Home / Gardene / 059 Sæteren

059 Sæteren


Hemnes Gård og Slekt, side 329 - 334

59. Sæteren
Redigert 25. april 2011

Beliggenhet og grenser, se kart.

Navn:
Setter 1610, 1723, Sæter 1838, Sæteren 1891. Sætra tilhørte samme godskompleks som 53 Finneid, men ble selvstendig gardsbruk adskillig seinere. Ettersom de andre tilstøtende gardene var kirkegods og delvis bondeodel, er det rimelig å anta at Sætra i sin tid var seter under Finneid. Denne setra må også ha vært den eneste i området, ettersom navnet ikke har fått noe tillegg som viser tilhørighet til noen gard.

Brukstall og utskiftninger:
Ett bruk inntil 1727, seinere to bruk. 1726 var det markeskjellsforretning mellom Sætra, Sæterkleiva og 53 Finneid. Eieren hadde framsatt påstand om forhøyelse av landskylda, men påstanden ble ikke tatt til følge. Utskiftning av innmark og skog 1843. Beitemarka skulle være felles. Utskiftning av skog og beitemark 1908.

Kverner og sagbruk:
Sætra hadde bekkekvern 1723. 1774 var der to kverner, med kvernskatt hhv. 24 og 8 skill. Sætra hadde sagbruk fra 1748. Eierne var landdrotten Hans Emahus Tønder og jektskipper Jens Larssøn Myklebostad. Saga var i bruk til 1758, 1761 "daarlig og ude af Brug", ‑65 "forfalden og ubrugelig", ‑68 "forraadnet og nedfalden", 1808 "øde". 1820 var der skjønnsforretning på den nye Sætter Saug med brukerne som eiere. Skurkvantum 8 tylvter tømmer, delvis fra andres skoger. Saga kunne brukes vår og høst med mye regn. Bevilling ble utstedt 1831.

MATRIKKELGARDEN SÆTRA, GNR. 59.
Opptatt som gardsbruk før 1610 på jordegodset til eierne av 53 Finneid. Landskyld 2 pund fisk i Jordebog 1626. 1647 var landskylda 1 våg. For 1700 var det opptatt en rydningsplass Sæterkleiva, som ble taksert til 12 mark fisk da den ble slått sammen med Sætra 1715.
1723 "Tømmer og Brendefang. 1 liden BecheQwern og lide Lejlighed til Kaagefisk. Ligger i Sollie med dyblehnt Jord temmelig til Korn dog tungwunden". Gl. matr.nr. 53, landskyld 1 våg 12 mark.
1838 Nytt matr.nr. 107, lnr. 232 a og b, landskyld 3 daler 2 ort 14 skill.
1865 232a: 25 mål åkerland. Eng, leirjord, som antas å gi omtrent 150 lass høy årlig. Tilstrekkelig havning. Skog til husbruk og 2 tylvter sagtømmer for salg årlig. Noe tungbrukt. Andel i et lite vannfall.
232b: som 232a.
1891 Gnr. 59, skyld 11,56 skyldmark.

BUSKAP OG UTSÆD (I TØNNER)

Hester Storfe Småfe Bl.k. Havre

1723 2 14 18 5 1/4 1

Hester Storfe Sauer Svin Rug Bygg Havre Poteter

1835 3 17 28 1 0 6 1/2 1 1/2 3

1865

232a 2 11 19 0 1/2 4 2 10

232b 2 12 16 0 1/2 3 1/2 2 10

Pl. 1) 0 2 2 0 0 1/2 0 4 1/2

Pl. 1) 0 1 2 0 0 2/5 0 1/2

Sum‑65 4 26 39 0 1 8 2/5 4 25

1875

232a 2 10 17 1 0 4 1/2 2 12

232b 2 13 14 0 0 3 2 1/2 12

Pl. 1) 0 2 3 0 0 1/2 1/8 2

Pl. 1) 0 1 2 0 0 3/8 0 2

Pl. 1) 0 2 2 0 0 3/8 0 2

Sum‑75 4 28 38 1 0 8 3/4 4 5/8 30

1) Kalvneset, 3 plasser under a og b

MANNTALL
1666 1 bruker, 2 sønner
1701 1 bruker, 2 sønner, 1 rydningsmann

FOLKETELLINGER

Husbonds‑ Kårfolk Tjenere Husmanns‑ Inderster Fattige

folk folk

1801 19 0 0 0 0 0

1865 13* 3* 6 10 1 0

1875 7* 0 8** 10 3 0

1891 20*** 0 4** 9 11 1

*1 fosterbarn, **1 barn av ugift tjener, ***2 fosterbarn

Som 53 Finneid. Brukerne kjøpte brukene 1891 og ‑96. Seinere selveiere.

