Home / Gardene / 080 Øvre Brennberg

080 Øvre Brennberg


Hemnes Gård og Slekt, side 524 - 529

 

80. Brennberget øvre (R 166)

Redigert 3. juli 2012


Brennberget
Flere matrikkelgarder har Brennberg i navnet, og med forskjellige former: Brennberg 1610, og videre Brenbergh, Bremberg, Brember, Brendber, Brenber, for å ende med Brendberg 1723.
Navnet har utvilsomt med brann eller brenning å gjøre, men om det er skogbrann eller brenning i forbindelse med rydning, skal være usagt.
I de tidligste skattelistene er ikke de forskjellige brukene spesifisert. Brennberg øvre lar seg lett skille ut fra de andre, da eieren her var Hemnes kirke, mens de andre var Dønnes-gods. Ved skattemanntallet 1647 er de øvrige brukene samlet under navnet Nedre Brennberg. Høykleppen var da ikke ryddet. Med en viss margin av usikkerhet kan brukene sorteres under Nedre Brennberg, Indre Brennberg og Brennbergfjell ved hjelp av landskyld og sannsynlig brukerrekkefølge p.g.a. navn. Først fra 1667 har skattelistene presise angivelser.
Også etter 1704 volder navnbruken adskillige vanskeligheter, da kirkebøkene ofte har bare samlenavnet Brennberg som adresse.
I tillegg til dette stemmer ikke plasseringen ved Extraskatten 176272 med de brukerrekkene på Indre Brennberg som kan utledes fra bykselbrevene bakover fra F 1801.

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Øfr. Brendberg 1723, Brændberg øvre 1838, Brennberget øvre 1891. Kalles også Høgbrennberget.


Brukstall og utskiftninger:
Garden hadde to bruk 1610-ca -60. Så var ett av dem delt i tre, seinere to 1660-1740. Fra 1740 var det to bruk. Markeskjellsforretning mellom Øvre Brennberg og 82 Høykleppen 1733, tl. 1760. Utskiftning 1869 mellom bruka av innmark, utenger og skog. Utskiftning 1926 mellom bruka, samtidig med at grensene mot 78 Brattland, 79 Kvitnes, Brennbergli, Tetmo, Skaret og 84 Brennberget indre ble regulert og oppmerket.

Kvern:
I et skifte 1820 er nevnt handkvern i eget kvernhus.

Kommentar:
Reportasje med bilder i Rana Blad 8. august 2005.
http://www.ranablad.no/nyheter/article1689742.ece


MATRIKKELGARDEN BRENNBERGET ØVRE, GNR. 80.
Garden er kjent fra 1610 med to ødegårdsmenn som brukere. Landskyld 1626 ½ pund fisk, 1647 2 pund.
1723    " Kaagefisk for Landet. Uvis til Korn, og meget tungwunden". Gl matr.nr. 159, landskyld 2 pund.
1838    Nytt matr.nr. 129, lnr. 265 a og b, landskyld 1 daler 3 ort 19 skill.
1865    Lnr. 265a: 6 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi omtrent 108 lass høy årlig. Tilstrekkelig og god havning. Tilstrekkelig ved­ skog. Kort, men meget tung og besværlig veg fra sjøen.
Lnr. 265b: 5 mål åkerland. Eng, sandjord, som antas å gi 60 lass høy årlig. Ellers som lnr. 265a.

1891    Gnr. 80, skyld 3,97 skyldmark.

BUSKAP OG UTSAED (I TØNNER)
Hester    Storfe    Sauer        Geiter    Bygg    Bl.k.    Havre    Poteter
1723    2            13            25            0            2        0        0
1835    2            13            11            0            3        0        1/4        2
1865
265a    1            8            12            0            0        1 ¼    0            7
265b    1            6            3            0            0        ½        0            8
1875
265a    1            8            21            0            1        0        ¼            6
265b    1            6            15            0            1        0        0            7

MANNNTALL
1666     4 brukere,     5 sønner,     1 strandsitter
1701     3 brukere,    6 sønner,    2 tjenestegutter

FOLKETELLINGER
        Husb.folk    Kårfolk    Tjenere    Inderster    Fattige
1801    13                0            1            0                0
1865    11                2            2            1                1
1875    8                3            1            5                0
1891    6                1            3            2                0

EIERE
Fra gammelt benefisert Hemnes kirke. Gikk så over til Det nordlandske kirke- og skolefond. Kjøpt av brukerne 1834-35. Seinere selveiere.

