Home / Gardene / 090 Medstrøm

090 Medstrøm


Hemnes Gård og Slekt, side 573 - 578

 

90. Medstrøm (Rana 156)

Endret 17. oktober 2005

 

Beliggenhet og grenser, se kart.

 

Navn:

Sthrøm 1567, Strøm 1610, Mitstrømen 1647, Mit Strøm 1661, Mitstrøm 1723, Midtstrøm 1838, Medstrøm 1891. Det ser ut for at navnet var "Strøm" da der var bare en gard innerst i fjordarmen, og at "Mit" kom foran navnet da garder ble ryddet på begge sider.

 

Brukstall og utskiftninger:

Garden hadde to bruk inntil ca 1690, deretter ett bruk inntil 1756, og seinere to bruk t.o.m. 1908. Åstedssak 1808 om grensetvist mot Straumbotn. Grenseoppgang og utskiftning mot Straumbotn 1887/90. Utskiftning mellom bruka 1894, med grenseoppgang mot Straumfors og Tverrbekkli.

 

Kverner og sagbruk:

Garden hadde bekkekvern allerede 1723. De to brukerne hadd en kvern sammen 1774 og betalte 8 skill. kvernskatt. Gl. kvern med behør nevnt i et skifte 1818. Mathias Jonsøn fikk sagbruksprivilegium dat. 5.3.1765. Mid Strøm Saug var i bruk 1768‑81. Saga var ikke i bruk 1782‑83, og seinere forfallen og øde. Notert som øde også 1808. Sagbevilling for 3 tylvter tømmer årlig gitt 1847. Garden har seinere hatt sagbruk.

 

Meieribruk:

I forbindelse med at det i året 1900 ble startet et smørmeieri på Utskarpen, ble det opprettet en skummestasjon på Medstraum, og fløyten ble fraktet med hest eller båt til Utskarpen.

 

 

MATRIKKELGARDEN MEDSTRAUM, GNR. 90.

Garden kjent fra 1567. Jordeboka fra 1626 oppgir at "De welb. Rosenkrantzer" eide 3 våger fisk i Strøm, men "Strøm" må nok være et samlenavn for flere garder. Medstraum hadde 1647 landskyld 5 pund fisk, og det samme 1661.

1723   "Huusebord og Brendefang. 1 Becheqwern. Beleilighed til Kaage­ fiskerie. Tør, nogenlunde til Korn, dog meget tungwunden". Gl. matr.nr. 152, landskyld 1 våg 2 pund.

1838   Nytt matr.nr. 139, lnr. 177 a og b, landskyld 3 daler 1 ort 16 skill.

1865   Lnr. 277a: 24 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 152 lass høy årlig. Frostlendt. Tilstrekkelig havning. Tilstrekkelig skog til husbruk. Andel i et vannfall.

            Lnr. 277b: 19 mål åkerland. Ellers som lnr. 177a.

1891   Gnr. 90, skyld 9,40 skyldmark.

 

 

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

                                   Hester  Storfe   Småfe   Rug      Bl.k.

1723                 2                                  16                                24                                1/4       7

 

Hester            Storfe   Sauer   Svin      Rug      Bygg                Havre    Poteter

1835                 2                                  24                                30                                0                      1                      7                                   2                                  9 1/2

1865

277a                 2                                  11                                18                                0                      0                      3                                   1/4                   8

277b                 1                                  12                                20                                1                      1/8       1 1/2                 1/2                   9

1875

277a                 2                                  10                                14                                1                      0                      3                                   2                                  8

277b                 1                                  11                                17                                0                      1/4       3                                  2 1/2                11

Pl.1)                 0                                  2                                  2                                  0                      0                      0                                   1/2                   2

1) Pl. Engen under 277b

 

 

MANNTALL

1666   2 brukere, 3 sønner

1701   1 bruker,1 sønn, 3 tjenestekarer.

 

 

FOLKETELLINGER

Husbonds‑          Kårfolk Tjenere             Husmanns‑       Inderster           Legds‑

folk                                                                                                       folk                                                                         lem

1801                 11                                            1                                  5                                  0                                              7                                  0

1865                 21                                            1                                  1                                  0                                              1*                                0

1875                 16                                            0                                  3                                  5                                              0                                  1

1891                 9                                             2                                  5                                  5                                              4                                  0

*Same

 

Eiere:

Dønnes‑gods, se Steinhaugen. Brukerne kjøpte sine bruk 1907 og 1909. Seinere selveiere.