EIERE.

BRUKERE.

Tidsrommet 1610‑1726.
1) Nils var ødegårdsmann 1610‑33. Han betalte 3 ort skatt 1610 og var "forarmet" 1623.

2) Oluf var ødegårdsmann 1620‑24, med 3 ort skatt 1620. 1624‑28 var han kalt husmann, og så opphører noteringene til 1633.

3) Lars var ødegårdsmann 1634‑39.

4) Peder Olsøn var leilending fra 1640. Ved skattemanntallet 1647 var landskylda 1 våg fisk og skatten 3 ort. Ved M 1666 var Peder 64 år, med sønnene
1. Haagen, 25 år (22 Håkali) og
2. Jon, 4 1/2 år.
Peder var bruker til 1672.

5) Nils Nilssøn var bruker 1673‑82, og så mangler noteringene ‑83‑86.

6) Nils Nilssøn var bruker 1687‑92 ? (skifte 1690). G.m. Malene Monsd. (ca 1661‑1728, gravlagt 2.2.-29, skifte 8.10.-28).
To barn er kjent (begge nevnt i fars skifte 1690):
1. Apolone (63 Sund), død før mors skifte 1728,
2. Nils, f. ca 1691 ?. (Han bykslet 3.5.1725 2 våger i Stene i Brønnøy. G.m. Rakel Nilsd. fra 133 Bryggfjell).

7) Jacob Adriansøn (ca 1666‑1728) fra Neppelberg i Nesna var bruker fra 1693. G.m. enka Malene.
Barn:
1. Maren (Bakken i Bardal, Nesna),
2. Beret (148 Valla bnr. 2),
3. Mons, f. ca 1695 (her),
4. Adrian, f. ca ‑99 (136 Fjelldal bnr. 2),
5. Jens, d. før 1728 ugift,
6. Hans, f. 1704 (her),
7. Johan, f.‑06 (Solvær i Lurøy), gift 1733 med Berit Pedersdatter (1712-55) fra Hemnes(berget),
8. Abelone, f.‑08 (53 Finneid bnr. 5),
9.
Malene, døpt 31.8.1710 (68 Y.Dilkestad),

Ved skiftet etter Jacob og Malene 1728, var boets brutto 384‑5‑8, gjeld og avg. 40‑3‑4. Gullring for 3‑1‑8, sølv for 42‑5‑4, bl.a. en liten drikkekanne på 29 lodd, taksert for 15‑4‑4. Bøker: bibel, Povel Andersøns postill og 6 andre. Husdyr: 2 hester, 4 kyr, 3 markkviger, 1 markokse, 3 sauer. 1726 ble garden delt mellom to av Jacobs sønner (Mons og Hans).

SÆTERKLEIVA, rydningsplass. Rydning opptatt før 1700. Ved F 1701 bodde Hans Olsøn her, 40 år og uten heimeværende sønner. 1715 ble rydningsplassen, som var taksert for 15 mark, slått sammen med 59 Sætra.

Etter 1726.

Bnr. 1 (lnr. 232a) NERGARDEN, landskyld 1 pund 18 mark, 1838: 1 daler 1 ort 19 skill., 1891: M. 5,78. Brukerrekkefølge fra den udelte garden.
8) Mons Jacobsøn (ca 1695‑29.9.1779), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 12.11.1726, tl. 28.4.‑27.
Mons hadde f.e. en sønn
1. Peder, f. 1721 (her), mor ikke oppgitt.
G. 1728 m. Lisbeth Ingebrigtsd. (ca 1688‑4.5.1776) fra 106 Valåmoen.
Felles barn:
2. Nils, f. 1727.

9) Peder Monssøn (1721‑89), sønn av f.br., fikk bbr. 1753. G. 1751 m. Ane Andersd. (1722‑etter 1772) fra 52 Breivika.
Barn:
1. Elisabeth Maria, f. 1752 (Gift i Salten),
2. Mogens, f. ‑54 (her),
3. Anders, f. ‑57, d. 21.5.‑65,
4. Johannes, f. ‑58 (Gift i Salten),
5. Jacob Andreas, f. ‑59, d. 8.11.1829 som legdslem på 4 Hestneset,
6. Thomas, f. ‑60, død samme år,
7. Kjersten Anna, f. 19.1.‑65 (84 I.Brennberg bnr. 1).