BRUKERE.
Før 1647 er det nevnt flere brukere som ikke kan plasseres. Enkelte år er summen av landskylda for brukerne dobbelt så stor som gardens landskyld.

BRUK I.
1) Amund var ødegårdsmann fra seinest 1610 til 1623.

2) Oluf Amundsøn var bykselmann fra 1623, og var trolig sønn av f.br. Det er mulig at de hadde bruket sammen noen år.

3) Nils var bruker fra 1634, og er trolig den Nils Olsøn som er nevnt i skattemanntallet 1647 med 1 pund landskyld. Samlet skatt for garden var ½ daler. Ved M 1666 var han 51 år, med sønnene
    1. Iver, 16 år,
    2. Anders, 8 år og
    3. Ole 4 år.
Han var bruker av 12 mark 1680-88, hvis det er den samme Nils. Brukstiden synes lang, men det er mulig: ca 20 år 1634 og henimot 75 år 1688. Det kan og ha vært to Nils'er.

4) Ole Nilssøn, d. 1713, kunne være sønn av f.br., var bruker av 1 pund fra 1690. Ved M. 1701 var han 48 år. G.m. Karen Olsd. fra 87 Tybekken.
Barn:
    1. Nils, 6 år 1701, (var 1713 i kongens tjeneste, og var ennå 1723 ved Søe-Etaten i København), til 107 Korgen bnr 2, gift 1732 med Valborg Pedersdatter f. 1701 på 130 Boldermoen bnr 1, 7 barn,
    2. Ole, 3 år -01,
    3. Augustinus, 1 år -01 (78 Brattland bnr. 1),
    4. Johannes, f. ca -02 (her),
    5. Anders. f.-04 (62 Oterbrand).
    6. Zebor, f. ca 1690 (145 Oldernes bnr. 2),
    7. Karen (84 I.Brennberg bnr 2).

5) Elias Hanssøn, (ca 1670-1763) var bruker av 1 pund fra 1714. G. 1714 m. enka Karen. Ingen barn.

6) Johannes Olsøn (ca 1702-7.12.-80), stedsønn av f.br., var bruker av 1 pund fra 1723 og av 12 mark her og 12 mark på 79 Kvitnes fra 1728. G.I. 1736 m. Margrethe Danielsd. (ca.1696-1741) fra Bardal i Nesna.
Barn:

 1. Ole, f. 1737 (her),
 2. Hendrich, f.-39, konf. 1758, ikke nevnt i morbror Anders sitt skifte 1768,
    3. Margrete Johanna, f. -41, nevnt i morbror Anders sitt skifte.
Ved skiftet etter Margrethe 1742 var boets brutto 76-04, avg. 22-4-4. Sølv for 2-2-12. Husdyr: 1 hoppe, 4 kyr, 2 markkviger, 3 sauer, 4 jømmer, 3 lam, 1 hanegeit, 2 bukker. G.II. 1742 m. Ane Olsd. (ca 1701-3.9.-88).
Barn:
    4. Ane, f. 1743, d. -57 i barnekopper.

7) Ole Johannessøn (1737-21.12.-66), sønn av f. br., fikk bbr. på 1 pund her og i 79 Kvitnes, dat. 4.7.1759, tl. 31.10.-60. G. 1762 m. Ane Eriksd. (1732-8.3.-72) fra 84 I.Brennberg bnr. 2.
Barn:
    1. Ole, f. 1763, d. 25.1.-82, dreng i Skamdalen i Nord-Rana, druknet i fjæra der,
    2. Margrethe, f. 20.3.-65, d. 31.10.1799 i Skamdalen, konf. 1784,
    3. Johannes, f. 8.8-66, d.s.å., død 1802, gift 1799 med Anna Ingebrigtsdatter f. 1776 på 37 Kobbhaug, de bodde i 61 Grønvik, 2 barn som ikke levde opp.
Ole kom bort på sjøen. Ved skiftet etter Ole 1767 var boets brutto 62-5-8, avg. 15-4-8. Bøker: Müllers postill. Husdyr: 1 hoppe, 3 kyr, 1 dalkvige, 1 kalv, 1 sau, 2 jømmer, 6 lam, 1 geit.

