Home / Gardene / 124 Bleikvasslia

124 Bleikvasslia


Hemnes Gård og Slekt, side 760 - 770

 

124. Bleikvaslien

Redigert 11.3.2010

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Blegvandet 1735, Blegvaslien 1756, Blegvatslien 1838, Bleikvaslien 1891. Om betydningen av "bleik", se Bleikvassforsen.

 

Brukstall og utskiftninger:

To bruk fra garden var ryddet t.o.m. 1923. 14 bruk 1924, 17 bruk 1933. Markeskjellsforretning mot Bleikvassforsen 1825. Utskiftning av skogen mellom de to opprinnelige bruka 1840 under medvirkning av Forligelseskskommisionen. Minnelig fastsettelse av markeskjellet mot Kongsdalen 1859. Offentlig utskiftning mellom de to bruka av innmark, utenger , havnegang og skog, avsluttet 1867.

 

Kverner og sagbruk:

Garden hadde to bekkekverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver. Sagbevilling 1843 til brukerne på Bleikvasslia og Bleikvassforsen, skurkvantum 3 tylvter tømmer årlig.

 

Skjerping:

7 skjerp ble anmeldt 1914.

 

Kirkebu på Hemnes nevnt i skifter 1776 og 1813.

 

MATRIKKELGARDEN BLEIKVASSLIA, GNR. 124.

Garden var ryddet i allmenningen etter bevilling i rydningsseddel av 1735. Skattlagt som grasleieplass ennå 1751. Skyldsatt 1758 med matr.nr. 243 og landskyld 1 pund fisk.

1756 Fra matrikkeltaksten:Jordsmonnet er rød sandjord, bakket og bergfullt over hele heimejorden, men utengene er skjønnere, dog vidløftige og myraktige, så det behøves mye folk til gardsdrifta. Sjøvegen er 3 mil lang. Oppsitterne oppga at de til sammen kunne fø 2 hester, 16‑18 storfe og 30 småfe med tilleggsfôr fra skogen. Det kan sås 2 ½ tønne bygg, men ingen rug. Skog av bjørk og gran til brensel og hustømmer fins på stedet, men intet til salg, da elva ikke egner seg for fløtning...

1838 Nytt matr.nr. 65, lnr. 185 a,b, landskyld 1 daler 2 ort 20 skill.

1865 Lnr. 185a: 20 mål åkerland. Eng, sandjørd, som antas å gi 200 lass høy årlig. Garden er frostlendt. Meget god og tilstrekkelig havning. Skog til husbehov og 10 tylvter sagtømmer for salg årlig. 3 mil fra sjøen, derav 2 mil meget tung og besværlig veg.

Lnr. 185b: 16 tylvter sagtømmer for salg årlig, ellers som lnr. 185a.

1891 Gnr. 124, skyld 7,41 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe  Sauer  Geiter  Bygg  Havre  Poteter

1835 3 22 24 7 3 1/2 1/2 2 1/2

1865

185a 2 17 20 0 1  0 3

185b 1 17 17 0 1  1/2 3

1875

185a 2 17 13 0 2  0 2

185b 2 16 19 2 1 1/2 1/2 4

 

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds- Kårfolk Tjenere Inderster Fattige

folk

1801 7 2 2 1 0

1865 12 1 5 6 1

1875 11* 0 6 2 1

1891 11 0 3 9 0

* 1 fosterbarn

 

EIERE.

Tilhørte Rydningsgodset, se der. Selveiere på fraskilte bruk fra 1924.

 

 BRUKERE.

 

Bnr. 1 (lnr. 185a) BLEIKVASSLIA ØVRE, landskyld fra 1758: 12 mark, 1838: 3 ort 22 skill., 1891: M. 3,62.

1) Erik Larssøn (1701‑6.12.‑79) fra Vefsn var rydningsmann fra 1736 med hjemmel i rydningsseddel dat. 3.11.1735, og var bykselmann fra 1758. G.m. Sofie Hansd. el. Larsd. (1711‑20.2.‑84. Hansd. ved skiftet etter mannen, Larsd. ved dødsfallet).

Barn, kjent fra "Extraskatten":

1. Anna, f. 1744 (her),

2. Nils, f. 1748, d. 2.6.‑71,

3. Dorthea, f.‑50,

4. Kirsten, f.‑54 (Ytterleiren bnr. 2).

 

2) Gregus Arntsøn (1748‑14.6.1833) fra Bryggfjelldalen bnr. 2 fikk bbr. dat. 22.11.1776, tl. 6.5.‑78, G.I. 1773 m. Anna Eriksd. (1744‑76).