10) Mons Pedersøn (1754‑21.4.1835), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 25.11.1787, tl. 5.5.‑88. G. før 1782 m. Maren Olsd. (1753‑etter 1801).
Barn:
1. Peder, f. ca 1782 (husmann i 8 Vedå ?),
2. Elen Sophia, f. 26.10.‑86 (84 I.Brennberg bnr 4),
3. Anders, f. ‑88,
4. Ane, f. ‑90,
5. Ole, f. ‑90, d. 4.3.1832 (Kjeldal i Nord-Rana),
6. Ellert, f. ‑95,
7. Mons, f. ‑97, d. 1803 Barnekopper.

11) Benoni Olsøn (1777‑22.12.1842) fra 141 Meland bnr. 3 fikk bbr. tl. 5.5.1807. G. 1804 m. Elisabeth Andersd. (1779‑27.6.1835) fra 101 Røsså bnr. 1.
Barn:
1. Anna Kierstina, f. 23.4.1802,
2. Ole, f. ‑05, død straks,
3. Anne Kristine, f. -06, ikke nevnt i mors skifte 1835,
3. Maren Birgithe Falk, f. ‑07 (her),
4. Olava Johanna, f. ‑10, ikke nevnt i mors skifte,
5. Anders, f. ‑13 (138 Finnbakken bnr. 2),
5. Elisabeth, f. -16, nevnt i mors skifte,
6. Peder, f. 30.5.‑19 (Fagervik store /i Nesna?/ ved Ft 1865), gift 1845 med Olava Johanna Olsdatter, f. ca 1818.

12) Anders Eriksen (1802‑24.8.‑47) fra 64 Presteng lnr 244b fikk bbr. tl. 21.6.1836. G. 1835. m. Maren Benonid. (1807-19.2.‑75), datter av f.br.
Barn:
1. Marit Kirstine, f. 14.9.1836, d. 1917 (Bennberg) sinnssyk, på sykehus i Bergen 1871, ugift,
2. Edvard Andreas, f. 6.6.‑38 (her),
3. Lorentz Olaus, f. 21.5.‑40, d. 3.1.‑70 ugift,
4. Benjamin Esaias, f. 19.7.‑42, d. 13.10.1928 (61 Grønvik bnr 1, > på Hemnesberget ‑91), garver, gift 1866 med Lydia Johansdatter (1842-1910) fra Storholmen, begge døde i Hundnesdalen under 64 Presteng,
5. Pettrina Gurine, f. 20.7.‑45, d. 24.1.1912, gift med Jakob Isaksen (1842-1909) fra Gjesbakken, de bodde på Myklebostad i Nesna.

13) Nils Gregussen, (1815-etter -70), fra 29 Kjerringhalsmoen, fikk bbr. dat. 27.10.1853, tl. 29.9.‑54. G. 1852 m. enka Maren. Ingen barn. Nils reiste til USA‑70, men kona ble igjen her.

14) Edvard Andersen (1838‑8.11.‑72), stedsønn av f.br. fikk bbr. dat. 3.6.1867. G. 1862 m. Kjerstine Gullesd. (1833‑22.8.‑97) fra 53 Finneid bnr. 4.
Barn:
1. Anthon Martin, f. 13.5.1863 (bnr. 2 ber),
2. Maren Marie, f. 14.8.‑65 (USA), gift ved faster Petrines skifte 1912, brukte navnet Maren Austad, adresse Sheldon, Nord-Dakota,
3. Gulle, f. 21.11.‑70 (bnr. 2 her), i Chena, Alaska ved faste Petrines skifte,
4. Edvard Christian, f. 8.3.‑72 (53 Finneid bnr. 6 > 3 Hestnesosen > Canada 20.5.1927).

15) Ole Anderssen (1840‑23.2.1908) fra 38 Elsfjordstrand bnr 1 fikk bbr. tl. 1.12.1877, og skj. fra I. Coldevins enke for kr. 3800, tl. 15.12.1896. G. 1877 m. enka Kjerstine.
Barn:
1. Anna Birgithe, f. 9.10.1877 (her).