8) Anders Jenssøn (1745-97) fra 6 Mastervik fikk bbr. på 1 pund her og i Kvitnes, dat. 22.8.1768, tl. 5.8.-69. G.I. 1768 m. enka Ane. Ingen barn. G.II. 1772 m. Pernille Olsd. (1742-5.8.1829) fra 51 Storbjerka, F: uk. Ole Christensøn, f. 1712 på Ner-Gruben i Nord-Rana.
Barn:
    1. Ane Johanna, f. 8.8.1773, konf. 1794, nevnt i fars skifte 1797,
    2. Peder, f. 24.1.-75 (her),
    3. Maren, f. -77 (53 Finneid pl. Varpen),
    4. tv. Kiersten, f. 14.6.-79, hun hadde en sønn Jens Jon f. 1800, Far: Johannes Jensen f. 1777 i 70 Dalos,
    5. tv. Elen Rebekka, f. 14.6.-79, d.str?, d. -89,
    6. Jens, f. 19.9.-81 (Ånes NR),
    7. Marcus, f. 23.5-83, d.-95.
Ved skiftet etter Anders 1797 var boets brutto 208-213, gjeld og avg. 78-2-6. Sølv for 2-3-2. Åttringsbåt med utstyr, Lofot-bruk. Husdyr: 1 hoppe, 8 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 kalver, 9 sauer, 3 geiter.

9) Christen Jenssøn (1768-1820) fra 84 I.Brennberg bnr. 2, fikk bbr. på 1 pund her og i 79 Kvitnes, dat. 22.5, tl. 8.10.1798. G. 1798 m. enka Pernille. Ingen barn.

10) Peder Anderssøn (1775-2.6.1844), stedsønn av f. br., var bruker fra 1820. G.I. m. Alette Marie Vilkensd. (1785-4.6.1835) fra Hammaren NR.
Barn:
    1. Else Kierstine, f. 1804, konf. -22, ikke nevnt i mors skifte 1835,
    2. Maren Hendricha, f. -05 (her),
    3. Peder Johan, f .-07, han hadde en sønn Nils Christian f. 1828, Mor: Ellen Nilsdatter f. 1800 på Langneset i Mo. Peder ikke nevnt i mors skifte,
    4. tv. Ronica Christense, f. -11, ikke nevnt i mors skifte 1835,
    5. tv. Pernille Kristine, f. -11, nevnt i fars skifte 1844, hun hadde en sønn John Andreas f. 1839, Far: Jens Johnsen,

    6.Vilken, f. 19.6.-25, d. 1911 i 98 Straumen (husmann på Nesset der), gift 1854 med Berit Nilsdatter f. 1823 på 85 Seljehammeren, 1 barn.
G.II. 1836 m. Maren Thomasd. (1802-etter 1875) fra 7 Leirvika bnr. 1. Ingen barn.

Bnr. 1 (lnr. 265a) HØGBRENNBERGET, fortsettelse av Bruk I med landskyld 1 pund, 1838: 1 daler 21 skill., 1891: M. 2,76.
11) Iver Iversen (1804-17.2.-80) fra 84 I.Brennberg fikk kongeskjøte på 1 pund for 70 Spd. og årlig jordavgift 4 skjepper 1 1/3 flerdingskar bygg beregnet i penger. G.I. 1832 m. Maren Pedersd. (1805-39), datter av f. br.
Barn:
    1. Peder Christian, f. 25.4.1833 (82 Høykleppen),
    2. Aletha Martha, f. 1.11.-35, d. 24.1.-36,
    3. Karen Johanna, f. 9.3.-37, tjente hos bror Peder ved F1865,
    4. Iver Berg, L 28.2.-39, d.s.å.
G.II. 1839 m. Zakrine Johannesd. (1809-21.12.-97) fra 79 Kvitnes.
Barn:
    5. Johannes, f. 25.7.1840 (her),
    6. Iver, f. 20.8.-42 (87 Tybekken bnr. 1)
    7. Maren Hendrikke, f. 7.7.-45, hun hadde en datter Henriette Nikoline f. 1875, Far: Jakob Olsen f. 1825 i 127 Bryggfjelldal, ved F1900 var Maren gift i Fagerlif under 78 Brattland med fisker Johannes Johannessen f. 1833,
    8. Bereth Isakine, f. 9.7.-49, husholderske hos bror Johannes ved F1875, gift 1877 i Herøy med Ole Jørgen Olsen f. 1852 Gåsvær, de bodde på Seløy, 4 barn hjemme ved F1900,
    9. Marith Olava, f. 3.1.-52, hjemme ved F1875, fallendesyke (epilepsi),
    10. Anne Kjerstine, f. 31.5.-56 (her).