Barn:

1. tv. dødfødt jente, f. 24.2‑1774, og

2. tv. Ole, f. 24.2‑1774, død straks,

3. Arnt, f. 31.12.‑76 (her).

Ved skiftet etter Ane 1776 var boets brutto 97‑5‑14, gjeld og avg. 21‑0‑4. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 2 kviger, 1 okse, 2 sauer, 5 jømmer, 1 vær, 3 geiter, 4 bukker. G.II. 1776 m. Elisabeth Olsd. (1753‑10.3.1833) fra Bollermoen.

Barn:

4. Anna, f. 17.8.1777,

5. Martha, f. 18.5.‑85,

6. Ole, f.‑90 (Kongsdalen Bruk II).

 

3) Anders Jørgensøn (1777‑1813) fra Oterbrand fikk bbr. tl. 29.4.1806. G.m. Martha Gregusd. (1785-14.5.1872), datter av f.br.

Barn:

1. Maren, f. 1808 (her),

2. Elisabeth Anna, f.‑10 (Ytterlia).

Ved skiftet etter Anders 1814 var boets brutto 123‑4-12, gjeld og avg. 55‑4‑6. Sølv for 1‑1‑0. Bøker: Müllers postill og 2 andre. Husdyr: 1 gl. hest, 4 kyr, 1 ettårs kvige, 1 dalokse, 6 sauer, 8 jømmer, 2 værer.

 

4) Mathias Iversen (1780‑15.10.1856) fra Jerpbakken fikk bbr. tl. 27.4.1815. G. 1814 m. enka Martha.

Barn:

1. Ivar, f. 1815 (Oksfjellelva).

2. Andreas, f.‑15, d.‑17,

3. Gulle, f.‑16, d.‑17,

4. Anders Gregori, f. 5.6.1822 (Ytterlia).

 

5) Gabriel Bendiktsen (1808‑24.2.‑87) fra Varnträsk fikk bbr. tl. 6.10.1842. G.m. Maren Andersd. (1808-24.2.‑87), steddatter av f.br.

Barn:

1. Marit, f. 1837 (Trettbakken bnr. 2),

2. Anthon Benjamin, f. 9.6.‑39 (her),

3. Maria Elena, f. 30.5.‑41 (Fagervolli),

4. Christine Dorthea, f. 2.8.‑42 (USA‑82),

5. Anne Gurine, f. 25.10.‑46,

6. Marthine Olava, f.‑27.9.‑50.

 

6) Anthon Gabrielsen (1839‑29.8.1918), sønn av f.br., brukte en del av garden sammen med faren fra før 1865, og det hele fra før 1891. G. 1863 m. Bereth Andersd. (1843‑24.3.1927) fra Kongsdalen bnr. 1.

Barn:

1. Alberth, f. 19.6.1864 (her),

2. Marthine Lorentse, f. 23.6.‑66 (Kongsdalen bnr. 2),

3. Gabriel Johan, f. 16.1.‑68 (Svartvassmoen bnr. 1),

4. Anders Berthin, f. 16.11.‑69 (Kongsdalen bnr. 1),

5. Mathias Elias, f. 11.1.‑72 (USA-06),

6. Sørn Johan, f. 25.1.‑74, d. s. å.,

7. Søren Johan, f. 14.5.‑75 (Min.USA‑03),

8. Karen Lovise, f. 7.12.‑77 (bnr. 4 her),

9. Nils Mathias, f. 23.3.‑79 (Min.USA‑02),

10. Anton Bek, f. 13.11.‑84, (bnr. 5 her),

11. Dorthea Johanna f, 16.7.‑87.

 

7) Alberth Antonsen (1864‑3.7.1944), sønn av f.br., var bruker sammen med faren fra før 1900 og alene fra før 1907. G. 1889 m. Gidsken Eliasd. (1869-25.10.1930) fra Krokselvmoen.

Barn:

1. Anton Benjamin, f. 7.1.1892 (bnr. 3 her),

2. Anne Elise, f. 26.5.‑96, d. 4.11.1983,

3. Alf  Berner Gotfred, f. 19.3.1907, d. 1987 (gift 3.11.1938 med Kristine Nilsen (1919-88) fra 124 Smalsundmoen bnr 3).

 

Bnr. 3 LANGLI, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,50. Alberth Antonsen på bnr. 1 fikk kongeskjøte for kr. 2400 og vilkår som nevnt under Rydnings­godset, dat. 31.1., tl. 15.4.1925.

 

8) Anton Albertsen (1892‑16.9.1984), sønn av f.br., overtok bruket etter faren. G. 1927 m. Jonella Nilsd. (16.9.1896‑30.3.1981) fra Krokselvmoen, f. Hattfjelldal.

Barn:

1. Gerda, f. 19.6.1928, d.s.å.,

2. Agda, f.‑29,

3. Nils, .‑31,

4. Håkon, f.‑33,

5. Gerhard, f. 16.2.‑39, d. 11.4.‑55.

 

9) Nils Albertsen, f. 1931, sønn av f.br., overtok bruket 1973. G.m. Judith Smalsundmo, f. 1936.

