Home / Gardene / 142 Øverleiren

142 Øverleiren


Hemnes Gård og Slekt, side 874 - 882

142. Leiren øvre (Øverleir)

Redigert 27. september 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

"Leeren" og "Offuer Leeren " bruktes om hverandre 1610‑46, hvor Leeren var det samme som Leiren ytre, som ble fraskilt før 1667. Øffuer Leeren 1647, Øvr. Leren 1723, Leren øvre 1838, Leiren øvre 1891. Navnet "Leiren" i forbindelse med de tre gardene som har dette navnet i sammensetning med øvre, ytre og nedre, har utvilsomt forbindelse med jordsmonnet leire, likeså Leira og Leirelva, som er vanlige elvenavn. Navn på elver er alltid eldre enn bosetninga omkring dem. Daglignavnet Øverleiren på denne garden har i stor utstrekning vært brukt i kirkebøkene både for gnr. 142 og 143.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde to bruk 1610‑14, tre bruk 1715‑65, fire bruk 1766‑1876, og seinere 5 bruk. Ingen dokumenter om grenseskjellsforretninger i eldre tider er p.t. kjent. Full utskiftning av innmark og utmark mellom alle brukene ble foretatt 1885‑88, og dessuten av havnegangen 1892.

 

Kverner og sagbruk:

Garden hadde 4 kverner 1774, med 4 skill. kvernskatt for hver. Der var sag i Sagbekken fra 1751 ‑ i privilegiebrevet kaltes den Sandbek Saug ‑ med eiere fra Holmsletta og Bryggfjell. Sagbruket ble 1765 kjøpt av brukerne på Øverleiren og Ytterleiren, og var enno i bruk 1808. Brukerne fikk ny sagbevilling tl. 1832.

 

Kirkebu og naust på Hemnes nevnt i skifter 1784‑1819, og kirkestue nevnt i F1775.

 

 

MATRIKKELGARDEN LEIREN ØVRE, GNR. 142.

Garden var ryddet i allmenningen før 1610. Landskylda 1647 var 2 vager, og da var Leiren ytre medregnet. Landskyld 1667 11/2 vag.

1723 "Huusebord og Brendefang til Fornødenhed. Temmelig aarvis Jord. Gl. matr.nr. 66, landskyld 1 ½ våg.

1838 Nytt matr.nr. 83, lnr. 206 a‑d, landskyld 5 daler 4 ort 8 skill.

1865 Lnr. 206a: 25 mål åkerland. Eng, mold‑ og leirjord, som antas å gi 140 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Skog til hus­behov, men intet for salg. 1 3/8 mil fra sjøen. Andel i et vannfall.

Lnr. 206b, c og d: Som nr. 206a.

1891 Gnr. 142, skyld 20,68 skyldmark.

 

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 4 sønner

1701  2 brukere, 3 sønner, 1 tjenestekar

 

HUSDYR OG UTSAED (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Rug Bygg Bl.k. Havre

1723 4 28 32 1 1/8 4 8  3

 

Hester  Storfe  Sauer  Svin  Reiner  Rug  Bygg  Havre  Poteter

1835 4 47 49 1 0  3 8 2 6 1/2

1865

206a 1 12 20 1 0  1/2 2 1 10

206b 1 12 15 0 1  3/5 2 2/5 1 8

206c 1 12 17 1 12  3/5 2 2/5 1 10

206d 1 13 19 1 6  3/5 2 2/5 1 10

Sum‑65 4 49 71 3 19 2 3/10 9 1/5 4 38

1875

206a 2 11 22 1 0  1/4 2 1 8

206b 1 12 22 1 2  1/2 2 1 8

206c 1 11 22 0 6  1/4 2 1 8

206d 2 12 23 1 0  1/4 1 3/4 1 8

Sum‑75 6 46 89 3 8 1 1/4 7 3/4 4 32

 

 

 

FOLKETELLINGER

Husbondsfolk Kårfolk Tjenere  Husmannsfolk  Inderster  Fattige

1801 25* 1 2 2  6 0

1865 18 3** 10 0  5 2

1875 14** 2 11 0  1 1

1891 16 2 11 4  2 0

* 2 fosterbarn ** 1 fosterbarn

 

Eiere:

Krongods, så Irgens ‑ Walnum‑gods, se Fuglstrand (012). Brukerne kjøpte sine bruk 1885/86, og var seinere stort sett selveiere. Bnr. 5 var en tid bykselbruk under Hemnes kommune.