12) Johannes Iversen (1840-12.6.1921), sønn av f.br., fikk skjøte av faren, dat. og tl. 3.10.1874. Han var ug. og drev bruket noen år sammen med sin svoger, og da denne døde ble enka (Anne, se neste bruker) husholderske hos Johannes.

13) Jakob Johannessen (1864-23.1.-93) fra 79 Kvitnes. G. 1889 m. Anna Iversd. (1856-etter 1900), søster av f.br.
Barn:
    1. Iver Berg, f. mai 1890, d.15.11.1918 av hjernebetennelse, ugift,
    2. Johannes Kristian, f. 31.7.-91 (her),
    3. Jakobia, f. 10.2.-93, nevnt i farfars skifte 1917.

14) Johannes Jakobsen (1891-31.1.1974), sønn av f.br., fikk skj. fra Johannes Iversen for kr. 500 og kår, tl. 1.11.1919. G. 1924 m. Signe Tetmo (1900-etter 1974) fra 82 Høykleppen.
Barn:
    1. Anna Jakobia, f. 12.4.1925 (72 Utskarpen),
    2. Nicolai Odvar, f. 27.4.-26, d. 21.10.-58 (Eydehavn),
    3. Haldis, f. 12.1.-28 (Selfors),
    4. Ingrid, f. 15.12.-30 (Gruben),
    5. Signe Johanne, f. 4.6.-33 (Senja),
    6. Johanne (Janne), f. 29.8.-38 (Hattfjelldal),
    7. Lidvor, f. 15.8.-44 (72 Utskarpen).

15) Ivar Berge Brennberg, f. 17.1.1948, dattersønn av f.br., fikk skj. tl. 12.5.1975. G. 1976 m. Grete Sjåvik, f. 1954 fra 98 Straumen.
Barn:
    1. Jørgen Kristian, f. 30.8.1977.

BRUK II.
1) Jon eller Johan var ødegårdsmann fra seinest 1610 til -22, og bykselmann med 1 pund landskyld 1623-40.

2) Johannes var bruker fra 1640 til etter 1661. Landskylda 1647 var 1 pund, samlet skatt for garden ½ daler. Etter 1653, men før -61 hadde han avstått 8 mark landskyld til Peder Pedersøn, det seinere Bruk II b.

BRUK II a.
Johannes fortsatte her med 16 mark. Etter 1661, men før -64 var det en kort tid to brukere.
3a) Jacob, 29 år ved M 1666, var bruker av 8 mark fra seinest 1666 til ca -72, og videre med 12 mark, mens 4 mark ble overført til Bruk IIb da Christen sluttet. Fra da var Bruk II 12 mark.

3b) Christen Larssøn, 41 år ved M 1666, var bruker av 8 mark ca 1664-71. Verken Jacob eller Christen hadde sønner.

4) Ole Pedersøn (1654/58-1731), sønn av Peder Pedersøn på Bruk IIb, var bruker av 12 mark fra 1680. Ved M 1701 var hans alder oppgitt til 50 år. Han hadde en sønn Peder, 7 år, og trolig en sønn Jens, 14 år og dreng hos Ole Nilssøn på Bruk I. Ole Pedersøn døde 1731, 77 år gl.

5) Jens Olsøn (ca 1687-1752), trolig sønn av f.br., var bruker fra 1723. G.m. Marite Olsd. (ca 1686-21.1.1766).
Barn:
    1. Oluf, f. 1716 (her),
    2. Anna, f.-18,
    3. Karen, f.-20 (her),
    4. Maritte, f.-22, d. før -25,
    5. tv. Marite, f.-25, og
    6. tv. Kirsti, f.-25.

