Home / Gardene / 068 Ytre Dilkestad

068 Ytre Dilkestad


 

Hemnes Gård og Slekt, s. 410-418

 

68. Dilkestad ytre

Redigert 28. mai 2011

 

Dilkestad var bare ett nr. i den gamle martikkelen, men allerede 1723 skilte man mellom 68 ytre og 69 indre Dilkestad. Kirkebøkene skiller sjelden mellom ytre og indre D., men bruker til gjengjeld også noen av bruksnavnene. Brukene på de to nåværende matrikkelgardene har derfor latt seg skille fra hverandre fra begynnelsen, og gardene er behandlet hver for seg.

 

Navn: dilkastadom j radund, i Aslak Bolts jordebok ca 1440. Diilchestad 1567, Dilckestad 1610, Dilchestad 1647, ‑61 og 1723, Dilkestad 1838 og ‑91.

 

Det fins ingen sikker mening om betydningen av navnet. Rygh XVl uttrykker det slik: "Navnet er enestaaende, og jeg kan heller ikke paavise noget, som kunde formodes at være beslægtet dermed".

 

Daglignavnet er Dellsta. Navn på enkeltbruk blir tatt med på de respektive stedene.

 

Dilkestad, begge gardene sammen, hadde i Jordebog 1626 landskyld 2 våger ½ pund fisk, og 1647 2 våger 1 pund.

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Navnet "ytre" angir at det er den Dilkestad‑garden som ligger lengst ut mot Ranafjorden. Bruksnavnet Purkneset. Purchnæs i M 1666, Porchnæsset i kirkebøkene fra 1708. Navnsammensetninger med Purke og Purka fins, ifølge Rygh XVI, mange steder, og må bety hun‑svin, men selve "purka", som navnet skal forbindes med, er ikke lokalisert. Åenget ligger ved Purkneselva. Aspbakken og flere er kommet til som bruksnavn på 1800‑tallet. Det navnet som vanligst brukes i kirkebøkene er Dilkestad, både om ytre og indre.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde ett bruk inntil 1714, to bruk 1715‑1852, tre bruk 1853‑74. Seinere utstrakt oppdeling: 7 bruk 1891, 9 bruk 1923. Grenseoppgang mot 67 Buvik 1640, 1726 og ‑72. Utskiftning av skog mot 67 Buvik 1830, og av havnegang mot 67 Buvik, 69 Dilkestad indre, Stiauren og Jektstrand (begge i Nesna) 1892‑95.

 

Kverner og sagbruk:

På Dilkestad ytre var kverner for begge Dilkestad‑gardene og for 1 Sandnes, som ikke hadde egen kvernbekk. 1774 betalte Anders Christophersøn I.D. 12 skill. kvernskatt. For de andre kvernene ble det betalt 4 ‑ 8 skill. Ytter Dilchestad Saug fikk privilegiebrev utstedt 7. juni 1765. Denne saga var i bruk så seint som 1808. Ny bevilling på sag for 20 tylfter tømmer årlig ble gitt 1831.

 

Skjerping:

Det var skjerpet på kopper‑ og svovelkis på Dilkestad og nabogarder 1907‑11. Oftest er bare oppgitt "ertsfunn", og de forskjellige anvisningene – 3‑6 hver gang – er oftest ikke spesifisert på gard.

 

 

MATRIKKELGARDEN DILKESTAD YTRE, GNR. 68.

Gammel gard, nevnt allerede i Aslak Bolts jordebok, ca 1440, da Nidaros erkestol eide 3 spann landskyld i Dilkestad (udelt). Dilkestad ytre hadde 1647 landskyld 1 våg fisk.

1723 "Samme Jord er Waad til Agerland og skrind til Enge‑march, tung Wunden". Gl. matr.nr. 167, landskyld 1 våg.

1838 Nytt matr.nr. 117, lnr. 248 og 249, landskyld 2 daler 4 ort 18 skill.

1865 Lnr. 248a: 12 mål åkerland. Eng, til dels vannsyk leirjord, som antas å gi omtrent 150 lass høy årlig. Lettbrukt og ikke frostlendt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig vedskog, men intet til avvirk­ning. Det fins et vannfall på garden.

 Lnr. 248b: 2 mål åkerland. Eng, myrjord og sandjord, som antas å gi 26 lass høy årlig. Ikke frostlendt. Tilstrekkelig havning. Util­strekkelig vedskog.

 Lnr. 249: 12 mål åkerland. Eng, vannsyk leirjord, som antas å gi 106 lass høy årlig. Ikke frostlendt. Tilstrekkelig havning. tilstrekkelig vedskog, men intet til avvirkning. 1891 Gnr. 68, skyld 8,85 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Svin  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 2 12 24 0 0 3 5/8 ½ 0

1835 2 17 24 0 1 4 ½ 0 2  4 ½

1865:

248a 1 9 6 0 0 2 ½ 0 ¾  8

248b 1 2 3 0 0 ¾ 0 0  2

249 1 8 10 0 0 2 1 0  6

Pl. 1) 0 2 4 0 0 1 0 0  4

Sum‑65 3 21 23 0 0 6 ¼  1 ¾  20

1875:

248a 1 8 10 1 0 2 0 ½  6

248b 0 4 5 0 0 ¾ 0 ¼  2

249a 1 8 8 0 0 1 ½ 0 ½  5

249b 0 2 0 0 0 1/8 0 0  2

Pl. 1) 0 2 3 0 0 ¼ 0 0  2

" 2) 0 1 3 0 0 0 0 0  1 ½

" 3) 0 2 1 0 0 0 0 0  ¼

Sum‑75 2 27 30 0 0 4 7/8  0 1 ¼ 18 ¾

1) Aspbakken  2) Ørtuvenget  3) Lia

 

MANNTALL

1666  1 bruker, 3 sønner

1701  1 bruker, 2 sønner

 

FOLKETELLINGER

Husb.‑  Kårfolk Tjenere  Husm.‑  Inderster  Strand‑  Fattige

 folk folk  sittere

1801 11* 0 8 0 0  0 0

1865 15 3 1 6 2  0 0

1875 18 5 2 9 7  0 0

1891 16 6 2 14 12  6 1

* 1 fosterbarn

 

EIERE.

Nidaros erkestol, seinere benefisert Hemnes kirke. Gikk så over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukerne 1842‑50. Seinere har brukerne vært eiere, med unntak av at Benoni Larsen Hestnes var eier av bnr. 2 1845‑74.

 

 

 

BRUKERE.

 

1) Oluff var den første kjente brukeren. Han var leilending her 1610‑39, og betalte 1 ½ daler skatt 1610.

 

2) Laurs ell. Lauridtz var bruker 1640‑61. Ved skattemanntallet 1647 var landskylda 1 våg.

 

3) Anders Christophersøn var her fra seinest 1666. Han var da 34 år, og trolig G.I. m. enka etter f.br., da han er oppført med sønnene Per, 14 år Mons og Ole, 5 år, alle Lars‑sønner. Abelune Andersd., f. ca 1675 og G. Grønvik, antas å tilhøre denne familien. (Nils Anderssøn, her, var verge og formynder for Abelunes datter Eli). G.II. ca 1685 m. ukjent. Ved M 1701 var Anders 74 år, med sønnene

1. Christopher 15 år og

2. Mons 9 år.

Dessuten kjennes

3. Berete, Gift på 63 Sund.

Nils Anderssøn, som tjente på 80 Ø.Brennberg 1701 og da var 14 år, antas å være en sønn (her). Sønnen Christopher drev garden sammen med faren 1705‑09 og flyttet så til 69 I.Dilkestad. 1715 ble Y.Dilkestad delt mellom sønnene Mons og Nils i de seinere lnr. 248, 2 pund og 249, 1 pund.

 

Bnr.1 (lnr. 248) PURKNESET, Landskyld fra 1715 2 pund.

4) Mons Anderssøn (ca 1692‑1753), sønn av f.br. G.I. 1715 m. Ane Gabrielsd. (ca 1688‑1733) fra Indre Bardal.

Barn:

1. Jon, f. 1716 (Mastermoen i Nesna),

2. Gabriel, f.‑ 18 (Hillesjorden i Lødingen),

3. Anders, f.‑20 (her),

4. Johanna, f.‑22 (Gleivstad i Lofoten),

5. Lars, f.‑23 (Fagervik i Nesna 1752),

6. Hans, f.‑26, d.‑27,

7. Hans, f.‑29, d. før ‑53, ikke nevnt i mors skifte 1734,

8. Guru, f.‑30, d.‑32,

9. Johannes, f.‑33, d.‑67 (Lofoten), gift 1760 med Anne Thomasdatter f. 1736 Tømmerneset, Dilkestad, 4 barn.

Ved skiftet etter Ane 1734 var boets brutto 107‑6‑4, avg. 34‑3‑6. Husdyr: 1 hest, 3 kviger, 3, 2 og 1 år, 1 årsokse, 2 kalver, 12 sauer, 2 jømmer, 2 værer, 2 hanegeiter, 4 risbit bukker, 1 lite svin. G.II. 1734 m. Malene Jacobsd., d. 1753.

Barn:

10. Jacob, f. 1738. d. før ‑40,

11. Jacob, f.‑40 (Rørli),

12. Mariana, f.‑46 (69 I.Dilkestad 251b),

13. Beret, f.‑50, d. før ‑53.

 

5) Anders Monssøn (1720‑30.8.76), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 29.11.1752, tl. 8.5.‑53. G. 1747 m. Giertrud Olsd. (1718‑9.10.‑84) fra 86 Straumsnes, født på Mastermoen i Bardal.

Barn:

1. Ane Johanna, f. 1748, d.‑62,

2. Inger, f.‑52, d.‑57 BK,

3. Mogens, f.‑54, d.‑57 BK,

4. Gjertrud, f.‑55, ikke nevnt i fars skifte1776,

5. Gura, f.‑57, nevnt i mors skifte 1785, da heime,

6. Elisabeth, f.‑60 (Breimo i Nesna),

7. Apolone, f.‑62, nevnt i fars skifte.

Ved skiftet etter Anders 1776 var boets brutto 243‑1‑8, gjeld og avg. 42‑1‑8. Sølv for 17‑5‑7, bl.a. en liten sølvkanne for 8‑4‑0. Bøker: Bibel, huspostill, salmebok, lovbok. Husdyr: 1 hest, 4 kyr, 1 kvige, 14 sauer, 3 jømmer, 1 geit, 1 hanegeit, 1 bukk.

