. Marit Eriksd. (1790‑7.7.1856) fra 49 Ø.Bjerkadal.
Barn:
    
1. Hans, f. 8.8.1819, død straks,
    
2. Hans, f. 9.2.‑21 (her),
    
3. Erik Nikolaus, f. 28.2.‑24,
    
4. Carolus Johannes, f. 10.8.‑26 (her),
    
5. Gulle Jacob, f. 20.10.‑31.

7) Hans Hemmingsen (1821‑3.7.‑75), sønn av f.br. var bruker fra ca 1859, men hadde ikke skjøte. G. 1859 m. Martha Adriansd. (1830‑12.5.‑92) fra 51 Storbjerka bnr. 4.
Barn:
    
1. Julianne Christine, f. 28.7.1859,
    
2. Marith Eline, f. 29.5.‑61 (bnr. 2 her),
    
3. Anne Johanne, f. 16.4.‑64,
    
4. Helene Thomine, f. 6.9.‑66,
    
5. Hans Marthinus, f. 29.5.‑69, d. 9.7.‑74,
    
6. Gulle Peder, f. 11.8.‑72 (her).
1877 fikk Hemming Hanssens fire sønner skjøte på bruket fra sorenskriveren som skifteforvalter, for takstsum kr. 500. Hans var da død, og de tre gjenlevende brødrene fikk boet i fellesskap mot takst, og enka Martha fikk kår, tl. 1.3.1877.

 

8a) Erik Hemmingsen (1824‑3.4.1909),

8b) Carolus Hemmingsen (1826‑23.3.1911) og

8c) Gulle Hemmingsen (1831‑14.3.‑96) drev garden i fellesskap. Alle var ugifte. Hver av dem hadde ved testamente til fordel for etterlevende brødre sørget for at Carolus var eneeier 1909.
1909 ble "Statens vannretighet I" fraskilt med bnr. 3 og skyld M. 0,20.

9) Gulle Hansen (1872‑7.3.1941), sønn av bruker nr. 7, fikk bruket som arv etter sin farbror Carolus. Dateringer framgår ikke av Realpanteregisteret. G. 1910 m. enka Jakobea Kristensd. (1864‑27.4.1951) f. 48 Forsbakken. Jakobea hadde tidligere vært gift m. fisker og skomaker Johan Arntsen (11.2.1856‑7.5.‑93), sønn av Arnt Marthissen og Kristine Christensd. De flyttet til Stamsund, men Johan kom tilbake som voksen.
Deres barn:

    1. Anna Olava, f. 12.10.1890, d. 22.2.1987,
    
2. Johan Christian Arnt, f. 16.9.‑93 (bnr. 6 her).

Felles barn:
    
1. Erling Georg Kaurin, f. 18.2.1905 (her).

10) Erling Bjerkadal (1905‑8.7.‑90), sønn av f.br., fikk skj. tl. 21.11.1940. G. 1944 m. Marie Helene Arntzen, d. 16.3.1990, fra Melbu. Ingen felles barn. Hennes barn: Helge, Ågot, Bjarne.

11) Ingvalda Bjerkadal, f. 1944, datter av Steinar og Aslaug Berg, 118 Kongsdalen bnr. 16, kjøpte bruket av Erling Bjerkadal ved skj. 9.7.1971. G.m. Aksel Johan Bjerkadal (1940‑26.6.1971), fra bnr. 6 her, nevø av Erling Bjerkadal.
Barn:
    
1. Roald Gunnar, f. 11.8.1963, lensmann i Hemnes,
    
2. Tor Åge, f. -64 (Mo).

Bnr. 6 HEIMSTAD, fradelt 26.10.1942 fra bnr. 1 med skyld M. 1.20.
1) Johan Bjerkadal (1893‑27.7.1981), stedsønn av bruker nr. 9 på bnr. 1. G. 1942 m. Selma Helgå (5.4.1920‑29.1.‑64).
Barn:
    
1. Aksel, f. 20.7.1940 (bnr. 1 her),
    
2. Gullveig, f. 26.11.‑48 (her).

2) Gullveig Bjerkadal. f. 1948, datter av f.br., overtok eiendommen 1.1.1972. G.I. 1970 m. Peder Jensen, Revsnes i Fosna.
Barn:
    
1. Svein Johan, f. 11. 11. 1968,
    
2. Rita Helena, f. 6.1.‑71.
Skilt 1976. G.II. 1981 m. Gunnleif Finnes, f. 19.3.1950, født Fjellheim i Stabbursdalen i Bleikvasslia. Foreldre Jørgen Finnes og Maren Sneli.

Felles barn:
    
3. Frank, f. 13.2.1980.

Bnr. 7 HAUGEN, fradelt 26.10.1942 fra bnr. 1 med skyld M. 0,60.
1) Anna Bjerkadal, f. 1890, stedatter av bruker nr. 9 på bnr. 1.

2) John Sand, d. 25.8.2007, sønn av f.br., overtok bruket 1985.

Bnr. 2 (lnr.224 b) UTIGARDEN, oppstått ved deling 1811 med landskyld 12 mark, 1838: 3 ort 9 skill., 1891: M. 4,51.
1) Gulle Hanssøn (1791‑24.5.1829), sønn av Hans Hemmingsøn, siste bruker før delinga, fikk bbr. tl. 29.4.1811. G. 1815 m. Elen Olsd. (1790‑27.4.1854) fra 148 Valla bnr. 2.
Barn:
    
1. Dorthea Jonella, f. 1816 (52 Breivika bnr. 1),
    
2. Karen Kierstina, f. 17.2.‑18, d.str.,
    
3. Ole, f. 12.5.‑19 (her),
    
4. Karen Kierstina, f. 2.7.‑21 (53 Finneid bnr. 1),
    
5. Olaus, f. 24.2.‑23,
    
6. Hans, f. 3.5.‑25 (140 Leirskar bnr. 3),
    
7. Randine Cathrine, f. 26.1.‑27.
Ved skiftet etter Gulle 1829 var boets brutto 286‑2‑22, gjeld og avg. 130‑4‑2. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 markokse, 1 dalkvige, 1 kalv, 6 sauer, 1 jømmer, 2 risbit værer, 6 lam.

