Home / Gardene / 101 Røssåen

101 Røssåen


Hemnes Gård og Slekt, side 629 - 637

 

101. Røssåen

Oppdatert 16. mai 2011

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Ritzøen 1567, Røss‑Aann 1661, Rysaaen 1723, Rydsaaen 1838, Røssaaen 1891. Lokalformen er Røssåga, dat. "i Røssåen". Rydså/Rydsaa brukes som slektsnavn. Garden ligger nær utløpet av Røssåga, og har navn etter denne.

 

Brukstall og utskiftninger:

Ett bruk inntil 1640‑åra, to bruk inntil 1888, når man ser bort fra 100 Røssåauren, som er behandlet for seg, tre bruk 1889‑99, og igjen to bruk inntil 1920, da et småbruk ble fraskilt. Det ser ikke ut for å ha vært fellesbruk av innmarka etter ca 1750. Bebyggelsen for begge bruka lå i ett tun. Etter et jordkifte 1824 ble husa på bnr. 1 flyttet ca 400 m sørover. Ved utskiftninga 1824 ble også skogen utskiftet og grensene oppgått, unntatt noen strekninger opp mot fjellet. Grensen mot 102 Mellingsjord ble også fastlagt 1824, likeså grensen mot 100 Røssåauren ved opphevelsen av fellesskapet i forbindelse med forarbeidet til matrikkelen av 1838. Grensen mellom de to bruka 160 a og b ble oppgått på ny 1844, tl. 18.6.‑75. Da ble også skogsmerkene forlenget.

 

Kverner og sagbruk:

Røsså hadde en liten bekkekvern 1723, og 3 kverner 1774 med 4 skill. kvernskatt for hver. Skjønnsforretning over Røsaaen Saug 1831. Skurkvantum 4 tylvter tømmer. Bevilling gitt 1835.

 

Bergverk:

Garden har marmor‑ og kalksteinsforekomster, hvor prøvedrift har vært foretatt.

 

Seterbruk:

Bnr. 1 hadde seterdrift fra først i 1920‑åra og ca 10 år.

 

Fredlysning av "multebærstrekninger og heggebærtrær" på lnr. 160a tinglyst 1873.

Kirkestue på Hemnes nevnt i et skifte 1813 og i F 1875.

Fredskogkontrakt med Helgeland Skogselskap, dat. 30.8.1912. (Bnr. 1)

 

 

MATRIKKELGARDEN RØSSÅ, GNR. 101.

Røsså er nevnt som gard 1567, og omfattet inntil 1825 også 100 Røssaauren gnr. 100. I Jordebog 1626 var landskylda 1 våg fisk, 1647 var den 1 ½ våg, 1672  2 våger, som den fremdeles var til 1838, eller 5 pund 12 mark når 100 Røssåauren holdes utenfor.

1723 "Skouw til Fornødenhed, en liden Bæcheqw., waad og dyblehrit Jord, lider Schade af Frost. Gl. matr.nr. 55, landskyld 2 våger fisk.

1838 Nytt matr.nr. 41, lnr. 160 a og b, landskyld 2 daler 4 ort 16 skill.

1865 Lnr. 160a: Omtrent 30 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 150 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbe­hov, og 6 tylvter sagtømmer for salg årlig. Bruket er noe frostlendt, og en del av åkrene utsatt for elvebrudd.

Lnr. 160b: Omtrent 38 mål åkerland. Eng, moldholdig leirjord, som antas å gi 150 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbehov, og 7 tylvter sagtømmer for salg årlig.