 

BRUKERE.

 

BRUK I.

1a) Matz var ødegårdsmann 1611‑18 og leilending 1620‑32, og etter ham enka til ‑34. Noteringer mangler 1633‑40. Dessuten var her for kortere tid noen ødegårdsmenn som ikke kan settes inn i noe system:

 

1b) Thrundt, 1610‑17

 

1c) Kjell, 1610‑17 og ‑32‑33.

 

1d) Jacob, 1611‑12.

 

1e) Sefrid, 1614‑18. "Zefredt Finnd i Lerinn for sin Misgjerninger Affliffuedtt, fannds efter honnom til 2 dlrs. Werdt". Hvilke misgjerninger han fikk dødsdom for, er ikke kjent.

 

1f) Steen, 1629‑30.

 

2) Jacob Ingebrigtsøn, trolig fra Bruk II her, betalte førstebyksel 1641/42. Ved M 1666 var Jacob 58 år, med sønnene

1. Jon, 12 år og

2. Ingebrigt 7 år.

3. Randi, f. ca 1650, g.m. følgende bruker, var trolig hans datter.

 

3) Ole Abelsøn, 51 år 1701, d. 1727, 79 år, var bruker fra 1701. G.m. Randi Jacobsd. (ca 1650‑1743), nevnt ovenfor.

Barn:

1. Jon, 20 år 1701 (her),

2. Abel, 10 år ‑01 (her),

3. Abelun, f. ca 1681 (102 Mellingsjord, Bruk II),

4. Anne,

5. Siri, f. aug 1695 (G.I. 3.10.1717 på Enga i Mo, Nord-Rana m. Hans Andersen fra Dilkestad indre, begr. 31.8.1727, G.II. 28.12.1727 m. Elias Olsøn Almlia, d. 1757). Siri død 1738, begr. 14.9.1738 i Mo, Nord-Rana.

6. Karen, f. ca 1693 (Luktvatnet).

Ole avsto 1715 halvparten av bruket til sønnen Jon. Den andre halvparten overtok sønnen Abel 1723. Dermed var Bruk I definitivt delt.

 

Bnr. 1 (lnr. 206a) VOLLEN, landskyld 1 pund 3 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 5,17.

4) Abel Olsøn (ca 1691‑1764) sønn av f.br. var bruker fra 1723. G. 1722 m. Ragna Andersd. fra I.Dilkestad bnr. 1.

Barn:

1. Marit, f. 1723 (1.Bardal i Nesna),

2. Karen, f. ca ‑27 (her).

 

5) Jens Jacobsøn (1728‑31.10.‑72) fra Fjelldal bnr. 1 var bruker fra ca 1750. G. 1750 m. Karen Abelsd. (1727‑13.9.1802), datter av f.br.

Barn:

1. Anders, f. 1752 (Vik i Nesna, seinere Vareide i Flakstad),

2. Abel, f.‑54, d.‑57 ?,

3. Ane, f.‑57 (Purkneset Y.Dilkestad),

4. Ragna (Ragnhild), f.‑62 (Svalingen bnr. 1),

5. Apolone, f. 2.3.‑65 (I.Bardal i Nesna),

6. Karen, f.‑67, d.‑68,

7. Bereth Elisabeth, f.‑70, d. 19.4.‑80,

8. Karen Sophia, f.‑73 (Samuelmoen).

Jens flyttet 1770 til Samuelmoen ved bytte med følgende bruker.

 

6) Erik Jonsøn (1717‑12.12.‑83), tidligere bruker på Samuelmoen kom hit ved bytte med f.br. Om fam. se Samuelmoen. Ved skiftet etter Erik 1784 var boets brutto 144‑0‑14, gjeld og avg. 35‑4‑4. Sølv for 1‑2‑8. Bøker: Brochmands postill. Bu på Hemnes. Lofotbruk. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 3 kviger, 1 markkvige, 1 dalkvige, 2 kalver, 8 sauer, 3 j ømmer, 3 værer.

 

7) Haagen Eriksøn (1754‑7.6.1848), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 10.10.1785. G. 1784 m. Gisken Jonsd. (1750‑1819) fra Holmsletta.