 

 

BRUKERE.

 

Før 1690.

BRUK I a, landskyld 1647: 1 våg 18 mark.

1) Lars (Laurs, Lauritz), var bruker fra seinest 1610, da han betalte 1 1/2 dlr. skatt. 1647 var landskylda oppgitt til 1 våg 18 mark. 18 kan være feilskrift for 8 som ellers oppgis, og som det må være om summen av landskylda for de to brukene skal stemme. 1653 var siste notering med Lars som bruker.

 

2) Jon Ivarsøn, trolig en sønn av Ivar på Bruk I b, var bruker fra seinest 1661 t.o.m. 1679. Ved M 1666 var han 38 år og hadde ingen sønner.

 

3) Gabriel var bruker 1680‑89.

 

BRUK I b, landskyld 1/2 våg 4 mark (= 1 pund 16 mark) 1647.

1) Jon Anderssøn var bruker fra seinest 1610, da han betalte 1 1/2 daler skatt. Siste notering 1643.

 

2) Ivar Olsøn var bruker 1647. Ved M 1666 var Ivar 60 år, med sønnene

1.      Elias, 21 år,

2.      Lars, 9 år,

3.      Ivar, 2 1/2 år.

 Ivar var bruker t.o.m 1679.

 

3) Ole Olsøn var bruker 1680‑89.

 

Fra 1690, da Bruk Ia og Ib ble slått sammen.

1) Mathias Olsøn (ca 1651‑1731) var bruker fra 1690. Han kunne være en sønn av Ole Olsøn, uten at det er bevist. Om hans familietilhørighet vet vi følgende fra et skifte på Valla 1721: Han hadde en bror Nils på Valla bnr. 2 og to søstre, en gift i Nesna og en i Lurøy. G.m. Giertrud Amundsd, d. 1744.

Barn:

1.      Jon, 5 år 1701 (her).

2.      Ole (Straumsnes),

3.      Amund (Sund),

4.      Anna (Utland),

5.      Kirsten, f. ca 1696 (Valla bnr. 2),

6.      Marithe (Straumen),

7.      Giertrud, f. ca 1700 (Hammarnes NR),

8.      Berithe (N.Bjerkadal).

Ved skiftet etter Mathias 1731 var boets brutto 411‑2-10, netto 354-1‑10. Bøker: Det Nye Testamente, Huus- og Kierche Bibel, ilde conditioneret. Husdyr: 2 gamle hester, 15 kyr, 1 dalkvige, 1 markkvige, 14 sauer, 4 jømmer, 2 værer, 1 hanegeit, 2 risbit bukker.

 

2) Jon Matiassøn (ca 1696‑1757), sønn av f.br., var bruker av 5 pund 1718‑57, og enka av 2 pund 12 mark til seinest 1767. G. 1723 m. Else Larsd. (ca 1693-14.11.1767) fra N.Luktvassli.

Barn:

1.      Kirsten, f. 1725 (Bjerklia bnr. 1),

2.      Ole, f. -26 (bnr. 2 her),

3.      Anne, f. -29 (Stor‑Alteren bnr. 4 NR),

4.      Giertrud, f. -32 (Straumfors bnr. 1),

5.      Mathias, f. -34 (her),

6.      Else, f. -36 (Straumbotn bnr. 2),

7.      Lars, f. 39 (her).

Ved skiftet etter Jon 1758 var boets brutto 454‑5‑4, avg. 28‑5‑0. Sølv for 6‑3‑0 (mrk.: ATSKHD-IMSELD). Bøker: Povel Anderssøns postill og 2 andre. Husdyr: 2 gl. hester, 18 kyr, 4 markkviger, 2 dalkviger, 1 markokse, 1 dalokse, 5 kalver, 19 sauer, 15 jømmer, 10 lam, 6 geiter, 2 bukker, 3 kje, 2 svin, 2 smågriser. 1757 ble garden delt i to like store bruk, de seinere bnr. 1 og 2.

 

Bnr. 1 (lnr. 277a) MEDSTRAUM, landskyld 2 pund 12 mark, 1838: 1 daler 3 ort 8 skill., 1891: M. 4,77.

3) Mathias Jonsøn (1734‑1808), sønn av f.br., var bruker fra 1757. G. 1760 m. Karen Hansd. Heitmann (1738‑1811) fra Sund Bruk III.