1891 Gnr. 101, skyld 12,31 skyldmark.

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester  Storfe  Sauer  Geiter  Rug  Bygg  Bl.k.  Havre  Poteter

1723 2 18 20 0 0   51/4  51/4

1835 4 23 16 0 3/4 7 0  1 1/2 4

 Hester Storfe Sauer Svin Bygg Havre Poteter

1865

160a 2 12 18 0 3  1 16

160b 2 10 15 0 4  2/5 13

Husm. 0 2 2 0 0  0 0

Sum‑65 4 24 35 0 7  1 2/5 29

1875

160a 3 11 14 1 3  1 13

160b 3 12 18 1 3  1 14

Pl. 1) 0 2 2 0 1/2  1/4 2

 2) 0 2 3 0 1/8 0 2

 3) 0 1 4 0 1/2 0 2

Sum‑75 6 28 41 2 7 1/5 2 1/4 33

1) Røssåmoen  2) Prestmoen  3) Jordarbeider uten plass

 

 

MANNTALL

1666  2 brukere, 4 sønner

1701  2 brukere, 3 sønner, 3 tjenestedrenger

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster Fattig‑

 folk folk  lemmer

1801 13* 0 3 0 2  0

1865 11 8** 10 5 4 2

1875 16 2 5 11 3 5

1891 14 0 4 11 1 2

* 1 fosterbarn ** med heimeværende ug. barn

 

EIERE.

Fra gammelt benefisert Alstahaug prestebol, overført til Nesna prestebol ca 1740. Gikk seinere over til Det nordlandske kirke‑ og skolefond. Kjøpt av brukerne 1826 og ‑37. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

1) Oluff i Røsaa var den første kjente brukeren. Han var her 1610‑18. Oluff er nevnt igjen 1633‑34, kanskje den samme brukeren, men ikke sikkert.

 

2) Iver nevnt som bruker 1631‑32 og enka 1633‑34. Trolig var Ivar en sønn av Oluff og døde før faren.

 

3) Nils Lauritssøn var bruker av ½ våg 1643‑44. Han var trolig gift med enka etter en tidligere bruker, den korte brukstiden tatt i betrakning.

Om fordelinga av jorda mellom de tidligere brukerne og deres innbyrdes slekt­skapsforhold, vet man lite eller intet. Fra ca 1650 kan man finne et mønster for to bruk.

 

BRUK I, med varierende landskyld.

1) Olluf eller Olle Ivarsøn, trolig en sønn av den tidligere nevnte Ivar, var bruker av ½ pund 1643‑44, av ½ våg 1648‑53, av 1 ½ pund 1661.

 

2) Olle Olsøn, sønn av f.br., var bruker av 2 pund 1667, av 1 våg 1668‑78, og av hele garden, 2 våger, 1680‑88, og så av 1 våg 1689. G.m. Johanna Henriksd. Som enke ble hun gift med Nils Simensøn Fjelldal. Fra skiftet etter henne 1712 kjenner vi følgende barn fra 1. ekteskap:

1. Ivar (her),

2. Johanna,

3. Maren

      4. Ingeborg.

De to siste var døde før 1712.

 

3) Iver Olsøn, sønn av f.br., var bruker av 1 våg 1 pund 1690‑1722. G.I.m. (NN, kanskje Elen) Nilsd. fra 136 Fjelldal. Ved M 1701 var Ivar 40 år, med sønnene

1. Nils, 9 år,

2. Ole, 6 år (Kummermoen i Vefsn),

3. Henrik, 1 år.

Dessuten kjennes fra skiftet etter Ivar:

4. Johanna, f. ca 1688 (147 Nerleir bnr. 4),

5. Ingeborg, f. ca ‑92 (pl. Valla‑auren),

6. Anna (41 Furuhatten).

G.II. 1705 m. Weronicha Jacobsd. (ca 1681‑ 27.1.1756) fra 140 Leirskaret Bruk I,

Barn:

7. Jacob, f. 1706 (her),

8. Elen, f. ‑07 (100 Røssåauren),

9. Christen, f. ‑09 (bnr. 2 her),

10. Ivar, f. ‑11 (106 Valåmoen Bruk II),

11. Karen, f. ‑13, d. før ‑22,

12. Nils, f. ‑16, d. 12.11.‑72 ug. her,

      13. Ragna, f. ‑19, d. 2.6.‑73 ug. her.

Ved skiftet etter Ivar 1727 var boets brutto 271‑4‑1, netto 205‑0‑0. Bøker: Nils Hemmingsøns postill og 6 andre. Husdyr: 1 hest, 14 kyr, 2 markkviger, 1 markokse, 2 dalkviger, 1 dalokse, 2 sauer, 8 jømmer, 2 værer, 1 geit, 1 hanegeit.