Barn:

1. Grethe, f. 1959,

2. Elin, f.‑63,

3. Kjell‑Arne, f.‑68.

 

Bnr. 4 BRATTLI, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,50. 1)

1) Kristen Davidsen (1876‑2.4.1958) fra Ytterlia bnr. 2 fikk kongeskjøte for kr. 2400 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 31.1., tl. 15.4.1925. G. 1901 m. Karen Antonsd. (1877‑21.4.‑1972) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Einar Andreas Berg, f. 26.1.1903 (her),

2. tv. Ingvald Devet Berg, f. 23.9.-04 (bnr. 15 her), og

3. tv. Emil Sverdrup Berg, f. 23.9.‑04 (bnr. 16 her),

4. tv. Egil Kristian Berg, f. 25.9.-06 (Kongsdalen bnr. 11), og

5. tv. Agnes Karoline Berg, f. 25.9.‑06

6. Astrid Dorthea Berg, f. 19.7.‑08 (bnr. 27 her),

7. Mary Johanna Berg, f. 20.5.‑10,

8. Bergljot Aline, f. 21.11.‑11,

9. tv. Valdemar Berg f. 19.2.‑13, og

10. tv. Vilhelm Berg f. 21(??).2.‑13,

11. Steinar Berg, f. 10.6.‑15 (Kongsdalen bnr. 16).

 

2) Einar Brattli (1903‑22.7.‑75), sønn av f.br., overtok bruket 14.4.1944, G.m. Emilie Anette Samuelsen (1906‑6.9.‑78) fra Grøftrem bnr. 2.

Barn:

1. Hallgjerd, f. 24.12.1934,

2. Unni, f. 16.5.‑47.

 

3) Unni Brattli, f. 1947, datter av f.br. G.m. Steinar Ellertsen, f. 29.6.1947, fra Bergen. De overtok bruket 1.1.1975.

Barn:

1. Ronny, f. 10.7.1969,

2. Rune, f. 21.11.‑77.

De bygde ny driftsbygning og nytt våninghus, og var brukere til 1986, da de flyttet til Bergen.

 

4) Einar Harald Johan Berg, f. 13.1.1948, kjøpte bruket 1.1.1987. G.m. Reidun Oksfjellelv, f. 2.4.1954, fra Kongsdalen bnr 18.

Barn:

1. Frank, f. 14.2.1973,

2. Rigmor, f. 26.8.‑74,

3. Tore, f. 3.9.‑78.

 

Bnr. 27 VANG, fraskilt 1928 fra bnr, 4.

1) Karl Berner Karlsen (1904‑2.4.‑89) fra Oksfjellelv var bruker fra 1928 og fikk skj. tl. 25.6.‑59. G. 1927 m. Astrid Dorthea Davidsen, f. 1908, fra bnr. 4.

Barn:

1. Kåre Kristen, f. 22.7.1928, d.s.å.,

2. Kåre Kristian, f. 16.8.‑29,

3. Bjørg Karoline, f. 4.12.‑35,

4. Astri Beate, f. 12.6.‑48.

 

2) Kåre Kristian Karlsen, f. 1929, fikk skj. tl. 19.11.1974. G. 1952 m. Ester Nikoline Sæterstad, f. 5.12.1926, fra Hattfjelldal.

Fostersønn:

1. Kurt Egil Bjørkmo, f. 16.1.1969.

 

VANG, umatrikulert ? småbruk, fraskilt 1935 fra bnr. 4.

1) Egil Brattli, f. 1906, fra bnr. 4, hadde dette bruket fra 1935 til ‑54, da han kjøpte Kongsdalen bnr. 11.

 

2) Henry Fagerbakk (1920‑4.4.‑79) fra bnr. 12 her, kjøpte bruket 10.3.1962. G.m. Jenny Jørgense Nordås, f. 1928 fra bnr. 18 her.

Barn:

1. Rolf Johan, f. 31.8.1950,

2. Heidi, f. 23.5.‑60,

3. Unn Helen, f. 10. 10.71.

 

Bnr. 5 SNELI, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,21.

1) Anton Bech Antonsen (1884‑25.8.1981) fra bnr. 1 her fikk kongeskjøte for kr. 800 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 31.1., tl. 15.4.1925. G. 1915 m. Kristine Olaussen (1890‑13.2.1958) fra Lenningsvik pl. Bleikvassholmen.

Barn:

1. Agnar Klyver, f. 13.2.1916 (bnr. 19 her),

2. Anton Bertin, f. 19.10.‑17 (her),

3. Maren Olaug, f. 16.9.‑19,

4. Gunnvor Olea, f. 19.8.‑21 (Bygdåsen bnr. 4),

5. Øystein Gunde, f. 20.4.‑24, d. 23.1.‑40.

 

2) Anton Bertin Sneli, f. 1917, sønn av f.br., overtok bruket 17.3.1959. G.m. Ingrid Kristiansen, f. 1923, fra Lenningsvik.