 

6) Hans Olsøn (1752‑28.6.1841) fra 145 Oldernes bnr. 2. G.I. 1778 m. enka Giertrud. Ingen barn. Ved skiftet etter Giertrud 1785 var boets brutto 380‑2‑8, gjeld og avg. 104‑5‑2. Sølv for 35‑4‑7, bl.a. en sølvkanne på 48 lodd for 26 dlr. Bøker: Gerners postill og to andre. Halvparten i Dilkestad sag. Seksringsbåt, Lofot‑bruk. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 3 kviger, 1 kalv, 16 sauer, 1 jømmer, 6 værer, 4 geiter, 2 hanegeiter. G.II. 1785 m. Anna Jensd. (1757‑19.6.1835) fra 144 Øverleiren bnr. 1.

Barn:

1. Jens, f. 22.10.1786, død 44 år gammel i en ulykke,

2. Ole, f.‑88, d. 1806,

3. Johannes, f.‑90 (her),

4. Giertrue, f.‑92 (89 Straumbotn bnr. 2),

5. Elen, f. 18.6.‑94 (74 Gjesbakken bnr. 1),

6. Abel, f.‑96, d.‑97,

7.   Abel, f.-98, d. 20.2.1803,

8. Karen, f. 1802 (Myklebostad i Nesna).

 

7) Johannes Hanssøn (1790‑7.12.1847), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 17.10.1821, tl. 28.4.‑26. G. 1820 m. Berit Maria Michelsd. (1794‑17.2.1878), fra Bustnes bnr 2 NR.

Barn:

1. Ole, f. 15.1.1822 (her),

2. Ane Christina, f. 14.7.‑23, skifte 1902, ugift,

3. Hans, f. 25.1.‑26, d. før 1902, til Gryting i Hadsel, 3 barn,

4. Michelina Christense, f. 12.5.‑28 (Buvik pl. Vindhaugen),

5. Abel Elias, f. 8.5.‑30, d. 14.12.1921, fattigunderstøttet, ugift, bodde heime,

6. Elerine, f. 13.3.‑33, d. 16.6.‑66 ug,

7. Berit Maria, f. 13.6.‑35, d. str.,

8. Johanna Bergitha, f. 29.7.‑36, d. 19.5.1918, ugift, bodde hjemme, fattig, død av slag.

Enka Beret fikk kongeskjøte for 200 Spd. og årlig jordavgift 6 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 64 Spd. 95 skill., dat. 16.2.1850, tl. 6.10.‑52.

Handelsmann Andreas Hansen Bardal fikk skj. fra Berit Michelsd. tl. 6.10.1852.

 

8) Ole Johannessen (1822‑21.5.1902), sønn av f.br., fikk skj. fra Andreas Hansen for 200 Spd. og jordavgift som ovenfor, tl. 4.10.1853. Samme år ble lnr. 248b fraskilt. G.I. 1850 m. Hanna Marie Holmsen (1828‑1.5.68) fra Hemnesberget, f. Bodø, datter av fogd Holmsen i Hemnes.

Barn:

1. tv. Hans Martin, f. 27.3.1851, d. 29.1.‑53,

2.   tv. Julius, f. 27.3.-51, ikke nevnt i familiens skifter,   

3. Johannes Heitmann, f. 28.5.‑52 (her),

4.   Hans, f. -55, ikke nevnt i familiens skifter,

5. Haldor Marcelius, f. 21.10.‑59 (her), 

6. Hansine Otelia, f. 25.4.‑61 (USA-02), gift med J.M. Baumgarden i Chicago,

G.II. 1870 m. Johanna Larsd. (1824‑11.8.‑93), angivelig fra Stor‑Alteren NR. lngen barn.

 

9a) Johannes Olsen (1852‑5.1.1917), sønn av f.br., fikk skj. sammen med broren Haldor for kr. 800 og kår, tl. 23.9.1889. G. 1892 m. Randi Christensd. (1861-1951) fra Drevvatn bnr. 4.

Barn:

1. Hans Martin, f. 12.9.1892, d. 4.6.1904,

2. Berit Maria, f. 27.2.‑94, gift 1917 i Hemnes med anleggsarbeider Gustav Einar Magnusson f. 1892 i Forshaga i Värmland, Sverige,

3. Olava Bergitte, f. 6.5.‑96, hadde en datter Jourunn Helene f. 9.8.1921 Hemnesberget, Far: Reidar Johannessen f. 1895 Andås i Vefsn,

4. Ragnvald Johan Lund, f. 21.9.‑98 (USA‑24).

Johannes Olsen var også fiskehandler.

 

9b) Haldor Olsen (1859‑15.12.1911), bror av Johannes, og fikk skj. sammen med ham. G. 1900 m. Lorense Christensd. (1869‑etter 1923) fra Drevvatn bnr. 4.

Barn:

1. Olaf Christofer, f. 1.7.1898 (her),

2. Hanna Marie, f. 5.4.1900,

3. Anton Bernhof Jul, f. 25.4.‑02,

4. Lotte Helene, f. 2.10.‑03,

5. Hans Otelius, f. 15.6.‑05,

6. Hilmar Anker, f. 25.6.‑07,

7. Johan Bang, f. 29.7.‑09, hadde en datter Gunn Johanna f. 30.4.1948, Mor: Gudrun Hansen f. 1913 Kjelen i Nord-Rana.

 

10) Olaf Olsen (1898‑3.6.1977), sønn av f.br., fikk skj. for kr. 10 000, dat. 3 1.7.1952.