 

4) David Mathiassøn (ca 1677‑1755), enkemann fra 109 Bjurselvmoen, var bruker av 1 våg 1 pund 1727‑35, og fortsatte så med 2 pund. G.II. 1727 med enka Weronicha. Ingen felles barn. Om Davids 1. ekteskap og barn, se 109 Bjurselvmoen.

 

Bnr. 1 (lnr. 160a) RØSSÅ, fortsettelse av Bruk 1, nå med endelig landskyld 2 pund 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 5,78.

5) Jacob Iversøn (1706‑61), stedsønn av f.br., fikk bbr. på 18 mark, dat. 21.4.1735, tl. 9.3.‑36, og ytterligere på 2 pund før 1755. G.m. Elisabeth Jacobsd. (1717-17.5.‑77)..

Barn:

1. Ivar, f. 1739 (Dalosen Bruk IVb),

2. Jacob, f. ‑41 (Lillebjerka bnr. 2),

3. Ingeborg Maria, f. ‑43, d. ‑57,

4. Anders, f. ‑46 (her),

5. Weronica, f. ‑48 (Valåmoen bnr. 2),

6. Berte Anna, f. ‑51 (Valåmoen bnr. 3),

7. David, f. ‑54, d. 29.5.‑80,

      8. Jens, f. ‑57 (Dalos bnr. 5).

Ved skiftet etter Jacob 1761 var boets brutto 204‑1‑0, gjeld og avg. 33‑4-0. Sølv for 8‑4‑12. Bøker: Missions Bibel, Müllers postill. Stor skottkeipet seksring. Husdyr: 1 hest, 10 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 7 sauer, 3 jømmer, 3 værer, 6 lam, 2 geiter.

 

6) Augustinus Jacobsøn (1731‑63) fra Fjelldal bnr. 1. G. 1761 m. enka Elisabeth. Ingen barn. Enka satt med bykselen til 1774.

 

7) Anders Jacobsøn (1746‑95), stedsønn av f.br., fikk bbr. tl. 18.10.1774. G.I. 1775 m. Ane Nilsd. (1743‑88) fra Solbakken.

Barn:

1. Jacob, f. 8.12.1776 (Skar i Herøy),

2. Elisabeth, f. 22.1.‑79 (Sætra bnr. 1),

3. Beret, f. 29.7.‑81 (Alstahaug),

4. Ingeborg Maria, f. 22.8.‑83 (Storholmen bnr. 3),

5. Nils, f. 14.4.‑86,

6. Anna Kristina, f. 12.7.‑93, d.‑94.

G.II. 1793 m. Anna Abelsd. (1765‑24.9.1847) fra Valla bnr. 4.

Barn:

      7. Haagen, f. 1795, d.s.å.

 

8) Nils Johansøn (1767‑14.5.1831) fra Finneid bnr. 1 fikk bbr. dat. 17.10.1796, tl. 27.4.‑98. G. 1796 m. enka Anna.

Barn:

1. Dorothea, f. 1796, d.s.å.,

2. Martha Kierstina, f. ‑97, d.s.å.,

3. Anders, f. ‑99 (Solhaug bnr. 4),

4. Johanna Maria, f. 3.11.1801 (pl. Røssåmoen),

5. Peder Abel, f. -05 (her),

6. Johannes, f. ‑07 (Mellingsjorda pl. Meratneset),

7. Anna Dorethea, f. ‑09 (Solhaug bnr. 5).

 

9) Per Abel Nilsen (1805‑17.1.‑90), sønn av f.br., fikk kongeskjøte for 170 Spd. og årlig jordavgift 7 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger, dat. 10.3.1837, tl. 20.6.‑38. G. 1833 m. Olava Pedersd. (1808‑16.12.‑86) fra Myrvik bnr. 1.