Barn:

1. Laila, f. 14.3.1944, d. 31.8.‑48,

2. Lillian, f.‑53,

3. Audny Irene, f.‑56.

 

3) Lillian Sneli, f. 1953, datter av f.br., var eier fra 23.11.1976. G.m. Annfred Granskogli fra Kongsdalen bnr. 7. Om barn se der.

 

4) Audny Irene Sneli, f. 1956, søster av f. eier, var eier fra 23.3.1981. G.m. Ove Bjørn Grønli, f. 1955, fra bnr. 17 her.

Barn:

1. Bent Andre, f. 1977,

2. Kurt Ivar, f.‑81,

3. Kent Inge, f.‑85,

4. Thomas, f.‑89.

 

Bnr. 19 SOLHEIM, fraskilt 1944 fra bnr. 5.

1) Agnar Sneli (1916‑29.1.‑79) fra bnr. 5 var bruker fra 1944. G. 1942 m. Ragna Olea Rabliås, f. 1920, fra bnr. 2 her.

Barn:

1. Ole Roar, f. 23.2.1943 (her),

2. Audhild Kirstin, f. 18.1.‑55,

3. Karin Margret, f. 19.6.‑58.

 

2) Ole Roar Sneli, f. 1943, overtok bruket 1980. Lærer ved Bleikvassli skole. G.I. 1970 m. Helga Kvam, f. 20.2.1950.

Barn:

1. Bjørn‑Agnar, f. 14,11.1969,

2. Ann‑Kristin, f. 18.7.‑72.

G.II. 1976 m. Reidun Lisbeth Hansen, f. 23.11.1951, fra Larvik, lærer.

Barn:

3. Øyvind Ragnar, f. 6.5.1978,

4. Bente Elise, f. 2.1.‑80.

 

Bnr. 6 ÅSEN, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,30.

1) Mikal Jakobsen (1880‑15.8.1971) fra Rapliåsen fikk forpaktningskontrakt fra Helgelands Skogforvaltning for 10 år med årlig avgift kr, 15, dat. 9.10. 1923, og skj. fra Landbruksdepartementet for kr. 1200 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 29.4., tl. 15.6.1936. G. 1908 m. Gunhild Dorothea Larsd. (29.5.1883-29.8.1966) fra Eiteråfjell i Vefsn. De hadde tidligere bodd i Vefsn.

Barn:

1. Bergljot, f. 2.2.1909.

2. Anne Petrine, f. 24.8.‑11 (Kongsdal).

3. Gudrun Marie, f. 21.1.‑13.

4. Lars, f. 4.8.‑14, d. 30.12.‑40.

5. Jakob Peder, f. 15.9.‑16 (her).

6. Beret Oleanna, f.24.8. ‑19.

7. Margit, f. 30.3.‑23.

8. Ole Arnt, f. 11.1.‑27 (Nesna).

 

2) Jakob Aas (1916‑21.4.‑89), sønn av f.br., overtok bruket etter faren 30.6.1953. G. 1947 m. Pauline Gotharda Sørli, f. 1923, fra bnr. 13 her.

Barn:

1. Tor, f. 1.1.1948,

2. tv. Tove, f. 16.2.-59, og

3. tv. Torunn, f. 16.2.-59.

 

3)Tor Aas (f. 1948) overtok bruket i 1991. Skjøte datert 17.9.‑91. G.m. Birgit Skjønsby, f. 6.11.‑52. fra Bjuråneset (under Bollermoen).

Barn:

1. Jonny Michael, f.16.‑76.

2. Mareno Michel, f. 1.2.‑81.

 

Bnr.7 GRANDE, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 0,30.

1) Kristian O. Brygfjeld (1877‑3.1.1966) fra L.Bryggfjell bnr. 1 fikk for­paktnings­kontrakt fra Helgelands Skogforvaltning for 10 år med årlig avgift kr. 15, dat. 5.9.1923, og skj. fra Landbruksdepartementet for kr. 1200 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 29.4., tl. 5.6.1935. G. 1921 m. Gunda Amalie Husby (10.7.1885‑20.6.1969) fra Inderøy. Hennes datter: Ella, f. 22.1.1920.

Felles barn:

1. Irene Martine, f. 24.7.‑24.

 

2) Irene Brygfjell, f. 1924, datter av f.br. G.m. Willy Thommasen, f. 11.8.1925, fra Hemnesberget. Irene og Willy overtok bruket 21.7.1947.

Barn:

1. Jan Erling, f. 25.2.1947,

2. Tordis, f. 13.9.‑48,

3. Lidvor, f. 30.7.‑55.

 

Bur. 15 STORBEKKMO, fraskilt 1933 fra bnr. 1 med skyld M. 0,30.