6) Oluf Jenssøn (1716-ca 1742-), sønn av f.br, fikk bbr. dat. 24.5., tl. 15.10.1740. Kan ikke ses å ha vært gift eller å ha hatt barn.

7) Ole Pedersøn (ca 1721-1760) fikk bbr. dat. 24.5., tl. 13.10.1744. G.I. 1741 m. Marite Thomasd. (1717-1742-) fra 83 Brennbergfjell. Ingen barn. G.II. 1743 m. Karen Jensd. (1720-1801), søster av f.br. og datter av bruker nr. 5.
Barn:
    1. Ane Christine, f. 1744, d. -97 i Vassdal i Meløy, gift med Thomas Andersen, ingen barn,
    2. Ole, f.-47 (Sjøside-Almlia NR),
    3. Marit, f.-52 (6 Mastervik),
    4. Peder, f.-56, konf. 1776, i Vesterålen ved søster Anes skifte 1797.
Ved skiftet etter Ole 1760, var boets brutto 72-5-8, gjeld og avg. 30-3-7. Bøker: Brochmands postill og 2 andre. Husdyr: 1 hest, 5 kyr, 1 okse, 4 sauer, 2 jømmer, 6 lam.

8) Anders Pedersøn (1732-92) fra 69 I.Dilkestad bnr. 3 var bruker fra 1761. G. 1761 m. enka Karen.
Barn:
    1. Andreas, f. 1763, konf -82, gift -92 med Anne Johannesdatter f. 1760 i 68 Ytre Dilkestad, i Vesterålen 1814.
    2. Johanna, f.-65, ikke nevnt i fars skifte 1792.

BRUK IIb, oppstått ved deling av Bruk II før 1661, og med landskyld 8 mark til ca 1672 og seinere 12 mark.
1) Peder Pedersøn, død 1729, bykslet 12 mark før 1661. Ved M 1666 var Peder 40 år og hadde en sønn
    1. Ole, 6 år.
Farsnavnet er nevnt bare 1672, så det er umulig å avgjøre når han ble avløst av følgende bruker. Fra 1672 var størrelsen på bruket 12 mark.

2) Peder Isachsøn var bruker fra før 1701, og første gang nevnt med farsnavn i M 1701. Han var da 48 år, med sønnene
    1. Peder, 8 år og
    2. Isach, 6 år.
Seinere en sønn
    3. Adam, f. 1709.
Peder Isachsen er ikke nevnt i dødsfallslista, som begynner 1722. Bruk II opphørte som selvstendig bruksenhet da fellesdrifta med 79 Kvitnes tok til, før 1728.

Bnr. 2 (lnr. 265b) HØGBRENNBERGET, fortsettelse av Bruk IIa med landskyld 12 mark. 1838: 2 ort 22 skill., 1891: M. 1,21.
9) Anders Johansøn (16.4.1765-6.12.1846) fra Reinhaglia i NR var bruker fra 1802, og fikk kongeskjøte på 12 mark for 70 Spd. og årlig jordavgift 3 skjepper 1 1/3 fjerdingskar bygg beregnet i penger. G. 1801 m. Marit Johannesd. (ca 1775-12.4 1846) fra 144 Jerpbakken bnr 1
Barn:
    1. Bereth Kjerstina, f. 1802, død samme år, 13 uker gammel,
    2. Johan, f.-05, d. -18.

10) Peder Larsen (1807-13.3.-92) f. 105 Samuelmo, foreldre: Lars Nilssøn fra Gjesbakken og Gunhild Pedersd. fra Storholmen, G. Samuelmoen 1806. Peder fikk skj. fra f.br., tl. 29.9.1837. G. 1831 m. Else Johansd. (1811-26.6.-62).
Barn:
    1. Johan Christian, f. 9.4.1832, nevnt i foreldrenes skifte1893, der kalt Johannes,
    2. Hans Heitmann, f. 7.5.-34 (her),
    3. Lars Gunerius, f. 22.5.-36, heime ved foreldrenes skifte, ugift,
    4. Kirsten Hind, f. 30.8.-38, d. 19.3.-65,
    5. Jertru Helena, f. 11.6.-40 (76 Fuglmyrhaug),
    6. Anne Marie Heitmann, f. 5.9.-41 (42 Mula pl. Stordalsenget),
    7. Mons Jacob, f. 20.1.-43, død før foreldrenes skifte (Vassvik), 5 barn nevnt i skiftet,
    8. Peder Elius, f. 18.4.-45 (Hb-75), landhandler og baker, ugift,
    9. Anders Mathias, f. 23.7.-49, d. 1920 (Hb-91), kaiarbeider, gift med syerske Inger Anna Caroline Berg f. 1858 i Molde, 7 barn,
    10. Pedernille Marie, f. 5.8.-50 (84 I.Brennberg bnr. 1),
    11. Jacob Andreas, f. 15.10.-53, på Hemnesberget ved foreldrenes skifte 1893.