Barn:

1. Nils Johan, f. 19.4.1834 (her),

2. Ane Pauline, f. 24.3.‑36, d. 26.1.‑37,

3. Peder Johan, f. 10. 10.‑37 (Hb‑65, USA‑66),

4. Ole Nicolai, f. 25.4.‑39 (USA‑66),

5. Petter Andreas, f. 5.6.‑41,

6. Andreas, f. 4.4.‑43 (Hb‑91),

7. Olaus Christian, f. 9.3.‑45 (Hb‑91),

8. Anders, f. 10.7.‑47, d. 12.5.‑48,

9. Anna Pernille, f. 23.7.‑49, d. 21.5.‑63,

10. Johan Marstrand, f. 1.11.‑52 (USA‑81),

11. Anthon Deodor, f. 9.9.‑54 (USA‑81).

 

10) Nils Pedersen (1834‑27.3.1900), sønn av f.br., bykslet bruket 1861, samtidig som foreldra fikk kårkontrakt, og fikk skj. fra faren for kr. 1200, tl. 29.9.1879. G. 1861 m. Lørentse Jacobsd. (1835-6.10.1914) fra Nerleiren bnr. 5.

Barn:

1. Jakob Didrik, f. 26.7.1862 (her),

2. Olava Kristine, f. 2.3.‑65 (Øverleir bnr. 1),

3. Maren Brose, f. 29.7.‑67 (USA‑90?),

4. Peder Johan, f. 14.2.‑70 (USA‑91).

 

11) Jakob Didrik Nilsen (1862‑19.1.1925), sønn av f.br. fikk skj. fra faren på bnr. 1 for kr. 2000 og kår, tl. 22.9.1891, og på bnr. 2 for kr. 120, dat. 5.1.1899, tl. 23.9.1916. Da ble også bnr. 1 og 2 slått sammen. G. 1889 m. Constance Johannesd. (1863‑3.4.1959) fra Mellingsjorda lnr. 164.

Barn:

1. Lorentse Lydia, f. 13.5.1889 (USA‑13),

2. Nils Johan, f. 19.1.‑91 (her),

3. Jensine Kathrine, f. 5.12.‑92, d. 18.11.1920,

4. Peder Johan, f. 29.1.‑97 (bnr. 4 her),

5. Johannes, f. 1.7.1902 (Leirskaret bnr. 3),

6. Kaare Johan, f. 29.10.‑04, d. 16.5.‑05,

      7. Kaare Johan, f. 13.3.‑10, d.s.å.

 

12) Nils Johan Rydså (1891‑24.12.1960), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000 og kår, tl. 3.4.1923. G. 1918 m. Dorthea Lorentsen (1896‑15.8.1959) fra Valla bnr. 2.

Barn:

1. Jakob Didrik, f. 5.12.1919,

2. Lorents Martin, f. 3.7.‑21, d. 1. 11.‑42,

3. Kolbjørn, f. 31.7.‑23, d. 29.11.‑67,

      4. Øystein f. 27.11.‑27.

 

13) Jakob Didrik Rydså (1919‑10.9.‑65), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 20 000 og kår, tl. 10.11.1952. G. 1949 m. Torbjørg Julie Leirvik, (1.9.1923-12.4.2004), fra Foldereid.

