Home / Gardene / 107 Korgen

107 Korgen


Hemnes Gård og Slekt, side 680 - 688

 

107. Korgen

Endret 11. mai 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Korgen i alle skattelister, matrikler og folketellinger. "Kurgen" i kirkebøkene 1775‑88. Daglignavnet "i Korjen" er dativ‑form. Navnet er unikt og tolkningen usikker.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil 1717, seinere to bruk til vår tid. En ser da bort fra matrikulerte tomter. Utskiftning 1826 av åker og eng med tilstøtende utenger og påstående skog. Utskiftning av innmark og utmark også 1897.

 

Kverner og sagbruk:

To store bekkekverner 1774 med 16 skill. kvernskatt for hver. Den ene ble flomskadet ‑77. Olderneset hadde sine kverner på "Kurv‑Landet" 1774 og seinere. Sagbevilling 1843 for 6 tylvter tømmer årlig.

 

Bergverk:

Garden har kalksteinforekomster. Rettighet til utnyttelse var bortsatt på kontrakt 1898, men ingen tilgjengelige opplysninger om drift er kjent.

 

Setrer:

Begge brukene hadde setrer i nyere tid: Håkalidalen og Granhatten. Granhatten var husmannsplass så seint som 1875, men ikke nevnt i F 1891.

 

Handel:

Korgen ser ut for å ha vært mer eller mindre permanent markedsplass i lange tider. Omkring år 1800 var her privilegert handelssted og gjestgiveri, men det viste seg ikke regningssvarende.

 

Fiskebruk:

Laksefisket ved Korgen har vært av betydning i flere hundre år, men ikke vært spesielt skattlagt. Fredlysninger ble tinglyst 1793, 1853 og 1886. I nyere tid har fiskerettighetene i stor utstrekning vært bortleid.

 

MATRIKKELGARDEN KORGEN, GNR. 107.

Nevnt første gang 1622 med ødegårdsmann som bruker og med landskyld 1 pund fisk.

1723 "Tømmer og Brendefang. Tør og sandig Jord. Lider Skade af Elve­brud. Søger sit Foder i Fieldet. Gl. matr.nr. 69, landskyld 1 pund fisk.

1838 Nytt matr.nr. 48, lnr. 169 a og b, landskyld 2 daler 2 ort 18 skill.

1865 Lnr. 169a: Omtrent 33 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 137 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 8 tylvter sagtømmer for salg årlig. Frostlendt.

 Lnr. 169b: Omtrent 42 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 120 lass høy årlig. Ellers som lnr. 169a.

1891 Gnr. 107, skyld 11,78 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Rug Bl.k  Havre

1723 2 8 8 1/4 4 1/2

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Reiner  Rug  Bygg  Bl.k  Havre  Potet

1835 3 23 27 0 0 1 1/2 7 1/4 0 3 1/2 6

1865

169a 1 9 10 0 0 0 2 0 1 5

169b 2 11 11 2 0 1 3 2 0 6

Pl.1) 1 5 7 0 0 0 0 0 0 4

" 2) 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2

" 3) 0 2 2 0 0 0 1/2 0 1/4 1

" 4) 1 2 4 1 0 0 1 0 0 4

Sum‑65 5 33 34 3 0 1  7 1/2 2 1 1/4 22

1875

169a 3 17 24 0 8 1/2 3 0 2 6

169b 2 12 10 1 0 1/2 3 0 1 1/2 10 1/2

Pl. 1) 1 5 10 0 4 0 0 0 0 4

" 2) 0 3 5 0 0  0 1/2 0 1/5 1/2

" 3) 0 2 6 0 0 0 1/2 0 1/5 1

" 4) 1 4 4 0 0 0 1 0 0 4

" 5) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1/2

Sum‑75 7 5 59 1 12 1  8 0 3 9/10 26 1/2

1) Granhatten,  2) Korgauren under 169a,  3) Korgauren under 169b

4) Brennmoen,  5) Kristenmoen

 

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 4 sønner

1701  1 bruker, 1 sønn

 

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑  Holds‑  Tjenere  Husm.‑  Inderster  Fattige Handl.,

 folk folk folk håndv. m.v.

1801 12* 2 5 0 0  0 3

1865 6 7* 3 26 10  4 8

1875 13 3 9 17* 18  1 8

1891 21 1 5 5 10  1 25

* 1 fosterbarn

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se 12 Fuglstrand. Brukerne kjøpte garden 1885. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

KORGEN udelt, landskyld 1 pund.