Barn:

1. tv. Erich, f. 1785 d.str., og

2. tv. Johannes, f. 1785, d.s.å.,

3. Karen, f. 25.9.‑86,

4. Augustina, f.‑87,

5. Erich, f.‑88, d.‑89,

6. Abel, f.‑91, d.s.å.,

7. Jon, f.‑92 (Tybekken),

8. Anna, f. 13.12.‑94, d.‑96,

9. Haagen, f.‑98 (her).

 

8) Haagen Haagensen (1798‑25.10.1873), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 7.10.1826. G. 1828 m. Anna Rasmusd. (1803‑29.5.‑77) fra Ytterleiren bnr. 1.

Barn:

1.  Gidsken, f. 20.2.1829 (Valåmoen bnr. 4),

2.  Helena Maria, f. 14.8.‑30 (Tybekken bnr. 2),

3.  Johan Hendrik, f. 11.5.‑32 (Olderneset bnr. 2),

4.  Anne Kierstina, f. 13.7.‑34 (USA‑66), G.m. Petter Christiansen Meland

5.  Jacobia, f. 19.9.‑35, d.-81 (USA‑78),

6.  Pernille, f. 14.7.‑37 (Tverrå, USA-99),

7.  Rasmus, f. 19.5.1839, d. 31.12.-98 (Minn. USA-66)

8.  Svend, f. 1.4.‑42 (Nerleiren bnr. 1),

9.  Johanna Dorthea, f. 3.6.‑45.

Morten Smith Petersen Solbakken fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 2300, dat. 1.8.1886, tl. 15.7.‑89. Han bodde ikke her.

 

9) Johan Petersen (1859‑1.5.1943) fra Solbakken, sønn av eieren, fikk skj. fra mora og medarvinger for kr. 2000 og kår, dat. 23.10.1903, tl. 2.3.‑08. Han var ordfører i Korgen 1918‑19. G. 1887 m. Olava Nilsd. (1865‑26.4.1943) fra Røsså bnr. 1.

Barn:

1. Knut Sømme, f. 3.11.1887 (her).

 

10) Knut Petersen-Øverleir (1887‑29.7.1961), sønn av f.br., fikk skj. sammen med sønnen Oddmund på dette bruket og bnr. 5 for kr. 2300 og kår, tl. 30.5.1931. G. 1912 m. Kristine Boldermo (1889‑26.4.1975) fra Bollermoen.

Barn:

1. Oddmund Johan Rivertz, f. 27.12.1913, d. 8.3.‑85 (her),

2. Torleif, f. 29.4.‑15, (eier her), d.21.09.‑89.

3. Valbjørg Kristine, f. 22.12.‑16,

4. Aage Brynjulf, f. 29.10.‑18, d. 16.3.‑31,

5. Kristen, f. 7.3.‑20, d. feb. 2003, minneord i Rana Blad 6.3.2003, og artikkel 15.4. samme år.

6. Asmund Johannes, f. 18.3.‑24,

7. Johan Oddvar, f. 21.2.‑27,

8. Aage Brunjulf, f. 31.7.‑33.

 

11) Aage Petersen-Øverleir (1933‑10.8.‑73), sønn av f.br., overtok bruket 1961. G.m. Lidvor Stien, f. Brygfjelldal, f. 26.6.1945.

Barn:

1. Børge, f. 3.2.1967 (musiker Bodø),

2. Asgeir, f. 18.2.‑70.

 

12) Torleif Petersen-Øverleir (1915‑21.3.‑89), bror av f.br. kjøpte garden etter sin brors død. G.m. Ingeborg Skjærpe fra Sandnes.

Barn:

1. Tor Inge, f. 1953 (prest).

 

13) Kjell Joar Petersen-Øverleir f. 1968 , nevø av forrige bruker (sønn av Johan), overtok garden i  1992. Gift med Gunnhild Vassdal, f. 1972 fra Korgen.

Barn:

 1. Kristine, f. 27.12.2004,

 2. Johanne, f. 26.6.2008.

Kjell Joar ordfører i Hemnes kommune fra 2011.


Bnr. 2 (lnr. 206b) "OLA‑GARDEN", oppstått ved deling av Bruk I 1715 med landskyld 1 pund 3 mark, 1838: 1 daler 2 ørt 8 skill., 1891: M. 5,17.