 

11) F. brukers søsken Hanna, Anton, Lotte, Hans og Johan ble hjemmels­innehavere for kr. 10 000, dat. 13.10.1977.

 

12) Staten v/ Nordland Fylkeskommune fikk forkjøpsrett bekreftet ved Landbruksdepartementets skriv av 3.10.1977. Hjemmelsovergang dat. 17.1.1985.

 

13) Alvind Åsheim, f. 1958, eier av 67 Buvik bnr. 2, fikk skj. på d.eid. for kr. 61520, dat. 6.11.1987. Om fam. se 67 Buvik.

 

Bnr. 2 (lnr. 248b) AAENGET, fraskilt 1853 fra bnr. 1 med landskyld 1 ort 2 skill., seinere M. 0,57.

1) Nils Andreas Eriksen (17.6.1817‑6.3.1914) fra Rognhaug på Alteren, NR, fikk skj. fra Ole Johannessen for 100 Spd., tl. 12.6.1854. G. 1853 m. Christense Dorthea Olsd. (1820‑etter 1914) fra Stiauren i Nesna.

Barn:

1. Julianne Eline, f. 23.10.1853 (her),

2. Sara, f. 2.2.‑55 (bnr. 4 her),

3. Elen Anthonette Heitmann, f. 22.4.‑57 (USA‑81),

4. Anne Christine, f. 25.2.‑60,

5. Emilie Olava, f. 21.1.‑62 (USA-81),

6. Nils Christian, f. 24.5.‑64 (her), ugift ved F 1900,

7. Johannes Gudhnelius, f. 8.9.‑65.

Nils Eriksen solgte bruket til John Andreassen (2 Osmo?).

 

2) Bernhard Zachariassen (1853‑før 1930) f. Jamtjord fikk skj. fra John Andreassen for kr. 800 og kår til Nils Eriksen og kone, dat. 16.6.1879. G. 1878 m. Julianna Nilsd. (1853‑10.10.1930), datter av f.br. Ingen barn.

 

3) Nils Nilsen Aaeng (1864‑etter 1931), f. her, svoger av f.br. fikk skj. fra skifteretten i Julianna Nilsdatters dødsbo for kr. 1909,50, tl. 25.7.1931.

 

4) Bjarne Rasmussen, f. 1918, fra bnr. 8 her, kjøpte bruket 1947. G. 1945 m. Alfhild Bergitte Buvik, f. 1915, fra 67 Buvik bnr. 4.

Barn:

1. Jarle Oddvar, f. 8.3.1946,

2. Steinar, f. 3.9.‑48,

3. Willy, f. 17.6.‑50.

 

5) Jarle, Steinar og Willy Rasmussen er nå eiere. Her har ikke vært jord­bruks­drift siden krigen.

 

Bnr. 10 STENLI, fraskilt 1923 fra bnr. 1 med skyld M. 0,93.

1) Gustav Kull fikk skj. fra Lorentse (Christensd.) Olsen for kr. 3000, dat. og tl. 21.6.1923.

 

Bnr. 3 (lnr. 249) AAENGET, oppstått ved delinga 1715 med landskyld 1 pund.

1) Nils Anderssøn (ca 1686‑1751), sønn av bruker nr. 3 før delinga. G. 1711 m. Andfri Andersd. (ca 1677-1757).

Barn:

1. Anders, f. 1711,

2. Anders, f.‑13, gift 1742 med Johanna Jonsdatter f. 1706 på 77 Storstrand, ingen barn,

3. Andfri, f.‑16 (83 Brennbergfjell),

4. Lisbeth, f.‑ 17 (77 Storstrand bnr. 2),

5. Beritte, f.‑ 19 (husm.k. 64 Presteng),

6. Maren, f.‑21,

7. Hans, f.‑23 (her).

 

2) Hans Nilssøn (1723‑89), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 21.6., tl. 13.10.1749. G. 1749 m. Else Larsd. (1718-89).

Barn:

1. Nils, f. 1750 (Husby i Nesna),

2. Ane Johanna, f.‑51 (Husby i Nesna),

3. Lars, f.‑53 (her),

4. Gjertrud, f.‑55 (20 Drevvatn bnr. 2),

5. Pernelle, f.‑57, ikke nevnt i foreldrenes skifte 1790,

6. Anders, f.‑60, d. -88,

7. Hans, f.‑63, ikke nevnt i foreldrenes skifte.

Ved skiftet etter Hans og Else 1790 var boets brutto 284‑0‑9, gjeld og avg. 59‑5‑16. Sølv for 7‑4‑8, (mrk. NH og ELD), + sølvknapper og sølvhaker på gangklær. Bøker: Povel Andersens postill, Herslebs Prædigener og 8 andre. Naust, åttringsbåt, 2 færinger, Lofotbruk. Husdyr: Halvparten i en hest, 5 kyr, 1 dalkvige, 7 sauer, 2 jømmer, 1 vær, 6 lam, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 risbit bukk.

 

3) Lars Hanssøn (1753‑13.12.1820), sønn av f.br., var bruker fra ca 1788. G.m. Beret Jensd. (ca 1748-9.4.1838). Ingen barn.