1) Ingvald Kristensen (1904‑21.9.‑82) fra bnr. 4 her, fikk skj. fra Landbruksdepartementet for kr. 800 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 16.5., tl. 8.7.1933. G.m. Jonella Jørgensen, f. 1902, fra Smalsundmoen.

Barn:

1. Køyler, f. 2.10.1931,

2. Jorun, f. 21.5.‑34,

3. tv. Hjalmar, f. 24.9.-37, og

4. tv. Jorid, f. 24.9.‑37,

5. Sigfrid, f. 20.2.‑45.

 

2) Køyler Berg, f. 1931, sønn av f.br., overtok bruket mars 1976. G. 1965 m. Irene Skogly, f. 11.8.1943, fra Saltdalen.

Barn:

1. Karin, f. 21.3.1966,

2. Jonny, f. 7.2.‑68,

3. Sissel lselin, f. 15.8.‑69,

4. Vidar, f. 4.7.‑79.

 

3) Karin Berg, f. 1966, overtok bruket. Samboer m.

 

Bnr. 16 VALUM, fraskilt 1933 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.

1) Emil Berg Bratli (1904‑13.9.‑78) fra bnr. 4 her fikk skj. fra Landbruks­de­partementet for kr. 1600 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 8.4., tl. 15.6.1935. G.m. Aasta Andersen Kongsdal (1908-9.3.‑90), fra Kongsdalen bnr. 1.

Barn:

1. William Berg, f. 6.10.1930 (her),

2. tv. Asgeir Berg, f. 13.6.‑32, og

3. tv. Knut Kolbjørn Berg, f. 13.6.‑32, (her),

4. Åge Berg, f. 24.7.‑42.

 

2) Knut Berg,  (1932-16.5.2004), sønn av f.br., overtok bruket 26.7.1977. G. 1965 m. Rønnaug Aune, f. 28.4.1941, fra Alstahaug.

Barn:

1. Ruth, f. 18.2.1969,

2. Mirjam, f. 19.10.‑70.

 

3) William Berg, f. 1930, bror av f.br., overtok bruket på odel 1981 og var bruker til høsten ‑82. Han flyttet så til Sørmådal i Hedmark, hvor han nå er gardbruker. Valum, er p.t. (1991) uten bruker.

 

Bnr. 17 GRØNLI, fraskilt 1933 fra bnr. 1 med skyld M. 0,15.

1) Bernhard Jørgensen (1906‑19.12.‑72) fra Smalsundmoen var rydningsmann og fikk skj. fra Landbruksdepartementet for kr. 400 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 8.4., tl. 15.6.1935. G. 1931 m. Hallfrid Jakobsd. (21.3.1902-7.10.‑76) fra Kvalbukt.

Barn:

1. Jørgen Johan, f. sep. 1931 (her),

2. Anna,

3. Hans (her),

4. Jonella, f. 1942, (Samuelmoen bnr. 1).

 

2) Jørgen Grønli, f. 1931 og Hans Grønli, sønner av f.br., overtok 1968 bruket etter faren. Hans bodde her til 1977, og solgte 1985 sin halvpart av jorda til broren Jørgen. Samme høst kjøpte Jørgen bnr. 3 på Smalsundmoen som tilleggsjord. Jørgen Johan Grønli g. 1955 m. Kristmar Olava Lenningsvik f. 1937.

Barn:

1. Ove Bjørn, f. 1955 (bnr. 5 her),

2. Bjørg, f.‑58 (Mosjøen),

3. Jan, f.‑59.

4. Kari, f.‑61 (Oslo),

5. Jim, f.‑65.

 

Bnr. 18 NORDÅS, opptatt som rydning 1937.

1) Jørgen Jørgensen (1895‑1.4.1979) fra Smalsundmoen bnr. 1 var rydningsmann. G. 1924 m. Anne Albertsen (1896‑4.11.1983) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Åshild Jørgine, f. 18.3.1925,

2. Arne. f. 18.8.‑26 (her),

3. Jenny, f. 19.9.‑28 (Vang under nr. 4).

 

2) Arne Nordås, f. 1926 var bruker 1979‑88. G.m. Anfrid Rabliås, f. 27.5.1934. Ingen barn.

 

Bnr. 2 (lur.185b) BLEIKVASSLIA NEDRE, landskyld fra 1758: 12 mark, 1838: 3 ort 22 skill., 1891: M. 3,79.

1) Kristoffer Larssøn fra Vefsn var rydningsmann fra ca 1736 og bykselmann fra 1758. Han var her til først i 1760‑åra.