16) Lars Pedersen (1876‑1966) fra 64 Presteng bnr. 1 fikk skj. fra Ole Anderssen på bnr. 1 og 1/3 av sagbruket for kr. 2500 og kår. G. 1897 m. Anna Olsd. (1877-25.12.1952), datter av f.br.
Barn:
1. Per Christian, f. 1.10. 1897, d. 7.5.1981 (Milwaukee Wis.USA ca ‑16),
2. Lina Alvilde, f. 21.1.‑99, gift med Peder Mariussen, f. 1897 Hemnesberget,
3. Christine Ovalda, f. 4.10.1901,
4. Georg Anker, f. 4.11.‑05 (Vancouver Can.‑28),
5. Borghild Marie, f. 10. 10. ‑07,
6. Arne Lund, f. 16.4.‑11, d.‑63, ugift.
7. Ragnar Berg, f. 31.12.‑15.

Bnr. 2 (lnr. 232b) OPPIGARDEN, som ved delinga 1726 fikk landskyld 1 pund 18 mark, 1838: 1 daler 3 ort 19 skill., 1891: M. 5,78.
1) Hans Jacobsøn (1704‑27.7.‑80), sønn av bruker nr. 7 på den udelte garden, fikk bbr. dat. 12.11.1726, tl. 28.4.‑27. G. 1728 m. Anna Pedersd. (ca 1702-20.1.69) fra 65 Hemnes.
Barn:
1. Jacob, f. 1729, d. ‑42,
2. Mallene, f. ‑31 (71 Steinhaugen),
3. Peder, f. ‑33 (Hauknes i Nord-Rana),
4. Beritte, f. ‑35 (67 Buvik),
5. Nils, f. ‑37, d. -87 (Nordbostad i Nesna, død der. Hans enke Maren Heitmann fra Sund ble G. i Tonsvik),
6. Arendt, f. ‑38, d. før ‑69,
7. Maren, f. ‑39, trolig død før -44,
8. Jacob, f. ‑42 (her),
9. Maren, f. ‑44 (10 Sundsholmen ? Trolig en forveksling), gift 1775 med Johannes Olsen f. 1746 fra 53 Finneid, de bodde på bnr 2 der, ingen barn.
Ved skiftet etter Anna 1769, var boets brutto 514‑2‑4, gjeld og avg. inkl. 4 heimegaver å 42 dlr., var 158‑5‑4. Penger: 82‑2‑12. Sølv for 43‑1‑4. Husdyr: 1 hest, 7 kyr, 1 markkvige, 1 dalkvige, 1 markokse, 1 dalokse, 2 sauer, 3 værer, 3 lam, 6 geiter, 2 hanegeiter, 2 bukker, 2 kje.

2) Jacob Hanssøn (1742‑1819), sønn av f.br., fikk bbr. dat. 27.11.1771, tl. 20.10.‑73. G.I. 1770 m. Berte Pedersd. (1747‑75) fra Selfors NR.
Barn:
1. Anna, f. 4.2.1774 (G.m. Anders Olsøn NR).
G.II. 1776 m. Berte Olsd. (1755‑97) fra 88 Utland bnr. 2.
Barn:
2. Berthe, f. 11.9.1777 (Mehus i Nesna),
3. Maren Anna, f. ‑79 (69 Indre Dilkestad bnr. 3),
4. Hans, f. 20.10.‑80, d. 16.12.‑81,
5. Ole, f. 14.4.‑82 (her),
6. Hans, f. 2.10.‑83 (60 Grønvikmoen),
7. Johannes, f. 21.4.‑85, nevnt i mors skifte 1797,
8. Kierstina, f. 21.7.‑88 (Ø.Grøbben NR),
9. Pernilla, f. ‑91, ugift ved fars skifte 1819, 51 Storbjerka ved faster Marens skifte 1832,
10. Jacob, f. 14.5.‑93 (Stiauren i Nesna).
G.III. 1799 m. Else Benjaminsd. (ca 1748‑27.7.1827), enke fra 64 Presteng Bruk II. Ingen barn.