Barn:

1. Nils Dag, f. 25.1.1951 (her),

2. Reidunn, f. 19.8.‑53,

3. Birgit Johanne, f. 23.12.‑58,

      4. Erlend, f. 8.7.‑61.

 

14) Nils Dag Rydså, f. 1951, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor i uskifte for 125 000 og borett, dat. 18.12.1974. G. 1981 m. Rita Stien, f. 22.4.1956, fra Bryggfjell lille bnr. 4. Hennes barn f.e.: Lena, f. 5.12.1975.

Felles barn:

1. Jarl Didrik. f. 31.10.1982,

      2. Hildegunn, f. 4.9.‑85,

      3. Solfrid Margrete, f. 14.6.-92.

Nils Dag Rydså overtok bnr. 4 v/ skj. dat. 1.8.1986. Nils Dag og Rita skilt 1993.

 

Bnr. 2 (lnr. 160c) ØVREMOEN, fraskilt 1879 fra bnr. 1 med skyld M. 0,29.

1) Johan Marstrand Pedersen fra bnr. 1, f. 1852, fikk skj. fra faren Peder A. Nilsen for kr. 120, tl. 29.9.1879. Da Johan reiste til USA‑81, solgte han bruket tilbake til faren for samme pris, ved skjøte tl. 3.6.1884. Bnr. 2 ble 1916 slått sammen med bnr. 1.

 

Bnr. 4 HØGTUN, fraskilt 1920 fra bnr. 1 med skyld M. 0,61.

1) Peder Johan Jakobsen (1897‑12.9.1952) fra bnr. 1 fikk skj. fra faren for kr. 1000, tl. 3.4.1923. G. 1921 m. Anna Woll (11.7.1897‑3.8.1970), lærer fra Vedøy.

Barn:

      1. Jakob Didrik, f. 1.6.1924.

 

2) Jakob Didrik Rydsaa, f. 1924, sønn av f.br., fikk skj. fra sin mor i uskifte for kr. 10 000 og borett, dat. 4.11.1966. G. 1948 m. Randi Ravlo (11.2.1925-25.12.1985) fra Frol.

Barn:

1. tv. Sissel Anne, f. 29.4.1948, og

2. tv. Per Kjartan, f. 29.4.1948,

3. Ingunn, f. 22.9.‑52, d. 2.2.‑53,

      4. Bjørg, f. 24.1.‑54.

1986 ble bnr. 4 overtatt av Nils Dag Rydså på bnr. 1 her.

 

BRUK II, med varierende landskyld.

1) Peder Hanssøn, notert 1. gang 1618, uten angitt landskyld før 1647, da han var bruker av 1 våg, som han fortsatte med t.o.m. 1666. 1667 var han bruker av 4 pund. Peder Røsaan betalte 3 dlr. styrmannskatt 1647. Ved M 1666 var Peder 87 år, med en sønn

      1. Clemed Pedersøn, 21 år, og en stedsønn Peder (Iversøn?), 41 år.

 

2) Thommes Olsøn var bruker av 1 våg 1668‑74. Han kunne være en sønn (eller svigersønn ?) av Ole Olsøn på Bruk I, ettersom Ole hadde hele garden en tid etterat Thommes og hans sønn Thomas Thomassøn forsvinner fra regnskapene 1678.

 

3) Thomas Thomassøn oppført som bruker 1675‑78.

 

4) Anders Arentsøn var bruker av 1 våg 1689 og av 2 pund 1690‑1733. Ved M 1701 var Anders 45 år og hadde ingen (heimeværende) sønner.

 

Bnr. 3 (lnr. 160b) RØSSÅ, fortsettelse av Bruk II, nå med endelig landskyld 2 pund 18 mark, 1838: 1 daler 2 ort 8 skill., 1891: M. 6,24.

5) Christen Iversøn (1709‑9.5.‑73) fra Bruk I her fikk bbr. på 2 pund, dat. 10.3.1733, tl. 6.5.‑34. Allerede 21.4.1735 bykslet han 18 mark av Bruk II, tl. 9.7.‑36. G. 1735 m. Marite Hansd. (1706‑27.11.‑93) fra Meland bnr. 3.