 

4) Jacob Benjamin Christensen (ca 1796‑4.12.1867) fra Alstahaug. Bykselbrev ukjent, kongeskjøte for 150 Spd. og jordavgift 4 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, av kapitalverdi 45 Spd. 100 skill., dat. 13.8.1842, tl. 3.6.‑45. G. 1821 m. Ane Olsd. (1789‑14.11.1868) fra Brattland bnr. 1.

Barn:

1. Augustina Christence, f. 14.4.1822 (her),

2. Olava Bergitha, f. 25.3.‑24 (pl. Lille Buvik),

3. Laurentia Johanna, f. 16.7.‑27, d.str.,

4. Lorentze Johanna, f. 20.8.‑28,

5. Christen Ludvig, f. 17.2.‑3 1, (N.Bjerkadal pl. Vollan),

6. Ole Johan, f. 6.3.‑34 (Ø.Brennberg).

Benoni Larsen fra Hestnes fikk skj. fra Jacob Christensen for 150 Spd. og kår, tl. 3.6.1845. Jacob fortsatte som bruker til 1856.

 

5) Anders Haagensen (1820‑16.2.‑88) fra I.Dilkestad lnr. 251a, fikk bbr. fra Benoni Larsen Hestnes, dat. og tl. 2.10.1856. G.m. Augustina Jacobsd. (1822-9.5.1910), datter av f.br.

Barn:

1. Karen Andrina, f. 16.10.1840 (her),

2. Jakobia Bergitha, f. 10.2.‑43,

3. Haagen Simon, f. 28.5.‑45, d.10.11.1927, han hadde en sønn Jakob Andreas f. 12.6.1870, Mor: Anne Nilsdatter f. 1839 på Alteren i Nord-Rana,

4. Anthon Johan, f. 11. 3.‑47 (husm. her),

5. Johanne Jacobea, f. 27.4.‑49, hadde 2 barn med en svensk smed Erik Eriksson f. 1829 i Trophamer?, barna het Emilie Johanne f. 13.12.1871, og Edvard Ludvig f. 27.8.1874. Det vites ikke om Erik kanskje var gift, i 1875 var de med de to barna på Liland i Evenes, Emilie ble 1894 gift med Kristoffer Pedersen Gjerstad i Buksnes, husmannsfolk på Reine i F 1900, ingen barn da,

6. Johan Jakob Heitmann, f. 6.7.‑51, han hadde en datter Matilde Birgitte f. 15.6.1878 på Flostrand i Nesna (til USA), Mor: ?,

7. Ole Nicolai, f. 24.4.‑53, gift med enke Maren Kristensen f. 1844 på Åmøy i Meløy, en sønn Hans f. 1888,

8. Bereth Maria, f. 29.6.‑55, hun hadde en datter Kristine Anette f. 13.7.1879 på Dilkestad, Far: Anders Johannessen f. 1861 i 7 Leirvik,

9. Anne Kristine, f. 1857, d. 19.2.1938 i Fort Ransom, Nord-Dakota (USA-01), gift 1880 m. Erik Oluf Eriksen f. 1847 i Sorsele (USA-00), Anne hadde f.e. en datter Oleanna Jakobia f. 2.2.1878, Far: ? Jenta døde i Norge i apil 1901 av difteri. Erik ble drept av en okse i 1921. De hadde 8 barn, alle født i Norge. Anne lærte aldri engelsk,

10. Nils Christofer, f. 18.6.‑59 (69 I.Dilkestad pl. Karthøla),

11. Olava Bergitte, f. 2.6.1861 (Hammarøy i Nesna).

 

6) Iver Johan Iversen (1843‑3.8.‑72) fra Lillehammer 85 Seljehammer fikk bbr. fra Benoni Larsen Hestnes, dat. og tl. 2.10.1870. G. 1866. m. Karen Andersd. (1840-14.2.1921), datter av f.br.

Barn:

1. Anne Kierstine, f. 15.4.1867 (Samuelmoen),

2. Anthon Mathias, f. 2.3.‑69, nevnt i et skifte 1884,

3. Kristine Olava Norman, f. 1.5.‑71, d. 29.5.‑99.

Karen Andersd. fikk skj. fra Benoni Larsen for 80 Spd. og overtakelse av kårforpliktelser, tl. 3.10.1874. 1876 solgte hun den tidligere husmannsplassen Aspbakken, som fikk lnr. 249c og bnr. 5, og 249d som fikk navnet Purkneshaugen og bnr. 6. Det opprinnelige lnr. 249, som nå var lnr. 249a og bnr. 3 fikk nytt navn, og Karen brukte det i stedet for å få kår.

 

Bnr. 3 (lnr. 249a) RYDNINGEN INDRE var nå redusert til landskyld 8 skill., M. 0,23.

 

7) Hans Olai Hansen (1851‑21.12.1939) fra Skamdalen, NR. G. 1876 m. enka Karen.

Barn:

1. Iverta Johanna, f. 2.2.1877, d. 17.4.1961, ugift, gift 1900 med Karl Hartlevik f. 1870 i Ålesund, bror til brukere 8 og 9, de hadde 3 barn sammen,

2. Adolf Heitmann. f. 28.3.‑79,

3. Hansine Otilie, f. 18.6.‑83, d. 19.4.1959, gift med steinarbeider Lars Emil Frisk f. 1875 i Gastsjö i Jämtland.

 

8) Normann Hatlevik fikk skj. fra Hans Hansen for kr. 800 og kår, tl. 8.1.1923.