1) Jon Olsøn (ca 1681‑1724), sønn av Ole Abelsøn på Bruk I, var bruker fra 1715. G.I. 1705 m. Beritte Hansd. fra Brennberget. Ingen barn kjent. G.II. m. Ranni Nilsd. (ca 1693‑1739).

Barn:

1. Nils, f. 1718,

2. Ranni, f.‑22.

 

2) Peder Gullesøn (1706‑50) var bruker fra 1726. G.I. 1725 m. enka Ranni.

Barn:

1. Rachel, f. 1726,

2. Jon, f.‑29,

3. Benedicte, f.‑32,

4. Gulle, f.‑34.

Ved skiftet etter Ranni 1739 var boets brutto 230‑4‑6, gjeld og avg. 107‑4‑6 omfattet også innestående arv til Peders barn fra 1. ekteskap. Bøker: bibel og 7 andre. Husdyr: 1 hest, 1 årsføll, 9 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 dalokse, 8 sauer, 7 jømmer, 3 værer, 6 lam, 1 geit, 1 hanegeit, 1 kje. G.II. 1740 m. Berete Eriksd. (1717-97). Ingen barn.

 

3) Jacob Arntsøn (1711‑97) fra Holmholmen var bruker fra ca 1750. G. 1750 m. enka Berete.

Barn:

1.  Kjersten Anna, f. 1752 (her).

 

4) Ole Olsøn (1752‑7.5.1828) fra Finneid bnr. 4. G.I. 1780 m. Kirsten Jacobsd. (1752‑1813), datter av f.br.

Barn:

1. Jacob, f. 21.8.1780, d. 19.9.‑99,

2. Elen Kierstina, f.‑83,

3. Birrith, f. 26.11.‑86,

4. Ole, f.‑89 (her),

5. Bendighta Maria, f.‑92, d.‑96.

Ved skiftet etter Kirsten 1813 var boets brutto 370‑212, gjeld og avg. 333‑4‑0 (inkl. heimegaver svarende til den Elen hadde fått). Sølv for 12‑5‑0. Bøker: Brochmands postill og 10 andre. Brygge og naust på Hemnes, halvparten i naust ved Olderneset. Gl. fembøring med seil, Lofot‑bruk. G.II. 1814 m. Elisabeth Iversd. (1778‑15.8‑1841) fra Valåmoen bnr. 2. Ingen barn. Enka Elisabeth gift i Grønvik.

 

5) Ole Olsen (1789‑28.12.1858), sønn av f.br. fikk bbr. tl. 7.10.1813. G.I. 1816 m. Marit Iversd. (1787-26.6.1831) fra Røsså bnr. 2.

Barn:

1. Iwer, f. 25.5.1818 (her),

2. Christen, f. 10.5.‑20,

3. Jacob, f. 22.5.‑22 (Hb‑65),

4. Johannes, f. 27.3.‑24 (Tybekken bnr. 2),

5. Olaij Edvard, f. 12.7.‑27 (Skresletta bnr. 1),

6. Peder Andreas, f. 14.2.‑30.

G.II. 1832 m. Berit Olsd. (1807‑1.7.‑43) fra Sætra bnr. 2.

Barn:

7. Marit Johanna, f. 26.4.1834 (bnr. 4 her),

8. Ole Jacob, f. 1.11.‑35, d. 13.9.‑38,

9. Barbro Bergithe, f. 28.5.‑37 (USA‑78),

10. Ellen, f. 10.5.‑39, d. 27.3.‑45,

11. Benjamin, f. 10.9.‑40 (USA‑66),

12. Anna Elisabeth, f. 7.4.‑42 (USA‑80),

13. Anders, f. 9.6.‑43, død straks

G.III. 1844 m. Dorthea Jacobsd. (1797‑6.6.1864) fra Storbjerka Bruk IIa. Ingen barn.

 

6) Iver Olsen (1818‑3.5.1905), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 11.9.1850 og skj. fra pastor Walnum for 600 Spd., dat. 27.9.1876, tl. 1.5.‑77. G. 1850 m. Anne Nilsd. (1821‑21.5.‑93) fra bnr. 3 her.

Barn:

1.  Elen Pernille, f. 26.7.1853, d. 25.3.‑55,

2.  Johnille Helene, f. 19.2.‑56 (Ytterleiren bnr. 2),

3.  Maren Johanne, f. 1.3.‑58, d. 27.4.1944 ugift,

4.  Ole Nicolai, f. 15.1.‑62 (her).

 

7) Ole Iversen (1862‑8.12.1942), sønn av f.br., bruker fra før 1900. G.I. 1892 m. Lorense Johannesd. (1871-3.7.1909) fra Mellingsjorda bnr. 5.