Barn:

1. Elisabet, f. 1735 (I.Brennberg bnr. 2),

2. Weronica, f. ‑36 (90 Medstraum bnr. 2),

3. Berethe Martha, f. ‑40,

4. Ole, f. ‑41 ("svag i Sindet" ‑73),

5. Anna, f. ‑43, d. ‑91 ug. her,

6. Karen, f. ‑47, d. ‑63,

7. Iver, f. ‑49 (her),

      8. Johanna, f. ‑52 (95 Jamtjord bnr. 2).

Ved skiftet etter Christen 1773 var boets brutto 181‑10, gjeld og avg. 79‑1‑4. Sølv for 3‑3‑0. Bøker: Brochmands postill, salmebok. Husdyr: 1 hest. 10 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 4 sauer, 4 jømmer, 2 værer, 8 lam.

 

6) Iver Christensøn (1749‑95), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 23.6.1774, tl. 9.5.‑75. G. 1777 m. Kirsten Nilsd. (1751‑1813) fra Luktvassli bnr. 2.

Barn:

1. Christen, f. 5.12.1778 (Brattbakken i Vefsn),

2. Anna Kierstina, f. 4.3.‑80, d. 19.7.‑84,

3. Nils, f. 4.9.‑81 (148 Valla bnr. 4),

4. Otte, f. 28.9.‑83 (148 Valla pl. Lillebakken),

5. Marith, f. ‑87 (144 Øverleiren bnr. 2),

6. Ane Kierstina, f. ‑90 (102 Mellingsjorda bnr. 1),

      7. Dorthea, f. ‑91 (38 Elsfjordstrand).

Ved skiftet etter Iver 1796 var boets brutto 275‑1‑11, gjeld og avg. 36‑4‑14. Banco sedler 10 dlr. Sølv for 14 4‑4 (mrk.: TIS 1703‑ICSR‑ICS:MHD‑NLSDPD-ICSKND‑LPSASDH-PASEAD-ICS). Husdyr: 1 hest. 10 kyr, 2 markkviger, 1 dalkvige, 8 sauer, 4 jømmer, 8 ettårs værer, 1 reinsbukk, 4 simler, 1 reinkalv.

 

7) Peder Sølfestersøn (1765‑1821) fra Kvitneset fikk bbr. tl. 8.10.1798. G.I. 1796 m. enka Kirsten. Ingen barn. G.11. 1814 m. Maren Nilsd. (1784-28.5.1839) fra 144 Øverleiren bnr. 4.

Barn:

1. Kiersten, f. 1815 (146 Troneset),

2. Sylfester, f. ‑17, d. 29.11.‑38,

3. Karen, f. ‑18 (147 Nerleiren bnr. 1),

      4. Pernille Sachrine, f. 9.8.‑21 (149 Lillebjerka bnr. 1).

 

8) Jens Olsen (1795‑5.6.‑1866) fra Svaleng bnr. 1 fikk kongeskjøte for 150 Spd. og jordavgift 1 tønne 3 1/3 skjepper bygg til Nesna sogneprest og 3 skjepper 2 fjerdingskar til Opplysningsvæsnets Fond, dat. 20.10.1826, tl. 4.7.‑27. G.I. 1823 m. enka Maren.

Barn:

      1. Nils, f. 31.7.1823 (her),

      2. Ole, f. 24.10.‑25 (Trondheim),

      3. Randine, f. 13.2.‑30, d. 17.1.‑32.

G.II. 1841 m. Gunhild Bech Andersd. (1809‑26.3.48) fra 149 Lillebjerka bnr. 1.

Barn:

      4. Maren Randine, f. 21.9.1842 (Lillebjerka bnr. 1) (USA-68),

      5. Ragnhild Cathrina, f. 19.1.‑45 (149 Lillebjerka bnr. 1),

      6. Gulle Bech, f. 21.3.‑48, dim. fra Tromsø Seminar 1870 (51 Storbjerka bnr. 1).

G.III. 1857 m. Pedernille Arntsd. (1815‑5.8.‑61) fra 58 Holmholmen. Ingen barn.