1) Trond var den første kjente brukeren. Han var ødegårdsmann og betalte 1622 leding av 1 pund.

 

2) Jens var ødegårdsmann 1629.

 

3) Nils var ødegårdsmann og betalte 1630‑31 leding av 1 pund. 1632‑40 var garden øde.

 

4) Jon Ingebrigtsøn var ødegårdsmann fra 1641 og var "forarmet" 1745. Han er oppført i skattematrikkelen 1647 med landskyld 1 pund og skatt 1 ort, og var bruker til 1678 og enka etter ham til ‑89. Ved M 1666 var Jon 51 år, med sønnene

1. Ole, 22 år,

2. Ingebert, 18 år,

3. Nils, 12 år og

4. Iver, 9 år.

 

5) Iver Jonsøn (ca 1657‑1731), sønn av f. br., var bruker fra 1699 av 1 pund og 1716-17 av ½ pund. G.I. m. Anna Jensd., d. 1722.

Barn.

1. Simen, 10 år 1701 (her),

2. Karen, f. ca 1682 (Bjurselvmoen),

3. Anna, f. ca 1685 (Bryggfjelldalen Bruk II).

G.II. 1723 m. Valborg Pedersd. (ca 1698‑1785).

Barn:

4. Anne, f. 1724 (Brattland bnr. 1),

5. Dordi, f.‑26 (Fagervollia),

6. Gjertrud, f.‑28 (Tverrberget i Hattfjelldal).

Ved skiftet etter Iver 1731 var boets brutto 83‑0‑10, avg. 32‑4‑8. Bøker: Povel Andersens postill og 6 andre. Husdyr: 1 hoppe, 7 kyr, 2 dalkviger, 1 markokse, 2 kalver, 3 sauer, 4 jømmer, 2 værer, 3 lam.

 

6) Simon Iversøn (ca 1691‑11.3.1771), sønn av f. br., var bruker av ½ pund 1716-17, av 1 pund 1718‑31 og ½ pund 1732‑63. G.I. 1718 m. Ane Hansd. (ca 1682-1743).

Barn:

1. Jens, f. 1718 (Solhaug bnr. 1),

2. Jon. f.‑21, d.‑27,

3. Daniel, f.‑23,

4. Karen, f.‑26,

5. Ane, f.‑28, d.‑29.

Ved skiftet etter Ane 1743 var boets brutto 71‑3‑14, gjeld og avg. 12‑4‑0. Bøker: Müllers postill, bibel og salmebok. Husdyr: 1 hoppe, 5 kyr, 2 markkviger, 1 dalkvige, 1 markokse, 2 sauer, 4 jømmer, 1 vær. G.II. 1743 m. Kirsten Eliasd. (1710‑4.8.‑76).

Barn:

6. Ane, f. 1744 (her),

7. Elias, f.‑46 (Lenningsvik),

8. Iver, f.‑48,

9. Berte Chierstine, f.‑51,

10. Ole, f.‑53.

 

Bnr.1 (lnr. 169a) KORGEN, oppstått ved deling av garden 1731, med landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 5,89.

7) Christopher Johansøn (1738‑1813) fra Krokselvmoen fikk bbr. dat. 10.1. 1764, tl. 15.5.‑65. G. 1764 m. Ane Simonsd., datter av f.br.

Barn:

1. Berte, f. 9.2.1765, d.s.å.,

2. Johanna, f. 5.7.‑66 (Lille Bryggefjell bnr. 1),

3. Kiersten, f.‑68 (Langmoen),

4. Elisabeth Bergitha, f.‑70 (Reinåmoen bnr. 1),

5. Anne, f. 1.9.‑72 (her),

6. Johannes, f.‑75 (Sandnes i Målselv),

7. Karen, f. 3.5.‑77 (Tortenli i Hattfjelldal),

8. Simeon, f. 3.9.‑79 (Lenningsvik),

9. Hans, f. 19.8.‑82 (bnr. 2 her),

10. Pernilla, f. 13.1.‑86.

Christopher og kona flyttet med noen av barna til Tortenli i Hattfjelldal, der dattera Karen giftet seg med Lars Josefsen fra Varnträsk.