Barn:

1. Ane Iverta, f. 15.6.1893 (her),

2. Jensine Kathrine, f. 20.1.‑98, d.s.å.?,

3. Dortea Jensine, f. 23.2.‑99 (USA‑22).

G.II. 1916 m. Anna Karoliussen (1884‑3.11.1970) fra Bygdåsen bnr. 1.

Barn:

4. Aagot, f. 29.12.1915 (Ytterleiren bnr. 4).

 

8) Ludvik Larsen (1885‑22.5.1946) fra Fjelldal bnr. 3 fikk bbr. etter sin svigerfar. G.m. Ane Iverta Øverleir (1893‑30.1.1972), datter av f.br.

Barn:

1. Lorentse Bergitte, f. 18.10.1913,

2. Ane Lovise, f. 15.5.‑15,

3. Ole Nikolai, f. 29.11.‑19 (her),

4. Leif Andreas, f. 20.5.‑24, d.s.å..

5. Lars Andreas, f. 2.6.‑25,

6. Ivar Norvald, f. 2.3.‑29,

7. Magne Johan, f. 22.1.‑33,

8. Anbjørg Anna, f. 14.10.‑38.

 

9) Ole Øverleir, f.1919, sønn av f.br., overtok bruket 1948. G. 1942 m. Elfrid Johanna Færø, (26.9.1916-2001), fra Herøy.

Barn:

1. Laila Arnhild, f. 2.9.1942,

2. Oddvar, f. 3.5.‑44 (her),

3. Torhild, f. 30.9.‑47,

4. Gerd Irene, f. 17.9.‑53.

 

10) Oddvar Øverleir, f. 1944, sønn av f.br., overtok bruket 1966. G. 1968 m Hanna Høgset, f. 22.7.1948 21.7.1948, fra NR.

Barn:

1. Ole‑Ivar, f. 23.9.1969 23.5.1969,

2. Trine Merete, f. 4.8.‑72.

 

BRUK II, landskyld 2 pund 6 mark fra 1667.

1) Ingebrigt var den første kjente brukeren. Han var ødegårdsmann fra 1612 og betalte førstebyksel 1619/20. Han var bruker 1650 og d. før ‑52.

To sønner er kjent:

1. Jacob, 58 år 1666 (Bruk I her) og

2. Nils, 44 år ‑66 (her).

 

2) Nils Ingebrigtsøn, sønn av fbr., f. ca 1621 og bruker til 1695.

To sønner er kjent.

1. Bent, 12 år 1666 og

2. Ingebrigt, 10 år ‑66.

3. Aren, 40 år 1701 antas å være sønn av denne Nils.

 

3) Aren Nilssøn (ca 1661‑1740), antatt sønn av f.br., var bruker fra 1696.

En sønn er kjent:

1. Nils, 8 år 1701 (her).

1715 avsto Aren halve bruket til sønnen Nils og fortsatte med resten til 1722.

 

4) Nils Arntsøn (ca 1693‑1750), sønn av f.br., var bruker av halve bruket fra 1715 og fikk bbr. på hele bruket tl. 10.5.1724. G.m. Gisken Nilsd. (ca 1693-1751).

Barn:

1. Arnt, f. 1818 (her),

2. Nils, f. ‑20 (bnr. 4 her),

3. Maren, f. ‑21 (Luktvasslia),

4. Gieschen, f. ‑24 (Tverrå),

5. Marite, f. ‑26, d. ‑31,

6. Elizabeth, f. ‑28, d. ‑29,

7. Anne Lisabet, f. ‑30, d. ‑31,

8. Marit, f. ‑32 (Meland bnr. 4),

9. Othe, f. ‑34, d. ‑58,

10. tv. Johannes, f. -37 (Finneid bnr.1), og

11. tv. Bereth, f. ‑37 (Ytterleiren bnr. 2).