Barn:

      1. Dorthea, f. 1761,

      2. Jon, f. -62, d. 1811 ugift,

      3. Hans Heitmann, f. -64 (her),

      4. Sven Heitmann, f. -66,

      5. Jacob Andreas, f. -69 (Ytteren pl. Holmen NR),

      6. Lorens (Lars) Nicolai, f. -72 (Finneid bnr. 2),

      7. Mathias, f. 19.1.‑75,

      8. Johan Heitmann, f. 2.9.‑77,

      9. Benjamin, f. 11.6.‑81.

Ved skiftet etter Mathias 1807 var boets brutto 257‑0-4, gjeld og avg. 88‑5‑1. Bøker: Müllers postill og 3 andre. Seksringsbåt, Lofot‑bruk, naust og bu på Hemnes. Husdyr: 1 gl. hoppe, 7 kyr. Enka drev bruket til sin død.

 

4) Hans Mathiassøn (1764‑17.4.1833). sønn av f.br, fikk bbr. tl. 25.9.1812. G.I. m. Sara Pedersd. (1777-1817).

Barn:

1.      Mathias, f. 1798 (Jamtjord bnr. 4),

2.      Anna Bergithe, f. 1800, d.str.,

3.      Peder Johan, f. 6.4.‑02, d.s.å.,

4.      Benoni, f. -04,

5.      Birgithe Maria, f. -07, d.s.å.,

6.      Hans Heitmann, f. -09, d. -10.

G.II. m. Dorthea Jonsd.(13.7.1780‑31.8.1867) fra Skamdalen NR.

Barn:

7.      Lars Johan, f. 11.9.1820 (her),

8.      Hans Heitmann, f. 11.1.‑25, dim. Tromsø Seminar 1848.

 

5) Adrian Falk Pedersen (1803‑5.1.‑60) fra NR ? fikk bbr. dat. 31.12.1838, tl. 2.10.‑39. G. 1834 m. enka Dorthea. Ingen barn.

 

6) Lars Hanssen (1820‑27.10.‑98), stedsønn av f.br., fikk bbr. dat. 16.12.1855, tl. 2.10.‑56. G. 1852 m. Christence Henriksd. (1824‑29.5.‑81) fra I.Brennberg bnr. 1.

Barn:

1.      Hans Heitmann, f. 1854 (her),

2.      Idda Elisa Anker, f. 27.1.‑55 (Breivika),

3.      Hendrik Johan, f. 9.8.‑56 (Sjonbotnet i Nesna),

4.      Elen Christine, f. 12.1.‑58,

5.      tv. Ingeborg Anne, f. 26.9.-59 (Straumen pl. Kåteng) og

6.      tv. Dorthea Johanne, f. 26.9.‑59,

7.      Adrian Falk, f. 6.5.‑61 (USA‑83),

8.      Anthonette Randine Heltzen, f. 23.9.‑62 (Utland bnr. 1),

9.      Johan Peter Bech, f. 19.3.‑64 (USA‑82),

10.    Peter, f. 13.12.‑65 (USA‑84).

11.    Larssine Christine, f. 17.11.‑69 (USA ?).

 

7) Hans Heitmann Larssen (1854‑8.2.1931), sønn av f.br., fikk bbr. tl. 15.12.1880 og skj. fra Hans Coldevin for kr. 3200, dat. 2.2., tl. 15.1.1907. G. 1881 m. Iverta Johannesd. (1854‑23.5.1939) fra Jamtjord bnr. 1.

Barn:

1.      Johannes Konrad, f. 28.7.1882 (bnr. 5 her),

2.      Lars Johan, f. 24.3.‑84, d. 30.8.‑86,

3.      Peter Johan Falk, f. 9.7.‑85,

4.      Christence Pernille, f. 21.10.‑86, d. 9.4.1973,

5.      Josefine Berg, f. 28.7.‑88 (bnr. 4 her),

6.      Heitmann Ivertus, f. 27.8.‑93 (her).

 

8) Heitmann Hansen (1893‑3.3.1966), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for kr. 3500 og kår til foreldrene, tl. 24.7.1926. G. 1921. m. Sakrine Olava Olsen, f. 1901, fra NR.

Barn:

1.      Henry Ivar Berg, f. 16.5.1922 (her),

2.      Jorun Olufine, f. 15.12.‑23,

3.      Sigrun Helene, f. 5.8.‑25 (Straumen),

4.      Lars Johan, f. 15.6.‑33.

 

9) Henry Midtstraum, f. 1922, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1. 10. 1964. 1954‑64 var han herredsagronom på Vega. G. 1951 m. Johanna Marie Heitman Sjåvik f. 15.5.1920, Fra Straumen bnr. 1. Ingen barn.