 

8) Gabriel Nilssøn (1773‑1811) fra Skresletta bnr. 2 fikk bbr. tl. 11.10.1802. G. 1801 m. Anne Christøphersd. (1772‑3.2.1845), datter av f.br.

Barn:

1. Nils, f. 1802, d.‑03,

2. Elen Kjerstina, f.‑05, d.‑07,

3. Nils, f.‑07 (Bjurselvmoen pl. Leiravneset),

4. Elen Kjerstina, f.08, d. 14.4.‑80 ug,

5. Gabriel, f.‑10 (pl. Brennmoen her),

6. Peder Jacob, f. ‑11.

 

9) Jens Pedersøn (1783‑1821), fra Straumfors pl. Forsbakken, fikk bbr. tl. 6.10.1812. G. 1812 m. enka Anne. Ingen barn. Jens Pedersøn druknet i Røssåga og ble ikke funnet.

 

10) Christopher Christophersen (1794‑28.2.1881) fra Holmsletta fikk bbr. tl. 26.4.1823. G.I. 1822 m. Karen Jacobsd. (1801‑14.7.‑23) fra Nerleiren bnr. 4.

Barn:

1. Carolus Johan, f. 12.7.1823 (Grønvik).

Christopher flyttet 1831 til sin svigerfars bruk Nerleiren bnr. 3. Om 2. ekteskap og barn s.d.

 

11) Jens Anderssen (1802‑7.6.‑54) fra Nerleiren bnr. 3 fikk bbr. tl. 4.10.1831. G. 1828 m. Kirstina Andersd. (1806‑6.8.‑90) fra Solbakken.

Barn:

1. Fordel Joseph, f. 27.3.1828 (her),

2. Jens Johan, f. 24.6.‑31, d. 8.2.‑61 (druknet under Lofotfisket),

3. Ane Fredrikka, f. 18.10.‑33,

4. Anthon Fredrik, f. 3.10‑35 (Buvik bnr. 4),

5. Dorthea Johanna, f. 14.7.‑37, d. 25.8.1912 ug,

6. Gulle Johan, f. 10.6.‑39 (USA‑74),

7. Jacob Andreas, f. 6.4.‑43 (USA‑83),

8. Christen Andreas, f. 14.10.‑44 (husm. her),

9. Anne Birgitte, f. 26.8.‑48 (Buvik bnr. 3),

10. Hans Heitmann, f.‑49, d. 23.2.50, 12 uker gl.

 

12) Fordel Jensen (1828‑29.4.‑92), sønn av f.br. kjøpte bruket da Walnum­godset ble solgt til brukerne. Skjøtet er ikke innført i Realpanteregisteret. G. 1853 m. Christense Haagensd. (1832‑31.12.1920) fra Skjeftmoen.

Barn:

1. Elen Dorthea, f. 27.8.1852 (Valåmoen bnr. 1),

2. Kjersten Anne, f. 7.1.‑54, d. 10.9.‑57,

3. Jens Johan, f. 27.9.‑56, d. 24.9.‑57,

4. Anne Marie, f. 16.7.‑59, d.s.å.,

5. Jens Johan, f. 18.6.‑60 (her),

6. Anthon Heitman, f. 21.2.‑63, d.str.,

7. Anthon Heitman, f. 28.6.‑65, d.str.,

8. Petra Johanne, f. 3.7.‑66, d. 23.7.‑68,

9. Christine Fredrikke, f. 15.5.‑69, d. 14.6.‑85,

10. Petra Johanna, f. 7.12.‑71, d. 27.8.‑80,

11. Hans Vølner, f. 25.6.‑74, d.s.å.,

12. Frans Christian, f. 19.7.‑76 (her).

På skiftet etter Fordel fikk enka eiendommen utlagt for kr.3500.

 

13) Jens Fordelsen (1860‑14.7.1933), sønn av f.br., fikk skj. fra mora for kr. 3000 og kår. Ved kontrakt tl. 26.8.1916 tilsto Jens sin bror Frans fritt hus og opphold så lenge Frans forble ugift. Jens var ugift.

 

14) Frans Fordelsen (1876‑14.8.1953), bror av f.br., drev bruket inntil hans sønn, som var eier, ble myndig. G. 1929 m. Dorthea Pedersd., f. 1896, fra Seljeli bnr. 2.