 

9) Martseus Hatlevik, bror av f.br. overtok bruket ca 1945.

 

10) Mary Hansen, f.14.10.1925, overtok bruket i 1976. Har drevet jordbær­dyrking. Gm. Torleif Andersen (27.5.1921‑12.10.1981), begge fra Stenbekkhaug i Rana.

Barn (født på Gruben):

1. Kjell Johan, f. 11. 11. 1949,

2. Torfinn, f. 18.3.‑53,

3. Eli Anita, f. 18.9.‑58.

 

Bnr. 4 (lnr. 249b) AAENGET, fraskilt 1874 fra bnr. 3 med skyld 18 skill., seinere M. 0,23.

1) Jakob Johan Eriksson Ek (25.7.1835‑etter 1900) fra Malå, Wästerbotten Sv. fikk bbr. fra Benoni Larsen, dat. og tl. 4.9.1873. G.m. Ulrika Albertine Eriksd. (27.9.1833‑11.6.‑76) fra Gransjön i Norsjö.

Barn:

1. Johan August, f. 21.7.1857,

2. Erik Oscar, f. 20.7.‑59 (her),

3. Eva Petronelle, f. 2.6.‑61 (I.Dilkestad pl. Karthøla),

4. Ida Kristina, f. 4.5.‑63, gift med Martin Bredesen f. 1867 på Myklebostad i Nesna, 4 barn,

5. Hulda Albertina, f. 25.11.‑65, gift 1886 med Håkon Jakobsen f 1863 i Gildeskål, 1 barn,

6. Anna Gretha, f. 10.2.‑68,

7. Carl Conrad, f. 20.3.‑70,

8. Jakob Edvard, f. 15.1.‑73,

9. Ulrikke Jakobine, f. 10.1.1876, gift med Hartvig Johansen f. 1867 på Hauknes i Nesna, 4 barn (til Helgå).

 

2) Erik Oscar Jakobson (1859‑etter 1937), sønn av f.br., fikk skj. fra Benoni Larsen for kr. 200, dat. og tl. 24.5.1887. G. 1887 m. Sara Nilsd. (1855‑28.5.1937) fra bnr. 2 her.

Barn:

1. Emilie Olava, f. 26.9.1887,

2. Konrad Kornelius, f. 6.10.‑89,

3. Jakob Ulrik, f. 21.4.‑92,

4. Nils Christian, f. 30.6.‑94, d. 18.9.‑95,

5. Nils Chrsitian, f. -97, d. 20.6.1921, fisker, druknet ved Myken sammen med Ludvig Jakobsen Dilkestad,

6. Christine Dorthea, f. 2.10.1900.

Sara Nilsd. hadde f.e. en datter Mathea, f. 25.2.1882, F: lærer Sommerseth.

 

3) Konrad Kornelius Eriksen (1889‑3.11.1964), sønn av f.br., overok bruket 19.1.1938 for kr. 1200. G. 1918 m. Magnhild Henriksen (1889‑19.7.1980), fra Buvik bnr. 2.

Barn:

1. Ellen, f. 3.10.1915 (her).

 

4) Ellen Åeng, (1915-2007), overtok bruket 14.10.1980 for kr. 15000.

Barn:

 1. Øystein f. 5.12.1942, Far: Hugo Lüdeking fra Westfalen i Tyskland.


5) Øystein Åeng, f. 1942, overtok bruket etter sin mor. Gift med Jofrid Øwre, fra Nesna. De har 3 døtre.

 

Bnr. 5 (lnr. 249c) ASPBAKKEN, tidligre husmannsplass, fraskilt 1876 fra lnr. 249 med skyld 19 skill., seinere M. 0,55.

1) Nils Nilssen (1816‑30.11.‑74) fra Berg, pl. Moen NR, var husmann her fra seinest 1852. G. 1843 m. Elen Johansd. (1816‑17.2.‑78) fra Storholmen bnr. 1.

Barn:

1. Anders Mathias, f. 12.3.1838 (her),

2. Elisabeth Maria, f. 3.1.‑45, ikke nevnt i fars skifte 1875,

3. Johanna Bergitte, f. 22.5.‑52 (Hb.‑91), gift 1875 med husmann og fisker Johan Eliassen f. 1847 på Skonseng-Almli i Nord-Rana, 1 barn,

4. Pernille Olava, f. 11.5.‑58 (1.Dilkestad pl. Nausthaugen).

 

2) Anders Nilssen (1838‑13.8.1913), sønn av f. husm. var husm. her fra ca 1871, så husm. i Utskarpen fra ‑77 og gbr. Brennbergfjell fra seinest ‑79. Om fam. s.d.

Handelsmann Christen Nilsen Hemnesberget fikk skj. fra Benoni Larsen Hestnes for kr. 400, tl. 6.11.1877. Han var ikke bruker.

 

3) Guttorm Larssen (1843‑16.1.1917) fra Eivindvik, gbr. og skomaker, fikk skj. fra Christen Nilsen for kr. 420, dat. og tl. 7.6.1881. G. 1881 m. Susanna Hind Jensd. (1852‑28.8.1939) fra Hemnes pl. Juvika.