3) Ole Jacobsen (1782‑16.2.1866), sønn av f.br., fikk bbr. dat. og fl. 5.5.1807. G. 1806 m. Berit Iversd. (1781‑24.5.1842) fra 81 N.Brennberg.
Barn:
1. Berethe Catrina, f. 1807 (142 Øverleiren bnr. 2),
2. Anna Johanna, f. ‑09, d. før ‑15, gift 1834 til 1 Sandnes indre,
3. Kierstina, f. ‑11 (60 Grønvikmoen),
4. lwer,f. ‑12 (Sjonstien i Nesna),
5. Karen, f. ‑14 (102 Mellingsjorda bnr. 3),
6. Ane Johanna, f. ‑15, d. -94 (Nordbostad på Hugla i Nesna),
7. Jacob, f. ‑17, død straks,
8. Hans Jakob, f. -18, gift 1848 med Pernille Mikkelsdatter, f. 1830 i Nesna pg.,
9. Malene, f. 9.7.‑19, hjemme ved mors skifte 1842,
10. Pernilla Maria, f. 28.2.-22 (56 Urlandå),
11. tv. Jacobia Helena, f. 21.7.-24, død samme år, og
12. tv. Johan, f. 21.7.‑24, død samme år,
13. Jacobia, f. 22.4.‑26 (Helgå i Nesna), husmannskone i Sjonsti 1865 og -75.

4) Nils Jakobsen (1806‑26.6.‑51) fra 102 Mellingsjorda bnr. 5 fikk bbr. dat. 18.12.1845, tl. 10.6.‑47. Om fam. se Mellingsjorda.

5) Henrik Abelsen (1819‑17.2.‑92) fra Andfiskvatn bnr 3 i Nord-Rana fikk bbr. dat. 6.10.1853, tl. 10.6.‑54. G.I. 1853 m. enka Karen, datter av bruker nr 3 over.
Barn:
1. Nils Johan, f. 4.10.1854, d. 20.1.‑72,
2. Jerthrud Olava, f. 7.8.‑55 (pl. Kalvneset her),
3. Anton Martin, f. 16.9.‑58, død straks.
G.II. 1878 m. Elen Kristine Jakobsd. (1838‑2.6.‑92) fra Nord-Rana. Ingen barn.

6) Anton Edvardsen Sæter (1863‑31.3.1947) fra bnr. 1 her fikk skj. fra J. Coldevins enke sammen med broren Gulle for kr. 8300 og kår til Henrik Abelsen, tl. 1.5,1891. Verken Anton eller Gulle er nevnt her ved F 1900. USA 8.7.1898 over Bergen. Tilbake til Norge før 1907. Anton var bruker ved matr. 1907. G. 1908 m. Kristine Nilsd. Rydså (1866‑1960), fra 101 Røsså bnr. 2. Ingen barn.

7) Magnhild Gudrid Fineide (1896‑22.4.1984) fra 53 Finneid bnr. 3, datter til Helene Nilsdatter Sæter, fikk skj. 1948 fra sin moster enka Kristine Sæter.

8) Tore Johan Fineide og broren Lars Hermann Fineide (se nedenfor), sønner av John Finneide, fikk skj. i fellesskap fra sin faster Magnhild Fineide, tl. 1.1.1966.

9) Lars Hermann Fineide, f. 193 , fra 53 Finneid bnr. 3, fikk skj. fra broren Tore på dennes part, tl. 6.6.1970. Om fam. se Finneid bnr 3.

10) Torbjørn Fineide, f. 1959, sønn av f.br., fikk skj. fra faren tl. 15.11.1985. Samboer med Sissel Kristin Lifjell. f. 7.12.1962, fra Bjerkadal.
Barn:
1. Lise, f. 16.6.1989.

HUSMENN.

Ikke navngitt plass.
1) Rasmus Rachløw Jørgensen, f. 1797, fra Hemnessjøen, var husmann her fra før 1823. G. 1821 m. Maren A. Pedersd., f. ca 1792.
Barn:
1. Karen Elisabeth, f. 1.3.1821,
2. Petter Jørgen, f. 18.9.‑23,
3. Helene Kierstina, f. 9.10.‑25,
4. Ane Kirstine, f. 24.9.‑28.
Fam. flyttet til 70 Dalosen som husmannsfolk ca 1826.