 

2a) Anders Bentsøn (1712‑97) fra Reinfjell‑lia i Vefsn kjøpte rydningsretten hos Kristoffer Larssøn, og betalte ekstraskatt fra 1764. Han hadde tidligere vært husmann på Smedseng i Vefsn, og flyttet tilbake dit 1779. Han døde her. G. m. Dorthea Olsd. før han kom hit. 1770 hadde de barna

1. Ole, f. ca ‑39 (her),

2. Maren, f. ‑44, (Bleikvassforsen),

3. Bendigt, f.‑46,

4. Steen, f.‑49,

5. Guru, f.‑52.

6. Hans, f.‑56, d. før ‑67.

 

2b) Ole Anderssøn, trolig f. Hattfjelldal, oppført som "nye" i "Extraskatten" 1765. G.m. Aaselle Kolbiørnsd. (1739‑67) fra Varnträsk i Hattfjelldal.

Barn:

1. Anders, f. 1763,

2. Dorthea, f.‑66.

Ved skiftet etter Aaselle 1767 var boets brutto 59‑5‑10, gjeld og avg. 29‑0‑4. Husdyr: 1 hoppe, 6 kyr, 1 treårs okse, 1 toårs kvige, 5 sauer, 4jømmer, 2 geiter, 2 hanegeiter, 1 kje. Ole giftet seg igjen, kanskje samme år, men døde etter kort tid. Enka betalte skatt 1769‑72.

 

3) Ole Anderssøn (ca 1739‑1828) sønn av Anders Bentsøn, var bruker fra før 1779. G.m. Anna Nilsd. (1734‑20.6.1819).

Barn:

1. Dordi, f. 6.10.1764 (Forsmoen Sørfj.),

2. Anders, f.‑67, d. 3.7.‑68,

3. Beret, f. ca 68 (her),

4. Aaselle, f.‑69,

5. Ane, f. 22.5.‑76 (Bryggfjelldalen bnr. 1).

 

4) Jørgen Anderssøn (1759‑22.11.1842) fra Bryggfjelldalen bnr. 1 fikk bbr. tl. 15.10.1800. G.I. 1800 m. Beret Olsd. (ca 1768‑1813), datter av f.br.

Barn:

1. Dorethea, f. 6.4.1801 (Solhaug bnr. 3),

2. Anna, f. 3.5.‑02, d. ‑03,

3. Anders, f. 19.5.‑05, d. 4.5.‑78 ug (Lenvik i Troms, gift der med Ingeborg Olsdatter, 5 barn).

4. Anna, f. ‑08 (USA‑67).

Ved skiftet etter Berit 1813 var boets brutto 247‑2‑2, gjeld og avg. 58‑1‑10. Penger: Banco sedler 200 dlr., mynter 33‑2‑0. Sølv for 5‑3‑0. Kirkebu på Hemnes. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 1 dalokse, 8 sauer, 2 jømmer, 4 geiter, 2 risbit bukker. G.II. 1813 m. Martha Olsd. (1783‑13.11.1869).

Barn:

5. Ole, f. 1814 (her),

6. Elen, f.‑16 (L.Bryggfjell bnr.2),

7. Berit, f. 20.10.‑20 (Tjøtta).

 

5) Ole Jørgensøn (1814‑4.11.‑98), sønn av f.br., fikk bbr. ti. 2.10.1839.

En sønn f.e:

1. Marthinus Johan, f. 21.3.1847,

Mor: Gjertrud Davidsd. Bjurselvmoen (begge USA‑66). G. 1848 m. Maren Eriksd. (1825‑25.7.‑91) fra Bryggfjelldalen bnr. 2.

Felles barn:

2. Karen Nikoline, f. 13.6.1849, d. 7.6.‑50,

3. Karen Nikoline, f. 26.11.‑50 (her),

4. Jørgen Andreas, f. 30.1.‑53, d. 7.4.‑91 ug.

 

6) Lornts Samuelsen (1846‑19.11.1912) fra Solhaug bnr. 1 var bruker fra før 1898. G.m. Karen Olsd. (1850‑6.4.1933), datter av f.br.

Barn:

1. Ragna Marie, f. 18.4.1883 (her).

2. Maren Oline Elise, f. 13.1.‑88 (bnr. 8 her).

Karen var den første poståpneren på Bleikvasslia, og Lornts var postfører. Han omkom ved en ulykke.

 

7) Jakob Berner Jakobsen (1880‑4.7.1916) fra Varnträsk i Hattfjelldal var bruker fra 1912. G. 1904 m. Ragna Lorntsd. (1883‑28.9.1980), datter av f.br.

Barn:

1. Erling, f. 10.7.1905,

2. Olav Jørgen, f. 24.2.‑07 (bnr. 10 ber),

3. Solveig Katrine Lund, f. 16.2.‑13 (G.m. Paul Mastervik), d. 6.8.2003,

4. Jakob Reidar, f. 24.5.‑15 (bnr. 8 her).

 

8) Ole Jakobsen Rabliås (1874‑3.3.1920) var bruker fra 1917. Han var organist i Korgen kirke. G. 1917 m. enka Ragna.