Barn:

1. Fredrik Kristian, f. 10.12.1930.

 

15) Fredrik Fordelsen, f. 1930, sønn av f.br., var som barn blitt eier av bruket ved testamente fra sin farbror bruker nr. 13, og overtok det da han ble myndig. G. 1954 m. Elsa Karla Finneide, f. 13.12.1930.

Barn:

1. Jan, f. 19.10.1955,

2. Gry Elly, f. 29.4.‑58,

3. Siv, f. 13.4.‑59.

 

Bnr.2 (lnr. 169b) KORGEN, oppstått ved deling 1731 av Bruk I med landskyld 12 mark, 1838: 1 daler 1 ort 9 skill., 1891: M. 5,89.

1) Nils Olsøn (ca 1688‑25.5.1776) fikk bbr. tl. 14.7.1732. G. 1732 m. Valborg Pedersd., enka etter bruker nr. 5 på Bruk 1.

Barn:

1. Ole, f. 1732, d.‑51,

2. Karen, f.‑34 (her),

3. Valborg, f.‑35 (Krokselvmo),

4. Maren, f.‑38 (Sandsvær i Lurøy),

5. Iver, f.‑39, d.‑52,

6. Elisabeth, f.‑41, d. før ‑76,

7. Johanna, f.‑43 (Sundsholmen ved Høynes).

 

2) Johannes Eriksøn (1733‑1819) fra Valla bnr. 2 var bruker fra ca 1760. G. 1760 m. Karen Nilsd. (1734-1801), datter av f.br. Ingen barn.

 

3) Ludvig Schultz Knoph (1750‑2.6.1840) fra Sømna, f. Time på Jæren, fikk bbr. dat. 27.4.1794, tl. 11.5.‑95. Han bykslet også grunn til et lagerhus på Olderneset. Han drev handel på Korgauren ifølge bevilling av 23.5.1787. G.m. Anne Margrethe Bech.

Barn:

1. Gunhild Bech, f. 2.6.1776 (Lillebjerka bnr. 1),

2. Kirsten Lind, f. 12.9.‑77, d. 1854 (Sømnes),

3. Tøger, f. 21.12.‑78 (USA),

4. Peder, f. 29.2.‑80, d. som barn,

5. Peder, f. 26.2.‑81, d. som barn?,

6. Anna, f. 27.8.‑83, d.str.,

7. Niels Winter, f. 18.2.‑85, d. 44.4.1835 (Stavøy),

8. Anna Bech, f. 20.4.‑87, d. 20.4.1866 (Øksningan).

Handelen i Korgen gikk dårlig, og Knoph oppga etter eget ønske sitt bo til skifteretten 1799, og ble kontorist hos sorenskriveren på Helgeland. Knoph kom seg seinere økonomisk på fote og kjøpte flere garder på Sør-Helgeland.

 

4) Iver Rivertz (1763‑19.2.1847) fra Ytteren fikk bbr. utst. 1799, tl. 1800. Han kjøpte Knophs hus på Korgauren og drev handel og gjestgiveri ifølge bevilling av 5.10.1799. Både handelen og gjestgiveriet ble nedlagt 1803. G.I. m. Kristine Marstrand.

Barn:

1. Johan Albricht, f. 1795 (Valåmoen bnr. 3).

G.II. 1798 m. Johanna Leinich (1771‑24.10.1842). Da Iver ble enkemann, flyttet han til sin sønn på Valåmoen.

 

5) Hans Christophersen fra bnr. 1 her, f. 1782. fikk bbr. tl. 12.10.1809. Han flyttet til Bollermoen 1820 ved bytte med følgende bruker. Om farn. se Bollermoen.

 

6) Lars Nilssen (1794‑15.5.1860) fra Meland bnr. 2, tidligere bruker på Bollermoen, fikk bbr. tl. 1.5.1820. Om fam. se Bollermoen.

 

7) Svend Davidsen (1803‑4.6.‑77) fra Bollermoen fikk bbr. tl. 20.6.1831. G. 1831 m. Anna Benonid. (1808-25.11.‑91) fra Samuelmoen.