 

Bnr. 4 RYDLAND, fraskilt 1922 fra bnr. 1 med skyld M. 0,20.

1) Lars Olsen(1879‑15.11.1935) fra Straumfors bnr. 2, fikk skj. fra svigerfaren Hans Larsen for kr. 600, tl. 13.8.1922. G. 1910 m. Josefine Hansen (1888-24.4.1979) fra bnr. 1 her.

Barn:

1.      Hans Hetman, f. 17.9.1913 (her),

2.      Ane. f. 22.1.‑20 (Straumbotn bnr. 5).

 

2) Hans Hetman Rydland, f. 1913, sønn av f.br., fortsatte som bruker etter farens død, mens moren hadde uskiftebevilling. G. 1950 m. Petrine (14.3.1914-31.8.65) fra Hamarøy. Ingen barn.

 

Bnr. 5 LAUVBAKK, fraskilt 1924 fra bnr. 1 med skyld M. 2,28.

1) Johannes Hansen (1882‑7.6.1965) fra bnr. 1 her fikk skj. fra faren for kr. 2500, tl. 24.7.1926. G. 1904 m. Karen Olsen (1884‑7.6.1947) fra Utland pl. Førnes.

Barn:

1.      Iverta, f. 5.3.1904, d. 20.11,‑26,

2.      Hans Hetman, f. 28.4.‑06, d. 30.4.‑60 (Grønvikmoen bnr 2),

3.      Olav Johan, f. 1.5.‑08 (bnr. 8 her),

4.      Lars Oliver, f. 1.2.‑10 (her),

5.      Arnt Gerhard, f. 12.2.‑12 (Ytterleir bnr 4),

6.      Jenny Karoline, f. 29.12.‑13, d. 28.11.‑26,

7.      (Gunhard) Gunnar Ovaldus, f. 27.8.‑16, d. 4.3.‑69,

8.      Ragna, f. 17.4.‑20,

9.      Alfhild, f. 11. 11.‑23 (her),

10.    Jarle Kristoffer, f. 11.7.‑27.

 

2) Lars Lauvbakk (1910‑29.11.‑69), sønn av f.br., var bruker 1958‑69. Ugift.

 

3) Alfhild Lauvbakk, f. 1923, søster av f.br., fikk skj. 1971.

Barn:

1.      Lidvor, f. 30.7.1952.

 

Bnr. 8 SKOGLY, fraskilt ca 1940 fra bnr. 5 med skyld M. 0,28.

1) Olav Johan Lauvbakk (1908‑11.10.‑59) fra bnr. 5 tok opp bruket ca 1940. G. 1945 m. Ragna Utland, f. 1914.

Barn:

1.      Gerd, f. 17.7.1934 (her).

Ragna fikk skj. dat. 18.1.1960.

 

2) Gerd Lauvbakk, f. 1934, datter af f.br. G. 16.5.1952 m. Henry Johannesen fra Straumbukt bnr. 1.

Barn:

1.      Finn Arne, f. 15.7.1952 (her),

2.      Ingrid, f. 20.9.‑69.

Henry Johannesen hadde tidligere sammen med broren Torleif drevet P. Johannesens landhandel på Straumbukt, og fra 1953 Straumen handel på Medstraum, fra 1979 ene‑eier.

 

3) Finn Arne Johannesen, f. 1952, sønn av f.br. fikk skj. 3.5.1985. G. 1974 m. Solveig Straumdal, f. 1.2.1954.

Barn:

1.      Eva Beate, f. 17.6.1974,

2.      Svein Arne, f. 5.3.‑79.

 

Bnr. 2 (lnr. 277b) "GRANNSTUA", oppstått ved delinga av garden 1757 med landskyld 2 pund 12 mark, 1838: 1 daler 3 ort 8 skill., 1891: M. 4,63.

1) Ole Jonsøn (1726‑etter -60), sønn av Jon Mathiassøn her, drev garden sammen med mora. G. 1759 m. Dordi Andersd. (1727‑60) fra Bjerklia bnr. 1.