Barn:

1. Lars Christoffer, f. 2.2.1882, kaiformann, død 13.12.1916 i Sandnessjøen i en ulykke, gift 1908 med Maren Olsdatter f. 1879 på 71 Steinhaugen, 4 barn,

2. Jensine Bergitte, f. 11.4.‑85, d. 17.8.‑89,

3. Jens Martin Heitman, f. 17.1.‑9 1, d. 18.5.1959.

 

4) Jens Guttormsen (1891-18.5.1959), sønn av f.br., var bruker fra 1936. G. 1920 m. Otelie Olausd. (1884-17.1.1957), fra I.Dilkestad pl. Otermark.

Barn:

1. Gunhild Susanne, f. 29.5.1921 (her).

 

5) Konrad Martin Lyngmo (24.12.1912‑8.4.‑75), fra Nesna, gift med Gunhild Aspbak, f. 1921, datter av f.br. overtok bruket 1959.

Barn:

1. Synnøve Marie, f. 9.3.1939,

2. Johnny Kristian, f. 21.1.‑61.

 

Bnr. 6 (lnr. 249d) PURKNESHAUGEN, fraskilt 1876 fra lnr. 249 med landskyld 4 ort 22 skill., seinere M. 2,41.

 

1) Jakob Olsen (1840‑2.7.1900) fra Sund pl. Pallen under bnr. 10, fikk skj. fra Karen Andersd. for 80 Spd., tl. 4.10.1876. G. 1874 m. Karen Olsd. (1832-12.5.1900) fra I.Dilkestad lnr. 250.

Barn:

1. Johannes Nicolai, f. 8.7.1878 (her).

 

2) Johannes Jakobsen (1878‑23.2.1965), sønn av f.br. Noe skjøte foreligger ikke, men en erklæring fra lensmannen i Hemnes om at J.J. var eneste sønn og arving etter f.br. G. 1900 m. Anna Haagensd. (1875‑etter 1919) fra pl. Børresteinlia under bnr. 6 her.

Barn:

1. Olga Marie, f. 230.9.1899 (I.Dilkestad bnr. 3),

2. Jakob Andreas, f. 28.7.1900, han hadde en datter Herlaug f. 1927, Mor: Margot Bye f. 1902 på Hemnesberget,

3. Kaja Cecilie Hind, f. 4.9.‑01,

4. Johannes Andreas, f. 14.4.‑03 (her),

5. Aslaug Hind, f. 6.9.‑04,

6. Aksel, f. 28.4.‑08,

7. Harald, f. 26.2.‑10, d. 20.7.‑15,

8. Tordis Hind, f. 8.1.‑19 (Buvika bnr. 3).

 

3) Johannes Johannessen, f. 1903, sønn av f.br.

 

4) Gudmund Dilkestad, sønn av f.br. er nå eier av bruket. Bor på Finneidfjord.

 

Bnr. 7 (lnr. 249e) RØNNINGSMOEN, fraskilt 1877 fra lnr. 249d med landskyld 7 skill., seinere M. 0,20.

 

1) Anton Zachariassen, (1851-30.11.-85), fra 69 I.Dilkestad pl. Moen, fikk skj. fra Jakob Olsen for kr. 200, tl. 7.1.1878. G. 1877 m. Anne Iversd. f. 1857, fra Seljehammaren.

Barn:

1. Anne Iverta Sand, f. 16.7.1878, gift 1901 med Anton Nikolaisen f. 1877 i Kvæfjord i Troms (til Nord-Rana), 6 barn,

2. Zakrine Kristine Anker, f. 16.9.‑79, gift med murer Lyder Larsen f. 1875 på Flostrand i Nesna, 4 barn,

3. Olga Fredrike, f. 26.9.‑83, d. 17.1.1902,

4. Anton Andreas, f. 22.11.‑86, gift 1909 med Kristianne Olsdatter f. 1888 på Tørbekkmo i Nord-Rana.

Enka Anne Iversd. gift oppatt 1888 med Erik Eriksson f. 1849 i Östermark i Sverige, 5 barn. Før 1883 var familien flyttet til Hemnesberget, og igjen fraflyttet før 1891, trolig til Båsmo, da dattera Anne hadde denne adressen ved ekteskapet 1901.

 

2) Ole Iversen (1850‑6.1.1926) fra 72 Utskarpen pl. Fallet, fikk skj. fra Anton Zachariassen for kr. 2000, tl. 1.12.1879. G.m. Andrea Kasbara Pedersd. (1850-24.8.1938) fra Rødøy. Ingen barn kjent.

 

3) Jens Rasmussen fikk skj. fra Ole Iversen på bnr. 7 og 8 for til sammen kr. 1500, dat. 3.4., tl. 10.5.1917. Om fam. se bnr. 8.

 

Bnr.8 SKYLSTAD, fraskilt 1909 fra bnr. 6 med skyld M. 0,07.

3) Jens Rasmussen (22.5.1878‑2.3.1966) f. Rødøy, bosatt 16 Svartkjønli, fikk skj. fra Ole Iversen på bnr. 7 og 8 for til sammen kr. 1500, tl. 10.5.1917. G. 1904 m. Pauline Mathiasd. Eid (1879‑15.2.1977) fra 16 Svartkjønli.