2) Anders Bang Nilssen (12.1.1802‑27.1.‑43) fra Selfors i Nord-Rana fikk kongeskjøte for 130 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 30.3., tl. 20.6.1838. G. 1831 m. enka Elen. Ingen barn. Elen ble som enke 2. gang G. 127 Bryggfjelldalen bnr. 2.

3) Ole Gullesen (1819‑26.8.‑97), stedsønn av f.br. fikk skj. fra mora for 130 Spd. og kår, og jordavgift som ovenfor, tl. 10.6.1846. G. 1845 m. Cathrine Pedersd. (1817-26.4.1908) fra 143 Ytterleiren bnr. 2.
Barn:
    
1. Elen Olava, f. 21.4.1846 (144 Jerpbakken bnr. 2),
    
2. Karen Christine, f. 24.3.‑48 (51 Storbjerka bnr. 1),
    
3. Gulle Jacob, f. 23.2.‑51 (USA‑80),
    
4. Peder Hendrik, f. 17.4.‑54 (her),
    
5. Ole Christian, f. 25.4.‑63 (49 Ø.Bjerkadal bnr. 5).

4) Peder Olsen (1854‑14.3.1947), sønn av f. br. fikk skj. fra mora for kr. 1600, tl. 2.11.1908. G. 1890 m. Marit Hansd. (1861‑11.2.1927) fra bnr. 1 her.
Barn:
    
1. Hans Martin, f. 13.5.1890, d. 21.9.1980,
    
2. Karen Christine, f. 15.12.‑92 (049 Ø.Bjerkadal bnr. 2),
    
3. Ole Gullik Høgne, f. 28.9.‑97.

5) Hans Martin Bjerkadal (1890‑21.9.1980), sønn av f.br. fikk skjøte på gården 27.1.1936. Gift 1925 med Kristine Svendsen, f.21.1.1901, d.20.3.1943, fra 14 Elsfjord.
Barn:
    
1. Peder Martin, f. 12.8.1926 (her)
    
2. Julianne Helene, f. 29.11.‑28 (Elsfjord)
    
3. Karen, f. 26.11.‑31 (Elsfjord)
    
4. Harald, f. 17.4.‑34 (Åga)
    
5. Bårhild Katrine, f. 11.3.‑43 (Trondheim)

6) Peder Martin Bjerkadal, f.1926, sønn av f.br., drev gården fra 1954 til 1973. Gift i 1949 med Bergljot Hansen fra Vestby, f.23.6.1926.
Barn:
    
1. Ole Høgne, f. 29.4.1951 (her)
    
2. Rannveig, f. 24.1.‑56
    
3. Gunnar, f. 16.6.‑57
    
4. Bjørn, f. 30.10.‑59 (her)
    
5. Øyvind, f. 5.2.‑64
    
6. Marit, f. 11.7.‑62
Peder Martin Bjerkadal er nå (1992) bosatt på Skonseng i Nord-Rana.

7) Ole Høgne Bjerkadal, f.1951, sønn av f.br. fikk skjøte 20.6.1953. Gift 1971 med Bente Nysted fra Elverum.
Barn:
    
1. Liss, f. 18.7.1974
    
2. Ørjan, f. 16.2.‑76
Ole Høgne Bjerkadal er nå (1992) bosatt i Trondheim

8) Bjørn Bjerkadal, f.1959, bror av f.br., fikk skjøte på gården 3.11.1986. Gift 1986 med Kathryn Foster, f. 13.10.1955 fra Oregon, USA.
Barn:
    
1. Marit Louise, f. 30.8.1987
    
2. Katrine Elizabeth, f. 16.8.‑89
    
3. Berit Lenette, f. 1.3.‑91
Bjørn og Kathryn skilt. Kathryn tilbake til USA med barna.

HUSMENN.
Ikke navngitt plass.
1) Peder Olsen (1727‑1803), tidligere bruker på 56 Urlandå og rydningsmann på 46 Skruvneglen, var husmann her fra før 1801 til sin død 1803. Om fam. se 56 Urlandå.

VOLLAN.
2) Christen Jacobsen (1831‑15.8.1907) fra 68 Y.Dilkestad lnr. 249. Han hadde tidligere vært husmann på 48 Forsbakken, og kom hit før 1865. G.m. Jertrud Andreasd. (1838‑13.3.1916) fra 48 Forsbakken.
Barn:
    
1. Jacobea, f. 4.9.1856, d. 8.9.‑62,
    
2. Eline Tomine, f. 15.6.‑60 (Hemnesberget),
    
3. Andreas Johan, f. 1.5.‑62,
    
4. Jacobea Christine, f. 26.6.‑64 (bnr. 1 her),
    
5. Ole Benjamind, f. 26.8.‑66 (husm. 52 Breivika),
    
6. udøpt jente, f. 3.4.‑70, død straks
    
7. Anthon Olaus, f. 23.8.‑71 (USA m. fam. ‑16),
    
8. Lorentz Christian, f. 15.4.‑74, d. 3.7.‑75,
    
9. Christine Lorentse, f. 10.2.‑77 (USA‑07).


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.