11) Hans Pedersen (1824-1915), sønn av f.br., fikk skj. fra faren for 84 Spd. og kår, tl. 20.6.1882. Før 1873 solgte han bruket og flyttet til 95 Jamtjord bnr. 4. Om fam. s.d.

12) Ole Jacobsen (1834-14.2.-76) fra 68 Y.Dilkestad lnr. 249. Han hadde øyensynlig fått kjøpekontrakt på bruket med påhvilende kårforpliktelser, men hadde ikke fått skjøte. Oppført i F 1875 som selveier. G. 1867 m. Maren Larsd. (1837-22.10.-83) fra 145 Oldernes bnr. 1.
Barn:
    1. Iverthe Petrine, f. 16.10.1868 (Hb-91), gift 1891 med Nils Petter Svensson f. 1854 i Markaryd i Sverige, de flyttet 1900 til Narvik, så i 1906 til Amerika, 3 barn.
    2. Jacob Andreas, f. 16.7.-70, til Amerika før 1900,
    3. Marie Jacobea, f. 3.3.-74, ikke nevnt i F1875 eller seinere,
    4. Lorents Martin, f. 15.2.-75, USA-95, i Kanada 1913.

13) Johan Anderssen (1843-28.2.1920) fra 84 I.Brennberg bnr. 2, fikk skj. fra Hans Pedersen for 100 Spd. og påhvilende kår, dat. og tl. 19.6.1876. G.m. Inger Johanna Olsd. (1842-28.11.1926) fra Gimsøy.
Barn:
    1. Augusta, f. 1866, d. 14.8.1936.

14) Julius Axelsen (1873-16.11.1936), f. 74 Gjesbakken bnr. 3. G. 1894 m. Selma Monsen (1874-14.4.1944) fra 58 Svaleng bnr. 1.
Barn:
    1. Håkon, f. 1892, død samme år,

    2. Signe Julianna, f. 24.8.-94, d. 21.3.1974, gift 1915 med Einar Sigurdsen f. 1881, 4 døtre,
    3. Axel Martin, f. 19.1.-96, d. 1981, montør på Hemnesberget, gift med Nanna Karoliusen f. 1902på Gløsen 63 Sund, 1 sønn,
    4. Bernhard Teodor, f. -98, d. 1918, fotograf, ugift, død av tæring,

    5. Hilda Marie, f. -99, d. 1918, ugift, tjener, død av tæring,

    6. Thorvald Sand, f. 30.4.1901, d. -78, gift men barnløs,
    7. Arthur, f. 27.6.-02. d.str.,
    8. Artur Johan, f. 5.8.-03, d. 15.4.-25, jumpet overbord fra D/S "Carillo" ved jernbanepiren i Kingstown, Jamaica, begravd der,
    9. Helge Motzfeldt, f. -04, gift, barnløs,

    10. Vally, f. -06, d. -80, ugift, bodde i Oslo til 1949, eier av "Akselsenkiosken" på Hemnesberget til 1970,

    11. Jenny Alida, f. 27.7.-07,
    12. Håkon Nordal, f. -08,

    13. Egil, f. 5.9.-10,
    14. Gunvor Marie, f. 19.3.-12, d. 2003, gift, 3 barn,
    15. Rudolf Wilhelm, f. 26.7.-13, d.str., d. 31.12.-15,
    16. Rudolf Wilhelm, f. 23.7.-16.
Fam. flyttet til Hemnesberget før 1900. Bare Axel var f. på Brennberg. Bruket ble bortleid.