Barn:

1. Lovisa Elena, f. 24.1.1833, d.str.,

2. David Olaus, f. 19.3.‑34, d. 6.2.‑39,

3. Lars Nicolaj, f. 11.4.‑36,

4. Karen Sofia, f. 3.6.‑38, d. 18.5.1908 ug,

5. Benoni Johan, f. 27.8.‑40 (her),

6. David Edvard, f. 8.2.‑43, d. 20.12.1919 ug,

7. Anders Kristian, f. 23.7.‑45 (USA‑68),

8. Elen Kjerstina, f. 15.1.‑48, d. 16.5.‑87.

 

8) Benoni Svendsen (1840‑14.9.1925), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.9.1863 og skj. fra Pauline Walnum for kr. 3933.33, dat. 21.8.1885, tl. 1.3.‑92. G. 1869 m. Adrianne Nilsd. (1845‑20.7.1937) fra Oldernes bnr. 2.

Barn:

1. Svend Heitmann, f. 14.10.1870 (her),

2. Anna Berthine, f. 21.11.‑72,

3. Gitta Rebekka, f. 15.1.‑76, d. 11.3.‑79,

4. Rebekka Johanna, f. 19.2.‑80 (her).

 

9) Svend Benonisen (1870‑1.1.1955) og Rebekka Benonisen (1880‑10.7.1963), barn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000 og kår, tl. 5.9.1923. Rebekka Benonisen G. 1933 m. Edvard Nylund fra Grønvikmoen bnr. 2. Om hans første ekteskap og barn i dette, s.d. Tre av barna flyttet med Edvard til Korgen. Ingen av barna var interessert i bruket.

 

10) Olav Rydsaa, f. 1917, fra Røsså bnr. 3 kjøpte bruket hos Rebekka og Edvard Nylund, og overtok det 1.1.1959. Olav Rydsaa hadde vært forpakter på Samuelmoen bnr. 1 1949‑58. G. 1949 m. Gunvor Elfrida Håpnes (17.11.1918-12.9.‑85) fra Trøndelag.

Barn:

 1. Inger Lise, f. 19.4.1948.

Inger Lise Rydsaa G. 1968 m. Per Eivind Oldernes, f. 4.12.1942.

Barn:

1. Olav, f. 9.8.1968 (her),

2. Berit, f. 8.12.‑70.

 

11) Olav Oldernes, f. 1968, dattersønn av f.br., overtok bruket 1.1.1989 med skj. fra morfaren.

 

 

HUSMENN OG SMÅBRUKERE.

 

Ikke navngitt plass.

1) Andreas Andreassøn (1797‑4.3.1835) fra Leirskaret bnr. 3 var husmann fra ca 1830. G. 1829 m. Kirsten Andersd. (1785‑13.6.1841) fra Mehus i Nesna.

Barn:

1. Ellen Kirstine, f. 5.5.1830 (Bryggfjelldalen pl. Sagrabben),

2. Israel Andreas, f. 9.7.‑33, d. 13.1.‑35.

 

2) Jacob Davidsen (1807‑21.1.‑94) fra Bollermoen var husmann fra ca 1843. G. 1841 m. Berit Benonid. (1810‑24.11.‑85) fra Samuelmoen.

Barn (f.her):

1. Ellen Bergitha, f. 28.6.1842,

2. David Olaus, f. 30.5.‑44. Misjonær på Madagaskar, reiste ut 1874, var ute i 40 år, bodde sine siste år i Kristiania, se Menighetsblad for Nord-Rana nr 2/2010 side 4-7,

Fam. flyttet 1844 til Varnträsk i Hattfjelldalen.

 

3) John Johnsen (ca 1819‑4.6.1877) fra Helgå i Nesna var husmann 1844‑46 og bykslet så Valåmoen bnr. 1. Om fam. s.d.

 

KORGAUREN under bnr. 1.

1) Nils Johansen (1796‑10.9.1843) opph. Elsfjord var husmann fra ca 1831. G. 1827 m. Lovise Andersd. (1799‑13.12.1876) fra Grønvikmoen pl. Grindvika.

Barn:

1. Johannes, f. 11.2.1829,

2. Anders, f. 19.9.‑30,

3. Randine Bergitha, f. 4.9.‑32,

4. Peder Andreas, 18.4.‑34, d.str.,

5. Peder Andreas, f, 10.7.‑35, d. 30.12.‑77,

6. Nils Benjamin, f. 7.8.‑40 (Hb‑75).

 

2) Peter Falk Jacobsen (ca 1802‑18.8.‑87) f. i Nesna. G. 1850 m. enka Lovise. Ingen barn.