Barn:

1. Ragnar Bang, f. 10. 10. 1918, d. 6.5.‑21,

2. Ragna Olea, f. 5.6.‑20 (bnr. 19 her).

 

Bnr. 8 ÅSLI, fraskilt 1924 fra bnr. 2 med skyld M. 0,48.

1) Malla Bleikvasli [Maren Lorntsen] (1888-21.6.1971) fra bnr. 2 her fikk forpaktningskontrakt fra Helgelands Skogforvaltning på en del av bnr. 1 for 20 år mot årlig avgift kr. 20, dat. 21.10. 1915, og kongeskjøte på bnr. 8 for kr. 2400, kår til mora og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 5.10., tl. 1.12.1928.

Malla var bruker til 1950.

 

2) [Jakob] Reidar Bleikvassli, (1915-14.10.2003), fra bnr. 2 her, overtok bnr. 8 ifølge gavebrev dat. 15.5.1959, fra sin moster Malla Bleikvassli. G. 1944 m. Ingeborg Anna Iversen, (1915-7.8.-96), fra Oksfjellelv.

Barn:

1. Torbjørn, f. 19.8.1946,

2. Torhild, f. 25.5.‑48.

Reidar Bleikvassli kjøpte en del av bnr. 9 som tilleggsjord. Den fraskilte delen fikk bnr. 40, tl. 23.1.1965.

 

3) Torbjørn Bleikvassli, f. 1946, sønn av f.br., overtok bruket 1.1.1991. G. 1978 m. Laila Røsvasbukt, f. 17.8.1943. Hennes sønn: Kenneth, f. 25.5.1966.

Felles barn:

1. Lena Maria, f. 9.1.‑80.

 

Bnr. 9 VESTERLI, fraskilt 1924 fra bnr. 2 med skyld M. 0,12.

 

Bnr. 10 SOLVANG, fraskilt 1924 fra bnr. 2 med skyld M. 0,38.

1) Olav Jakobsen (1907‑28.4.‑44), fra bnr. 2 her, fikk kongeskjøte for kr. 1280, kår til Ragna Rabliås og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 9.1., tl. 9.3.1929. G. 1932 m. Astrid Jørgine Lund, f. 1.10.1910, fra Oksfjellelv.

Barn:

1. Odd Johan, f. 26.1.1936.

Enka Jørgine G.II. m. Antoni Kongsdal (1915‑4.3.‑83) fra Kongsdalen bnr. 1. Barn: Dagfinn, f. 12.2.1961, Ståle, f. 9.4.‑53.

 

2) Odd Bleikvassli, f. 1936, sønn av f.br., overtok bruket 1989. G. 1960 m. Astrid Kongsdal, f. 3.4.1938, fra Kongsdal.

Barn:

1. Inger Lise, f. 6.10.1961,

2. Aina, f. 16.5.‑65,

3. Siv, f. 23.9.‑69.

 

Bnr. 11 KARIHAUGEN, fraskilt 1924 fra bnr. 2 med skyld M. 0,30. Bruket var arbeidstjenesteleir 1941‑45. Eies nå av Helgeland Indremisjon, som har leirsted der.

 

Bnr. 12 FAGERBAKKEN, fraskilt 1924 fra bnr. 2 med skyld M. 0,30.

1) Lyder Olsen (1893‑5.12.1989), fra Fjellavlia fikk forpaktningskontrakt fra Helgelands Skogforvaltning for 10 år med årlig avgift kr. 15, dat. 15.9.1923 og skj. fra Landbruksdepartementet for kr. 1200, dat. 29.4., tl. 15.6.1935. G. 1916 m. Amanda Berntine Eriksd. Øverli (25.7.1897‑26.5.1966) fra Rundhaugen bnr. 5, NR.

Barn:

1. Ole Kornelius, f. 7.3.1917,

2. Einar Johan, f. 27.7.‑18,

3. Henry Klæboe, f. 18.8.‑20 (bnr. 27).

 

2) Ole Fagerbakk, (1917-12.2.2004), sønn av f.br., kjøpte bruket av faren 1963. Han hadde 1938 kjøpt Rynning bnr. 20 av farens bruk, og kjøpte 1963 av Statens Skoger Fagerbakken vestre bnr. 34. Fra 1964 var disse to parsellene slått sammen med Fagerbakken. G. 1941 m. Berit Rabliås, f. 24.8.1919, fra bnr. 6 her. Barn:

1. Liv, f. 18.4.1942,

2. Magne, f. 2.7.‑47 (her),

3. Gunn, f. 19.4.‑49. d. 25.3.‑90,

4. Bård, f. 21.1.‑55,

5. Eva, f, 3.1.‑57,

6. Finn, f. 14.8.‑60.

 

3) Magne Fagerbakk, f. 1947, sønn av f.br., kjøpte bruket av sin far 1978. G. 1971 m. Tordis Røsvassbukt, f. 14.12.1952.