Barn:

1.      Jon, f. 1760.

Ved skiftet etter Dordi 1760 var boets brutto 109‑5-6, avg. 17‑5‑8. Penger: 19‑3‑0. Sølv for 5‑0‑14. Åttringsbåt med utrustning. Husdyr: 4 kyr, 3 sauer, 2 geiter. Formynder for Jon ble farens svoger Israel Kristoffersøn Stor‑Alteren, da faren ikke hadde fast bopel.

 

2) Lars Jonsøn (1739‑1811), bror av f.br., var bruker fra 1860, kanskje sammen med mora inntil 1767. G.I. 1763 m. Weronicha Christensd. (1736‑12.4.‑80) fra Røsså bnr. 2.

Barn:

1.      Else, f. 19.5.1765 (Straumfors bnr. 2),

2.      Johannes, f. 15.2.‑67 (her),

3.      Christen, f. -69 (gift i Senja),

4.      Ole, f. 20.5.‑71, d. -92 ugift,

5.      Martha Cathrine, f. 23.4.‑73 (Urlandå),

6.      Ane Johanna, f. 3.5.‑75, d. -76,

7.      Lars, f. 12.10.‑76 (gift i Vesterålen),

8.      Andreas, f. 4.10‑78, d. 4.12.1852 (Hauknes NR).

Ved skiftet etter Weronicha 1780 var boets brutto 217-4‑8, avg. 35‑1‑10. Sølv for 1‑1‑14 (mrk. ELD). Husdyr: 1 hoppe, 9 kyr, 1 toårs okse, 1 toårs kvige, 1 kalv, 12 sauer, 1 vær, 6 lam, 3 hanegeiter, 1 bukk. G.II m. Kirsten Andersd. (1709-1.10.‑97), enke fra Fagerjord NR. Ingen felles barn. Om hennes barn fra 1. ekteskap, se Mo prestegjeld.

 

3) Johannes Larssøn (1767‑1807), sønn av f. br., fikk bbr. dat. 15.7.1792, tl. 5.5.‑94. G.I. 1792 m. Else Jacobsd. (1766‑1806) fra Straurnfors bnr. 1.

Barn:

1.      Ole Andreas, f. 11.9.1793,

2.      Jacob, f. -96 (Tverrbekkli),

3.      Weronicha Chierstina, f. -98 (Straumførs bnr. 2),

4.      tv. Giertrue Johanna, f. 7.6.1801, og

5.      tv. Else Maria, f. 7.6.1801,

6.      Anna Cathrina, f. -03 (Vassdal i Nesna).

G.II. 1807 m. Anna Johanna Israelsd. (ca 1772-1807), tjente på Straumfors 1801. Ingen barn.

 

4) Hans Olsøn (13.2.1775‑26.6.1836) fra Åeng NR, fikk bbr. tl. 12.10.1808. Verken ekteskap eller barndåp innført i Hemnes kirkebøker, og ingen sønner innført ved hans navn i militære ruller. Hans ble begravet på Mo.

 

5) Ole Monsen (1811‑28.12.1893) fra Tybekken bnr. 1 fikk bbr. dat. 28.12.1836, tl. 19.3.‑37. G. 1838 m. Dorthea Christophersd. (26.4.1819‑21.11.1911), fra Sletten (Busterå) NR.

Barn:

1.      Hans Olai, f. 10.9.1840, d. 12.9.1908 ugift,

2.      Maren Anna, f. 14.4.‑42 (bnr. 3 her),

3.      Kristense, f. 6.9.‑44, d. her ugift,

4.      Johan Mathis, f. 28.8.‑47 (Straumen pl. Kåteng),

5.      Sophie Jensine, f. 19.3.‑50 (Hammerfest ca ‑77),

6.      Mons Anthonius, f. 5.5.‑52 (USA‑81, kom tilbake og bykslet på Straumfors bnr. 2),

7.      Peder Christian, f. 29.1.‑55 (her),

8.      Jertrud Johanne, f. 7.7.‑57, d. 29.11.‑63,

9.      Anne, f. 8.9.‑59, d.s.å.

Ole Monsen var den første som ble gravlagt på gravlunden i Straumen.

 

6) Peder Olsen (1855‑20.6.1942), sønn av f.br., fikk skj. fra Jørgen Coldevin for kr. 3000, dat. 6.9., tl. 30.9.1909. Peder Olsen var en dyktig smed. G. 1889 m. Anne Olsd. (1867‑24.5.1944) fra Brattland bnr. 4.