 

9) Nils Jenssen (1823‑3.2.1908), sønn av fibr., fikk skj. fra faren for 200 spd. og jordavgift som ovenfor, dat. og tl. 3.10.1853. G. 1855 m. Olava Jacobsd. (1829-27.2.1919) fra 148 Valla bnr. 2.

Barn:

1. Maren Gurine f. 6.5.1856 (51 Storbjerka bnr. 2),

2. Jacob Olaus, f. 16.1.‑58 (her),

3. Helene, f. 24.10.‑59 53 (53 Finneid bnr. 3),

4. Jens Peder, f. 12.2.‑62 (USA‑86),

5. Randine, f. 21.4.‑64, d. 13.3.1948 ug. her,

6. Christine, f. 3.7.‑66 (59 Sætra bnr. 2),

7. Olava Dorthea, f. 20.10.‑68, d. 14.6.1956,

      8. Nils Johan, f. 4.12.‑71 (Wis.USA‑93).

 

10) Jacob Olaus Nilsen Rydsaa (1858‑22.3.1941), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3000 og kår, tl. 1.2.1889. Ordfører i Hemnes 1911‑13. G.I. 1888 m. Anne Arntsd. (1864‑10.3.1909) fra 39 Seljeli bnr. 2. Ingen barn. G.II. 1911 m. Lotte Johanna Mikkelsen (20.6.1878‑26.3.1961), enke fra Hemnesberget, f. Nesna. Hennes barn fra 1. ekteskap: Magnus Gerhard, f. 13.4.1904, d. 15.1.‑92 (Bærum), Jonette Bernharda Marie, f. 4.4.‑06 (145 Olderneset bnr. l).

Felles barn:

1. Nils Olaus, f. 2.12.1911 (her),

2. Arne Kristoffer, f. 28.4.‑13, d. 20.8.‑89.

3. Anna Katrine, f. 15.2.‑16,

4. Olav, f. 18.10.‑17 (107 Korgen bnr. 2),

5. Olava Gurine, f. 9.5.‑19, d. 18.4.‑23,

6. tv. Ragnar, f. 6.6.-20, og

7. tv. Bjarne, f. 6.6.‑20,

      8. Ottar, f. 15.4.‑23. d. 28.12.‑91.

Jakob Olaus Rydsaa deltok i Lofot‑fisket 26 sesonger, hvorav 21 som høvedsmann.

 

11) Nils Olaus Rydsaa, f. 1911, sønn av f.br., overtok bruket fra faren 1.1.1938 for kr. 18 000 og kår til foreldra. G. 1947 m. Marie Johanna Øien, f. 18.5.1920, fra Otterøy i Namdalen.

Barn:

1. Rigmor, f. 25.5.1948,

2. Trude, f. 4.5.‑50,

3. Liv Marie, f. 12.1.‑56,

      4. Jens Oluf, f. 11.8.‑59.

Nils Olaus Rydsaa anskaffet seg traktor 1938, som den første i Hemnes.

 

12) Jens Oluf Rydsaa, f. 1959, sønn av f.br., overtok bruket 1.1.1989 for kr. 547 181. Samboer m. Mette Hoem Evensen, f. 23.6.‑63.

Barn:

      1. Nils Johan, f.19.7.1990.

 

 

HUSMENN.

 

PRESTMOEN under bnr. 1.

1) Nils Andersen (1828‑24.5.1905) fra Solbakken var husmann her fra før 1875, tidl. inderst på Solhaugstranda. G. 1862 m. Elen Nilsd. (1838‑2.4.1917) fra Solhaug bnr. 3.