Barn:

1. Raymond, f. 10.3.‑72.

2. Kai Ronny, f. 5.6.‑74.

 

Bnr. 13 SØRLI, fraskilt 1924 fra bnr. 2 med skyld M. 0,30.

1) Ingemann Hansen (1885‑8.6.1926) fra Bleikvassforsen fikk forpaktnings­kontrakt fra Helgelands Skogforvaltning for 10 år med årlig avgift kr. 15, dat. 10.11.1923. G. 1914 m. Mathea Larsen fra Stabbforsen, f. 1894 i Hattfjelldal.

Barn:

1. Ingvard Martin, f. 31.5.1915,

2. Bernt Lund, f. 20.6.‑18.

Ingemann druknet under tømmerfløting.

 

2) Georg Gabrielsen (1891‑16.6.1976) fra Reimåmoen pl. Brennhaugen fikk forpaktningskontrakt dat. 30.4.1928 og kongeskjøte for kr. 1200 og vilkår som nevnt under Rydningsgodset, dat. 10.3., tl. 4.6.1932. G. 1921 m. Anna Martinsen (1896‑5.11.1980) fra Kjukkelmoen,bnr. 2. født på Skresletta bnr. 2.

Barn:

1. Kåre Martin, f. 24.12.1921 (bnr. 21 her),

2. Pauline Gotharda, f. 2.8.‑23 (bnr. 6 her),

3. Gudrun, f. 28.4.1936 (Kyllingmoen bnr.3),

4. Agnar, f. ‑29,

5. Jon, f. ‑32.

Georg Gabrielsen kjøpte bruket 1963.

 

Bnr. 35 SØRLI NEDRE kjøpt av Georg Gabrielsen som tilleggsjord fra Statens Skoger (bnr. 2 her), dat. 27.2.1963.

3) Agnar Sørli, f. 1929 og Jon Sørli, f. 32, sønner av f.br., fikk skj. fra faren på bnr. 13 og 35. Agnar Sørli g.m. Liv Fagerbakk, f. 18.4.‑42.

Barn:

1. Merete, f. 6.10.‑67.

2. Tone Kristin, f. 22.4.‑70.

 

4) Lennart Sørli på bnr. 21 fikk skj. fra Agnar og Jon Sørli på bnr. 13 og 35, dat. 9.7.1980.

 

Bnr.14 STORMO, fraskilt 1924 fra bnr. 2 med skyld M. 0,30.

1) Olav Kornelius Tuven (4.3.1893‑12.11.1977) fra Tuven i Hattfjelldal fikk forpaktningskontrakt fra Helgelands Skogforvaltning for 10 år med årlig avgift kr. 15, tl. 8.12.1924. G.m. Lilly Petrine Andersen (25.1.1912‑13.4.57) fra Saltenget, Grønnfjelldalen NR.

Barn:

1. Palmer, f. 28.4.1933,

2. Køyler, f. 1.6.‑34,

3. Olav, f. 24.6.‑35,

4. Lindis, f. 19.4.‑37, d. 7.1.‑38,

5. Gerhard, f. 21.5.‑38,

6. Annløv, f. 3.10.‑39,

7. Harald, f. 1.9.‑41,

8. Arnfinn, f. 17.9.‑44,

9. Lindis, f. 18.12.‑46,

10. Enid, f. 9.5.‑49 (Storbjerka bnr. 9).

 

2) Karl Smalsundmo fra Smalsundmoen bnr. 2 kjøpte bruket 12.3.1962 og var bruker til ‑69. Om fam. se Smalsundmoen.

 

3) John Smalsundmo, f. 1938, sønn av f.br., overtok bruket 18.7.1969. G.m. Elsa Dretvik f. 18.8.1933.

Barn:

1. Geir, f. 7.4.1965.

 

Bnr. 21 FJELLTUN, fraskilt 1946 fra Statens Skoger (bnr. 2 her).

 

Bnr. 36 FJELLTUN SØNDRE, fraskilt 1963 fra bnr. 2 som tilleggsjord til bnr. 21.

 

Bnr. 47 VESTERÅSEN NEDRE, fraskilt 1970 fra bnr. 2 som tilleggsjord til bnr. 21.

1) Kåre Sørli, f. 1921, fra bnr. 13 her, fikk skj. på bnr. 21, dat. 31.10.1946, på bnr. 36, dat. 21.3.‑63 og på bnr. 47, dat. 29.1.‑70. G.m. Jenny Bygdåsmo, f. 3.12.1911, fra Bygdåsen.

 

2) Lennart Sørli, f. 20.4.1948, fikk skj. fra Kåre Sørli på bnr. 21, 36 og 47, dat. 17.3.1980. G.m. Sonja Tuven, f. 17.5.1959, fra Tuven i Hattfjelldal.

Barn:

1. Børre, f. 22.3.1977,

2. Stian, f. 11.5.‑79.

 

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.