Barn:

1. Trygve Martin, f. 2.1.1905, d. 12.6.‑24,

2. Reidar Kristoffer, f. 3.5.‑07 (16 Svartkjønli bnr. 5),

3. Magnus Johan, f. 11.9.‑09, d. 2.8.2000, fiskehandler, gift 1935 med Elida Gabrielsen f. 1911 på 84 Indre Brennberg, 3 barn,

4. Kaare Bang, f. 26.7.‑12 (16 Svartkjønli bnr. 10),

5. Bergljøth Johanna, f. 10. 10.‑ 15, d. 15.1.‑17,

6. Bjarne Arvid, f. 17.1.‑18 (bnr. 2 her),

7. Aagot, f. 27.5.‑20, gift 1948 med Håkon Granhei f. 1898 på Granhei i Nord-Rana, 2 barn,

8. Trygve Johannes, f. 1.7.‑25 (her).

 

4) Trygve Rasmussen, f. 1925, sønn av f.br. G. 1963 m. Norma Kathrine Sjåvik.

Barn:

1. Per, f. 24.5.1964,

2. Turid, f. 29.6.‑65,

3. Keth, f. 4.8.‑70.

 

Bnr. 9 SKJELLBAKKEN, tidligere husmannsplas, fraskilt 1909 fra bnr. 6 med skyld M. 0,30.

1) Gustav Eriksson (25.5.1843‑etter 1900) fra Sorsele Sv., var husmann her fra seinest 1891. Han var gruvearbeider. G.m. Katrine Charlotte Eriksd. (25.8.1850‑etter 1900) fra Lycksele Sv.

Barn:

1. Alexandra Charlotta, f. 18.5.1867 i Sorsele,

2. Maria Magdalena, f. 2.3.-69 i Sorsele, d. 1960 på Løkberg i Nord-Rana, gift 1888 med husmann Jakob Pedersen f. 1862 i Altermark i Nord-Rana, 8 barn,

3. Gustav, f. -71, d. 2.7.1907 ug.,

4. Edvard Johan, f.‑74 (her)

5. Kristine Henriette, f. 8.10.‑81, gift med Ivar Pedersen f. 1870 på Tjøtta, ingen barn registrert,

6. Grete Sofie, f. 18.10.‑85,

7. Anna, f. 16.4.‑88, hun hadde en datter Gerda f. 1914, Far: Julius Iversen Berg f. 1892, fra Sjoneidet i Nesna,

8. Konrad Martin, f. 29.4.‑91,

9. Emma, f. 6.6.‑94, d.str.

 

2) Edvard Gustavsen (1874‑etter 1924), sønn av f.husm. og gruvearbeider, var muligens husmann her før han kjøpte bruket 1909. G. 1903 (ikke i Hemnes) m. Anna Pettersen (1882‑etter 1924).

Barn:

1. Petter, f. 1908,

2. Gudrun, f. -10,

3. Astrid Ingeborg, f. 4.7.-12,

4. Ragnhild, f. 10.9.‑14, d. 21.6.‑29,

5. Ella, f. -16,

6. Torleif, f. 18.3.-19, gift med Dagmar Thomassen f. 1917 i 40 Myrvik, 2 barn,

 7. Gudmund, f. 19.5.-20, gift med Nora Benonisen fra Mo i Rana, 2 barn,

8. Gudrun Irene, f. 28.12.‑24, d. 23.12.‑36.

 

3) Nils Buvik (1901‑17.9.‑80) fra Buvika bnr. 2 kjøpte bruket av Edvard Gustavsen.

 

4) Karen Buvik, f. 1904, søster av f.br. overtok bruket 1980.

 

 

 

 

HUSMENN.

STIEN under bnr. 1.

1) Julius Olsen, f. 1851, fra I.Dilkestad pl. Nausthaug. G. 1878 m. Christine Emanuelsd. Linder, f. 1851, fra Dalosen bnr. 11.

Barn:

1. Johannes Martin, f. 20.9.1881.

Fraflyttet før 1891.

 

ØRTUVENGET under Purkneset.

1) Jakob Anderssen (1845‑16.7.1922) fra 69 I.Dilkestad bnr. 3, fikk husmannsseddel tl. 18.6.1874. G. 1871 m. Sara Lovise Emanuelsd. (6.1.1846‑19.8.1915) fra Sorsele i Sverige.

Barn:

1. Anders Carolus, f. 16.7.1873,

2. Johan Martin, f. mai‑75, d.s.å.,

3. Ludvik Johan, f. 18.2.‑82, d. 20.6.1921 (ble borte under fiske ved Myken).

 Familien til Slettateigen under 67 Buvik.

BØRRESTEINLIA under bnr.2.

1) Haagen Anderssen (1845‑10.11.1927) fra bnr. 3 her, var husmann fra ca 1871. Haagen hadde f.e. en sønn

1. Jakob Andreas, f. 12.6.1870, d. 17.11.1939, gift med Anna Jørgensdatter f. 1867 i 47 Bjurbekkdal, 6 barn,

Jakobs mor: p. Anne Nilsd. Storalteren NR. (Fjelldal pl. Innerenget). Haagen G. 1871 m. Anne Gabrielsd. (1846-9.9.1838) fra Korgen pl. Brennmoen.

Barn:

2. Johannes Martin, f. 13.6.1871,

3. Helene Karoline, f. 29.3.-73, d. 27.8.1948, hun hadde en datter Margot f. 1902, Far: fisker August Bye f. 1878 i Kabelvåg,

4. Anna Christine, f. 28.1.‑75 (bnr. 6 her),

5. Gulle Marthin, f. 19.3.‑76 (Rufsholm bnr. 5 NR).

 

 

 


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.