Barn:

1.      Laura, f.7.8.1898, (Straumfors, bnr.1)

2.      Einar, f. 14.5.1890,(bnr.6, Myrseth)

3.      Ole, f. 5.4.‑92 (USA‑14),

4.      Kristine, f. 10.4.‑94, (G. Hb 1914),

5.      Sigurd, f. 28.4.‑96 (her),

6.      Aasta, f. 14.1.1901 (Almli,N.R.),

7.      Fridthjof, f. 23.4.‑03 (bnr. 7 her),

8.      Haakon, f. 14.6.‑06, d. -83 (Bodin),

9.      Dagny, f. 11.3.‑10, d. 26.4.‑13.

 

7) Sigurd Midtstraum (1896‑12.2.1962), sønn av f.br., var bruker fra farens død. Ugift.

 

8) Per Kristian Midtstraum, f. 1944, brorsønn av f.br. fra bnr. 6 her, fikk skj. på bruket 1979. G. 1967 m. Gunn Anny Brasøy, f. 29.12.1947, fra Utskarpen. Barn:

1.      Tore, f. 27.7.1967.

 

Bnr. 6 MYRSETH, fraskilt 1933 fra bnr. 2.

1) Einar Midtstraum (1890‑1981) fra bnr. 2 fikk skj. 1933 fra faren Peder Olsen. G. 1941 m. Olga Marie Thoresen, f. 1911, fra Straumsnes bnr. 3.

Barn:

1.      Per, f. 16.3.1944.

 

Bnr. 7 SELJEHÅJEN, fraskilt 1953 fra bnr. 2 med skyld M. 0,85.

1) Fridtjof Midtstraum (1903‑3.6.‑87) fra bnr. 2 tok opp bruket 1943 og fikk skj. 9.11.‑53. G. 1941 m. Solveig Brendberg, f. 10.8.1917, fra I.Brennberg bnr. 3.

Barn:

1.      Arnhild, f. 18.10.1942,

2.      Hergun, f. 23.6.‑47.

 

Bnr. 3 Engen, tidl. husmannsplass, fraskilt 1909 med skyld M. 0,93.

 

Som husmannsplass.

1) Jakob Larsen (1836‑4.5.1927) fra Straumbotn bnr. 1 var husmann fra før 1875. G. 1869 m. Maren Olsd. (1842‑21.9.1916) fra bnr. 2 her.

Barn:

1.      Olaf, f. 21.7.1871 (her),

2.      Peder Hind, f. 27.5.‑73, d. -92,

3.      Margrethe Dorthea, f. 29.9.‑75 (Straumbotn bnr. 4),

4.      Lars Nicolai, f. 29.3.‑78 (USA‑03 og ‑23),

5.      Gjertrud Annette, f. 21.8.‑82.

Maren var mye brukt som "nærkone" (hjelpejordmor).

 

Som selvstendig bruk.

2) Olaf Jakobsen (1871‑12.4.1941), sønn av f.br., overtok plassen da den var skyldsatt, med kår til foreldra, og fikk skj. fra Peder Olsen for kr. 1200, tl. 9.5.1925. G. 1904 m. Anne Pedersd. (1872‑6.2.1962) fra Straumsnes bnr. 1.

Barn:

1.      Trygve, f. 12.10.1906 (her).

 

3) Trygve Engen, f. 1906, sønn av f.br., fikk skj. fra faren 1941. G. 1932 m. Inga Dværseth (27.5.190614.8.‑84).

Barn:

1.      Arna, f. 2.3.1933 (Øvre Årdal),

2.      Olav, f. 27.6.‑36 (Stend landbuksskole),

3.      Leiv, f. 10.12.‑37 (Stavanger),

4.      Torfin Ingolv, f. 6.2.‑45 (Nesna).

Trygve Engen var utdannet agronom, og var den første i Straumgrenda som drev med bær‑ og grønnsakproduksjon for salg. Han var en flittig bidragsyter i "Nordlands Avis", og skrev også slektshistorie for familien: "Ætt og Odel".

 

 

HUSMENN.

 

Ikke navngitte plasser.

1) Jonn Jenssøn, husmann 1610‑20.

 

2) Erich, nevnt bare 1618.

 

3) Nils, husm. 1618‑19.

 

4) Anders, husm. 1620‑23, og så "forarmet".

 

5) Oluff, nevnt bare 1634.

 

6) Peder, nevnt bare 1639.

 

7) Elias Strømen, nevnt bare 1644.

 

8) Anders, husm. 1646‑48.

 

9) Ole Iversøn, husm. 1701‑06.

 

 

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.