Ved skiftet etter Nils 1751 var boets brutto 321‑4‑10, gjeld og avg. 45‑4‑0. Sølv for 10‑2‑10 (mrk.: ANSMaD‑NOSMLD‑AN‑SLSAID). Bøker: Müllers postill, misjonsbibel og 2 andre. Husdyr: 1 hest, 1 hoppe, 18 kyr, 3 marlekviger, 3 dalkviger, 1 markokse, 6 sauer, 10 jømmer, 16 lam, 6 geiter, 4 risbit bukker.

 

5) Jocum Raanes fikk bbr. tl. 12.10.1751. Raanes var fullmektig for Petter Dass Tjøtta, og hadde de følgende årene takseringen av de rydningene som Petter Dass hadde fått skjøte på 1750. Om Jocum Raanes bodde fast på Øverleiren eller bare hadde stasjon her ved sine reiser i distriktet, vites ikke. Hvem som skjøttet gardsdrifta er ikke kjent. Trolig var det Nils Arntsøns to sønner Arnt og Nils, som seinere ble brukere på hver sin halvpart av Bruk II, som ble delt før 1762.

 

Bnr. 3 (lnr. 296c) "JOHANNES‑GARDEN", halvparten av Bruk Il med landskyld 1 pund 3 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 5,17.

6) Arnt Nilssøn (1718‑15.5.‑93) var bruker fra før 1762. G.I. 1757 m. Karen Jensd. (1728‑87) fra Meland bnr. 1. Ingen barn. G.II. 1789 m. Inger Iversd. (1740‑1816) fra Stor‑Alteren bnr. 3 NR.

Barn:

1. Nils, f. 1790 (her),

2. Karen Johanna, f.‑92 (Storbjerka bnr. 3).

Ved skiftet etter Arnt 1793, var boets brutto 314‑4‑4, avg. 29‑2‑3. Sølv for 9‑4‑9. Bu på Hemnes, naust ved Olderneset, åttringsbåt med seil. Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 årskalver, 10 sauer, 6 jømmer, 3 graværer, 6 lam, 8 risbit bukker.

 

7) Peder Thomassøn (1754‑2.9.1820) fra Storbjerka bnr. 1 fikk bbr. tl. 12.10.1795 G. 1794 m. enka Inger.

Barn:

1. Arent Iver, f. 1795 (Ø. Bjerkadal bnr. 2),

 

8) Nils Arntsen (1790‑15.11.1851), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 1.5.1816. G. 1815. m. Jonilla Eriksd. (1791‑16.3.1884) fra Trettbakken bnr. 1.

Barn:

1. Elen, f. 1815 (Tybekken bnr. 1),

2. Karen, f. ‑17 (Ytterleiren bnr. 2)

3. Maren, f. ‑19 (Nerleiren bnr. 5),

4. Ane, f. 11.3.‑21 (bnr. 2 her),

5. Arnt, f. 22.2.‑24 (her),

6. Peder, f. 9.1.‑26, d. 14.10.‑43,

7. tv. Jonelle Helene, f. 5.6.-28 (Bryggfjell),

8. tv. Christine Johanna, f. 5.6.‑28, d. 18.3.‑29,

9. Kristine Johanna, f. 4.2.‑32 (Leirskaret bnr. 4).

 

9) Arnt Nilssen, f. 1824, sønn av f.br., fikk bbr. tl. 5.5.1856. G. 1856 m. Maren Olsd., f. 1821, d.1889 fra Nerleiren bnr. 1, (trolig begravet på Hemnes cemetery i Nord-Dakota).

Barn:

1. Jonelle Helene, f. 21.8.1858,

2. Davine, f. 7.7.‑61.

Hele fam. til Dak.USA‑78.

 

10) Iver Gabrielsen (1855‑27.3.1930) fra pl. Villmobakken fikk skj. fra Pauline Walnum for kr. 2400, dat. 30.7., tl. 18.9.1885. G. 1878 m. Dorthea Johannesd. (1855‑26.4.1917) fra Mellingsjorda bnr. 5.

Barn:

1. Johannes Martin, f. 25.3.1878 (her),

2. Sakrine Bergitte, f. 21.6.‑80,

3. Gabriel Johan, f. 8.1.‑82,

4. Jensine Caroline, f. 17.11.‑83. d. 2.5.‑90,

5. Jens Antonius, f. 23.6.‑86, d. 15.12.‑89,

6. Dagny Helena, f. 14.7.‑88,

7. Jensine Caroline, f. 28.2.‑90 (USA‑12),

8. Jenny Anette, f. 21.2.‑92 (Hjartlia bnr. 1),

9. Ida Georgine, f. 16.10.‑94, d. 8.3.1966,

10. Jens Kornelius, f. 20.1.‑98.

 

11) Johannes Iversen (1878‑24.3.1963), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000 og kår, tl. 25.5.1921. G. 1905 m. Karen Arntsd. (1881‑11.3.1951) f. Trettbakken.