15) Johan Arntsen, (1870-6.6.1956), fra 78 Brattland bnr. 3 leide garden fra før 1900. Kontrakten er ikke kjent. G.1894 m. Ida Johannesd., (1872-29.6.1967), fra 79 Kvitnes.
Barn:
    1. Jakob Johannes, f. 4.7.1895, d. 11.11.1927 i Bergen, gift med Margit Strømmen f. 1901, 2 barn,
    2. Olava Marie, f. 16.9.-97, gift 1917 med Gerhard Seljehammer (1888-1978) født 70 Dalos, 2 barn,
    3. Marit Christine, f. 26.6.-99, d. 6.2.1985, ugift,
    4. Johannes, f. 30.6.1901, d. 17.2.-66, gift 1935 med Dagny Iversen, f 1911 i Melfjordbotn i Rødøy, 4 barn,
    5. Anna Otelia, f. 22.2.-03, gift 1926 med kjøpmann Kristian Kristensen f. 1902 på Hemnesberget, 4 barn,
    6. Otto Martin Anker, f. 9.5.-04, gift med Aslaug Sandnes f. 1907, 3 barn,
    7. Einar, f. 11.8.-05, d. 24.9.-92 på Hemnesberget, gift 1940 med Torny Sjånes f. 1910 på Nerdal i Nord-Rana, 4 barn,
    8. Helga, f. 26.6.-07, ugift,
    9. Pauline, f. 12.5.-09, gift 1931 med typograf og båtfører Einar Paulsen (1899-1993), 4 barn,
    10. Ingeborg Johanna, f. 2.4.-12, ugift.
Fam. flyttet til 78 Brattland før -03 og til Hemnesberget -04. Bare Johannes var fortsatt på Ø.Brennberg. Kårmannen Johan Anderssen var oppført som bruker her ved matrikkelen 1907. Skj. fra Julius Axelsen til M. Simonsen for kr. 3000, tl. 27.10.1917.

16) Johan Hagbart Teodor Larsen Sund, f. 1878, fra Bø i Vesterålen var bruker her en tid. Familien hadde ikke skjøte på gården og reiste til Amerika. Gm. Jensine Dorthea Pedersd., f. 1880, fra Sakrihei i Røvassdalen i Nord-Rana.

Barn:
    1. Lina, f. 1904, gift -25 med Elinas Kristiansen f. 1895 på Røffen i Nord-Rana,
    2. John, f. -11 (USA-26),

    3.Jenny, f. -14 (USA-26),
 
17) Parelius Pedersen (11.4.1872-30.5.1957) fra 26 Tverråmoen, Elsfjord, fikk skj. fra M. Simonsen for kr. 3500 tl, 22.9.1928. Gift I. 1905 med Nanna Marie Angel, (13.9.1880-6.3.1911), fra Nordgarden, 22 Luktvassli.
Barn:
    1. Harriet, f.1909 (USA-28)
    2. Normann, f.17.2.-11, gift med Anna Småli f. 1918 i 93 Straumdal, 3 barn,
G.II.m. Nanna (Brose) d. 1959, fra 14 Elsfjord.

18) Hans Røtvoll, f. 11.7.1906, d.1963, fikk skj. fra Parelius Pedersen for kr. 5000, dat. 29.8.1947. Hans barn f.e.

    1. Arne Andreas, f. 1.5.1926, Mor: Davine Andreassen f. 1891 Dunderland i Nord-Rana.

Gift 1929 m. Hanna Konradsd., f.11.7.1906, d.1971, fra Sakrihei, Røvassdalen.

Barn:
    2. Bjørg, f. 12.5.1930, d. 21.6.2008 på Selfors, gift 1955 med Ragnar Lomahaug (1923-81), 1 barn,
    3. Helge, f. 17.3.-32, d. 1984,
    4. Elny, f.20.2.-35, gift med Kjell Solli f. 1928 Vinstra, 2 barn,
    5. Oddbjørn, f.24.8.-37, d.1991, gift 1972 med Oddny Jørgensen f 1936 i Beiarn, 2 barn,
    6. Undis, f.2.1.-39, gift med Oddvar Fagerås f. 1941 i Fagerdal i Nord-Rana,
    7. Gerd, f.12.9.-41, gift med Jon Steinhaugen f 1943 Vinstra, 2 barn.
Familien flyttet til Hemnesberget 1955.

19) Per Kvitnes fikk auksjonsskjøte for kr. 3100, dat. 29.9.1957.


Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.