Barn:

1. Iverthe Otelie, f. 3.7.1858 (107 Korgen pl. Brennmoen),

2. Anders Johan, f. 26.3.‑64 (USA‑87),

3. Barbro Helene, f. 12.1.‑66, d. 1.9.1948,

4. Nils, f. ‑67 (USA),

5. Christine Anthonette, f. 13.1.‑70 (144 Øverleir pl. under bnr. 3),

6. Marith Andrea, f. 28.2.‑72 (102 Mellingsjorda bnr. 2),

7. Svend Heitmann, f. 19.1.‑75 (USA‑98),

8. Ole Andreas, f. 20.4.‑77 (Dak.USA‑97),

9. Jakob Hilmar, f. 21.10.‑79 (N.Dak.USA‑03),

     10. Otto Dybfest, f. 28.4.‑82 (USA, gravlagt i Korgen, navn Otto Nellermoe).

Guttene skrev seg for Nellermoe i USA.

 

PRESTMOEN under bnr. 3.

1) Jacob Andreas Falch Johannessen (12.8.1823‑6.11.1905), f. 132 Holmsletta (foreldre Ungkarl Johannes Jonsen og Fæstemøe Kirsten Jacobsdatter, senere i 121 Lenningsvik som bruker nr 7), var husmann her fra seinest 1863. Han var enkemann da han kom hit. Ukjent hvor og med hvem han hadde vært gift. G.I. 1853 i Rødøy med Anne Margrete Larsedatter, f. 1816 på Sjånes i Nord-Rana, d. 1855 på Våga i Rødøy der de var inderster.

Barn:

 1. Kristine Hind, f. 1854 (Malnes, Bø i Vesterålen, bodde på Lyngøya i Bø), gift 1889 med Peder Hagerup Tollefsen, mange etterkommere.

G.II. 1863 m. Ingeborg Jacobsd. (1832‑15.2.1922) fra pl. under 147 Nerleiren.

Barn:

2. Karen Jakobea, f. 21.7.1867 (100 Røssåauren pl. Hagaenget),

3. Jonette Amalie, f. 2.4.‑72, d. 16.3.1958.

 

RØSSÅMOEN under bnr. 1.

1) Johannes Nilsen (1803‑5.2.‑96) f. 102 Mellingsjorda. G. 1834 m. Johanna Nilsd. (1801‑16.12.‑70) fra bnr. 1 her.

Barn:

1. Nils Johan, f. 29.8.1835, d. 15.12.1930.

      2. Zakarine Margrethe, f. 18.2.‑44.

1879 ble Røssåmoen fraskilt som eget bruk med navn Øvremoen og bnr. 2.

 

MYR'N under bnr 3.

1) Abel Kristian Zachariassen (2.6.1868‑5.1.1949) fra Dyrøy var husmann her fra ca 1904. Sønn u.e. med Kristina Johanna Danielsdatr. fra Sverige.

1. Anton Kristian Stabbfors, f. 25.8.1889, d. 20.10.1965.

G.1895 m. Jakobie Johansd. (1875‑9.7.1966) fra 102 Millingsjordstranda.

Barn:

1. Eilert Lind, f. 8.8.1896 (USA),

2. Johan, f. 23.1.1903,

      3. Kåre, f. 19.10.‑09 (USA).

 

2) Johan Abelsen, f.1903. G.m. Gudrun Kristiansen fra Tjøtta.

Barn:

      1. Dorit Kanutte, f. 12.1.1938.

 

3) Dorit Kanutte Abelsen, f.1938, G. 2.8.1958 m. Sissner Nilsen, (2.12.1913 - 16.2.2004), fra Bindal.

Barn:

1. Jan Gunnar, f. 1.11.1958.

2. Kjell Viggo, f. 4.8.‑60.

3. Siv Lisbeth, f. 21.2.‑63.

4. Bjørn Terje, f. 3.3.‑71.

      5. Vivi Marita, f. 15.5.‑74.

Pl. nedlagt 1966.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.