KALVNESET, plass under begge bruk.
1) Jens Larssen (1818‑21.12.1891) fra Solvær i Lurøy var husmann fra seinest 1846. G. 1844 m. Zakrine Margrethe Hansd. (1815‑24.8.‑93) fra Krokstrand i Nord-Rana.
Barn:
1. Lars Olai, f. 16.6.1844, d. 30.6.‑64,
2. Hans Andreas Heitmann, f. 12.5.‑46 (USA før -02), gift med Anna Hansdatter fra Buksnes i Lofoten, 5 barn,
3. Bergitte Antonette, f. 22.9.‑48, gift 1881 med Anders Olsen f. 1840 i Nordfjord i Nesna, de bodde på Hauknes i Nesna,
4. Andreas Edvard, f. 18.7.‑52, d. 14.10.‑60,
5. Lovise Christine, f. 8.9.‑54, gift 1881 med Ole Johansen f. 1856 i 92 Straumfors,
6. Nicolai Zacharias, f. 22.6.‑57, i Amerika ved fars skifte 1902,
7. tv. Marthinus Bang, f. 30.9.-59 (USA‑81), og
8. tv. Anne Cathrine, f. 30.9.‑59 (Bustnes Bnr. 1 NR).
Jens var husmann fremdeles 1875, bodde fremdeles på Sætre 1891 på ikke angitt plass og levde av sin formue.

2) Mikal Anderssen (1847‑24.1.1933) fra 138 Finnbakken bnr. 2. G. 1875 m. Jertrud Henriksd.(1855-30.5.1934) fra bnr. 2 her.
Barn:
1. Maren Edvardine, f. 30.10.1874 (USA‑98),
2. Nils, f. 2.2.‑76 (61 Grønvik),
3. Anthon Martin, f. 7.2.‑78 (USA‑95),
4. Karen Ottine, f. 12.7.‑80, hjemme 1900,
5. Peder Andreas, f. 6.10.‑82, hjemme 1900,
6. Helga Alise, f. 28.4.‑85, d. 14.11.1911,
7. tv. Hilmar Gunelius, f. 18.5.-87, og
8. tv. Olaf Mikal, f. 18.5.‑87,
9. Hanna Bergitte, f. 9.2.‑90,
10. Mikal Andreas, f.‑93, død straks,
11. Jakob Meier, f. 23.9.‑94 (her).

3) Jakob Sæter (1894‑26.3.1959), sønn av f.husm., kjøpte plassen, som da fikk navnet NESSET, med jord og en skogteig for kr. 2000, etter beslutning i jord­styrets ankenemnd, tl. 22.12.1934.

KARVEBAKKEN under bnr. 1.
1) Hans Anderssen (1833‑2.5.‑94) fra 64 Presteng lnr. 244b. G. ca 1877 m. Martha M. Eriksd. (1.7.1846-11.1.1916) fra Krokstrand S i Nord-Rana.
Barn:
1. Michael August, f. 24.12.1869 (her),
2. Maren Edvardine, f. 3.10.‑74 (USA‑98), i Sheldon, ND, ved mors skifte 1916,
3. Anne Elisabeth, f. 24.3.‑77, d. 4.5.1958 (Hemnesberget), gift med Lars Larsen f. 1879 på Halsøy i Vefsn,
4. Anders Edvard, f, 11.8.‑79, i Sheldon, ND, ved mors skifte,
5. Hans Peter Martin, f. ‑81, ikke nevnt i mors skifte,
6. Kristine Helene, f. 29.1.‑84, d. 9.5.1960 (Hemnesberget), gift med Albert Karlsen f. 1887 på 15 Flotmoen,
7. Leonora Johanna, f. 1.1.7.‑86, i Sheldon, ND, ved mors skifte,
Enka hadde plassen ved F 1900.

2) Michael Hanssen (1869‑etter 1900), sønn av f. husm. G. 1892 m. Anna Nilsd. (1869‑etter 1900) fra 22 Midtluktvassli pl. Skaablaremma, født i Lauvvika under 42 Mula.
Barn:
1. Eline Marie, f 28.9.1891, død samme år.

STARMYRA under bnr. 2.
1) Johan Nilssen (1849‑3 1.7.1930) fra 22 Midtluktvassli pl. Skaablaremma, kom hit som husmann for 1897. G. 1889 m. Maren Christine Sivertsd. fra Horn i Nesna. f. 1859.
Barn:
1. Sigurd, f. 1892.
2. Nils, f. ‑95, d. 30.1.1978 (Hemnesberget) gift 1921 med Nilsine Nilsdatter, f. 1890 i 9 Neverli,
3. Johanna Emilie. f. 11.2.‑97.
4. Edvin Martin Lund. f. 14.7.1901.
5. Einar Martin Lund. f. 8.10.‑03.
6. Vally Petrine. f. 5.5.‑05.
Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)
 RSS of this page

© Hemnes kommune, Rana slektshistorielag, Carl-Anders Olsson.
Om du legger ut tekst her, innrømmer du at CAO og RSHL fritt kan bruke den.