 

3) Anders Nilsen (1830‑11.12.1901), stedsønn av f. husm., overtok plassen ca 1872. G. 1872 m. Anna Nilsd. (1824‑28.10.1903) fra Valåmoen bnr. 2. Ingen barn. De hadde en fostersønn

1. Edvard Jacobsen, f. 21.5.1871, fra Svartvatnet Elsfjord.

Anders og Anna flyttet 1882 til Villmoen bnr. 3.

 

4) Lars Johannessen (1846‑30.11.1917) fra Korgauren under bnr. 2, husmann og tømmermann. G. 1877 m. Gurine Gabidelsd. (1848‑22.5.1939). Gurine hadde en sønn Gulle Martin, f. 3.3.1870, F: Jørgen Jørgensen fra Husby i Nesna.

Felles barn:

1. Anna Kristine, f. 26.7.1876,

2. Nils Johan, f. 4.4.‑78,

3. Randine Johanna, f. 12.2.‑80, d.s.å.,

4. Johan Rivert, f. 11.2.‑81,

5. Randine Christine, f. 27.5.‑85,

6. Gabriel Gunerius, f. 11.3.‑87,

7. Lyder Georg, L 27.6.‑89,

8. Lars Gunhildus, f. 8.7.‑93, d.str.

 

KORGAUREN under bnr. 2.

1) Johannes Nilsen (1802‑27.11.‑92) fra Bryggfjelldalen bnr. 3, husmann fra ca 1850. G. 1842 m. Randine Johanna Olsd. (1821‑29.3.1906) fra Snasen NR.

Barn:

1. Lars Nikolai, f. 29.6.1846 (pl. Korgauren under bnr. 1),

2. Ole Marthinus, f. 9.3.‑49 (pl. Olderneset),

3. Nils Johan, f. 1.7.‑50,

4. Hans Edvard, f. 12.3.‑52, d. 8.10.1934,

5. Peder Benjamind, f. 19.8‑54 (Samuelmoen pl. Hella),

6. Anne Nicoline, f. 13.1.‑58.

Enka hadde plassen 1900.

 

KRISTENMOEN (1875) eller MØLNHUSMOEN (1900) under bnr. 1. Daglignavn MOEN.

1) Kristen Jensen (1844‑23.7.‑99) fra bnr. 1 her, husmann fra 1875. Plassen var antakelig opptatt av ham og til å begynne med navngitt etter ham. G. 1871 m. Elen Jonsd. (1846‑9.12.1927).

Barn:

1. Davine Anthonette, f. 1.6.1872 (Valla pl. Granneset),

2. Jens Johan, f. 1.6.‑72 (her),

3. Johan Edvard, f. 5.9.‑74,

4. Kristine Emilie, f. 9.1.‑78,

5. Gine Johanne, f. 29.4.‑80 (her).

Enka hadde plassen 1900.

 

2) Jens Kristensen (1872‑14.11.1950) og Gine Kristensen (1880‑20.4.1939), barn av f.husm., begge ug, drev plassen sammen. Gina hadde en sønn

1. Kåre Kristian, f. 16.12.1905 (her), F: typograf Nils Olsen, Hemnesberget.

 

Bnr.14 MØLLEHUSMOEN, fraskilt 1953 fra bnr. 1.

3) Kåre Moen (1905‑31.5.1977) f. her, hadde overtatt drifta av plassen før morbroren Jens døde. Kåre Moen kjøpte bruket hos Fredrik Fordelsen, og fikk skj. med virkning fra 1.1.1954. Kåre var ug.

 

4) Odd Arnung Varem, f. 11.4.1933, fra Vefsn, fikk bruket ved testamente fra f. eier. Nødvendig godkjennelse på skjøtet ifølge konsesjonsloven ble gitt 1978. Odd Varem G. 1961 m. Aud Johanne Nilsen, f. 26.10.1938, fra Steigen.

Barn:

1. Sonja, f. 8.2.1962,

2. Kjell, f. 9.8.‑63,

3. Mette, f. 20.2.‑65.

 

BRENNMOEN under bnr. 2.

1) Gabriel Gabrielsen (1810‑23.8.‑83) fra bnr. 1 her var husmann fra ca 1845. G. 1845 m. Maren Olsd. (1815‑23.2.1904) fra Smalsundmoen.