Barn:

1. Maren Otelia (Malla), f. 22.8.1903, d. 22.12.‑79,

2. Ivar Olai, f. 13.3.‑06 (her),

3. Dorothea Helene, f. 28.9.1907, d. 26.4.‑17,

4. Hjørdis Anette, f. 18.9.‑09, d. 1.5.‑17,

5. Lorentse Marie, f. 7.4. ‑11, d. 8.3.‑74 ugift,

6. Jensine Karoline, f. 26.5.‑13 (Valla),

7. Gundis Severine, f. 30.9.‑15, d. 24.12.2003 (Øverleir),

8. Hjørdis Anette, f. 24.7.-18, d. 2.5.2003 (Mo)

9. Olaf Anker, f. 11.7.‑20, d. 15.12.‑44 ugift,

10. Johannes Kornelius, f. 8.9.‑22, d. 24.2.‑79,

11. Dorthea Helene, f. 1.8.‑24, d. 12.4.‑81 (Korgen).

 

12) Ivar Olai Øverleir (1906‑17.12.‑87), sønn av f.br., fikk bbr. 1948. G. 1942 m. Ellen Hjerpbakk, (15.4.1915-2001), fra Jerpbakken bnr.2.

Barn:

1. Johannes Martin, f. 22.1.1943, d. 21.2.‑45,

2. Johannes Martin, f. 13.1.‑45 (her),

3. Olaf Nils, f. 23.11.‑46,

4. Asbjørn, f. 29.6.‑51,

5. Øyvind, f. 12.8.‑53,

6. Sveinung, f. 3.3.‑61 (Finneidfjord).

 

13) Johannes Martin Øverleir, f. 1945, sønn av f.br. overtok bruket 1973. G.1982 m. Ingrid Lauvås, f. 28.9.1954, fra Bleikvasslia.

Barn:

1. Karl Ivar, f. 20.7.1981,

2. Vidar, f. 20.6.‑84,

3. Ellen Anne, f. 22.12.‑86.

 

Bruk 4 (lnr. 206d) SJÅENG, oppstått ved deling av Bruk 11 før 1762, med landskyld 1 pund 3 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 5,17.

1) Nils Nilssøn (1720‑21.12.‑77), sønn av Nils Arntsøn på Bruk II, bodde her 1758 og var skattlagt ved "Extraskatten" 1762‑72. G. 1759 m. Maren Larsd. (1730-1807) fra Ytterleiren.

Barn:

1. Jeschen, f. 1760 (Bryggfjell),

2. Nils, f. ‑62 (her),

3. Lars, f. ‑64 (Tybekken bnr. 2),

4. Anna, f. 22.12.‑68 (Tybekken bnr. 1).

Enka Maren var bruker til 1779, da hun giftet seg på Tybekken.

 

2) Nils Nilssøn (1762‑1826‑), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 16.10.1780. G. 1782 m. Kirstine Johansd. (1763-24.11.1853) fra Leirskaret bnr. 2.

Barn:

1. Nils, f. 19.2.1783, d. 1800,

2. Maren, f. 12.6.‑84 (Røsså bnr. 2),

3. Gjertrud, f. 2.3.‑86, d.‑88,

4. Gjertrud, f. ‑88 (Tybekken bnr. 1),

5. Johanna, f. ‑89 (Meland bnr. 3),

6. Peder, f. ‑92 (Leirskaret bnr. 1),

7. Johannes, f. ‑93, d.s.å.,

8. Karen, f. 20.9.‑94 (Bryggfjelldalen bnr. 2),

9. Johannes, f. ‑97 (Finnbakken bnr. 2),

10. Bereth, f. ‑99, d. 1800,

11. Nils, f. 14.4.1801 (her),

12. Bereth, f. ca ‑02 (Fjelldal bnr. 1)

13. Hans, f. ‑03,

14. Lorentze, f. ‑06 (Straumsnes bnr. 2),

15. Arnt, f. ‑08 (Hestnesosen bnr. 1).

 

3) Nils Nilssen (1801‑14.6.1848), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 17.6.1833. G. 1835 m. Else Monsd. (179815.12.1885) fra Tybekken bnr. 1.

Barn:

1. Mathias, f. 17.3.1836, d. 14.9.‑43,

2. Lars Anton, f. 8.3.‑38 (her),

3. Anne, f. 25.5.‑40 (USA‑90).

Enka Else var bruker til sønnen Lars overtok.

 

4) Lars Nilssen (1838‑2.5.1918), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 4.7.1864, tl. 6.6.‑79, og skj. fra Pauline Walnum dat. 9.11.1885. G. 1865 m. Marit Olsd. (1834-19.2.1915). Ingen barn. Lars fortsatte på sin bykslingskontrakt, Hemnes kommune overtok kjøpsforpliktelsene ifølge garanti, for kr. 2400 og fikk tinglest skjøte 29.9.1911.

 

5) Børge Petersen Solbakken (1872‑23.11.1950) fikk skj. fra Hemnes kommune v/ ordfører J.O. Rydsaa for kr. 3500, tl. 1.9.1911, og kår til Lars Nilsen og hustru ifølge kårkontrakt av 1909.

 

6) Morten Smith Petersen, (1910‑17.8.‑73), Ivar Kristian Petersen, f. 1920 og Per Solbakken, f. 1909 fikk kjøpekontrakt (skjøte) fra onkelen Børge Petersen for kr. 4000 og kår til selgerens bror Hans Petersen, dat. 28.12.1929, tl. 24.8.35. Morten Smith Pettersen G. 1935 m. Hilda Olsen, f. 28.5.1917, fra Lurøy.

Barn:

1. Harriet, f. 13.6.1934,

2. Lillian Halgerd, f. 7.7.‑36, d. 29.3.‑80 (Narvik),

3. Viggo Børge, f. 1.4.‑38, d. 23.11.‑87,

4. May, f. 7.5.‑45,

5. Geir Magne, f. 20.12.‑52, d. 27.7.‑83.

 

Bnr. 5 VOLLEN, fraskilt 1908 fra bnr. 4 med skyld M. 0,15.

1) Johan Petersen på bnr. 1 fikk kjøpekontrakt (skjøte) fra Børge Petersen, tl. 1.12.1908. Vollen ble brukt sammen med bnr. 1.

 

2) Knut Petersen og sønnen Oddmund på bnr. 1 fikk skj. fra Johan Petersen sammen med bnr. 1, tl. 30.5.1931.

 

 

 

HUSMENN.

 

SAGBAKKEN.

1) Anders, d. før 1801, var husmann her etter 1772, da han ikke var nevnt i "Extraskatten". G.m. Maren Gregusd. (1743‑23.7.1821), ikke viet i Hemnes. Barn som er kjent:

1. Kristine Andersd. f. ca 1778.

Fam. kjent bare fra F 1801 og Marens dødsfall.

 

MARSTOKK under bnr. 4.

1) Hans Angel Hanssen (1842‑8.3.1927), f. i NR. G. 1875 m. Petrine Randine Pedersd. (1844‑6.9.1913), f. i Nesna.

Barn:

1.  Hans Andreas, f. 1.6.1876,

2.  Peter Martin, f. 16.6.‑80 (Trettbakken bnr. 3),

3.  Ole Martin. f. 8.8.‑87.

 

VOLLNESET under Vollen bnr. 1.

1) David Johnsen (1844‑6.4.1928) fra Jerpbakken bnr. 2. G. 1871 m. Hanna Petrine Joabsd. (l845-12.6.1909), f. i Nesna. Ingen felles barn. David hadde f.e. en datter

1. Johanne Emilie, f. 13.6.1871 (Holmsletta bnr. 3),

M: p. Maren Nilsd. fra Nerleiren.

 

Plass under bnr. 3.

1) Jacob Pedersen, f. Bryggfjell 1863. G. 1898 m. Christine Nilsd. f. Røsså pl. Prestmo 1870.

Barn:

1. Knut, f. 24.2.1897,

2. Peder, f. 22.3.1900,

3. Einar Kaurin, f. 5.6.‑02,

4. Arne Heitman, f. 5.7.‑05,

5. Nils, f. 10. 11.‑07,

6. Jonella, f. 25.2.‑12.

Fam. til Hemnesberget før 1905.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.