Barn:

1. Ole. f. 14.7.1842, d. 25.8.1939,

2. Ane Jacobia, f. 20.7.‑46 (Y.Dilkestad pl. Børresteinlia),

3. Gurine Eline, f. 13.1.‑48 (pl. Korgauren under bnr. 1 her),

4. Maren Maria, f. 21.9.‑49. d. 21.5.‑51,

5. Kjersten Anne, f. 17.6.‑51 d. 23.8.1941 ug,

6. Maren Gurine, f. 2.2.‑54,

7. Andreas Johan, f. 22.11.‑55 (her),

8. Marit, f. 8.9.‑57 (pl. Valåmoen).

 

2) Andreas Gabrielsen (1855‑10.12.1906), sønn av f.husm., overtok plassen ca 1884. G. 1892 m. Iverta Nilsd. (1858‑27.4.1944).

Barn:

1. Nils Ingvald, f. 29.7.1885,

2. tv. Anders Norman, f. 12.7.-92, d. 9.9.1977, og

3. tv. Gabriel Martin, f. 12.7.-92 (her),

4. Amanda Johanna, f. 28.6.‑93, d. 11.2.1943,

5. Elen Kristine, f. 24.11.‑94, d. 23.10.1956 ug,

6. Inga Otelia, f. 14.1.‑96 (Visten i Vevelstad),

7. Svend Olai Mo, f. 14.7.‑98,

8. Arthur Ingernan, f. 27.6.1900, d. 22.5.‑88.

 

Bnr. 13 BRENDMO, fraskilt ca 1950 fra bnr. 2.

3) Gabriel Brendmo (1892‑18.10.1984), sønn av f.br., var husmann til ca 1950, og kjøpte så bruket hos Edv. og Rebekka Nylund, med skj. Gabriel var ug. Hans ugifte søster Elen Kristine hadde en datter Gunvor Marie, f. 2.4.1926.

 

4) Jens Pedersen (1.5.1925‑14.5.‑70), fra Kvænangen, fikk skj. fra Gabriel Brendmo, tl. 14.6.1965. G. 1949 m. Gunvor Marie Brendmo, f. 1926, søsterdatter av f.br.

Barn:

1. Sten Eirik, f. 13.1.1950,

2. Frank Vidar, f. 2.12.‑51,

3. Ståle Hallgeir, f. 9.3.‑53,

4. John Harald, f. 14.5.‑54,

5. Anne Synnøve, f. 29.1.‑57,

6. Berit Ingebjørg, f. 21.3.‑58.

Enka Gunvor fortsatte med bruket etter mannens død.

 

GRANHATTEN under bnr. 2.

1) Edvard Olsen (23.12.1822‑2.6.1911), f. Hemnessjøen, F: uk. Ole Zachariassen, M: P. Kiersten Olsd. G. 1845 m. Elisabeth Larsd. (1819‑8.3.‑99) fra Storforshei bnr. 1 NR.

Barn:

1. Anthon Kristian, f. 14.8.1844 (Svartvatnet Elsfj.),

2. Karen Heline, f. 17.6.‑48 (Hb‑91),

3. Lars Andreas, f. 10.3.‑52, d.s.å.,

4. Lovise Petrine, f. 13.3.‑54,

5. Ole Zacharias, f. 6.5.‑56, (Myrvik bnr. 1),

6. tv. Gulle Marthin, f. 20.7.1857, d. 19.4.‑59, og

7. tv. Jakob?, f. 20.7.1857 (Strømstad i Kvæfjord).

Edvard Olsen var bruker av Myrvik bnr. 1 før 1891.

 

2) Tore Einsteinsen Fure, f. 29.1.1848, d. 13.4.‑87, kom fra Sunndal som dreng til Benoni Svendsen Korgen. Han ble 29.10.1876 G.m. Lovise Petrine Edvardsd. (1854-1935), datter av f.br.

Barn:

1. Edvard Olai, f. 1876 (Bjellånes NR)

2. Ingernann Andreas, f. ‑78 (Myrvik bnr. 8)

3. Gulle, f. ‑82 (Hjerpbakken bnr. 3)

4. Teodor Lossius, f. 14.12.‑87, d. 7 år på Valåmoen.

Lovise ble som enke G.II. m. Olaus Larsen, Hb., barn: Borghild, f. 1893, Ludvig og Teodor, f. 1895. 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.